Hlavní navigace

Využití POV-Raye pro vizualizaci

3. 3. 2009
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

V poslední části seriálu o POV-Rayi si ukážeme, jak lze tento raytracer využít jak při vykreslování implicitních funkcí, tak i pro zobrazení objemových dat či výsledků různých simulací, například částicových systémů. Na závěr bude uvedena literatura, články na Internetu, stránky modelovacích programů aj.

Obsah

1. Využití POV-Raye pro vizualizaci
2. Zobrazení ploch zapsaných implicitní funkcí
3. Vizualizace obecných implicitních funkcí a objemových dat
4. POV-Ray jako back-end simulačních programů
5. Literatura
6. Články dostupné na Internetu
7. Modelovací programy a specializované 3D editory
8. Konverzní programy a utility pro POV-Ray
9. Další zajímavé odkazy na Internetu

1. Využití POV-Raye pro vizualizaci

V předchozích dílech tohoto seriálu jsme se zaměřili především na popis využití POV-Raye při vykreslování trojrozměrných scén, které byly buď vymodelovány v některém z modelovacích programů určených přímo pro POV-Ray (Moray, KPovModeler), importovány z jiného modelovacího programu (Blender, 3D Studio) či CAD/CAM (Rhinoceros, SurfCAM), popř. ručně zapsány přímo ve formě zdrojového kódu určeného pro POV-Ray. Dnes si řekneme, jakým způsobem lze POV-Ray použít pro vizualizaci dat získaných z různých simulačních programů (může se jednat i o objemová data) i různými způsoby zobrazení funkcí zapsaných v implicitní formě. Jedná se o jedno z poměrně častých použití tohoto raytraceru, především v akademické sféře – viz první obrázek, na kterém je zobrazen výsledek práce programu, který simulovat turbulentní proudění vzduchu. Ze simulačního programu byla data získána ve formě souboru typu VRML (Virtual Reality Modelling Language), který byl zkonvertován do formátu POV-Raye pomocí utility vrml2pov a následně v tomto raytraceru vykreslen.

povray5001

Obrázek 1: Výsledek práce programu, který simuloval turbulentní proudění vzduchu. Vypočtená data byla převedeno do formátu POV-Raye a následně vykreslena.

2. Zobrazení ploch zapsaných implicitní funkcí

Moderní raytracery (POV-Ray samozřejmě nevyjímaje) se velmi často používají pro vizualizaci v těch případech, kdy je vypočtený či modelovaný objekt popsán implicitní funkcí, tj. funkcí nabývající tvaru f(x,y,z)=0. V případě, že je použitá implicitní funkce výpočetně složitá, například obsahuje goniometrické či logaritmické funkce atd., používají se pro vyobrazení (tj. výpočet průsečíků paprsků s plochou popsanou implicitní funkcí) numerické metody řešení, ovšem pro polynomy nižších stupňů lze použít řešení analytické, které je rychlejší a především přesnější. V páté části tohoto seriálu jsme si popsali základy modelování takzvaných kvadrik pomocí POV-Rayovského objektu nazvaného quadric. Jedná se o objekt definovaný pomocí deseti reálných čísel zapsaných ve formě tří třísložkových vektorů a jedné skalární hodnoty. Ve své podstatě se jedná o specifikaci parametrů implicitní funkce (polynomu), která je vykreslována tím způsobem, že jsou analyticky vypočteny všechny průsečíky paprsků s plochou tvořenou všemi body, které splňují rovnici:

A x2 + B y2 + C z2 + D xy + E xz + F yz + G x + H y + I z + J = 0

(koeficienty A až J jsou specifikovány pomocí výše zmíněně trojice vektorů a jedné skalární hodnoty):

povray5002

Obrázek 2: Sada kvadrik zapsaných implicitní rovnicí – válce, kužely, paraboloidy, hyperboloidy a elipsoid.

V POV-Rayi je však možné vytvářet i další objekty, jejichž plocha je specifikovaná implicitní funkcí definovanou pomocí polynomů vyšších řádů. Jedná se především o kubiky, kvartiky (pozor, neplést s kvadrikami, které jsou definovány polynomem nižšího stupně) a obecné polynomiální plochy. Nejprve si připomeňme práci s kubikami (demonstrační příklady byly uvedeny v desáté části seriálu), které byly do POV-Raye implementovány Alexandrem Enzmannem, jenž je mimochodem i autorem dnes již poněkud neprávem pozapomenutého raytraceru Polyray. Zatímco kvadriky byly zadány pomocí polynomu, ve kterém se vyskytovaly maximálně druhé mocniny souřadnic x, y, z a všechny kombinace prvních mocnin, jsou u kubik použity i třetí mocniny. To má samozřejmě za následek větší množství parametrů, které uživatel musí specifikovat, ale především je možné modelovat mnohem větší množství tvarů, než to bylo možné pomocí kvadrik. Parametrů (přesněji řečeno koeficientů polynomu) není v tomto případě pouze deset, ale hned dvacet (v rovnici uvedené níže jsou tyto koeficienty označeny symboly A1 až A20):

A1x3 + A2x2y + A3x2z + A4x2 + A5xy2 + A6xyz + A7xy + A8xz2 + A9xz + A10x + A11y3 + A12y2z + A13y2 + A14yz2 + A15yz + A16y + A17z3 + A18z2 + A19z + A20=0 

povray5003

Obrázek 3: Sada kubik zapsaných implicitní rovnicí. Každá kubika je specifikována pomocí dvaceti koeficientů dosazených do implicitní rovnice.

Zobecněním objektů typu quadric, cubic a quartic vznikl objekt nazvaný jednoduše poly (od slova polynom), který do POV-Raye implementoval opět výše zmíněný Alexander Enzmann. Jedná se o implicitní plochu definovanou polynomem n-tého stupně, přičemž stupeň polynomu může ležet v rozsahu 2 až 15. S vyšším stupněm polynomu samozřejmě roste i počet jeho členů, tj. i koeficientů, které se musí specifikovat. Například pro šestý stupeň se jedná o 84 koeficientů, jelikož polynom má v tomto případě tři nezávislé proměnné x, y a z. Objekt typu poly je sice možné použít i pro vytvoření kvadrik či kubik, ovšem rychlost výpočtu bude pomalejší než v případě, že se použijí specializované objekty quadric a cubic (podobně je možné například kouli či válec popsat obecnou kvadrikou, ale rychlejší i syntakticky přehlednější bude použití objektů sphere či cylinder). Syntaxe zápisu objektu poly je velmi jednoduchá:

poly {
    stupeň <A1, A2, A3,... Am>
  } 
povray5004

Obrázek 4: Implicitní plocha zapsaná obecným polynomem pátého stupně.

povray5005

Obrázek 5: Implicitní plocha zapsaná obecným polynomem šestého stupně.

3. Vizualizace obecných implicitních funkcí a objemových dat

Poměrně často se v praxi můžeme setkat s potřebou vykreslení obecných implicitních funkcí. V POV-Rayi lze tyto funkce vykreslit hned několika různými způsoby. V případě, že nám postačuje zvýraznění pouze jedné či několika izoploch, tj. ploch, které spojují všechny body, pro které platí F(x,y,z)=c, kde c je vhodně zvolená konstanta (prahová hodnota), je možné použít objekt typu isosurface, pro který se kromě vlastní implicitní funkce specifikuje i její prahová hodnota, obalové těleso i některé další parametry, které POV-Rayi pomáhají při numerickém výpočtu průsečíku paprsku s izoplochou. Na šestém obrázku je vyobrazena izoplocha poměrně složité implicitní funkce, jejíž tvar je: y-cos(sqrt(xx + zz)3pi)0.1+sin(12a­tan2(x, z))sin(8atan2(y, sqrt(xx + zz)))*0.1. Vidíme, že POV-Ray může při zobrazování implicitních funkcí mnohdy nahradit i takové „těžkotonážní“ programy, jakými jsou například Maple či Mathematica (do vytvořeného 3D modelu lze samozřejmě přidat i souřadné osy, ořezové plochy, barevné zvýraznění minim a maxim pomocí procedurálních textur atd.). Na šestém obrázku je objekt popsaný následovně:

isosurface
{
  function
  {
    y-cos(sqrt(x*x + z*z)*3*pi)*0.1 // 2D funkce "vlny"
    +sin(12*atan2(x, z))*sin(radians(clock*360)+8*atan2(y, sqrt(x*x + z*z)))*0.1
  }
  threshold 0.0            // hranice
  accuracy 1e-8            // přesnost výpočtu
  max_gradient 10           // maximální gradient
  contained_by
  {                  // hraniční těleso
    box
    {
      -2.2, 2.2
    }
  }
  texture
  {                  // textura povrchu implicitní plochy
    Solid
  }
  scale 1.7              // lineární transformace aplikované na plochu
} 
povray5006

Obrázek 6: Objekt typu isosurface vykreslený POV-Rayem

Ovšem použití izoploch nepředstavuje jedinou možnost, jak lze implicitní funkce v POV-Rayi zobrazit. Ve třicáté části tohoto seriálu jsme si mj. řekli, že v POV-Rayi lze vnitřní část uzavřených těles vyplnit částicemi (particles) s proměnlivou hustotou a různými optickými vlastnostmi. Částice mohou absorbovat (pohlcovat) světelné záření, mohou ho naopak emitovat (vyzařovat, výsledkem je světélkující hmota) nebo – což je výpočetně nejsložitější případ – dokonce mohou rozptylovat procházející světlo. Hustotu těchto částic v prostoru je možné popsat i matematickou funkcí. Právě s využitím tohoto výpočetního aparátu lze zobrazit i implicitní funkce a to zcela odlišným způsobem, než v případě využití izoploch. Výsledek tohoto způsobu zobrazení implicitní funkce, jejíž vzorec byl uveden v předchozím odstavci, je ukázán na sedmém a osmém obrázku. U obou obrázků je použita stejná implicitní funkce, liší se pouze pozice kamery (pozorovatele) v prostoru – jednou se na funkci díváme z osy y, podruhé z osy z:

box
{
  -3,3                 // hranice kvádru
  pigment
  {
    color rgbf <1,1,1,1>
  }
  interior               // vlastnosti vnitřku kvádru
  {
    media
    {
      emission 0.55
      intervals 2         // parametry pro algoritmus Monte Carlo
      samples 5
      method 3
      density
      {              // změna hustoty částic
        function         // na základě funkce
        {
          y-cos(sqrt(x*x + z*z)*3*pi)*0.1 // 2D funkce "vlny"
          +sin(12*atan2(x, z))*sin(radians(clock*360)+8*atan2(y, sqrt(x*x + z*z)))*0.1
        }
        color_map        // barvová mapa
        {
          [0.0 color rgb <0, 0, 0>]
          [0.5 color rgb <1, 0, 0>]
          [1.0 color rgb <1, 1, 0>]
        }
      }
    }
  }
  hollow                // Duležité! kvádr musí být "prázdný"
} 
povray5007

Obrázek 7: Implicitní funkce použitá pro nastavení hustoty části hmoty, která emituje světlo.

povray5008

Obrázek 8: Odlišný pohled na kvádr vyplněný hmotou emitující světlo.

To však ještě není vše – zcela stejnou funkci je možné použít i jako základ pro procedurální texturu. Namapováním této prostorové textury na plochu dojde k výběru pouze jedné roviny z původně kontinuálního prostoru, přičemž rovina řezu může být libovolná. Tato technika byla použita pro získání devátého a desátého obrázku. Následuje výpis fragmentu kódu, ve kterém vidíme, jakým způsobem lze použít uživatelsky definovanou funkci pro vytvoření prostorové procedurální textury:

box
{
  <-3,-1,-3>, <3,0,3>
  pigment
  {
    function
    {
      y-cos(sqrt(x*x + z*z)*3*pi)*0.1 // 2D funkce "vlny"
      +sin(12*atan2(x, z))*sin(radians(clock*360)+8*atan2(y, sqrt(x*x + z*z)))*0.1

    }
    color_map        // barvová mapa
    {
      [0.0 color rgb <0, 0, 0>]
      [0.5 color rgb <1, 0, 0>]
      [1.0 color rgb <1, 1, 0>]
    }
  }
} 
povray5009

Obrázek 9: Řez prostorové textury (definované vlastní funkcí) rovinou y=-3.

povray5010

Obrázek 10: Řez prostorové textury (definované vlastní funkcí) rovinou y=-2.

Raytracer POV-Ray dokáže ve vykreslovaných scénách použít i objekty reprezentované objemovými elementy (voxely), které tvoří pravidelnou rastrovou mřížku. Každý voxel je přitom zapsaný osmibitovou, šestnáctibitovou či dokonce třicetidvoubitovou hodnotou, kterou je možné považovat za „hustotu“ hmoty v daném objemu prostoru (ovšem tuto hodnotu voxelu lze mapovat i na barvu pomocí nám již známých barvových map). Tímto – z hlediska klasických modelovacích programů – poněkud nekonvenčním způsobem, kterým disponuje relativně malé množství aplikací, je možné v jedné scéně zkombinovat různé typy prostorových dat. Objemová data se v praxi začínají objevovat stále častěji, především z toho důvodu, že roste počet zařízení, která tato data produkují (počítačová tomografie, magnetická rezonance) a současně rostou i kapacity operačních pamětí a rychlosti mikroprocesorů, takže se tato data již dají poměrně snadno zpracovávat. Na následujících obrázcích jsou ukázky objemových dat vykreslených POV-Rayem.

povray5011

Obrázek 11: CT mozku, vizualizováno POV-Rayem.

povray5012

Obrázek 12: Výsledek simulace proudění po vizualizaci výsledných objemových dat.

povray5013

Obrázek 13: Vesmír v makroskopickém měřítku.

povray5014

Obrázek 14: Výsledek jednoduché simulace tepelného proudění.

povray5015

Obrázek 15: Uměle vytvořená prostorová data.

4. POV-Ray jako back-end simulačních programů

Vzhledem k tomu, že zdrojový kód scény určené pro POV-Ray je možné poměrně jednoduše generovat v jiných aplikacích, používá se tento raytracer velmi často jako vizualizační back-end různých simulačních programů. Idea spolupráce POV-Raye a simulačního programu je v tom nejjednodušším případě založena na průběžném exportu dat ze simulačního programu do formátu, jaký dokáže POV-Ray zpracovat. Jednotlivé takto získané soubory jsou následně vyrendrovány a převedeny do animace. Tímto způsobem bylo získáno i následujících osm animací. Jedná se o výsledek práce jednoduchého programu, který dokáže simulovat změnu tvaru a polohy systému tvořeného hmotnými kuličkami spojenými elastickými vazbami (tyto systémy se nazývají mass and springs). Tento program v každém kroku simulace vytvořil jeden soubor pojmenovaný xxxx.inc, kde xxxx je číslo snímku. V souboru byly uloženy souřadnice jednotlivých kuliček i válců, které představují elastickou vazbu. Všechny další informace důležité pro POV-Ray (souřadnice kamery, pozice světelných zdrojů, deklarace textur atd.) byly uloženy v souboru simulation.pov, do kterého se vygenerované soubory vložily pomocí malého triku:

#include concat(str(frame_number, -4, 0), ".inc") 

Vykreslení všech snímků je velmi jednoduché – postačí použít volbu -kffx, kde za x se dosadí celkový počet snímků. Interní proměnná frame_number je totiž korektně automaticky nastavena na číslo právě renderovaného snímku v animaci.

 1. animace 1
 2. animace 2
 3. animace 3
 4. animace 4
 5. animace 5 (pozor, klouže to)
 6. animace 6 (nestabilita)
 7. animace 7 (pád ze schodů 1)
 8. animace 8 (pád ze schodů 2)

Pro ilustraci si ještě ukažme čtyři snímky získané z jedné simulace.

povray5016
povray5017
povray5018
povray5019

5. Literatura

 1. Barr, A.H.: Superquadrics and Angle Preserving Transformations,
  IEEE Computer Graphics and Applications, January 1981
 2. Bourke Paul: Quadrics,
  July 1996
 3. Bourke Paul: Superellipse and Superellipsoid,
  January 1990
 4. Faux, I.D. a Pratt, M.J.: Computational Geometry for Design and Manufacture,
  Ellis Horwood Ltd., Wiley & Sons, 1979
 5. Foley J., Dam van A., Feiner S., Hughes J.: Computer Graphics – Principles and Practice (Second Edition)
  Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1990, ISBN 0–201–12110–7
 6. Hill, F. S. jr.: Computer Graphics using OpenGL,
  Prentice Hall, 2001
 7. Prusinkiewicz Przemyslaw and Hanan James: Lindenmayer Systems, Fractals, and Plants,
  Springer-Verlag, New York, 1989.
 8. Prusinkiewicz Przemyslaw and Lindenmayer Aristid: The Algorithmic Beauty of Plants,
  Springer-Verlag, NY, 1990. ISBN 0–387–97297–8
  http://algorit­hmicbotany.or­g/papers/abop/a­bop.lowquality­.pdf
 9. Wallace A.: Differential Topology,
  Benjamin/Cummings Co., Reading, Massachussetts, USA, 1968
 10. Weber J., Penn J.: Creation and Rendering of Realistic Trees,
  Proceedings of SIGGRAPH '95, volume 22(4), ACM SIGGRAPH, New York, 1995
 11. Žára J., Beneš B., Felkel P.: Moderní počítačová grafika
  Computer Press, Praha, 1998, ISBN 80–7226–049–9
 12. Žára J., Limpouch A., Beneš B., Werner T.: Počítačová grafika – principy a algoritmy
  Grada, Praha, 1992, ISBN 80–85623–00–5
povray5020

6. Články dostupné na Internetu

 1. POVRay density (DF3) files or Using POVRay as a volume renderer,
  http://local.was­p.uwa.edu.au/~pbou­rke/miscellane­ous/df3/
 2. Scientific Visualizations with POV-Ray,
  http://www.li­nuxjournal.com/ar­ticle/7486
 3. David G. Green: „Tutorial about L-systems“,
  http://life.csu­.edu.au/complex/tu­torials/tutori­al2.html
  http://www.csu­.edu.au/complex_sys­tems/tutorial2­.html
 4. Reach for the stars,
  http://www.oy­onale.com/iss­.php?lang=en&pa­ge=1
 5. African in Space,
  http://www.afri­caninspace.com/
 6. L-systémy: přírodní objekty i umělé artefakty:
  /clanky/l-systemy-prirodni-objekty-i-umele-artefakty/
 7. Implementace L-systémů založená na želví grafice:
  /clanky/imple­mentace-l-systemu-zalozena-na-zelvi-grafice/
 8. Paralelní přepisování řetězců v L-systémech:
  /clanky/paralelni-prepisovani-retezcu-v-l-systemech/
 9. Závorkové a stochastické L-systémy:
  /clanky/zavorkove-a-stochasticke-l-systemy/
 10. Mozaiky s L-systémy a trojrozměrné L-systémy:
  /clanky/mozaiky-s-l-systemy-a-trojrozmerne-l-systemy/
 11. L-systémy v 3D: Lparser, POV-Ray a Blender:
  /clanky/l-systemy-v-3d-lparser-pov-ray-a-blender/
 12. Tvorba 2D a 3D modelů pomocí Lparseru:
  /clanky/tvorba-2d-a-3d-modelu-pomoci-lparseru/
 13. Trojrozměrné modely vytvářené v Lparseru:
  /clanky/trojroz­merne-modely-vytvarene-v-lparseru/
 14. Animace a mutace modelů L-systémů:
  /clanky/animace-a-mutace-modelu-l-systemu/
 15. Pokročilejší animace trojrozměrných L-systémů:
  /clanky/pokro­cilejsi-animace-trojrozmernych-l-systemu/
 16. Publikace Biological Modeling and Visualization research group (University of Calgary):
  http://algorit­hmicbotany.or­g/papers/
povray5021

Podcast - kyberbezpečnost

7. Modelovací programy a specializované 3D editory

 1. The Official Moray Homepage: A Wireframe Modeller for POV-Ray 3.x:
  http://www.stmuc­.com/moray/
 2. KPovModeler:
  http://www.kpov­modeler.org/
 3. Spilin editor:
  http://www.flashnet­.it/users/fn027571/s­pil/main.html
 4. Wings 3D:
  http://www.win­gs3d.com/
 5. Truevision:
  http://truevi­sion.sourcefor­ge.net/
 6. Lparser:
  http://home.wa­nadoo.nl/lauren­s.lapre/lparser­.html
 7. POV-Tree:
  http://propro­.ru/go/Wshop/pov­tree/povtree.html
 8. POV-Ray Modelling Programs:
  http://www.po­vray.org/resou­rces/links/3D_Pro­grams/POV-Ray_Modelling_Pro­grams/
povray5022

8. Konverzní programy a utility pro POV-Ray

 1. Cloud generator (POV-Ray):
  http://www.oy­onale.com/mode­les.php?lang=en&pa­ge=36
 2. ImageJ Plugins DF3:
  http://fly.mpi-cbg.de/~saalfel­d/df3.html
 3. df3 Python Class:
  http://povray­.tashcorp.net/tu­torials/scrip­t_df3/
 4. vrml2pov:
  http://www.che­micalgraphics­.com/paul/vrml2pov/
 5. Rune's Particle System:
  http://runevi­sion.com/3d/in­clude/particles/
povray5023

9. Další zajímavé odkazy na Internetu

 1. The POV-Ray Cyclopedia:
  http://www.spi­ritone.com/~en­glish/cyclope­dia/index.html
 2. POV-Ray New Ring:
  http://webrin­g.povray.org/
 3. Animations with POV-Ray:
  http://www.f-lohmueller.de/pov_tut/­animate/pov_a­nie.htm
 4. The POV-Ray Objects Collection:
  http://objects­.povworld.org/
 5. POV-Ray Texture Library 4.0:
  http://texlib­.povray.org/
 6. Galerie modelů vytvořených v Lparseru:
  http://home.wa­nadoo.nl/lauren­s.lapre/lparser2­.html
 7. Charlie Chernohorsky :-) L-systémy ve FractIntu:
  http://fractin­t.oblivion.cz/
 8. POV-Ray Hall of Fame,
  http://hof.po­vray.org/
 9. Tekno Frannansa,
  http://www.zaz­zle.com/tekf
 10. Internet Raytracing Competition,
  http://www.ir­tc.org/
 11. POVRay Short Code Contest – Round 3,
  http://local.was­p.uwa.edu.au/~pbou­rke/exhibition/scc3/fi­nal/
 12. SCC4: POVRay Short Code Contest,
  http://local.was­p.uwa.edu.au/~pbou­rke/exhibition/scc4/fi­nal/
 13. SCC5: POVRay Short Code Contest #5 – The animation round!,
  http://local.was­p.uwa.edu.au/~pbou­rke/exhibition/scc5/fi­nal.html
 14. POV-Ray posters,
  http://www.po­vray.org/poster­s/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.