Hlavní navigace

Vznik mikrořadičů: dokončení popisu čtyřbitového čipu Atmel MARC4

11. 4. 2017
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

Dnešní článek o mikrořadičích Atmel MARC4 bude rozdělen na dvě části. V první dokončíme popis instrukční sady a v části druhé si řekneme, jak a v jakém jazyku se pro tyto čipy vyvíjí ovládací software.

Obsah

1. Vznik mikrořadičů: dokončení popisu čtyřbitového čipu Atmel MARC4

2. Nastavení příznaku branch na základě vypočtené podmínky

3. Operace s příznakovými bity

4. Přesuny dat mezi registry X, Y, SP a RP

5. Operace typu load & store

6. Základní podpora pro počítané programové smyčky

7. Vstupy a výstupy

8. Ostatní instrukce

9. Programování čipů MARC4

10. Vznik a vývoj programovacího jazyka Forth

11. Forth: programovací jazyk, vývojové prostředí či operační systém?

12. Abstraktní dvouzásobníkový procesor

13. Základy programování ve Forthu: zásobník operandů

14. Vytváření nových slov

15. Podmínky a programové smyčky

16. Odkazy na Internetu

1. Vznik mikrořadičů: dokončení popisu čtyřbitového čipu Atmel MARC4

V předchozím článku jsme se seznámili s architekturou poměrně zajímavých čtyřbitových mikrořadičů Atmel MARC4. Připomeňme si, že tyto mikrořadiče jsou založeny na zásobníkové architektuře, v níž je dvojice zásobníků (zásobník návratových adres a zásobník operandů) doplněna o čtveřici registrů X, Y, SP a RP s adresami do paměti dat. Zjednodušené schéma tohoto čipu můžeme vidět na prvním obrázku:

Obrázek 1: Zjednodušené schéma čtyřbitových mikrořadičů MARC4.

V instrukčním souboru nalezneme celkem osmdesát instrukcí, které je možné rozdělit do několika skupin. Prvních šest skupin jsme si již popsali minule, dalších sedm skupin instrukcí bude popsáno v navazujících kapitolách:

Obrázek 2: Obsazení všech 256 osmibitových kombinací instrukcemi (zdroj: Atmel).

2. Nastavení příznaku branch na základě vypočtené podmínky

Následující skupina šesti instrukcí porovná dva operandy ležící na zásobníku operandů a následně nastaví příznakový bit branch na základě porovnání těchto operandů. Posléze je operand ležící na vrcholu zásobníku (tedy na TOS) odstraněn, což je praktické, neboť se většinou provádí porovnání s konstantou:

Instrukce Význam
CMP_EQ nastav B=1 za podmínky, že n1 = n2
CMP_NE nastav B=1 za podmínky, že n1 ≠ n2
CMP_LT nastav B=1 za podmínky, že n1 < n2
CMP_LE nastav B=1 za podmínky, že n1 ≤ n2
CMP_GT nastav B=1 za podmínky, že n1 > n2
CMP_GE nastav B=1 za podmínky, že n1 ≥ n2

Poznámka: to, že se nastavuje příznak branch a nikoli carry, je velmi praktické, neboť branch se používá u podmíněných skoků:

Instrukce Význam
BRA podmíněný skok při splnění branch==1 (dlouhá varianta s 12bitovou adresou)
SBRA podmíněný skok při splnění branch==1 (krátká varianta se šestibitovou adresou)

3. Operace s příznakovými bity

Další čtyři instrukce slouží k manipulaci s příznakovými bity. Připomeňme si, že existují pouze dva příznakové bity nazvané carry a branch, které jsou uložené ve čtyřbitovém registru nazvaném CCR (další dva bity jsou neobsazené). To mj. znamená, že je možné registr CCR uložit na zásobník operandů nebo ho naopak ze zásobníku obnovit:

Instrukce Význam
CCR@ uložení příznakových bitů na vrchol zásobníku operandů (TOS)
CCR! obnovení příznakových bitů ze zásobníku operandů (z TOS)
   
SET_BCF nastavení příznakových bitů carrybranch na jedničku
TOG_BF negace příznakového bitu branch

4. Přesuny dat mezi registry X, Y, SP a RP

Minule jsme si řekli, že mezi registry viditelné programátorům patří i čtveřice osmibitových registrů s uloženou adresou. Dva z těchto registrů RP a SP obsahují adresu vrcholu zásobníku návratových nebo vrcholu zásobníku operandů, další dva registry X a Y pak například adresu v poli atd. – tyto dva registry jsou využívané programátory:

Registr Šířka Význam
RP 8 bitů ukazuje na vrchol zásobníku návratových adres, který je umístěný v RAM
SP 8 bitů ukazuje na druhý prvek uložený na zásobníku operandů, který je umístěný v RAM
X 8 bitů obecný (index) registr použitý při adresování
Y 8 bitů obecný (index) registr použitý při adresování

Pro načtení hodnoty do těchto registrů popř. naopak pro uložení obsahu registrů slouží následujících dvanáct instrukcí. Prvních osm instrukcí načítá a ukládá obsah registrů na zásobník operandů, což znamená, že se vždycky bude pracovat se dvěma prvky (registry mají šířku osm bitů, zatímco prvky na zásobníku mají šířku jen čtyři bity):

Instrukce Význam
SP@ na zásobník operandů se uloží obsah registru SP (do dvou prvků), SP se zvýší o 2
RP@ na zásobník operandů se uloží obsah registru RP (do dvou prvků)
X@ na zásobník operandů se uloží obsah registru X (do dvou prvků)
Y@ na zásobník operandů se uloží obsah registru Y (do dvou prvků)
SP! dva prvky ze zásobníku operandů se použijí pro zápis nové hodnoty do SP
RP! dva prvky ze zásobníku operandů se použijí pro zápis nové hodnoty do RP
X! dva prvky ze zásobníku operandů se použijí pro zápis nové hodnoty do X
Y! dva prvky ze zásobníku operandů se použijí pro zápis nové hodnoty do Y
   
>SP konstanta konstanta (bajt) se zapíše do registru SP
>RP konstanta konstanta (bajt) se zapíše do registru RP
>X konstanta konstanta (bajt) se zapíše do registru X
>Y konstanta konstanta (bajt) se zapíše do registru Y

5. Operace typu load & store

Poměrně rozsáhlá skupina instrukcí slouží pro načtení či uložení dat na vrchol zásobníku operandů (TOS). Při adresování operandů se používají adresovací registry X a Y, jejichž obsah (adresa) může být instrukcí modifikována, neboť jsou podporovány pre-inkrementy a post-dekrementy adresy. Díky tomu lze velmi efektivním způsobem procházet poli, a to mnohem efektivnějším způsobem, než je tomu i u některých výkonnějších osmibitových mikrořadičů:

Instrukce Význam
[X]@ z RAM na adrese uložené v registru X se načtou data a uloží na TOS
[Y]@ z RAM na adrese uložené v registru Y se načtou data a uloží na TOS
[+X]@ nejprve se zvýší obsah registru X a posléze se provede instrukce [X]@
[+Y]@ nejprve se zvýší obsah registru Y a posléze se provede instrukce [Y]@
[X–]@ nejprve se provede instrukce [X]@ a poté se sníží obsah registru X
[Y–]@ nejprve se provede instrukce [Y]@ a poté se sníží obsah registru Y
[>X]@ konstanta provede se instrukce [X]@ a poté se do registru X načte nová konstanta
[>Y]@ konstanta provede se instrukce [Y]@ a poté se do registru Y načte nová konstanta
   
[X]! obsah TOS se uloží do RAM na adresu uloženou v registru X
[Y]! obsah TOS se uloží do RAM na adresu uloženou v registru Y
[+X]! nejprve se zvýší obsah registru X a posléze se provede instrukce [X]!
[+Y]! nejprve se zvýší obsah registru Y a posléze se provede instrukce [Y]!
[X–]! nejprve se provede instrukce [X]! a poté se sníží obsah registru X
[Y–]! nejprve se provede instrukce [Y]! a poté se sníží obsah registru Y
[>X]! konstanta nejprve se provede instrukce [X]! a poté se do registru X načte nová konstanta
[>Y]! konstanta nejprve se provede instrukce [Y]! a poté se do registru Y načte nová konstanta

6. Základní podpora pro počítané programové smyčky

Při implementaci počítaných programových smyček se většinou počitadlo smyčky ukládá na zásobník návratových adres. To s sebou přináší několik výhod, například uvolnění zásobníku operandů pro výpočty, uvolnění registrů X a Y pro indexování prvků v polích atd. Aby nebylo nutné při přepočtu hodnoty počitadla neustále přesunovat hodnotu ze zásobníku návratových adres na zásobník operandů a zpět, byla do instrukčního souboru čipů MARC4 přidána instrukce DECR, která počitadlo sníží přímo na zásobníku návratových adres a současně nastaví příznak branch podle toho, zda se dosáhlo nuly či nikoli. Následně je možné použít podmíněný skok používající právě tento příznak:

Instrukce Význam
>R přesun hodnoty z TOS zásobníku operandů na zásobník návratových adres s rozšířením na 12 bitů
R@ opak předchozí instrukce
I alias předchozí instrukce
DECR snížení indexu (počitadla) uloženého na vrcholu zásobníku návratových adres, nastavení příznaku branch

7. Vstupy a výstupy

Tato kapitola bude velmi krátká, protože v instrukčním souboru čipů MARC4 najdeme pouze dvě instrukce určené pro ovládání vstupních a výstupních pinů. Tyto instrukce vždy pracují se čtyřmi piny a proto se mohou přečtené hodnoty či naopak hodnoty, na něž se mají piny nastavit, přenášet z vrcholu zásobníku operandů (TOS):

Instrukce Význam
IN čtyři bity přečtené z I/O portu jsou zapsány na vrchol zásobníku operandů
OUT opačná instrukce, zápis čtyř bitů z TOS zásobníku operandů na I/O port

8. Ostatní instrukce

Na závěr se krátce zmiňme o instrukcích, které nespadají do žádné výše uvedené kategorie:

Instrukce Význam
NOP pravděpodobně není nutné zdlouhavě popisovat :-)
   
DI zákaz všech přerušení
RTI návrat z rutiny přerušení
SWI vyvolání softwarového přerušení
   
SLEEP přechod MCU do režimu spánku
   
TABLE načtení osmibitové konstanty z paměti ROM a uložení na TOS

9. Programování čipů MARC4

Pro čipy MARC4 je možné vytvářet programy buď v assembleru nebo v programovacím jazyce Forth, konkrétně v jeho variantě nazvané qFORTH. Tento dialekt Forthu podporuje všechny základní řídicí konstrukce, tedy BEGIN .. AGAIN, BEGIN .. UNTIL, CASE .. ENDCASE, DO .. LOOP, IF .. THEN, IF .. ELSE .. THEN, BEGIN .. WHILE .. REPEAT (setkáme se s nimi v patnácté kapitole). Kromě toho podporuje práci se čtyřbitovými a osmibitovými operandy, přičemž při použití osmibitových operandů je generován poměrně neefektivní kód (což je ovšem vzhledem k interní architektuře čipu pochopitelné). Kromě toho podporuje qFORTH i direktivy preprocesoru, které se vzdáleně podobají direktivám známým z céčka:

$IFDEF MUX4–LCD
$INCLUDE LCD–MUX4.SCR
$ELSE
$INCLUDE LCD–MUX3.SCR
$ENDIF

Většina implementací Forthu sice umožňuje interaktivní tvorbu programu i jeho interaktivní ladění, ovšem v případě qFORTHu je tomu jinak, protože se jedná o překladač. Tato vlastnost je opět pochopitelná, zvláště když si uvědomíme, jak malá je kapacita paměti RAM. Překlad je poměrně přímočarý a to díky chytře zvolené instrukční sadě čipů MARC4. Pro qFORTH je dodáváno vývojové prostředí, které je s velkou pravděpodobností vytvořeno v TurboVision a vypadá tedy podobně, jako například známé IDE společnosti Borland (TurboPascal, Turbo C, Borland C++ atd.).

Poznámka: vzhledem k minimálním kapacitám RAM i ROM, instrukční sadě, možnostem adresování a ostatně i čtyřbitové šířce ALU nemá pro tyto čipy použití jazyka typu C vlastně žádný velký praktický význam.

10. Vznik a vývoj programovacího jazyka Forth

Vývoj programovacího jazyka Forth probíhal velmi zajímavě. Nikdy se totiž nejednalo o čistě „akademický produkt“, který by měl reprezentovat nějakou nosnou revoluční myšlenku (a tím méně o jazyk určený pro výuku programování), ale o programovací jazyk, který vytvořil v podstatě jeden člověk pro svoji osobní potřebu tak, aby přesně splňoval jeho pracovní požadavky. Tento programátor se jmenuje Charles „Chuck“ Moore a dodnes patří mezi zajímavé a současně velmi rozporuplné osobnosti, které se podílely na rozvoji výpočetní techniky, zejména vestavěných (embedded) řídících systémů a systémů běžících v reálném čase. Moore byl prý překvapen, když zjistil, že systém, který vyvinul pro své potřeby, používají i další lidé, kterým v jejich práci vyhovuje více než v té době komerčně prosazovaný Fortran).

Do značně heterogenního prostředí počítačů a operačních systémů sedmdesátých let přišel Moore se svým jazykem (či lépe řečeno celou vývojovou platformou) Forth. Vývojové prostředí Forthu obsahovalo interaktivní editor, interpret jazyka Forth a univerzální vazbu na assembler upravený na právě provozovaný systém. Toto prostředí umožňovalo spouštět souběžně více procesů a současně mohlo v systému nezávisle pracovat až 64 uživatelů, a to i na platformách, jejichž operační systém nebyl multiuživatelský a dokonce ani multitaskový.

Ve skutečnosti Forth (resp. jeho vývojové prostředí, tyto dva pojmy však většinou splývají) nepotřeboval pro své spuštění žádný operační systém, pracoval totiž přímo s periferními zařízeními – z toho také vyplývá skutečnost, že se zdrojové kódy vytvářených aplikací neukládaly tak jako dnes do textových souborů, ale byly v předkompilované či přímo přeložené podobě uloženy v blocích pevné délky (takzvaných obrazovkách), které se podle potřeby nahrávaly do operační paměti počítače. Tyto programové bloky u mnoha systémů odpovídaly velikosti bloků na disku (typická velikost je 512 B a 1 kB), což značně urychlovalo práci s disky, protože se nemusely provádět složité přepočty adres na bloky. Na druhou stranu se nejedná o příliš efektivní způsob uložení a ani násilné rozdělování programů na obrazovky nemusí všem programátorům vyhovovat (zejména v současnosti).

11. Forth: programovací jazyk, vývojové prostředí či operační systém?

Chuck Moore začal vytvářet programovací jazyk Forth docela nevinně – zpočátku se jednalo pouze o jakási makra, která používal při programování aplikací z oblasti astronomie (jednalo se o poměrně složité astronomické výpočty a řízení radioteleskopů). Tato makra se postupným vývojem proměnila v translátor vyšších operací do jazyka symbolických adres (assembleru) a v dalších letech pak do plnohodnotného i když dosti neobvyklého interaktivního programovacího jazyka s vlastním vývojovým prostředím.

Jedná se přitom o jazyk interpretovaný, i když jiným způsobem, než je dnes zvykem, a současně plně a oboustranně interaktivní. Z tohoto důvodu se v něm aplikace vyvíjí a především testují velmi jednoduše, zejména v porovnání s jazyky kompilovanými, jako jsou dnes často používané programovací jazyky C, C++, (polomrtvý) Pascal, C# a v podstatě i Java. Všechny vyjmenované kompilované jazyky potřebují pro vývoj programů mnoho podpůrných prostředků (editor, překladač, linker, debugger), které však mezi sebou nejsou (a ani nemohou být) příliš propojeny – proto je v nich ladění programů poměrně těžkopádné, vyžaduje knihovny s debug symboly atd.

Ve Forthu jsou všechny tyto prostředky sloučeny, ale to v žádném případě neznamená, že by vznikl mnohasetkilobajtový moloch. Naopak, celé vývojové prostředí Forthu zabírá jednotky, maximálně desítky kilobytů. Vývojové prostředí Forthu je totiž účelně vytvořeno tak, že obsahuje jen nejnutnější součásti (ostatně Chuck Moore zapřísáhlý minimalista, což je patrné i při pohledu na design čipů, které navrhl).

Výpočetní výkon počítačů v té době nebyl příliš vysoký, k čemuž se dále přidávala poměrně vysoká cena za jednotku strojového času. Programátoři byli nuceni vytvářet programy co nejrychlejší a s co nejmenšími nároky na kapacitu operační paměti (v té době se to vyplatilo, v dnešním světě je v mnoha případech jednodušší programovat resp. „bastlit“ co nejrychleji a ušetřené prostředky investovat do nového hardwaru). Časově kritické úseky aplikací se tedy neustále tvořily v assembleru, k čemuž byl Forth dokonale připraven, neboť existovalo jednoduché programátorské i aplikační rozhraní pro přístup k assembleru.

Také fakt, že Forth využíval vlastní blokový souborový systém (v dnešních OS se kromě toho používá „proudový“ souborový systém, i když nejmenší adresovatelná jednotka na disku je právě jeden blok), v některých aplikacích značně urychlil práci se soubory. Týká se to zejména databázových aplikací a aplikací pro zpracování obrazu.

12. Abstraktní dvouzásobníkový procesor

Programovací jazyk Forth byl určen zejména pro implementaci na takzvaných zásobníkových procesorech, přesněji řečeno na procesorech s minimálně dvěma zásobníky – zásobníkem operandů (operand stack nebo pouze stack) a zásobníkem návratových adres (return stack). Tyto procesory se od dnes nejpoužívanějších registrových procesorů liší především způsobem provádění aritmetických a logických operací. Prosím povšimněte si, že právě tyto dva zásobníky najdeme na čtyřbitových mikrořadičích MARC4. To však zdaleka není všechno – většina instrukcí MARC4 přímo odpovídá slovům (příkazům) programovacího jazyka Forth, což ostatně uvidíme v navazujících třech kapitolách.

Poznámka: „pravé“ zásobníkové procesory mají zásobníky uloženy ve specializovaných blocích paměti, zatímco u MARC4 jsou součástí operační (datové) paměti. U takto malých čipů to má svůj význam, u větších procesorů se naopak vyžadoval větší výpočetní výkon a tudíž i paralelní přístup k zásobníkům.

13. Základy programování ve Forthu: zásobník operandů

Forth je mezi programátory znám především jako jazyk, ve kterém se aritmetické a logické výrazy zapisují pomocí RPN – Reverse Polish Notation (obrácené polské notace) označované také jako postfixová notace. Při tomto způsobu zápisu se nejdříve uvádějí operandy a teprve poté operace, která se s těmito operandy může provádět.

Už na základní škole se však každý člověk učí takzvanou infixovou notaci zápisu, ve které se operátory píšou mezi operandy. Vzhledem k prioritě operátorů je však nutné v infixové notaci používat závorky. Rozdíl mezi následujícími dvěma výrazy uvedenými v infixové notaci je snad zřejmý:

a+b*c
(a+b)*c

Při použití postfixové notace nejsou závorky zapotřebí, protože se priorita operací vyjadřuje přímo posloupností operátorů. Výše uvedené výrazy lze tedy do postfixové notace přepsat následovně:

a b c * + nebo též b c * a +
a b + c * nebo též c a b + *

Všimněte si, že u výrazů napsaných na levé straně se oproti infixové notaci nemění pořadí operátorů.

Pomocí postfixové notace je možné zapisovat všechny operace i funkce, dokonce ani nezáleží na počtu operandů (stírá se rozdíl mezi unárními. binárními, ternárními apod. operacemi). Ve skutečnosti není v postfixové notaci prakticky žádný rozdíl mezi operacemi a funkcemi, takže pro ně není nutné zavádět nějaká zvláštní syntaktická pravidla.

Důsledkem výše uvedených skutečností je fakt, že znaky běžně používané pro operátory je možné použít pro jiné účely, podobně jako například v jazyce Lisp nebo Scheme (což jsou mimochodem jazyky používající prefixovou notaci).

Aritmetické operace se ve Forthu zapisují přesně podle infixové notace s tou podmínkou, že jednotlivé operátory od sebe musí být odděleny mezerou, znakem tabelátoru či znakem pro konec řádku. Příklad zápisu některých aritmetických operací a jejich kombinací:

10 20 +
10 20 *
10 20 -
10 20 + 30 *
5 4 3 2 1 * / + -

Význam výše uvedených operací ve Forthu je následující: samotný zápis čísla znamená, že se toto číslo uloží do zásobníku. Zápis operátoru způsobí, že se operandy vyberou ze zásobníku, provede se s nimi operace a výsledek se uloží zpět na zásobník. Vzhledem k tomu, že všechny zmíněné operace jsou binární, vyberou se ze zásobníku dvě hodnoty a zpět se zapíše pouze jediná hodnota, tj. počet položek na zásobníku se o jednu sníží.

S operandy umístěnými na zásobníku operandů lze provádět některé operace, jejichž názvy přitom odpovídají názvům instrukcí mikrořadiče MARC4 (což samozřejmě není náhoda, ale záměr):

Prohození dvou operandů:

1 2 swap

Duplikace (kopie) operandu na TOS:

1 dup

Opak předchozí operace – odstranění operandu z TOS:

1 2 drop

Slovo over se podobá výše popsanému slovu dup, tj. provádí se kopie hodnoty uložené v zásobníku. V tomto případě se však jedná o hodnotu uloženou pod vrcholem zásobníku, nikoli o hodnotu uloženou přímo na vrcholu zásobníku:

1 2 over

Slovo rot manipuluje hned se třemi položkami uloženými na zásobníku. Jak již název tohoto slova napovídá, provádí se rotace položek, a to tak, že datová položka na třetí nejvyšší pozici v zásobníku operandů je vyjmuta a uložena na jeho vrchol:

1 2 3 rot

14. Vytváření nových slov

Forth místo funkcí, operací a řídicích struktur používá pouze slova. Slova se zadávají z klávesnice nebo ze vstupního souboru a jsou určena svým jménem. Jméno je ve Forthu libovolný řetězec znaků, který je oddělen (ukončen) mezerou nebo v novějších verzích libovolným „bílým znakem“. Každé volání funkce je ve forthovském programu nahrazeno jejím jménem bez dalších znaků (závorek apod.), protože veškeré parametry funkce i její návratová hodnota jsou uloženy na zásobníku:

Příkladem slova může být například mocnina. Toto slovo vezme ze zásobníku hodnotu a na zásobník vrátí její druhou mocninu. Slovo může vypadat následovně:

: mocnina dup * ;

Nejdříve se tedy provede duplikace hodnoty na vrcholu zásobníku. Poté se obě (shodné) hodnoty ze zásobníku vyjmou, vynásobí a na zásobník se uloží výsledek operace násobení. Použití tohoto slova je opět velmi jednoduché:

2 mocnina

Poznámka: závěrečný středník na konci slova se překládá do instrukce EXIT.

15. Podmínky a programové smyčky

Nedílnou součástí všech imperativních programovacích jazyků je i jazyková konstrukce pro podmínky. Forth se k této problematice staví poněkud odlišným způsobem: pro zápis podmínek používá tři slova, nejedná se tedy o speciální jazykovou konstrukci, ale o mimořádně flexibilní mechanismus, který umožňuje přidávat i další „strukturované“ konstrukce bez zásahu do překladače:

logický_výraz
if
  příkazy_1_větve
else
  příkazy_2_větve
then

Interně se provede překlad do vyhodnocení podmínky (na zásobníku), if a else se přeloží jako podmíněný skok a then slouží jako návěští pro konec bloku if.

Jedním ze základních typů cyklů ve Forthu je smyčka typu do-loop. Jedná se o počítanou smyčku, která zhruba odpovídá smyčce for z Pascalu, Fortranu či Basicu:

10 1 do loop

Pro tvorbu prvního typu nepočítaných smyček, kdy se podmínka pro ukončení smyčky testuje ještě před první iterací, se používají slova begin, while a repeat. Způsob jejich použití ilustruje následující kód:

CS24_early

begin
podmínka
while
  tělo smyčky
repeat

Další formou nepočítané smyčky je smyčka, při které se test provádí až na konci. Tato smyčka se konstruuje pomocí slov begin a until. Způsob použití je následující:

: gcd
  begin
    swap over mod
    dup 0=
  until
  drop
  . cr
;

V některých případech se hodí testovat podmínku na ukončení smyčky uvnitř jejího těla, tj. nikoli přísně na začátku a na konci. Pro tento typ problémů je možné použít nekonečné smyčky, které se tvoří pomocí slov begin a again. Způsob použití tohoto typu smyček je jednoduchý:

begin
  tělo smyčky
again

16. Odkazy na Internetu

 1. Zero-power Microcontrollers for Low-power and High-temperature Applications
  http://en.wikichip.org/w/i­mages/1/17/Atmel_MARC4_brochu­re.pdf
 2. MARC4 Micro-Controller (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MARC4_Micro-Controller
 3. MARC4 – Atmel
  https://en.wikichip.org/wi­ki/atmel/marc4
 4. MARC 4bit Microcontrollers Programmer's Guide
  https://en.wikichip.org/w/i­mages/4/44/MARC4_4-bit_Microcontrollers_Program­mer%27s_Guide.pdf
 5. MARC4 User's Guide qFORTH Compiler
  https://en.wikichip.org/w/i­mages/2/25/MARC4_User%27s_Gu­ide_qFORTH_Compiler.pdf
 6. Programovací jazyk Forth a zásobníkové procesory
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-forth-a-zasobnikove-procesory/
 7. Seriál Programovací jazyk Forth
  http://www.root.cz/serialy/pro­gramovaci-jazyk-forth/
 8. Programovací jazyk Factor
  http://www.root.cz/clanky/programovaci-jazyk-factor/
 9. Grafický metaformát PostScript
  http://www.root.cz/clanky/graficky-metaformat-postscript/
 10. PMOS
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/PMOS_logic
 11. NMOS
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/NMOS_logic
 12. CMOS
  https://en.wikipedia.org/wiki/CMOS
 13. Vacuum Fluorescent Display
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Vacuum_fluorescent_dis­play
 14. Computer History Museum: TMS 1000 4-Bit microcontroller
  http://www.computerhistory­.org/collections/catalog/102711697
 15. Texas Instruments TMS1000 microcontroller family
  http://www.cpu-world.com/CPUs/TMS1000/
 16. Invention History of Microcontroller
  http://www.circuitstoday.com/mi­crocontroller-invention-history
 17. TMS1000 Series – TI
  https://en.wikichip.org/wi­ki/ti/tms1000
 18. TMX1795 – TI
  https://en.wikichip.org/wi­ki/ti/tmx1795
 19. Milton Bradley Microvision (U.S.) (1979, LCD, 9 Volt (1 or 2), Model# 4952)
  http://www.handheldmuseum­.com/MB/uVUS.htm
 20. 8051 Microcontroller
  http://www.circuitstoday.com/8051-microcontroller
 21. 4-bit (computer architectures)
  https://en.wikipedia.org/wiki/4-bit
 22. TMS 1000 Data Manual
  http://blog.kevtris.org/blog­files/TMS_1000_Data_Manual­.pdf
 23. Considerations for 4-bit processing
  http://www.embeddedinsights­.com/channels/2010/12/10/con­siderations-for-4-bit-processing/
 24. Are you, or would you consider, using a 4-bit microcontroller?
  http://www.embeddedinsights­.com/channels/2010/11/24/a­re-you-or-would-you-consider-using-a-4-bit-microcontroller/
 25. MARC4 Micro-Controller
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/MARC4_Micro-Controller
 26. The Texas Instruments TMX 1795: the (almost) first, forgotten microprocessor
  http://www.righto.com/2015/05/the-texas-instruments-tmx-1795-first.html
 27. O2 Homepage
  http://www.the-nextlevel.com/odyssey2/
 28. Magnavox Odyssey2 (1978), Philips Videopac G7000 / C52 (1979)
  http://www.mess.org/sysinfo:odyssey2
 29. The Video Game Critic's Odyssey 2 Reviews
  http://videogamecritic.net/odd.htm
 30. Computer Closet Collection: Magnavox Odyssey2
  http://www.computercloset­.org/MagnavoxOdyssey2.htm
 31. PHILIPS Videopac C52
  http://old-computers.com/museum/compu­ter.asp?c=1060
 32. O2 Tech. Manual V.1.1 (PDF dokument)
  http://www.atarihq.com/dan­b/files/o2doc.pdf
 33. Magnavox Odyssey2
  http://www.game-machines.com/consoles/odyssey2.php
 34. Magnavox Odyssey2 (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Odyssey2
 35. Magnavox Odyssey2 Games (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Videopac_games

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.