Hlavní navigace

Testování aplikací psaných v Go s využitím knihoven Goblin a Frisby

12. 11. 2019
Doba čtení: 49 minut

Sdílet

Dnes si popíšeme knihovny Goblin a Frisby. První knihovna zjednodušuje zápis jednotkových či integračních testů, druhá pak slouží pro testování REST API, což je přesně oblast, ve které se jazyk Go velmi často používá.

Obsah

1. Knihovna Goblin: zjednodušení testů v programovacím jazyku Go

2. Jednoduché testy vytvořené s využitím knihovny Goblin

3. Testy se složitější strukturou

4. Vnořené bloky Describe

5. Větší množství funkcí s implementací testů

6. Klauzule Before

7. Testování aplikací s REST API s využitím knihovny Frisby

8. Otestování koncových bodů REST API přístupných přes HTTP metodu GET

9. Chování Frisby ve chvíli, kdy není splněna testovaná podmínka

10. Kontrola hlaviček odpovědí poslaných serverem

11. Použití HTTP metody POST

12. Poslání dat ve formátu JSON na server

13. Kontrola obsahu odpovědi serveru

14. Nastavení cookies

15. Způsob zápisu testů

16. Využití knihovny Frisby společně s knihovnou Testing

17. Padající jednotkový test založený na knihovně Frisby

18. Jednotkové testy s více funkcemi

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Knihovna Goblin: zjednodušení testů v programovacím jazyku Go

První knihovnou určenou pro tvorbu čitelných a současně i snadno upravitelných a pochopitelných testů, s níž se dnes seznámíme, je knihovna nazvaná Goblin. Zdrojové kódy i dokumentace k této knihovně jsou dostupné na adrese github.com/franela/goblin. Tato knihovna je do značné míry inspirována známým testovacím frameworkem Mocha, který se používá se světě JavaScriptu a taktéž TypeScriptu. Při použití frameworku Mocha se testy zapisují s využitím funkcí describe a it (volání těchto funkcí lze v případě potřeby vnořovat), přičemž pro samotné testování podmínek je možné použít prakticky libovolnou další knihovnu s implementací asercí, které vyhazují výjimku Error (expects.js, should.js, assert z Node.js atd. atd.).

Obrázek 1: Logo frameworku Mocha, kterým se inspirovali tvůrci knihovny Goblin.

Jednoduchý test, který kontroluje chování metody indexOf pro prvek, který v poli neexistuje, je možné zapsat následujícím způsobem (viz též popis chování):

var assert = require('assert');
 
describe('Array', function() {
  describe('#indexOf()', function() {
    it('should return -1 when the value is not present', function() {
      assert.equal([1, 2, 3].indexOf(4), -1);
    });
  });
});

Povšimněte si použití funkcí describe pro popis testů i pro určení jejich struktury (není plochá, může se jednat o libovolně strukturovaný strom) a pro zápis samotného testu. V knihovně Mocha se tedy velmi často setkáme s použitím anonymních funkcí a totéž platí i pro knihovnu Goblin popsanou níže.

Poznámka: v případě, že se ve vlastním testu nemusí použít kontext (spravovaný knihovnou Mocha), lze zápis zkrátit následujícím způsobem:
var assert = require('assert');
 
describe('Array', () => {
  describe('#indexOf()', () => {
    it('should return -1 when the value is not present', function() {
      assert.equal([1, 2, 3].indexOf(4), -1);
    });
  });
});

Vraťme se nyní ke knihovně Goblin, kterou lze použít v programovacím jazyku Go ke zjednodušení zápisu jednotkových testů popř. v případě potřeby i testů integračních. Samotná knihovna Goblin se v takovém případě používá jako doplněk k základní knihovně Testing, s níž jsme se již v seriálu o programovacím jazyce Go setkali. Připomeňme si, že základní knihovna Testing vývojářům neposkytuje žádné funkce pro aserce, takže veškerý zápis podmínek musí být proveden explicitně, s případným zavoláním metody testing.T.Error() nebo testing.T.Error() (popř. dalších alternativ) ve chvíli, kdy není podmínka splněna:

package main
 
import "testing"
 
func TestAdd(t *testing.T) {
    result := add(1, 2)
    if result != 3 {
        t.Error("1+2 should be 3, got ", result, "instead")
    }
}

Výše uvedeným způsobem je pochopitelně možné zapsat i složitější testy, ovšem jedná se o poměrně nízkoúrovňový přístup, který s sebou přináší několik nevýhod. Především se – kvůli neexistenci asercí – celý test skládá z mnoha explicitně zapisovaných podmínek (ostatně jazyk Go je jedním z mála moderních programovacích jazyků, v němž není konstrukce assert přímo součástí vlastního jazyka). Navíc mají testy jen jednorozměrnou strukturu, bez přidané hierarchie (tu mnohdy musíme doplnit sami vhodným pojmenováním funkcí představujících jednotlivé testy). A konečně – standardní knihovna Testing neposkytuje vývojářům možnost explicitně zapsat informaci o tom, jaká vlastnost se právě testuje. A navíc mnohdy potřebujeme dopředu vytvořit alespoň kostru testů, ovšem bez podrobnější implementace, popř. je nutné některé testy zakázat (vyloučit z testovacího scénáře). Tyto informace je samozřejmě možné přidat ve formě poznámky popř. do případných chybových hlášení, ovšem nejedná se o součást definice testu (lze použít volání testing.T.Skip()). A právě tato omezení knihovny Testing jsou v uspokojivé míře „napravena“ knihovnou Goblin, která možnosti základní knihovny rozšiřuje.

Obrázek 2: Logo projektu Goblin.

Poznámka: propojení Testing+Goblin představuje dobrý a praktický přístup, protože na knihovnu testing jsou navázány další nástroje používané v ekosystému programovacího jazyka Go. Díky tomu, že Goblin rozšiřuje a doplňuje možnosti testing (a nenahrazuje je), můžeme stále používat go test, knihovnu Gocov atd.

2. Jednoduché testy vytvořené s využitím knihovny Goblin

Podívejme se nyní na způsob zápisu jednoduchých testů založených na kombinaci standardní knihovny Testing s knihovnou Goblin. Samotné funkce představující testy budou mít stejnou signaturu, kterou očekává knihovna Testing. To v praxi znamená, že každá funkce s implementací testu musí splňovat tyto podmínky:

 1. Jméno funkce začíná slovem „Test“.
 2. Jediný parametr funkce má typ *testing.T, tedy ukazatel na strukturu T definovanou v balíčku testing.
 3. Funkce nemá návratovou hodnotu.

Prázdný test, jenž ve skutečnosti nebude provádět žádnou kontrolu podmínek, ovšem bude obsahovat popis, jaká operace/funkce/metoda se testuje, může vypadat následovně:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func Test(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
    })
}

Povšimněte si, že v samotném testu je nutné inicializovat kontext spravovaný knihovnou Goblin:

g := Goblin(t)

Následně je již možné vytvořenou strukturu použít pro volání dalších metod, zde konkrétně metody Describe, které se předá jak popis testované oblasti, tak i (anonymní) funkce s vlastními kontrolami (zde je funkce prozatím prázdná, protože se jedná pouze o kostru testu):

g.Describe("Adder", func() {
  // prázdné tělo anonymní funkce
})

Tento test spustíme standardním způsobem, tedy jako jakýkoli jiný jednotkový test, příkazem go test. Přitom je vhodné použít i přepínač -v, aby se vypsaly informace i o těch krocích, které nezhavarovaly:

$ go test -v 01_intro_test.go 
 
=== RUN  Test
--- PASS: Test (0.00s)
PASS
ok   command-line-arguments 0.001s

Předchozí demonstrační příklad obsahoval pouze popis testované podmínky, ale ne již vlastní implementaci testu. Tento nedostatek ihned napravíme, protože následující test již kontroluje operaci součtu dvou kladných čísel. Povšimněte si zejména způsobů použití metod It a Assert (zde spojené s metodou Equal):

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func Test(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
        g.It("Should add two numbers ", func() {
            g.Assert(1 + 1).Equal(2)
        })
    })
}
Poznámka: podmínku můžete v případě potřeby zapsat i explicitně pomocí if podmínka, většinou to ale není nutné.

Tento test opět spustíme standardním způsobem, tedy s využitím příkazu go test. Výsledek po spuštění již bude vypadat odlišně, protože vlastně uvidíme dva výpisy – první výpis (strukturovaný) je proveden knihovnou Goblin, druhý (standardní PASS/FAIL) pak knihovnou Testing, resp. přesněji řečeno nástroji, které výstup z knihovny Testing dále zpracovávají a zobrazují uživateli na terminálu:

$ go test -v 02_passing_test.go 
 
=== RUN  Test
 
 Adder
  ✓ Should add two numbers
 
 
 1 tests complete (0 ms)
--- PASS: Test (0.00s)
PASS
ok   command-line-arguments 0.001s

Pochopitelně můžeme testy spustit i bez přepínače -v; v takovém případě je ovšem výstup do značné míry zminimalizován:

$ go test 02_passing_test.go 
 
ok   command-line-arguments 0.001s

3. Testy se složitější strukturou

Další možnosti knihovny Goblin si ověříme na příkladu, v němž se provádí čtyři kroky (testování podmínek). První podmínka je splněna (1+1=2), druhá nesplněna (1+1≠5), třetí podmínka není vůbec implementována a čtvrtá je explicitně vyloučena a nebude při testování vůbec spuštěna. V tomto případě se použije metoda Xit a nikoli metoda It:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func Test(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
        g.It("Should add two numbers ", func() {
            g.Assert(1 + 1).Equal(2)
        })
        g.It("Should add two numbers", func() {
            g.Assert(1 + 1).Equal(5)
        })
        g.It("Should substract two numbers")
        g.Xit("Should add two numbers, excluded ", func() {
            g.Assert(3 + 1).Equal(4)
        })
    })
}

Opět se podívejme na to, jakým způsobem bude vypadat výstup po spuštění testů:

$ go test -v 03_intro_test.go 
 
=== RUN  Test
 
 Adder
  ✓ Should add two numbers
  1) Should add two numbers
  - Should substract two numbers
  - Should add two numbers, excluded
 
 
 1 tests complete (0 ms)
 1 test(s) pending
 
 1 test(s) excluded
 
 1 tests failed:
 
 1) Adder Should add two numbers:
 
  2 does not equal 5
    /home/tester/go/src/github.com/franela/goblin/assertions.go:48 +0x130
    /home/tester/src/go-root/article_42/03_intro_test.go:15 +0x68
    /home/tester/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x27
    /home/tester/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x3e7
--- FAIL: Test (0.00s)
FAIL
FAIL  command-line-arguments 0.001s
FAIL

Povšimněte si, že se správně ohlásily všechny čtyři situace, které po spuštění testů nastaly, knihovna Goblin totiž zaznamená i ty testy, které prozatím nejsou implementovány (to je důležitá zpráva pro vývojáře), i testy, které byly explicitně zakázány (opět důležitá zpráva).

Poznámka: ve skutečnosti je výstup získaný spuštěním jednotkových testů obarven, takže na terminálu může vypadat takto:

Obrázek 3: Výsledek spuštění testů na terminálu s podporou barevného výstupu (což je vlastnost podporovaná všemi moderními terminály).

Ve skutečnosti se ovšem velmi často setkáme s testy, které mají složitější strukturu. V bloku Describe je například možné mít umístěno větší množství bloků It, pokaždé s odlišnou sadou podmínek. Takto strukturovaný test může vypadat například následovně:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func Test(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
        g.It("Should add two numbers ", func() {
            g.Assert(1 + 1).Equal(2)
        })
        g.It("Should add two numbers", func() {
            g.Assert(2 + 2).Equal(4)
        })
        g.It("Should add two numbers", func() {
            g.Assert(10 + 20).Equal(30)
        })
    })
}

Všechny testované podmínky se v tomto případě vypíšou odsazeně v sekci s nadpisem adder Adder:

$ go test -v 04_all_passing_test.go 
 
=== RUN  Test
 
 Adder
  ✓ Should add two numbers
  ✓ Should add two numbers
  ✓ Should add two numbers
 
 
 3 tests complete (0 ms)
--- PASS: Test (0.00s)
PASS
ok   command-line-arguments 0.001s

Samozřejmě nám nic nebrání změnit popisky podsekcí It:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func Test(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
        g.It("Should add 1+1 ", func() {
            g.Assert(1 + 1).Equal(2)
        })
        g.It("Should add 2+2 ", func() {
            g.Assert(2 + 2).Equal(4)
        })
        g.It("Should add 10+20", func() {
            g.Assert(10 + 20).Equal(30)
        })
    })
}

Výsledek nyní bude pro uživatele čitelnější:

=== RUN  Test
 
 Adder
  ✓ Should add 1+1
  ✓ Should add 2+2
  ✓ Should add 10+20
 
 
 3 tests complete (0 ms)
--- PASS: Test (0.00s)
PASS
ok   command-line-arguments 0.001s

4. Vnořené bloky Describe

Boky Describe představované voláním metody G.Describe(), je možné v případě potřeby vnořovat do prakticky libovolné úrovně. Jeden testovací scénář tedy můžeme rozdělit na testování součtu dvou kladných čísel a na testování součtu kladného a záporného čísla:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func Test(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
        g.Describe("Positive numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + 1).Equal(2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + 2).Equal(4)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + 20).Equal(30)
            })
        })
        g.Describe("Negative numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + -1).Equal(0)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + -4).Equal(-2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + -20).Equal(-10)
            })
        })
    })
}

Výsledek běhu testů bude nyní naformátován tímto způsobem:

$ go test -v 05_nested_describe_test.go 
 
=== RUN  Test
 
 Adder
 
  Positive numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
  Negative numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
 
 6 tests complete (0 ms)
--- PASS: Test (0.00s)
PASS
ok   command-line-arguments 0.001s

Podobně lze pochopitelně bloky Describe vkládat za sebe. V dalším testu budeme nejdříve testovat chování operátoru + a následně i chování operátoru *:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func Test(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
        g.Describe("Positive numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + 1).Equal(2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + 2).Equal(4)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + 20).Equal(30)
            })
        })
        g.Describe("Negative numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + -1).Equal(0)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + -4).Equal(-2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + -20).Equal(-10)
            })
        })
    })
    g.Describe("Multiplier", func() {
        g.Describe("Positive numbers", func() {
            g.It("Should multiply two numbers ", func() {
                g.Assert(1 * 1).Equal(1)
            })
            g.It("Should multiply two numbers", func() {
                g.Assert(2 * 2).Equal(4)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 * 20).Equal(200)
            })
        })
        g.Describe("Negative numbers", func() {
            g.It("Should multiply two numbers ", func() {
                g.Assert(1 * -1).Equal(-1)
            })
            g.It("Should multiply two numbers", func() {
                g.Assert(2 * -4).Equal(-8)
            })
            g.It("Should multiply two numbers", func() {
                g.Assert(10 * -20).Equal(-200)
            })
        })
    })
}

Opět si samozřejmě ukážeme výsledky takto strukturovaného testovacího scénáře:

$ go test -v 06_nested_struct_test.go 
 
=== RUN  Test
 
 Adder
 
  Positive numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
  Negative numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
 
 6 tests complete (0 ms)
 
 Multiplier
 
  Positive numbers
   ✓ Should multiply two numbers
   ✓ Should multiply two numbers
   ✓ Should multiply two numbers
 
  Negative numbers
   ✓ Should multiply two numbers
   ✓ Should multiply two numbers
   ✓ Should multiply two numbers
 
 
 12 tests complete (0 ms)
--- PASS: Test (0.00s)
PASS
ok   command-line-arguments 0.001s

5. Větší množství funkcí s implementací testů

Nic nám pochopitelně nebrání v deklaraci většího množství funkcí s implementací testů. V následujícím demonstračním příkladu jsou použity dvě funkce pojmenované jednoduše TestAdder (test chování operátoru +) a TestMultiplier (test chování operátoru *):

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func TestAdder(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
        g.Describe("Positive numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + 1).Equal(2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + 2).Equal(4)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + 20).Equal(30)
            })
        })
        g.Describe("Negative numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + -1).Equal(0)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + -4).Equal(-2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + -20).Equal(-10)
            })
        })
    })
}
 
func TestMultiplier(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Multiplier", func() {
        g.Describe("Positive numbers", func() {
            g.It("Should multiply two numbers ", func() {
                g.Assert(1 * 1).Equal(1)
            })
            g.It("Should multiply two numbers", func() {
                g.Assert(2 * 2).Equal(4)
            })
            g.It("Should multiply two numbers", func() {
                g.Assert(10 * 20).Equal(200)
            })
        })
        g.Describe("Negative numbers", func() {
            g.It("Should multiply two numbers ", func() {
                g.Assert(1 * -1).Equal(-1)
            })
            g.It("Should multiply two numbers", func() {
                g.Assert(2 * -4).Equal(-8)
            })
            g.It("Should multiply two numbers", func() {
                g.Assert(10 * -20).Equal(-200)
            })
        })
    })
}

Výsledky nyní budou rozděleny na dvě části, přičemž se každá část bude vztahovat k jedné funkci, v níž jsou jednotkové testy implementovány:

$ go test -v 07_split_test.go 
 
=== RUN  TestAdder
 
 Adder
 
  Positive numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
  Negative numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
 
 6 tests complete (0 ms)
--- PASS: TestAdder (0.00s)
=== RUN  TestMultiplier
 
 Multiplier
 
  Positive numbers
   ✓ Should multiply two numbers
   ✓ Should multiply two numbers
   ✓ Should multiply two numbers
 
  Negative numbers
   ✓ Should multiply two numbers
   ✓ Should multiply two numbers
   ✓ Should multiply two numbers
 
 
 6 tests complete (0 ms)
--- PASS: TestMultiplier (0.00s)
PASS
ok   command-line-arguments 0.001s

Další ukázka, tentokrát pro podmínky, které nejsou splněny:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func Test(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
        g.Describe("Positive numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + 1).Equal(2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + 2).Equal(4)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + 20).Equal(-100)
            })
        })
        g.Describe("Negative numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + -1).Equal(0)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + -4).Equal(-2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + -20).Equal(-10)
            })
        })
    })
    g.Describe("Multiplier", func() {
        g.Describe("Positive numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 * 1).Equal(1)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 * 2).Equal(4)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 * 20).Equal(200)
            })
        })
        g.Describe("Negative numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 * -1).Equal(-1)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 * -4).Equal(-8)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 * -20).Equal(200)
            })
        })
    })
}

Výsledky:

=== RUN  Test
 
 Adder
 
  Positive numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   1) Should add two numbers
 
  Negative numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
 
 5 tests complete (0 ms)
 1 tests failed:
 
 1) Positive numbers Should add two numbers:
 
 
  30 does not equal -100
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/assertions.go:48 +0x130
    /home/ptisnovs/src/go-root/article_42/08_nested_struct_failed_test.go:19 +0x68
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x27
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x3e7
 
 Multiplier
 
  Positive numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
  Negative numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   2) Should add two numbers
 
 
 10 tests complete (0 ms)
 
 2 tests failed:
 
 1) Positive numbers Should add two numbers:
 
  30 does not equal -100
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/assertions.go:48 +0x130
    /home/ptisnovs/src/go-root/article_42/08_nested_struct_failed_test.go:19 +0x68
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x27
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x3e7
 2) Negative numbers Should add two numbers:
 
  -200 does not equal 200
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/assertions.go:48 +0x130
    /home/ptisnovs/src/go-root/article_42/08_nested_struct_failed_test.go:54 +0x68
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x27
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x3e7
--- FAIL: Test (0.00s)
FAIL
FAIL  command-line-arguments 0.001s
FAIL

Podobný test, ovšem tentokrát strukturovaný do dvou samostatných funkcí:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func Test1(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Adder", func() {
        g.Describe("Positive numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + 1).Equal(2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + 2).Equal(4)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + 20).Equal(-30)
            })
        })
        g.Describe("Negative numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 + -1).Equal(0)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 + -4).Equal(-2)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 + -20).Equal(-10)
            })
        })
    })
}
 
func Test2(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    g.Describe("Multiplier", func() {
        g.Describe("Positive numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 * 1).Equal(1)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 * 2).Equal(4)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 * 20).Equal(200)
            })
        })
        g.Describe("Negative numbers", func() {
            g.It("Should add two numbers ", func() {
                g.Assert(1 * -1).Equal(-1)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(2 * -4).Equal(-8)
            })
            g.It("Should add two numbers", func() {
                g.Assert(10 * -20).Equal(200)
            })
        })
    })
}

Výsledky:

=== RUN  Test1
 
 Adder
 
  Positive numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   1) Should add two numbers
 
  Negative numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
 
 5 tests complete (0 ms)
 1 tests failed:
 
 
 1) Positive numbers Should add two numbers:
 
  30 does not equal -30
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/assertions.go:48 +0x130
    /home/ptisnovs/src/go-root/article_42/09_split_failed_test.go:19 +0x68
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x27
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x3e7
--- FAIL: Test1 (0.00s)
=== RUN  Test2
 
 Multiplier
 
  Positive numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
 
  Negative numbers
   ✓ Should add two numbers
   ✓ Should add two numbers
   1) Should add two numbers
 
 
 5 tests complete (0 ms)
 1 tests failed:
 
 1) Negative numbers Should add two numbers:
 
  -200 does not equal 200
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/assertions.go:48 +0x130
    /home/ptisnovs/src/go-root/article_42/09_split_failed_test.go:58 +0x68
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x27
    /home/ptisnovs/go/src/github.com/franela/goblin/goblin.go:229 +0x3e7
--- FAIL: Test2 (0.00s)
FAIL
FAIL  command-line-arguments 0.001s
FAIL

6. Klauzule Before

V testovacích scénářích lze použít libovolné množství klauzulí Before představovaných (anonymními) funkcemi, které jsou zavolány ještě před kontrolou jednotlivých podmínek v testech:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func TestBefore(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    x := 0
 
    g.Describe("Adder", func() {
        g.It("x+1", func() {
            g.Assert(x + 1).Equal(1)
        })
    })
 
    g.Describe("Adder", func() {
        g.Before(func() {
            x = 10
        })
        g.It("x+1", func() {
            g.Assert(x + 1).Equal(11)
        })
    })
 
    g.Describe("Adder", func() {
        g.Before(func() {
            x = 1
        })
        g.It("x+1", func() {
            g.Assert(x + 1).Equal(2)
        })
    })
}

V bloku Before se modifikuje hodnota proměnné x použité v testech:

=== RUN  TestBefore
 
 Adder
  ✓ x+1
 
 
 1 tests complete (0 ms)
 
 Adder
  ✓ x+1
 
 
 2 tests complete (0 ms)
 
 Adder
  ✓ x+1
 
 
 3 tests complete (0 ms)
--- PASS: TestBefore (0.00s)
PASS
ok   command-line-arguments 0.001s

Naprosto stejného výsledku lze dosáhnout, i když bude blok Before uveden až za It:

package main
 
import (
    . "github.com/franela/goblin"
    "testing"
)
 
func TestBefore(t *testing.T) {
    g := Goblin(t)
    x := 0
 
    g.Describe("Adder", func() {
        g.It("x+1", func() {
            g.Assert(x + 1).Equal(1)
        })
    })
 
    g.Describe("Adder", func() {
        g.It("x+1", func() {
            g.Assert(x + 1).Equal(11)
        })
        g.Before(func() {
            x = 10
        })
    })
 
    g.Describe("Adder", func() {
        g.It("x+1", func() {
            g.Assert(x + 1).Equal(2)
        })
        g.Before(func() {
            x = 1
        })
    })
}

7. Testování aplikací s REST API s využitím knihovny Frisby

Ve druhé části dnešního článku se budeme zabývat popisem další knihovny určené pro zjednodušení testování aplikací. Tentokrát se bude jednat o knihovnu zaměřenou primárně na testování REST API, což je v praxi velmi užitečné, protože mnoho aplikací vytvořených v jazyce Go má podobu služeb a mikroslužeb právě s rozhraním REST API. Knihovna Frisby, kterou opět nalezneme na GitHubu, konkrétně na adrese github.com/verdverm/frisby, dokáže pracovat se všemi šesti základními HTTP metodami GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, HEAD i s metodou OPTIONS. Podporována je i práce s hlavičkami dotazů (request) i odpovědí (response), zpracování cookies, předávání dat, testování obsahu odpovědi (jak textové, tak i v podobě JSONu) a dokonce je možné i specifikovat funkce, které mají zpracovat obsah odpovědi.

Obrázek 4: Logo knihovny Frisby.

Dnes si ukážeme základy práce s touto knihovnou, tj. se způsobem posílání dotazů na zvolené REST API endpointy, kontrolu odpovědí (včetně hlaviček) a taktéž s testováním vrácených dat, která jsou typicky předána ve formátu JSON. Ovšem možnosti knihovny Frisby jsou ve skutečnosti mnohem větší a s některými z nich se seznámíme v dalším pokračování seriálu o jazyku Go.

8. Otestování koncových bodů REST API přístupných přes HTTP metodu GET

S možnostmi nabízenými knihovnou Frisby se seznámíme s využitím několika demonstračních příkladů. První příklad bude velmi jednoduchý – budeme v něm testovat HTTP kódy vrácené pro adresy http://httpbin.org/get a http://httpbin.org/status/321 při použití HTTP metody GET. V prvním případě by se měl vrátit kód 200 (OK), ve druhém pak kód 321. Samotné vytvoření dotazu proběhne tímto způsobem:

f := frisby.Create("Simplest test")
f..Get("http://httpbin.org/get")

Alternativně je možné přípravu dotazu zapsat na jediný řádek:

f := frisby.Create("Simplest test").Get("http://httpbin.org/get")

Tento řádek pouze připraví objekt reprezentující dotaz. Samotný dotaz (HTTP GET) bude proveden až spuštěním dalšího řádku:

f.Send()

Na řádku dalším pak probíhá test na stavový kód HTTP vrácený serverem v odpovědi:

f.ExpectStatus(200)

Na samotném konci testu si necháme vypsat výsledky:

frisby.Global.PrintReport()

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Simplest test").Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
 
    f = frisby.Create("Check HTTP code").Get("http://httpbin.org/status/321")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(321)
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

Tento test spustíme běžným příkazem go run, protože se nejedná o skutečný jednotkový test:

$ go run 10_frisby_basic_usage.go
 
For 2 requests made
 All tests passed

Použité funkce a metody:

func Create(name string) *Frisby
func (F *Frisby) Get(url string) *Frisby
func (F *Frisby) Send() *Frisby
func (F *Frisby) ExpectStatus(code int) *Frisby
Poznámka: povšimněte si, že je zde použit pattern builder umožňující zřetězení jednotlivých metod do jediného příkazu (zobecněním tohoto konceptu vzniká fluent interface, což je termín, který zavedl známý Martin Fowler).

9. Chování Frisby ve chvíli, kdy není splněna testovaná podmínka

V případě, že nějaká testovaná podmínka není splněna, nebude výstup testů tak minimalistický, jako tomu bylo v předchozím příkladu. Můžeme se o tom ostatně velmi snadno přesvědčit, protože v následujícím příkladu jsou testovány tři koncové body REST API, přitom dvě podmínky (na HTTP kódy) nebudou po spuštění testů splněny:

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Simplest test").Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
 
    f = frisby.Create("Test that fails").Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(404)
 
    f = frisby.Create("Another test that fails").Get("http://httpbin.org/status/456")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(404)
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

Po spuštění získáme podrobnější informace o dvou chybách:

$ go run 11_frisby_failures.go
 
For 3 requests made
 FAILED [2/3]
   [Test that fails]
    - Expected Status 404, but got 200: "200 OK"
   [Another test that fails]
    - Expected Status 404, but got 456: "456 UNKNOWN"
Poznámka: povšimněte si, že výsledek testů je poměrně dobře čitelný, protože se zobrazí jak očekávaná hodnota, tak i hodnota, kterou jsme skutečně získali (a to bez nutnosti explicitního nastavení těchto informací).

10. Kontrola hlaviček odpovědí poslaných serverem

Po přijetí odpovědi serveru můžeme zjišťovat i to, zda jsou správně nastaveny všechny požadované hlavičky. V dalším demonstračním příkladu zjišťujeme, jestli je nastavena hlavička se jménem „Server“. Předpokládáme, že tato hlavička bude obsahovat hodnotu „nginx“:

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Headers check").Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
    f.ExpectHeader("Server", "nginx")
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

Spuštění tohoto testu nám prozradí, že podmínka byla splněna – odpověď nám skutečně poslal server nginx popř. jiný server, který se jen jako nginx maskuje:

$ go run 12_frisby_check_headers.go
 
For 1 requests made
 All tests passed

Pokud naopak budeme očekávat odlišný server, například „apache“, měl by test zhavarovat:

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Headers check").Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
    f.ExpectHeader("Server", "apache")
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

Můžeme se o tom velmi snadno přesvědčit spuštěním druhé varianty testu:

$ go run 12B_frisby_check_headers.go
 
For 1 requests made
 FAILED [1/2]
   [Headers check]
    - Expected Header "Server" to be "apache", but got "nginx"

V případě, že budete chtít zobrazit výsledky jakéhokoli kroku testu, lze (prakticky kdykoli) zavolat metodu PrintReport (jedná se o metodu objektu Frisby):

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Simplest test")
    f.Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
    f.PrintReport()
 
    f = frisby.Create("Check HTTP code").Get("http://httpbin.org/status/321")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(321)
    f.PrintReport()
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

Výsledek bude do značné míry podobný výsledkům spuštění jednotkových testů.

11. Použití HTTP metody POST

Použití HTTP metody POST namísto metody GET je snadné, zejména ve chvíli, kdy serveru neposíláme v dotazu žádná data:

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Simplest test").Post("http://httpbin.org/post")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

Test v tomto případě nezhavaruje, protože koncový bod http://httpbin.org/post skutečně očekává použití metody POST a nikoli GET:

$ go run 13_frisby_post.go
 
For 1 requests made
 All tests passed

O tom, že se má použít metoda POST a nikoli GET se lze snadno přesvědčit nepatrnou úpravou testu:

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Simplest test").Get("http://httpbin.org/post")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

S výsledkem:

$ go run 13B_frisby_post.go
 
For 1 requests made
 FAILED [1/1]
   [Simplest test]
    - Expected Status 200, but got 405: "405 METHOD NOT ALLOWED"

12. Poslání dat ve formátu JSON na server

Mnoho služeb s rozhraním REST API akceptuje (a také posílá) data ve formátu JSON, což znamená, že musíme být schopni s takovými daty pracovat i v nástroji Frisby. Nejdříve je většinou nutné správně nastavit hlavičky HTTP dotazu – určit, že se přenáší data ve formátu JSON a že akceptujeme data (v odpovědi) ve stejném formátu:

...
...
...
SetHeader("Content-Type", "application/json").
SetHeader("Accept", "application/json").
...
...
...

Pokud mají přenášená data jednoduchý formát, například se jedná o pole či o mapy, může být poslání dat snadné. V následujícím úryvku kódu se přenese JSON obsahující pole se třemi prvky typu řetězec (konverze se provádí automaticky a interně):

...
...
...
SetJson([]string{"item1", "item2", "item3"})
...
...
...

Samozřejmě je možné přenést i složitější data, například již zmíněnou mapu:

data := map[string]string{
    "text": "Hello **world**!",
}
f = frisby.Create("Markdown conversion").Post("https://api.github.com/markdown").SetJson(data)

Podívejme se nyní na úplný zdrojový kód příkladu, který nejdříve přenese data ve formě pole a poté ve formě mapy (ve druhém případě se na straně služby provede konverze přeneseného textu z Markdownu do HTML):

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Simplest test").Post("http://httpbin.org/post").
        SetHeader("Content-Type", "application/json").SetHeader("Accept", "application/json").
        SetJson([]string{"item1", "item2", "item3"})
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
 
    data := map[string]string{
        "text": "Hello **world**!",
    }
    f = frisby.Create("Markdown conversion").Post("https://api.github.com/markdown").SetJson(data)
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

Překlad a spuštění tohoto příkladu by nemělo vést k žádné chybě:

$ go run 14_frisby_post_json.go
 
For 2 requests made
 All tests passed

13. Kontrola obsahu odpovědi serveru

Kontrolovat samozřejmě můžeme i data poslaná v odpovědi serveru. Nejjednodušší je v tomto případě použití metody ExpectContent(), která se snaží v těle odpovědi nalézt předaný řetězec (ať již se nachází kdekoli):

...
...
...
f.ExpectHeader("Content-Type", "text/html; charset=utf-8").
 ExpectContent("The Go Programming Language")
...
...
...

Samozřejmě, že je možné hledat i části odpovědi zapsané v HTML. Víme již, že služba na adrese api.github.com/markdown dokáže převést předaný text z Markdownu do HTML, takže můžeme psát:

data := map[string]string{
    "text": "Hello **world**!",
}
 
f = frisby.Create("Markdown conversion").Post("https://api.github.com/markdown").SetJson(data)
f.Send()
f.ExpectContent("<p>Hello <strong>world</strong>!</p>")

Dokonce je možné si nechat obsah těla odpovědi vytisknout, a to metodou PrintBody:.

Úplný kód dalšího demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Content check").Get("http://golang.org")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
    f.ExpectHeader("Content-Type", "text/html; charset=utf-8").ExpectContent("The Go Programming Language")
 
    data := map[string]string{
        "text": "Hello **world**!",
    }
    f = frisby.Create("Markdown conversion").Post("https://api.github.com/markdown").SetJson(data)
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
    f.ExpectContent("<p>Hello <strong>world</strong>!</p>")
 
    f.PrintBody()
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

Po spuštění tohoto příkladu by se mělo zobrazit hlášení převedené z Markdownu do HTML:

$ go run 15_frisby_check_content.go
 
<p>Hello <strong>world</strong>!</p>
 
 
For 2 requests made
 All tests passed

14. Nastavení cookies

V mnoha aplikacích je navíc nutné pracovat i s cookies. Nastavení cookie se provádí metodou SetCookie, které se předává jméno cookie i její hodnota (pozor na to, že v dokumentaci je napsáno SetCookies, což je jiná metoda určená po nastavení více cookies zavoláním jediné funkce). Nastavení cookies lze velmi snadno otestovat na adrese http://httpbin.org/cookies, kde běží služba vracející (ve formátu JSON) hodnoty všech nastavených cookies:

$ curl --cookie "foo=bar" http://httpbin.org/cookies
 
{
 "cookies": {
  "foo": "bar"
 }
}

Podobný test můžeme zapsat i v jazyce Go s využitím knihovny Frisby:

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    f := frisby.Create("Cookies check").Get("http://httpbin.org/cookies").SetCookie("foo", "bar")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
    f.ExpectJson("cookies.foo", "bar")
 
    f.PrintBody()
 
    frisby.Global.PrintReport()
}
Poznámka: povšimněte si, že je možné otestovat, zda vrácený JSON obsahuje určitou hodnotu. Pro tento účel se používá metoda nazvaná ExpectJson, v jejímž prvním parametru se specifikuje selektor a ve druhém pak očekávaná hodnota. V tomto konkrétním případě selektor vybírá z mapy (představované formátem JSON) nejdříve hodnotu pod klíčem cookies a posléze pod klíčem foo.

Výsledek, jenž získáme po spuštění tohoto příkladu:

$ go run 16_frisby_cookies.go
 
{
 "cookies": {
  "foo": "bar"
 }
}
 
 
For 1 requests made
 All tests passed

15. Způsob zápisu testů

Nic nám nebrání používat různé zápisy testů. Jeden z možných přístupů spočívá v explicitním volání jednotlivých metod postupně za sebou tak, jak se celý test bude vykonávat:

f := frisby.Create("Cookies check")
f.Get("http://httpbin.org/cookies")
f.SetCookie("foo", "bar")
f.Send()
f.ExpectStatus(200)
f.ExpectJson("cookies.foo", "bar")
f.PrintBody()

Alternativně (díky použití fluent interface) se metody mohou zřetězit, a to do té míry, že vlastně ani není nutné explicitně vytvářet proměnnou pro hodnotu typu *Frisby:

package main
 
import "github.com/verdverm/frisby"
 
func main() {
    frisby.Create("Cookies check").
        Get("http://httpbin.org/cookies").
        SetCookie("foo", "bar").
        Send().
        ExpectStatus(200).
        ExpectJson("cookies.foo", "bar").
        PrintBody()
 
    frisby.Global.PrintReport()
}

Tento demonstrační příklad se bude chovat podobně, jako příklad z předchozí kapitoly:

$ go run 17_frisby_threading.go
 
{
 "cookies": {
  "foo": "bar"
 }
}
 
 
For 1 requests made
 All tests passed

16. Využití knihovny Frisby společně s knihovnou Testing

Knihovnu Frisby můžeme využít společně s knihovnou Testing v jednotkových testech. V takovém případě využijeme metodu Error, která vrací buď hodnotu nil nebo strukturu popisující chybu, k níž došlo. Jak se s takovou chybou v jednotkových testech nakládá již víme – musíme zavolat metodu Testing.Error:

package main
 
import (
    "github.com/verdverm/frisby"
    "testing"
)
 
func TestHttpGet(t *testing.T) {
    f := frisby.Create("Simplest test").Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
    err := f.Error()
    if err != nil {
        t.Error(err)
    }
}

Nyní musíme celý test spustit nikoli pomocí go run, ale s využitím go test:

$ go test -v 18_frisby_as_test_pass_test.go
 
=== RUN  TestHttpGet
--- PASS: TestHttpGet (0.21s)
PASS
ok   command-line-arguments 0.217s

17. Padající jednotkový test založený na knihovně Frisby

Samozřejmě si můžeme otestovat, co se stane ve chvíli, kdy podmínka, kterou testujeme s využitím knihovny Frisby, není splněna. V dalším příkladu očekáváme, že se vrátí HTTP kód 400, ovšem ve skutečnosti se vrátí 200 OK:

package main
 
import (
    "github.com/verdverm/frisby"
    "testing"
)
 
func TestHttpGet(t *testing.T) {
    f := frisby.Create("Simplest test").Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(400)
    err := f.Error()
    if err != nil {
        t.Error(err)
    }
}

Povšimněte si, že popis chyby přesně odpovídá testované podmínce a napoví testerovi, kde chyba nastala a z jaké příčiny (alespoň z pohledu vlastních testů):

$ go test -v 19_frisby_as_test_fail_test.go
 
=== RUN  TestHttpGet400Ok
--- FAIL: TestHttpGet400Ok (0.21s)
  20_frisby_more_test.go:24: Expected Status 400, but got 200: "200 OK"
FAIL
FAIL  command-line-arguments 0.427s
FAIL

18. Jednotkové testy s více funkcemi

V posledním demonstračním příkladu, který si dnes ukážeme, jsou v jednotkovém testu použity dvě funkce, takže se změní i vygenerovaný výsledek:

comupterworld - webcast prosinec

package main
 
import (
    "github.com/verdverm/frisby"
    "testing"
)
 
func TestHttpGet200Ok(t *testing.T) {
    f := frisby.Create("Simplest test for HTTP 200 OK").Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(200)
    err := f.Error()
    if err != nil {
        t.Error(err)
    }
}
 
func TestHttpGet400Ok(t *testing.T) {
    f := frisby.Create("Simplest test for HTTP 400 Bad Request").Get("http://httpbin.org/get")
    f.Send()
    f.ExpectStatus(400)
    err := f.Error()
    if err != nil {
        t.Error(err)
    }
}

V tomto případě by měl první test proběhnout v pořádku a druhý by měl zahlásit chybu:

$ go test -v 20_frisby_more_test.go
 
=== RUN  TestHttpGet200Ok
--- PASS: TestHttpGet200Ok (0.21s)
=== RUN  TestHttpGet400Ok
--- FAIL: TestHttpGet400Ok (0.21s)
  20_frisby_more_test.go:24: Expected Status 400, but got 200: "200 OK"
FAIL
FAIL  command-line-arguments 0.427s
FAIL
Poznámka: můžete zkombinovat i oba způsoby, tj. použití jednotkových testů (se všemi z toho plynoucími výhodami) a zavolání:
frisby.Global.PrintReport()

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_intro_test.go kostra testu vytvořeného pomocí knihovny Goblin https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/01_in­tro_test.go
2 02_passing_test.go ukázka otestování operátoru + s využitím Assert a Equal https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/02_pas­sing_test.go
3 03_intro_test.go čtyři možné výsledky testů: passed, failed, not implemented, skipped https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/03_in­tro_test.go
4 04_all_passing_test.go složitější struktura testů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/04_a­ll_passing_test.go
5 04B_all_passing_test.go vylepšení zpráv z předchozího testu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/04B_a­ll_passing_test.go
6 05_nested_describe_test.go složitější struktura testů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/05_nes­ted_describe_test.go
7 06_nested_struct_test.go složitější struktura testů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/06_nes­ted_struct_test.go
8 07_split_test.go rozdělení jednotkových testů do dvou funkcí https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/07_split_tes­t.go
9 08_nested_struct_failed_test.go složitější struktura testů, které havarují https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/08_nes­ted_struct_failed_test.go
10 09_split_failed_test.go složitější struktura testů, které havarují https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/09_split_fa­iled_test.go
       
11 10_frisby_basic_usage.go otestování koncových bodů REST API přístupných přes HTTP metodu GET https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/10_fris­by_basic_usage.go
12 10B_frisby_basic_usage.go otestování koncových bodů REST API přístupných přes HTTP metodu GET https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/10B_fris­by_basic_usage.go
13 10C_frisby_basic_usage.go tisk výsledku každého kroku testu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/10C_fris­by_basic_usage.go
14 11_frisby_failures.go chování Frisby ve chvíli, kdy není splněna testovaná podmínka https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/11_fris­by_failures.go
15 12_frisby_check_headers.go kontrola hlaviček odpovědí poslaných serverem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/12_fris­by_check_headers.go
16 12B_frisby_check_headers.go kontrola hlaviček odpovědí poslaných serverem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/12B_fris­by_check_headers.go
17 13_frisby_post.go použití HTTP metody POST https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/13_fris­by_post.go
18 13B_frisby_post.go použití HTTP metody GET ve chvíli, kdy se očekává POST https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/13B_fris­by_post.go
18 14_frisby_post_json.go poslání dat ve formátu JSON na server https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/14_fris­by_post_json.go
19 15_frisby_check_content.go kontrola obsahu odpovědi serveru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/15_fris­by_check_content.go
20 16_frisby_cookies.go nastavení cookies https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/16_fris­by_cookies.go
21 17_frisby_threading.go zřetězení volání metod https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/17_fris­by_threading.go
22 18_frisby_as_test_pass_test.go Frisby v jednotkových testech https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/18_fris­by_as_test_pass_test.go
23 19_frisby_as_test_fail_test.go Frisby v jednotkových testech https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/19_fris­by_as_test_fail_test.go
24 20_frisby_more_test.go Frisby v jednotkových testech https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article42/20_fris­by_more_test.go

20. Odkazy na Internetu

 1. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 2. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 3. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 4. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 5. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 6. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 7. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 8. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 9. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 10. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 11. xml.org
  http://www.xml.org/
 12. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 13. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 14. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 15. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 16. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 17. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 18. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 19. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 20. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 21. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 22. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 23. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 24. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 25. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 26. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 27. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 28. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 29. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 30. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 31. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 32. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 33. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 34. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 35. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 36. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 37. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 38. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 39. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 40. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 41. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 42. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 43. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 44. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 45. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 46. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 47. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 48. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 49. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 50. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 51. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 52. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 53. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 54. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 55. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 56. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 57. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 58. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 59. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 60. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 61. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 62. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 63. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 64. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 65. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 66. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 67. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 68. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 69. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 70. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 71. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 72. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 73. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 74. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 75. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 76. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 77. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 78. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 79. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 80. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 81. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 82. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 83. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 84. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 85. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 86. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 87. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 88. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 89. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 90. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 91. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 92. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 93. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 94. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 95. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 96. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 97. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 98. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 99. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 100. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 101. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 102. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 103. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 104. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 105. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 106. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 107. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 108. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 109. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 110. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 111. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 112. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 113. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 114. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 115. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 116. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 117. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 118. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 119. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 120. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 121. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 122. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 123. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 124. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 125. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 126. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 127. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 128. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 129. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 130. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 131. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 132. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 133. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 134. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 135. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 136. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 137. GoConvey
  http://goconvey.co/
 138. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 139. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 140. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 141. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 142. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 143. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 144. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 145. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 146. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 147. YAML
  https://yaml.org/
 148. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 149. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 150. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 151. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 152. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 153. Introducing JSON
  http://json.org/
 154. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 155. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 156. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 157. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 158. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 159. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 160. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 161. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 162. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 163. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 164. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 165. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 166. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 167. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 168. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 169. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 170. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 171. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 172. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 173. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 174. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 175. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 176. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 177. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 178. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 179. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 180. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 181. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 182. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 183. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 184. GoDoc
  https://godoc.org/
 185. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 186. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 187. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 188. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 189. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 190. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 191. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 192. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 193. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 194. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 195. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 196. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 197. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 198. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 199. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 200. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 201. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 202. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 203. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 204. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 205. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 206. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 207. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 208. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 209. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 210. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 211. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 212. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 213. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 214. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 215. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 216. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 217. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 218. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 219. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 220. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 221. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 222. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 223. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 224. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 225. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 226. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 227. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 228. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 229. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 230. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 231. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 232. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 233. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 234. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 235. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 236. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 237. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 238. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 239. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 240. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 241. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 242. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 243. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 244. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 245. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 246. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 247. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 248. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 249. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 250. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 251. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 252. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 253. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 254. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 255. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 256. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 257. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 258. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 259. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 260. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 261. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 262. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 263. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 264. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 265. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 266. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 267. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 268. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 269. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 270. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 271. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 272. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 273. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 274. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 275. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 276. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 277. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 278. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 279. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 280. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 281. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 282. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 283. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 284. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 285. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 286. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?