Hlavní navigace

Sledování správy paměti v Pythonu s využitím nástroje objgraph

22. 12. 2020
Doba čtení: 38 minut

Sdílet

Dnes se seznámíme s vlastnostmi automatického správce paměti použitého v Pythonu. Druhá část článku je věnována nástroji objgraph, jenž dokáže zobrazit vzájemné vztahy mezi objekty uloženými na haldě.

Obsah

1. Sledování správy paměti v Pythonu s využitím nástroje objgraph

2. Proměnné v Pythonu: jména versus hodnoty (objekty)

3. Reference na objekty

4. Ukázka zjištění referencí na objekty

5. Automatická správa paměti v Pythonu

6. Správa paměti založená na počítání referencí

7. Sledovací algoritmus a rozdělení objektů do generací

8. Cache pro často používané objekty

9. „Interning“ řetězců

10. Prealokace paměti pro prvky seznamů a slovníků

11. Uvolňování paměti při mazání prvků

12. Nástroj objgraph

13. Instalace nástroje objgraph

14. Zobrazení grafu referencí

15. Cykly v grafu

16. Grafy se zpětným zjištěním referencí

17. Zjištění počtu objektů v paměti (podle jejich typu)

18. Sledování nově vytvořených objektů (podle jejich typu)

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Sledování správy paměti v Pythonu s využitím nástroje objgraph

Programovací jazyk Python, podobně jako prakticky všechny další vyšší programovací jazyky, používá automatickou správu paměti, což znamená, že se programátor (většinou!) nemusí starat o uvolňování prostředků (objektů) z operační paměti. V Pythonu se používají dva způsoby detekce již nepotřebných objektů, a to zejména z toho důvodu, že mezi objekty mohou vznikat cyklické závislosti, jenž nejsou jednodušším algoritmem správně vyřešeny a detekovány. V dnešním článku si nejprve ve stručnosti popíšeme, jak se vlastně v Pythonu pracuje s proměnnými a parametry funkcí/metod a následně se zaměříme na popis nástroje nazvaného objgraph, který dokáže zobrazit reference mezi objekty, a to jak v textové podobě, tak i ve formě snadno pochopitelných grafů.

Poznámka: všechny informace zmíněné v tomto článku se vztahují ke „klasické“ implementaci Pythonu, která se nazývá CPython, protože je naprogramována v céčku (standardní knihovna pak přímo v Pythonu) – viz též zdrojové kódy CPythonu dostupné na GitHubu. Existuje i mnoho dalších implementací Pythonu, u nichž se však může používat zcela odlišný způsob správy paměti. Příkladem může být Jython, tedy implementace Pythonu pro JVM založená (pochopitelně) přímo na správě paměti nabízené přímo virtuálním strojem Javy.

2. Proměnné v Pythonu: jména versus hodnoty (objekty)

Před popisem nástrojů a technik, které je možné využít pro sledování správy paměti v Pythonu je vhodné si připomenout, jakým způsobem se vlastně v tomto programovacím jazyce pracuje s proměnnými, popř. s parametry funkcí a metod.

Začněme velmi stručným popisem práce s proměnnými v jazyku C a v podobně koncipovaných programovacích jazycích, které jsou staticky typované, překládané a navíc nemají automatickou správu paměti (se všemi z toho plynoucími důsledky). V C můžeme deklarovat globální proměnné, proměnné lokální v rámci funkce nebo proměnné lokální v rámci bloku (ve funkci):

int x = 42;

Na základě této informace je proměnná uložena v paměti na místě vybraném překladačem. Konstanty (const int y = 10;) jsou většinou uloženy v kódovém segmentu (ten se ovšem někdy označuje jako „text“). Inicializované statické lokální proměnné (static int z = 6502; a inicializované globální (nekonstantní) proměnné jsou uloženy v datovém segmentu, protože jeho obsah je součástí spustitelného kódu a proměnné jsou tedy automaticky inicializovány na uživatelem specifikovanou hodnotu. Ostatní globální proměnné a statické proměnné, tedy ty, které nejsou inicializovány, jsou uloženy v bss segmentu (block starting symbol), který je po spuštění aplikace alokován a následně vymazán nulami, čímž se zajistí chování odpovídající specifikaci programovacího jazyka C. Zbývají nám lokální (nestatické) proměnné. Ty jsou uloženy na zásobníkovém rámci alokovaném ve chvíli, kdy je zavolána odpovídající funkce. To, do jaké oblasti se proměnná uloží, je informace známá již v době překladu, přičemž překladač taktéž zná typ proměnné, který se v rámci daného bloku nemůže změnit (a v jiném bloku se bude jednat o zcela odlišnou proměnnou). Jediná „dynamika“ spočívá v tom, že lokální (nestatické) proměnné jsou automaticky vytvářeny popř. rušeny při vstupu a výstupu z funkce, kde jsou tyto proměnné deklarovány.

Poslední oblastí paměti je halda neboli heap. V této oblasti je možné explicitně alokovat bloky paměti a získat ukazatel na daný blok paměti. Problém spočívá v tom, že v C je nutné se explicitně postarat i o uvolnění paměti.

Obrázek 1: Struktura paměti alokované pro běžící program
Zdroj: Wikipedia.

Poznámka: předchozí popis je značně zjednodušen, protože ve skutečnosti mohou být (a také jsou) prováděny různé optimalizace a některé lokální proměnné jsou ukládány pouze do registrů, konstanty taktéž mohou být vytvořeny specializovanými instrukcemi atd.

V Pythonu je ovšem situace značně odlišná, což vede některé uživatele k tvrzení, že Python vlastně nemá proměnné (viděno optikou céčkařů). V Pythonu se totiž používá koncept jméno→reference→objekt. Jméno reprezentuje skutečné jméno nějakého objektu uloženého v paměti. Toto jméno je přes referenci svázáno se skutečným objektem, kterým je buď přímo hodnota nebo kontejner odkazující na jiný objekt (tedy mající uloženou referenci). A konečně zde máme bloky v paměti (konkrétně uložené na haldě), kterým se říká objekty. Jedná se o datové struktury, které kromě hodnoty (což je důvod, proč objekt vůbec vznikl) obsahuje i typ hodnoty a dále počet referencí, které na tento objekt odkazují.

Toto je velký a navíc i koncepční rozdíl oproti jazykům typu C, které do paměti ukládají pouze hodnotu. Typ se neukládá, protože ho zná překladač (a to pouze v době překladu) a počet referencí není nutný, protože C nemá automatickou správu paměti.

3. Reference na objekty

Na závěr si shrňme základní vlastnosti jmen a objektů v Pythonu:

 1. Jména nemají přiřazen typ a v různých místech programu může jedno jméno referencovat hodnoty různých typů
 2. Interpret zná rozsah platnosti (viditelnosti) jména
 3. Hodnoty (objekty) nemají rozsah platnosti, mohou být referencovány přes mnoho jmen
 4. Hodnoty (objekty) mají přiřazen typ, ten je neměnný
 5. Hodnoty (objekty) mají i čítač referencí

Reference na objekt vzniká přiřazením:

x = 6502

(ve skutečnosti byl v tomto případě vytvořen i příslušný objekt).

Pokud nyní zadáme:

y = x

budou na objekt 6502 uložený v paměti ukazovat dvě reference. Ovšem stále se bude jednat o týž objekt, o čemž se přesvědčíme funkcí id, která v CPythonu vrací adresu objektu:

>>> id(x)
140363521220176
 
>>> id(y)
140363521220176

Totéž platí pro všechny reference, tedy i reference na kontejnery:

>>> l1=[1,2,3]
>>> l2=l1
 
>>> id(l1)
140363521208840
 
>>> id(l2)
140363521208840
 
# změna provedená přes l2
>>> l2[1] = "****"
 
# je pochopitelně viditelná i při použití jména l1
>>> l1
[1, '****', 3]

Ke stejným hodnotám (referencím na objekty v seznamu) jsme přistoupili přes jména l1 a l2.

4. Ukázka zjištění referencí na objekt

Zjištění počtu referencí na objekty můžeme provést přímo z interaktivní smyčky (REPL) programovacího jazyka Python. Komentáře jsou v tomto případě přímo součástí „sezení“:

$ python3
 
Python 3.6.6 (default, Jul 19 2018, 16:29:00)
[GCC 7.3.1 20180303 (Red Hat 7.3.1-5)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 
>>> # budeme potřebovat funkci sys.getrefcount
>>> import sys
 
>>> # vytvoříme první objekt a navážeme ho na jméno x
>>> x = 6502
>>> # zjistíme počet referencí - první referenci vytvořil interpret, druhou my
>>> sys.getrefcount(x)
2
 
>>> # hodnotu navážeme na další jméno
>>> y = x
>>> # počet referencí se zvýší o jedničku
>>> sys.getrefcount(x)
3
 
>>> # hodnotu navážeme na další jméno
>>> z = y
>>> # počet referencí se opět zvýší o jedničku
>>> sys.getrefcount(x)
4
 
>>> # jméno z navážeme na jinou hodnotu
>>> z = 0
>>> # počet referencí se sníží o jedničku
>>> sys.getrefcount(x)
3
 
>>> # vymažeme jméno, čímž se počet referencí sníží
>>> del y
>>> # počet referencí se opět sníží o jedničku
>>> sys.getrefcount(x)
2
 
>>> # ukazují obě jména na stejný objekt?
>>> id(x)
139646852357712
>>> id(y)
139646852357712
>>> # evidentně ano
>>> x is y
True

Můžeme si vyzkoušet i další podobně koncipované příklady. Pokud nebudou spouštěny přímo z REPL, bude počet referencí o jedničku vyšší, protože se objekty (hodnoty) vytvoří již v době překladu do bajtkódu:

"""Zobrazení počtu referencí řetězce 'Test!'."""
 
import sys
# počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount('Test!'))

Výsledek:

3
"""Zobrazení počtu referencí řetězce 'Test!'."""
 
import sys
 
# nová reference na řetězec
x = "Test!"
 
# počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount(x))

Výsledek:

4
"""Zobrazení počtu referencí na malé celé číslo."""
 
import sys
 
# nová reference na malé celé číslo (viz další text s vysvětlením)
x = 10
 
# počet referencí na malé celé číslo
print(sys.getrefcount(x))

Výsledek:

22
"""Zobrazení počtu referencí na hodnotu True."""
 
import sys
 
# nová reference na hodnotu True (viz další text s vysvětlením)
x = True
 
# počet referencí na hodnotu True
print(sys.getrefcount(x))

Výsledek:

149
"""Reference na seznam."""
 
import sys
 
x = []
print(sys.getrefcount(x))
print(sys.getrefcount([]))

Výsledek:

2
1
"""Zobrazení počtu referencí na řetězec."""
 
import sys
 
# více referencí na řetězec
x = "Test!"
 
# počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount(x))
 
# více referencí na řetězec
y = [x, "Test!"]
 
# nový počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount(x))
 
del y[1]
 
# nový počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount(x))
 
del y[0]
 
# nový počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount(x))
 
x = None
 
# nový počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount("Test!"))

Výsledek:

4
6
5
4
3
"""Zobrazení počtu referencí na řetězec."""
 
import sys
 
# více referencí na řetězec
x = "Test!"
print(x)
 
# počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount(x))
 
y = (x, x, x)
print(y)
 
# počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount(x))
 
z = (y, y)
print(z)
 
# počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount(x))
 
y = None
z = None
 
# nový počet referencí na řetězec 'Test!'
print(sys.getrefcount(x))

Výsledek:

Test!
4
('Test!', 'Test!', 'Test!')
7
(('Test!', 'Test!', 'Test!'), ('Test!', 'Test!', 'Test!'))
7
4
"""Zobrazení počtu referencí na řetězec."""
 
import sys
 
# více referencí na řetězec
x = "Test!"
y = x
z = y
 
print(sys.getrefcount("foo"))
print(sys.getrefcount("Test!"))
print(sys.getrefcount(x))
print(sys.getrefcount(y))
print(sys.getrefcount(z))

Výsledek:

3
6
6
6
6
"""Zobrazení počtu referencí na řetězec."""
 
import sys
 
 
def foo(ref):
  print(sys.getrefcount(ref))
 
 
# reference na řetězec
x = "Test!"
print(sys.getrefcount(x))
 
# předání reference
foo(x)

Výsledek:

4
6
"""Zobrazení počtu referencí na řetězec."""
 
import sys
 
 
def foo(ref):
  bar(ref)
 
 
def bar(ref):
  print(sys.getrefcount(ref))
 
# reference na řetězec
x = "Test!"
print(sys.getrefcount(x))
 
# předání reference
foo(x)

Výsledek:

4
8
"""Reference na různé hodnoty."""
 
import sys
 
x = "foobar"
y = 0
z = True
w = None
l = []
 
print(sys.getrefcount("foo"))
print(sys.getrefcount("foobar"))
 
print(sys.getrefcount(x))
print(sys.getrefcount(y))
print(sys.getrefcount(z))
print(sys.getrefcount(w))
print(sys.getrefcount(l))
print(sys.getrefcount([]))

Výsledek:

3
4
4
509
149
2150
2
1
"""Cyklické reference na různé hodnoty."""
 
import sys
import pprint
 
x = {}
y = {}
 
pprint.pprint(x)
pprint.pprint(y)
print(sys.getrefcount(x))
print(sys.getrefcount(y))
print()
 
x["1"] = y
 
pprint.pprint(x)
pprint.pprint(y)
print(sys.getrefcount(x))
print(sys.getrefcount(y))
print()
 
y["2"] = x
 
pprint.pprint(x)
pprint.pprint(y)
print(sys.getrefcount(x))
print(sys.getrefcount(y))
print()
 
del x["1"]
 
pprint.pprint(x)
pprint.pprint(y)
print(sys.getrefcount(x))
print(sys.getrefcount(y))
print()
 
del y["2"]
 
pprint.pprint(x)
pprint.pprint(y)
print(sys.getrefcount(x))
print(sys.getrefcount(y))
print()

Výsledek:

{}
{}
2
2
 
{'1': {}}
{}
2
3
 
{'1': {'2': <Recursion on dict with id=140094332450352>}}
{'2': {'1': <Recursion on dict with id=140094332450424>}}
3
3
 
{}
{'2': {}}
3
2
 
{}
{}
2
2

5. Automatická správa paměti v Pythonu

V Pythonu jsou objekty z operační paměti odstraňovány automaticky. Abychom činnost správce paměti pochopili, je nutné si znovu uvědomit, že pracujeme se dvěma skupinami struktur – se jmény a s objekty. Přitom již víme, že jménům není přiřazen typ hodnot, ovšem na druhou stranu je známý jejich rozsah platnosti (viditelnosti). Naproti tomu u objektů sice známe jejich typ a velikost, ovšem nikoli rozsah platnosti. Je tomu tak z toho důvodu, že na jeden objekt může existovat (a v naprosté většině případů taktéž existuje) větší počet referencí, takže rozsah platnosti objektu – tedy do jakého okamžiku je ještě objekt nutné držet v operační paměti – není možné zjistit jednoduše odvozením viditelnosti jména.

Tento problém je možné řešit mnoha různými správci paměti. V Pythonu nalezneme dva z nich. První typ správy paměti je založen na takzvaném počítání referencí (reference counting), což je velmi jednoduchý systém, který však má určité nedostatky zmíněné v navazující kapitole. Druhý typ správy paměti je založen na sledovacím (trasovacím) algoritmu, jenž ještě pro zvýšení své efektivity rozděluje objekty (zde myšleno ve smyslu hodnot uložených v paměti) do tří generací. Tento typ správce paměti bude zmíněn v sedmé kapitole.

Poznámka: z hlediska práce s pamětí rozlišujeme dvě skupiny objektů. V první řadě se jedná o jednoduché objekty: čísla, řetězce, pravdivostní hodnoty atd. Ty jsou neměnitelné (immutable). A ve druhé skupině se jedná o kontejnery, tedy zejména seznamy, slovníky a třídy (i ty definované uživatelem). Kontejnery jsou měnitelné (mutable) se všemi z toho plynoucími důsledky. n-tice leží na hranici mezi oběma skupinami.

6. Správa paměti založená na počítání referencí

Víme již, že v Pythonu se používají dva typy správců paměti (resp. uvolňovačů paměti). První z nich je založený na počítání referencí. U každého objektu se kromě vlastní hodnoty a typu ukládá i počet referencí, které na tento objekt ukazují. Ve chvíli, kdy nějaké jméno (typicky lokální proměnné, ovšem může se jednat i o výsledek příkazu del atd.) zanikne, počet referencí se sníží o jedničku. Jakmile dosáhne nuly, je možné objekt ihned uvolnit z paměti – vše je provedeno prakticky okamžitě (ovšem může se tím spustit kaskáda uvolňování, když například zaniká obsah celého seznamu nebo objekt).

Počítání referencí (reference counting) je implementačně značně jednoduchý a nabízí okamžité uvolňování paměti, takže se zdá, že se jedná o ideální způsob správy paměti. Ovšem nesmíme zapomenout i na některé jeho negativní vlastnosti:

 • U objektů je nutné uchovávat další atribut, což zvyšuje nároky na obsazení paměti. A počitadlo se ukládá i u hodnot typu celé číslo atd., takže nárůst může být v některých případech obrovský.
 • Každé přiřazení v programu modifikuje minimálně jedno počitadlo referencí, někdy i více (a += 1 mění počitadlo u dvou objektů – jedno snižuje a druhé zvyšuje!).
 • Buď je nutné počitadlo modifikovat atomicky (náročné), nebo se vzdát možnosti souběžného použití více vláken. Ostatně právě existence reference countingu je jedním z důvodů, proč Python obsahuje a s velkou pravděpodobností i nadále bude obsahovat neslavně známý GIL – Global Interpreter Lock.
 • Navíc nelze odstraňovat objekty s cyklickými referencemi. Většinou se nejedná o stav, kdy by objekt referencoval sám sebe, ale spíše se bude jednat o cyklus přes více objektů (zákazník je objekt referencující objekt typu Firma, Firma je objekt se seznamem zákazníků atd.)

Právě z toho důvodu, aby bylo možné detekovat i cyklické reference, obsahuje Python i takzvaný sledovací algoritmus zmíněný v navazující kapitole.

Poznámka: zajímavé je v tomto ohledu chování objektů, které jsou referencovány globálními jmény. Jejich refcount nikdy neklesne na nulu a proto nejsou uvolněny z paměti, což platí i pro třídy (což je sice zřejmé, ale v kontextu tohoto článku je dobré si tuto skutečnost znovu uvědomit, protože mnohdy velké objekty můžeme nalézt i v často používaných knihovnách typu Matplotlib atd.).
Poznámka: ještě jednou si připomeňme, že příkaz del nemaže objekt, pouze sníží počet referencí o jedničku a odstraní jméno, které na objekt odkazuje.

7. Sledovací algoritmus a rozdělení objektů do generací

Python, resp. přesněji řečeno jeho virtuální stroj, obsahuje i podporu pro uvolňování objektů, které se navzájem referencují. Tyto objekty jsou zpracovány takzvaným sledovacím algoritmem, který se u každého objektu pokusí zjistit, zda je dosažitelný přes alespoň jedno jméno s platnou oblastí viditelnosti. Tento algoritmus není spouštěn okamžitě, ale až ve chvíli, kdy je nutné uvolnit část haldy (a dokonce ho lze i zakázat zavoláním gc.disable() – což může být rozumná volba pro často spouštěné, ale jen krátkou dobu používané skripty). Teoreticky tento algoritmus začne v první fázi pracovat se slovníky obsahujícími aktuálně viditelná jména a následně prochází všechny přímo dostupné objekty, objekty referencované z těchto objektů atd. Každý takový objekt je označen příznakem. Ve fázi druhé jsou uvolněny ty objekty, které nejsou tímto příznakem označeny.

Poznámka: fáze algoritmu se jmenují mark a sweep.

Ovšem takto pojatá správa paměti by nebyla příliš efektivní – obě fáze algoritmu by program zastavily na poměrně dlouhou dobu. Namísto toho se počítá s tím (jedná se o ověřený statistický fakt), že velké množství objektů má pouze krátkou životnost a naopak – čím vícekrát objekt „přežije“ zavolání výše popsaného algoritmu, tím větší je pravděpodobnost, že „přežije“ i volání následující. Z tohoto důvodu jsou objekty rozděleny do tří generací – každý (resp. prakticky každý) objekt je nejprve umístěn do první generace a pokud přežije několik běhů algoritmu pro vyčištění paměti, je převeden do generace druhé atd. Algoritmus se díky tomu většinou spouští pouze nad první generací, méně často nad druhou generací atd.

Počet cyklů nutných pro převedení objektu do další generace zjistíme funkcí get_threshold. Počet provedených kolekcí pro jednotlivé generace zjistíme funkcí get_stats:

"""Zjištění základních informací o správci paměti."""
 
import gc
 
print(gc.get_threshold())
print(gc.get_stats())

Výsledky získané ihned po spuštění:

(700, 10, 10)
 
[{'collections': 17, 'collected': 92, 'uncollectable': 0},
 {'collections': 1, 'collected': 7, 'uncollectable': 0},
 {'collections': 0, 'collected': 0, 'uncollectable': 0}]
Poznámka: VM Pythonu sice startuje rychleji, než JVM, ovšem i zde můžeme vidět, že správa paměti proběhla ještě před vlastním spuštěním skriptu.

Spuštění algoritmu si můžete vynutit funkcí gc.collect(), které lze předat i číslo generace (0..2), které se má mark a sweep týkat.

Poznámka: jak již bylo napsáno výše, je možné celý tento proces zakázat. Taktéž je možné (kde je to možné) namísto běžných referencí používat takzvané slabé (week) reference, o nichž vyjde samostatný článek.

8. Cache pro často používané objekty

Velmi často používané objekty (tedy hodnoty) jsou uloženy do cache. Konkrétně se to týká celočíselných hodnot v rozsahu od -5 do 257, které jsou interně uloženy do pole small_ints. Pokud v programovém kódu bude použito přiřazení takto malého čísla ke jménu, bude použit objekt z tohoto pole (a zvýší se počet jeho referencí):

>>> sys.getrefcount(1)
896
 
>>> x=1
>>> sys.getrefcount(1)
897
 
>>> y=x
>>> sys.getrefcount(1)
898
 
>>> x=None
>>> y=None
>>> sys.getrefcount(1)
896

Objekty referencované na jména x a y jsou skutečně totožné:

>>> x=1
>>> y=1
>>> x is y
True
 
>>> id(x)
140520351155200
 
>>> id(y)
140520351155200

U větších hodnot není tento přístup použit – jsou vytvořeny dva nové objekty:

>>> x=6502
>>> y=6502
>>> x is y
False
 
>>> id(x)
139647346708048
 
>>> id(y)
139647346707792

9. „Interning“ řetězců

Ve skriptech psaných v Pythonu se velmi často používají řetězce, a to například i ve funkci klíčů ve slovnících atd. (je tomu tak z toho důvodu, že Pythonu chybí datový typ symbol). Aby bylo porovnávání řetězců rychlé, lze využít takzvaný „interning“, což znamená, že se řetězce se stejným obsahem uloží do paměti jen jedenkrát. Porovnání řetězce se v tomto případě může provést pouze porovnáním jeho adresy (hodnoty reference) a nikoli pracným porovnáváním znak po znaku. Interning existuje interní a externí.

Interní interning je proveden automaticky:

 • U řetězců obsahujících jen jediný znak
 • U starších verzí Pythonu (3.7) u vybraných řetězců do délky 20 znaků
 • U novějších verzí Pythonu rozhoduje analýza AST a může se jednat o řetězce do délky 4096 znaků
 • Jména tříd, proměnných atd. jsou „internována“ vždy

Explicitní interning lze vynutit zavoláním funkce sys.intern. Výsledkem je menší spotřeba paměti, rychlejší přístup k prvkům map atd., ovšem vlastní interning je časově náročná operace, takže se ne vždy musí vyplatit.

Podívejme se na situaci, kdy se interning automaticky neprovede:

import sys
 
last_letter = "d"
 
a = "Hello World"
b = "Hello Worl" + last_letter
 
print("The ID of a: {}".format(id(a)))
print("The ID of b: {}".format(id(b)))
print("a is b? {}".format(a is b))

Po spuštění skriptu uvidíme, že řetězce sice mají stejný obsah, ovšem jedná se o samostatné objekty (s rozdílnými referencemi), nikoli o shodné objekty:

The ID of a: 139719026913008
The ID of b: 139719026946224
a is b? False

Explicitně vynucený interning:

import sys
 
last_letter = "d"
 
a = sys.intern("Hello World")
b = sys.intern("Hello Worl" + last_letter)
 
print("The ID of a: {}".format(id(a)))
print("The ID of b: {}".format(id(b)))
print("a is b? {}".format(a is b))

Nyní existuje v paměti jediný řetězec referencovaný jmény ab:

The ID of a: 140679980293936
The ID of b: 140679980293936
a is b? True

10. Prealokace paměti pro prvky seznamů a slovníků

Seznamy a slovníky slouží jako kontejnery pro uložení referencí na další objekty. Tyto reference poněkud nepřesně nazýváme prvky, i když skutečné hodnoty prvků nejsou přímo v těchto kontejnerech uloženy. Velmi často se setkáme s tím, že se prvky do seznamů a slovníků přidávají či naopak ubírají. Aby se zmenšil počet realokací paměti (a tím pádem i nutnosti přesunu celého kontejneru), jsou tyto kontejnery vytvořeny tak, aby mohly pojmout několik dalších prvků bez toho, aby bylo nutné při každém přidání realokaci použít. Toto chování si můžeme ověřit na jednoduchém příkladu, v němž začínáme s prázdným seznamem, do kterého postupně přidáváme další prvky:

import sys
 
l = []
 
for i in range(31):
  print(len(l), sys.getsizeof(l))
  l.append(i)

Po spuštění tohoto skriptu můžeme sledovat, jak se velikost paměti alokované pro seznam zvyšuje skokově a pouze ve chvíli, kdy je volná kapacita naplněna:

0 64
1 96
2 96
3 96
4 96
5 128
6 128
7 128
8 128
9 192
10 192
11 192
12 192
13 192
14 192
15 192
16 192
17 264
18 264
19 264
20 264
21 264
22 264
23 264
24 264
25 264
26 344
27 344
28 344
29 344
30 344
Poznámka: podobné chování můžeme najít i v jiných programovacích jazycích. Příkladem mohou být řezy (slice) použité v programovacím jazyku Go.
.

11. Uvolňování paměti při mazání prvků

Podobně jako kapacita seznamu skokově roste při přidávání prvků, bude se – opět na základě ověřeného algoritmu – seznam, resp. jeho volná kapacita, zmenšovat ve chvíli, kdy jsou z něho prvky ubírány. Ovšem vždy se počítá s tím, že prvky mohou být v dalším kroku i přidány, takže se udržuje určitá volná kapacita na konci seznamu. I toto chování si můžeme ověřit na demonstračním příkladu:

import sys
 
l = []
 
for i in range(31):
  l.append(i)
 
for i in range(31):
  print(len(l), sys.getsizeof(l))
  del l[-1]

Můžeme vidět, že se při mazání prvků zpočátku udržuje původní kapacita (zhruba až na 1/2 zaplněnosti) a teprve poté dochází k realokaci seznamu v paměti:

31 344
30 344
29 344
28 344
27 344
26 344
25 344
24 344
23 344
22 344
21 344
20 344
19 344
18 344
17 344
16 256
15 256
14 256
13 256
12 256
11 208
10 208
9 208
8 160
7 160
6 160
5 128
4 128
3 112
2 104
1 96

12. Nástroj objgraph

Pro zobrazení vzájemných vztahů mezi jmény, referencemi a objekty lze použít až překvapivě propracovaný nástroj nazvaný příznačně objgraph. Tento nástroj se používá jako běžná knihovna programovacího jazyka Python a umožňuje v jakékoli chvíli získat informace o struktuře haldy (heapu), tj. jaké objekty a jakého typu jsou zde uloženy. Získat lze i další důležité informace, například o tom, které objekty byly vytvořeny v určitém časovém intervalu (mezi voláním dvou funkcí z knihovny) atd. Některé příklady použití objgraphu budou ukázány v navazujících kapitolách.

Nástroj objgraph umí kromě textových informací a tabulek zobrazovat i grafy se zvýrazněním referencí mezi objekty. Pro tento účel je použit balíček nástrojů nazvaný Graphviz. V tomto balíčku nalezneme především utilitu nazvanou dot, která na základě textové definice orientovaného či neorientovaného grafu vytvoří rastrový či vektorový obrázek s grafem, přičemž je možné si zvolit, jaký algoritmus bude použit pro rozmístění uzlů a hran na vytvořeném obrázku. Textová definice grafu používá jednoduchý popisný jazyk, který je v současnosti podporován i několika dalšími nástroji a stává se tak nepsaným standardem pro mnoho programů pracujících s grafovými strukturami. Pro utilitu Graphviz existuje i knihovna určená pro programovací jazyk Python – viz též https://pypi.org/project/graphviz/; tento balíček je používán i nástrojem objgraph.

13. Instalace nástroje objgraph

Samotná instalace nástroje objgraph je stejně snadná, jako instalace jakéhokoli jiného Pythonovského balíčku nabízeného přes Python Package Index. Instalaci můžeme provést pro celý systém:

# pip install objgraph
 
Collecting objgraph
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/a9/79/9f47706447b9ba0003c0680da4fed1d502adf410e1d953b4d1a5d3486640/objgraph-3.5.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting graphviz
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/64/72/f4f4205db2a58e7a49e8190c0b49e9669d7ecadf6385b5bcdcf910354a6d/graphviz-0.15-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: graphviz, objgraph
Successfully installed graphviz-0.15 objgraph-3.5.0

Nebo pro právě přihlášeného uživatele:

$ pip install objgraph
Poznámka: povšimněte si, že se automaticky doinstaloval i závislý balíček graphviz.

Ověření, že je balíček skutečně dostupný:

$ python3
 
Python 3.8.6 (default, Sep 25 2020, 00:00:00)
[GCC 10.2.1 20200723 (Red Hat 10.2.1-1)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import objgraph
>>> help(objgraph)

Měla by se zobrazit nápověda:

Help on module objgraph:
 
NAME
  objgraph - Tools for drawing Python object reference graphs with graphviz.
 
DESCRIPTION
  You can find documentation online at https://mg.pov.lt/objgraph/
 
  Copyright (c) 2008-2017 Marius Gedminas <marius@pov.lt> and contributors
 
  Released under the MIT licence.
 
FUNCTIONS
  at(addr)
    Return an object at a given memory address.
 
    The reverse of id(obj):
 
      >>> at(id(obj)) is obj
      True
 
    Note that this function does not work on objects that are not tracked by
    the GC (e.g. ints or strings).

14. Zobrazení grafu referencí

Pravděpodobně nejzajímavější funkcí nástroje objgraph je jeho schopnost zobrazit orientovaný graf s hranami vedoucími od zadaného jména (typicky jména proměnné nebo parametru funkce popř. metody) až po konkrétní hodnoty uložené v paměti (viz též druhou kapitolu):

Help on function show_refs in module objgraph:
 
show_refs(objs, max_depth=3, extra_ignore=(), filter=None, too_many=10, highlight=None, filename=None, extra_info=None, refcounts=False, shortnames=True, output=None, extra_node_attrs=None)
  Generate an object reference graph starting at ``objs``.
 
  The graph will show you what objects are reachable from ``objs``, directly
  and indirectly.
 
  ``objs`` can be a single object, or it can be a list of objects. If
  unsure, wrap the single object in a new list.
 
  ``filename`` if specified, can be the name of a .dot or a image
  file, whose extension indicates the desired output format; note
  that output to a specific format is entirely handled by GraphViz:
  if the desired format is not supported, you just get the .dot
  file. If ``filename`` and ``output`` is not specified, ``show_refs`` will
  try to display the graph inline (if you're using IPython), otherwise it'll
  try to produce a .dot file and spawn a viewer (xdot). If xdot is
  not available, ``show_refs`` will convert the .dot file to a
  .png and print its name.
 
  ``output`` if specified, the GraphViz output will be written to this

Podívejme se nyní na několik okomentovaných ukázek použití této užitečné funkce.

Proměnná z je referencí na řetězec, proto se při volání funkce show_refs vyhodnotí (a zobrazí asi něco jiného, než bychom očekávali):

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = "Foo"
y = x
z = y
 
# zobrazení referencí vedoucích až na řetězec "Foo"
objgraph.show_refs(z, filename='objgraph1.png')

Obrázek 2: Zobrazí se pouze přímo hodnota s řetězcem.

Zobrazit můžeme i objekty, které jsou referencovány ze seznamu:

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = "Foo"
y = [x, "bar"]
 
# zobrazení referencí ze seznamu y
objgraph.show_refs(y, filename='objgraph2.png')

Obrázek 3: Zobrazí se pouze přímo hodnoty s řetězci.

Pokud chceme zobrazit, jaké hodnoty jsou dostupné (referencované) přímo ze seznamu y, musíme tento seznam umístit do složených závorek (předá se tak vlastně reference na seznam):

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = "Foo"
y = [x, "bar"]
 
# zobrazení referencí na dva řetězce uložené v seznamu
objgraph.show_refs([y], filename='objgraph3.png')

Obrázek 4: Hodnoty referencované ze seznamu y.

Poznámka: toto je nejběžnější použití funkce show_refs.

Již poněkud složitější hierarchie objektů uložených v operační paměti:

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = "Foo"
y = [x, "bar", [x], (x, x), {"x":x}]
 
# reference u složitějších datových struktur
objgraph.show_refs([x, y], filename='objgraph4.png')

Obrázek 5: Složitější hierarchie hodnot uložených v operační paměti.

15. Cykly v grafu

Největší užitečnost funkce show_refs (vytvářející snadno pochopitelné grafy) se projeví ve chvíli, kdy je vzájemná provázanost mezi proměnnými (jmény) a hodnotami (objekty) složitější, popř. když obsahuje cykly. A dosažení cyklu je snadné – můžeme například použít dvojici slovníků, které na sebe navzájem odkazují:

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = {}
y = {}
 
# prázdné slovníky
objgraph.show_refs([x, y], filename='objgraph5A.png')
 
x["1"] = y
 
# jedna reference
objgraph.show_refs([x, y], filename='objgraph5B.png')
 
y["2"] = x
 
# cyklická reference
objgraph.show_refs([x, y], filename='objgraph5C.png')
 
x["a"] = 10
x["b"] = True
x["c"] = False
x["d"] = None
 
y["a"] = False
y["b"] = True
y["c"] = False
y["d"] = None
 
# přidání dalších referencí
objgraph.show_refs([x, y], filename='objgraph5D.png')

Význam předchozího programového kódu je pravděpodobně zřejmý, takže se ihned podívejme, jaké grafy postupně vznikly:

Obrázek 6: Dva prázdné slovníky na začátku skriptu.

Obrázek 7: Prvek jednoho slovníku obsahuje referenci na druhý slovník.

Obrázek 8: Vznik cyklu v grafu.

Obrázek 9: Přidáním dalších hodnot nic nemění na tom, že graf obsahuje cyklus (a tedy se musí použít složitější správce paměti).

Vztahy mezi referencemi a hodnotami mohou být i složitější, což je ukázáno na dalším demonstračním příkladu s trojicí slovníků, které se vzájemně referencují:

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = {}
y = {}
z = {}
 
# cyklické reference N:N
x["->x"] = x
x["->y"] = y
x["->z"] = z
 
y["->x"] = x
y["->y"] = y
y["->z"] = z
 
z["->x"] = x
z["->y"] = y
z["->z"] = z
 
# graf s cyklickými referencemi
objgraph.show_refs([x, y, z], filename='objgraph6.png')

Obrázek 10: Tři slovníky, které se vzájemně referencují.

Prakticky téhož výsledku dosáhneme ve chvíli, kdy se vzájemně referencují objekty, resp. přesněji řečeno, když objekty obsahují atributy s referencemi na jiné objekty:

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
class A():
  def __init__(self, other):
    self.other = other
 
# tři objekty, které na sebe navzájem ukazují
x = A(None)
y = A(x)
z = A(y)
x.other=z
 
# cyklické reference mezi objekty
objgraph.show_refs([x, y, z], filename='objgraph7.png')

Obrázek 11: Tři objekty, které se vzájemně referencují.

Cyklus může vést i přes větší množství uzlů. V dalším demonstračním příkladu se jedná o šest uzlů:

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
a = {}
b = {}
c = {}
d = {}
e = {}
f = {}
 
a["next"] = b
b["next"] = c
c["next"] = d
d["next"] = e
e["next"] = f
f["next"] = a
 
# cyklické reference mezi objekty
objgraph.show_refs([a, b, c, d, e, f], filename='objgraph8.png')

Obrázek 12: Cyklus, který vede přes šest uzlů.

A konečně, čistě jen jako demo, si ukažme reference na hodnoty získané z celého globálního prostoru (jmen, tedy referencí):

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = {}
y = {}
 
# objekty z celého jmenného prostoru
objgraph.show_refs(globals(), filename='objgraph9.png')

S výsledkem:

Obrázek 13: Reference na hodnoty získané z celého globálního prostoru (jmen, tedy referencí).

16. Grafy se zpětným zjištěním referencí

V mnoha případech budeme potřebovat zjistit, jaké reference na daný objekt ukazují. K vizuálnímu zobrazení těchto vztahů (jméno→reference→objekt/hodnota) slouží funkce nazvaná show_backrefs:

Help on function show_backrefs in module objgraph:
 
show_backrefs(objs, max_depth=3, extra_ignore=(), filter=None, too_many=10, highlight=None, filename=None, extra_info=None, refcounts=False, shortnames=True, output=None, extra_node_attrs=None)
  Generate an object reference graph ending at ``objs``.
  
  The graph will show you what objects refer to ``objs``, directly and
  indirectly.
 
  ``objs`` can be a single object, or it can be a list of objects. If
  unsure, wrap the single object in a new list.
 
  ``filename`` if specified, can be the name of a .dot or a image
  file, whose extension indicates the desired output format; note
  that output to a specific format is entirely handled by GraphViz:
  if the desired format is not supported, you just get the .dot
  file. If ``filename`` and ``output`` are not specified, ``show_backrefs``
  will try to display the graph inline (if you're using IPython), otherwise
  it'll try to produce a .dot file and spawn a viewer (xdot). If xdot is
  not available, ``show_backrefs`` will convert the .dot file to a
  .png and print its name.
 
  ``output`` if specified, the GraphViz output will be written to this

Ukažme si nyní příklad použití této funkce.

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = "Foo"
y = x
z = y
 
# zobrazení referencí na řetězec "Foo"
objgraph.show_backrefs(x, filename='objgraph1_backrefs.png')

Obrázek 14: Zobrazení referencí na řetězec „Foo“.

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = "Foo"
y = [x, "bar"]
 
objgraph.show_backrefs(y, filename='objgraph2_backrefs.png')

Obrázek 15: Zobrazení referencí na dva objekty referencované ze seznamu y.

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = "Foo"
y = [x, "bar"]
 
objgraph.show_backrefs([y], filename='objgraph3_backrefs.png')

Obrázek 16: Zobrazení referencí na seznam y (nikoli na hodnoty referencované ze seznamu).

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = "Foo"
y = [x, "bar", [x], (x, x), {"x":x}]
 
objgraph.show_backrefs([x, y], filename='objgraph4_backrefs.png')

Obrázek 17: Reference na dva objekty – řetězec a seznam (graf není stromem, ovšem prozatím neobsahuje cyklus).

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = {}
y = {}
 
# prázdné slovníky
objgraph.show_backrefs([x, y], filename='objgraph5A_backrefs.png')
 
x["1"] = y
 
# jedna reference
objgraph.show_backrefs([x, y], filename='objgraph5B_backrefs.png')
 
y["2"] = x
 
# cyklická reference
objgraph.show_backrefs([x, y], filename='objgraph5C_backrefs.png')
 
x["a"] = 10
x["b"] = True
x["c"] = False
x["d"] = None
 
y["a"] = False
y["b"] = True
y["c"] = False
y["d"] = None
 
# přidání dalších referencí
objgraph.show_backrefs([x, y], filename='objgraph5D_backrefs.png')

Obrázek 18: Postupná změna cyklu v grafu – prázdné slovníky.

Obrázek 19: Postupná změna cyklu v grafu – první vazba mezi slovníky.

Obrázek 20: Postupná změna cyklu v grafu – druhá vazba mezi slovníky.

Obrázek 21: Postupná změna cyklu v grafu – přidání dalších hodnot.

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
x = {}
y = {}
z = {}
 
# cyklické reference N:N
x["->x"] = x
x["->y"] = y
x["->z"] = z
 
y["->x"] = x
y["->y"] = y
y["->z"] = z
 
z["->x"] = x
z["->y"] = y
z["->z"] = z
 
# graf s cyklickými referencemi
objgraph.show_backrefs([x, y, z], filename='objgraph6_backrefs.png')

Obrázek 22: Vzájemné vazby mezi trojicí slovníků.

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
class A():
  def __init__(self, other):
    self.other = other
 
# tři objekty, které na sebe navzájem ukazují
x = A(None)
y = A(x)
z = A(y)
x.other=z
 
# cyklické reference mezi objekty
objgraph.show_backrefs([x, y, z], filename='objgraph7_backrefs.png')

Obrázek 23: Vzájemné vazby mezi trojicí objektů svázaných přes atributy.

"""Grafické zobrazení referencí."""
 
import objgraph
 
a = {}
b = {}
c = {}
d = {}
e = {}
f = {}
 
a["next"] = b
b["next"] = c
c["next"] = d
d["next"] = e
e["next"] = f
f["next"] = a
 
# cyklické reference mezi objekty
objgraph.show_backrefs([a, b, c, d, e, f], filename='objgraph8_backrefs.png')

Obrázek 24: Cyklická vazba mezi šesticí slovníků.

17. Zjištění počtu objektů v paměti (podle jejich typu)

Užitečná je i funkce nazvaná show_growth nabízená knihovnou objgraph. Tato funkce zobrazí informace o tom, kolik objektů na haldě vzniklo od předchozího volání této funkce. Objekty jsou agregovány na základě svého typu, což například znamená, že všechny slovníky jsou reprezentovány jedním řádkem ve výsledku. Pokud je tato funkce volána periodicky, umožňuje sledovat, co přesně se na haldě děje:

Help on function show_growth in module objgraph:
 
show_growth(limit=10, peak_stats=None, shortnames=True, file=None, filter=None)
  Show the increase in peak object counts since last call.
 
  if ``peak_stats`` is None, peak object counts will recorded in
  func `growth`, and your can record the counts by yourself with set
  ``peak_stats`` to a dictionary.
 
  The caveats documented in :func:`growth` apply.
   
  Example:
 
    >>> show_growth()
    wrapper_descriptor    970    +14
    tuple         12282    +10
    dict          1922    +7
    ...
 
  .. versionadded:: 1.5
 
  .. versionchanged:: 1.8
    New parameter: ``shortnames``.

Podívejme se nyní na jednoduchý demonstrační příklad, v němž vytváříme nové objekty a mezi těmito operacemi voláme i funkci show_growth:

"""Zjištění počtu objektů v paměti."""
 
import objgraph
import queue
 
x = {}
y = {}
 
objgraph.show_growth()
print()
 
x["1"] = y
 
objgraph.show_growth()
print()
 
y["2"] = x
 
objgraph.show_growth()
print()
 
x = Exception()
y = queue.Queue()
z = queue.LifoQueue()
 
objgraph.show_growth()
print()

První volání vypíše stav na začátku programu a současně si tento stav zapamatuje (čítače počtu jednotlivých typů objektů):

function            2284   +2284
dict              1250   +1250
tuple             1020   +1020
wrapper_descriptor       998   +998
weakref             903   +903
method_descriptor        732   +732
builtin_function_or_method   703   +703
set               461   +461
getset_descriptor        410   +410
list              372   +372

Další volání po zápisu reference do prvního slovníku:

dict   1251    +1
list   373    +1

Třetí volání po zápisu reference do druhého slovníku:

dict   1252    +1

Vytvoření (konstrukce) tří dalších objektů, mj. i typu Exception, Queue a LifoQueue:

 
builtin_function_or_method   715    +12
deque               8    +7
dict              1258    +6
Condition             7    +6
list              374    +1
Exception             1    +1
Queue               1    +1
LifoQueue             1    +1

18. Sledování nově vytvořených objektů (podle typu)

Poslední funkcí, o níž se dnes zmíníme, je funkce nazvaná get_new_ids. Tato funkce zjistí a zobrazí počet nově vytvořených objektů, opět seskupených podle typu. Při prvním zavolání si funkce zapamatuje počty objektů, takže při dalším volání již dokáže zobrazit relativní přírůstky:

Help on function get_new_ids in module objgraph:
 
get_new_ids(skip_update=False, limit=10, sortby='deltas', shortnames=None, file=None, _state={})
  Find and display new objects allocated since last call.
 
  Shows the increase in object counts since last call to this
  function and returns the memory address ids for new objects.
 
  Returns a dictionary mapping object type names to sets of object IDs
  that have been created since the last time this function was called.
 
  ``skip_update`` (bool): If True, returns the same dictionary that
  was returned during the previous call without updating the internal
  state or examining the objects currently in memory.
 
  ``limit`` (int): The maximum number of rows that you want to print
  data for. Use 0 to suppress the printing. Use None to print everything.
 
  ``sortby`` (str): This is the column that you want to sort by in
  descending order. Possible values are: 'old', 'current', 'new',
  'deltas'
 
  ``shortnames`` (bool): If True, classes with the same name but

Ukažme si použití této funkce na jednoduchém příkladu:

"""Zjištění konstrukce objektů v paměti."""
 
import objgraph
 
x = {}
y = {}
 
objgraph.get_new_ids()
print()
 
x["1"] = y
 
objgraph.get_new_ids()
print()
 
y["2"] = x
 
objgraph.get_new_ids()
print()

Při prvním volání se zobrazí tato tabulka – vychází se z toho, že funkce si nezapamatovala předchozí hodnoty:

==============================================================================
Type              Old_ids Current_ids   New_ids Count_Deltas
==============================================================================
function               0     2262    +2262    +2262
dict                 0     1243    +1243    +1243
tuple                 0     1011    +1011    +1011
wrapper_descriptor          0     998     +998     +998
weakref                0     898     +898     +898
method_descriptor           0     732     +732     +732
builtin_function_or_method      0     703     +703     +703
set                  0     461     +461     +461
getset_descriptor           0     406     +406     +406
list                 0     371     +371     +371
==============================================================================

Druhé volání ukazuje, že na haldě došlo ke změně:

======================================================================
Type          Old_ids Current_ids   New_ids Count_Deltas
======================================================================
set             461     797     +336     +336
list            371     372      +1      +1
dict            1243     1244      +1      +1
zipimporter          1      1      +0      +0
wrapper_descriptor     998     998      +0      +0
weakref           898     898      +0      +0
uname_result         1      1      +0      +0
type            296     296      +0      +0
staticmethod         39      39      +0      +0
property          120     120      +0      +0
======================================================================

Třetí volání:

======================================================================
Type          Old_ids Current_ids   New_ids Count_Deltas
======================================================================
dict            1244     1245      +1      +1
zipimporter          1      1      +0      +0
wrapper_descriptor     998     998      +0      +0
weakref           898     898      +0      +0
uname_result         1      1      +0      +0
type            296     296      +0      +0
tuple           1010     1010      +0      +0
staticmethod         39      39      +0      +0
set             797     797      +0      +0
property          120     120      +0      +0
======================================================================

Zajímavější bude zjistit, jak se změní počet objektů alokovaných v rámci jedné funkce – otestujeme tak, jestli se volá správce paměti či nikoli při opuštění funkce:

"""Zjištění konstrukce objektů v paměti."""
 
import objgraph
import queue
 
objgraph.get_new_ids()
 
 
def foo():
  x = Exception()
  y = queue.Queue()
  z = queue.LifoQueue()
  objgraph.get_new_ids()
 
 
foo()
objgraph.get_new_ids()

Zobrazení obsahu haldy po spuštění skriptu:

==============================================================================
Type              Old_ids Current_ids   New_ids Count_Deltas
==============================================================================
function               0     2284    +2284    +2284
dict                 0     1251    +1251    +1251
tuple                 0     1020    +1020    +1020
wrapper_descriptor          0     998     +998     +998
weakref                0     903     +903     +903
method_descriptor           0     732     +732     +732
builtin_function_or_method      0     703     +703     +703
set                  0     461     +461     +461
getset_descriptor           0     410     +410     +410
list                 0     372     +372     +372
==============================================================================

Zjištění obsahu haldy uvnitř funkce s vytvořenými objekty:

ICTS23

==============================================================================
Type              Old_ids Current_ids   New_ids Count_Deltas
==============================================================================
set                 461     797     +336     +336
builtin_function_or_method     703     715     +12     +12
dict                1251     1259      +8      +8
deque                 1      8      +7      +7
Condition               1      7      +6      +6
list                372     374      +2      +2
function              2284     2285      +1      +1
frame                 3      4      +2      +1
Queue                 0      1      +1      +1
LifoQueue               0      1      +1      +1
==============================================================================

A konečně poslední volání po opuštění funkce:

======================================================================
Type          Old_ids Current_ids   New_ids Count_Deltas
======================================================================
set             797     806      +9      +9
zipimporter          1      1      +0      +0
wrapper_descriptor     998     998      +0      +0
weakref           903     903      +0      +0
uname_result         1      1      +0      +0
type            301     301      +0      +0
tuple           1017     1017      +0      +0
staticmethod         39      39      +0      +0
property          120     120      +0      +0
partial            1      1      +0      +0
======================================================================

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro Python 3 a nejnovější stabilní verzi knihovny Objgraph byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 gc01.py zobrazení počtu referencí řetězce ‚Test!‘ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc01.py
2 gc02.py zobrazení počtu referencí řetězce ‚Test!‘. https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc02.py
3 gc03.py zobrazení počtu referencí na malé celé číslo https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc03.py
4 gc04.py zobrazení počtu referencí na hodnotu True https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc04.py
5 gc05.py zobrazení počtu referencí na prázdný seznam https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc05.py
6 gc06.py zobrazení počtu referencí na řetězec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc06.py
7 gc07.py dynamická změna počtu referencí na řetězec https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc07.py
8 gc08.py proměnné sdílející stejnou hodnotu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc08.py
9 gc09.py předání řetězce (reference) do funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc09.py
10 gc10.py předání řetězce (reference) do funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc10.py
11 gc11.py reference na různé hodnoty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc11.py
12 gc12.py cyklické reference na různé hodnoty https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc12.py
13 gc13.py zjištění základních informací o správci paměti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc13.py
14 gc14.py zjištění základních informací o správci paměti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/gc14.py
15 gc15_references.py předání parametru (reference) do funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/gc15_references.py
       
16 get_new_ids1.py sledování nově vytvořených hodnot (podle typu), základní použití https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/get_new_ids1.py
17 get_new_ids2.py sledování nově vytvořených hodnot (podle typu), příklad s instancemi tříd https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/get_new_ids2.py
18 show_growth.py zjištění počtu objektů v paměti (podle typu), příklad s instancemi tříd https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/show_growth.py
       
19 objgraph1.py grafické zobrazení referencí: jediný uzel představující řetězec v paměti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph1.py
20 objgraph2.py grafické zobrazení referencí: dva uzly představující řetězce v paměti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph2.py
21 objgraph3.py grafické zobrazení referencí: hodnoty referencované ze seznamu y https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph3.py
22 objgraph4.py grafické zobrazení referencí: složitější hierarchie hodnot uložených v operační paměti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph4.py
23 objgraph5.py grafické zobrazení referencí: postupný vznik cyklu v grafu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph5.py
24 objgraph6.py grafické zobrazení referencí: tři slovníky, které se vzájemně referencují https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph6.py
25 objgraph7.py grafické zobrazení referencí: tři objekty, které se vzájemně referencují https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph7.py
26 objgraph8.py grafické zobrazení referencí: cyklus, který vede celkem přes šest uzlů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph8.py
27 objgraph9.py grafické zobrazení referencí: reference na hodnoty získané z celého globálního prostoru (jmen, tedy referencí) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph9.py
       
28 objgraph1_backrefs.py grafické zobrazení referencí až k zadanému objektu: na řetězec „Foo“ https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph1_backrefs.py
29 objgraph2_backrefs.py grafické zobrazení referencí až k zadanému objektu: na prvky seznamu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph2_backrefs.py
30 objgraph3_backrefs.py grafické zobrazení referencí až k zadanému objektu: na seznam (nevyhodnocený) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph3_backrefs.py
31 objgraph4_backrefs.py grafické zobrazení referencí až k zadanému objektu: na řetězec a seznam https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph4_backrefs.py
32 objgraph5_backrefs.py grafické zobrazení referencí až k zadanému objektu: cyklické závislosti https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph5_backrefs.py
33 objgraph6_backrefs.py grafické zobrazení referencí až k zadanému objektu: tři slovníky, které se vzájemně referencují https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph6_backrefs.py
34 objgraph7_backrefs.py grafické zobrazení referencí až k zadanému objektu: tři objekty, které se vzájemně referencují https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph7_backrefs.py
35 objgraph8_backrefs.py grafické zobrazení referencí až k zadanému objektu: cyklus, který vede celkem přes šest uzlů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph8_backrefs.py
36 objgraph9_backrefs.py grafické zobrazení referencí až k zadanému objektu: reference na hodnoty získané z celého globálního prostoru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/objgraph9_backrefs.py
       
37 lsize1.py změna alokované paměti pro seznam při postupném přidávání prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/lsize1.py
38 lsize2.py změna alokované paměti pro seznam při postupném odstraňování prvků https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgraph/lsize2.py
       
39 interning1.py konstrukce řetězců bez jejich interningu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/interning1.py
40 interning2.py konstrukce řetězců s jejich explicitním interningem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/gc_objgrap­h/interning2.py

20. Odkazy na Internetu

 1. objgraph 3.5.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/objgraph/
 2. Python Garbage Collection: What It Is and How It Works
  https://stackify.com/python-garbage-collection/
 3. The Garbage Collector
  https://pythoninternal.wor­dpress.com/2014/08/04/the-garbage-collector/
 4. Nástroje pro tvorbu grafů a diagramů z příkazové řádky
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-grafu-a-diagramu-z-prikazove-radky/
 5. Graphviz – Graph Visualization Software
  https://www.graphviz.org/
 6. Manuálová stránka nástroje Graphviz
  https://www.root.cz/man/7/graphviz/
 7. Manuálová stránka nástroje dot
  https://www.root.cz/man/1/dot/
 8. Graphviz na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Graphviz
 9. Reference counting
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Reference_counting
 10. Tracing garbage collection
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Tracing_garbage_collec­tion
 11. Generational GC (ephemeral GC)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Tracing_garbage_collec­tion#Generational_GC_(ephe­meral_GC)
 12. Graphviz pro Python
  https://graphviz.readthedoc­s.io/en/stable/examples.html
 13. Memory Management in Python
  https://www.slideshare.net/Vi­jayKumarBagavathSi/memory-management-in-python
 14. Memory Management In Python The Basics
  https://www.slideshare.net/nnja/memory-management-in-python-the-basics
 15. Python execution model
  https://docs.python.org/3­.8/reference/executionmodel­.html
 16. Guide to String Interning in Python
  https://stackabuse.com/guide-to-string-interning-in-python/
 17. Python Names and Values
  https://nedbatchelder.com/tex­t/names1.html

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.