Hlavní navigace

Scratch - plnohodnotný programovací jazyk nebo jen dětské puzzle? (3. část: Scratch a BYOB)

1. 11. 2011
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

V desáté části seriálu o programovacích jazycích navržených pro výuku programování nejprve dokončíme popis projektu Scratch. Řekneme si, jak se pracuje s operátory a taktéž i základní informace o programování řízeném událostmi. Poté se zaměříme na popis jednoho rozšíření Scratche: projektu BYOB (Build Your Own Block).

Obsah

1. Operátory a funkce ve Scratchi

2. Událostmi řízené programování

3. Závěrečné zhodnocení předností a záporů projektu Scratch

4. Projekt BYOB – Build Your Own Block

5. Tvorba nových bloků – základ při dekompozici programů

6. Příkazové bloky s parametry

7. Demonstrační příklad – použití bloků s parametry

8. Demonstrační příklad – použití bloků při tvorbě rekurzivních algoritmů

9. Odkazy na Internetu

1. Operátory a funkce ve Scratchi

V předchozích dvou částech seriálu o programovacích jazycích navržených s ohledem na výuku programování jsme si popsali způsob tvorby aplikací v projektu Scratch, včetně popisu jednotlivých řídicích bloků, které jsou mj. použity i pro tvorbu podmínek a programových smyček. Dnes popis projektu Scratch dokončíme. Nejdříve si řekneme, jak je možné využívat operátory a funkce zabudované přímo ve Scratchi a ve druhé kapitole se zaměříme na téma událostmi řízeného programování, které je ve Scratchi podporováno. Ovšem projekt Scratch má i přes své nesporné přednosti i několik omezení, které se týkají jak prakticky neexistujících funkcí pro vstup a výstup dat (například do souborů), tak i toho, že ve Scratchi není možné tvořit procedury a funkce, tudíž v něm není snadné dekomponovat složitější programy na programy jednodušší ani implementovat rekurzivní algoritmy. Toto omezení bylo odstraněno hned v několika rozšířeních Scratche, kterým se budeme dále věnovat.

Obrázek 1: V této programové smyčce je při vyhodnocování, zda se má běh smyčky již ukončit, využit relační operátor „menší než“.

Začněme popisem takzvaných operátorů. Tento název je ve Scratchi použit pro pojmenování samostatné kategorie příkazových bloků – jedná se o bloky vykreslované se světle zelenou barvu pozadí implementující jak skutečné operátory, tak i funkce. Příkazové bloky ze „světlezelené“ kategorie je možné rozdělit na bloky implementující základní aritmetické operace (součet, rozdíl, součin, podíl, zaokrouhlení a dělení modulo), dále na bloky implementující nějakou matematickou funkci (goniometrické funkce, logaritmické funkce, výpočet odmocniny…), relační operátory (jsou podporovány pouze relace „menší než“, „větší než“ a „rovno“), logické operátory (AND, OR, NOT) a na závěr je zde přítomen blok generátoru náhodných čísel a bloky pro operace s řetězci. Všechny vyjmenované bloky obsahují jedno nebo dvě okénka, do kterých se buď zapisuje přímo hodnota operandu, nebo je sem možné přenést jméno proměnné (viz předchozí část seriálu), popř. i celý blok s jiným operátorem.

Obrázek 2: Použití funkce pro generování náhodných čísel spadajících do zadaného rozsahu.

Tímto poměrně jednoduchým a současně i přehledným způsobem je možné skládat i složité matematické a logické výrazy, které jsou díky použití bloků vždy správně „uzávorkovány“ a navíc se nemusí složitě popisovat asociativita a priorita jednotlivých operátorů (uživatel při tvorbě složitějších výrazů vlastně sám konstruuje derivační strom, podobně jako je tomu například v Lispu). Pokud se na řádek obsahující výraz dvakrát klikne levým tlačítkem myši, pokusí se Scratch celý výraz vyhodnotit a vypsat výsledek do „bubliny“, čehož je možné využít při ladění programů (použijí se aktuální hodnoty proměnných).

Obrázek 3: Ukázka složitější podmínky, v níž jsou použity tři relační operátory a dva logické operátory AND.

2. Událostmi řízené programování

Při popisu projektu Scratch nesmíme zapomenout ještě na jeho jednu velmi důležitou vlastnost. Jedná se o podporu programování řízeného událostmi. V principu se jedná o to, že program přiřazený ke každému spritu (a taktéž k pozadí) může běžet nezávisle na ostatních spritech a to dokonce i ve stejný čas. Díky tomu lze velmi snadno implementovat například několik pohybujících se objektů ve hře, typicky se může jednat o hráče a několik NPC. Na druhou stranu je však mnohdy nutné, aby spolu tyto objekty (protože se o nic jiného, než o objekty nejedná) nějakým způsobem komunikovaly. Tuto komunikaci je možné alespoň částečně zajistit pomocí proměnných sdílených mezi všemi sprity, protože již minule jsme si řekli, že u každé proměnné je možné specifikovat, zda se jedná o soukromou proměnnou vybraného spritu nebo naopak o proměnnou, k níž mají přístup i ostatní sprity. Komunikace pomocí proměnných sice umožňuje předávání informací mezi objekty, ovšem pro přesné načasování a synchronizaci je nutné použít jiný mechanismus. V případě Scratche se jedná o metodu nazvanou posílání zpráv.

Obrázek 4: Velmi jednoduchá reakce na zprávu se jménem „zprava1“. Po obdržení a zachycení této zprávy vypíše sprite na dvě sekundy do „bubliny“ text o obdržení zprávy. Po dvojkliku na spodní osamocený blok se tato zpráva rozešle všem objektům.

Tuto metodu lze ve Scratchi používat velmi jednoduše. Každý sprite může obsahovat jeden nebo více programů spuštěných ve chvíli, kdy je spritu (nebo všem spritům) poslána zpráva určená svým jménem. Ihned poté se začne tento program vykonávat. Scratch samozřejmě taktéž obsahuje příkazový blok pro poslání zprávy určenému spritu nebo všem spritům (některé na ni nemusí nijak reagovat) a taktéž blok pro poslání zprávy a čekání na její zpracování (lze tak rozlišit mezi synchronním a asynchronním voláním). Podobný mechanismus je využit i při tvorbě programů, které reagují buď na stisk ikony se zelenou vlajkou (tou lze například současně rozpohybovat všechny sprity), na stisk vybrané klávesy (včetně kurzorových šipek využitelných ve hře), popř. na klik myší na vybraný sprite. I když se na první pohled mohou tyto možnosti zdát nedostatečné, vzniklo již mnoho her, demoprogramů nebo prezentací ukazujících, že tyto čtyři typy událostí tj. přijetí zprávy, spuštění aplikace, stisk klávesy a kliknutí myší), dostačují i pro tvorbu složitějších aplikací s mnoha interagujícími objekty.

Obrázek 5: Reakce spritu na obdržení a zachycení zprávy.

3. Závěrečné zhodnocení předností a záporů projektu Scratch

Projekt Scratch, jehož popisem jsme se až doposud zabývali, se po relativně krátké době po svém představení veřejnosti stal velmi populární a to nejenom mezi učiteli základních škol (v USA a dalších zemích), ale i na středních školách a na školách vysokých (především na fakultách netechnického zaměření). Důvodů k této popularitě bylo a je několik, největším však zůstává možnost vytvoření i poměrně složitého programu bez toho, aby byl uživatel nucen zdlouhavě studovat syntaxi a sémantiku jazyka, učit se ovládat vývojové prostředí nebo prostředí interpretru a navíc ještě reagovat na různá kryptická chybová hlášení (ze syntaxe většiny běžných programovacích jazyků vyplývá, že například chybějící uzavírací závorka nebo klíčové slovo ukončující nějaký blok, vede ke vzniku chybového hlášení na jiném místě v programu, než kde se skutečně chyba nachází). Další předností Scratche je jeho orientace na tvorbu multimediálních programů a taktéž možnost snadno prezentovat výsledný projekt na Internetu.

Obrázek 6: V tomto programu je uvnitř programové smyčky na základě vyhodnocení podmínky (kolize dvou barev) rozhodnuto, zda se má všem dalším objektům ve scéně poslat zpráva se jménem „got-me“.

Mezi další přednost Scratche, která sice není na první pohled zřejmá, ale zato se ukázala být poměrně důležitá, patří fakt, že je tento projekt naprogramován ve Squeaku, což mj. zajišťuje i jeho relativně snadnou rozšiřitelnost (sami se můžete přesvědčit, že se při instalaci Scratche nainstaluje binární virtuální stroj Squeaku, v němž se spouští Scratch.image. Scratch má však i několik nevýhod a omezení, které částečně vyplývají z toho, že jeho tvůrci nechtěli zbytečně komplikovat jeho uživatelské rozhraní ani počet dostupných funkcí. Z těchto snah o minimalismus vyplývá mj. i neexistence funkcí umožňujících práci se soubory, funkcí pro komunikaci přes počítačovou síť atd. Ovšem mnohem závažnější je nemožnost tvorby vlastních řídicích bloků, které by nahrazovaly podprogramy/pro­cedury/funkce. Není tedy divu, že – i díky tomu, že je Scratch snadno rozšiřitelný ve Squeaku – poměrně rychle vzniklo několik rozšíření Scratche. Především se jedná o projekty BYOB – Build Your Own Block a Panther.

Obrázek 7: Naprogramovaná reakce na zprávu se jménem „got-me“.

4. Projekt BYOB – Build Your Own Block

Nejznámějším a nejpoužívanějším rozšířením Scratche je v současnosti s velkou pravděpodobností projekt BYOB, neboli Build Your Own Block, jehož hlavními autory jsou Brian Harvey a Jens Moenig z univerzity v Berkeley (původní projekt Scratch naproti tomu pochází z neméně slavné Massachussetts Institute of Technology neboli MIT). Název tohoto projektu do značné míry napovídá, jaká nová funkcionalita byla do BYOBu přidána – jedná se o možnost vytváření vlastních příkazových bloků, což umožňuje dekompozici programů na menší, jednodušší a snadněji zvládnutelné části a samozřejmě též implementaci rekurzivních algoritmů. Ovšem ve skutečnosti projekt BYOB svým uživatelům nabízí i množství dalších funkcí, například tvorbu anonymních bloků, podporu pro přístup k atributům objektů, dotaz na typ libovolného objektu v čase běhu programu, vylepšenou práci se seznamy, funkce vyššího řádu atd.

Obrázek 8: Informace o autorech projektu BYOB i o autorech projektu Scratch.

V některých případech se sice jedná o poměrně složité techniky známé a používané například ve funkcionálních programovacích jazycích, ovšem základní rozšíření, které projekt BYOB svým uživatelům nabízí, tj. tvorbu vlastních příkazových bloků, je možné pochopit a začít využívat poměrně rychle, a to i v případě podprogramů s parametry. Uživatelské prostředí projektu BYOB se prakticky neliší od původního Scratche, což je zajisté výhoda při přechodu uživatelů mezi oběma projekty. Chybějící českou lokalizaci je možné alespoň částečně nahradit lokalizačním souborem ze Scratche – postačuje nakopírovat soubor cs.po z podadresáře scratch/locale/ do podadresáře byob/locale/. Český překlad samozřejmě nebude dostupný pro nové bloky, které se v originálním Scratchi nenachází, jejich překlad je však možné provést na základě šablony uložené v souboru byob/locale/BY­OB.pot.

Obrázek 9: Některé nové příkazové bloky, které je možné využívat v projektu BYOB.

5. Tvorba nových bloků – základ při dekompozici programů

Tvorba nových bloků v projektu BYOB je poměrně jednoduchá a přímočará. V sekci „Proměnné“ se v její dolní části skrývá tlačítko sloužící pro vytvoření nového bloku – viz též screenshot zobrazený na desátém obrázku. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí dialog, v němž je možné zadat jak jméno nového bloku, tak i sekci, do níž má být blok uložen. Třetí volbou je typ bloku, prozatím se však budeme zabývat bloky příkazovými – command. Blok získá barvu pozadí právě na základě sekce, do níž je přiřazen (screenshot zobrazený na obrázku číslo 11).

Obrázek 10: V dolní části sekce „Proměnné“ se nachází nové tlačítko sloužící pro vytvoření nového bloku.

Poté je již možné, stále v tomtéž dialogu, zvolit vstupní parametry bloku (viz též další kapitoly) a následně i vytvořit tělo bloku, tj. přenést a uspořádat v dialogu další příkazové bloky, které se mají vykonat. Ihned poté je již možné blok použít v programu. Blok může být viditelný buď pro právě aktivní (editovaný) sprite, nebo pro všechny sprity, které se v projektu nachází. S tím samozřejmě souvisí i oblast viditelnosti proměnných, ke kterým má blok přístup.

Obrázek 11: Dotaz na jméno nového bloku i na sekci, do níž má být nový příkazový blok uložen.

6. Příkazové bloky s parametry

Vytvoření i použití uživatelsky definovaných bloků je sice snadné a užitečné, ale ve většině případů je nutné do bloku předat i nějaké parametry. Je zřejmé, že použití globálních proměnných, popř. proměnných platných pouze pro vybraný sprite, není to nejvhodnější řešení. Ovšem ve skutečnosti není nutné tuto nedokonalou a v mnoha ohledech dokonce i potenciálně škodlivou techniku použít, protože pro každý uživatelsky vytvářený blok je možné zvolit jak počet parametrů, tak i jejich názvy (což asi všichni očekávají) a taktéž typ. Určení typu parametrů již pravděpodobně není tak obvyklé, především ne u jazyka určeného především pro výuku programování, ovšem ve skutečnosti je uvedení typu parametru pouze volitelná informace, která nemusí být explicitně specifikována, takže se jí začínající uživatelé-programátoři nemusí hned zpočátku zabývat (na druhou stranu může být specifikace typu parametru použita pro kontroly prováděné při spuštění programu nebo při pouhém zkoumání vlastností daného bloku).

Obrázek 12: Ikony se znakem + sloužící pro definici parametrů bloku.

Přidání nového parametru do vytvářeného bloku je velmi jednoduché – postačí přesunout kurzor myši nad název bloku, což vede k automatickému zobrazení dvojice kulatých ikon se symbolem „plus“. Po stisku ikony vpravo či vlevo od názvu bloku se zobrazí dialog pro výběr názvu parametru a jeho typu (pro tento účel je určen rozbalovací seznam skrytý za šipkou mířící doprava). Výběrem levé nebo pravé ikony „plus“ se navíc určuje, zda se parametr v ikoně bloku bude zadávat nalevo či napravo od jeho názvu, což mj. znamená, že je možné velmi snadno vytvořit i nový infixový operátor s funkcí podobnou již existujícím aritmetickým nebo logickým operátorům. Jakmile je parametr uživatelského bloku definován, je možné jeho ikonu zkopírovat (přetažením pomocí myši) přímo do těla bloku. Jméno parametru se tedy nemusí vypisovat s využitím klávesnice, podobně jako není nutné vypisovat jméno globální proměnné či proměnné lokální pro daný sprite.

Obrázek 13: Blok s dvojicí parametrů, z nichž první se zapisuje před název bloku a druhý naopak až za jeho název.

7. Demonstrační příklad – použití bloků s parametry

Využití uživatelsky definovaného bloku s parametry si ukážeme na příkladu, v němž se využívá blok určený pro vykreslení šestiúhelníku s volitelnou délkou stran. Tento blok je následně volán z programové smyčky s měnící se hodnotou parametru, což vede k vykreslení spirály složené ze šestiúhelníků.

Obrázek 14: Uživatelsky definovaný blok sloužící pro vykreslení šestiúhelníku s volitelnou délkou stran.

Obrázek 15: Program, v němž se v programové smyčce volá uživatelsky definovaný blok „sestiuhelnik“.

Obrázek 16: Výsledek běhu programu, jehož kód byl ukázán na obrázcích 14 a 15.

8. Demonstrační příklad – použití bloků při tvorbě rekurzivních algoritmů

Uživatelsky definované bloky lze samozřejmě použít i pro implementaci rekurzivních algoritmů. Blok je totiž ihned po potvrzení informací na prvním formuláři umístěn do zvolené skupiny a je ho tak možné přetáhnout do těla toho samého bloku. Jedním z nejčastěji ukazovaných a implementovaných rekurzivních algoritmů s grafickým výstupem je algoritmus pro vykreslení křivky Helge von Kocha, jejímž popisem jsme se již zabývali v seriálu Fraktály v počítačové grafice. Vytváření křivky Helge von Kocha spočívá v provedení následujících kroků (nejedná se o popis programu, ale geometrické konstrukce této křivky):

 1. Nejprve se zkonstruuje vodorovná úsečka o zadané délce.
 2. Ve druhém kroku se tato úsečka rozdělí na (stejně dlouhé) třetiny. Prostřední třetina se vyjme a na jejím místě se sestrojí dvě ramena rovnoramenného trojúhelníku. Vznikne tedy obrazec, který se skládá z lomené úsečky (polyčáry), jejíž délka je rovna 4/3 délky původní úsečky, tj. celková délka takto zkonstruované křivky se o třetinu prodlouží.
 3. Na vzniklý obrazec se opakovaně aplikuje pravidlo uvedené v předchozím bodě, tj. každá úsečka je rozdělena na třetiny, prostřední třetina se vyjme a nahradí se dvojicí ramen rovnoramenného trojúhelníka.

Obrázek 17: Uživatelsky definovaný blok s implementací vykreslení křivky Helge von Kocha. V parametru size se předává vodorovná délka obrazce, v parametru limit pak limitní (nejmenší) délka jednotlivých segmentů křivky.

Při implementaci uživatelsky definovaného bloku, jehož úkolem je s využitím želví grafiky vykreslit Kochovu křivku, se sice budeme řídit výše uvedenými pravidly pro geometrickou konstrukci křivky, vlastní implementace však bude dosti odlišná, protože odebírání částí úseček a náhrada odebraných částí úsečkami novými nejsou operace, které by bylo možné jednoduše provádět.

Obrázek 18: Blok z obrázku číslo 17 je v tomto programu volán celkem třikrát pro vykreslení Kochovy křivky s vodorovnou délkou 400 jednotek a rozdílným limitem (ten určuje úroveň rekurzivního zanoření).

CS24_early

Zvolíme mnohem elegantnější řešení založené na rekurzi. Základem vznikajícího uživatelsky definovaného bloku bude vykreslení tvaru podobného první iteraci Kochovy křivky, tj. čtyř úseček, z nichž dvě krajní úsečky jsou vodorovné a prostřední úsečky tvoří dvojici ramen rovnostranného trojúhelníku. Tento tvar je možné vykreslit tak, že se nejprve nakreslí první vodorovná úsečka, potom se sprite natočí o 60° doleva a vykreslí se druhá úsečka. Po otočce o 120° doprava lze vykreslit úsečku třetí a po posledním otočení o 60° doleva je sprite opět orientován vodorovně a může tak vykreslit poslední část obrazce. Rekurze spočívá v náhradě kreslení úsečky za volání uživatelského bloku s délkou úsečky zmenšenou na jednu třetinu.

Obrázek 19: Výsledek běhu programu, jehož kód byl ukázán na obrázcích 17 a 18.

9. Odkazy na Internetu

 1. Scratch: oficiální stránka projektu
  http://scratch­.mit.edu/
 2. Scratch: galerie projektů vytvořených ve Scratchi
  http://scratch­.mit.edu/galle­ries/browse/ne­west
 3. Scratch: nápověda
  file:///usr/sha­re/scratch/Hel­p/en/index.html
 4. Scratch: obrazovky nápovědy
  file:///usr/sha­re/scratch/Hel­p/en/allscreen­s.html
 5. Scratch (Wikipedie CZ)
  http://cs.wiki­pedia.org/wiki/Scrat­ch
 6. Scratch (programming language)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Scrat­ch_(programmin­g_language)
 7. Mitchel Resnick (Wikipedia EN)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Mit­chel_Resnick
 8. Domácí stránka Mitchela Resnicka
  http://web.me­dia.mit.edu/~mres/
 9. BASIC-256 – BASIC256 – An easy to use BASIC language and IDE
  http://www.ba­sic256.org/
 10. PythonTurtle
  http://python­turtle.org/
 11. Turtle graphics for Tk
  http://docs.pyt­hon.org/libra­ry/turtle.html
 12. Scratch Lowers Resistance to Programming
  http://www.wi­red.com/gadge­tlab/2009/03/scrat­ch-lowers/
 13. Stopařův průvodce jedním převážně neškodným programovacím jazykem
  http://www.squ­eak.cz/
 14. CamelCase
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ca­mel_case
 15. Smalltalk tutorial chapter 5 – Variables
  http://www.tu­torials4u.com/sma­lltalk/smalltalk-tutorial-05.htm
 16. History around Pascal Casing and Camel Casing
  http://blogs.msdn­.com/b/brada/ar­chive/2004/02/0­3/67024.aspx
 17. Xerox Alto
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Xe­rox_Alto
 18. WIMP (computing)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/WIM­P_(computing)
 19. Graphical user interface
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/GUI
 20. Xerox Star
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Xe­rox_Star
 21. The Xerox Star 8010 „Dandelion“
  http://www.di­gibarn.com/co­llections/sys­tems/xerox-8010/index.html
 22. Fibonacci number
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fi­bonacci_number
 23. Squeak home page
  http://www.squ­eak.org/
 24. XO: The Children's Machine
  http://wiki.lap­top.org/go/The_Chil­dren's_Machine
 25. Squeak na Wikipedii EN
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Squ­eak
 26. Squeak na Wikipedii CZ
  http://cs.wiki­pedia.org/wiki/Squ­eak
 27. Squeak by Example
  http://squeak­byexample.org/
 28. Squeak Land
  http://www.squ­eakland.org/
 29. SqueakNotes
  http://squeak­.zwiki.org/Squ­eakNotes
 30. Squeak FAQ
  http://wiki.squ­eak.org/squeak/471
 31. Learning Squeak
  http://c2.com/cgi/wi­ki?LearningSqu­eak
 32. Lazarus (Software)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/La­zarus_%28softwa­re%29
 33. FreePascal
  http://www.fre­epascal.org/
 34. „Why I Love Python“ slides
  http://www.min­dviewinc.com/dow­nloads/pub/ec­kel/LovePython­.zip
 35. „Why I love Python“ (presentation)
  http://www.sli­deshare.net/di­dip/why-i-love-python
 36. První jazyk: Python
  http://macek.san­dbox.cz/texty/prvni-jazyk-python/
 37. Programovací jazyk Python
  http://www.py­.cz/FrontPage
 38. Python – Wikipedia CS
  http://cs.wiki­pedia.org/wiki/Pyt­hon
 39. IPython
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/I­python
 40. IPython: an interactive computing environment
  http://ipython­.scipy.org/mo­in/
 41. Category:Python
  http://rosetta­code.org/wiki/Ca­tegory:Python
 42. Educational programming language
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/E­ducational_pro­gramming_langu­age
 43. Seriál Letní škola programovacího jazyka Logo
  http://www.ro­ot.cz/serialy/let­ni-skola-programovaciho-jazyka-logo/
 44. Logo Tree Project:
  http://www.eli­ca.net/downlo­ad/papers/Logo­TreeProject.pdf
 45. Language Poster (O'Reilly):
  http://www.ore­illy.com/news/grap­hics/prog_lan­g_poster.pdf
 46. Informace o Comenius Logu:
  http://www.com­logo.input.sk/in­dex.html
 47. Stránka nabízející stažení Comenius Loga:
  http://www.com­logo.input.sk/nas­tiahnutie.html
 48. Seminární práce o Comenius Logu:
  http://nwit.ped­f.cuni.cz/rotal9ap/lo­go/
 49. Informace o LEGO/Logu:
  http://educati­on.otago.ac.nz/nzlnet/L­ogo/legologo.html
 50. Informace o systému Elica:
  http://www.eli­ca.net/site/in­dex.html
 51. Informace o systému NetLogo:
  http://ccl.nor­thwestern.edu/ne­tlogo/
 52. Stažení NetLoga:
  http://ccl.nor­thwestern.edu/ne­tlogo/download­.shtml
 53. Uživatelský manuál NetLoga ve formátu PDF:
  http://ccl.nor­thwestern.edu/ne­tlogo/docs/Net­Logo%20User%20Ma­nual.pdf
 54. NetLogo FAQ:
  http://ccl.nor­thwestern.edu/ne­tlogo/docs/faq­.html
 55. Domácí stránka Daniela Azumy (autora implementace Turtle Tracks):
  http://alumnus­.caltech.edu/~da­zuma/home/
 56. Informace o aUCBLogu:
  http://www.phy­sik.uni-augsburg.de/~miche­ler/
 57. Domácí stránka MSW Loga:
  http://www.sof­tronix.com/lo­go.html
 58. Karel online
  http://karel.ol­dium.net/
 59. EDU-SIG: Python in Education
  http://www.pyt­hon.org/commu­nity/sigs/curren­t/edu-sig/
 60. Guido van Robot
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Gu­ido_van_Robot
 61. The Guido van Robot Programming Language
  http://gvr.sou­rceforge.net/
 62. An Introduction to Programming with Karel J. Robot
  http://blog.thin­goid.com/2003/10­/karel-intro/
 63. Teaching a young robot new tricks
  http://blog.thin­goid.com/2003/11­/karel-new-tricks/
 64. Karel and Company – More Robots
  http://blog.thin­goid.com/2003/12­/karel-and-company/
 65. Karel heads for the stars
  http://blog.thin­goid.com/2004/03­/karel-star/
 66. Karel programming language documentation
  http://mormegil­.wz.cz/prog/ka­rel/prog_doc.htm
 67. Karel J. Robot
  http://www.ma­inlandregional­.net/dklipp/Ho­nors%20Computer%20Sci­ence%20Java.htm
 68. Karel (programming language)
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Ka­rel_(programmin­g_language)
 69. Richard E. Pattis
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Richar­d_E._Pattis
 70. XKarel home page
  http://xkarel­.sourceforge.net/en­g/
 71. XKarel – screenshoty oken
  http://xkarel­.sourceforge.net/en­g/program.php#Ok­na
 72. Greenfoot
  http://www.gre­enfoot.org/abou­t/whatis.html
 73. Computer programming – Educational programming languages
  http://www.kid­slike.info/com­puter_program­ming_educatio­nal_programmin­g_languages
 74. Making Great Programmers: Why BASIC is Still Relevant
  http://kidbasic­.sourceforge.net/en/why­.html
 75. Gambas Wiki
  http://en.wiki­books.org/wiki/Gam­bas
 76. Free tool offers ‚easy‘ coding
  http://news.bbc­.co.uk/2/hi/tec­hnology/6647011­.stm
 77. Základy želví grafiky
  http://www.ro­ot.cz/clanky/za­klady-zelvi-grafiky/
 78. Bill Kendrick's Web Turtle
  http://www.so­nic.net/~nbs/web­turtle/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.