Hlavní navigace

Tvorba a ladění programů v assembleru mikroprocesorů AArch64

27. 6. 2017
Doba čtení: 30 minut

Sdílet

Vzhledem k tomu, že se se 64bitovými mikroprocesory AArch64 setkáváme stále častěji, budeme se dnes věnovat programování těchto čipů s využitím GNU Assembleru, linkeru a taktéž GNU Debuggeru s nadstavbou cgdb.

Obsah

1. Programování v assembleru mikroprocesorů AArch64

2. GNU Debugger

3. Složitější příklad: programová smyčka a výpis textu na standardní výstup

4. Překlad a slinkování programu s ladicími symboly i bez ladicích symbolů

5. Překlad se současným výpisem vygenerovaného kódu

6. Informace o spustitelném souboru vypsané nástrojem objdump

7. Použití nástroje strace

8. Ladění v GNU Debuggeru

9. Spuštění a krokování programu, nastavení breakpointu

10. Zobrazení základních informací o laděném procesu

11. Použití příkazu display a print

12. Použití příkazu examine pro prohlížení obsahu paměti

13. Watchpointy

14. Breakpointy s podmínkou

15. Specifikace příkazů vykonaných při vstupu na breakpoint

16. Vzdálené ladění přes gdbserver

17. TUI – textové uživatelské rozhraní GNU debuggeru

18. Použití nadstavby nad GNU debuggerem nazvané cgdb

19. Odkazy na Internetu

1. Programování v assembleru mikroprocesorů AArch64

V dnešní části seriálu o architekturách počítačů volně navážeme na konec předchozího článku, v němž jsme si ukázali velmi jednoduchou aplikaci naprogramovanou v assembleru 64bitových mikroprocesorů AArch64. Dnes si popíšeme, jak lze trasovat a ladit poněkud složitější aplikaci, což mimochodem znamená, že navážeme na starší miniseriál, ve kterém jsme se věnovali podobnému tématu, ovšem nikoli s ohledem na AArch64. Poznámka: budeme sice používat nástroje GNU Assembler, GNU Linker, GNU Debugger a taktéž doplňkové nástroje gdbserver a cgdb, což však v žádném případě neznamená, že pro AArch64 neexistují komerční varianty.

2. GNU Debugger

Kromě komerčních nástrojů je možné i pro 64bitové mikroprocesory AArch64 použít GNU Debugger neboli GDB, jehož první verze vznikla již v roce 1986, takže se po více než třiceti letech kontinuálního vývoje jedná o velmi vyzrálý produkt v typickém unixovém stylu – rozsáhlá funkcionalita je skryta za zpočátku těžko ovladatelné uživatelské rozhraní. GNU Debugger byl v průběhu svého vývoje portován jak na mnoho operačních systémů (většinou na různé komerční i nekomerční varianty Unixu, ovšem nalezneme ho například i v systému DOS), tak i na nepřeberné množství procesorových a mikroprocesorových architektur, z nichž jmenujme především řadu x86, x86_64, ARM (prakticky všechny 32bitové CPU i nová 64bitová jádra – což je ostatně přesně téma, které nás dnes zajímá), Motorola 68HC11, MIPS či PowerPC.

Tento debugger podporuje všechny překladače z rodiny GNU, což mj. znamená, že dokáže zobrazit a pracovat se zdrojovými kódy v jazycích Ada, C, C++, Go, Objective-C, D, Fortran, Modula-2, Pascal a Java (ovšem jen v případě překladu Javy do nativního kódu). Na základě jazyka, v němž je laděný program napsán, se upravují i zprávy GNU Debuggeru, takže se například používá správný formát hexadecimálních čísel, struktur záznamů atd. Taktéž assemblery používané na Linuxu GNU Debugger přímo podporují (jedná se jak o as, tak i o NASM – druhý jmenovaný assembler však pro AArch64 neexistuje). Ladicí nástroj GNU Debugger primárně používá ke komunikaci s uživatelem příkazový řádek, alternativně lze použít i protokol pro nepřímé ovládání debuggeru (tuto technologii používají různé nadstavby nad debuggerem) a v případě potřeby je možné k laděné aplikaci přidat relativně krátký „stub“ sloužící pro přímé ladění takové aplikace. Podporováno je i vzdálené ladění.

Většina často používaných příkazů má i svoji zkrácenou podobu (bt=backtrace, c=continue, f=frame) a navíc je možné používat klávesu [Tab] pro automatické doplnění celého jména příkazu. Pokud je správně nastavený terminál, bude fungovat i historie příkazového řádku, a to stejným způsobem, jaký známe ze shellu. Alternativně je možné využít gdbtui s celoobrazovkovým výstupem a přiblížit se tak (i když jen částečně) možnostem debuggerů s plnohodnotným grafickým uživatelským rozhraním. Pokud se GNU Debugger používá pro trasování, lze do kódu vkládat takzvané tracepoints. Ty slouží pro zjištění stavu programu v nějakém specifikovaném bodu, ovšem bez (po)zastavení programu. Samotné pozastavení programu totiž může v některých případech způsobit jeho chybnou činnost či naopak zastínit některé chyby vyplývající ze špatně implementované synchronizace vláken či při přístupu ke sdíleným prostředkům. Podpora tracepointů však prozatím pro AArch64 není implementována.

Všechny příkazy GNU Debuggeru jsou popsány v rozsáhlé nápovědě dostupné přímo z příkazového řádku:

(gdb) help
List of classes of commands:
 
aliases -- Aliases of other commands
breakpoints -- Making program stop at certain points
data -- Examining data
files -- Specifying and examining files
internals -- Maintenance commands
obscure -- Obscure features
running -- Running the program
stack -- Examining the stack
status -- Status inquiries
support -- Support facilities
tracepoints -- Tracing of program execution without stopping the program
user-defined -- User-defined commands
 
Type "help" followed by a class name for a list of commands in
that class.
Type "help all" for the list of all commands.
Type "help" followed by command name for full documentation.
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
Command name abbreviations are allowed if unambiguous.

V seznamu zobrazeném pod tímto odstavcem jsou zmíněny vybrané základní operace, které je možné v GNU Debuggeru provádět:

 1. Ladění přeloženého programu (spuštění procesu přímo z debuggeru), připojení debuggeru k běžícímu procesu, analýza core dumpu.
 2. Spuštění (run), pozastavení a znovuspuštění laděného programu (continue). Prakticky tytéž operace je možné provádět s jednotlivými vlákny.
 3. Krokování programu, přičemž se vývojář může rozhodnout, jestli se mají volané funkce provést v jednom kroku (step over) či zda se naopak má přejít i dovnitř těchto funkcí (step into).
 4. Nastavení breakpointů i breakpointů s podmínkou, tj. breakpointů, které začnou být aktivní až ve chvíli, kdy dojde ke splnění zadané podmínky (vhodné například při sledování chování programových smyček či rekurzivních algoritmů).
 5. Nastavení takzvaných watchpointů. Jedná se o speciální případ breakpointů; program se zastaví ve chvíli, kdy dojde ke změně zadaného výrazu, v nejjednodušším případě ke změně hodnoty nějaké proměnné (popř. místa v paměti). Alternativně lze watchpoint nastavit pro detekci čtení z proměnné. To se samozřejmě týká i položek v záznamech (record) či prvků polí.
 6. Podpora tracepointů. Zjednodušeně řečeno je možné říci, že tracepointy slouží pro zjištění stavu programu v nějakém specifikovaném bodu, ovšem bez (po)zastavení programu. Samotné pozastavení programu totiž může v některých případech způsobit jeho chybnou činnost či naopak zastínit některé chyby vyplývající ze špatně implementované synchronizace vláken či při přístupu ke sdíleným prostředkům. Tracepointy však v současnosti nelze na Aarch64 použít.
 7. Výpis obsahu zásobníkových rámců (backtrace) a tím pádem i zjištění historie volaných funkcí (včetně informací o předaných parametrech).
 8. Prohlížení obsahu paměti, k čemuž slouží výkonný příkaz print a examine, jimž je možné zadat mnohdy i velmi komplikovaný výraz, jehož výsledek se vypíše na standardní výstup. Lze kombinovat s krokováním.

3. Složitější příklad: programová smyčka a výpis textu na standardní výstup

Při ladění aplikace pro AArch64 použijeme relativně jednoduchý demonstrační příklad, v němž se nejprve naplní řetězec (= vyhrazená oblast paměti) hvězdičkami, následně se tento řetězec vypíše systémovým voláním write na standardní výstup a nakonec se aplikace ukončí systémovým voláním exit. Opět si povšimněte, že se čísla syscallů zcela odlišují od hodnot, s nimiž jste se mohli setkat na platformě x86, x86–64 či ARM(32):

# Linux kernel system call table
sys_exit  = 93
sys_write = 64

Samotný výpis řetězce vypadá následovně. Je nutné znát délku řetězce, protože systémové volání write je určeno pro zápis sekvence bajtů do jakéhokoli souboru/zařízení, tudíž se zde nepracuje s řetězci ukončenými nulou:

    mov  x8, #sys_write     // cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  x0, #std_output    // standardni vystup
    ldr  x1, =buffer      // adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  x2, #rep_count     // pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0           // volani Linuxoveho kernelu

V programové smyčce je použita instrukce CBNZ, tedy porovnání vybraného pracovního registru s nulou a skokem ve chvíli, kdy je registr nenulový. Taktéž si povšimněte, že při zápisu bajtu (znaku) do operační paměti instrukcí STRB (store byte) je nutné použít 32bitový registr w3 a nikoli 64bitový registrx3 (omezení instrukční sady, v praxi vlastně nijak významné). Do operační paměti se zapisuje samozřejmě pouze spodních osm bitů pracovního registru:

    ldr  x1, =buffer      // zapis se bude provadet do tohoto bufferu
    mov  x2, #rep_count     // pocet opakovani znaku
    mov  w3, #'*'        // zapisovany znak
loop:
    strb w3, [x1]        // zapis znaku do bufferu
    add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
    sub  x2, x2, #1       // zmenseni pocitadla a soucasne nastaveni priznaku
    cbnz x2, loop        // pokud jsme se nedostali k nule, skok na zacatek smycky

Poznámka: smyčka není žádným způsobem optimalizována, ostatně ani zápis po bajtech není pro 64bitovou architekturu nejlepším řešením.

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá takto:

# asmsyntax=as

# Demonstracni priklad naprogramovany v assembleru GNU as
# - pocitana programova smycka realizovana instrukci CBNZ
# - uprava pro mikroprocesory s architekturou AArch64
#
# Autor: Pavel Tisnovsky# Linux kernel system call table
sys_exit  = 93
sys_write = 64

# List of syscalls for AArch64:
# https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/asm-generic/unistd.h

# Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
std_input = 0
std_output = 1

# pocet opakovani znaku
rep_count = 40#-----------------------------------------------------------------------------
.section .data#-----------------------------------------------------------------------------
.section .bss
    .lcomm buffer, rep_count   // rezervace bufferu pro vystup#-----------------------------------------------------------------------------
.section .text
    .global _start        // tento symbol ma byt dostupny i linkeru

_start:
    ldr  x1, =buffer      // zapis se bude provadet do tohoto bufferu
    mov  x2, #rep_count     // pocet opakovani znaku
    mov  w3, #'*'        // zapisovany znak
loop:
    strb w3, [x1]        // zapis znaku do bufferu
    add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
    sub  x2, x2, #1       // zmenseni pocitadla a soucasne nastaveni priznaku
    cbnz x2, loop        // pokud jsme se nedostali k nule, skok na zacatek smycky

    mov  x8, #sys_write     // cislo syscallu pro funkci "write"
    mov  x0, #std_output    // standardni vystup
    ldr  x1, =buffer      // adresa retezce, ktery se ma vytisknout
    mov  x2, #rep_count     // pocet znaku, ktere se maji vytisknout
    svc  0           // volani Linuxoveho kernelu

    mov  x8, #sys_exit     // cislo sycallu pro funkci "exit"
    mov  x0, #0         // exit code = 0
    svc  0           // volani Linuxoveho kernelu

4. Překlad a slinkování programu s ladicími symboly i bez ladicích symbolů

Tato kapitola bude velmi stručná, protože si v ní jen řekneme, že pokud vyžadujeme překlad výsledné verze aplikace bez ladicích informací, postačuje zavolat as (GNU Assembler) pouze s parametrem -o a specifikací jména výsledného objektového souboru. Naproti tomu při volání linkeru použijeme parametr -s nebo jeho dlouhou variantu –strip-all, díky níž nebude výsledný spustitelný soubor obsahovat žádné informace o symbolech:

as loop-aarch64.s -o loop-aarch64.o
ld -s loop-aarch64.o

Pokud je naopak nutné ladicí informace zachovat, například pro potřeby ladění, musí se při volání GNU Assembleru použít volba -g nebo její delší varianta –gen-debug. Taktéž nezapomeňte na odstranění přepínače -s při volání linkeru, protože v opačném případě by se všechny ladicí informace sice přidaly do objektového souboru, ale ve výsledném spustitelném souboru by již nebyly obsaženy:

as -g loop-aarch64.s -o loop-aarch64.o
ld loop-aarch64.o

Poznámka: u všech dalších příkladů GNU Debuggeru předpokládám, že ladicí informace jsou zachovány.

5. Překlad se současným výpisem vygenerovaného kódu

Zejména při zápisu maker či při jejich volání může dojít k situaci, kdy se makro neexpanduje podle našich předpokladů a je nutné zjistit, kde nastal problém. GNU Assembler sice neexpanduje makra samostatným preprocesorem (jak je tomu v céčku a jeho preprocesoru nazvaném cpp), ovšem obsahuje možnost nechat si vygenerovat výpis původního zdrojového kódu kombinovaného s přeloženým objektovým kódem, přesněji řečeno s objektovým kódem zapsaným v hexadecimálním tvaru. Jedná se o mnohdy velmi užitečnou vlastnost, kterou nalezneme u mnoha assemblerů, a to i u některých starších nástrojů. Takový výpis se na historických mainframech bez obrazovky většinou posílal přímo na tiskárnu, takže obsahoval i vepsané chyby nalezené překladačem. A právě v tomto výpisu se mohou objevit expandovaná makra. Podívejme se, co se stane, pokud při překladu použijeme volbu -alm (resp. volbu -a s dalšími příznaky l a m) kombinovanou popř. s volbou -g:

as -alm loop-aarch64.s -o loop-aarch64.o
AARCH64 GAS loop-aarch64.s           page 1
 
 
  1          # asmsyntax=as
  2
  3          # Demonstracni priklad naprogramovany v assembleru GNU as
  4          # - pocitana programova smycka realizovana instrukci CBNZ
  5          # - uprava pro mikroprocesory s architekturou AArch64
  6
  7          # Autor: Pavel Tisnovsky
  8
  9
 10
 11          # Linux kernel system call table
 12          sys_exit  = 93
 13          sys_write = 64
 14
 15          # List of syscalls for AArch64:
 16          # https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/asm-generic/unistd.h
 17
 18          # Dalsi konstanty pouzite v programu - standardni streamy
 19          std_input = 0
 20          std_output = 1
 21
 22          # pocet opakovani znaku
 23          rep_count = 40
 24
 25
 26
 27          #-----------------------------------------------------------------------------
 28          .section .data
 29
 30
 31
 32          #-----------------------------------------------------------------------------
 33          .section .bss
 34              .lcomm buffer, rep_count   // rezervace bufferu pro vystup
 35
 36
 37
 38          #-----------------------------------------------------------------------------
 39          .section .text
 40              .global _start        // tento symbol ma byt dostupny i linkeru
 41
 42          _start:
 43 0000 01020058       ldr  x1, =buffer      // zapis se bude provadet do tohoto bufferu
 44 0004 020580D2       mov  x2, #rep_count     // pocet opakovani znaku
 45 0008 43058052       mov  w3, #'*'        // zapisovany znak
 46          loop:
 47 000c 23000039       strb w3, [x1]        // zapis znaku do bufferu
 48 0010 21040091       add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
 49 0014 420400D1       sub  x2, x2, #1       // zmenseni pocitadla a soucasne nastaveni priznaku
 50 0018 A2FFFFB5       cbnz x2, loop        // pokud jsme se nedostali k nule, skok na zacatek smycky
 51
 52 001c 080880D2       mov  x8, #sys_write     // cislo syscallu pro funkci "write"
 53 0020 200080D2       mov  x0, #std_output    // standardni vystup
 54 0024 E1000058       ldr  x1, =buffer      // adresa retezce, ktery se ma vytisknout
 55 0028 020580D2       mov  x2, #rep_count     // pocet znaku, ktere se maji vytisknout
 56 002c 010000D4       svc  0           // volani Linuxoveho kernelu
 57
AARCH64 GAS loop-aarch64.s           page 2
 
 
 58 0030 A80B80D2       mov  x8, #sys_exit     // cislo sycallu pro funkci "exit"
 59 0034 000080D2       mov  x0, #0         // exit code = 0
 60 0038 010000D4       svc  0           // volani Linuxoveho kernelu
 61 003c 00000000
 61   00000000
 61   00000000

Tento výpis může být velmi užitečný při zkoumání vlastností instrukční sady.

6. Informace o spustitelném souboru vypsané nástrojem objdump

Rozdíl mezi překladem programu bez ladicích informací a s ladicími informacemi nám ozřejmí nástroj objdump. Možnosti tohoto nástroje jsou skutečně velké (může fungovat i jako disassembler atd.), nás však bude zajímat především přepínač -x, který vypíše i obsah tabulek symbolů. Pro program přeložený bez ladicích informací získáme stručný výsledek:

as loop-aarch64.s -o loop-aarch64.o
ld -s loop-aarch64.o
objdump -x a.out
 
a.out:   file format elf64-littleaarch64
a.out
architecture: aarch64, flags 0x00000102:
EXEC_P, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0
 
Program Header:
  LOAD off  0x0000000000000000 vaddr 0x0000000000400000 paddr 0x0000000000400000 align 2**16
     filesz 0x00000000000000f8 memsz 0x00000000000000f8 flags r-x
  LOAD off  0x00000000000000f8 vaddr 0x00000000004100f8 paddr 0x00000000004100f8 align 2**16
     filesz 0x0000000000000000 memsz 0x0000000000000028 flags rw-
private flags = 0:
 
Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000048 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**3
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .bss     00000028 00000000004100f8 00000000004100f8 000000f8 2**3
         ALLOC
SYMBOL TABLE:
no symbols

Pokud je však program přeložen s ladicími informacemi, bude tabulka symbolů obsahovat mj. i všechny symboly, které nalezneme ve zdrojovém kódu (sys_exit, rep_count, buffer atd.):

as -g loop-aarch64.s -o loop-aarch64.o
ld loop-aarch64.o
objdump -x a.out
 
a.out:   file format elf64-littleaarch64
a.out
architecture: aarch64, flags 0x00000112:
EXEC_P, HAS_SYMS, D_PAGED
start address 0x00000000004000b0
 
Program Header:
  LOAD off  0x0000000000000000 vaddr 0x0000000000400000 paddr 0x0000000000400000 align 2**16
     filesz 0x00000000000000f8 memsz 0x00000000000000f8 flags r-x
  LOAD off  0x00000000000000f8 vaddr 0x00000000004100f8 paddr 0x00000000004100f8 align 2**16
     filesz 0x0000000000000000 memsz 0x0000000000000028 flags rw-
private flags = 0:
 
Sections:
Idx Name     Size   VMA        LMA        File off Algn
 0 .text     00000048 00000000004000b0 00000000004000b0 000000b0 2**3
         CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
 1 .bss     00000028 00000000004100f8 00000000004100f8 000000f8 2**3
         ALLOC
 2 .debug_aranges 00000030 0000000000000000 0000000000000000 00000100 2**4
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 3 .debug_info  0000004a 0000000000000000 0000000000000000 00000130 2**0
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 4 .debug_abbrev 00000014 0000000000000000 0000000000000000 0000017a 2**0
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
 5 .debug_line  00000050 0000000000000000 0000000000000000 0000018e 2**0
         CONTENTS, READONLY, DEBUGGING
SYMBOL TABLE:
00000000004000b0 l  d .text 0000000000000000 .text
00000000004100f8 l  d .bss  0000000000000000 .bss
0000000000000000 l  d .debug_aranges 0000000000000000 .debug_aranges
0000000000000000 l  d .debug_info  0000000000000000 .debug_info
0000000000000000 l  d .debug_abbrev 0000000000000000 .debug_abbrev
0000000000000000 l  d .debug_line  0000000000000000 .debug_line
0000000000000000 l  df *ABS* 0000000000000000 loop-aarch64.o
000000000000005d l    *ABS* 0000000000000000 sys_exit
0000000000000040 l    *ABS* 0000000000000000 sys_write
0000000000000000 l    *ABS* 0000000000000000 std_input
0000000000000001 l    *ABS* 0000000000000000 std_output
0000000000000028 l    *ABS* 0000000000000000 rep_count
00000000004100f8 l   O .bss  0000000000000028 buffer
00000000004000bc l    .text 0000000000000000 loop
0000000000410120 g    .bss  0000000000000000 _bss_end__
00000000004100f8 g    .bss  0000000000000000 __bss_start__
0000000000410120 g    .bss  0000000000000000 __bss_end__
00000000004000b0 g    .text 0000000000000000 _start
00000000004100f8 g    .bss  0000000000000000 __bss_start
0000000000410120 g    .bss  0000000000000000 __end__
00000000004100f8 g    .bss  0000000000000000 _edata
0000000000410120 g    .bss  0000000000000000 _end

Poznámka: povšimněte si, že některé symboly jsou globální (g) a jiné lokální (l). Další možností jsou současně lokální i globální symboly (!), unikátní globální symboly (u) a kupodivu i symboly, které nejsou ani globální ani lokální ( ).

7. Použití nástroje strace

Užitečný nástroj strace jsme si již na serveru Root.cz popsali, takže se podívejme, jaká systémová volání vlastně náš miniaturní program v assembleru používá. Na rozdíl od céčkového programu postaveného nad glibc uvidíme pouze tři systémová volání, z nichž dvě jsou explicitně použity v aplikaci (sys_write a sys_exit) a první zavolá spouštěcí program ihned po fork:

strace ./a.out 
 
execve("./a.out", ["./a.out"], [/* 50 vars */]) = 0
write(1, "********************************"..., 40****************************************) = 40
exit(0)                 = ?
+++ exited with 0 +++

8. Ladění v GNU Debuggeru

Informace získané nástrojem strace jsou sice užitečné a důležité, ovšem pro ladění většiny problémů nedostačující, takže nám nezbývá, než se obrátit na mnohem mocnější nástroj – GNU Debugger.

Pokud GNU Debugger spustíme s programem přeloženým BEZ ladicích informací, bude první vypsaná zpráva vypadat přibližně takto:

as loop-aarch64.s -o loop-aarch64.o
ld -s loop-aarch64.o
gdb a.out
 
GNU gdb (GDB) Red Hat Enterprise Linux 7.6.1-94.el7
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "aarch64-redhat-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
>http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from work/a.out...(no debugging symbols found)...done.

Mnohem praktičtější je používat GNU Debugger pro aplikaci přeloženou se všemi ladicími informacemi. Poslední řádek první zprávy v takovém případě neobsahuje poznámku o nedostupných symbolech:

as -g loop-aarch64.s -o loop-aarch64.o
ld loop-aarch64.o
gdb a.out
 
GNU gdb (GDB) Red Hat Enterprise Linux 7.6.1-94.el7
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "aarch64-redhat-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
>http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from work/a.out...done.

9. Spuštění a krokování programu, nastavení breakpointu

Program v GNU Debuggeru spustíme jednoduše příkazem run nebo jeho zkrácenou variantou r (ještě jsem ovšem neviděl, že by někdo psal plnou variantu tohoto příkazu :-). Celý program se vykoná, tj. vypíše řadu hvězdiček a je ukončen:

(gdb) r
Starting program: work/a.out
****************************************[Inferior 1 (process 27777) exited normally]
(gdb)

Pokud aplikaci upravíte tak, aby vracela kód 2, bude výsledek debuggeru odlišný, protože pouze kód 0 je považován za normální ukončení:

(gdb) r
Starting program: /root/work/a.out
****************************************[Inferior 1 (process 28207) exited with code 02]

Důležitým příkazem je nastavení breakpointů pomocí break nebo jen b. Za tento příkaz je možné (při ladění programu naprogramovaného v debuggeru) uvést návěští nebo pouhé číslo řádku. Nastavení breakpointu na začátek naší rutiny tedy proběhne následovně:

(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file loop-aarch64.s, line 43.

Pokud nyní program spustíme, neproběhne celý, ale zastaví se na prvním nalezeném breakpointu. Současně se i vypíše instrukce, která se bude provádět:

(gdb) r
Starting program: work/a.out
 
Breakpoint 1, _start () at loop-aarch64.s:43
43       ldr  x1, =buffer      // zapis se bude provadet do tohoto bufferu
(gdb)

Dalším důležitým příkazem je next neboli n pro přechod na další instrukci (klasické krokování):

(gdb) n
44       mov  x2, #rep_count     // pocet opakovani znaku

Posledním základním příkazem je continue neboli c, které běh programu znovu spustí od místa, které se právě krokuje (to ovšem neznamená, že program musí doběhnout – může se zastavit na dalším breakpointu):

(gdb) c
Continuing.
****************************************[Inferior 1 (process 27783) exited normally]

10. Zobrazení základních informací o laděném procesu

V průběhu krokování je možné použít příkaz disassemble pro zobrazení instrukce, která se má provést a taktéž několika instrukcí následujících. Pro programy psané v assembleru to může znamenat, že se skutečně zobrazí vykonávané instrukce a nikoli například volání maker:

(gdb) disassemble
Dump of assembler code for function _start:
=> 0x00000000004000b0 <+0>:   ldr   x1, 0x4000f0 <loop+52>
  0x00000000004000b4 <+4>:   mov   x2, #0x28           // #40
  0x00000000004000b8 <+8>:   mov   w3, #0x2a           // #42
End of assembler dump.
(gdb)

Další příkaz info frame zobrazí zásobníkové rámce. Pro naši assemblerovskou aplikaci to zatím není příliš důležité, ale pro programy psané ve vyšších programovacích jazycích již ano:

(gdb) info frame
Stack level 0, frame at 0x3fffffff160:
 pc = 0x4000b4 in _start (loop-aarch64.s:44); saved pc 0x0
 source language asm.
 Arglist at 0x3fffffff160, args:
 Locals at 0x3fffffff160, Previous frame's sp is 0x3fffffff160

Příkaz info registers zobrazí aktuální obsah všech pracovních, adresových a dalších registrů procesoru. Sada registrů je samozřejmě na různých architekturách CPU odlišná, takže následující výsledek platí jen pro AArch64. Povšimněte si, že x31 je zde pojmenován sp:

(gdb) info registers
x0       0x0   0
x1       0x0   0
x2       0x0   0
x3       0x0   0
x4       0x0   0
x5       0x0   0
x6       0x0   0
x7       0x0   0
x8       0x0   0
x9       0x0   0
x10      0x0   0
x11      0x0   0
x12      0x0   0
x13      0x0   0
x14      0x0   0
x15      0x0   0
x16      0x0   0
x17      0x0   0
x18      0x0   0
x19      0x0   0
x20      0x0   0
x21      0x0   0
x22      0x0   0
x23      0x0   0
x24      0x0   0
x25      0x0   0
x26      0x0   0
x27      0x0   0
x28      0x0   0
x29      0x0   0
x30      0x0   0
sp       0x3fffffff160  0x3fffffff160
pc       0x4000b0 0x4000b0 <_start>
cpsr      0x0   0
fpsr      0x0   0
fpcr      0x0   0

11. Použití příkazu display a print

Příkazem display lze specifikovat výrazy, jejichž výsledek se bude automaticky zobrazovat při krokování. Pokud si budeme chtít nechat zobrazovat hodnoty registrů x1 a x2, stačí napsat:

(gdb) display $x1
(gdb) display $x2

V praxi to může vypadat následovně:

(gdb) n
x1       0x4100f8 4260088
x2       0x0   0

Pro ad-hoc zobrazení obsahu registru je možné použít velmi užitečný příkaz print, který ovšem dokáže vypsat i mnohem složitější výrazy (pokud je to nutné). Podívejme se nyní pouze na přepínače formátování – decimální výstup, hexadecimální výstup a zobrazení obsahu registru w3 jako znaku (pokud je to možné):

(gdb) print $w3
$1 = 42
(gdb) print/x $w3
$2 = 0x2a
(gdb) print/c $w3
$3 = 42 '*'

12. Použití příkazu examine pro prohlížení obsahu paměti

Příkaz x (examine) byl popsán zde, takže si nyní ukažme jeho možnosti při sledování postupného naplňování bufferu hvězdičkami. Zobrazení s výchozím formátováním není příliš užitečné:

(gdb) x $x1
0x4100fa <buffer+2>:  0x00000000
(gdb) x $x1-2
0x4100f8 <buffer>:   0x00002a2a
(gdb) x/b $x1-2

Můžeme přepnout režim zobrazení tak, aby se vypsalo deset bajtů (stále ještě hexadecimálně):

(gdb) x/10b $x1-2
0x4100f8 <buffer>:   0x2a  0x2a  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00   0x00
0x410100 <buffer+8>:  0x00  0x00

Vidíme, že za již zapsanými bajty jsou uloženy nuly, takže můžeme buffer považovat za řetězec a použít speciální režim výpisu řetězců:

(gdb) x/bs $x1-2
0x4100f8 <buffer>:   "**"
 
(gdb) x/s $x1-2
0x4100f8 <buffer>:   "**"

13. Watchpointy

Takzvané watchpointy umožňují automaticky sledovat hodnotu nějaké proměnné či registru a při každé změně vypsat jak původní hodnotu, tak i hodnotu novou (zapisovanou). Použití je snadné a do značné míry se podobá použití příkazu display. Ostatně podívejme se na příklad, v němž sledujeme změnu obsahu pracovního registru x2 (což je počitadlo smyčky):

(gdb) b _start
Breakpoint 1 at 0x4000b0: file loop-aarch64.s, line 43.
(gdb) r
Starting program: work/a.out
 
Breakpoint 1, _start () at loop-aarch64.s:43
43       ldr  x1, =buffer      // zapis se bude provadet do tohoto bufferu
 
(gdb) watch $x2
Watchpoint 2: $x2
(gdb) n
44       mov  x2, #rep_count     // pocet opakovani znaku
(gdb) n
Watchpoint 2: $x2
 
Old value = 0
New value = 40
_start () at loop-aarch64.s:45
45       mov  w3, #'*'        // zapisovany znak

Vidíme, že watchpoint skutečně zareaguje až ve chvíli změny registru, na rozdíl od funkce příkazu display.

14. Breakpointy s podmínkou

U breakpointů je možné nastavit podmínku určující, kdy breakpoint skutečně zastaví provádění programu. Taktéž je možné určit, že se několik prvních průchodů breakpointem bude ignorovat. Ukažme se nejprve tuto možnost pro breakpoint nastavený na řádek 46 (smyčka):

(gdb) break 46
Breakpoint 1 at 0x4000c0: file loop-aarch64.s, line 46.
 
(gdb) ignore 1 10
Will ignore next 10 crossings of breakpoint 1.

Při spuštění programu lze snadno zjistit, že se skutečně již nacházíme v desáté iteraci:

(gdb) r
Starting program: work/./a.out
 
Breakpoint 1, loop () at loop-aarch64.s:48
48       add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
(gdb) print $x2
$2 = 30

Další možností je nastavení konkrétní podmínky příkazem condition. Podmínky mohou být i dosti složité, mohou obsahovat logické spojky atd:

(gdb) b 48
Breakpoint 1 at 0x4000c0: file loop-aarch64.s, line 48.
 
(gdb) condition 1 $x2<10
 
(gdb) r
Starting program: work/./a.out
 
Breakpoint 1, loop () at loop-aarch64.s:48
48       add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
(gdb) print $x2
$1 = 9

Vidíme, že jsme se skutečně dostali do situace, kdy už platí x2<10.

Další možnost nastavení breakpointu používá jeho definici s podmínkou na jediném řádku:

(gdb) b 48 if $x2<10
Breakpoint 1 at 0x4000c0: file loop-aarch64.s, line 48.

15. Specifikace příkazů vykonaných při vstupu na breakpoint

GNU Debugger umožňuje, aby se při zastavení programu na breakpointu vykonal libovolný uživatelem zvolený příkaz či sekvence příkazů. Pro jejich specifikaci se používá commands následované číslem breakpointu:

(gdb) commands 1
Type commands for breakpoint(s) 1, one per line.
End with a line saying just "end".
print $x2
end

Zajímavější je následující trik, kdy přímo v sekvenci příkazů použijeme continue, takže se program automaticky rozběhne. Výsledkem je, že breakpoint zde slouží ve funkci logování:

(gdb) b 48 if $x2<10
Breakpoint 1 at 0x4000c0: file loop-aarch64.s, line 48.
 
(gdb) commands
Type commands for breakpoint(s) 1, one per line.
End with a line saying just "end".
print $x2
cont
end

Po spuštění se vypíše tato sekvence řádků (samozřejmě kromě řádku prvního):

(gdb) r
Starting program: work/./a.out
 
Breakpoint 1, loop () at loop-aarch64.s:48
48       add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
$1 = 9
 
Breakpoint 1, loop () at loop-aarch64.s:48
48       add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
$2 = 8
 
Breakpoint 1, loop () at loop-aarch64.s:48
48       add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
$3 = 7
 
Breakpoint 1, loop () at loop-aarch64.s:48
48       add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
$4 = 6
 
Breakpoint 1, loop () at loop-aarch64.s:48

Poznámka: zde asi začíná být jasné, že GUI nadstavby nad GNU Debuggerem to mají skutečně složité :-)

16. Vzdálené ladění přes gdbserver

V některých případech může být užitečné použít gdbserver umožňující vzdálené ladění. Program se spustí následovně:

gdbserver :0 ./a.out
 
Process ./a.out created; pid = 27922
Listening on port 38253
Remote debugging from host 127.0.0.1

Ve skutečnosti se program nespustil (spustil se pouze stub), ale čeká na připojení GNU Debuggeru.

GNU Debugger spustíme ve druhém terminálu a jako první příkaz zadáme target remote :port, kde port je získán z předchozího výstupu:

gdb ./a.out 
 
Reading symbols from work/a.out...done.
(gdb) target remote 38253
38253: No such file or directory.
(gdb) target remote :38253
Remote debugging using :38253

Nyní je již možné nastavit breakpointy, tracepointy (pokud jsou podporovány) a provádět krokování, ladění atd. Jakmile se aplikace ukončí, dojde i k odpojení GNU Debuggeru od stubu.

17. TUI – textové uživatelské rozhraní GNU debuggeru

GNU Assembler byl sice původně nástrojem ovládaným čistě z příkazového řádku nebo vzdáleně pomocí síťového protokolu (RSP), ovšem později byl rozšířen o jednoduché textové uživatelské rozhraní (TUI). To se zapíná a konfiguruje příkazem layout:

(gdb) help layout
Change the layout of windows.
Usage: layout prev | next | <layout_name>
Layout names are:
  src  : Displays source and command windows.
  asm  : Displays disassembly and command windows.
  split : Displays source, disassembly and command windows.
  regs : Displays register window. If existing layout
      is source/command or assembly/command, the
      register window is displayed. If the
      source/assembly/command (split) is displayed,
      the register window is displayed with
      the window that has current logical focus.

V TUI je možné část plochy obrazovky vyhradit pro zobrazení zdrojového kódu, disassemblovaného kódu, registrů atd. Například příkaz layout src rozdělí obrazovku na polovinu, přičemž v horní polovině bude zobrazen laděný zdrojový kód. Podobně příkazem layout regs přidáme další okno s obsahem pracovních registrů. Mezi uspořádáním oken je možné se přepínat pomocí layout prev a layout next. Žádné další složitější operace však podporovány nejsou.

Obrázek 1: GDB s TUI spuštěný s naším demonstračním příkladem.

18. Použití nadstavby nad GNU debuggerem nazvané cgdb

Nástroj nazvaný cgdb, o němž jsem se podrobněji zmínil zde, je založený na knihovně curses resp. ncurses, tudíž ho je možné využít v terminálu, na stroji připojeném přes SSH atd. Ve svém základním nastavení nástroj cgdb rozděluje okno terminálu (konzole) na dvě části. V horní části je zobrazen zdrojový kód laděné aplikace a v části dolní pak rozhraní samotného GNU Debuggeru, které již známe z předchozích kapitol. Mezi oběma částmi je možné se s využitím několika klávesových zkratek přepínat, přičemž je nutné poznamenat, že většinu složitějších příkazů je možné zadávat jen v rozhraní GNU Debuggeru. Horní část slouží zejména pro dobrou orientaci v laděném programu, pro zobrazení nastavených breakpointů (v základním nastavení je použita červená barva) a taktéž pro zobrazení místa, v němž se právě nachází laděný program (v základním nastavení je tento řádek zobrazen zeleně, ale i toto nastavení je samozřejmě možné změnit).

Obrázek 2: Nástroj cgdb spuštěný s naším demonstračním příkladem.

V nástroji cgdb se využívají klávesové zkratky známé především z textových editorů Vi a Vim, ovšem i ti uživatelé, kteří tyto editory nepoužívají (a tudíž dané zkratky neznají), nebudou ztraceni, protože se například ve zdrojovém textu mohou pro přesun kurzoru používat i kurzorové klávesy atd. cgdb obsahuje i vestavěnou nápovědu dostupnou po stisku klávesy F1.

ICTS23

Rozhraní cgdb při práci s našim příkladem vypadá následovně. V horní části vidíme část zdrojového kódu, v části dolní pak rozhraní GNU Debuggeru. Pro přepínání používejte vi-příkazy i a Esc:

 4< # - pocitana programova smycka realizovana instrukci CBNZ
 5< # - uprava pro mikroprocesory s architekturou AArch64
 6< #
 7< # Autor: Pavel Tisnovsky
 8<
 9<
10:>
11< # Linux kernel system call table
12< sys_exit  = 93
13< sys_write = 64
14<
15< # List of syscalls for AArch64:
/work/loop-aarch64.s
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.
html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copyin
g"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "aarch64-redhat-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from work/a.out...done.
(gdb)

Takto vypadá rozhraní cgdb při ladění. Zdrojový kód se posunuje vždy na to místo, v němž se nachází právě „krokovaná“ instrukce:

39< .section .text
40<     .global _start        // tento symbol ma byt dostupny
41<
42< _start:
43<     ldr  x1, =buffer      // zapis se bude provadet do to
44<     mov  x2, #rep_count     // pocet opakovani znaku
45:>    mov  w3, #'*'        // zapisovany znak
46< loop:
47<     strb w3, [x1]        // zapis znaku do bufferu
48<     add  x1, x1, #1       // uprava ukazatele do bufferu
49<     sub  x2, x2, #1       // zmenseni pocitadla a soucasn
50<     cbnz x2, loop        // pokud jsme se nedostali k nu
work/loop-aarch64.s
Breakpoint 1, _start () at loop-aarch64.s:43
(gdb) watch $x2
Watchpoint 2: $x2
(gdb) n
(gdb) n
Watchpoint 2: $x2
 
Old value = 0
New value = 40
_start () at loop-aarch64.s:45

19. Odkazy na Internetu

 1. Trasování a ladění nativních aplikací v Linuxu
  https://www.root.cz/clanky/trasovani-a-ladeni-nativnich-aplikaci-v-linuxu/
 2. Trasování a ladění nativních aplikací v Linuxu: použití GDB a jeho nadstaveb
  https://www.root.cz/clanky/trasovani-a-ladeni-nativnich-aplikaci-v-linuxu-pouziti-gdb-a-jeho-nadstaveb/
 3. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 4. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 5. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 6. Tracing (software)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Tracing_%28software%29
 7. cgdb: the curses debugger
  https://cgdb.github.io/
 8. cgdb: dokumentace
  https://cgdb.github.io/docs/cgdb-split.html
 9. strace(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/strace
 10. strace (stránka projektu na SourceForge)
  https://sourceforge.net/pro­jects/strace/
 11. strace (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Strace
 12. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 13. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 14. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 15. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 16. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 17. Comparison of ARMv8-A cores
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Comparison_of_ARMv8-A_cores
 18. A64 General Instructions
  http://www.keil.com/suppor­t/man/docs/armclang_asm/ar­mclang_asm_pge1427898258836­.htm
 19. ARMv8 (AArch64) Instruction Encoding
  http://kitoslab-eng.blogspot.cz/2012/10/armv8-aarch64-instruction-encoding.html
 20. Cortex-A32 Processor
  https://www.arm.com/produc­ts/processors/cortex-a/cortex-a32-processor.php
 21. Cortex-A35 Processor
  https://www.arm.com/produc­ts/processors/cortex-a/cortex-a35-processor.php
 22. Cortex-A53 Processor
  https://www.arm.com/produc­ts/processors/cortex-a/cortex-a53-processor.php
 23. Cortex-A57 Processor
  https://www.arm.com/produc­ts/processors/cortex-a/cortex-a57-processor.php
 24. Cortex-A72 Processor
  https://www.arm.com/produc­ts/processors/cortex-a/cortex-a72-processor.php
 25. Cortex-A73 Processor
  https://www.arm.com/produc­ts/processors/cortex-a/cortex-a73-processor.php
 26. Apple A7 (SoC založen na CPU Cyclone)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Apple_A7
 27. System cally pro AArch64 na Linuxu
  https://github.com/torval­ds/linux/blob/master/inclu­de/uapi/asm-generic/unistd.h
 28. Architectures/AArch64 (FedoraProject.org)
  https://fedoraproject.org/wi­ki/Architectures/AArch64
 29. SIG pro AArch64 (CentOS)
  https://wiki.centos.org/Spe­cialInterestGroup/AltArch/A­Arch64
 30. The ARMv8 instruction sets
  http://infocenter.arm.com/hel­p/index.jsp?topic=/com.ar­m.doc.den0024a/ch05s01.html
 31. A64 Instruction Set
  https://developer.arm.com/pro­ducts/architecture/instruc­tion-sets/a64-instruction-set
 32. Switching between the instruction sets
  http://infocenter.arm.com/hel­p/index.jsp?topic=/com.ar­m.doc.den0024a/ch05s01.html
 33. The A64 instruction set
  http://infocenter.arm.com/hel­p/index.jsp?topic=/com.ar­m.doc.den0024a/ch05s01.html
 34. Introduction to ARMv8 64-bit Architecture
  https://quequero.org/2014/04/in­troduction-to-arm-architecture/
 35. MCU market turns to 32-bits and ARM
  http://www.eetimes.com/do­cument.asp?doc_id=1280803
 36. Cortex-M0 Processor (ARM Holdings)
  http://www.arm.com/produc­ts/processors/cortex-m/cortex-m0.php
 37. Cortex-M0+ Processor (ARM Holdings)
  http://www.arm.com/produc­ts/processors/cortex-m/cortex-m0plus.php
 38. ARM Processors in a Mixed Signal World
  http://www.eeweb.com/blog/arm/arm-processors-in-a-mixed-signal-world
 39. ARM Architecture (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/ARM_architecture
 40. DSP for Cortex-M
  https://developer.arm.com/techno­logies/dsp/dsp-for-cortex-m
 41. Cortex-M processors in DSP applications? Why not?!
  https://community.arm.com/pro­cessors/b/blog/posts/cortex-m-processors-in-dsp-applications-why-not
 42. White Paper – DSP capabilities of Cortex-M4 and Cortex-M7
  https://community.arm.com/pro­cessors/b/blog/posts/white-paper-dsp-capabilities-of-cortex-m4-and-cortex-m7
 43. Q (number format)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Q_%28number_format%29
 44. TriCore Architecture & Core
  http://www.infineon.com/cms/en/pro­duct/microcontroller/32-bit-tricore-tm-microcontroller/tricore-tm-architecture-and-core/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112­ab6b73d40837
 45. TriCoreTM V1.6 Instruction Set: 32-bit Unified Processor Core
  http://www.infineon.com/dgdl/tc_v131_in­structionset_v138.pdf?file­Id=db3a304412b407950112b409b6dd0352
 46. TriCore v2.2 C Compiler, Assembler, Linker Reference Manual
  http://tasking.com/suppor­t/tricore/tc_reference_gu­ide_v2.2.pdf
 47. Infineon TriCore (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Infineon_TriCore
 48. C166®S V2 Architecture & Core
  http://www.infineon.com/cms/en/pro­duct/microcontroller/16-bit-c166-microcontroller/c166-s-v2-architecture-and-core/channel.html?channel=db3a304312bef5660112­c3011c7d01ae
 49. Comparing four 32-bit soft processor cores
  http://www.eetimes.com/au­thor.asp?section_id=14&doc_id=1286116
 50. RISC-V Instruction Set
  http://riscv.org/download­.html#spec_compressed_isa
 51. RISC-V Spike (ISA Simulator)
  http://riscv.org/download.html#isa-sim
 52. RISC-V (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/RISC-V
 53. David Patterson (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/David_Patterson_(compu­ter_scientist)
 54. OpenRISC (oficiální stránky projektu)
  http://openrisc.io/
 55. OpenRISC architecture
  http://openrisc.io/architecture.html
 56. Emulátor OpenRISC CPU v JavaScriptu
  http://s-macke.github.io/jor1k/demos/main.html
 57. OpenRISC (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/OpenRISC
 58. OpenRISC – instrukce
  http://sourceware.org/cgen/gen-doc/openrisc-insn.html
 59. OpenRISC – slajdy z přednášky o projektu
  https://iis.ee.ethz.ch/~gmichi/a­socd/lecturenotes/Lecture6­.pdf
 60. Berkeley RISC
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Berkeley_RISC
 61. Great moments in microprocessor history
  http://www.ibm.com/develo­perworks/library/pa-microhist.html
 62. Microprogram-Based Processors
  http://research.microsoft.com/en-us/um/people/gbell/Computer_Struc­tures_Principles_and_Exam­ples/csp0167.htm
 63. Great Microprocessors of the Past and Present
  http://www.cpushack.com/CPU/cpu1.html
 64. A Brief History of Microprogramming
  http://www.cs.clemson.edu/~mar­k/uprog.html
 65. What is RISC?
  http://www-cs-faculty.stanford.edu/~ero­berts/courses/soco/projec­ts/2000–01/risc/whatis/
 66. RISC vs. CISC
  http://www-cs-faculty.stanford.edu/~ero­berts/courses/soco/projec­ts/2000–01/risc/risccisc/
 67. RISC and CISC definitions:
  http://www.cpushack.com/CPU/cpu­AppendA.html
 68. FPGA
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Programovateln%C3%A9_hra­dlov%C3%A9_pole
 69. The Evolution of RISC
  http://www.ibm.com/develo­perworks/library/pa-microhist.html#sidebar1

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.