Hlavní navigace

Vulkan: první vykreslený trojúhelník

19. 8. 2021
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos, Vulkan
Dnes si ukážeme, jak vytvořit jednoduché shadery, jak zkonstruovat grafickou pipeline a jak vyrendrovat první trojúhelník. Kromě toho si řekneme i něco o SPIR-V a jak používat shadery napsané v GLSL.

Posledně jsme renderovali obrázek do vk::Image v lokální paměti grafického procesoru, a pak jej překopírovali do host-visible vk::Image, odkud jej přečetl hlavní procesor a uložil do souboru. Obrázek však obsahoval jen zelené pozadí. Dnes to napravíme a vyrenderujeme první trojúhelník.

Po stažení zdrojáků si můžeme otevřít main.cpp. Mezi globálními proměnnými nám přibyly vsModule a fsModule, což jsou moduly vertex shaderu a fragment shaderu. Dále se nám tam objevil pipelineLayout a samotná pipeline. K čemu jednotlivé věci slouží, si vysvětlíme vzápětí.

Shadery a SPIR-V

Pod deklaracemi standardních proměnných nám přibyly ještě dvě zvláštní: vsSpirv a fsSpirv. Toto jsou zdrojové kódy pro naše shadery v jazyce SPIR-V v jeho binární podobě. V OpenGL jsme byli zvyklí na GLSL, v DirectX na HLSL. Proč nyní SPIR-V? SPIR-V je mezijazyk. Na straně vývojáře je obyčejně jeho program přeložen z GLSL či jiného jazyka do SPIR-V a přibalen do finální aplikace. Na straně uživatele pak aplikace posílá SPIR-V program do Vulkan zařízení, které si jej přeloží do nativních instrukcí daného grafického či výpočetního procesoru. Mezi výhodami tohoto řešení budeme jmenovat tři. Za prvé větší rychlost, neboť odpadá překlad z vysokoúrovňového programovacího jazyka.

Za druhé větší přenositelnost. U GLSL kódu jsme někteří zažili, že bylo potřeba jej otestovat typicky na všech platformách, kde to mělo fungovat – obyčejně tedy Nvidia, AMD a Intel. Ne vždy ale driver druhého výrobce spolknul, co fungovalo u prvního výrobce. Se SPIR-V toto z velké části odpadá. Sám vývojář přeloží svůj GLSL kód do SPIR-V a SPIR-V je již velmi přenositelný mezi všemi výrobci.

Poslední výhoda je pak pro ty, kteří hledí na duševní vlastnictví a nechtějí, aby se kód jejich shaderů dostal do rukou druhých. Kompilace srozumitelného GLSL kódu do nízkoúrovňového mezijazyka tento problém z velké části řeší. Ne úplně, ale je to rozdíl asi jako disassemblovat binárku a nebo mít kompletní C++ zdrojáky. Nyní se vraťme z teorie do naší aplikace.

Náš projekt si nese zdrojáky shaderů v jazyce GLSL v souborech shader.vert a shader.frag. Jak již název napovídá, jedná se o zdrojový kód vertex a fragment shaderu. Podívejme se nejprve na vertex shader:

#version 450

out gl_PerVertex {
  vec4 gl_Position;
};

layout(location = 0) out vec3 outColor;


vec2 positions[3] = vec2[](
  vec2( 0.0,-0.5),
  vec2( 0.5, 0.5),
  vec2(-0.5, 0.5)
);

vec3 colors[3] = vec3[](
  vec3(1.0,0.0,0.0),
  vec3(0.0,1.0,0.0),
  vec3(0.0,0.0,1.0)
);


void main()
{
  gl_Position=vec4(positions[gl_VertexIndex],0.0,1.0);
  outColor=colors[gl_VertexIndex];
}

Není účelem tohoto tutoriálu studium jazyka GLSL. Na internetu nalezneme dostatek zdrojů a na stránkách khronosu dokumentaci GLSL. My se omezíme pouze na shrnutí, že vertex shader v proměnné gl_VertexIndex dostává index zpracovávaného vertexu, podívá se do pole positions a colors a v proměnných gl_Position a outColor vrátí pozici vertexu a jeho barvu.

Vrácená barva v outColor je triviální: tři floaty udávající RGB hodnoty, tedy intenzitu červené, zelené a modré v rozsahu 0.0 až 1.0. Pozice v gl_Position je složitější. Je to čtyřsložkový vektor se složkami x, y, z a w. Hodnotou w se zabývat nebudeme a pouze jí nastavíme na 1.0. Zájemci najdou její význam při studiu homogenních souřadnic, které nám mimo jiné umožňují umístit bod do nekonečna. Zůstávají proměnné x, y a z zadané v normalizovaných souřadnicích zařízení, anglicky normalized device coordinates, či zkráceně NDC. NDC mají rozsah od –1 do +1 v ose x a y, a 0 až +1 v ose z. Vše, co je mimo tyto souřadnice, je mimo pohled kamery a nebude renderováno. V praxi používáme transformační matice (typicky model matrix, view matrix a perspective matrix), abychom realné souřadnice scény transformovali do NDC na výstupu vertex shaderu. O těchto transformacích však někdy později. Nyní budeme pro jednoduchost pracovat pouze s NDC.

Pozorný čtenář si také možná všimnul, že rozsah NDC je od –1 do +1 v ose x a y a 0 až +1 v ose z. Osa x míří vpravo. Souřadnice –1 tedy odpovídá levému rohu našeho vyrenderovaného obrázku, +1 jeho pravému rohu a 0 středu. Osa y míří dolů. Tedy –1 je na horním okraji a +1 na dolním. Toto je přesně opačně, než v OpenGL. Nicméně to více odpovídá tomu, jak pracuje hardware. Všimněme si, že souřadnice obrazovky i okna se počítají od levého horního rohu, nikoliv od spodního. Komu se to nelíbí, snadno tuto osu otočí odpovídající transformací ve vertex shaderu, nebo negativní výškou viewportu. Negativní výška viewportu je možná skrz extension VK_KHR_maintenance1, což bylo následně přijato jako součást standardu Vulkan 1.1.

Zbývá poslední otázka, proč je rozsah z od 0 do +1, když x i y ho mají od –1 do +1? Proč je to jinak než třeba v OpenGL? Důvod je technický. Čísla v plovoucí řádové čárce poskytují mnohem větší přesnost kolem čísla 0, než kolem čísla –1. S rostoucí absolutní hodnotou uloženého čísla klesá jeho přesnost. Depth buffer typicky poskytuje nejvyšší přesnost právě u kamery a se vzdáleností klesá. Je tedy nejvhodnější mít nejblíže ke kameře hodnotu z rovnu 0, aby přesnost výpočtu a přesnost uložené hodnoty byly podobné.

Tímto jsme hotovi s vertex shaderem a můžeme se podívat na fragment shader:

#version 450

layout(location = 0) in vec3 inColor;

layout(location = 0) out vec4 outColor;


void main()
{
  outColor=vec4(inColor,1.0);
}

Vidíme, že fragment shader je triviální. Pouze přiřadí výslednou barvu. Barvu převezme z proměnné inColor a pouze alfa hodnotu nastaví na 1.0, avšak jakákoliv hodnota by zde fungovala, protože průhlednost ani jiný efekt založený na alfa-kanálu nepoužíváme. A kde se vzala hodnota inColor? Vygeneroval ji vertex shader do jeho proměnné outColor. A protože každý vertex dostal jinou hodnotu outColor, byla mezi nimi interpolována. Podle vzdálenosti k jednotlivým vertexům dostane daný fragment odpovídající vážený průměr z jejich barev.

Kompilace GLSL do SPIR-V

Jak nyní zkompilovat naše shadery do SPIR-V? K tomu slouží utilita glslangValidator. Je také možné použít například glslc od Googlu. My se však přidržíme utilit Khronosu. Jak glslangValidator nainstalovat? Pokud používáme Vulkan SDK, máme ho již pravděpodobně na disku. Pokud používáme linuxové balíčky, tak na Ubuntu je utilita v glslang-tools balíčku, alespoň tedy v době psaní tohoto článku.

V projektu přibyl soubor FindVulkan.cmake, který nám kromě Vulkan knihovny a headerů najde i glslangValidator. To standardní cmake-ový FindVulkan.cmake již umí také, ale až od verze 3.21, čímž děkuji cmake vývojářům za pomoc s mým merge requestem.

Navíc náš vlastní FindVulkan.cmake definuje makro add_shaders, které můžeme použít v CMakeLists.txt pro konverzi GLSL shaderů do SPIR-V. Zájemci si snadno prostudují. Nicméně, pokud již použijeme makro add_shaders v CMakeLists.txt, kde že najdeme výsledné SPIR-V soubory shaderů? Najdeme je ve složce, kde se ukládají zkompilované soubory a výsledná binárka. Jmenují se shader.vert.spv a shader.frag.spv. V našem projektu je následně includujeme a jejich obsah bude uložen v proměnných vsSpirv a fsSpirv, jak můžeme vidět v kódu:

// shader code in SPIR-V binary
static const uint32_t vsSpirv[] = {
#include "shader.vert.spv"
};
static const uint32_t fsSpirv[] = {
#include "shader.frag.spv"
};

A protože je includujeme, potřebujeme ještě přidat CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR složku mezi include directories v CMakeLists.txt. Tak budou shader.vert.spv a shader.frag.spv korektně includovány.

Vytvoření shader modulů a pipeline layoutu

Shader moduly vytvoříme následujícím kódem:

// create shader modules
vsModule = device->createShaderModuleUnique(
  vk::ShaderModuleCreateInfo(
   vk::ShaderModuleCreateFlags(), // flags
   sizeof(vsSpirv), // codeSize
   vsSpirv // pCode
  )
);
fsModule = device->createShaderModuleUnique(
  vk::ShaderModuleCreateInfo(
   vk::ShaderModuleCreateFlags(), // flags
   sizeof(fsSpirv), // codeSize
   fsSpirv // pCode
  )
);

Pouze předáme ukazatel na SPIR-V kód ve třetím parametru a velikost tohoto kódu ve druhém parametru. Dále potřebujeme vytvořit objekt pipeline layoutu, který budeme potřebovat pro vytvoření samotné pipeline:

// pipeline layout
pipelineLayout = device->createPipelineLayoutUnique(
  vk::PipelineLayoutCreateInfo{
   vk::PipelineLayoutCreateFlags(), // flags
   0,    // setLayoutCount
   nullptr, // pSetLayouts
   0,    // pushConstantRangeCount
   nullptr // pPushConstantRanges
  }
);

Náš pipeline layout je velmi jednoduchý, což vidíme i na parametrech při jeho vytváření. V parametrech setLayoutCount a pSetLayouts říkáme, že nepoužíváme žádné DescriptorSety v naší pipeline. V parametrech týkající se pushConstants tvrdíme totéž o push konstantách – tedy, že žádné push konstanty v naší pipeline nepoužíváme. K descriptor setům a push konstantám se vrátíme v budoucnosti. Nyní vytvoříme naši pipeline.

Pipeline

Pipeline definuje, jakým postupem je zpracovávána práce, kterou odešleme na zařízení. Pipeline jsou dvou druhů – výpočetní a grafické. Pro renderování tedy budeme používat grafické pipelines.

Vytvoření grafické pipeline vyžaduje poměrně mnoho informací, proto i kód je dosti dlouhý. Proto si jej rozebereme po částech.

// pipeline
tie(ignore, pipeline) =
  device->createGraphicsPipelineUnique(
   nullptr, // pipelineCache
   vk::GraphicsPipelineCreateInfo(
     vk::PipelineCreateFlags(), // flags

     // shader stages
     2, // stageCount
     array{ // pStages
      vk::PipelineShaderStageCreateInfo{
        vk::PipelineShaderStageCreateFlags(), // flags
        vk::ShaderStageFlagBits::eVertex,   // stage
        vsModule.get(), // module
        "main", // pName
        nullptr // pSpecializationInfo
      },
      vk::PipelineShaderStageCreateInfo{
        vk::PipelineShaderStageCreateFlags(), // flags
        vk::ShaderStageFlagBits::eFragment,  // stage
        fsModule.get(), // module
        "main", // pName
        nullptr // pSpecializationInfo
      },
     }.data(),

     // vertex input
     &(const vk::PipelineVertexInputStateCreateInfo&)vk::PipelineVertexInputStateCreateInfo{ // pVertexInputState
      vk::PipelineVertexInputStateCreateFlags(), // flags
      0,    // vertexBindingDescriptionCount
      nullptr, // pVertexBindingDescriptions
      0,    // vertexAttributeDescriptionCount
      nullptr  // pVertexAttributeDescriptions
     },

     // input assembly
     &(const vk::PipelineInputAssemblyStateCreateInfo&)vk::PipelineInputAssemblyStateCreateInfo{ // pInputAssemblyState
      vk::PipelineInputAssemblyStateCreateFlags(), // flags
      vk::PrimitiveTopology::eTriangleList, // topology
      VK_FALSE // primitiveRestartEnable
     },

     // tessellation
     nullptr, // pTessellationState

     // viewport
     &(const vk::PipelineViewportStateCreateInfo&)vk::PipelineViewportStateCreateInfo{ // pViewportState
      vk::PipelineViewportStateCreateFlags(), // flags
      1, // viewportCount
      array{ // pViewports
        vk::Viewport(0.f, 0.f, float(imageExtent.width), float(imageExtent.height), 0.f, 1.f),
      }.data(),
      1, // scissorCount
      array{ // pScissors
        vk::Rect2D(vk::Offset2D(0,0), imageExtent)
      }.data(),
     },

     // rasterization
     &(const vk::PipelineRasterizationStateCreateInfo&)vk::PipelineRasterizationStateCreateInfo{ // pRasterizationState
      vk::PipelineRasterizationStateCreateFlags(), // flags
      VK_FALSE, // depthClampEnable
      VK_FALSE, // rasterizerDiscardEnable
      vk::PolygonMode::eFill, // polygonMode
      vk::CullModeFlagBits::eNone, // cullMode
      vk::FrontFace::eCounterClockwise, // frontFace
      VK_FALSE, // depthBiasEnable
      0.f, // depthBiasConstantFactor
      0.f, // depthBiasClamp
      0.f, // depthBiasSlopeFactor
      1.f  // lineWidth
     },

     // multisampling
     &(const vk::PipelineMultisampleStateCreateInfo&)vk::PipelineMultisampleStateCreateInfo{ // pMultisampleState
      vk::PipelineMultisampleStateCreateFlags(), // flags
      vk::SampleCountFlagBits::e1, // rasterizationSamples
      VK_FALSE, // sampleShadingEnable
      0.f,    // minSampleShading
      nullptr,  // pSampleMask
      VK_FALSE, // alphaToCoverageEnable
      VK_FALSE  // alphaToOneEnable
     },

     // depth and stencil
     nullptr, // pDepthStencilState

     // blending
     &(const vk::PipelineColorBlendStateCreateInfo&)vk::PipelineColorBlendStateCreateInfo{ // pColorBlendState
      vk::PipelineColorBlendStateCreateFlags(), // flags
      VK_FALSE, // logicOpEnable
      vk::LogicOp::eClear, // logicOp
      1, // attachmentCount
      array{ // pAttachments
        vk::PipelineColorBlendAttachmentState{
         VK_FALSE, // blendEnable
         vk::BlendFactor::eZero, // srcColorBlendFactor
         vk::BlendFactor::eZero, // dstColorBlendFactor
         vk::BlendOp::eAdd,    // colorBlendOp
         vk::BlendFactor::eZero, // srcAlphaBlendFactor
         vk::BlendFactor::eZero, // dstAlphaBlendFactor
         vk::BlendOp::eAdd,    // alphaBlendOp
         vk::ColorComponentFlagBits::eR | vk::ColorComponentFlagBits::eG |
           vk::ColorComponentFlagBits::eB | vk::ColorComponentFlagBits::eA // colorWriteMask
        },
      }.data(),
      array<float,4>{0.f,0.f,0.f,0.f} // blendConstants
     },

     nullptr, // pDynamicState
     pipelineLayout.get(), // layout
     renderPass.get(), // renderPass
     0, // subpass
     vk::Pipeline(nullptr), // basePipelineHandle
     -1 // basePipelineIndex
   )
  ).asTuple();

Jak vidíme, celou pipeline v její komplexitě vytváříme naráz jediným příkazem createGraphicsPipelineUnique(). Na nejvyšší úrovni předáváme jako parametr strukturu vk::GraphicsPipelineCreateInfo. Tato struktura pak obsahuje množství položek a množství pointerů na další struktury, které obsahují parametry pro tvorbu jednotlivých bloků pipeline. Začněme u prvního z bloků, který nese informaci o „shader stages“, tedy o shaderech:

// shader stages
2, // stageCount
array{ // pStages
  vk::PipelineShaderStageCreateInfo{
   vk::PipelineShaderStageCreateFlags(), // flags
   vk::ShaderStageFlagBits::eVertex,   // stage
   vsModule.get(), // module
   "main", // pName
   nullptr // pSpecializationInfo
  },
  vk::PipelineShaderStageCreateInfo{
   vk::PipelineShaderStageCreateFlags(), // flags
   vk::ShaderStageFlagBits::eFragment,  // stage
   fsModule.get(), // module
   "main", // pName
   nullptr // pSpecializationInfo
  },
}.data(),

Jak vidíme, my používáme dva shadery – vertex a fragment. Detailní popis všech datových položek struktur opět nalezneme v dokumentaci. Nicméně vidíme, že tam předáváme naše dva shader moduly, které jsme si dříve vytvořili.

Další dva bloky jsou vertex input a input assembly:

// vertex input
&(const vk::PipelineVertexInputStateCreateInfo&)vk::PipelineVertexInputStateCreateInfo{ // pVertexInputState
  vk::PipelineVertexInputStateCreateFlags(), // flags
  0,    // vertexBindingDescriptionCount
  nullptr, // pVertexBindingDescriptions
  0,    // vertexAttributeDescriptionCount
  nullptr  // pVertexAttributeDescriptions
},

// input assembly
&(const vk::PipelineInputAssemblyStateCreateInfo&)vk::PipelineInputAssemblyStateCreateInfo{ // pInputAssemblyState
  vk::PipelineInputAssemblyStateCreateFlags(), // flags
  vk::PrimitiveTopology::eTriangleList, // topology
  VK_FALSE // primitiveRestartEnable
},

Vertex input popisuje vertex attributy, tedy data, která dostane vertex shader pro každý zpracovávaný vertex. My vertex attributy budeme používat až v budoucích dílech, proto je v tuto chvíli struktura prázdná. Input assembly blok obsahuje jeden důležitý parametr a to, že rendrujeme triangle list. Triangle list znamená, že každé tři následně zpracovávané vertexy způsobí vykreslení jednoho trojúhelníku.

Proč ale používáme to zvláštní přetypování před každou strukturou? Je to bohužel proto, že některé kompilátory nám jinak hlásí „error: taking address of temporary“ a projekt nezkompilují. Jedná se například o g++ (testováno na 11.2 a 7.5) a clang (testováno na 12.0 a 6.0). Přitom naše struktury konstruujeme opravdu jen jako „temporary“ a přímo počítáme, že mají platnost pouze po dobu volání dané vulkanní funkce. Přetypování tedy tento problém kompilace řeší. Kód je zkompilován a všechny struktury jsou korektně konstruovány a likvidovány.

Následuje blok teselace a viewportu:

// tessellation
nullptr, // pTessellationState

// viewport
&(const vk::PipelineViewportStateCreateInfo&)vk::PipelineViewportStateCreateInfo{ // pViewportState
  vk::PipelineViewportStateCreateFlags(), // flags
  1, // viewportCount
  array{ // pViewports
   vk::Viewport(0.f, 0.f, float(imageExtent.width), float(imageExtent.height), 0.f, 1.f),
  }.data(),
  1, // scissorCount
  array{ // pScissors
   vk::Rect2D(vk::Offset2D(0,0), imageExtent)
  }.data(),
},

Teselaci nepoužíváme, proto místo struktury vk::PipelineTessellationStateCreateInfo předáme nullptr. Další v pořadí je viewport, tedy transformace do souřadnic okna, nebo, přesněji řečeno, z NDC do souřadnic framebufferu. Zde specifikujeme velikost viewportu a scissors, tedy „nůžky“, kterými můžeme renderování omezit pouze na podoblast framebufferu, nebo je zadat stejné jako viewport a nic neořezávat.

Dalším blokem je rasterizace:

// rasterization
&(const vk::PipelineRasterizationStateCreateInfo&)vk::PipelineRasterizationStateCreateInfo{ // pRasterizationState
  vk::PipelineRasterizationStateCreateFlags(), // flags
  VK_FALSE, // depthClampEnable
  VK_FALSE, // rasterizerDiscardEnable
  vk::PolygonMode::eFill, // polygonMode
  vk::CullModeFlagBits::eNone, // cullMode
  vk::FrontFace::eCounterClockwise, // frontFace
  VK_FALSE, // depthBiasEnable
  0.f, // depthBiasConstantFactor
  0.f, // depthBiasClamp
  0.f, // depthBiasSlopeFactor
  1.f  // lineWidth
},

Zde v kódu vidíme parametry jako polygon mode, cull mode, front face a depth bias. Depth bias můžeme znát z OpenGL jako polygon offset. Jsou to všechno známé věci z renderingu, nicméně zájemce odkazuji na internet, kde snadno zjistí význam a principy, které se s těmito termíny pojí.

Následuje struktura pro multisampling. My pro jednoduchost použijeme jediný sample:

// multisampling
&(const vk::PipelineMultisampleStateCreateInfo&)vk::PipelineMultisampleStateCreateInfo{ // pMultisampleState
  vk::PipelineMultisampleStateCreateFlags(), // flags
  vk::SampleCountFlagBits::e1, // rasterizationSamples
  VK_FALSE, // sampleShadingEnable
  0.f,    // minSampleShading
  nullptr,  // pSampleMask
  VK_FALSE, // alphaToCoverageEnable
  VK_FALSE  // alphaToOneEnable
},

Principy multisamplingu dosáhly značné pokročilosti, proto struktura zdaleka neobsahuje pouze počet samplů. Nechoďme však dnes do detailů této problematiky, k níž je pro zájemce mnoho informací na internetu. Pouze připomeňme důležité rozlišení u samplů, že rozlišujeme coverage samply a color samply.

Ohledně depth a stencil bufferu: zatím z-test ani stencil test nepoužíváme, proto pointer na vk::PipelineDepthStencilStateCreateInfo nastavíme na nullptr:

// depth and stencil
nullptr, // pDepthStencilState

Následuje struktura týkající se nastavení blendingu. Navzdory tomu, že žádný blending neprovádíme, je tato struktura povinná, pokud používáme color attachmenty a nezakázali jsme rasterizaci:

// blending
&(const vk::PipelineColorBlendStateCreateInfo&)vk::PipelineColorBlendStateCreateInfo{ // pColorBlendState
  vk::PipelineColorBlendStateCreateFlags(), // flags
  VK_FALSE, // logicOpEnable
  vk::LogicOp::eClear, // logicOp
  1, // attachmentCount
  array{ // pAttachments
   vk::PipelineColorBlendAttachmentState{
     VK_FALSE, // blendEnable
     vk::BlendFactor::eZero, // srcColorBlendFactor
     vk::BlendFactor::eZero, // dstColorBlendFactor
     vk::BlendOp::eAdd,    // colorBlendOp
     vk::BlendFactor::eZero, // srcAlphaBlendFactor
     vk::BlendFactor::eZero, // dstAlphaBlendFactor
     vk::BlendOp::eAdd,    // alphaBlendOp
     vk::ColorComponentFlagBits::eR | vk::ColorComponentFlagBits::eG |
      vk::ColorComponentFlagBits::eB | vk::ColorComponentFlagBits::eA // colorWriteMask
   },
  }.data(),
  array<float,4>{0.f,0.f,0.f,0.f} // blendConstants
},

Celá struktura vpodstatě jen říká, že nepoužíváme logické operace a nepoužíváme blending. To je dáno nastavením logicOpEnable na VK_FALSE a blendEnable na VK_FALSE.

A dostáváme se k posledním několika parametrům na závěr celé struktury vk::GraphicsPipelineCreateInfo:

   nullptr, // pDynamicState
   pipelineLayout.get(), // layout
   renderPass.get(), // renderPass
   0, // subpass
   vk::Pipeline(nullptr), // basePipelineHandle
   -1 // basePipelineIndex
  )
).asTuple();

Dynamický stav nepoužíváme. Pak předáme náš nedávno vytvořený pipeline layout, renderPass a subpass index. Zbylé parametry přeskočíme. Na závěr si necháme zavoláním metody asTuple() vrátit výsledek jako tuple. Metoda createGraphicsPipelineUnique() totiž nevrací pouze vytvořenou pipeline typu vk::UniquePipeline, ale i „return code“, tedy návratový kód chyby či úspěchu. Proč ale createGraphicsPipelineUnique() vrací návratový kód? Vždyť všechny návratové kódy značící chybu vyvolají výjimku a vk::eSuccess si do programu předávat nepotřebujeme. Důvod je v tom, že createGraphicsPipelineUnique() vrací více kódů, které značí úspěch. Aby se tyto úspěšné návratové hodnoty dostaly až k uživateli, vulkan.hpp je vrací spolu s výsledkem ve společné struktuře. My si tuto strukturu překonvertujeme na tuple a použijeme v přiřazení:

tie(ignore, pipeline) = device->createGraphicsPipelineUnique(...).asTuple();

Nás úspěšné kódy nezajímají, proto tuto hodnotu ignorujeme. Vždy totiž byla vrácena jediná úspěšná hodnota eSuccess a to až do uvedení extension VK_EXT_pipeline_creation_cache_control, kterou my ale nevyužíváme a žádný exotický úspěšný kód bychom tedy neměli nikdy dostat.

Nabindování pipeline a draw call

Poslední dvě věci, které potřebujeme k vykreslení trojúhelníku je nabindovat pipeline, laicky řečeno „vybrat ji“, a pak provést příkaz vykreslení. Oba příkazy uložíme do command bufferu tímto kódem:

// rendering commands
commandBuffer->bindPipeline(vk::PipelineBindPoint::eGraphics, pipeline.get()); // bind pipeline
commandBuffer->draw(3,1,0,0); // draw single triangle

První parametr bindPipeline() říká, že bindujeme grafickou pipeline, a v druhém parametru předáme samotnou pipeline. Její nabindování způsobí, že následující příkazy budou využívat tuto pipeline. Následně zavoláme draw(). První parametr metody draw() říká, že chceme renderovat tři vertexy. Druhý udává počet instancí renderované geometrie. My tento trojúhelník nechceme instancovat, proto tento parametr nastavíme na jedničku, tedy jedna instance trojúhelníku. Třetí parametr udává číslo prvního vertexu a čtvrtý první instance. My oba necháme na nule.

Tím jsme hotovi. Při spuštění tohoto příkladu je nyní do command bufferu zaznamenáno nabindování pipeline a následný příkaz pro vykreslení trojúhelníku. Po odeslání command bufferu k provedení grafická karta zapracuje a provede vykreslení tohoto trojúhelníku do framebufferu. Výsledný obrázek je uložen do souboru, kde si jej můžeme prohlédnout:

CS24_early


Shrnutí

Pokud vidíme první trojúhelník, pogratulujme si, že jsme ve znalostech dospěli tak daleko, že už ve Vulkan umíme nejen pracovat se zařízeními, ale dnes už i se shadery, s jejich kompilací, se sestavováním pipelines a s posíláním grafických příkazů pro renderování, díky kterým jsme vykreslili náš první trojúhelník.

Tímto dílem jsme zakončili naši letní prázdninovou sérii. V další sérii se můžeme těšit na otevření prvního okna, úvod do Vulkan WSI (Window System Integration), renderování do okna, z-buffer a mnoho dalších věcí, které nám Vulkan přináší.

Seriál: Tutoriál Vulkan

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku