Hlavní navigace

GUI v Pythonu s PySide: rastrové operace, vykreslování textů

30. 1. 2018
Doba čtení: 34 minut

Sdílet

Dnes dokončíme popis vykreslovacích technik nabízených třídou QPainter. Nejdříve si ukážeme způsob určení oblastí vykreslování a použití bitových masek. Dále se budeme zabývat tzv. ROPs a závěr bude věnován popisu vykreslování textů.

Obsah

1. Tvorba GUI v×Pythonu s využitím frameworku PySide: rastrové operace, vykreslování textů

2. Určení oblasti (regionu), která se může překreslit

3. První demonstrační příklad: vykreslování do oblasti ohraničené obdélníkem

4. Maskování vykreslování s využitím bitmapy (stencil)

5. Druhý demonstrační příklad: vykreslování do pixelů specifikovaných bitovou maskou

6. Množinové operace prováděné nad regiony

7. Třetí demonstrační příklad: vytvoření nového regionu s využitím operace nonekvivalence

8. Rastrové operace vykonávané při vykreslování dvourozměrných entit

9. Čtvrtý demonstrační příklad: vzorník základních rastrových operací

10. Pokročilejší rastrové operace a role alfa kanálu při provádění těchto operací

11. Pátý demonstrační příklad: vzorník vybraných pokročilejších rastrových operací

12. Vykreslení textů

13. Osmý demonstrační příklad: vykreslení vycentrovaného textu

14. Devátý demonstrační příklad: nastavení stylu a velikosti fontu

15. Desátý demonstrační příklad: načtení fontu ze specifikované rodiny

16. Obsah následující části seriálu

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Odkazy na Internetu

1. Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: rastrové operace, vykreslování textů

Dnes dokončíme popis možností frameworku PySide v oblasti vykreslování dvourozměrné grafiky. Ukážeme si zejména způsob konfigurace vykreslování jednotlivých dvourozměrných entit, a to na úrovni pixelů tvořících hranici popř. i vnitřek entity. Při vykreslování se totiž postupuje zhruba následujícím způsobem:

 1. Vrcholy popř. řídicí body dvourozměrných entit jsou podrobeny vybrané lineární transformaci (zvětšení, zmenšení, otočení, zkosení, posun atd.).
 2. Zjistí se, zda je entita vůbec viditelná, tj. zda transformované vrcholy leží ve viditelné oblasti.
 3. Dále se provede takzvaná rasterizace, tj. výpočet barev pixelů ležících na hranici entity (pero) a popř. i v ploše, kterou entita tvoří (štětec).
 4. V průběhu rasterizace se s každým vypočteným pixelem provádí další operace, což je téma dnešního článku.

Mezi prováděné rastrové operace patří:

 1. Test vůči masce, zda se má pixel vykreslit. Maska může být představována bitmapou, tj. její funkce odpovídá jedné konfigurovatelné vlastnostistencil bufferu v OpenGL.
 2. Dále se zkombinuje původní barva pixelu na plátně s barvou vypočtenou. Kombinací těchto dvou barev vznikne barva třetí, která je na plátno zapsána. Výchozí operací je pouhé přepsání staré barvy, ovšem je možné zvolit i jiné metody.

2. Určení oblasti (regionu), která se může překreslit

První operací, kterou si dnes popíšeme, je určení oblasti (neboli regionu), která se může překreslit. Všechny pixely, které by se měly vykreslit mimo stanovenou oblast, budou ignorovány, tj. nijak neovlivní již nakreslenou scénu. Region je možné vytvořit například z obyčejného obdélníku, což je pravděpodobně nejčastěji používaná varianta. Nejprve se vytvoří instance objektu typu QRegion a posléze se tento objekt (resp. přesněji řečeno reference na něj) předá metodě QPainter.setClipRegion():

# vytvoření objektu typu QPainter s předáním
# reference na "pokreslovaný" objekt
qPainter = QtGui.QPainter(self.image)
 
# nastavení oblasti omezující vykreslování
region = QtGui.QRegion(QtCore.QRect(x, y, šířka, výška))
qPainter.setClipRegion(region)

Ve skutečnosti je samozřejmě možné, aby měl region i jiné tvary. V takovém případě namísto QRect použijte instanci třídy typu QPolygon či dále popsanou bitmapu (QBitmap).

3. První demonstrační příklad: vykreslování do oblasti ohraničené obdélníkem

Dnešní první demonstrační příklad je založen na příkladu, s nímž jsme se již seznámili v předchozích částech tohoto seriálu. Po jeho spuštění se vykreslí vzorník štětců, které jsou součástí frameworku PySide a které tedy můžeme použít bez nutnosti jejich explicitní deklarace:

# vykreslení obdélníků různým stylem
drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 10, 10, 50, 50, QtCore.Qt.SolidPattern)
drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 70, 10, 50, 50, QtCore.Qt.HorPattern)
...
...
...

Ovšem ve skutečnosti se vykreslí pouze vybraná oblast kreslicí plochy, protože před zahájením vlastního vykreslování nastavíme oblast, do které se má vykreslování provést. Okolní pixely, které do oblasti nezasahují, nebudou nijak modifikovány:

# nastavení oblasti omezující vykreslování
region = QtGui.QRegion(QtCore.QRect(20, 20, MainWindow.IMAGE_WIDTH-40, MainWindow.IMAGE_HEIGHT-50))
qp.setClipRegion(region)

Výsledek můžeme vidět na následujícím screenshotu:

Obrázek 1: Screenshot okna prvního demonstračního příkladu.

Následuje výpis zdrojového kódu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# funkce pro vykreslení obdélníku zadanou barvou a se specifikovaným štětcem
def drawRectangleUsingBrush(qPainter, color, x, y, width, height, brush_style, pen_width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(pen_width)
  qPainter.setPen(pen)
 
  # změna tvaru štětce
  brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(*color))
  brush.setStyle(brush_style)
  qPainter.setBrush(brush)
 
  # vykreslení obdélníku
  qPainter.drawRect(x, y, width, height)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 440
  IMAGE_HEIGHT = 140
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    # nastavení oblasti omezující vykreslování
    region = QtGui.QRegion(QtCore.QRect(20, 20, MainWindow.IMAGE_WIDTH-40, MainWindow.IMAGE_HEIGHT-50))
    qp.setClipRegion(region)
 
    # vykreslení obdélníků různým stylem
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 10, 10, 50, 50, QtCore.Qt.SolidPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 70, 10, 50, 50, QtCore.Qt.HorPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 130, 10, 50, 50, QtCore.Qt.VerPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 190, 10, 50, 50, QtCore.Qt.CrossPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 250, 10, 50, 50, QtCore.Qt.BDiagPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 310, 10, 50, 50, QtCore.Qt.FDiagPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 370, 10, 50, 50, QtCore.Qt.DiagCrossPattern)
 
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 10, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense1Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 70, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense2Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 130, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense3Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 190, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense4Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 250, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense5Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 310, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense6Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 370, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense7Pattern)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

4. Maskování vykreslování s využitím bitmapy (stencil)

Mnohem zajímavější je použití běžné bitmapy pro určení těch pixelů, které je možné vykreslit, a těch, které jsou naopak maskovány. Jen pro připomínku – termínem bitmapa se v PySide označují rastrové obrázky, v nichž je každý pixel reprezentován jediným bitem, takže vidíme, že se skutečně jedná o bitovou masku. Již v úvodní kapitole jsme si řekli, že tato bitmapa bude pracovat jako takzvaný stencil buffer známý například z knihovny OpenGL (ve skutečnosti má stencil buffer větší možnosti konfigurace, ovšem toto téma již nezapadá do kontextu tohoto článku).

Obrázek 2: Bitmapa, která bude sloužit jako maska ve druhém příkladu.

Nastavení bitmapy ve funkci masky je poměrně snadné, pouze stačí bitmapu načíst a použít ji jako argument do konstruktoru třídy QRegion:

# vytvoření objektu typu QPainter s předáním
# reference na "pokreslovaný" objekt
qPainter = QtGui.QPainter(self.image)
 
# bitmapa tvořící masku regionu
bitmap = QtGui.QBitmap(cesta_k_bitmapě)
region = QtGui.QRegion(bitmap)
 
# nastavení oblasti vykreslování
qPainter.setClipRegion(region)

Obrázek 3: Toto není text, ale obdélník vyplněný gradientním přechodem. Při vykreslování byla použita bitová maska ze druhého obrázku.

5. Druhý demonstrační příklad: vykreslování do pixelů specifikovaných bitovou maskou

Ve druhém demonstračním příkladu vykreslíme do okna (prakticky přes celou jeho plochu) obdélník vyplněný opakujícím se gradientním přechodem od žluté barvy do barvy černé:

# výplň obdélníku
brush = createBrushFromGradient(YELLOW, BLACK)
 
# vykreslení obdélníku
drawRectangleUsingCustomBrush(qp, BLACK, 0, 0, 340, 240, brush)

Ovšem před vlastním vykreslením vyplněného obdélníku nastavíme bitovou masku, která vykreslení omezí pouze na vybrané pixely:

# bitmapa tvořící masku regionu
bitmap = QtGui.QBitmap("bitmaps/clip.xbm")
region = QtGui.QRegion(bitmap)
 
# nastavení oblasti vykreslování
qp.setClipRegion(region)

Výsledek jste mohli vidět na obrázcích uvedených v předchozí kapitole. Opět následuje výpis zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# vytvoření štětce z gradientního přechodu
def createBrushFromGradient(color1, color2):
  gradient = QtGui.QLinearGradient(100, 100, 100, 160)
  gradient.setColorAt(0.2, QtGui.QColor(*color1))
  gradient.setColorAt(1.0, QtGui.QColor(*color2))
  gradient.setSpread(QtGui.QGradient.Spread.ReflectSpread)
  return QtGui.QBrush(gradient)
 
 
# funkce pro vykreslení obdélníku zadanou barvou a se specifikovaným štětcem
def drawRectangleUsingCustomBrush(qPainter, color, x, y, width, height, brush, pen_width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(pen_width)
  qPainter.setPen(pen)
 
  # změna tvaru štětce
  qPainter.setBrush(brush)
 
  # vykreslení obdélníku
  qPainter.drawRect(x, y, width, height)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 340
  IMAGE_HEIGHT = 250
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vymazání obrázku
    self.image.fill(0)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    # bitmapa tvořící masku regionu
    bitmap = QtGui.QBitmap("bitmaps/clip.xbm")
    region = QtGui.QRegion(bitmap)
 
    # nastavení oblasti vykreslování
    qp.setClipRegion(region)
 
    # výplň obdélníku
    brush = createBrushFromGradient(YELLOW, BLACK)
 
    # vykreslení obdélníku
    drawRectangleUsingCustomBrush(qp, BLACK, 0, 0, 340, 240, brush)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

6. Množinové operace prováděné nad regiony

V případě, že máme dvě instance třídy QRegion, tj. dvě oblasti vykreslování, můžeme z nich vytvořit třetí oblast s využitím vybrané množinové operace. Tyto operace se podobají množinovým operacím, s nimiž jsme se seznámili při popisování cest:

Operace Metoda Přetížený operátor Alternativní operátor
sjednocení united |, |= +, +=
průnik intersected &, &=  
rozdíl subtracted -, -=  
nonekvivalence xored ^, ^=  

Vidíme, že je k dispozici ještě čtvrtá operace, kterou si ukážeme hned v dalším příkladu popsaném v navazující kapitole.

Obrázek 4: Tento obrázek vznikl jednoduše – zkombinovali jsme dva regiony, první ve tvaru obdélníku a druhý reprezentovaný nám již známou bitovou maskou. Kombinace byla provedena operací XOR, která vedla k inverzi bitové masky v levé třetině obrázku.

7. Třetí demonstrační příklad: vytvoření nového regionu s využitím operace nonekvivalence

Ve třetím příkladu si ukážeme použití množinových operací provedených nad dvěma regiony. První region je tvořen pečlivě vybranou obdélníkovou oblastí, která zasahuje zhruba do levé třetiny plochy:

region1 = QtGui.QRegion(QtCore.QRect(0, 0, 110, MainWindow.IMAGE_HEIGHT))

Druhý region je tvořen bitmapou, resp. přesněji řečeno bitovou maskou:

# bitmapa tvořící masku regionu
bitmap = QtGui.QBitmap("bitmaps/clip.xbm")
 
region2 = QtGui.QRegion(bitmap)

Oblast vykreslování je určena třetím regionem, který vznikne z předchozích dvou regionů jejich zkombinováním operací nonekvivalence (XOR):

# nastavení oblasti vykreslování s využitím operace XOR
qp.setClipRegion(region1 ^ region2)

Opět následuje výpis zdrojového kódu tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# vytvoření štětce z gradientního přechodu
def createBrushFromGradient(color1, color2):
  gradient = QtGui.QLinearGradient(100, 100, 100, 160)
  gradient.setColorAt(0.2, QtGui.QColor(*color1))
  gradient.setColorAt(1.0, QtGui.QColor(*color2))
  gradient.setSpread(QtGui.QGradient.Spread.ReflectSpread)
  return QtGui.QBrush(gradient)
 
 
# funkce pro vykreslení obdélníku zadanou barvou a se specifikovaným štětcem
def drawRectangleUsingCustomBrush(qPainter, color, x, y, width, height, brush, pen_width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(pen_width)
  qPainter.setPen(pen)
 
  # změna tvaru štětce
  qPainter.setBrush(brush)
 
  # vykreslení obdélníku
  qPainter.drawRect(x, y, width, height)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 340
  IMAGE_HEIGHT = 250
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vymazání obrázku
    self.image.fill(0)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    # bitmapa tvořící masku regionu
    bitmap = QtGui.QBitmap("bitmaps/clip.xbm")
 
    # vytvoření dvou regionů
    region1 = QtGui.QRegion(QtCore.QRect(0, 0, 110, MainWindow.IMAGE_HEIGHT))
    region2 = QtGui.QRegion(bitmap)
 
    # nastavení oblasti vykreslování s využitím operace XOR
    qp.setClipRegion(region1 ^ region2)
 
    # výplň obdélníku
    brush = createBrushFromGradient(YELLOW, BLACK)
 
    # vykreslení obdélníku
    drawRectangleUsingCustomBrush(qp, BLACK, 0, 0, MainWindow.IMAGE_WIDTH, MainWindow.IMAGE_HEIGHT, brush)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

8. Rastrové operace vykonávané při vykreslování dvourozměrných entit

Již v úvodní kapitole jsme si řekli, že při vykreslování dvourozměrných entit jsou v průběhu rasterizace aplikovány rastrové operace, které kombinují barvu již uloženého (vykresleného) pixelu a pixelu vykreslovaného. Podporovány jsou následující operace:

Konstanta pro metodu setCompositionMode Význam
QPainter.RasterOp_SourceOrDestination bitová operace OR
QPainter.RasterOp_SourceAndDestination bitová operace AND
QPainter.RasterOp_SourceXorDestination bitová operace XOR
QPainter.RasterOp_NotSource­AndNotDestination bitová operace NOR
QPainter.RasterOp_NotSource­OrNotDestination bitová operace NAND
QPainter.RasterOp_NotSource­XorDestination (NOT src) XOR dst
QPainter.RasterOp_NotSource negace hodnoty původního pixelu
QPainter.RasterOp_NotSource­AndDestination (NOT src) AND dst
QPainter.RasterOp_SourceAn­dNotDestination src AND (NOT dst)

9. Čtvrtý demonstrační příklad: vzorník základních rastrových operací

Dnešní čtvrtý demonstrační příklad je poněkud delší, než příklady předchozí. Po jeho spuštění se na obrazovku vykreslí vzorník základních rastrových operací. Samotné vykreslování je založeno na uživatelské funkci nazvané twoOverlappingSquares, která skutečně vykreslí dva vyplněné čtverce, ovšem navíc před vykreslením druhého čtverce nastaví vybranou ROPs:

def twoOverlappingSquares(qPainter, color1, color2, x, y, compositionMode):
  # nastavení výchozího režimu míchání barev
  qPainter.setCompositionMode(QtGui.QPainter.CompositionMode_SourceOver)
 
  # první čtverec
  drawRectangleUsingBrush(qPainter, color1, x, y, 100, 100,
              QtCore.Qt.SolidPattern)
 
  # nastavení režimu míchání barev
  qPainter.setCompositionMode(compositionMode)
 
  # druhý čtverec
  drawRectangleUsingBrush(qPainter, color2, x+50, y+50, 100, 100,
              QtCore.Qt.SolidPattern)

Tato funkce je volána pro různé rastrové operace, takže na obrazovce skutečně uvidíme různé varianty kombinací barev pixelů dvou obdélníků:

# vykreslení sady překrývajících se čtverců
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_1, ROW_1, QtGui.QPainter.CompositionMode_SourceOver)
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_1, ROW_2, QtGui.QPainter.RasterOp_SourceOrDestination)
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_2, ROW_2, QtGui.QPainter.RasterOp_SourceAndDestination)
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_3, ROW_2, QtGui.QPainter.RasterOp_SourceXorDestination)
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_1, ROW_3, QtGui.QPainter.RasterOp_NotSourceAndNotDestination)
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_2, ROW_3, QtGui.QPainter.RasterOp_NotSourceOrNotDestination)
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_3, ROW_3, QtGui.QPainter.RasterOp_NotSourceXorDestination)
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_1, ROW_4, QtGui.QPainter.RasterOp_NotSource)
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_2, ROW_4, QtGui.QPainter.RasterOp_NotSourceAndDestination)
twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_3, ROW_4, QtGui.QPainter.RasterOp_SourceAndNotDestination)

Obrázek 5: Vzorník základních rastrových operací.

Opět se podívejme na úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# funkce pro vykreslení obdélníku zadanou barvou a se specifikovaným štětcem
def drawRectangleUsingBrush(qPainter, color, x, y, width, height, brush_style,
              pen_width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(pen_width)
  qPainter.setPen(pen)
 
  # změna tvaru štětce
  brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(*color))
  brush.setStyle(brush_style)
  qPainter.setBrush(brush)
 
  # vykreslení obdélníku
  qPainter.drawRect(x, y, width, height)
 
 
def twoOverlappingSquares(qPainter, color1, color2, x, y, compositionMode):
  # nastavení výchozího režimu míchání barev
  qPainter.setCompositionMode(QtGui.QPainter.CompositionMode_SourceOver)
 
  # první čtverec
  drawRectangleUsingBrush(qPainter, color1, x, y, 100, 100,
              QtCore.Qt.SolidPattern)
 
  # nastavení režimu míchání barev
  qPainter.setCompositionMode(compositionMode)
 
  # druhý čtverec
  drawRectangleUsingBrush(qPainter, color2, x+50, y+50, 100, 100,
              QtCore.Qt.SolidPattern)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 600
  IMAGE_HEIGHT = 800
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vymazání obrázku
    self.image.fill(0)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # vykreslení sady překrývajících se čtverců
    self.drawOverlappingSquares(qp)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def drawOverlappingSquares(self, qPainter):
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    # umístění čtverců na kreslicí ploše
    HORIZONTAL_DISTANCE = 200
    VERTICAL_DISTANCE = 200
 
    COLUMN_1 = 10
    COLUMN_2 = COLUMN_1 + HORIZONTAL_DISTANCE
    COLUMN_3 = COLUMN_2 + HORIZONTAL_DISTANCE
 
    ROW_1 = 10
    ROW_2 = ROW_1 + HORIZONTAL_DISTANCE
    ROW_3 = ROW_2 + HORIZONTAL_DISTANCE
    ROW_4 = ROW_3 + HORIZONTAL_DISTANCE
 
    # vykreslení sady překrývajících se čtverců
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_1, ROW_1,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_SourceOver)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_1, ROW_2,
               QtGui.QPainter.RasterOp_SourceOrDestination)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_2, ROW_2,
               QtGui.QPainter.RasterOp_SourceAndDestination)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_3, ROW_2,
               QtGui.QPainter.RasterOp_SourceXorDestination)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_1, ROW_3,
               QtGui.QPainter.RasterOp_NotSourceAndNotDestination)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_2, ROW_3,
               QtGui.QPainter.RasterOp_NotSourceOrNotDestination)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_3, ROW_3,
               QtGui.QPainter.RasterOp_NotSourceXorDestination)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_1, ROW_4,
               QtGui.QPainter.RasterOp_NotSource)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_2, ROW_4,
               QtGui.QPainter.RasterOp_NotSourceAndDestination)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN, BLUE, COLUMN_3, ROW_4,
               QtGui.QPainter.RasterOp_SourceAndNotDestination)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

10. Pokročilejší rastrové operace a role alfa kanálu při provádění těchto operací

Při rasterizaci se kromě bitových operací zmíněných v osmé kapitole mohou použít i pokročilejí operace podporované frameworkem PySide. Jedná se o operace, které většinou používají alfa kanál zdrojových a/nebo cílových pixelů. Tento kanál typicky slouží pro určení míry smíchání barev zdrojového pixelu (tj. pixelu, který se bude vykreslovat) a pixelu cílového. Kódy těchto operací jsou reprezentovány konstantami QPainter.CompositionMode_* a význam některých z nich uvidíme v dnešním pátém demonstračním příkladu popsaném v navazující kapitole.

Obrázek 6: Vzorník rastrových operací vykreslený pátým demonstračním příkladem.

Ve skutečnosti je však možné alfa kanál použít i u klasických bitových ROPs, což je ukázáno na následujících dvou screenshotech, které vznikly nepatrnou úpravou čtvrtého příkladu:

Obrázek 7: Modré čtverce mají nastavenou poloviční průhlednost (vykresleno variantou čtvrtého příkladu).

Obrázek 8: Modré i zelené čtverce mají nastavenou poloviční průhlednost (vykresleno variantou čtvrtého příkladu).

11. Pátý demonstrační příklad: vzorník vybraných pokročilejších rastrových operací

V tomto příkladu jsou ukázány některé pokročilejší rastrové operace. Ze všech nabízených operací jsem vybral ty, které dávají zajímavé výsledky:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# funkce pro vykreslení obdélníku zadanou barvou a se specifikovaným štětcem
def drawRectangleUsingBrush(qPainter, color, x, y, width, height, brush_style,
              pen_width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(pen_width)
  qPainter.setPen(pen)
 
  # změna tvaru štětce
  brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(*color))
  brush.setStyle(brush_style)
  qPainter.setBrush(brush)
 
  # vykreslení obdélníku
  qPainter.drawRect(x, y, width, height)
 
 
def twoOverlappingSquares(qPainter, color1, color2, x, y, compositionMode):
  # nastavení výchozího režimu míchání barev
  qPainter.setCompositionMode(QtGui.QPainter.CompositionMode_SourceOver)
 
  # první čtverec
  drawRectangleUsingBrush(qPainter, color1, x, y, 100, 100,
              QtCore.Qt.SolidPattern)
 
  # nastavení režimu míchání barev
  qPainter.setCompositionMode(compositionMode)
 
  # druhý čtverec
  drawRectangleUsingBrush(qPainter, color2, x+50, y+50, 100, 100,
              QtCore.Qt.SolidPattern)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 600
  IMAGE_HEIGHT = 800
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vymazání obrázku
    self.image.fill(0)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # vykreslení sady překrývajících se čtverců
    self.drawOverlappingSquares(qp)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def drawOverlappingSquares(self, qPainter):
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    BLUE_50_ALPHA = (0, 0, 255, 128)
    GREEN_50_ALPHA = (0, 255, 0, 128)
 
    # umístění čtverců na kreslicí ploše
    HORIZONTAL_DISTANCE = 200
    VERTICAL_DISTANCE = 200
 
    COLUMN_1 = 10
    COLUMN_2 = COLUMN_1 + HORIZONTAL_DISTANCE
    COLUMN_3 = COLUMN_2 + HORIZONTAL_DISTANCE
 
    ROW_1 = 10
    ROW_2 = ROW_1 + HORIZONTAL_DISTANCE
    ROW_3 = ROW_2 + HORIZONTAL_DISTANCE
    ROW_4 = ROW_3 + HORIZONTAL_DISTANCE
 
    # vykreslení sady překrývajících se čtverců
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN_50_ALPHA, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_1, ROW_1,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_SourceOver)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN_50_ALPHA, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_1, ROW_2,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_Source)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN_50_ALPHA, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_2, ROW_2,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_DestinationIn)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN_50_ALPHA, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_3, ROW_2,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_SourceOut)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN_50_ALPHA, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_1, ROW_3,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_Xor)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN_50_ALPHA, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_2, ROW_3,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_Plus)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN_50_ALPHA, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_3, ROW_3,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_Screen)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN_50_ALPHA, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_1, ROW_4,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_HardLight)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, GREEN_50_ALPHA, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_2, ROW_4,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_SoftLight)
 
    twoOverlappingSquares(qPainter, WHITE, BLUE_50_ALPHA, COLUMN_3, ROW_4,
               QtGui.QPainter.CompositionMode_ColorBurn)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

12. Vykreslení textů

Vykreslení textu, přesněji řečeno textového řetězce, na plochu spravovanou třídou QPainter, je v tom nejjednodušším případě snadné. Stačí totiž nastavit barvu vykreslování (vlastnost kreslicího pera), získat instanci třídy QFont a následně text vykreslit metodou QPainter.drawText(x, y, text).

Většinou ale potřebujeme přesněji určit oblast, do které se text vypíše. V tomto případě použijeme odlišnou variantu metody QPainter.drawText(). Tentokrát budou při volání této metody použity tři parametry:

 1. obdélník (QtCore.QRect), do něhož se má text vykreslit.
 2. celočíselný parametr se specifikací horizontálního i vertikálního zarovnání. Jedná se o kombinaci celočíselných konstantQtCore.Qt.Align*.
 3. posledním parametrem je pochopitelně vlastní text.

Podívejme se na příklad:

# vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(255, 128, 128))
 
# kreslit se bude právě vytvořeným perem
qp.setPen(pen)
 
# obdélník, do kterého se text vypíše
rect = QtCore.QRect(0, 0, MainWindow.IMAGE_WIDTH, MainWindow.IMAGE_HEIGHT)
 
# zarovnání textu
# - horizontální i vertikální vycentrování v rámci obdélníku
align = QtCore.Qt.AlignHCenter | QtCore.Qt.AlignCenter
 
# vykreslení textu
qp.drawText(rect, align, "PySide")

Nejdůležitější vlastností textu je použitý font. Ten je možné získat různými způsoby, například přečtením reference na výchozí font přiřazený QPainteru:

# nastavení fontu
font = qPainter.font()
font.setBold(True)
font.setPointSize(54)
qPainter.setFont(font)

Užitečnější bývá explicitní určení rodiny fontů, velikosti textu (v typografických bodech), váhy (0 až 100%, určují se jí šířky tahů, tedy laicky „tučnost“) a příznaku, zda chceme použít kurzívu nebo skloněný text (pokud daná rodina kurzívu nemá):

# nastavení fontu
font = QtGui.QFont("monospace", pointSize=54, weight=90, italic=True)
qp.setFont(font)

13. Osmý demonstrační příklad: vykreslení vycentrovaného textu

V šestém příkladu je ukázán postup použitý pro vykreslení vycentrovaného textu, resp. přesněji řečeno textu vycentrovaného v zadaném obdélníku jak vertikálně, tak i horizontálně. Postup již známe, takže jen velmi stručně (povšimněte si, že nenastavujeme styl ani velikost fontu; budou použity výchozí hodnoty):

# obdélník, do kterého se text vypíše
rect = QtCore.QRect(0, 0, MainWindow.IMAGE_WIDTH, MainWindow.IMAGE_HEIGHT)
 
# zarovnání textu
# - horizontální i vertikální vycentrování v rámci obdélníku
align = QtCore.Qt.AlignHCenter | QtCore.Qt.AlignCenter
 
# vykreslení textu
qp.drawText(rect, align, "PySide")

Obrázek 9: Vycentrovaný text vykreslený do okna osmého příkladu.

Opět podle očekávání následuje výpis zdrojového kódu tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 320
  IMAGE_HEIGHT = 240
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vymazání obrázku
    self.image.fill(0)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # vykreslení textu
 
    # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
    pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(255, 128, 128))
 
    # změna šířky pera
    pen.setWidth(1)
 
    # kreslit se bude právě vytvořeným perem
    qp.setPen(pen)
 
    # obdélník, do kterého se text vypíše
    rect = QtCore.QRect(0, 0,
              MainWindow.IMAGE_WIDTH, MainWindow.IMAGE_HEIGHT)
 
    # zarovnání textu
    # - horizontální i vertikální vycentrování v rámci obdélníku
    align = QtCore.Qt.AlignHCenter | QtCore.Qt.AlignCenter
 
    # vykreslení textu
    qp.drawText(rect, align, "PySide")
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

14. Devátý demonstrační příklad: nastavení stylu a velikosti fontu

V předposledním příkladu je ukázán způsob nastavení stylu a velikosti fontu. Není to nic těžkého, pouze potřebujeme získat výchozí font a následně změnit jeho vlastnosti. Konkrétně budeme požadovat tučný text a font o velikosti 54 bodů (nikoli pixelů):

# nastavení fontu
font = qp.font()
font.setBold(True)
font.setPointSize(54)
qp.setFont(font)

Obrázek 10: Vycentrovaný tučný text o velikosti 54 bodů vykreslený do okna devátého příkladu.

Podívejme se na zdrojový kód tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 320
  IMAGE_HEIGHT = 240
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vymazání obrázku
    self.image.fill(0)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # vykreslení textu
 
    # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
    pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(255, 128, 128))
 
    # změna šířky pera
    pen.setWidth(1)
 
    # kreslit se bude právě vytvořeným perem
    qp.setPen(pen)
 
    # nastavení fontu
    font = qp.font()
    font.setBold(True)
    font.setPointSize(54)
    qp.setFont(font)
 
    # obdélník, do kterého se text vypíše
    rect = QtCore.QRect(0, 0,
              MainWindow.IMAGE_WIDTH, MainWindow.IMAGE_HEIGHT)
 
    # zarovnání textu
    # - horizontální i vertikální vycentrování v rámci obdélníku
    align = QtCore.Qt.AlignHCenter | QtCore.Qt.AlignCenter
 
    # vykreslení textu
    qp.drawText(rect, align, "PySide")
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

15. Desátý demonstrační příklad: načtení fontu ze specifikované rodiny

V posledním příkladu, který se dnes ukážeme, vytvoříme novou instanci třídy QFont, přičemž v konstruktoru specifikujeme jak rodinu fontu (zde „monospace“), tak i požadovanou velikost, váhu (90%) a taktéž to, že budeme chtít použít kurzívu (pokud ji rodina fontů nabízí) nebo skloněný text:

# nastavení fontu
font = QtGui.QFont("monospace", pointSize=54, weight=90, italic=True)
qp.setFont(font)

Obrázek 11: Příklad použití fontu vybraného výše zmíněným konstruktorem.

Opět se podívejme na zdrojový kód příkladu:

Cloud23

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 320
  IMAGE_HEIGHT = 240
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vymazání obrázku
    self.image.fill(0)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # vykreslení textu
 
    # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
    pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(255, 128, 128))
 
    # změna šířky pera
    pen.setWidth(1)
 
    # kreslit se bude právě vytvořeným perem
    qp.setPen(pen)
 
    # nastavení fontu
    font = QtGui.QFont("monospace", pointSize=54, weight=90, italic=True)
    qp.setFont(font)
 
    # obdélník, do kterého se text vypíše
    rect = QtCore.QRect(0, 0,
              MainWindow.IMAGE_WIDTH, MainWindow.IMAGE_HEIGHT)
 
    # zarovnání textu
    # - horizontální i vertikální vycentrování v rámci obdélníku
    align = QtCore.Qt.AlignHCenter | QtCore.Qt.AlignCenter
 
    # vykreslení textu
    qp.drawText(rect, align, "PySide")
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

16. Obsah následující části seriálu

V navazující části seriálu o tvorbě grafického uživatelského rozhraní v Pythonu již opustíme téma 2D grafiky. Popíšeme si totiž další widgety, jejichž chování je složitější, než chování základní sady widgetů (tlačítko, seznam, textové pole, položka menu atd.). Framework PySide totiž programátorům nabízí celou sadu komplikovanějších ovládacích prvků využitelných především v klasických desktopových aplikacích.

17. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech deseti dnes popsaných demonstračních příkladů byly opět, podobně jako tomu bylo i v předchozích článcích, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Pokud nechcete klonovat celý repositář, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

18. Odkazy na Internetu

 1. PySide 1.2.1 documentation
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/index.html
 2. QImage
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIma­ge.html
 3. QPixmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPix­map.html
 4. QBitmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBit­map.html
 5. QPaintDevice
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­intDevice.html
 6. QPicture
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPic­ture.html
 7. QPainter
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­inter.html
 8. QPainterPath
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­interPath.html
 9. QGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGra­dient.html
 10. QLinearGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLi­nearGradient.html
 11. QRadialGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dialGradient.html
 12. Afinní zobrazení
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Afinn%C3%AD_zobrazen%C3%AD
 13. Differences Between PySide and PyQt
  https://wiki.qt.io/Differen­ces_Between_PySide_and_PyQt
 14. PySide 1.2.1 tutorials
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/tutorials/index.html
 15. PySide tutorial
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/
 16. Drawing in PySide
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/drawing/
 17. Qt Core
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/Qt­.html
 18. QLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­yout.html
 19. QStackedLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QStac­kedLayout.html
 20. QFormLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFor­mLayout.html
 21. QBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBox­Layout.html
 22. QHBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QHBox­Layout.html
 23. QVBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVBox­Layout.html
 24. QGridLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGrid­Layout.html
 25. QAction
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAc­tion.html
 26. QMessageBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMes­sageBox.html
 27. QListWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLis­tWidget.html
 28. Signals & Slots
  http://doc.qt.io/qt-4.8/signalsandslots.html
 29. Signals and Slots in PySide
  http://wiki.qt.io/Signals_an­d_Slots_in_PySide
 30. Intro to PySide/PyQt: Basic Widgets and Hello, World!
  http://www.pythoncentral.io/intro-to-pysidepyqt-basic-widgets-and-hello-world/
 31. QWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QWid­get.html
 32. QMainWindow
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMa­inWindow.html
 33. QLabel
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­bel.html
 34. QAbstractButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAb­stractButton.html
 35. QCheckBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QChec­kBox.html
 36. QRadioButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dioButton.html
 37. QButtonGroup
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBut­tonGroup.html
 38. QFrame
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame
 39. QFrame.frameStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame.frameStyle
 40. Leo editor
  http://leoeditor.com/
 41. IPython Qt Console aneb vylepšený pseudoterminál
  https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-ipython-a-ipython-notebook/#k06
 42. Vývojová prostředí ve Fedoře (4. díl)
  https://mojefedora.cz/vyvojova-prostredi-ve-fedore-4-dil/
 43. Seriál Letní škola programovacího jazyka Logo
  http://www.root.cz/serialy/letni-skola-programovaciho-jazyka-logo/
 44. Educational programming language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Educational_programmin­g_language
 45. Logo Tree Project:
  http://www.elica.net/downlo­ad/papers/LogoTreeProject­.pdf
 46. Hra Breakout napísaná v Tkinteri
  https://www.root.cz/clanky/hra-breakout-napisana-v-tkinteri/
 47. Hra Snake naprogramovaná v Pythone s pomocou Tkinter
  https://www.root.cz/clanky/hra-snake-naprogramovana-v-pythone-s-pomocou-tkinter/
 48. 24.1. turtle — Turtle graphics
  https://docs.python.org/3­.5/library/turtle.html#mo­dule-turtle
 49. TkDND
  http://freecode.com/projects/tkdnd
 50. Python Tkinter Fonts
  https://www.tutorialspoin­t.com/python/tk_fonts.htm
 51. The Tkinter Canvas Widget
  http://effbot.org/tkinter­book/canvas.htm
 52. Ovládací prvek (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ovl%C3%A1dac%C3%AD_prvek_­%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%29
 53. Rezervovaná klíčová slova v Pythonu
  https://docs.python.org/3/re­ference/lexical_analysis.html#ke­ywords
 54. TkDocs: Styles and Themes
  http://www.tkdocs.com/tuto­rial/styles.html
 55. Drawing in Tkinter
  http://zetcode.com/gui/tkin­ter/drawing/
 56. Changing ttk widget text color (StackOverflow)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/16240477/changing-ttk-widget-text-color
 57. The Hitchhiker's Guide to Pyhton: GUI Applications
  http://docs.python-guide.org/en/latest/scenarios/gui/
 58. 7 Top Python GUI Frameworks for 2017
  http://insights.dice.com/2014/11/26/5-top-python-guis-for-2015/
 59. GUI Programming in Python
  https://wiki.python.org/mo­in/GuiProgramming
 60. Cameron Laird's personal notes on Python GUIs
  http://phaseit.net/claird/com­p.lang.python/python_GUI.html
 61. Python GUI development
  http://pythoncentral.io/introduction-python-gui-development/
 62. Graphic User Interface FAQ
  https://docs.python.org/2/faq/gu­i.html#graphic-user-interface-faq
 63. TkInter
  https://wiki.python.org/moin/TkInter
 64. Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/tkinter/web/index.html
 65. TkInter (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tkinter
 66. appJar
  http://appjar.info/
 67. appJar (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/AppJar
 68. appJar na Pythonhosted
  http://pythonhosted.org/appJar/
 69. appJar widgets
  http://appjar.info/pythonWidgets/
 70. Stránky projektu PyGTK
  http://www.pygtk.org/
 71. PyGTK (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 72. Stránky projektu PyGObject
  https://wiki.gnome.org/Pro­jects/PyGObject
 73. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 74. Stránky projektu PyQt
  https://riverbankcomputin­g.com/software/pyqt/intro
 75. PyQt (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 76. Stránky projektu PySide
  https://wiki.qt.io/PySide
 77. PySide (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/PySide
 78. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 79. Kivy (framework, Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Kivy_(framework)
 80. QML Applications
  http://doc.qt.io/qt-5/qmlapplications.html
 81. KDE
  https://www.kde.org/
 82. Qt
  https://www.qt.io/
 83. GNOME
  https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME
 84. Category:Software that uses PyGTK
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGTK
 85. Category:Software that uses PyGObject
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGObject
 86. Category:Software that uses wxWidgets
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_wxWidgets
 87. GIO
  https://developer.gnome.or­g/gio/stable/
 88. GStreamer
  https://gstreamer.freedesktop.org/
 89. GStreamer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GStreamer
 90. Wax Gui Toolkit
  https://wiki.python.org/moin/Wax
 91. Python Imaging Library (PIL)
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/pil/
 92. Why Pyjamas Isn’t a Good Framework for Web Apps (blogpost z roku 2012)
  http://blog.pyjeon.com/2012/07/29/why-pyjamas-isnt-a-good-framework-for-web-apps/