Hlavní navigace

Serializace a deserializace datových struktur v programovacím jazyce Go

18. 2. 2020
Doba čtení: 50 minut

Sdílet

Dnešní článek je věnován problematice serializace a deserializace datových struktur za účelem jejich uložení či poslání do jiné služby. Kromě běžných textových formátů typu JSON a XML je k dispozici i několik formátů binárních.

Obsah

1. Serializace a deserializace datových struktur v programovacím jazyce Go

2. Rozhraní s předpisem metod pro serializaci a deserializaci dat

3. Krátké zopakování – práce s formátem JSON

4. Některá úskalí převodu hodnot do formátu JSON

5. Serializace dat do formátu XML

6. Specifikace jména kořenového uzlu, konfigurace odsazení při formátování XML

7. Struktura XML odlišná od struktury původních serializovaných dat

8. Serializace polí, speciální hodnoty, ukazatele apod.

9. Serializace sekvence struktur

10. Obalení sekvence struktur dalším datovým typem

11. Vylepšení předchozích příkladů

12. Serializace jedné struktury jak do JSONu, tak i do XML – problematika anotačních řetězců

13. Binární formáty a programovací jazyk Go

14. Formát gob

15. Serializace datové struktury do formátu gob

16. Formát CBOR (Concise Binary Object Representation)

17. Serializace dat do formátu BSON

18. Deserializace dat z formátu BSON

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Serializace a deserializace datových struktur v programovacím jazyce Go

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Go se zaměříme na popis způsobů použití různých formátů určených pro serializaci a deserializaci dat s jejich případným přenosem do jiné aplikace či služby (přenosem se myslí jak lokální komunikace, tak i přenos do služby běžící na jiném počítači). Již dříve jsme se ve stručnosti seznámili s využitím formátu JSON a nepřímo taktéž s formátem TOML používaným typicky pro konfigurační soubory (a mnohem méně často pro rozsáhlejší data). V případě JSONu se jedná o poměrně důležitý formát, protože JSON (a samozřejmě též XML) se v současnosti používá v mnoha webových službách a i když stále vznikají a jsou postupně adaptovány další formáty, ať již textové (YAML, edn) či binární (BSON, B-JSON, Smile, Protocol-Buffers), CBOR atd., je velmi pravděpodobné, že se JSON bude i nadále poměrně masivně využívat. Nicméně pochopitelně existují situace, v nichž je vhodné textový a relativně neúsporný JSON nahradit právě nějakým binárním formátem.

Některé metody serializace a deserializace datových struktur jsou implementovány přímo ve standardních knihovnách programovacího jazyka Go; další metody (resp. přesněji řečeno formáty) však již vyžadují instalaci zvláštní knihovny, popř. vlastní implementaci daného formátu. Nejdříve se zaměříme na ty formáty, které jsou podporovány bez nutnosti instalace dalších balíčků a posléze si ukážeme i některé přídavné balíčky pro ty nejzajímavější popř. nejpoužívanější formáty.

2. Rozhraní s předpisem metod pro serializaci a deserializaci dat

Základní rozhraní pro serializaci a deserializaci datových struktur jsou definována ve standardním balíčku encoding, jehož dokumentaci je možné nalézt na adrese https://golang.org/pkg/encoding/. Každé z rozhraní předepisuje – jak je ostatně v jazyce Go zvykem – pouze jednu metodu. Jakýkoli objekt, který je schopen své serializace či deserializace může tyto metody obsahovat:

# Rozhraní Signatura metody
1 TextMarshaler MarshalText() (text []byte, err error)
2 TextUnmarshaler UnmarshalText(text []byte) error
3 BinaryMarshaler MarshalBinary() (data []byte, err error)
4 BinaryUnmarshaler UnmarshalBinary(data []byte) error

Typické je, že při serializaci (marshalingu) je výsledkem řez bajtů a nikoli řetězec (ve smyslu jazyka Go). Podobně při deserialiaci (umarshalingu) je zdrojem dat parametr typu řez bajtů. Díky tomu jsme odstíněni od problematiky kódování znaků ve „skutečných“ textových řetězcích.

Poznámka: připomeňme si, že v jazyce Go není zapotřebí rozhraní explicitně implementovat (implement) tak, jak je tomu například v Javě. Plně postačuje, aby nějaký datový typ obsahoval příslušnou metodu. Potom říkáme, že tento typ rozhraní vyhovuje (satisfy).

3. Krátké zopakování – práce s formátem JSON

Před popisem dalších metod serializace a deserializace datových struktur si krátce zopakujme, jakým způsobem je ve standardní knihovně programovacího jazyka Go podporován formát JSON. Tento formát je dnes široce rozšířen a používá se jak pro ukládání konfigurací, specifikaci schématu v OpenAPI (vedle YAMLu), uložení konfigurace dashboardu v Grafaně atd., tak – a to možná především – ve webových službách a aplikacích pro přenos strukturovaných dat. Jedná se o formát, jehož syntaxe a sémantika je odvozená od JavaScriptu, s čímž je nutné počítat, protože ne všechny knihovny například umožňují, aby se v klíčích objevovaly pomlčky či jiné „podivné“ znaky, i když to teoreticky formát JSON umožňuje.

Podívejme se na příklad služby vracející dokument reprezentovaný ve formátu JSON (tuto službu můžete použít pro testování apod.):

$ curl http://httpbin.org/json
 
{
 "slideshow": {
  "author": "Yours Truly",
  "date": "date of publication",
  "slides": [
   {
    "title": "Wake up to WonderWidgets!",
    "type": "all"
   },
   {
    "items": [
     "Why <em>WonderWidgets</em> are great",
     "Who <em>buys</em> WonderWidgets"
    ],
    "title": "Overview",
    "type": "all"
   }
  ],
  "title": "Sample Slide Show"
 }
}

Formát JSON umožňuje uložení a tím pádem i přenos jediné (nijak nepojmenované) hodnoty. Podporovány jsou přitom hodnoty, které můžeme zařadit do šesti kategorií (viz též příslušná část graficky vyjádřené syntaxe formátu JSON):

# Hodnota Stručný popis
1 string řetězec (s plnou podporou Unicode)
2 number celé číslo, popř. hodnota typu double
3 object ve skutečnosti se jedná o asociativní pole (mapu), viz poznámka v úvodní kapitole
4 array pole, ovšem v JSONu nemusí mít všechny prvky pole stejný typ
5 true, false pravdivostní hodnota
6 null prázdná hodnota
Poznámka: díky tomu, že onou jedinou hodnotou může být pole či objekt, lze ve skutečnosti pracovat i s rozsáhlými a složitě strukturovanými daty.

Pro převod libovolného typu (přesněji řečeno hodnoty libovolného typu) do JSONu se používá funkce nazvaná Marshal, kterou nalezneme v balíčku encoding/json:

func Marshal(v interface{}) ([]byte, error)

Povšimněte si, že tato funkce skutečně akceptuje hodnotu libovolného typu, protože prázdné rozhraní implementuje (zcela automaticky!) každý datový typ (s tímto zajímavým konceptem „univerzálního datového typu“ se ještě několikrát setkáme, zejména v rozhraních mezi Go a dalšími systémy). Návratovou hodnotou je sekvence bajtů (nikoli řetězec!) a popř. i struktura reprezentující chybový stav, pokud k chybě skutečně došlo. V opačném případě se ve druhé návratové hodnotě funkce Marshal vrací nil, jak jsme ostatně zvyklí ze všech podobně koncipovaných funkcí.

V typických zdrojových kódech se tedy setkáme s tímto idiomatickým zápisem:

json_bytes, err := json.Marshal(a)
 
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
...
...
...

4. Některá úskalí převodu hodnot do formátu JSON

V některých případech, například při přenosu výsledků z různých simulací, měření, výpočtů apod. je nutné pracovat s celočíselnými hodnotami, popř. s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou. A právě zde můžeme narazit na různá úskalí, které se týkají speciálních hodnot typu +Inf, -Inf (kladné a záporné nekonečno) a pochopitelně taktéž NaN (výsledkem nějaké operace není skutečné číslo, výsledek nelze vyjádřit atd.). Nejprve se podívejme na serializaci běžných hodnot s plovoucí řádovou čárkou. Podporován by měl být rozsah i přesnost odpovídající typu double, resp. v programovacím jazyku Go typu float64:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "fmt"
)
 
func main() {
    var a float64 = 0.0
    var b float64 = 1e10
    var c float64 = 1e100
    var d float64 = 2.3e-50
 
    var jsonOutput []byte
 
    jsonOutput, _ = json.Marshal(a)
    fmt.Println(string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, _ = json.Marshal(b)
    fmt.Println(string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, _ = json.Marshal(c)
    fmt.Println(string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, _ = json.Marshal(d)
    fmt.Println(string(jsonOutput))
}

V tomto případě nedochází k chybám (ostatně chybové hodnoty zcela ignorujeme) a serializace do JSONu vypadá následovně:

0
10000000000
1e+100
2.3e-50

Ovšem u výše uvedených speciálních hodnot dochází k problémům, což je zmíněno například na Stack Overflow. Můžeme se o tom přesvědčit nepatrnou úpravou předchozího příkladu:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "fmt"
    "math"
)
 
func main() {
    var a float64 = -0.0
    var b float64 = math.NaN()
    var c float64 = -math.NaN()
    var d float64 = math.Inf(1)
    var e float64 = math.Inf(-1)
 
    var jsonOutput []byte
 
    jsonOutput, _ = json.Marshal(a)
    fmt.Println(string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, _ = json.Marshal(b)
    fmt.Println(string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, _ = json.Marshal(c)
    fmt.Println(string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, _ = json.Marshal(d)
    fmt.Println(string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, _ = json.Marshal(e)
    fmt.Println(string(jsonOutput))
}

Tentokrát se zdá, že serializace do formátu JSON vrátila pouze prázdné řetězce:

0
 
 
 
 

Ovšem skutečnost je jiná, protože balíček encoding/json hlídá, které hodnoty lze převést a které nikoli. Musíme ovšem naši aplikaci naprogramovat korektně, tj. v tomto konkrétním případě reagovat na všechny chybové stavy:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "fmt"
    "math"
)
 
func main() {
    var a float64 = -0.0
    var b float64 = math.NaN()
    var c float64 = -math.NaN()
    var d float64 = math.Inf(1)
    var e float64 = math.Inf(-1)
 
    var jsonOutput []byte
    var err error
 
    jsonOutput, err = json.Marshal(a)
    fmt.Println(err, string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, err = json.Marshal(b)
    fmt.Println(err, string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, err = json.Marshal(c)
    fmt.Println(err, string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, err = json.Marshal(d)
    fmt.Println(err, string(jsonOutput))
 
    jsonOutput, err = json.Marshal(e)
    fmt.Println(err, string(jsonOutput))
}

Nyní již bude po spuštění příkladu patrné, že došlo k chybám při serializaci speciálních hodnot:

 0
json: unsupported value: NaN
json: unsupported value: NaN
json: unsupported value: +Inf
json: unsupported value: -Inf

Ještě si ukažme, jakým způsobem je možné do JSONu uložit pole s prvky různých typů, včetně dvojrozměrných polí (což v JSONu není nic jiného, než pole polí):

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "fmt"
)
 
func main() {
    var a1 [10]byte
    var a2 [10]int32
    a3 := [10]int32{1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6}
    a4 := []string{"www", "root", "cz"}
    a5 := []interface{}{1, "root", 3.1415, true, []int{1, 2, 3, 4}}
    matice := [4][3]float32{
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9},
        {0, -1, 0},
    }
 
    a1_json, _ := json.Marshal(a1)
    fmt.Println(string(a1_json))
 
    a2_json, _ := json.Marshal(a2)
    fmt.Println(string(a2_json))
 
    a3_json, _ := json.Marshal(a3)
    fmt.Println(string(a3_json))
 
    a4_json, _ := json.Marshal(a4)
    fmt.Println(string(a4_json))
 
    a5_json, _ := json.Marshal(a5)
    fmt.Println(string(a5_json))
 
    matice_json, _ := json.Marshal(matice)
    fmt.Println(string(matice_json))
}

Výsledky budou vypadat následovně:

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[1,10,2,9,3,8,4,7,5,6]
["www","root","cz"]
[1,"root",3.1415,true,[1,2,3,4]]
[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[0,-1,0]]
Poznámka: zajímavé je především pole (resp. přesněji řečeno řez s pohledem na pole) a5, protože tato datová struktura může obsahovat libovolnou hodnotu programovacího jazyka Go, a to z toho důvodu, že prázdné rozhraní (bez signatur metod) je implementováno jakýmkoli datovým typem.

5. Serializace dat do formátu XML

Ve druhé části článku si ukážeme způsoby serializace dat (tedy prakticky libovolné datové struktury) do formátu XML. Zcela nejjednodušší demonstrační příklad, v němž se pokusíme serializovat hodnoty typu User1 a User2, bude vypadat následovně:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User1 struct {
    id   uint32
    name  string
    surname string
}
 
type User2 struct {
    Id   uint32
    Name  string
    Surname string
}
 
func main() {
    user1 := User1{
        1,
        "Pepek",
        "Vyskoč"}
 
    user2 := User2{
        1,
        "Pepek",
        "Vyskoč"}
 
    user1asXML, _ := xml.Marshal(user1)
    fmt.Println(string(user1asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ := xml.Marshal(user2)
    fmt.Println(string(user2asXML))
}

Podívejme se nyní na výsledek běhu tohoto příkladu:

<User1></User1>
 
<User2><Id>1</Id><Name>Pepek</Name><Surname>Vyskoč</Surname></User2>
Poznámka: povšimněte si, že první XML obsahuje pouze prázdný kořenový uzel, což je možná na první pohled podivné, neboť datová struktura evidentně obsahuje trojici prvků. Ovšem jména těchto prvků začínají malými písmeny a proto jsou považována za lokální.

Podobně jako při exportu do JSONu lze i při exportu do formátu XML specifikovat jména uzlů (v JSONu jména atributů, tedy klíče). Slouží k tomu speciálně naformátované řetězce přidané k jednotlivým prvkům a začínající prefixem „xml:“. Celý příklad si tedy nepatrně upravíme následujícím způsobem:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User1 struct {
    id   uint32 `xml:"id"`
    name  string `xml:"user_name"`
    surname string `xml:"surname"`
}
 
type User2 struct {
    Id   uint32 `xml:"id"`
    Name  string `xml:"user_name"`
    Surname string `xml:"surname"`
}
 
func main() {
    user1 := User1{
        1,
        "Pepek",
        "Vyskoč"}
 
    user2 := User2{
        1,
        "Pepek",
        "Vyskoč"}
 
    user1asXML, _ := xml.Marshal(user1)
    fmt.Println(string(user1asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ := xml.Marshal(user2)
    fmt.Println(string(user2asXML))
}

Výsledek běhu takto upraveného příkladu:

<User1></User1>
 
<User2><id>1</id><user_name>Pepek</user_name><surname>Vyskoč</surname></User2>

6. Specifikace jména kořenového uzlu, konfigurace odsazení při formátování XML

Na rozdíl od formátu JSON, v němž neexistuje koncept kořenového uzlu (přenáší se jen hodnota jediného objektu, nikoli i jeho název), je v XML použit právě kořenový uzel. V předchozích příkladech bylo jméno tohoto uzlu odvozeno od jména serializované datové struktury (User1 nebo User2), což ovšem nemusí být ve všech případech vyhovující. Ovšem relativně snadno je možné tento nedostatek napravit, a to následujícím způsobem – použitím nového prvku typu xml.Name se specifikovaným jménem. Upravený a vylepšený demonstrační příklad vypadá následovně:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User1 struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    id   uint32  `xml:"id"`
    name  string  `xml:"user_name"`
    surname string  `xml:"surname"`
}
 
type User2 struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    Id   uint32  `xml:"id"`
    Name  string  `xml:"user_name"`
    Surname string  `xml:"surname"`
}
 
func main() {
    user1 := User1{
        id:   1,
        name:  "Pepek",
        surname: "Vyskoč"}
 
    user2 := User2{
        Id:   1,
        Name:  "Pepek",
        Surname: "Vyskoč"}
 
    user1asXML, _ := xml.Marshal(user1)
    fmt.Println(string(user1asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ := xml.Marshal(user2)
    fmt.Println(string(user2asXML))
}

Tento příklad si samozřejmě spustíme. Z výsledku je patrné, že se skutečně změnilo i jméno kořenového uzlu:

<user></user>
 
<user><id>1</id><user_name>Pepek</user_name><surname>Vyskoč</surname></user>

V některých případech je požadováno, aby výsledné XML bylo korektně naformátováno, což se hodí zejména při práci s relativně krátkými konfiguračními soubory atd. Naformátování výsledného XML zajišťuje metoda nazvaná MarshalIndent, které se navíc předá prefix všech řádků (může se jednat o prázdný řetězec) a libovolná sekvence znaků použitá při odsazování vnořených uzlů. Zde můžeme použít například čtyři mezery, znak Tab atd.:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User1 struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    id   uint32  `xml:"id"`
    name  string  `xml:"user_name"`
    surname string  `xml:"surname"`
}
 
type User2 struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    Id   uint32  `xml:"id"`
    Name  string  `xml:"user_name"`
    Surname string  `xml:"surname"`
}
 
func main() {
    user1 := User1{
        id:   1,
        name:  "Pepek",
        surname: "Vyskoč"}
 
    user2 := User2{
        Id:   1,
        Name:  "Pepek",
        Surname: "Vyskoč"}
 
    user1asXML, _ := xml.MarshalIndent(user1, "", "  ")
    fmt.Println(string(user1asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ := xml.MarshalIndent(user2, "", "  ")
    fmt.Println(string(user2asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ = xml.MarshalIndent(user2, "", "\t")
    fmt.Println(string(user2asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ = xml.MarshalIndent(user2, "\t", "\t")
    fmt.Println(string(user2asXML))
}

Zde nás bude zajímat vygenerovaný výsledek, který má tvar:

<user></user>
 
<user>
  <id>1</id>
  <user_name>Pepek</user_name>
  <surname>Vyskoč</surname>
</user>
 
<user>
    <id>1</id>
    <user_name>Pepek</user_name>
    <surname>Vyskoč</surname>
</user>
 
    <user>
        <id>1</id>
        <user_name>Pepek</user_name>
        <surname>Vyskoč</surname>
    </user>
Poznámka: povšimněte si vlivu prefixu v posledním případě. Tento trik lze použít při ručním spojování více XML pod jeden kořenový uzel.

7. Struktura XML odlišná od struktury původních serializovaných dat

Při serializaci datových struktur do formátu XML je možné zvolit odlišnou strukturu výsledného souboru. Pokud například namísto následující struktury:

<user>
  <id>1</id>
  <user_name>Pepek</user_name>
  <surname>Vyskoč</surname>
</user>

Budeme požadovat, aby výsledný soubor XML vypadal odlišně – jméno a příjmení má být ve zvláštním poduzlu:

<user>
  <id>1</id>
  <name>
    <first>Pepek</first>
    <last>Vyskoč</last>
  </name>
</user>

Tohoto chování lze docílit odlišnou specifikací dekorátoru, který je zapsaný za každou datovou položkou, která má být serializována:

type User2 struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    Id   uint32  `xml:"id"`
    Name  string  `xml:"name>first"`
    Surname string  `xml:"name>last"`
}
Poznámka: povšimněte si způsobu zápisu – určujeme nový uzel „name“, v němž se mají vytvořit poduzly „first“ a „last“.

Upravený zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá takto:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User1 struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    id   uint32  `xml:"id"`
    name  string  `xml:"name>first"`
    surname string  `xml:"name>last"`
}
 
type User2 struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    Id   uint32  `xml:"id"`
    Name  string  `xml:"name>first"`
    Surname string  `xml:"name>last"`
}
 
func main() {
    user1 := User1{
        id:   1,
        name:  "Pepek",
        surname: "Vyskoč"}
 
    user2 := User2{
        Id:   1,
        Name:  "Pepek",
        Surname: "Vyskoč"}
 
    user1asXML, _ := xml.MarshalIndent(user1, "", "  ")
    fmt.Println(string(user1asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ := xml.MarshalIndent(user2, "", "  ")
    fmt.Println(string(user2asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ = xml.MarshalIndent(user2, "", "\t")
    fmt.Println(string(user2asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ = xml.MarshalIndent(user2, "\t", "\t")
    fmt.Println(string(user2asXML))
}

Výsledek běhu příkladu (všechny varianty formátování):

<user></user>
 
<user>
  <id>1</id>
  <name>
    <first>Pepek</first>
    <last>Vyskoč</last>
  </name>
</user>
 
<user>
    <id>1</id>
    <name>
        <first>Pepek</first>
        <last>Vyskoč</last>
    </name>
</user>
 
    <user>
        <id>1</id>
        <name>
            <first>Pepek</first>
            <last>Vyskoč</last>
        </name>
    </user>

Pochopitelně je možné určit, které hodnoty mají být uloženy ve formě pojmenovaných atributů. Podívejme se na následující demonstrační příklad:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User1 struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    id   uint32  `xml:"id,attr"`
    name  string  `xml:"name&first,attr"`
    surname string  `xml:"name&last,attr"`
}
 
type User2 struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    Id   uint32  `xml:"id,attr"`
    Name  string  `xml:"name&first"`
    Surname string  `xml:"name&last"`
}
 
func main() {
    user1 := User1{
        id:   1,
        name:  "Pepek",
        surname: "Vyskoč"}
 
    user2 := User2{
        Id:   1,
        Name:  "Pepek",
        Surname: "Vyskoč"}

    user1asXML, _ := xml.MarshalIndent(user1, "", "  ")
    fmt.Println(string(user1asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ := xml.MarshalIndent(user2, "", "  ")
    fmt.Println(string(user2asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ = xml.MarshalIndent(user2, "", "\t")
    fmt.Println(string(user2asXML))
 
    fmt.Println()
 
    user2asXML, _ = xml.MarshalIndent(user2, "\t", "\t")
    fmt.Println(string(user2asXML))
}

Výsledek:

<user></user>
 
<user id="1">
  <name>
    <first>Pepek</first>
    <last>Vyskoč</last>
  </name>
</user>
 
<user id="1">
    <name>
        <first>Pepek</first>
        <last>Vyskoč</last>
    </name>
</user>
 
    <user id="1">
        <name>
            <first>Pepek</first>
            <last>Vyskoč</last>
        </name>
    </user>

8. Serializace polí, speciální hodnoty, ukazatele apod.

Pro úplnost se ještě podívejme na způsob serializace polí. Následující demonstrační příklad vypadá podobně, jako již výše uvedený příklad na serializaci do formátu JSON, pouze se provede uložení do souboru ve formátu XML:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
func main() {
    var a1 [10]byte
    var a2 [10]int32
    a3 := [10]int32{1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6}
    a4 := []string{"www", "root", "cz"}
    a5 := []interface{}{1, "root", 3.1415, true, []int{1, 2, 3, 4}}
    matice := [4][3]float32{
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9},
        {0, -1, 0},
    }
 
    a1asXML, _ := xml.Marshal(a1)
    fmt.Println(string(a1asXML))
 
    a2asXML, _ := xml.Marshal(a2)
    fmt.Println(string(a2asXML))
 
    a3asXML, _ := xml.Marshal(a3)
    fmt.Println(string(a3asXML))
 
    a4asXML, _ := xml.Marshal(a4)
    fmt.Println(string(a4asXML))
 
    a5asXML, _ := xml.Marshal(a5)
    fmt.Println(string(a5asXML))
 
    maticeasXML, _ := xml.Marshal(matice)
    fmt.Println(string(maticeasXML))
}

U polí jsme nijak nespecifikovali jména prvků, takže výsledné XML použije jména použitých datových typů (což je většinou v praxi zcela nepoužitelné):

<int32>0</int32><int32>0</int32><int32>0</int32><int32>0</int32><int32>0</int32><int32>0</int32><int32>0</int32><int32>0</int32><int32>0</int32><int32>0</int32>
<int32>1</int32><int32>10</int32><int32>2</int32><int32>9</int32><int32>3</int32><int32>8</int32><int32>4</int32><int32>7</int32><int32>5</int32><int32>6</int32>
<string>www</string><string>root</string><string>cz</string>
<int>1</int><string>root</string><float64>3.1415</float64><bool>true</bool><int>1</int><int>2</int><int>3</int><int>4</int>
<float32>1</float32><float32>2</float32><float32>3</float32><float32>4</float32><float32>5</float32><float32>6</float32><float32>7</float32><float32>8</float32><float32>9</float32><float32>0</float32><float32>-1</float32><float32>0</float32>

Dále se pokusme zjistit, zda a jak vůbec je možné do XML serializovat speciální numerické hodnoty, s nimiž jsme se již seznámili v souvislosti s formátem JSON, tedy nekonečna a NaN. Kromě toho nás bude zajímat práce s ukazateli, protože právě přes ukazatele lze tvořit složitější datové struktury. Příklad nepatrně upravíme takovým způsobem, aby obsahoval lineárně vázaný seznam prvků typu Foobar:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
    "math"
)
 
type Foobar struct {
    XMLName xml.Name `xml:"foobar"`
    Id   uint32  `xml:"id"`
    X    float64 `xml:"x"`
    Y    float64 `xml:"y"`
    Z    float64 `xml:"z"`
    Next  *Foobar `xml:"foobar"`
}
 
func main() {
    f := Foobar{
        Id:  42,
        X:  math.NaN(),
        Y:  math.Inf(1),
        Z:  math.Inf(-1),
        Next: nil}
 
    g := Foobar{
        Id:  43,
        X:  math.NaN(),
        Y:  math.Inf(1),
        Z:  math.Inf(-1),
        Next: &f}
 
    asXML, err := xml.MarshalIndent(g, "", "  ")
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        fmt.Println(string(asXML))
    }
}

Z výstupu – serializované struktury g – je patrné, že z lineárně vázaného seznamu vznikla dvojice vnořených uzlů, což je ostatně jeden z nejlepších způsobů vizualizace této datové struktury. Dále můžeme vidět, že speciální numerické hodnoty jsou skutečně podporovány (záleží jen na kódu pro deserializaci, jak je zpracuje):

<foobar>
  <id>43</id>
  <x>NaN</x>
  <y>+Inf</y>
  <z>-Inf</z>
  <foobar>
    <id>42</id>
    <x>NaN</x>
    <y>+Inf</y>
    <z>-Inf</z>
  </foobar>
</foobar>

9. Serializace sekvence struktur

Velmi často se setkáme s požadavkem na serializaci sekvence nějaké datové struktury. Představme si například seznam uživatelů. Přímé uložení pole je problematické, protože výsledek není validním XML:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    Id   uint32  `xml:"id"`
    Name  string  `xml:"user_name"`
    Surname string  `xml:"surname"`
}
 
func main() {
    var users = [3]User{
        User{
            Id:   1,
            Name:  "Pepek",
            Surname: "Vyskoč"},
        User{
            Id:   2,
            Name:  "Pepek",
            Surname: "Vyskoč"},
        User{
            Id:   3,
            Name:  "Josef",
            Surname: "Vyskočil"},
    }
 
    usersAsXML, _ := xml.MarshalIndent(users, "", "  ")
    fmt.Println(string(usersAsXML))
}

S výsledkem:

<user>
  <id>1</id>
  <user_name>Pepek</user_name>
  <surname>Vyskoč</surname>
</user>
<user>
  <id>2</id>
  <user_name>Pepek</user_name>
  <surname>Vyskoč</surname>
</user>
<user>
  <id>3</id>
  <user_name>Josef</user_name>
  <surname>Vyskočil</surname>
</user>

10. Obalení sekvence struktur dalším datovým typem

V takovém případě bývá nejjednodušší obalit celou strukturu jinou strukturou, která bude obsahovat pouze specifikaci kořenového uzlu a vlastní sekvenci. Zde je navíc kořenový uzel pojmenován:

type Users struct {
    XMLName xml.Name `xml:"users"`
    List  []User
}

Úplný kód příkladu, v němž serializujeme několik uživatelů do formátu XML, vypadá následovně:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User struct {
    Id   uint32 `xml:"id"`
    Name  string `xml:"user_name"`
    Surname string `xml:"surname"`
}
 
type Users struct {
    XMLName xml.Name `xml:"users"`
    List  []User
}
 
func main() {
    var users Users = Users{
        List: []User{
            User{
                Id:   1,
                Name:  "Pepek",
                Surname: "Vyskoč"},
            User{
                Id:   2,
                Name:  "Pepek",
                Surname: "Vyskoč"},
            User{
                Id:   3,
                Name:  "Josef",
                Surname: "Vyskočil"},
        },
    }
 
    usersAsXML, _ := xml.MarshalIndent(users, "", "  ")
    fmt.Println(string(usersAsXML))
}

Výsledek je již mnohem lepší:

<users>
  <List>
    <id>1</id>
    <user_name>Pepek</user_name>
    <surname>Vyskoč</surname>
  </List>
  <List>
    <id>2</id>
    <user_name>Pepek</user_name>
    <surname>Vyskoč</surname>
  </List>
  <List>
    <id>3</id>
    <user_name>Josef</user_name>
    <surname>Vyskočil</surname>
  </List>
</users>

11. Vylepšení předchozích příkladů

Specifikaci jména opakujícího se uzlu (User) lze pochopitelně k této datové struktuře přidat:

type User struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    Id   uint32  `xml:"id"`
    Name  string  `xml:"user_name"`
    Surname string  `xml:"surname"`
}

Potom se kořenový uzel nezmění:

type Users struct {
    XMLName xml.Name `xml:"users"`
    List  []User
}

Můžeme ovšem postupovat i opačně a ponechat původní strukturu User bez uvedení jména uzlu:

type User struct {
    Id   uint32 `xml:"id"`
    Name  string `xml:"user_name"`
    Surname string `xml:"surname"`
}

V tomto případě je vhodnější jméno poduzlů specifikovat v datové struktuře představující kořenový uzel:

type Users struct {
    XMLName xml.Name `xml:"users"`
    List  []User  `xml:"user"`
}

Jen pro úplnost si obě varianty ukažme na úplném zdrojovém kódu.

První varianta:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user"`
    Id   uint32  `xml:"id"`
    Name  string  `xml:"user_name"`
    Surname string  `xml:"surname"`
}
 
type Users struct {
    XMLName xml.Name `xml:"users"`
    List  []User
}
 
func main() {
    var users Users = Users{
        List: []User{
            User{
                Id:   1,
                Name:  "Pepek",
                Surname: "Vyskoč"},
            User{
                Id:   2,
                Name:  "Pepek",
                Surname: "Vyskoč"},
            User{
                Id:   3,
                Name:  "Josef",
                Surname: "Vyskočil"},
        },
    }
 
    usersAsXML, _ := xml.MarshalIndent(users, "", "  ")
    fmt.Println(string(usersAsXML))
}

Druhá varianta:

package main
 
import (
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User struct {
    Id   uint32 `xml:"id"`
    Name  string `xml:"user_name"`
    Surname string `xml:"surname"`
}
 
type Users struct {
    XMLName xml.Name `xml:"users"`
    List  []User  `xml:"user"`
}
 
func main() {
    var users Users = Users{
        List: []User{
            User{
                Id:   1,
                Name:  "Pepek",
                Surname: "Vyskoč"},
            User{
                Id:   2,
                Name:  "Pepek",
                Surname: "Vyskoč"},
            User{
                Id:   3,
                Name:  "Josef",
                Surname: "Vyskočil"},
        },
    }
 
    usersAsXML, _ := xml.MarshalIndent(users, "", "  ")
    fmt.Println(string(usersAsXML))
}

12. Serializace jedné struktury jak do JSONu, tak i do XML – problematika anotačních řetězců

Z předchozího textu již víme, jak lze specifikovat formát uložení nějaké datové struktury do formátu JSON i do formátu XML. Ovšem v některých případech je vyžadováno, aby se stejná struktura serializovala i deserializovala do obou těchto formátů. I takového chování je pochopitelně možné docílit, a to navíc poměrně jednoduše – pouze se v anotačním řetězci specifikuje název uzlu v XML a současně i jméno atributu ve formátu JSON:

type User struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user" json:"-"`
    Id   uint32  `xml:"id" json:"user_id"`
    Name  string  `xml:"name>first" json:"user_name"`
    Surname string  `xml:"name>last" json:"surname"`
}

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "encoding/xml"
    "fmt"
)
 
type User struct {
    XMLName xml.Name `xml:"user" json:"-"`
    Id   uint32  `xml:"id" json:"user_id"`
    Name  string  `xml:"name>first" json:"user_name"`
    Surname string  `xml:"name>last" json:"surname"`
}
 
func main() {
    user := User{
        Id:   1,
        Name:  "Pepek",
        Surname: "Vyskoč"}
 
    userAsXML, _ := xml.MarshalIndent(user, "", "  ")
    fmt.Println(string(userAsXML))
 
    fmt.Println()
 
    userAsJSON, _ := json.Marshal(user)
    fmt.Println(string(userAsJSON))
}

Výsledky jsou očekávané:

<user>
  <id>1</id>
  <name>
    <first>Pepek</first>
    <last>Vyskoč</last>
  </name>
</user>
 
{"user_id":1,"user_name":"Pepek","surname":"Vyskoč"}

13. Binární formáty a programovací jazyk Go

I přesto, že se s výše uvedenými formáty JSON a XML setkáme prakticky ve všech oblastech moderního IT, nemusí se vždy jednat o nejlepší možné řešení problému přenosu strukturovaných dat. Tyto formáty totiž data neukládají v kompaktní binární podobě a navíc je parsing numerických hodnot relativně zdlouhavý, což se projevuje zejména tehdy, pokud je nutné zpracovat skutečně obrovské množství dat (buď mnoho malých zpráv či událostí, nebo naopak rozsáhlé datové soubory). A právě v těchto situacích může být výhodnější sáhnout po nějakém vhodném binárním formátu. Těch již dnes existuje velké množství, od staršího a dosti těžkopádného ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) po formáty, které se snaží napodobit některé vlastnosti JSONu. Příkladem může být formát CBOR, jenž je podporován knihovnou https://github.com/fxamacker/cbor, popř. formát BSON, pro který pochopitelně taktéž existuje varianta pro Go. A konečně, ve světě Go se setkáme i s formátem nazvaným gob (Go Objects).

Poznámka: dnes se seznámíme pouze se základním použitím výše zmíněných binárních formátů, podrobnější popis i mnoho dalších demonstračních příkladů bude uvedeno až příště.

14. Formát gob

Prvním binárním formátem, s nímž se setkáme, je formát nazvaný gob neboli Go Objects. Jedná se o formát určený primárně pro použití v programovacím jazyku Go, což znamená, že jeho využití je relativně specifické (ukládání rozsáhlých dat, komunikace mezi dvojicí služeb naprogramovaných v Go atd.). Tento formát umožňuje serializaci prakticky jakékoli datové struktury, ovšem je ho možné použít i pro primitivní datové typy, resp. pro jejich hodnoty. To si ostatně ukážeme v dalším příkladu, v němž jsou serializovaná data zobrazena ve formě sekvence hexadecimálních hodnot:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/hex"
    "fmt"
)
 
func main() {
    var a bool = true
 
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(a)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        content := buffer.Bytes()
        fmt.Printf("Encoded into %d bytes\n", len(content))
        encoded := hex.EncodeToString(content)
        fmt.Println(encoded)
    }
}

Výsledkem je:

Encoded into 4 bytes
03020001

Formát je v tomto případě jednoduchý:

 1. Délka dat (bez prvního bajtu)
 2. Typ dat
 3. Pozice prvku ve fiktivní struktuře (zde 0=první prvek)
 4. Hodnota (true se převádí na 1)

15. Serializace datové struktury do formátu gob

Do formátu gob lze uložit prakticky jakoukoli datovou strukturu, což se samozřejmě týká i uživatelsky definovaných struktur. Pokusme se tedy uložit obsah struktury typu User. V tomto případě se neuloží pouze vlastní data, ale i základní formát této struktury, což později usnadní deserializaci:

package main
 
import (
    "bytes"
    "encoding/gob"
    "encoding/hex"
    "fmt"
)
 
type User struct {
    Id   uint32
    Name  string
    Surname string
}
 
func main() {
    user := User{
        1,
        "Pepek",
        "Vyskoč"}
 
    var buffer bytes.Buffer
    encoder := gob.NewEncoder(&buffer)
 
    err := encoder.Encode(user)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        content := buffer.Bytes()
        fmt.Printf("Encoded into %d bytes\n", len(content))
        encoded := hex.EncodeToString(content)
        fmt.Println(encoded)
    }
}

Popis struktury User i její obsah se uloží do sekvence 69 bajtů, což je poměrně mnoho, ovšem na rozdíl od JSONu jsou přeneseny i datové typy apod.:

Encoded into 69 bytes
2eff81030101045573657201ff820001030102496401060001044e616d65010c0001075375726e616d65010c00000015ff8201010105506570656b01075679736b6fc48d00

16. Formát CBOR (Concise Binary Object Representation)

Jedním z binárních formátů určených pro přenos prakticky libovolně strukturovaných dat je formát nazvaný CBOR neboli plným jménem Concise Binary Object Representation. Tímto formátem, jenž se snaží nabízet podobné vlastnosti jako JSON (až na možnost jeho přímého čtení člověkem), se budeme podrobněji zabývat v navazující části tohoto seriálu, takže si prozatím jen ukažme jeden příklad, jenž používá knihovnu dostupnou na adrese github.com/fxamacker/cbor/v2 (tu lze nainstalovat běžným způsobem, ovšem pozor – vyžaduje Go 1.13 či novější). V příkladu je ukázána serializace jediné hodnoty, konkrétně pravdivostní hodnoty nastavené na hodnotu true:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/fxamacker/cbor/v2"
)
 
func main() {
    var a bool = true
 
    var jsonOutput []byte
 
    cborOutput, _ = cbor.Marshal(a)
    fmt.Println(string(cborOutput))
}
Poznámka: zajímavé je, že tento formát podporuje i numerické hodnoty typu half float, s nimiž jsme se setkali v článku o typu bfloat16.

17. Serializace dat do formátu BSON

Dalším sice relativně novým, ale rozšiřujícím se binárním formátem je formát nazvaný BSON (zde je odkaz na JSON nesporný). Tento formát je podporován v knihovně dodávané společně s ovladači pro MongoDB, ale lze ho používat zcela samostatně a nezávisle. Rozhraní balíčku bson je totožné s rozhraním encoding/json, takže například serializace naší struktury User do souboru typu BSON může vypadat následovně:

skoleni

package main
 
import (
    "fmt"
    "gopkg.in/mgo.v2/bson"
    "io/ioutil"
)
 
type User struct {
    Id   uint32
    Name  string
    Surname string
}
 
func main() {
    user := User{
        1,
        "Pepek",
        "Vyskoč"}
 
    var bsonOutput []byte
 
    bsonOutput, err := bson.Marshal(user)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
    } else {
        fmt.Printf("Encoded into %d bytes\n", len(bsonOutput))
        err := ioutil.WriteFile("1.bson", bsonOutput, 0644)
        if err != nil {
            fmt.Println(err)
        } else {
            fmt.Println("And stored into file")
        }
    }
}

18. Deserializace dat z formátu BSON

V předchozím příkladu jsme si ukázali serializaci datové struktury do BSONu, takže nám logicky zbývá provést její zpětnou deserializaci. Postup je velmi jednoduchý a je ukázán v dnešním posledním příkladu. Prozatím si ukazujeme pouze „happy path“, tj. situaci, kdy je deserializace úspěšná, ale příště se budeme zabývat i složitějšími stavy, které mohou v praxi nastat:

package main
 
import (
    "fmt"
    "gopkg.in/mgo.v2/bson"
    "io/ioutil"
)
 
type User struct {
    Id   uint32
    Name  string
    Surname string
}
 
func main() {
    var user User
 
    bsonInput, err := ioutil.ReadFile("1.bson")
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
 
    fmt.Printf("Read %d bytes\n", len(bsonInput))
 
    err = bson.Unmarshal(bsonInput, &user)
    if err != nil {
        fmt.Println(err)
        return
    }
    fmt.Println("Deserialized value")
    fmt.Println(user)
}

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně šest až sedm megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_json_marshal_floats.go serializace numerických hodnot do formátu JSON https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/01_json_mar­shal_floats.go
2 02_json_marshal_floats_specvalues.go serializace speciálních numerických hodnot do formátu JSON https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/02_json_mar­shal_floats_specvalues.go
3 03_json_marshal_arrays.go serializace polí (numerických hodnot) do formátu JSON https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/03_json_mar­shal_arrays.go
4 04_xml_marshal_struct1.go serializace jednoduchých struktur do XML https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/04_xml_mar­shal_struct1.go
5 05_xml_marshal_struct2.go specifikace názvů uzlů při serializaci do XML https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/05_xml_mar­shal_struct2.go
6 06_xml_marshal_struct3.go specifikace jména kořenového uzlu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/06_xml_mar­shal_struct3.go
7 07_xml_marshal_struct4_indent.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/07_xml_mar­shal_struct4_indent.go
8 08_xml_marshal_struct5_control.go řízení, jak má vypadat výsledné XML https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/08_xml_mar­shal_struct5_control.go
9 09_xml_marshal_arrays.go serializace polí https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/09_xml_mar­shal_arrays.go
10 10_xml_marshal_special_types.go serializace speciálních hodnot, použití ukazatelů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/10_xml_mar­shal_special_types.go
11 11_xml_marshal_array_of_struct1.go serializace sekvence struktur https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/11_xml_mar­shal_array_of_struct1.go
12 12_xml_marshal_array_of_struct2.go konfigurace kořenového uzlu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/12_xml_mar­shal_array_of_struct2.go
13 13_xml_marshal_array_of_struct3.go kořenový uzel reprezentovaný vlastní strukturou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/13_xml_mar­shal_array_of_struct3.go
14 14_xml_marshal_array_of_struct4.go kořenový uzel reprezentovaný vlastní strukturou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/14_xml_mar­shal_array_of_struct4.go
15 15_xml_and_json.go serializace jedné struktury jak do XML, tak i do JSONu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/15_xml_an­d_json.go
16 16_gob_marshal_basic_types.go použití formátu Gob https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/16_gob_mar­shal_basic_types.go
17 17_gob_marshal_struct.go použití formátu Gob pro serializaci struktur https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/17_gob_mar­shal_struct.go
18 18_cbor_basic_types.go základní použití formátu CBOR https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/18_cbor_ba­sic_types.go
19 19_bson_serialize.go serializace dat do formátu BSON https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/19_bson_se­rialize.go
20 20_bson_deserialize.go deserializace dat z formátu BSON https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article57/20_bson_de­serialize.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 2. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 3. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 4. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 5. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 6. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 7. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 8. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 9. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 10. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 11. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 12. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 13. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 14. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 15. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 16. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 17. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 18. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 19. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 20. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 21. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 22. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 23. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 24. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 25. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 26. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 27. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 28. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 29. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 30. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 31. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 32. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 33. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 34. gonum
  https://github.com/gonum
 35. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 36. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 37. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 38. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 39. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 40. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 41. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 42. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 43. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 44. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 45. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 46. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 47. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 48. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 49. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 50. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 51. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 52. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 53. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 54. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 55. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 56. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 57. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 58. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 59. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 60. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 61. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 62. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 63. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 64. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 65. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 66. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 67. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 68. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 69. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 70. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 71. xml.org
  http://www.xml.org/
 72. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 73. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 74. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 75. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 76. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 77. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 78. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 79. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 80. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 81. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 82. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 83. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 84. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 85. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 86. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 87. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 88. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 89. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 90. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 91. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 92. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 93. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 94. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 95. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 96. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 97. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 98. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 99. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 100. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 101. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 102. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 103. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 104. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 105. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 106. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 107. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 108. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 109. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 110. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 111. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 112. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 113. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 114. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 115. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 116. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 117. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 118. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 119. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 120. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 121. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 122. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 123. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 124. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 125. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 126. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 127. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 128. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 129. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 130. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 131. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 132. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 133. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 134. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 135. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 136. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 137. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 138. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 139. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 140. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 141. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 142. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 143. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 144. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 145. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 146. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 147. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 148. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 149. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 150. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 151. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 152. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 153. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 154. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 155. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 156. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 157. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 158. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 159. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 160. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 161. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 162. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 163. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 164. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 165. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 166. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 167. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 168. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 169. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 170. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 171. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 172. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 173. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 174. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 175. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 176. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 177. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 178. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 179. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 180. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 181. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 182. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 183. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 184. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 185. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 186. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 187. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 188. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 189. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 190. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 191. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 192. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 193. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 194. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 195. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 196. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 197. GoConvey
  http://goconvey.co/
 198. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 199. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 200. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 201. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 202. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 203. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 204. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 205. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 206. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 207. YAML
  https://yaml.org/
 208. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 209. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 210. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 211. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 212. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 213. Introducing JSON
  http://json.org/
 214. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 215. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 216. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 217. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 218. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 219. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 220. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 221. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 222. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 223. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 224. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 225. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 226. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 227. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 228. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 229. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 230. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 231. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 232. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 233. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 234. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 235. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 236. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 237. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 238. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 239. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 240. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 241. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 242. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 243. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 244. GoDoc
  https://godoc.org/
 245. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 246. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 247. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 248. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 249. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 250. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 251. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 252. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 253. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 254. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 255. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 256. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 257. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 258. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 259. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 260. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 261. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 262. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 263. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 264. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 265. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 266. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 267. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 268. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 269. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 270. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 271. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 272. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 273. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 274. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 275. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 276. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 277. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 278. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 279. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 280. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 281. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 282. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 283. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 284. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 285. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 286. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 287. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 288. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 289. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 290. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 291. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 292. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 293. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 294. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 295. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 296. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 297. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 298. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 299. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 300. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 301. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 302. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 303. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 304. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 305. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 306. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 307. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 308. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 309. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 310. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 311. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 312. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 313. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 314. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 315. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 316. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 317. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 318. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 319. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 320. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 321. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 322. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 323. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 324. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 325. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 326. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 327. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 328. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 329. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 330. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 331. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 332. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 333. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 334. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 335. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 336. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 337. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 338. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 339. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 340. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 341. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 342. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 343. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 344. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 345. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 346. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.