Hlavní navigace

Testování aplikací naprogramovaných v jazyce Go

26. 3. 2019
Doba čtení: 36 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Dnes se budeme věnovat problematice testování. Nejprve si ukážeme, jakým způsobem se vytváří a spouští standardní jednotkové testy (unit test) a následně se seznámíme s dalšími užitečnými nástroji: go-carpet a GoConvey.

Obsah

1. Testování aplikací naprogramovaných v jazyce Go

2. Vytvoření a spuštění jednotkového testu

3. Otestování funkcí a metod, které nejsou viditelné mimo svůj balíček

4. Výsledky testů v případě nesplnění nějaké testované podmínky

5. Okamžité ukončení jednotkového testu v případě detekce chyby

6. Jednotkové testy řízené tabulkami

7. Výběr testů pro spuštění na základě specifikovaného vzorku

8. Výběr testů na základě štítku (tagu)

9. Zjištění, které části programového kódu jsou pokryty jednotkovými testy

10. Nástroj go-carpet

11. Ukázka použití nástroje go-carpet

12. Nástroj GoConvey

13. Použití webového uživatelského rozhraní nástroje GoConvey

14. GoConvey a BDD testy

15. Mockování funkcí a metod pro potřeby jednotkových testů

16. Převody měn

17. Vytvoření mocku funkce get_exchange_rate_from_url

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na Internetu

1. Testování aplikací naprogramovaných v jazyce Go

Tvorba testů, ať již testů jednotkových, integračních, výkonnostních atd., je v současnosti prakticky nedílnou součástí vývoje nových informačních systémů. I z tohoto důvodu se v nabídce standardních nástrojů jazyka Go nachází i nástroj určený pro spouštění jednotkových testů (unit tests) s vyhodnocením jejich výsledků, zjištěním, která část zdrojových kódů je jednotkovými testy pokryta atd. V souvislosti s jednotkovými testy je mnohdy nutné určité části programu nahradit jejich zjednodušenými (umělými) variantami, které se nazývají mock. Nástroj či knihovnu pro mockování sice přímo v základní sadě nástrojů Go nenalezneme (lze ji doinstalovat), ovšem jak si ukážeme v navazujících kapitolách, je většinou možné si vystačit s možnostmi poskytovanými samotným programovacím jazykem (zejména se to týká využití rozhraní – interface).

Jak jsme si již řekli v úvodním odstavci, obsahuje standardní instalace programovacího jazyka Go i knihovnu určenou pro psaní jednotkových testů. Tato knihovna se jmenuje testing a základní informace o ní získáme stejným způsobem, jako je tomu v případě všech dalších knihoven či balíčků – příkazem go doc. Zde konkrétně následujícím způsobem:

$ go doc testing
 
package testing // import "testing"
 
Package testing provides support for automated testing of Go packages. It is
intended to be used in concert with the ``go test'' command, which automates
execution of any function of the form
 
  func TestXxx(*testing.T)
 
where Xxx does not start with a lowercase letter. The function name serves
to identify the test routine.
...
...
...

Samotná implementace jednotkových testů je představována běžnými funkcemi, jejichž jména začínají na Test a akceptují parametr typu *testing.T, tj. ukazatel na strukturu obsahující informace o kontextu, ve kterém jsou jednotlivé testy spouštěny:

type T struct {
    common // další struktura s informacemi o času spuštění testu atd. atd.
    isParallel bool
    context  *testContext // For running tests and subtests.
}

Důležité je, že existuje množství metod pro strukturu testing.T, které jsou použity právě při tvorbě jednotkových testů. Jedná se především o tyto metody:

# Metoda Stručný popis metody
1 Error provede se zalogování chyby a funkce s testem se označí příznakem „chyba“
2 Fail funkce s testem se označí příznakem „chyba“
3 FailNow dtto, ovšem současně se příslušná funkce i ukončí
4 Log zalogování zprávy, typicky s informací o chybě
5 Fatal odpovídá kombinaci volání funkcí Log+FailNow
Poznámka: typicky tedy ve funkcích TestXXX nalezneme volání metody Error nebo Fatal, podle toho, zda se má celá testovací funkce ukončit či nikoli.

2. Vytvoření a spuštění jednotkového testu

Již v dokumentaci je zmíněno, jakým způsobem se mají jednotkové testy tvořit, ovšem jedná se o tak důležité téma, že se mu budeme věnovat podrobněji v první polovině dnešního článku. Nejprve se podívejme na zdrojový kód obsahující funkci nazvanou Add, kterou budeme chtít otestovat. Kód funkce Add i příslušné funkce main je uložen v souboru pojmenovaném „add.go“:

package main
 
func Add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func main() {
    println(Add(1, 2))
}

Jakým způsobem se napíše jednotkový test či jednotkové testy pro tuto funkci? Testy budou zapisovány do souboru pojmenovaného „add_test.go“, protože právě na základě řetězce „_test“ ve jménu souboru nástroje jazyka Go rozpoznávají, jestli se jedná o zdrojový kód, který má být součástí výsledné aplikace, či naopak o kód používaný pro testování.

Poznámka: ve skutečnosti existují i další možnosti, jakými je možné rozdělit zdrojové kódy a testy. Někteří programátoři dávají přednost tomu, aby byly soubory s jednotkovými testy uloženy ve zvláštním (pod)adresáři. To je možné, ovšem v dnešním článku pro jednoduchost použijeme standardní postup – rozlišení běžných zdrojových kódů od testů na základě řetězce „_test“, který se ve jméně zdrojových souborů uvádí vždy před koncovku „.go“.

Ukažme si tedy způsob naprogramování velmi jednoduchého jednotkového testu pro otestování funkcionality funkce Add. Použijeme přitom metodu , při jejímž zavolání se metodou Error zaregistruje, že test nebyl dokončen úspěšně:

package main
 
import "testing"
 
func TestAdd(t *testing.T) {
    result := Add(1, 2)
    if result != 3 {
        t.Error("1+2 should be 3, got ", result, "instead")
    }
}
Poznámka: připomeňme si, že v programovacím jazyku Go není podporován příkaz assert. Autory Go k tomu vedlo několik důvodů, které jsou shrnuty ve FAQ https://golang.org/doc/faq#as­sertions. Pro nás je v tuto chvíli důležité, že můžeme snadno řídit, zda se má po nesplnění nějaké podmínky celý test ukončit, či zda se má pouze zaznamenat chyba a testování bude pokračovat dále. Nevýhodou je, že (bez použití dalších pomocných knihoven) se v testech bude opakovat explicitní zápis podmínek tvořených strukturovaným příkazem if.

Pro spuštění jednotkových testů se nepoužívá příkaz go run, ale příkaz go test. Ten nalezne všechny soubory *_test.go v daném adresáři či podadresářích a pokusí se v něm spustit všechny funkce s implementací jednotkových testů:

$ go test
 
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests01  0.005s

Lepší je však použít přepínač -v, aby se vypsaly podrobnější informace o spuštěných testech:

$ go test -v
 
=== RUN  TestAdd
--- PASS: TestAdd (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests01  0.004s

3. Otestování funkcí a metod, které nejsou viditelné mimo svůj balíček

V předchozím demonstračním příkladu jsme vytvořili jednotkový test pro funkci viditelnou mimo svůj balíček, protože její jméno začíná velkým písmenem. Můžeme si ovšem ověřit, že otestovat můžeme i interní funkce volatelné pouze v rámci svého balíčku. Podívejme se na zdrojový kód druhého příkladu. Ten se od předchozího příkladu odlišuje pouze změnou názvu funkce pro součet dvou celočíselných hodnot:

package main
 
func add(x int, y int) int {
    return x + y
}
 
func main() {
    println(add(1, 2))
}

Jednotkový test pro funkci add bude vypadat prakticky stejně jako test pro funkci Add:

package main
 
import "testing"
 
func TestAdd(t *testing.T) {
    result := add(1, 2)
    if result != 3 {
        t.Error("1+2 should be 3, got ", result, "instead")
    }
}

Po spuštění jednotkových testů zjistíme, že je funkce add prakticky bez problémů testovatelná:

$ go test -v
 
=== RUN  TestAdd
--- PASS: TestAdd (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests02  0.006s
Poznámka: zde jsme si situaci značně zjednodušili tím, že testy jsou vlastně součástí stejného balíčku jako samotná testovaná funkce. Vyzkoušejte si, jak/zda se chování změní ve chvíli, kdy se použijí odlišné balíčky, například adder a adder_test.

4. Výsledky testů v případě nesplnění nějaké testované podmínky

Samozřejmě si můžeme vyzkoušet, jak se bude systém chovat v případě, že nějaká podmínka zapsaná v testech nebude splněna. Můžeme například naši testovanou funkci add nepatrně upravit takovým způsobem, aby dávala pro některé hodnoty špatné výsledky:

package main
 
func add(x int, y int) int {
    return x - y
}
 
func main() {
    println(add(1, 2))
}

Jednotkové testy budou vypadat následovně. Povšimněte si, že jsme přidali nový test pro zjištění, jak se funkce add chová ve chvíli, kdy je druhý operand nulový:

package main
 
import "testing"
 
func TestAdd(t *testing.T) {
    result := add(1, 2)
    if result != 3 {
        t.Error("1+2 should be 3, got ", result, "instead")
    }
 
    result = add(10, 20)
    if result != 30 {
        t.Error("10+20 should be 30, got ", result, "instead")
    }
}
 
func TestAddZero(t *testing.T) {
    result := add(1, 0)
    if result != 1 {
        t.Error("1+0 should be 1, got ", result, "instead")
    }
}

Jednotkové testy spustíme s přepínačem -v:

$ go test -v
 
=== RUN  TestAdd
--- FAIL: TestAdd (0.00s)
  add_test.go:8: 1+2 should be 3, got -1 instead
  add_test.go:13: 10+20 should be 30, got -10 instead
=== RUN  TestAddZero
--- PASS: TestAddZero (0.00s)
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_17/tests03  0.005s
Poznámka: povšimněte si, že test TestAddZero byl spuštěn nezávisle na tom, jak dopadl předchozí test TestAdd. A ve vykonávání testu TestAdd se pokračovalo i tehdy, kdy došlo k první chybě.

5. Okamžité ukončení jednotkového testu v případě detekce chyby

V případě, že se má nějaký test (reprezentovaný jednou funkcí s názvem ve formátu TestXXX) ukončit ihned po detekci první chyby, je nutné namísto volání metody Error:

t.Error("...")

Zavolat buď dvojici metod Log+FailNow:

t.Log("...)
t.FailNow()

Popř. (což je kratší) metodu Fatal:

t.Fatal("...)

Ukažme si nyní úpravu jednotkových testů takovým způsobem, aby se ihned po nalezení prvního špatného výsledku test ukončil. Zdrojový kód takto upravených testů najdete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts04/add_test.go:

package main
 
import "testing"
 
func TestAdd(t *testing.T) {
    result := add(1, 2)
    if result != 3 {
        t.Log("1+2 should be 3, got ", result, "instead")
        t.FailNow()
    }
 
    result = add(10, 20)
    if result != 30 {
        t.Log("10+20 should be 30, got ", result, "instead")
        t.FailNow()
    }
}
 
func TestAddZero(t *testing.T) {
    result := add(1, 0)
    if result != 1 {
        t.Log("1+0 should be 1, got ", result, "instead")
        t.FailNow()
    }
}

Nové chování testů je následující:

$ go test -v
 
=== RUN  TestAdd
--- FAIL: TestAdd (0.00s)
  add_test.go:8: 1+2 should be 3, got -1 instead
=== RUN  TestAddZero
--- PASS: TestAddZero (0.00s)
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_17/tests04  0.004s
Poznámka: v původních testech se navíc testoval výsledek funkce add(10, 20).

6. Jednotkové testy řízené tabulkami

Velmi často se při psaní jednotkových testů v programovacím jazyku Go setkáme s tím, že se specifikuje sada vstupních dat pro testovanou funkci společně se sadou očekávaných hodnot. Tyto údaje můžeme reprezentovat různým způsobem, například je mít uložené v externích souborech (CSV, textové soubory, JSON atd. atd.), ovšem mnohdy si vystačíme s tím nejjednodušším a nejpřímějším řešením – zápisem dat ve formě pole. Typicky se jedná o pole struktur (záznamů), přičemž každý záznam obsahuje jak zmíněné vstupní hodnoty testované funkce, tak i její očekávaný výsledek či výsledky. V našem konkrétním případě budeme opět testovat funkci add, nyní ovšem již s explicitní specifikací přesného typu parametrů i jejich výsledků (předtím jsme se spokojili s použitím datového typu int, nyní použijeme konkrétní typ int32):

Zdrojový kód testovaného modulu:

package main
 
func add(x int32, y int32) int32 {
    return x + y
}
 
func main() {
    println(add(1, 2))
}

Jednotkové testy používající tabulku se vstupními hodnotami i hodnotami očekávanými (výsledky) mohou v tom nejjednodušším případě vypadat takto:

package main
 
import (
    "fmt"
    "math"
    "testing"
)
 
type AddTest struct {
    x    int32
    y    int32
    expected int32
}
 
func TestAdd(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {0, 0, 0},
        {1, 0, 1},
        {2, 0, 2},
        {2, 1, 3},
        {2, -2, 0},
        {math.MaxInt32, 0, math.MaxInt32},
        {math.MaxInt32, 1, math.MinInt32},
        {math.MaxInt32, math.MinInt32, -1},
    }
 
    for _, i := range addTestInput {
        result := add(i.x, i.y)
        if result != i.expected {
            msg := fmt.Sprintf("%d + %d should be %d, got %d instead",
                i.x, i.y, i.expected, result)
            t.Error(msg)
        }
    }
}
Poznámka: použití dat zapsaných v poli struktur/záznamů je z pohledu autorů Go spolehlivým řešením, protože není nutné implementovat čtečku dalšího souborového formátu, základní rozsah a typ dat zkontroluje samotný překladač Go a při zápisu lze využít asistence programátorského textového editoru či integrovaného vývojového prostředí (kontextová nápověda, automatické doplňování kódu atd. atd.).

Výsledky testů:

$ go test -v
 
=== RUN  TestAdd
--- PASS: TestAdd (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests05  0.005s

Samozřejmě se můžeme podívat na to, jak se změní výsledky jednotkových testů ve chvíli, kdy bude funkce add implementována nekorektně:

$ go test -v
 
=== RUN  TestAdd
--- FAIL: TestAdd (0.00s)
  add_test.go:32: 2 + 1 should be 3, got 1 instead
  add_test.go:32: 2 + -2 should be 0, got 4 instead
  add_test.go:32: 2147483647 + 1 should be -2147483648, got 2147483646 instead
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_17/tests06  0.004s

7. Výběr testů pro spuštění na základě specifikovaného vzorku

V této kapitole se seznámíme s jedním ze způsobů volby, které jednotkové testy mají být spuštěny. V některých situacích totiž potřebujeme, aby se spustila pouze určitá sada jednotkových testů. Příkladem může být rychlý test (někdy se zde dosti nepřesně používá termín smoke test) aplikace přímo z integrovaného vývojového prostředí, jenž může být díky rychlosti překladače jazyka Go spuštěn při každém uložení zdrojového souboru (stačí si v programátorském textovém editoru či v integrovaném vývojovém prostředí nastavit příslušnou událost, což je například v případě textového editoru Vim docela snadné s využitím události BufWritePost popř. dokonce BufLeave).

V takovém případě většinou nepotřebujeme spouštět všechny testy, ale jen jejich podmnožinu. Pokud při pojmenování funkcí s implementací jednotkových testů udržujeme nějakou konzistenci v pojmenování, je volba jen některých testů pro spuštění relativně snadná, protože můžeme použít příkaz:

$ go test -v -run vzorek/pattern

Nyní si ukažme, jak se tento příkaz použije v praxi. Jednotkové testy funkce add rozdělíme do několika samostatných funkcí – základní testy, testy se „zajímavými“ (krajními) hodnotami atd. Výsledek může vypadat takto:

package main
 
import (
    "fmt"
    "math"
    "testing"
)
 
type AddTest struct {
    x    int32
    y    int32
    expected int32
}
 
func checkAdd(t *testing.T, testInputs []AddTest) {
    for _, i := range testInputs {
        result := add(i.x, i.y)
        if result != i.expected {
            msg := fmt.Sprintf("%d + %d should be %d, got %d instead",
                i.x, i.y, i.expected, result)
            t.Error(msg)
        }
    }
}
 
func TestAddBasicValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {0, 0, 0},
        {1, 0, 1},
        {2, 0, 2},
        {2, 1, 3},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}
 
func TestAddNegativeValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {0, 0, 0},
        {1, 0, 1},
        {2, 0, 2},
        {2, 1, 3},
        {2, -2, 0},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}
 
func TestAddMinValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {math.MinInt32, 0, math.MinInt32},
        {math.MinInt32, 1, math.MinInt32 + 1},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}
 
func TestAddMaxValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {math.MaxInt32, 0, math.MaxInt32},
        {math.MaxInt32, 1, math.MinInt32},
        {math.MaxInt32, math.MinInt32, -1},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}
 
func TestAddMinMaxValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {math.MinInt32, 0, math.MinInt32},
        {math.MinInt32, 1, math.MinInt32 + 1},
        {math.MaxInt32, 0, math.MaxInt32},
        {math.MaxInt32, 1, math.MinInt32},
        {math.MaxInt32, math.MinInt32, -1},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}

Spuštění všech testů se provede nám známým příkazem bez dalších modifikací:

$ go test -v
 
=== RUN  TestAddBasicValues
--- PASS: TestAddBasicValues (0.00s)
=== RUN  TestAddNegativeValues
--- PASS: TestAddNegativeValues (0.00s)
=== RUN  TestAddMinValues
--- PASS: TestAddMinValues (0.00s)
=== RUN  TestAddMaxValues
--- PASS: TestAddMaxValues (0.00s)
=== RUN  TestAddMinMaxValues
--- PASS: TestAddMinMaxValues (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests07  0.005s

Spuštění těch testů, které v názvu používají slovo „Max“:

$ go test -v -run Max
 
=== RUN  TestAddMaxValues
--- PASS: TestAddMaxValues (0.00s)
=== RUN  TestAddMinMaxValues
--- PASS: TestAddMinMaxValues (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests07  0.006s

Spuštění těch testů, které v názvu používají slovo „Min“:

$ go test -v -run Min
 
=== RUN  TestAddMinValues
--- PASS: TestAddMinValues (0.00s)
=== RUN  TestAddMinMaxValues
--- PASS: TestAddMinMaxValues (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests07  0.004s

V případě, že použijeme vzorek neodpovídající žádnému testu, budeme o tom informování varovnou zprávou:

$ go test -v -run FooBar
 
testing: warning: no tests to run
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests07  0.005s

8. Výběr testů na základě štítku (tagu)

Existuje ovšem ještě další způsob určení, jaké testy se mají spustit. V tomto případě ovšem nedochází k volbě skupiny funkcí s implementacemi jednotkových testů, ale celých souborů, v nichž jsou jednotkové testy uloženy. Předchozí příklad si tedy upravíme následujícím způsobem:

 • Zdrojový kód testované funkce bude uložen v souboru pojmenovaném „add.go“, tj. tak, jak jsme zvyklí.
 • Základní testy budou uloženy v souboru „add_test.go“, tj. opět se použije standardní pojmenování.
 • Ovšem navíc budou existovat i dva soubory „add_slow_test.go“ a „add_fast_test.go“ s dalšími (řekněme pomaleji a rychleji běžícími) testy.

Důležité je, že ve dvou posledně zmíněných souborech použijeme strukturovaný komentář, který je rozeznán a zpracováván překladačem programovacího jazyka Go:

// +build fast
 
// +build slow
 
atd.

Podívejme se nyní na obsahy jednotlivých souborů zmíněných v předchozím seznamu.

Soubor add_test.go:

package main
 
import "testing"
 
func TestAdd(t *testing.T) {
    result := add(1, 2)
    if result != 3 {
        t.Error("1+2 should be 3, got ", result, "instead")
    }
}

Soubor add_fast_test.go:

// +build fast
 
package main
 
import (
    "fmt"
    "testing"
)
 
type AddTest struct {
    x    int32
    y    int32
    expected int32
}
 
func checkAdd(t *testing.T, testInputs []AddTest) {
    for _, i := range testInputs {
        result := add(i.x, i.y)
        if result != i.expected {
            msg := fmt.Sprintf("%d + %d should be %d, got %d instead",
                i.x, i.y, i.expected, result)
            t.Error(msg)
        }
    }
}
 
func TestAddBasicValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {0, 0, 0},
        {1, 0, 1},
        {2, 0, 2},
        {2, 1, 3},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}
 
func TestAddNegativeValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {0, 0, 0},
        {1, 0, 1},
        {2, 0, 2},
        {2, 1, 3},
        {2, -2, 0},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}

Soubor add_slow_test.go:

// +build slow
 
package main
 
import (
    "fmt"
    "math"
    "testing"
)
 
type AddTest struct {
    x    int32
    y    int32
    expected int32
}
 
func checkAdd(t *testing.T, testInputs []AddTest) {
    for _, i := range testInputs {
        result := add(i.x, i.y)
        if result != i.expected {
            msg := fmt.Sprintf("%d + %d should be %d, got %d instead",
                i.x, i.y, i.expected, result)
            t.Error(msg)
        }
    }
}
 
func TestAddMinValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {math.MinInt32, 0, math.MinInt32},
        {math.MinInt32, 1, math.MinInt32 + 1},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}
 
func TestAddMaxValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {math.MaxInt32, 0, math.MaxInt32},
        {math.MaxInt32, 1, math.MinInt32},
        {math.MaxInt32, math.MinInt32, -1},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}
 
func TestAddMinMaxValues(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {math.MinInt32, 0, math.MinInt32},
        {math.MinInt32, 1, math.MinInt32 + 1},
        {math.MaxInt32, 0, math.MaxInt32},
        {math.MaxInt32, 1, math.MinInt32},
        {math.MaxInt32, math.MinInt32, -1},
    }
    checkAdd(t, addTestInput)
}

Nyní si můžeme jednotlivé testy spustit. Povšimněte si použití přepínače -tags:

$ go test -v
 
=== RUN  TestAdd
--- PASS: TestAdd (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests08  0.003s
$ go test -v -tags fast
 
=== RUN  TestAddBasicValues
--- PASS: TestAddBasicValues (0.00s)
=== RUN  TestAddNegativeValues
--- PASS: TestAddNegativeValues (0.00s)
=== RUN  TestAdd
--- PASS: TestAdd (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests08  0.004s
$ go test -v -tags slow
 
=== RUN  TestAddMinValues
--- PASS: TestAddMinValues (0.00s)
=== RUN  TestAddMaxValues
--- PASS: TestAddMaxValues (0.00s)
=== RUN  TestAddMinMaxValues
--- PASS: TestAddMinMaxValues (0.00s)
=== RUN  TestAdd
--- PASS: TestAdd (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/tests08  0.004s

9. Zjištění, které části programového kódu jsou pokryty jednotkovými testy

Další problematikou, s níž se v dnešním článku seznámíme, je zjištění, jaké části zdrojového kódu jsou vůbec pokryty jednotkovými testy. To je velmi užitečná informace, která nám umožní soustředit se na efektivní psaní jednotkových testů, hledání různých „corner cases“ atd. Již v základní sadě nástrojů jazyka Go máme možnost si informace o pokrytí testy zjistit, takže si nejprve vytvořme funkci, kterou musíme otestovat. Bude se jednat o klasickou funkci určenou pro výpočet faktoriálu („školní“ rekurzivní varianta):

package factorial
 
func Factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return 1
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * Factorial(n-1)
    }
}

Jednotkové testy pro tuto funkci mohou vypadat například následovně:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(0)
    if result != 1 {
        t.Errorf("Expected 0! == 1, but got %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    if result != expected {
        t.Errorf("Expected 0! == %d, but got %d instead", expected, result)
    }
}

Samotné spuštění testů by nemělo skončit s chybou:

$ go test -v
 
=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/factorial 0.005s

Otázkou ovšem je, zda jsme skutečně napsali testy takovým způsobem, že pokryjí všechny větve zdrojového kódu. Proto spustíme jiný příkaz:

$ go test -v --cover
 
=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
PASS
coverage: 75.0% of statements
ok   factorial    0.005s

Popř. si můžeme vygenerovat soubor s informacemi o pokrytí testy:

$ go test -v --coverprofile coverage

Výsledkem předchozího příkladu bude soubor obsahující informace o tom, kterými větvemi program prošel při svém testování. Obsah tohoto souboru by měl být přibližně následující:

mode: set
factorial/factorial.go:3.31,4.9 1 1
factorial/factorial.go:5.13,6.11 1 0
factorial/factorial.go:7.14,8.11 1 1
factorial/factorial.go:9.10,10.28 1 1

Následně z tohoto souboru vygenerujeme HTML stránku s podrobnějšími informacemi o jednotlivých testovaných řádcích:

$ go tool cover -html=cover.out -o cover.html

10. Nástroj go-carpet

Získání informace o tom, kterými větvemi programu se prošlo při testování, je však možné ještě více polidštit. Zde si již ovšem nevystačíme se standardními nástroji jazyka Go, ale budeme muset použít externí pomocný nástroj. Ten se jmenuje go-carpet a instaluje se naprosto stejným způsobem, jako jakýkoli jiný balíček jazyka Go, tj. příkazem go get:

$ go get github.com/msoap/go-carpet

Po instalaci tohoto nástroje můžeme použít nový příkaz go-carpet, ovšem za předpokladu, že máte na PATH umístěnou i cestu „~/go/bin“ (o tom jsme se zmínili již v předchozím článku). Pokud není proměnná PATH nastavena, můžete výše uvedený příkaz volat s celou cestou z adresáře, v němž se nachází jednotkové testy:

$ ~/go/bin go-carpet

11. Ukázka použití nástroje go-carpet

Výsledek je v tomto případě odlišný, protože bude vypsán zdrojový kód testované aplikace se zvýrazněním těch funkcí větví, které byly pokryty jednotkovými testy. Kvůli tomu, že odlišení je ve výchozím nastavení provedeno odlišnou barvou, ukážeme si screenshot terminálu s výsledky:

Obrázek 1: Screenshot terminálu se zvýrazněním těch částí zdrojového kódu, které byly pokryty jednotkovými testy. Ze screenshotu je patrné, že pro jednu větev je nutné napsat další test.

12. Nástroj GoConvey

V závěru článku se – prozatím pouze v rychlosti – musíme zmínit o velmi užitečné aplikaci nazvané GoConvey. Tato aplikace primárně umožňuje spouštět jednotkové testy, a to jak z příkazové řádky, tak i z webového uživatelského rozhraní.

Poznámka: pravděpodobně jste si již všimli, že jazyk Go je primárně používán pro psaní síťových aplikací, síťových služeb či právě webových aplikací. Existuje sice několik knihoven pro tvorbu aplikací s plnohodnotným grafickým uživatelským rozhraním, ovšem prozatím (a pravděpodobně se to nezmění) budou dominovat aplikace vybavené webovým rozhraním. A mezi tyto aplikace patří i zde popisovaný nástroj GoConvey.

To ovšem není zdaleka vše, protože může sloužit i pro psaní BDD testů, ovšem nikoli s využitím doménově specifického jazyka Gherkin, ale „pouze“ s využitím samotného programovacího jazyka Go doplněného o několik funkcí. Této zajímavé a užitečné problematice se budeme věnovat v navazujících kapitolách. Jak je ve světě jazyka Go zvykem, je instalace této aplikace snadná, protože se opět využívá příkazu go get:

$ go get github.com/smartystreets/goconvey

13. Použití webového uživatelského rozhraní nástroje GoConvey

Podívejme se nyní na způsob použití webového uživatelského rozhraní tohoto nástroje. Příkaz goconvey je nutné spustit v adresáři s jednotkovými testy:

$ cd ~/go/src/factorial/
 
$ ~/go/bin/goconvey 
 
2019/03/25 19:29:42 goconvey.go:63: Initial configuration: [host: 127.0.0.1] [port: 8080] [poll: 250ms] [cover: true]
2019/03/25 19:29:42 tester.go:19: Now configured to test 10 packages concurrently.
2019/03/25 19:29:42 goconvey.go:194: Serving HTTP at: http://127.0.0.1:8080
2019/03/25 19:29:42 goconvey.go:107: Launching browser on 127.0.0.1:8080
2019/03/25 19:29:42 integration.go:122: File system state modified, publishing current folders... 0 3106557094
2019/03/25 19:29:42 goconvey.go:120: Received request from watcher to execute tests...
2019/03/25 19:29:42 executor.go:69: Executor status: 'executing'
2019/03/25 19:29:42 coordinator.go:46: Executing concurrent tests: factorial
2019/03/25 19:29:42 goconvey.go:115:
2019/03/25 19:29:44 parser.go:24: [passed]: factorial
2019/03/25 19:29:44 executor.go:69: Executor status: 'idle'

Prakticky okamžitě by se v prohlížeči měla (automaticky) zobrazit webová stránka s rozhraním tohoto nástroje:

Obrázek 2: Webové rozhraní aplikace GoConvey.

Obrázek 3: Změna stylu webového rozhraní aplikace GoConvey.

Obrázek 4: Historie již spuštěných testů.

Obrázek 5: Výsledky v případě, že některé testy neproběhly korektně.

14. GoConvey a BDD testy

Při použití nástroje GoConvey je možné vytvářet i BDD testy, s nimiž jsme se seznámili v článku Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave. Ovšem v případě GoConvey se nepoužívá doménově specifický jazyk Gherkin – testy se zapisují přímo v jazyku Go, ovšem s použitím funkcí a metod z knihovny convey.

Použití BDD si opět ukážeme na implementaci výpočtu faktoriálu:

package factorial
 
func Factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return 1
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * Factorial(n-1)
    }
}

Samotné testy jsou uloženy v souboru behaviour_test.go:

package factorial
 
import(
    "testing"
    . "github.com/smartystreets/goconvey/convey"
)
 
func TestFactorial(t *testing.T) {
    Convey("0! should be equal 1", t, func() {
        So(Factorial(0), ShouldEqual, 1)
    })
}
 
func TestFactorial2(t *testing.T) {
    Convey("10! should be greater than 1", t, func() {
        So(Factorial(10), ShouldBeGreaterThan, 1)
    })
    Convey("10! should be between 1 and 10000000", t, func() {
        So(Factorial(10), ShouldBeBetween, 1, 10000000)
    })
}

Spuštění BDD testů je snadné, protože se použije nám již známý příkaz:

$ go test -v
 
=== RUN  TestFactorial
 
 0! should be equal 1 ✔
 
 
1 total assertion
 
--- PASS: TestFactorial (0.00s)
=== RUN  TestFactorial2
 
 10! should be greater than 1 ✔
 
 
2 total assertions
 
 
 10! should be between 1 and 10000000 ✔
 
 
3 total assertions
 
--- PASS: TestFactorial2 (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_17/factorial_convey 0.006s
Poznámka: podrobnější informace o tom, jakým způsobem se BDD testy vytvářejí a spouštějí, si řekneme příště. V dnešním článku se o nástroji GoConvey zmiňujeme především z toho důvodu, že je potenciálně velmi užitečný a přitom prozatím (relativně) neznámý.

15. Mockování funkcí a metod pro potřeby jednotkových testů

Při testování aplikací, zejména při psaní jednotkových testů, se poměrně často dostaneme do situace, kdy potřebujeme nahradit nějakou funkci či metodu používanou v reálné aplikaci za „falešnou“ funkci resp. metodu vytvořenou pouze pro účely testů. V programovacím jazyku Go je možné pro tvorbu a použití takových „falešných“ funkcí použít hned několik různých knihoven, které se od sebe odlišují jak svými možnostmi, tak i způsobem zápisu či deklarace očekávaného chování testované aplikace. Ovšem pro lepší pochopení celé problematiky si dnes ukážeme, jak lze mockování (většinou) provést pouze s využitím základních možností programovacího jazyka Go, zejména s použitím rozhraní.

16. Převody měn

Testovat budeme aplikaci, která bude provádět převod měn na základě kurzovního lístku. Samotný převod měny je triviální (a ten právě budeme testovat). Vstupem do funkce exchange je částka ve výchozí měně (cokoli mimo Kč) a kód výchozí měny („GBP“, „USD“ apod.). Výsledkem je hodnota v cílové měně (což jsou vždy Kč):

func exchange(amount float64, code string) float64 {
    rate := get_exchange_rate(code)
    return rate * amount
}

Pro získání kurzovního lístku můžeme použít následující funkci, která příslušný kurzovní lístek získá v čitelném a jednoduše parsovatelném textovém formátu (ostatně si to můžete vyzkoušet přímo v prohlížeči):

func get_exchange_rate(code string) float64 {
    const URL = "https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt"
 
    response, err := http.Get(URL)
    if err != nil {
        panic("Connection refused")
    }
    defer response.Body.Close()
 
    fmt.Printf("Status: %s\n", response.Status)
    fmt.Printf("Content length: %d\n", response.ContentLength)
 
    scanner := bufio.NewScanner(response.Body)
    for scanner.Scan() {
        s := strings.Split(scanner.Text(), "|")
        if len(s) == 5 {
            code_str := s[3]
            rate_str := strings.Replace(s[4], ",", ".", 1)
            if code == code_str {
                rate_f, err := strconv.ParseFloat(rate_str, 64)
                if err != nil {
                    panic(err)
                }
                return rate_f
            }
        }
    }
 
    return 0
}

Kde je tedy problém? Ten spočívá v tom, že budeme chtít otestovat funkci exchange, ovšem izolovaně od aktuálního kurzovního lístku. Navíc funkce pro stažení a parsing lístku nemusí pracovat vždy správně (například může být CI schován za firewallem, nebudeme chtít přetěžovat cizí webové služby atd.). Proto musíme funkci get_exchange_rate mockovat funkcí jednodušší.

17. Vytvoření mocku funkce get_exchange_rate_from_url

Celý příklad budeme muset nepatrně upravit. Nejprve nadeklarujeme nový datový typ pro jakýkoli „getter“ kurzovního lístku. Jedná se vždy o funkci akceptující kód měny a vracející hodnotu na lístku (například pro „USD“ by se vrátila hodnota 21.10 popř. podobná okamžitě platná hodnota):

type ExchangeDataGetter func(code string) float64

Jakákoli funkce tohoto typu (funkce je plnohodnotnou hodnotou!) bude uložena v jednoduché struktuře, jejíž prvek bude pojmenován právě get_exchange_rate:

type ExchangeGetter struct {
    get_exchange_rate ExchangeDataGetter
}

A nakonec nám zbývá vytvoření „konstruktoru“ vracejícího referenci na instanci předchozí struktury. To je nutné, protože ve skutečnosti budeme funkci volat jako metodu (viz další zdrojový text):

func NewExchangeGetter(g ExchangeDataGetter) *ExchangeGetter {
    return &ExchangeGetter{get_exchange_rate: g}
}

Samotná funkce exchange se změní na metodu, protože jejím příjemcem bude ukazatel na strukturu ExchangeGetter:

func (g *ExchangeGetter) exchange(amount float64, code string) float64 {
    rate := g.get_exchange_rate(code)
    return rate * amount
}
Poznámka: povšimněte si, jak se hodnota z kurzovního lístku získává – zápis odpovídá volání metody, ovšem ve skutečnosti „pouze“ získáme prvek ze struktury ExchangeGetter, což je zmíněná funkce získaná konstruktorem NewExchangeGetter:
g := NewExchangeGetter(get_exchange_rate_from_url)
fmt.Printf("%5.2f\n", g.exchange(10, "USD"))
 
g2 := NewExchangeGetter(get_exchange_rate_from_file)
fmt.Printf("%5.2f\n", g2.exchange(10, "USD"))
 
g3 := NewExchangeGetter(mocked_get_exchange_rate)
fmt.Printf("%5.2f\n", g2.exchange(10, "USD"))

Následně již můžeme nadeklarovat několik variant funkcí, které získají kód měny a vrátí hodnotu z kurzovního lístku (získaného buď z URL, ze souboru nebo se bude jednat o mock). Všechny tyto funkce mají stejný typ – ExchangeDataGetter:

Cloud23

func get_exchange_rate_from_url(code string) float64 {
    const URL = "https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt"
 
    response, err := http.Get(URL)
    if err != nil {
        panic("Connection refused")
    }
    defer response.Body.Close()
 
    fmt.Printf("Status: %s\n", response.Status)
    fmt.Printf("Content length: %d\n", response.ContentLength)
 
    scanner := bufio.NewScanner(response.Body)
    for scanner.Scan() {
        s := strings.Split(scanner.Text(), "|")
        if len(s) == 5 {
            code_str := s[3]
            rate_str := strings.Replace(s[4], ",", ".", 1)
            if code == code_str {
                rate_f, err := strconv.ParseFloat(rate_str, 64)
                if err != nil {
                    panic(err)
                }
                return rate_f
            }
        }
    }
 
    return 0
}
 
func get_exchange_rate_from_file(code string) float64 {
    const FILENAME = "kurzy.txt"
 
    file, err := os.Open(FILENAME)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer file.Close()
 
    scanner := bufio.NewScanner(file)
    for scanner.Scan() {
        s := strings.Split(scanner.Text(), "|")
        if len(s) == 5 {
            code_str := s[3]
            rate_str := strings.Replace(s[4], ",", ".", 1)
            if code == code_str {
                rate_f, err := strconv.ParseFloat(rate_str, 64)
                if err != nil {
                    panic(err)
                }
                return rate_f
            }
        }
    }
 
    return 0
}
 
func mocked_get_exchange_rate(code string) float64 {
    return 21.5
}
Poznámka: povšimněte si, že se sice funkce jmenují odlišně, mají zcela jiné tělo, ovšem hlavička je shodná – stejné počty a typy parametrů i počty a typy návratových hodnot.

Úplný kód tedy může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "bufio"
    "fmt"
    "net/http"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)
 
type ExchangeDataGetter func(code string) float64
 
type ExchangeGetter struct {
    get_exchange_rate ExchangeDataGetter
}
 
func NewExchangeGetter(g ExchangeDataGetter) *ExchangeGetter {
    return &ExchangeGetter{get_exchange_rate: g}
}
 
func get_exchange_rate_from_url(code string) float64 {
    const URL = "https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt"
 
    response, err := http.Get(URL)
    if err != nil {
        panic("Connection refused")
    }
    defer response.Body.Close()
 
    fmt.Printf("Status: %s\n", response.Status)
    fmt.Printf("Content length: %d\n", response.ContentLength)
 
    scanner := bufio.NewScanner(response.Body)
    for scanner.Scan() {
        s := strings.Split(scanner.Text(), "|")
        if len(s) == 5 {
            code_str := s[3]
            rate_str := strings.Replace(s[4], ",", ".", 1)
            if code == code_str {
                rate_f, err := strconv.ParseFloat(rate_str, 64)
                if err != nil {
                    panic(err)
                }
                return rate_f
            }
        }
    }
 
    return 0
}
 
func get_exchange_rate_from_file(code string) float64 {
    const FILENAME = "kurzy.txt"
 
    file, err := os.Open(FILENAME)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer file.Close()
 
    scanner := bufio.NewScanner(file)
    for scanner.Scan() {
        s := strings.Split(scanner.Text(), "|")
        if len(s) == 5 {
            code_str := s[3]
            rate_str := strings.Replace(s[4], ",", ".", 1)
            if code == code_str {
                rate_f, err := strconv.ParseFloat(rate_str, 64)
                if err != nil {
                    panic(err)
                }
                return rate_f
            }
        }
    }
 
    return 0
}
 
func mocked_get_exchange_rate(code string) float64 {
    return 21.5
}
 
func (g *ExchangeGetter) exchange(amount float64, code string) float64 {
    rate := g.get_exchange_rate(code)
    return rate * amount
}
 
func main() {
    g := NewExchangeGetter(get_exchange_rate_from_file)
    fmt.Printf("%5.2f\n", g.exchange(10, "USD"))
    g2 := NewExchangeGetter(mocked_get_exchange_rate)
    fmt.Printf("%5.2f\n", g2.exchange(10, "USD"))
}

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně jeden megabajt), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Soubor Popis Cesta
1 add.go modul obsahující testovanou funkci Add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts01/add.go
1 add_test.go jednotkové testy funkce Add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts01/add_test.go
     
2 add.go modul obsahující testovanou funkci add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts02/add.go
2 add_test.go jednotkové testy funkce add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts02/add_test.go
     
3 add.go funkce add upravená takovým způsobem, aby vracela špatné výsledky https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts03/add.go
3 add_test.go rozšířené testy pro funkci add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts03/add_test.go
     
4 add.go funkce add upravená takovým způsobem, aby vracela špatné výsledky https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts04/add.go
4 add_test.go testy používající metody Log+FailNow namísto Error https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts04/add_test.go
     
5 add.go opět funkce add, tentokrát se správnými výsledky https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts05/add.go
5 add_test.go jednotkový test řízený tabulkou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts05/add_test.go
     
6 add.go opět funkce add, tentokrát se špatnými výsledky https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts06/add.go
6 add_test.go jednotkový test řízený tabulkou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts06/add_test.go
     
7 add.go implementace funkce add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts07/add.go
7 add_test.go testy pojmenované takovým způsobem, aby byly snadno vybíratelné https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts07/add_test.go
     
8 add.go implementace funkce add https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts08/add.go
8 add_test.go standardní sada jednotkových testů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts08/add_test.go
8 add_fast_test.go modul používající strukturovaný komentář +build fast https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts08/add_fast_test.go
8 add_slow_test.go modul používající strukturovaný komentář +build slow https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/tes­ts08/add_slow_test.go
     
9 factorial.go funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/fac­torial/factorial.go
9 factorial_test.go jednotkové testy funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/fac­torial/factorial_test.go
     
10 factorial.go výpočet faktoriálu podruhé https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/fac­torial_convey/factorial.go
10 behaviour_test.go BDD testy funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/fac­torial_convey/behaviour_tes­t.go
     
11 kurzy.go převod měny na základě kurzovního lístku https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/moc­king/kurzy.go
11 kurzy.txt kurzovní lístek https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/moc­king/kurzy.txt

19. Odkazy na Internetu

 1. Package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 2. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 3. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 4. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 5. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 6. GoConvey
  http://goconvey.co/
 7. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 8. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 9. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 10. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 11. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 12. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 13. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 14. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 15. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 16. YAML
  https://yaml.org/
 17. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 18. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 19. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 20. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 21. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 22. Introducing JSON
  http://json.org/
 23. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 24. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 25. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 26. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 27. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 28. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 29. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 30. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 31. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 32. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 33. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 34. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 35. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 36. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 37. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 38. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 39. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 40. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 41. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 42. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 43. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 44. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 45. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 46. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 47. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 48. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 49. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 50. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 51. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 52. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 53. GoDoc
  https://godoc.org/
 54. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 55. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 56. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 57. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 58. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 59. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 60. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 61. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 62. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 63. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 64. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 65. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 66. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 67. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 68. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 69. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 70. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 71. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 72. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 73. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 74. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 75. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 76. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 77. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 78. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 79. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 80. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 81. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 82. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 83. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 84. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 85. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 86. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 87. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 88. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 89. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 90. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 91. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 92. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 93. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 94. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 95. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 96. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 97. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 98. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 99. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 100. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 101. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 102. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 103. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 104. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 105. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 106. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 107. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 108. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 109. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 110. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 111. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 112. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 113. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 114. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 115. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 116. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 117. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 118. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 119. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 120. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 121. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 122. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 123. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 124. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 125. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 126. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 127. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 128. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 129. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 130. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 131. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 132. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 133. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 134. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 135. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 136. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 137. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 138. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 139. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 140. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 141. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 142. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 143. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 144. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 145. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 146. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 147. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 148. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 149. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation