Hlavní navigace

Implementace aritmetických operací s FX formátem v Céčku

19. 7. 2006
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

Dnes si ukážeme algoritmy realizované v programovacím jazyku C, ve kterých budou implementovány základní aritmetické operace s formátem pevné řádové binární čárky, včetně operací určených pro převod z FP formátu do formátu FX a zpětného převodu z FX formátu do formátu FP.

Obsah

1. Převod hodnot z FP formátu do FX formátu
2. Převod celočíselných hodnot do FX formátu
3. Zpětný převod z FX formátu do FP formátu
4. Tisk numerické hodnoty uložené v FX formátu
5. Aritmetická operace součtu s dvojicí FX hodnot
6. Aritmetická operace rozdílu s dvojicí FX hodnot
7. Aritmetická operace násobení s dvojicí FX hodnot
8. Aritmetická operace dělení s dvojicí FX hodnot
9. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

1. Převod hodnot z FP formátu do FX formátu

V dnešní části seriálu navážeme na část předchozí, ve které jsme si ozřejmili princip provádění základních operací s numerickými hodnotami uloženými ve formátu pevné řádové binární čárky. Začneme základní a v praxi často prováděnou operací – převodem hodnot původně uložených ve formátu pohyblivé řádové binární čárky (FP) do formátu pevné řádové binární čárky (FX). Tuto operaci je možné zapsat následovně:

XFX=XFP×2B

Operaci 2B je samozřejmě vhodnější převést na bitový posun, tj. například 2<<(B-1) či 1<<B. Při implementaci v programovacím jazyku C je vhodné ukládat hodnoty v FX formátu do proměnných odpovídajících svou velikostí základnímu datovému typu int, long či long long. Protože předpokládám použití 32bitových procesorů, musí být součet bitů před a za binární čárkou roven 32, nejčastěji se volí A=16 a B=16, tj. šestnáct bitů umístěných před binární řádovou čárkou (včetně znaménka) a šestnáct bitů umístěných za binární řádovou čárkou. Definice konstant A a B i datového typu fx může v Céčku vypadat následovně:

#define A 16
#define B 16

typedef signed int fx; 

Vlastní funkci pro převod z formátu FP do formátu FX lze napsat například následujícím způsobem, který není závislý na konkrétní podobě dat zpracovávaných matematickým koprocesorem:

/*
 * Převod z formátu plovoucí řádové binární čárky (FP)
 * do formátu pevné řádové binární čárky (FX)
 */
fx fp2fx(double x)
{
  return (fx)(x*(2<<(B-1)));
} 

2. Převod celočíselných hodnot do FX formátu

Pro převod celočíselné hodnoty (integer) do formátu pevné řádové binární čárky se provede pouze bitový posun původní hodnoty o b bitů doleva, což je opět podporovaná operace (tentokrát však prováděná na CPU a nikoli na FPU):

XFX=XINT<<B

V programovacím jazyce C je funkce pro převod velmi jednoduchá a přímočará:

/*
 * Převod z celočíselného formátu (integer)
 * do formátu pevné řádové binární čárky (FX)
 */
fx int2fx(int x)
{
  return (fx)(x<<B);
} 

3. Zpětný převod z FX formátu do FP formátu

Zpětný převod numerické hodnoty z formátu pevné řádové čárky do formátu řádové čárky plovoucí, se v nejjednodušším případě provádí převrácením postupu uvedeného v předchozí kapitole, tj.:

XFP=XFX/2B

Praktická implementace se zjednoduší náhradou operace 2B bitovým posuvem, tj. 2<<(B-1) či 1<<B:

/*
 * Převod z formátu pevné řádové binární čárky (FX)
 * do formátu plovoucí řádové binární čárky (FP)
 */
double fx2fp(fx x)
{
  return (double)x/(2<<(B-1));
} 

4. Tisk numerické hodnoty uložené v FX formátu

Pro tisk numerické hodnoty uložené ve formátu pevné řádové binární čárky jsem zvolil poměrně „upovídanou“ variantu funkce, která po svém zavolání vytiskne binární obsah hodnoty i s umístěním binární čárky, dále pak hexadecimální hodnotu a posléze i reálnou hodnotu získanou pomocí výše uvedené funkce fx2fp():

/*
 * Tisk numerické hodnoty uložené ve formátu pevné
 * řádové binární čárky (FX)
 */
void fx_print(fx x)
{
  int i;
  int val=x;             // pomocná proměnná pro převod do dvojkové soustavy
  printf("bin: ");
  for (i=0; i<A+B; i++) {      // převod na řetězec bitů (do dvojkové soustavy)
    putchar(!!(val & (1<<(A+B-1)))+'0'); // výpis hodnoty aktuálně nejvyššího bitu
    if (i==B-1) putchar('.');   // po řádové binární čárce vypsat značku
    val=val<<1;          // posun na další (méně významný) bit
  }

  printf("  hex: %08x  fp: %+11.5f\n", x, fx2fp(x));
} 

Pomocí funkce fx_print() si můžeme otestovat korektnost převodů do formátu FX, například pomocí následujícího programového kódu:

int main(void)
{
  // pole hodnot uložených ve formátu FP
  double fp[]={ 1,
         -1,
         2,
         -2,
         0.5,
         1.5,
         3.0,
         3.1415927,
         -3.1415927,
         2.718281,
         -2.718281,
         100,
         -100,
         0};     // zarážka

  // pole hodnot uložených v celočíselném formátu
  int integers[]={  1,
            2,
           42,
           100,
          1000,
           -1,
           -2,
           -42,
          -100,
          -1000,
            0};  // zarážka
  int i;
  fx a;

  puts("Reálná čísla:");
  for (i=0; fp[i]!=0; i++) {
    a=fp2fx(fp[i]);
    fx_print(a);
  }

  puts("\nCeločíselné hodnoty:");
  for (i=0; integers[i]!=0; i++) {
    a=int2fx(integers[i]);
    fx_print(a);
  }

  return 0;
} 

Výsledek běhu předchozího programu:

Reálná čísla:
bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
bin: 0000000000000001.1000000000000000  hex: 00018000  fp:  +1.50000
bin: 0000000000000011.0000000000000000  hex: 00030000  fp:  +3.00000
bin: 0000000000000011.0010010000111111  hex: 0003243f  fp:  +3.14159
bin: 1111111111111100.1101101111000001  hex: fffcdbc1  fp:  -3.14159
bin: 0000000000000010.1011011111100001  hex: 0002b7e1  fp:  +2.71828
bin: 1111111111111101.0100100000011111  hex: fffd481f  fp:  -2.71828
bin: 0000000001100100.0000000000000000  hex: 00640000  fp: +100.00000
bin: 1111111110011100.0000000000000000  hex: ff9c0000  fp: -100.00000

Celočíselné hodnoty:
bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
bin: 0000000000101010.0000000000000000  hex: 002a0000  fp:  +42.00000
bin: 0000000001100100.0000000000000000  hex: 00640000  fp: +100.00000
bin: 0000001111101000.0000000000000000  hex: 03e80000  fp: +1000.00000
bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
bin: 1111111111010110.0000000000000000  hex: ffd60000  fp:  -42.00000
bin: 1111111110011100.0000000000000000  hex: ff9c0000  fp: -100.00000
bin: 1111110000011000.0000000000000000  hex: fc180000  fp: -1000.00000 

5. Aritmetická operace součtu s dvojicí FX hodnot

Aritmetickou operaci součtu je možné provádět pouze v případě, že obě hodnoty mají stejný formát, tj. shodný počet bitů před a za binární řádovou čárkou. Pokud je tato podmínka splněna, je možné součet dvou numerických hodnot X a Y zapsat následovně:

X×2B+Y×2B=(X+­Y)×2B

Implementace v Céčku je vskutku jednoduchá:

/*
 * Součet dvou hodnot uložených ve shodném formátu
 * pevné binární řádové čárky (FX)
 */
fx fx_add(fx x, fx y)
{
  return x+y;
} 

Testovací příklad využívající uvedenou funkci fx_add():

int main(void)
{
  double fp[]={1, -1, 2, -2, 0.5, 1.5, 3.0, 3.1415927, -3.1415927, 2.718281, -2.718281, 0};
  int i,j;
  fx a, b;

  puts("Součet dvojice čísel uložených ve formátu FX:");
  for (j=0; fp[j]!=0; j++) {
    for (i=0; fp[i]!=0; i++) {
      a=fp2fx(fp[i]);
      b=fp2fx(fp[j]);
      printf("%+4.2f%+4.2f= ", fp[i], fp[j]);
      fx_print(fx_add(a,b));
    }
  }
  return 0;
} 

Výsledek běhu testovacího příkladu (všimněte si některých nepřesných výpočtů způsobených malou bitovou délkou vektoru za binární čárkou):

Součet dvojice čísel uložených ve formátu FX:
+1.00+1.00= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
-1.00+1.00= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+2.00+1.00= bin: 0000000000000011.0000000000000000  hex: 00030000  fp:  +3.00000
-2.00+1.00= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
+0.50+1.00= bin: 0000000000000001.1000000000000000  hex: 00018000  fp:  +1.50000
+1.50+1.00= bin: 0000000000000010.1000000000000000  hex: 00028000  fp:  +2.50000
+3.00+1.00= bin: 0000000000000100.0000000000000000  hex: 00040000  fp:  +4.00000
+3.14+1.00= bin: 0000000000000100.0010010000111111  hex: 0004243f  fp:  +4.14159
-3.14+1.00= bin: 1111111111111101.1101101111000001  hex: fffddbc1  fp:  -2.14159
+2.72+1.00= bin: 0000000000000011.1011011111100001  hex: 0003b7e1  fp:  +3.71828
-2.72+1.00= bin: 1111111111111110.0100100000011111  hex: fffe481f  fp:  -1.71828
+1.00-1.00= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
-1.00-1.00= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
+2.00-1.00= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
-2.00-1.00= bin: 1111111111111101.0000000000000000  hex: fffd0000  fp:  -3.00000
+0.50-1.00= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
+1.50-1.00= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
+3.00-1.00= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
+3.14-1.00= bin: 0000000000000010.0010010000111111  hex: 0002243f  fp:  +2.14159
-3.14-1.00= bin: 1111111111111011.1101101111000001  hex: fffbdbc1  fp:  -4.14159
+2.72-1.00= bin: 0000000000000001.1011011111100001  hex: 0001b7e1  fp:  +1.71828
-2.72-1.00= bin: 1111111111111100.0100100000011111  hex: fffc481f  fp:  -3.71828
+1.00+2.00= bin: 0000000000000011.0000000000000000  hex: 00030000  fp:  +3.00000
-1.00+2.00= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+2.00+2.00= bin: 0000000000000100.0000000000000000  hex: 00040000  fp:  +4.00000
-2.00+2.00= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+0.50+2.00= bin: 0000000000000010.1000000000000000  hex: 00028000  fp:  +2.50000
+1.50+2.00= bin: 0000000000000011.1000000000000000  hex: 00038000  fp:  +3.50000
+3.00+2.00= bin: 0000000000000101.0000000000000000  hex: 00050000  fp:  +5.00000
+3.14+2.00= bin: 0000000000000101.0010010000111111  hex: 0005243f  fp:  +5.14159
-3.14+2.00= bin: 1111111111111110.1101101111000001  hex: fffedbc1  fp:  -1.14159
+2.72+2.00= bin: 0000000000000100.1011011111100001  hex: 0004b7e1  fp:  +4.71828
-2.72+2.00= bin: 1111111111111111.0100100000011111  hex: ffff481f  fp:  -0.71828
+1.00-2.00= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
-1.00-2.00= bin: 1111111111111101.0000000000000000  hex: fffd0000  fp:  -3.00000
+2.00-2.00= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
-2.00-2.00= bin: 1111111111111100.0000000000000000  hex: fffc0000  fp:  -4.00000
+0.50-2.00= bin: 1111111111111110.1000000000000000  hex: fffe8000  fp:  -1.50000
+1.50-2.00= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
+3.00-2.00= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+3.14-2.00= bin: 0000000000000001.0010010000111111  hex: 0001243f  fp:  +1.14159
-3.14-2.00= bin: 1111111111111010.1101101111000001  hex: fffadbc1  fp:  -5.14159
+2.72-2.00= bin: 0000000000000000.1011011111100001  hex: 0000b7e1  fp:  +0.71828
-2.72-2.00= bin: 1111111111111011.0100100000011111  hex: fffb481f  fp:  -4.71828
+1.00+0.50= bin: 0000000000000001.1000000000000000  hex: 00018000  fp:  +1.50000
-1.00+0.50= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
+2.00+0.50= bin: 0000000000000010.1000000000000000  hex: 00028000  fp:  +2.50000
-2.00+0.50= bin: 1111111111111110.1000000000000000  hex: fffe8000  fp:  -1.50000
+0.50+0.50= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+1.50+0.50= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
+3.00+0.50= bin: 0000000000000011.1000000000000000  hex: 00038000  fp:  +3.50000
+3.14+0.50= bin: 0000000000000011.1010010000111111  hex: 0003a43f  fp:  +3.64159
-3.14+0.50= bin: 1111111111111101.0101101111000001  hex: fffd5bc1  fp:  -2.64159
+2.72+0.50= bin: 0000000000000011.0011011111100001  hex: 000337e1  fp:  +3.21828
-2.72+0.50= bin: 1111111111111101.1100100000011111  hex: fffdc81f  fp:  -2.21828
+1.00+1.50= bin: 0000000000000010.1000000000000000  hex: 00028000  fp:  +2.50000
-1.00+1.50= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
+2.00+1.50= bin: 0000000000000011.1000000000000000  hex: 00038000  fp:  +3.50000
-2.00+1.50= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
+0.50+1.50= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
+1.50+1.50= bin: 0000000000000011.0000000000000000  hex: 00030000  fp:  +3.00000
+3.00+1.50= bin: 0000000000000100.1000000000000000  hex: 00048000  fp:  +4.50000
+3.14+1.50= bin: 0000000000000100.1010010000111111  hex: 0004a43f  fp:  +4.64159
-3.14+1.50= bin: 1111111111111110.0101101111000001  hex: fffe5bc1  fp:  -1.64159
+2.72+1.50= bin: 0000000000000100.0011011111100001  hex: 000437e1  fp:  +4.21828
-2.72+1.50= bin: 1111111111111110.1100100000011111  hex: fffec81f  fp:  -1.21828
+1.00+3.00= bin: 0000000000000100.0000000000000000  hex: 00040000  fp:  +4.00000
-1.00+3.00= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
+2.00+3.00= bin: 0000000000000101.0000000000000000  hex: 00050000  fp:  +5.00000
-2.00+3.00= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+0.50+3.00= bin: 0000000000000011.1000000000000000  hex: 00038000  fp:  +3.50000
+1.50+3.00= bin: 0000000000000100.1000000000000000  hex: 00048000  fp:  +4.50000
+3.00+3.00= bin: 0000000000000110.0000000000000000  hex: 00060000  fp:  +6.00000
+3.14+3.00= bin: 0000000000000110.0010010000111111  hex: 0006243f  fp:  +6.14159
-3.14+3.00= bin: 1111111111111111.1101101111000001  hex: ffffdbc1  fp:  -0.14159
+2.72+3.00= bin: 0000000000000101.1011011111100001  hex: 0005b7e1  fp:  +5.71828
-2.72+3.00= bin: 0000000000000000.0100100000011111  hex: 0000481f  fp:  +0.28172
+1.00+3.14= bin: 0000000000000100.0010010000111111  hex: 0004243f  fp:  +4.14159
-1.00+3.14= bin: 0000000000000010.0010010000111111  hex: 0002243f  fp:  +2.14159
+2.00+3.14= bin: 0000000000000101.0010010000111111  hex: 0005243f  fp:  +5.14159
-2.00+3.14= bin: 0000000000000001.0010010000111111  hex: 0001243f  fp:  +1.14159
+0.50+3.14= bin: 0000000000000011.1010010000111111  hex: 0003a43f  fp:  +3.64159
+1.50+3.14= bin: 0000000000000100.1010010000111111  hex: 0004a43f  fp:  +4.64159
+3.00+3.14= bin: 0000000000000110.0010010000111111  hex: 0006243f  fp:  +6.14159
+3.14+3.14= bin: 0000000000000110.0100100001111110  hex: 0006487e  fp:  +6.28317
-3.14+3.14= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+2.72+3.14= bin: 0000000000000101.1101110000100000  hex: 0005dc20  fp:  +5.85986
-2.72+3.14= bin: 0000000000000000.0110110001011110  hex: 00006c5e  fp:  +0.42331
+1.00-3.14= bin: 1111111111111101.1101101111000001  hex: fffddbc1  fp:  -2.14159
-1.00-3.14= bin: 1111111111111011.1101101111000001  hex: fffbdbc1  fp:  -4.14159
+2.00-3.14= bin: 1111111111111110.1101101111000001  hex: fffedbc1  fp:  -1.14159
-2.00-3.14= bin: 1111111111111010.1101101111000001  hex: fffadbc1  fp:  -5.14159
+0.50-3.14= bin: 1111111111111101.0101101111000001  hex: fffd5bc1  fp:  -2.64159
+1.50-3.14= bin: 1111111111111110.0101101111000001  hex: fffe5bc1  fp:  -1.64159
+3.00-3.14= bin: 1111111111111111.1101101111000001  hex: ffffdbc1  fp:  -0.14159
+3.14-3.14= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
-3.14-3.14= bin: 1111111111111001.1011011110000010  hex: fff9b782  fp:  -6.28317
+2.72-3.14= bin: 1111111111111111.1001001110100010  hex: ffff93a2  fp:  -0.42331
-2.72-3.14= bin: 1111111111111010.0010001111100000  hex: fffa23e0  fp:  -5.85986
+1.00+2.72= bin: 0000000000000011.1011011111100001  hex: 0003b7e1  fp:  +3.71828
-1.00+2.72= bin: 0000000000000001.1011011111100001  hex: 0001b7e1  fp:  +1.71828
+2.00+2.72= bin: 0000000000000100.1011011111100001  hex: 0004b7e1  fp:  +4.71828
-2.00+2.72= bin: 0000000000000000.1011011111100001  hex: 0000b7e1  fp:  +0.71828
+0.50+2.72= bin: 0000000000000011.0011011111100001  hex: 000337e1  fp:  +3.21828
+1.50+2.72= bin: 0000000000000100.0011011111100001  hex: 000437e1  fp:  +4.21828
+3.00+2.72= bin: 0000000000000101.1011011111100001  hex: 0005b7e1  fp:  +5.71828
+3.14+2.72= bin: 0000000000000101.1101110000100000  hex: 0005dc20  fp:  +5.85986
-3.14+2.72= bin: 1111111111111111.1001001110100010  hex: ffff93a2  fp:  -0.42331
+2.72+2.72= bin: 0000000000000101.0110111111000010  hex: 00056fc2  fp:  +5.43655
-2.72+2.72= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+1.00-2.72= bin: 1111111111111110.0100100000011111  hex: fffe481f  fp:  -1.71828
-1.00-2.72= bin: 1111111111111100.0100100000011111  hex: fffc481f  fp:  -3.71828
+2.00-2.72= bin: 1111111111111111.0100100000011111  hex: ffff481f  fp:  -0.71828
-2.00-2.72= bin: 1111111111111011.0100100000011111  hex: fffb481f  fp:  -4.71828
+0.50-2.72= bin: 1111111111111101.1100100000011111  hex: fffdc81f  fp:  -2.21828
+1.50-2.72= bin: 1111111111111110.1100100000011111  hex: fffec81f  fp:  -1.21828
+3.00-2.72= bin: 0000000000000000.0100100000011111  hex: 0000481f  fp:  +0.28172
+3.14-2.72= bin: 0000000000000000.0110110001011110  hex: 00006c5e  fp:  +0.42331
-3.14-2.72= bin: 1111111111111010.0010001111100000  hex: fffa23e0  fp:  -5.85986
+2.72-2.72= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
-2.72-2.72= bin: 1111111111111010.1001000000111110  hex: fffa903e  fp:  -5.43655 

V praxi (zpracování signálů, počítačová grafika atd.) se někdy vyžaduje saturovaný součet, tj. takový součet, u kterého je zaručeno, že výsledná hodnota nepřeteče. Saturaci je možné zajistit buď příslušnou instrukcí mikroprocesoru, například pomocí instrukční sady MMX, nebo se napíše podmínka, jež zaručí, že se nebudou sčítat tak velká čísla, která by způsobila přetečení.

6. Aritmetická operace rozdílu s dvojicí FX hodnot

Aritmetická operace rozdílu se provádí naprosto stejným způsobem, jako aritmetická operace součtu. Pokud mají obě hodnoty vstupující do operace stejný počet bitů před a za binární řádovou čárkou, je splněna podmínka pro provedení operace rozdílu, kterou je možné zapsat následovně:

A×2B-B×2B=(A-B)×2B

I implementace rozdílu v Céčku je jednoduchá, podobně jako v případě operace součtu:

/*
 * Rozdíl dvou hodnot uložených ve shodném formátu
 * pevné binární řádové čárky (FX)
 */
fx fx_sub(fx x, fx y)
{
  return x-y;
} 

Testovací příklad, který provádí demonstraci funkce fx_sub(), má následující tvar:

int main(void)
{
  double fp[]={1, -1, 2, -2, 0.5, 1.5, 3.0, 3.1415927, -3.1415927, 2.718281, -2.718281, 0};
  int i,j;
  fx a, b;

  puts("Rozdíl dvojice čísel uložených ve formátu FX:");
  for (j=0; fp[j]!=0; j++) {
    for (i=0; fp[i]!=0; i++) {
      a=fp2fx(fp[i]);
      b=fp2fx(fp[j]);
      printf("%+4.2f-(%+4.2f)= ", fp[i], fp[j]);
      fx_print(fx_sub(a,b));
    }
  }
  return 0;
} 

Výsledek běhu demonstračního příkladu:

Rozdíl dvojice čísel uložených ve formátu FX:
+1.00-(+1.00)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
-1.00-(+1.00)= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
+2.00-(+1.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
-2.00-(+1.00)= bin: 1111111111111101.0000000000000000  hex: fffd0000  fp:  -3.00000
+0.50-(+1.00)= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
+1.50-(+1.00)= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
+3.00-(+1.00)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
+3.14-(+1.00)= bin: 0000000000000010.0010010000111111  hex: 0002243f  fp:  +2.14159
-3.14-(+1.00)= bin: 1111111111111011.1101101111000001  hex: fffbdbc1  fp:  -4.14159
+2.72-(+1.00)= bin: 0000000000000001.1011011111100001  hex: 0001b7e1  fp:  +1.71828
-2.72-(+1.00)= bin: 1111111111111100.0100100000011111  hex: fffc481f  fp:  -3.71828
+1.00-(-1.00)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
-1.00-(-1.00)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+2.00-(-1.00)= bin: 0000000000000011.0000000000000000  hex: 00030000  fp:  +3.00000
-2.00-(-1.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
+0.50-(-1.00)= bin: 0000000000000001.1000000000000000  hex: 00018000  fp:  +1.50000
+1.50-(-1.00)= bin: 0000000000000010.1000000000000000  hex: 00028000  fp:  +2.50000
+3.00-(-1.00)= bin: 0000000000000100.0000000000000000  hex: 00040000  fp:  +4.00000
+3.14-(-1.00)= bin: 0000000000000100.0010010000111111  hex: 0004243f  fp:  +4.14159
-3.14-(-1.00)= bin: 1111111111111101.1101101111000001  hex: fffddbc1  fp:  -2.14159
+2.72-(-1.00)= bin: 0000000000000011.1011011111100001  hex: 0003b7e1  fp:  +3.71828
-2.72-(-1.00)= bin: 1111111111111110.0100100000011111  hex: fffe481f  fp:  -1.71828
+1.00-(+2.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
-1.00-(+2.00)= bin: 1111111111111101.0000000000000000  hex: fffd0000  fp:  -3.00000
+2.00-(+2.00)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
-2.00-(+2.00)= bin: 1111111111111100.0000000000000000  hex: fffc0000  fp:  -4.00000
+0.50-(+2.00)= bin: 1111111111111110.1000000000000000  hex: fffe8000  fp:  -1.50000
+1.50-(+2.00)= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
+3.00-(+2.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+3.14-(+2.00)= bin: 0000000000000001.0010010000111111  hex: 0001243f  fp:  +1.14159
-3.14-(+2.00)= bin: 1111111111111010.1101101111000001  hex: fffadbc1  fp:  -5.14159
+2.72-(+2.00)= bin: 0000000000000000.1011011111100001  hex: 0000b7e1  fp:  +0.71828
-2.72-(+2.00)= bin: 1111111111111011.0100100000011111  hex: fffb481f  fp:  -4.71828
+1.00-(-2.00)= bin: 0000000000000011.0000000000000000  hex: 00030000  fp:  +3.00000
-1.00-(-2.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+2.00-(-2.00)= bin: 0000000000000100.0000000000000000  hex: 00040000  fp:  +4.00000
-2.00-(-2.00)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+0.50-(-2.00)= bin: 0000000000000010.1000000000000000  hex: 00028000  fp:  +2.50000
+1.50-(-2.00)= bin: 0000000000000011.1000000000000000  hex: 00038000  fp:  +3.50000
+3.00-(-2.00)= bin: 0000000000000101.0000000000000000  hex: 00050000  fp:  +5.00000
+3.14-(-2.00)= bin: 0000000000000101.0010010000111111  hex: 0005243f  fp:  +5.14159
-3.14-(-2.00)= bin: 1111111111111110.1101101111000001  hex: fffedbc1  fp:  -1.14159
+2.72-(-2.00)= bin: 0000000000000100.1011011111100001  hex: 0004b7e1  fp:  +4.71828
-2.72-(-2.00)= bin: 1111111111111111.0100100000011111  hex: ffff481f  fp:  -0.71828
+1.00-(+0.50)= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
-1.00-(+0.50)= bin: 1111111111111110.1000000000000000  hex: fffe8000  fp:  -1.50000
+2.00-(+0.50)= bin: 0000000000000001.1000000000000000  hex: 00018000  fp:  +1.50000
-2.00-(+0.50)= bin: 1111111111111101.1000000000000000  hex: fffd8000  fp:  -2.50000
+0.50-(+0.50)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+1.50-(+0.50)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+3.00-(+0.50)= bin: 0000000000000010.1000000000000000  hex: 00028000  fp:  +2.50000
+3.14-(+0.50)= bin: 0000000000000010.1010010000111111  hex: 0002a43f  fp:  +2.64159
-3.14-(+0.50)= bin: 1111111111111100.0101101111000001  hex: fffc5bc1  fp:  -3.64159
+2.72-(+0.50)= bin: 0000000000000010.0011011111100001  hex: 000237e1  fp:  +2.21828
-2.72-(+0.50)= bin: 1111111111111100.1100100000011111  hex: fffcc81f  fp:  -3.21828
+1.00-(+1.50)= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
-1.00-(+1.50)= bin: 1111111111111101.1000000000000000  hex: fffd8000  fp:  -2.50000
+2.00-(+1.50)= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
-2.00-(+1.50)= bin: 1111111111111100.1000000000000000  hex: fffc8000  fp:  -3.50000
+0.50-(+1.50)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
+1.50-(+1.50)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+3.00-(+1.50)= bin: 0000000000000001.1000000000000000  hex: 00018000  fp:  +1.50000
+3.14-(+1.50)= bin: 0000000000000001.1010010000111111  hex: 0001a43f  fp:  +1.64159
-3.14-(+1.50)= bin: 1111111111111011.0101101111000001  hex: fffb5bc1  fp:  -4.64159
+2.72-(+1.50)= bin: 0000000000000001.0011011111100001  hex: 000137e1  fp:  +1.21828
-2.72-(+1.50)= bin: 1111111111111011.1100100000011111  hex: fffbc81f  fp:  -4.21828
+1.00-(+3.00)= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
-1.00-(+3.00)= bin: 1111111111111100.0000000000000000  hex: fffc0000  fp:  -4.00000
+2.00-(+3.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
-2.00-(+3.00)= bin: 1111111111111011.0000000000000000  hex: fffb0000  fp:  -5.00000
+0.50-(+3.00)= bin: 1111111111111101.1000000000000000  hex: fffd8000  fp:  -2.50000
+1.50-(+3.00)= bin: 1111111111111110.1000000000000000  hex: fffe8000  fp:  -1.50000
+3.00-(+3.00)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+3.14-(+3.00)= bin: 0000000000000000.0010010000111111  hex: 0000243f  fp:  +0.14159
-3.14-(+3.00)= bin: 1111111111111001.1101101111000001  hex: fff9dbc1  fp:  -6.14159
+2.72-(+3.00)= bin: 1111111111111111.1011011111100001  hex: ffffb7e1  fp:  -0.28172
-2.72-(+3.00)= bin: 1111111111111010.0100100000011111  hex: fffa481f  fp:  -5.71828
+1.00-(+3.14)= bin: 1111111111111101.1101101111000001  hex: fffddbc1  fp:  -2.14159
-1.00-(+3.14)= bin: 1111111111111011.1101101111000001  hex: fffbdbc1  fp:  -4.14159
+2.00-(+3.14)= bin: 1111111111111110.1101101111000001  hex: fffedbc1  fp:  -1.14159
-2.00-(+3.14)= bin: 1111111111111010.1101101111000001  hex: fffadbc1  fp:  -5.14159
+0.50-(+3.14)= bin: 1111111111111101.0101101111000001  hex: fffd5bc1  fp:  -2.64159
+1.50-(+3.14)= bin: 1111111111111110.0101101111000001  hex: fffe5bc1  fp:  -1.64159
+3.00-(+3.14)= bin: 1111111111111111.1101101111000001  hex: ffffdbc1  fp:  -0.14159
+3.14-(+3.14)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
-3.14-(+3.14)= bin: 1111111111111001.1011011110000010  hex: fff9b782  fp:  -6.28317
+2.72-(+3.14)= bin: 1111111111111111.1001001110100010  hex: ffff93a2  fp:  -0.42331
-2.72-(+3.14)= bin: 1111111111111010.0010001111100000  hex: fffa23e0  fp:  -5.85986
+1.00-(-3.14)= bin: 0000000000000100.0010010000111111  hex: 0004243f  fp:  +4.14159
-1.00-(-3.14)= bin: 0000000000000010.0010010000111111  hex: 0002243f  fp:  +2.14159
+2.00-(-3.14)= bin: 0000000000000101.0010010000111111  hex: 0005243f  fp:  +5.14159
-2.00-(-3.14)= bin: 0000000000000001.0010010000111111  hex: 0001243f  fp:  +1.14159
+0.50-(-3.14)= bin: 0000000000000011.1010010000111111  hex: 0003a43f  fp:  +3.64159
+1.50-(-3.14)= bin: 0000000000000100.1010010000111111  hex: 0004a43f  fp:  +4.64159
+3.00-(-3.14)= bin: 0000000000000110.0010010000111111  hex: 0006243f  fp:  +6.14159
+3.14-(-3.14)= bin: 0000000000000110.0100100001111110  hex: 0006487e  fp:  +6.28317
-3.14-(-3.14)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
+2.72-(-3.14)= bin: 0000000000000101.1101110000100000  hex: 0005dc20  fp:  +5.85986
-2.72-(-3.14)= bin: 0000000000000000.0110110001011110  hex: 00006c5e  fp:  +0.42331
+1.00-(+2.72)= bin: 1111111111111110.0100100000011111  hex: fffe481f  fp:  -1.71828
-1.00-(+2.72)= bin: 1111111111111100.0100100000011111  hex: fffc481f  fp:  -3.71828
+2.00-(+2.72)= bin: 1111111111111111.0100100000011111  hex: ffff481f  fp:  -0.71828
-2.00-(+2.72)= bin: 1111111111111011.0100100000011111  hex: fffb481f  fp:  -4.71828
+0.50-(+2.72)= bin: 1111111111111101.1100100000011111  hex: fffdc81f  fp:  -2.21828
+1.50-(+2.72)= bin: 1111111111111110.1100100000011111  hex: fffec81f  fp:  -1.21828
+3.00-(+2.72)= bin: 0000000000000000.0100100000011111  hex: 0000481f  fp:  +0.28172
+3.14-(+2.72)= bin: 0000000000000000.0110110001011110  hex: 00006c5e  fp:  +0.42331
-3.14-(+2.72)= bin: 1111111111111010.0010001111100000  hex: fffa23e0  fp:  -5.85986
+2.72-(+2.72)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000
-2.72-(+2.72)= bin: 1111111111111010.1001000000111110  hex: fffa903e  fp:  -5.43655
+1.00-(-2.72)= bin: 0000000000000011.1011011111100001  hex: 0003b7e1  fp:  +3.71828
-1.00-(-2.72)= bin: 0000000000000001.1011011111100001  hex: 0001b7e1  fp:  +1.71828
+2.00-(-2.72)= bin: 0000000000000100.1011011111100001  hex: 0004b7e1  fp:  +4.71828
-2.00-(-2.72)= bin: 0000000000000000.1011011111100001  hex: 0000b7e1  fp:  +0.71828
+0.50-(-2.72)= bin: 0000000000000011.0011011111100001  hex: 000337e1  fp:  +3.21828
+1.50-(-2.72)= bin: 0000000000000100.0011011111100001  hex: 000437e1  fp:  +4.21828
+3.00-(-2.72)= bin: 0000000000000101.1011011111100001  hex: 0005b7e1  fp:  +5.71828
+3.14-(-2.72)= bin: 0000000000000101.1101110000100000  hex: 0005dc20  fp:  +5.85986
-3.14-(-2.72)= bin: 1111111111111111.1001001110100010  hex: ffff93a2  fp:  -0.42331
+2.72-(-2.72)= bin: 0000000000000101.0110111111000010  hex: 00056fc2  fp:  +5.43655
-2.72-(-2.72)= bin: 0000000000000000.0000000000000000  hex: 00000000  fp:  +0.00000 

7. Aritmetická operace násobení s dvojicí FX hodnot

Zde uvedená implementace aritmetické operace součinu předpokládá, že není k dispozici instrukce mikroprocesoru, která by dokázala vynásobit dvě 32bitová čísla a vrátit 64bitový výsledek. Z tohoto důvodu se před násobením obě hodnoty posunou o B/2 bitů doprava, čímž se sice ztratí přesnost, na druhou stranu se však zajistí, že pro mnoho hodnot nenastane přetečení. Násobení je možné v tomto případě implementovat tak­to:

/*
 * Součin dvou hodnot uložených ve formátu
 * pevné binární řádové čárky (FX)
 */
fx fx_mul(fx x, fx y)
{
  fx result=(x>>(B/2))*(y>>(B/2));
  return result;
} 

Pokud by byla k dispozici operace násobení vracející výsledek na 64 bitů, provedlo by se nejdříve vynásobení a teprve poté bitový posun, tentokrát však o celých B bitů. Testovací příklad:

int main(void)
{
  double fp[]={1, -1, 2, -2, 0.5, 3.1415927, -3.1415927, 0};
  int i,j;
  fx a, b;

  puts("Součin dvojice čísel uložených ve formátu FX:");
  for (j=0; fp[j]!=0; j++) {
    for (i=0; fp[i]!=0; i++) {
      a=fp2fx(fp[i]);
      b=fp2fx(fp[j]);
      printf("%+4.2f*(%+4.2f)= ", fp[i], fp[j]);
      fx_print(fx_mul(a,b));
    }
  }
  return 0;
} 

Výsledek běhu testovacího příkladu:

Součin dvojice čísel uložených ve formátu FX:
+1.00*(+1.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
-1.00*(+1.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
+2.00*(+1.00)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
-2.00*(+1.00)= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
+0.50*(+1.00)= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
+3.14*(+1.00)= bin: 0000000000000011.0010010000000000  hex: 00032400  fp:  +3.14063
-3.14*(+1.00)= bin: 1111111111111100.1101101100000000  hex: fffcdb00  fp:  -3.14453
+1.00*(-1.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
-1.00*(-1.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+2.00*(-1.00)= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
-2.00*(-1.00)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
+0.50*(-1.00)= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
+3.14*(-1.00)= bin: 1111111111111100.1101110000000000  hex: fffcdc00  fp:  -3.14063
-3.14*(-1.00)= bin: 0000000000000011.0010010100000000  hex: 00032500  fp:  +3.14453
+1.00*(+2.00)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
-1.00*(+2.00)= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
+2.00*(+2.00)= bin: 0000000000000100.0000000000000000  hex: 00040000  fp:  +4.00000
-2.00*(+2.00)= bin: 1111111111111100.0000000000000000  hex: fffc0000  fp:  -4.00000
+0.50*(+2.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+3.14*(+2.00)= bin: 0000000000000110.0100100000000000  hex: 00064800  fp:  +6.28125
-3.14*(+2.00)= bin: 1111111111111001.1011011000000000  hex: fff9b600  fp:  -6.28906
+1.00*(-2.00)= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
-1.00*(-2.00)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
+2.00*(-2.00)= bin: 1111111111111100.0000000000000000  hex: fffc0000  fp:  -4.00000
-2.00*(-2.00)= bin: 0000000000000100.0000000000000000  hex: 00040000  fp:  +4.00000
+0.50*(-2.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
+3.14*(-2.00)= bin: 1111111111111001.1011100000000000  hex: fff9b800  fp:  -6.28125
-3.14*(-2.00)= bin: 0000000000000110.0100101000000000  hex: 00064a00  fp:  +6.28906
+1.00*(+0.50)= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
-1.00*(+0.50)= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
+2.00*(+0.50)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
-2.00*(+0.50)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
+0.50*(+0.50)= bin: 0000000000000000.0100000000000000  hex: 00004000  fp:  +0.25000
+3.14*(+0.50)= bin: 0000000000000001.1001001000000000  hex: 00019200  fp:  +1.57031
-3.14*(+0.50)= bin: 1111111111111110.0110110110000000  hex: fffe6d80  fp:  -1.57227
+1.00*(+3.14)= bin: 0000000000000011.0010010000000000  hex: 00032400  fp:  +3.14063
-1.00*(+3.14)= bin: 1111111111111100.1101110000000000  hex: fffcdc00  fp:  -3.14063
+2.00*(+3.14)= bin: 0000000000000110.0100100000000000  hex: 00064800  fp:  +6.28125
-2.00*(+3.14)= bin: 1111111111111001.1011100000000000  hex: fff9b800  fp:  -6.28125
+0.50*(+3.14)= bin: 0000000000000001.1001001000000000  hex: 00019200  fp:  +1.57031
+3.14*(+3.14)= bin: 0000000000001001.1101110100010000  hex: 0009dd10  fp:  +9.86353
-3.14*(+3.14)= bin: 1111111111110110.0001111111001100  hex: fff61fcc  fp:  -9.87579
+1.00*(-3.14)= bin: 1111111111111100.1101101100000000  hex: fffcdb00  fp:  -3.14453
-1.00*(-3.14)= bin: 0000000000000011.0010010100000000  hex: 00032500  fp:  +3.14453
+2.00*(-3.14)= bin: 1111111111111001.1011011000000000  hex: fff9b600  fp:  -6.28906
-2.00*(-3.14)= bin: 0000000000000110.0100101000000000  hex: 00064a00  fp:  +6.28906
+0.50*(-3.14)= bin: 1111111111111110.0110110110000000  hex: fffe6d80  fp:  -1.57227
+3.14*(-3.14)= bin: 1111111111110110.0001111111001100  hex: fff61fcc  fp:  -9.87579
-3.14*(-3.14)= bin: 0000000000001001.1110001101011001  hex: 0009e359  fp:  +9.88808 

8. Aritmetická operace dělení s dvojicí FX hodnot

O podílu platí téměř stejné údaje jako u operace násobku, tj. na některých architekturách mohou nastat problémy z důvodu malé bitové šířky děličky. V těchto případech se (opět) může provést úprava dělence a dělitele před vstupem do operace podílu. Buď se zabrání přetečení výsledku (dělení dělencem bitově posunutým doleva), nebo se naopak zvýší přesnost výsledku s tím rizikem, že může dojít k přetečení. V demonstrační funkci jsem zvolil způsob, při kterém se dělí dělencem posunutým doprava (to odpovídá děliteli posunutém doleva) a výsledek se naopak posouvá o B/2 bitů doleva, aby se dosáhlo správného umístění binární tečky.

/*
 * Podíl dvou hodnot uložených ve shodném formátu
 * pevné binární řádové čárky (FX)
 */
fx fx_div(fx x, fx y)
{
  fx result=x/(y>>(B/2));
  return result<<(B/2);
} 

Testovací příklad:

int main(void)
{
  double fp[]={1, -1, 2, -2, 0.5, 10.0, 20.0, 0};
  int i,j;
  fx a, b;

  puts("Podíl dvojice čísel uložených ve formátu FX:");
  for (j=0; fp[j]!=0; j++) {
    for (i=0; fp[i]!=0; i++) {
      a=fp2fx(fp[i]);
      b=fp2fx(fp[j]);
      printf("%+6.2f/(%+6.2f)= ", fp[i], fp[j]);
      fx_print(fx_div(a,b));
    }
  }
  return 0;
} 

Výsledek běhu testovacího příkladu:

Podíl dvojice čísel uložených ve formátu FX:
 +1.00/( +1.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
 -1.00/( +1.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
 +2.00/( +1.00)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
 -2.00/( +1.00)= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
 +0.50/( +1.00)= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
+10.00/( +1.00)= bin: 0000000000001010.0000000000000000  hex: 000a0000  fp:  +10.00000
+20.00/( +1.00)= bin: 0000000000010100.0000000000000000  hex: 00140000  fp:  +20.00000
 +1.00/( -1.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
 -1.00/( -1.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
 +2.00/( -1.00)= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
 -2.00/( -1.00)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
 +0.50/( -1.00)= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
+10.00/( -1.00)= bin: 1111111111110110.0000000000000000  hex: fff60000  fp:  -10.00000
+20.00/( -1.00)= bin: 1111111111101100.0000000000000000  hex: ffec0000  fp:  -20.00000
 +1.00/( +2.00)= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
 -1.00/( +2.00)= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
 +2.00/( +2.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
 -2.00/( +2.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
 +0.50/( +2.00)= bin: 0000000000000000.0100000000000000  hex: 00004000  fp:  +0.25000
+10.00/( +2.00)= bin: 0000000000000101.0000000000000000  hex: 00050000  fp:  +5.00000
+20.00/( +2.00)= bin: 0000000000001010.0000000000000000  hex: 000a0000  fp:  +10.00000
 +1.00/( -2.00)= bin: 1111111111111111.1000000000000000  hex: ffff8000  fp:  -0.50000
 -1.00/( -2.00)= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
 +2.00/( -2.00)= bin: 1111111111111111.0000000000000000  hex: ffff0000  fp:  -1.00000
 -2.00/( -2.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
 +0.50/( -2.00)= bin: 1111111111111111.1100000000000000  hex: ffffc000  fp:  -0.25000
+10.00/( -2.00)= bin: 1111111111111011.0000000000000000  hex: fffb0000  fp:  -5.00000
+20.00/( -2.00)= bin: 1111111111110110.0000000000000000  hex: fff60000  fp:  -10.00000
 +1.00/( +0.50)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
 -1.00/( +0.50)= bin: 1111111111111110.0000000000000000  hex: fffe0000  fp:  -2.00000
 +2.00/( +0.50)= bin: 0000000000000100.0000000000000000  hex: 00040000  fp:  +4.00000
 -2.00/( +0.50)= bin: 1111111111111100.0000000000000000  hex: fffc0000  fp:  -4.00000
 +0.50/( +0.50)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+10.00/( +0.50)= bin: 0000000000010100.0000000000000000  hex: 00140000  fp:  +20.00000
+20.00/( +0.50)= bin: 0000000000101000.0000000000000000  hex: 00280000  fp:  +40.00000
 +1.00/(+10.00)= bin: 0000000000000000.0001100100000000  hex: 00001900  fp:  +0.09766
 -1.00/(+10.00)= bin: 1111111111111111.1110011100000000  hex: ffffe700  fp:  -0.09766
 +2.00/(+10.00)= bin: 0000000000000000.0011001100000000  hex: 00003300  fp:  +0.19922
 -2.00/(+10.00)= bin: 1111111111111111.1100110100000000  hex: ffffcd00  fp:  -0.19922
 +0.50/(+10.00)= bin: 0000000000000000.0000110000000000  hex: 00000c00  fp:  +0.04688
+10.00/(+10.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000
+20.00/(+10.00)= bin: 0000000000000010.0000000000000000  hex: 00020000  fp:  +2.00000
 +1.00/(+20.00)= bin: 0000000000000000.0000110000000000  hex: 00000c00  fp:  +0.04688
 -1.00/(+20.00)= bin: 1111111111111111.1111010000000000  hex: fffff400  fp:  -0.04688
 +2.00/(+20.00)= bin: 0000000000000000.0001100100000000  hex: 00001900  fp:  +0.09766
 -2.00/(+20.00)= bin: 1111111111111111.1110011100000000  hex: ffffe700  fp:  -0.09766
 +0.50/(+20.00)= bin: 0000000000000000.0000011000000000  hex: 00000600  fp:  +0.02344
+10.00/(+20.00)= bin: 0000000000000000.1000000000000000  hex: 00008000  fp:  +0.50000
+20.00/(+20.00)= bin: 0000000000000001.0000000000000000  hex: 00010000  fp:  +1.00000 

9. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

V následujícím (předposledním) pokračování tohoto seriálu si uvedeme implementaci výpočtu některých funkcí v FX formátu s využitím algoritmu CORDIC a iteračních postupů. Bude se například jednat o výpočty goniometrických funkcí.

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.