Hlavní navigace

Historie vývoje počítačových her (51. část - další vývojové nástroje dostupné pro mikropočítače Amiga)

8. 11. 2012
Doba čtení: 21 minut

Sdílet

Dnes budeme pokračovat v popisu vývojových nástrojů dostupných pro mikropočítače Amiga. Minule jsme se zabývali především různými interpretry a překladači různých variant Basicu a céčka. Dnes si popíšeme Amiga E, ASM-One assembler a v neposlední řadě i skriptovací jazyk ARexx a dva esoterické jazyky.

Obsah

1. Historie vývoje počítačových her (51. část – další vývojové nástroje dostupné pro mikropočítače Amiga)

2. Programovací jazyk Amiga E

3. Příklady jednoduchých programů napsaných v Amiga E

4. Skriptovací jazyk ARexx

5. Assemblery na mikropočítačích Amiga

6. ASM-One Macro Assembler

7. Esoterické programovací jazyky pro Amigu

8. Programovací jazyk FALSE

9. Odkazy na Internetu

1. Historie vývoje počítačových her (51. část – další vývojové nástroje dostupné pro mikropočítače Amiga)

V dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky navážeme na část předchozí, v níž jsme si popsali některé interpretry a překladače programovacího jazyka Basic (GFA Basic, Blitz Basic částečně i AmigaBASIC) i překladače programovacího jazyka C (Aztec C, Lattice C). Dnes se budeme zabývat převážně těmi programovacími jazyky, které vznikly přímo na Amize. Bude se jednat především o populární programovací jazyk Amiga E, který byl vybaven překladačem, dále pak o jazyk AMOS, skriptovací jazyk ARexx (ten měl důležitou roli přímo v operačním systému) a nesmíme zapomenout ani na některý assembler, protože mnoho aplikací, převážně hry a dema, se programovalo v assembleru (jazyku symbolických adres/instrukcí). Na závěr si pro odlehčení řekneme základní informace o některých esoterických programovacích jazycích.

V následující tabulce jsou vypsány již popsané nebo dnes popisované programovací jazyky:

# Název produktu Díl seriálu Kapitola
1 Aztec C 50 4
2 Lattice C 50 4
3 GFA BASIC 50 5
4 Blitz BASIC 50 8
5 AmigaBASIC    
6 Amiga E 51 2, 3
7 ASM-One Macro Assembler 51 6
8 ARexx 51 4
9 Brainfuck 51 7
10 FALSE 51 8

2. Programovací jazyk Amiga E

Prvním programovacím jazykem, s nímž se dnes seznámíme, je jazyk nazvaný Amiga E. Autorem původní verze tohoto ve své době velmi populárního jazyka je Wouter van Oortmerssen, jenž se vedle vývoje Amiga E mj. zabýval i vývojem esoterického jazyka FALSE popsaného v osmé kapitole. Jedná se o programátora známého i z oblasti herního průmyslu, podílel se například na vývoji Far Cry či engine Cube. Původní varianta programovacího jazyka Amiga E byla vybavena velmi rychlým překladačem naprogramovaným přímo v assembleru mikroprocesoru Motorola 68000, další varianty překladače Amiga E pak začaly podporovat i modernější mikroprocesory řady M68000 (ty jsou sice zpětně kompatibilní, ovšem postupně se na platformě M68000 začaly objevovat nové vlastnosti).

Programovací jazyk Amiga E některé své koncepty převzal z céčka, ovšem mnohé jeho vlastnosti byly inspirovány i dalšími (vysokoúrovňovými) programovacími jazyky (Modula, Pascal, možná i PL/1…). V Amiga E se proto objevuje odlišněji pojatý typový systém, podpora pro tvorbu modulů (ta je v céčku řešena pouze na externí úrovni, nikoli na úrovni jazykové), podpora pro objektově orientované programování a taktéž jazykové konstrukce použitelné pro práci s výjimkami. V současnosti je původní varianta jazyka Amiga E uvolněna jako freeware, a to včetně zdrojových kódů. Z Amiga E se postupně vyvinuly další programovací jazyky, z nichž některé jsou založeny na původních zdrojových kódech a jiné vznikly prakticky kompletním přepisem překladače:

Jazyk Autor Poznámka
CreativE Tomasz Wiszkowski založen na zdrojových kódech Amiga E, podpora pro nové procesory
PowerD Martin Kuchinka podpora pro novější procesory, ne zcela zpětně kompatibilní
YAEC Leif Salomonsson prakticky kompletně přepsáno, používá externí assembler
ECX Leif Salomonsson překladač napsán přímo v E, podpora pro další platformy
PortablE Christopher Handley překladač napsán přímo v E, může přeložit sám sebe (jako C), podpora pro Amiga OS, PPC, MorphOS, Windows

3. Příklady jednoduchých programů napsaných v Amiga E

V této kapitole si ukážeme několik velmi jednoduchých demonstračních příkladů vytvořených v programovacím jazyce Amiga E. Tyto příklady ukazují způsob zápisu struktury programů, ale například i deklaraci nové třídy, deklarace nové metody pro tuto třídu a deklaraci potomka této třídy.

Jednoduchá procedura/funkce, která sečte hodnoty svých dvou parametrů a vrátí výsledek součtu. Povšimněte si způsobu vrácení výsledku i „beztypovosti“ zápisu (v případě potřeby však lze informace o typech doplnit:

PROC add(x, y)
  DEF s
  s:=x+y
ENDPROC s

Počítaná smyčka vytvořená cyklem FOR:

PROC main()
  DEF x
  FOR x:=1 TO 10
    WriteF('\d ', x)
  ENDFOR
  WriteF('\n')
ENDPROC

Zde smyčka FOR snižuje v každé iteraci počitadlo o jedničku:

PROC main()
  DEF i
  FOR i := 10 TO 0 STEP -1
    WriteF('\d\n', i)
  ENDFOR
ENDPROC

Dalším typem smyčky je smyčka WHILE, zde asi není zapotřebí dalšího vysvětlování:

PROC main()
  DEF x
  x:=1
  WHILE x <= 10
    WriteF('\d ', x)
    x:=x+1
  ENDWHILE
  WriteF('\n')
ENDPROC

V procedurách/funkcích je možné použít i příkaz RETURN pro předčasné ukončení běhu procedury/funkce:

PROC fact(x)
  DEF r, y
  IF x < 2 THEN RETURN 1
  r := 1; y := x;
  FOR x := 2 TO y DO r := r * x
ENDPROC r

Deklarace atributů tříd:

OBJECT set
  elts[100]:ARRAY OF LONG
  size
ENDOBJECT

Deklarace metody patřící k nějaké třídě:

PROC add(x) OF set
  /* code for add method */
ENDPROC

Deklarace potomka nějaké třídy (opět pouze atributů):

OBJECT d OF b
  extra_d_data
ENDOBJECT

Odkazy na další stránky věnující se programovacímu jazyku Amiga E:

 1. Amiga E (Wouter's Wiki)
  http://strlen.com/amiga-e
 2. Amiga E v3.3a Compiler for The E Language
  http://cshandley.co.uk/amigae/
 3. A Beginner's Guide to Amiga E
  http://cshandley.co.uk/JasonHulance/
 4. Amiga E (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Amiga_E
 5. Wouter van Oortmerssen's Wiki
  http://strlen.com/
 6. Wouter van Oortmerssen
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Wouter_van_Oortmerssen

4. Skriptovací jazyk ARexx

O programovacím jazyku ARexx jsme se již krátce zmiňovali v předchozí části tohoto seriálu. Jedná se o variantu programovacího jazyka REXX používaného na mnoha typech počítačů, včetně mainframů (populární byl tento jazyk na mnoha produktech firmy IBM, obsažen byl například i v OS/2 ve funkci podobné, jako ARexx v případě Amigy). ARexx je na počítačích Amiga důležitý především z toho důvodu, že je ho možné využít přímo v operačním systému Amigy pro komunikaci mezi různými programy. Každý program totiž mohl obsahovat rozhraní, přes nějž ho bylo možné ovládat či jen načítat vypočtené hodnoty atd. Podobně jako je tomu v unixech a programech spojovaných přes svůj standardní vstup a výstup, i v případě ARexxu bylo možné vhodným spojením jednoúčelových programů vytvořit i poměrně složitou aplikaci. Podobně jako další skriptovací jazyky je i ARexx do značné míry beztypový, což ale jen usnadňovalo komunikaci mezi aplikacemi.

5. Assemblery na mikropočítačích Amiga

Prozatím jsme se věnovali převážně popisu vyšších programovacích jazyků, tj. takových programovacích jazyků, u nichž pro většinu jazykových konstrukcí neexistuje přímá korespondence s adresou či instrukcí, pomocí níž je tato konstrukce realizována (dobrým příkladem může být podmínka if-then-else, jenž musí být většinou implementována pomocí podmíněných skoků). Ovšem mikropočítače Amiga se, podobně jako například i konkurenční počítače Atari ST, velmi často používaly jako herní stroje a navíc se zde rozvinula i „subkultura“ vývojářů, kteří se zabývali programováním audiovizuálních dem. U těchto typů aplikací bylo velmi důležité, aby bylo například vykreslovací jádro co nejrychlejší, takže se programátoři velmi často uchylovali k použití assembleru. Tímto termínem se poněkud nepřesně označuje jak příslušný jazyk – česky jazyk symbolických adres nebo jazyk symbolických instrukcí, tak i překladač, který zápis v assembleru převede do (binárního) strojového kódu cílového procesoru.

Assemblery byly na počítačích Amiga a Atari ST mezi programátory poměrně populární i díky tomu, že instrukční kód mikroprocesorů Motorola 68000 byl do velké míry ortogonální, obsahoval relativně velké množství registrů (univerzální datové registry D0 až D7 a adresové registry A0 až A7) a navíc bylo možné používat i takové adresovací režimy, které korespondovaly s konstrukcemi používanými ve vyšších programovacích jazycích (přístupy k prvkům polí, přístup k lokálním proměnným umístěných v zásobníkovém rámci, autoinkrementace adresy atd.). Podívejme se na jednoduchý příklad rutiny (originál najdete zde, která sečte všechny prvky (16bitové integery – načítá se vždy jen 16bitové slovo) v poli. V tomto příkladu se používá autoinkrementace adresy při adresování prvků polí a taktéž instrukce DBRA provádí dvě činnosti – snížení hodnoty registru o jedničku a skok v případě, že je výsledek nenulový:

  moveq #0, d0   ; potřebujeme vynulovat horních 16 bitů d0
  moveq #0, d1   ; mezivýsledek
loop:
  move.w (a0)+, d0 ; horních 16 bitů d0 je pořád nastaveno na 0
  add.l d0, d1
  dbra d2, loop   ; d2 je použit jako počitadlo

6. ASM-One Macro Assembler

Jedním z populárních assemblerů dostupných pro mikropočítače Amiga byl assembler nazvaný ASM-One Macro Assembler. Autorem tohoto assembleru je Rune-Gram Madsen, který tento nástroj v průběhu roku 1990 vytvořil za pouhé čtyři týdny (čistý čas vývoje prý nepřesáhl 700 hodin). Jednalo se o komerčně dostupný nástroj prodávaný společností DMV Verlag (Německo) za přibližně 139 marek. Ovšem počet reálně prodaných kusů tohoto nástroje byl poměrně nízký – prodalo se pouze přibližně 500 kopií první verze; ovšem na tomto místě je nutné poznamenat, že ASM-One nebyl jedinou aplikací, která měla problémy s prodejem. Podobný osud totiž potkal například i mnoho her, což je jeden z důvodů, proč některé softwarové firmy postupně přešly na jiné platformy.

Dnes si většinou pod pojmem „assembler“, představujeme nástroj spouštěný z příkazového řádku, který překládá zdrojové kódy napsané v jazyku symbolických adres do objektového (binárního) kódu, popř. přímo vytváří spustitelné soubory. Ovšem ASM-One Macro Assembler se od tohoto chápání assemblerů liší, protože se jednalo o plnohodnotné integrované vývojové prostředí vybavené textovým editorem, samotným assemblerem, monitorem a taktéž debuggerem. Celé prostředí bylo přitom naprogramované taktéž v assembleru a velikost binárního balíčku nepřesahovala devadesát kilobajtů.

Odkazy na další stránky věnující se assembleru ASM-One:

 1. 680×0:AsmOne
  http://www.amigacoding.com/in­dex.php/680×0:AsmOne
 2. ASM-One Macro Assembler
  http://en.wikipedia.org/wiki/ASM-One_Macro_Assembler
 3. ASM-One pages
  http://www.theflamearrows­.info/documents/asmone.html
 4. Základní informace o ASM-One
  http://www.theflamearrows­.info/documents/asminfo.html

7. Esoterické programovací jazyky pro Amigu

Pro doplnění tohoto článku možná nebude na škodu se seznámit i s takzvanými esoterickými programovacími jazyky. Na rozdíl od většiny běžných programovacích jazyků, jejichž tvůrci se snaží o návrh snadno použitelných nástrojů, jsou esoterické jazyky většinou navrženy takovým způsobem, aby programy v nich napsané byly co nejméně čitelné. Některé z těchto jazyků, například slavný Brainfuck, jsou navrženy minimalisticky – používají jen naprosto nezbytné minimum příkazů či jazykových konstrukcí. Již zmíněný jazyk Brainfuck z roku 1993, jehož autorem je Urban Müller, používal pouze osm základních příkazů (podobných příkazům použitým u Turingova stroje, které jsou doplněny o dva příkazy pro vstup a výstup jednoho bajtu/ASCII znaku), přičemž každý příkaz byl reprezentován pouze jediným znakem. Pro počítače Amiga existovalo několik interpretrů a dokonce i překladače jazyka Brainfuck, přičemž některé implementace měly binární spustitelný soubor menší než 200 bajtů!

Programy zapisované v Brainfucku nemají pevně danou strukturu a mohou obsahovat prakticky všechny další znaky (včetně mezer a konců řádků), které jsou při interpretaci či kompilaci ignorovány. Rozeznává se pouze osm znaků vypsaných v následující tabulce. Tyto znaky slouží pro posun ukazatele po pásce rozdělené do políček, přičemž na každém políčku je uložena celočíselná hodnota. Páska je většinou reprezentována polem, jehož maximální velikost bývá omezena na 32000 buněk a celočíselné hodnoty ukládané do jednotlivých buněk mohou mít hodnotu v rozsahu 0..255 (některé implementace však mají velikost pásky/pole prakticky neomezenou):

# Příkaz Význam
1 > posun ukazatele na „pásce“ doprava na další políčko
2 < posun ukazatele na „pásce“ doleva na předchozí políčko
3 + zvýšení celočíselné hodnoty uložené v aktuálním políčku o 1
4 snížení celočíselné hodnoty uložené v aktuálním políčku o 1
5 . výpis číselné hodnoty (převedené na ASCII znak) uložené v aktuálním políčku
6 , načtení bajtu (znaku) a uložení jeho číselné hodnoty do aktuálního políčka (opět se většinou předpokládá použití ASCII)
7 [ v případě, že je hodnota v aktuálním políčku nulová, přesune se program na odpovídající ]
8 ] v případě, že je hodnota v aktuálním políčku nenulová, přesune se program na odpovídající [

Typickým demonstračním programem je „Hello world“, který v podání Brainfucku vypadá následovně:

++++++++++[>+>+++>++++>+++++++>++++++++>+++++++++>++
++++++++>+++++++++++>++++++++++++<<<<<<<<<-]>>>>+.>>>
>+..<.<++++++++.>>>+.<<+.<<<<++++.<++.>>>+++++++.>>>.+++.
<+++++++.--------.<<<<<+.<+++.---.

Dalším podobně nečitelným programem je program pro výpočet faktoriálu:

>++++++++++>>>+>+[>>>+[-[<<<<<[+<<<<<]>>[[-]>[<<+>+>-]<[>+<-]<[>+<-[>+<-[>
+<-[>+<-[>+<-[>+<-[>+<-[>+<-[>+<-[>[-]>>>>+>+<<<<<<-[>+<-]]]]]]]]]]]>[<+>-
]+>>>>>]<<<<<[<<<<<]>>>>>>>[>>>>>]++[-<<<<<]>>>>>>-]+>>>>>]<[>++<-]<<<<[<[
>+<-]<<<<]>>[->[-]++++++[<++++++++>-]>>>>]<<<<<[<[>+>+<<-]>.<<<<<]>.>>>>]

8. Programovací jazyk FALSE

Dalším esoterickým programovacím jazykem, o němž je vhodné se v dnešním článku zmínit, je jazyk s názvem FALSE. Autorem tohoto programovacího jazyka je Wouter van Oortmerssen, o němž jsme se již zmiňovali v souvislosti s vyšším programovacím jazykem Amiga E ve druhé kapitole. Pokud bychom se měli držet chronologie vývoje programovacích jazyků, řadil by se jazyk FALSE před Brainfuck, protože Brainfuck ve skutečnosti vznikl jako reakce na překladač jazyka FALSE, který měl velikost pouhý jeden kilobajt! Zatímco Brainfuck je de facto založen na mírně modifikovaném Turingově stroji doplněném o instrukce vstupu a výstupu, je FALSE založen na zásobníkovém virtuálním stroji, takže se výsledný program tvoří podobným způsobem, jako program v jazyce Forth, i když samotné příkazy (ve Forthu slova) jsou zde zapisovány jediným znakem – každý znak je celým příkazem, podobně jako v případě Brainfucku (i to je ostatně jeden z důvodů jednoduchosti interpretrů a překladačů těchto esoterických jazyků).

CS24_early

Pokud se ve zdrojovém programu vyskytuje číslo, je toto číslo uloženo na zásobník, podobně jako ve Forthu. Posléze lze s hodnotami uloženými na vrcholu zásobníku (popř. těsně pod jeho vrcholem) provádět mnoho operací – aritmetických, logických, atd. S obsahem zásobníku lze různým způsobem manipulovat, například je možné duplikovat hodnotu uloženou na jeho vrcholu atd. Programovací jazyk FALSE taktéž obsahuje podporu pro proměnné, které jsou pro jednoduchost pojmenovány ‚a‘ až ‚z‘. Zajímavá je podpora podprogramů (subrutin), které jsou tvořeny kódem umístěným mezi znaky [ a ]. Pro vyvolání subrutiny (uložené na vrcholu zásobníku) se používá příkaz ! (vykřičník). V následující tabulce jsou pro ilustraci vypsány některé příkazy jazyka FALSE a korespondující příkazy Forthu:

# FALSE Forth
1 $ dup
2 % pop
3 \ swap
4 @ rot
5 _ neg
6 + +
7 : ! (store, uložení hodnoty do proměnné)
8 ; @ (fetch, načtení hodnoty z proměnné)

Odkazy na stránky s dalšími informacemi o programovacím jazyku FALSE:

 1. The False Programming Language
  http://strlen.com/false-language
 2. The FALSE Programming Language Manual
  http://strlen.com/false/false.txt

9. Odkazy na Internetu

 1. Orthodox File Managers
  http://www.softpanorama.or­g/OFM/index.shtml
 2. File manager
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/File_manager
 3. PathMinder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/PathMinder
 4. Commodore CDTV
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Commodore_CDTV
 5. Amiga
  http://en.wikipedia.org/wiki/Amiga
 6. Picasso 2
  http://www.iol.ie/~ecarro­ll/picasso2.html
 7. Hold-And-Modify
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Amiga_Hold-And-Modify
 8. Amiga Halfbrite mode
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Amiga_Hold-And-Modify
 9. HAM8 Explained
  http://www.amigans.net/mo­dules/AMS/article.php?sto­ryid=22
 10. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 1 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part1/
 11. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 2 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part2/
 12. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 3 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part3/
 13. Amiga FAQ (Frequently asked questions) (Part 4 of 4)
  http://www.faqs.org/faqs/a­miga/introduction/part4/
 14. Amiga Coding Wiki
  http://www.amigacoding.com/in­dex.php/Main_Page
 15. Amiga screen
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node0061.html
 16. Amiga HAM mode
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node008F.html
 17. Copper WAIT instruction
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node004B.html
 18. Copper MOVE instruction
  http://amigadev.elowar.com/re­ad/ADCD2.1/Hardware_Manual_gu­ide/node004A.html
 19. GalaxSIM: Solutions for Digital Living
  http://www.amiga.com/
 20. Denise Pin Assignment
  http://www.ntrautanen.fi/com­puters/hardware/misc/deni­se.htm
 21. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 22. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 23. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 24. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 25. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 26. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 27. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 28. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 29. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 30. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 31. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 32. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 33. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 34. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 35. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 36. Amiga Original chipset
  http://www.princeton.edu/~acha­ney/tmve/wiki100k/docs/Ami­ga_Original_chipset.html
 37. The Final Fantasy
  http://www.thefinalfantasy.com/
 38. Final Fantasy: Mystic Quest
  http://www.gamefaqs.com/snes/532476-final-fantasy-mystic-quest
 39. Book:Final Fantasy series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Book:Final_Fantasy_seri­es
 40. The World of Final Fantasy
  http://www.mobygames.com/fe­atured_article/feature,18/sec­tion,114/
 41. Final Fantasy Style
  http://www.mobygames.com/fe­atured_article/feature,18/sec­tion,116/
 42. List of Final Fantasy video games
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_Final_Fantasy_vi­deo_games
 43. SQUARE ENIX CO.
  http://www.square-enix.com/
 44. Square Enix : Corporate history
  http://www.square-enix.com/jp/company/e/history/
 45. The History of Computer Role-Playing Games Part 1: The Early Years (1980–1983)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223a/barton01­.shtml
 46. The History of Computer Role-Playing Games Part 2: The Golden Age(1985–1993)
  http://www.gamasutra.com/fe­atures/20070223b/barton_pfv­.htm
 47. Dungeon Master – Return To Chaos
  Window port of DM
 48. Dungeon Master (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Dungeon_Master_(video_ga­me)
 49. Dungeon Master Encyclopaedia
  http://dmweb.free.fr/
 50. Dungeon Master Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/247
 51. Chaos Strikes Back Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/249
 52. Dungeon Master II Overview
  http://dmweb.free.fr/?q=node/250
 53. Dungeon Master – Return To Chaos
  http://www.ragingmole.com/RTC/
 54. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 1/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Ho5E05Bi3bU
 55. Dungeon Master Speed Run in 20 minutes! Part 2/2
  http://www.youtube.com/wat­ch?v=Fpht4dWOnGE
 56. Dungeon Master CZ
  http://dm.zpc.cz/
 57. Dungeon Master
  http://rpg.yin.cz/d/dungeon-master/
 58. Return to Chaos (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=rtcinfo
 59. Dungeon Master – kouzla (CZ)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmkouzla
 60. Dungeon Master Java (CZ info)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmjavainfo
 61. Dungeon Master Java (CZ novinky a download)
  http://dm.zpc.cz/?sekce=dmja­vadownload
 62. Best of Old Games: Dungeon Master
  http://www.bestoldgames.net/stare-hry/dungeon-master.php
 63. Muzeum: Dungeon Master – klasika všech klasik
  http://www.doupe.cz/defau­lt.aspx?article=124596
 64. Návody – Dungeon Master 1
  http://www.abcgames.cz/?p=na­vody_zobraz&id=1307
 65. Super NES Programming/Initialization Tutorial
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Super_NES_Programming/I­nitialization_Tutorial
 66. SNES Development sites
  http://www.snescentral.com/de­velopment.php
 67. Super NES Programming
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Super_NES_Programming
 68. Super Nintendo Development Wiki
  http://wiki.superfamicom.or­g/snes/show/HomePage
 69. 6502.org
  http://www.6502.org/
 70. The 6502/65C02/65C816 Instruction Set Decoded
  http://www.llx.com/~nparker/a2/op­codes.html
 71. 6502 Addressing Modes
  http://www.obelisk.demon.co­.uk/6502/addressing.html
 72. HuC6280 CPU
  http://shu.emuunlim.com/dow­nload/pcedocs/pce_cpu.html
 73. Hudson Soft HuC6280 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Hudson_Soft_HuC6280
 74. William D. Mensch jr.
  http://www.computerhallof­fame.org/index.php?option=com_con­tent&view=article&id=31&I­temid=4
 75. Bill Mensch
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Bill_Mensch
 76. SPC 700 Documentation
  http://emureview.ztnet.com/de­veloperscorner/SoundCPU/spc­.htm
 77. Super NES Programming/SPC700 reference
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Super_NES_Programming/SPC700_re­ference
 78. Mega Lo Mania
  http://www.mobygames.com/game/mega-lo-mania
 79. Mega Lo Mania
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Mega_Lo_Mania
 80. Cannon Fodder
  http://www.allgame.com/ga­me.php?id=739
 81. Cannon Fodder [European]
  http://www.allgame.com/ga­me.php?id=15717
 82. Retrospective: Cannon Fodder
  http://www.rockpapershotgun­.com/2007/11/11/retrospec­tive-cannon-fodder/
 83. Cannon Fodder
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Cannon_Fodder_(video_ga­me)
 84. BC Racers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/BC_Racers
 85. Desert Strike Advance
  http://www.ign.com/articles/2002/06/03/de­sert-strike-advance
 86. Three Strikes And You're Out
  http://www.eurogamer.net/ar­ticles/three-strikes-and-youre-out-article
 87. Head 2 Head: Desert Strike – SNES vs MegaDrive
  http://www.retrogamescollec­tor.com/head-2-head-desert-strike-snes-vs-megadrive/
 88. Desert Strike: Return to the Gulf
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Desert_Strike:_Return_to_the_Gulf
 89. The Chaos Engine (Soldiers of Fortune USA)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/chaos-engine.htm
 90. The Chaos Engine series
  http://www.mobygames.com/game-group/chaos-engine-series
 91. The Chaos Engine
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Chaos_Engine
 92. The Chaos Engine 2
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/chaos-engine2.htm
 93. The Chaos Engine series
  http://www.mobygames.com/game-group/chaos-engine-series
 94. Moby Games: Speedball series
  http://www.mobygames.com/game-group/speedball-series
 95. Bitmap Brothers: Speedball (original)
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/speedball.htm
 96. Bitmap Brothers: Speedball 2: Brutal Deluxe
  http://www.bitmap-brothers.co.uk/our-games/past/speedball2.htm
 97. Wikipedia: Speedball (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Speedball_(video_game)
 98. Golden Axe
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe
 99. Golden Axe (series)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Golden_Axe_(series)
 100. Golden Axe II
  http://www.gamespot.com/golden-axe-ii/platform/genesis/
 101. Golden Axe II
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe_II
 102. Golden Axe III
  http://strategywiki.org/wi­ki/Golden_Axe_III
 103. Game Freaks 365: Sonic the Hedgehog 2
  http://gamefreaks365.com/re­view.php?artid=1631
 104. Sonic The Hedgehog 2 (GENESIS)
  http://web.archive.org/web/20070831062914/htt­p://sonic.neoseeker.com/so­nic_the_hedgehog2/GENESIS/pa­ges/release_dates_backgrou­nd3/
 105. Neoseeker: Sonic the Hedgehog 2 (16-bit)
  http://www.neoseeker.com/Ga­mes/Products/GENESIS/sonic_the_hed­gehog2/
 106. Wikipedia: Sonic the Hedgehog 2 (16-bit)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sonic_the_Hedgehog2_(16-bit)
 107. Gamespot: Disney's Aladdin
  http://www.gamespot.com/disneys-aladdin-in-nasiras-revenge/platform/ps/
 108. Moby Games: Disney's Aladdin
  http://www.mobygames.com/game/disneys-aladdin
 109. Internet Movie Database: Aladdin (I) (Video Game 1993)
  http://www.imdb.com/title/tt0204798/
 110. Wikipedia: Disney's Aladdin (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Disney's_Aladdin_(vide­o_game)
 111. Eric Chahi
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Eric_Chahi
 112. Wikipedia: Another World (video game)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Another_World_(video_ga­me)
 113. SN76489 sound chip details
  http://web.inter.nl.net/u­sers/J.Kortink/home/articles/sn76489/
 114. SN76464 datasheet
  http://www.ic-on-line.cn/view_online.php?id=1106623&fi­le=0054%5Csn76494_409323.pdf
 115. Texas Instruments SN76489 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Texas_Instruments_SN76489
 116. SN76489
  http://www.smspower.org/De­velopment/SN76489?sid=ae16503f2fb18070f3f40f2af­56807f1
 117. YM2413 FM Operator Type-LL (OPLL) Application Manual
  http://www.smspower.org/ma­xim/Documents/YM2413Appli­cationManual?sid=28c370e1fcac51d57­74319979bf96f4c
 118. Programming the Sega MegaDrive
  http://darkdust.net/writin­gs/megadrive
 119. MegaDrive / SegaGenesis docs
  http://www.genny4ever.net/in­dex.php?page=docs
 120. IGN: Top 25 Consoles
  http://www.ign.com/top-25-consoles/13.html
 121. Sega Mega Drive
  http://sega.jp/archive/segahard/md/
 122. Sega Archives
  http://sega.jp/archive/segahard/
 123. Sega Genesis
  http://www.dmoz.org/Games/Vi­deo_Games/Console_Platfor­ms/Sega/Genesis/
 124. The Retro Gen Plays Genesis Games
  http://uk.gamespy.com/arti­cles/998/998637p1.html
 125. The Sega Mega Drive/Genesis
  http://www.captainwilliam­s.co.uk/sega/megadrive/me­gadrive.php
 126. Sega Game Gear 101: A Beginner's Guide
  http://www.racketboy.com/re­tro/sega/gamegear/sega-game-gear-101-a-beginners-guide
 127. SEGA GameGear | Marc's Realm
  http://darkdust.net/retro­gaming/gamegear
 128. Sega Master System Hardware
  http://www.smspower.org/De­velopment/Documents
 129. Sega Master System Museum
  http://alexkidd.com/
 130. Jadeite's Sega Master System Museum
  http://rp_gamer.tripod.com/SMS/1.html
 131. Sega Master System (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Master_System
 132. Sega Card (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Card
 133. Sega Master System VDP documentation
  http://www.smspower.org/u­ploads/Development/msvdp-20021112.txt?sid=28c370e1fcac51d­5774319979bf96f4c
 134. bee – The Multi-Console Emulator
  http://www.thebeehive.ws/
 135. TurboGrafx-16 TurboExpress
  http://www.allgame.com/plat­form.php?id=17673
 136. HuC6280 CPU
  http://shu.emuunlim.com/dow­nload/pcedocs/pce_cpu.html
 137. Hudson Soft HuC6280 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Hudson_Soft_HuC6280
 138. TurboGrafx-16 (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/TurboGrafx-16
 139. MagicEngine – TurboGrafx-16 emulator
  http://www.magicengine.com/
 140. Motorola 68000 CPU
  http://en.wikipedia.org/wiki/68000
 141. Motorola 68008
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68008
 142. Motorola 68020
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68020
 143. Motorola 68030
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Motorola_68030

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.