Hlavní navigace

Kafka Connect: tvorba producentů a konzumentů bez zdrojového kódu

9. 2. 2023
Doba čtení: 28 minut

Sdílet

 Autor: Apache Foundation
V dnešním článku se ve stručnosti seznámíme s frameworkem nazvaným Kafka Connect. S ním je možné vytvářet producenty, konzumenty a transformátory zpráv pro Apache Kafku bez nutnosti tvorby a následné údržby zdrojového kódu.

Obsah

1. Kafka Connect: tvorba producentů a konzumentů bez nutnosti udržovat zdrojový kód

2. Tvorba producentů a konzumentů klasickým způsobem

3. Využití frameworku Kafka Connect

4. Konfigurace jednoduchého konektoru typu sink

5. Stručný popis jednotlivých konfiguračních parametrů

6. Instalace Apache Kafky

7. Spuštění Apache Kafky před inicializací konektoru

8. Spuštění konektoru

9. Poslání několika zpráv do tématu connect-test-1 s jejich konzumací konektorem

10. Skupina konzumentů (consumers group) vytvořená konektorem

11. Konektor akceptující zprávy ve formátu JSON

12. Zpracování zpráv posílaných ve formátu JSON

13. Výchozí reakce na zprávu se špatným formátem

14. Přeskakování zpráv s nekorektním formátem

15. Otestování upraveného konektoru

16. Poslání všech nekorektně naformátovaných zpráv do „dead letter queue“

17. Otestování upraveného konektoru a výpis obsahu „dead letter queue“

18. Obsah druhé části článku

19. Příloha: nástroj Kafkacat (Kcat)

20. Odkazy na Internetu

1. Kafka Connect: tvorba producentů a konzumentů bez nutnosti udržovat zdrojový kód

V dnešním článku se ve stručnosti seznámíme s frameworkem nazvaným Kafka Connect. S využitím této relativně nové technologie (navržené přímo od tvůrců Apache Kafky) je možné vytvářet producenty, konzumenty a taktéž různé transformátory a konvertory zpráv pro Apache Kafku, a to bez nutnosti tvorby, nasazení, monitoringu a následné údržby zdrojového kódu. Navíc je možné definovat chování konzumentů, kteří například mohou zprávy validovat oproti zadanému schématu, mohou přeposílat zprávy se špatným formátem do DLQ (dead letter queue), ukládat zprávy do relačních (ale i jiných) databází apod.

Obrázek 1: Logo nástroje Apache Kafka, kterému se budeme dnes věnovat.

Poznámka: i když jsou hned v následující kapitole ukázány zdrojové kódy jednoduchých konzumentů a producentů naprogramované v Pythonu a Go, dokážeme s využitím Kafka Connect provádět podobné operace jen „nasazením“ jednoduchého konfiguračního souboru muj_konektor.properties. Dokonce ani nebude nutné instalovat další nástroje, protože Kafka Connect je již součástí samotného systému Apache Kafka („pouze“ je někdy nutné doinstalovat konkrétní konektory, což je snadné).

2. Tvorba producentů a konzumentů klasickým způsobem

S využitím vhodných podpůrných knihoven může být tvorba producentů a konzumentů pro Apache Kafku zdánlivě poměrně jednoduchou záležitostí. Příkladem může být producent naprogramovaný v Pythonu, který po svém spuštění pošle do lokálně běžící Kafky 1000 zpráv:

#!/usr/bin/env python3
 
from kafka import KafkaProducer
from time import sleep
from json import dumps
 
server = "localhost:9092"
topic = "upload"
 
print("Connecting to Kafka")
producer = KafkaProducer(
  bootstrap_servers=[server], value_serializer=lambda x: dumps(x).encode("utf-8")
)
print("Connected to Kafka")
 
for i in range(1000):
  data = {"counter": i}
  producer.send(topic, value=data)
  sleep(5)

I zdrojový kód konzumenta může být na první pohled snadný a bezchybný (ať již toto slovo v kontextu IT znamená cokoli):

#!/usr/bin/env python3
 
import sys
from kafka import KafkaConsumer
 
server = "localhost:9092"
topic = "upload"
group_id = "group1"
 
print("Connecting to Kafka")
consumer = KafkaConsumer(
  topic, group_id=group_id, bootstrap_servers=[server], auto_offset_reset="earliest"
)
print("Connected to Kafka")
 
try:
  for message in consumer:
    print(
      "%s:%d:%d: key=%s value=%s"
      % (
        message.topic,
        message.partition,
        message.offset,
        message.key,
        message.value,
      )
    )
except KeyboardInterrupt:
  sys.exit()

Obrázek 2: Sledování činnosti brokeru přes standardní nástroj JConsole.

Podobným způsobem můžeme naprogramovat producenta i v dalších jazycích, například v Go. Zde konkrétně používáme knihovnu Sarama, i když pro Go existují i další podpůrné knihovny:

package main
 
import (
    "log"
 
    "github.com/Shopify/sarama"
)
 
const (
    // KafkaConnectionString obsahuje jméno počítače a port, na kterém běží Kafka broker
    KafkaConnectionString = "localhost:9092"
 
    // KafkaTopic obsahuje jméno tématu
    KafkaTopic = "test-topic"
)
 
func main() {
    // konstrukce konzumenta
    producer, err := sarama.NewSyncProducer([]string{KafkaConnectionString}, nil)
 
    // kontrola chyby při připojování ke Kafce
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    log.Printf("Connected to %s", KafkaConnectionString)
 
    // zajištění uzavření připojení ke Kafce
    defer func() {
        if err := producer.Close(); err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }()
 
    // poslání (produkce) zprávy
    msg := &sarama.ProducerMessage{Topic: KafkaTopic, Value: sarama.StringEncoder("testing 123")}
    partition, offset, err := producer.SendMessage(msg)
    if err != nil {
        log.Printf("FAILED to send message: %s\n", err)
    } else {
        log.Printf("> message sent to partition %d at offset %d\n", partition, offset)
    }
 
    log.Print("Done")
}

A nakonec se podívejme na konzumenta, opět naprogramovaného v jazyce Go:

package main
 
import (
    "log"
 
    "github.com/Shopify/sarama"
)
 
const (
    // KafkaConnectionString obsahuje jméno počítače a port, na kterém běží Kafka broker
    KafkaConnectionString = "localhost:9092"
 
    // KafkaTopic obsahuje jméno tématu
    KafkaTopic = "test-topic"
)
 
func main() {
    // konstrukce konzumenta
    consumer, err := sarama.NewConsumer([]string{KafkaConnectionString}, nil)
 
    // kontrola chyby při připojování ke Kafce
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    log.Printf("Connected to %s", KafkaConnectionString)
 
    // zajištění uzavření připojení ke Kafce
    defer func() {
        if err := consumer.Close(); err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }()
 
    // přihlášení ke zvolenému tématu
    partitionConsumer, err := consumer.ConsumePartition(KafkaTopic, 0, sarama.OffsetNewest)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    // zajištění ukončení přihlášení ke zvolenému tématu
    defer func() {
        if err := partitionConsumer.Close(); err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }()
 
    // postupné čtení zpráv, které byly do zvoleného tématu publikovány
    consumed := 0
    for {
        msg := <-partitionConsumer.Messages()
        // vypíšeme pouze offset zprávy, její klíč a tělo (value, payload)
        log.Printf("Consumed message offset %d: %s:%s", msg.Offset, msg.Key, msg.Value)
        consumed++
    }
 
    // výpis počtu zpracovaných zpráv (ovšem sem se stejně nedostaneme :-)
    log.Printf("Consumed: %d", consumed)
    log.Print("Done")
}

Mohlo by se zdát, že pokud je naprogramování producenta nebo konzumenta pro Kafku otázkou několika (desítek) řádků, nemá asi význam se frameworkem Kafka Connect zabývat. Ve skutečnosti je však existence samotného kódu jen nezbytnou podmínkou pro nasazení producenta/konzumenta do produkce. Kód je nutné otestovat, v tomto případě nejenom jednotkovými testy, ale i testy integračními (a záhy zjistíte, že kód obsahuje spoustu nedostatků). Dále je nutné mít k dispozici skripty pro nasazení nové verze služby (CD), musí se nastavit logování, monitoring, pravidla pro nasazení nové verze atd. A samozřejmě je nutné sledovat, zda použité knihovny nemají hlášená nová CVE popř. zajistit, že kód bude přeložitelný a/nebo spustitelný i po vydání nové verze jazyka. S využitím frameworku Kafka Connect mnoho z těchto požadavků odpadá, což uvidíme především ve druhém článku.

Obrázek 3: Příklad použití ekosystému Kafky (Kafka Streams, konektory pro databáze atd.).

3. Využití frameworku Kafka Connect

Některé možnosti využití frameworku Kafka Connect jsou ukázány na následujících diagramech i s příslušným popiskem:

Obrázek 4: Zprávy jsou přes jeden konektor načítány z databáze (například z PostgreSQL) a posílány do zvoleného tématu v Apache Kafce. Odtud si je načítá (konzumuje) další konektor, který zprávy ukládá do Hadoopu.

Obrázek 5: Zprávy jsou získávány z fronty MQTT (tedy z jiného message brokeru) a opět ukládány do zvoleného tématu. Odtud jsou konzumovány druhým konektorem, který zprávy posílá do třetího message brokeru, zde konkrétně do Amazon SQS (Amazon Simple Queue Service).

Obrázek 6: Alternativa k diagramu z obrázku číslo 4. Ke zvolenému tématu Apache Kafky je připojeno několik konektorů. Ty zprávy souběžně konzumují a ukládají do Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service), do textového logu a souběžně například do dokumentové databáze.

Obrázek 7: Zprávy produkované přes Kafka Connect do zvoleného tématu se nijak neliší od zpráv produkovaných jakýmkoli jiným producentem. Proto tyto zprávy můžeme zpracovávat i dalšími nástroji, vlastními konzumenty, přes kSQL atd. atd.

Poznámka: opět si pro jistotu připomeňme, že všechny předchozí architektury lze realizovat jen „nasazením“několika souborů .properties popř. zkopírováním JARu s příslušným konektorem.

4. Konfigurace jednoduchého konektoru typu sink

Podívejme se, jak může vypadat konfigurace velmi jednoduchého konektoru typu sink, který bude konzumovat zprávy z vybraného tématu (topic) a bude je ukládat do textového souboru, jehož jméno je opět uvedeno v konfiguračním souboru. Celá konfigurace je popsána v jediném (a to velmi krátkém) souboru ve formátu s koncovkou „.properties“. Tento formát, v němž jsou uloženy dvojice klíč(string)=hodnota(string), je velmi často používán v ekosystému Javy – nejenom vlastního jazyka, ale především JVM – takže jeho podpora v Apache Kafce nemusí být velkým překvapením (na rozdíl od jiných ekosystémů, v nichž se spíše setkáme s konfiguračními soubory ve formátu JSON, TOML, YAML atd.).

Vraťme se však ke konfiguraci našeho konektoru. Bude se (alespoň prozatím) jednat o specifikaci devíti parametrů:

name=local-file-sink
connector.class=FileStreamSink
tasks.max=1
file=test.sink.txt
topics=connect-test-1
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
key.converter.schemas.enable=false
value.converter.schemas.enable=false
Poznámka: povšimněte si, že jména parametrů (tedy klíč) tvoří určitou hierarchii. Můžeme zde vidět především skupiny (connector, key, value) a podskupiny (key.converter, value.converter). Dále je důležité, že hodnoty jsou uloženy jako řetězce, i když se například jedná o celá čísla (v našem případě konkrétně o hodnotu 1) nebo pravdivostní hodnoty (false). V property souborech se tedy řetězcové hodnoty nevkládají do apostrofů ani uvozovek atd. – o případný parsing z řetězce na celé číslo, pravdivostní hodnotu, časové razítko apod. se musí postarat až aplikace, která tento soubor načítá.

V případě, že některou z voleb v našem .properties souboru neuvedeme, bude tato volba načtena ze souboru config/connect-standalone.properties:

bootstrap.servers=localhost:9092
 
key.converter.schemas.enable=true
value.converter.schemas.enable=true
 
offset.storage.file.filename=/tmp/connect.offsets
 
offset.flush.interval.ms=10000
 
#plugin.path=

5. Stručný popis jednotlivých konfiguračních parametrů

Význam parametrů uložených v konfiguračním souboru je následující:

 1. name: jméno konektoru, které by mělo být unikátní.
 2. connector.class: třída implementující konektor. Jméno třídy FileStreamSink naznačuje, že se jedná o třídu, jenž je standardní součástí celého frameworku. V opačném případě by zde bylo uvedeno celé jméno i se jménem balíčku, popř. se zde může vyskytnout jméno JAR souboru s balíčky (s takovými třídami se setkáme příště).
 3. tasks.max: maximální počet souběžně spuštěných úloh pro zpracování zpráv. Tato hodnota není zcela směrodatná, neboť framework může počet úloh snížit.
 4. file: jméno souboru, do kterého se budou ukládat zprávy přečtené z vybraného tématu.
 5. topics: téma či témata, která budou konektorem konzumována.
 6. key.converter: třída, která je použita pro načtení a další zpracování klíče (key), který je součástí zprávy. V našem případě klíč přečteme a převedeme na řetězec (obecně se totiž jedná o sekvenci bajtů).
 7. value.converter: podobný význam, jako má předchozí volba, nyní ovšem pro hodnotu zprávy, tedy pro její tělo.
 8. key.converter.schemas.enable: formát klíče může být validován s využitím schématu (a samotné schéma je buď součástí zprávy nebo je přečtené z nakonfigurovaného úložiště). Prozatím schémata používat nebudeme, takže je vhodné explicitně použití schémat zakázat.
 9. value.converter.schemas.enable: podobný význam, jako má předchozí volba, nyní ovšem pro hodnotu zprávy, tedy pro její tělo.
Poznámka: samotná implementace konektoru může být velmi jednoduchá – viz FileStreamSinkTask.java.

6. Instalace Apache Kafky

V případě, že je na počítači nainstalováno JRE, je instalace Kafky pro testovací účely triviální. Tarball s instalací Kafky lze získat z adresy https://downloads.apache.or­g/kafka/3.3.2/kafka2.13–3.3.2.tgz. Stažení a rozbalení tarballu:

$ wget https://downloads.apache.org/kafka/3.3.2/kafka_2.13-3.3.2.tgz
$ tar xvfz kafka_2.13-3.3.2.tgz
$ cd kafka_2.13-3.3.2/

Po rozbalení získáme adresář, v němž se nachází všechny potřebné Java archivy (JAR), konfigurační soubory (v podadresáři config) a několik pomocných skriptů (v podadresáři bin). Pro spuštění Zookeepera a brokerů je zapotřebí mít nainstalovánu JRE (Java Runtime Environment) a samozřejmě též nějaký shell (BASH, cmd, …).

.
├── bin
│   └── windows
├── config
│   └── kraft
├── libs
├── licenses
└── site-docs

7 directories

7. Spuštění Apache Kafky před inicializací konektoru

Po (doufejme že úspěšné) instalaci Kafky již můžeme spustit ZooKeeper a jednu instanci brokera (a to přesně v tomto pořadí!). Konfigurace ZooKeepera je uložena v souboru config/zookeeper.properties a zajímat nás budou především následující tři konfigurační volby – adresář, kam ZooKeeper ukládá svoje data, port, který použijí brokeři a omezení počtu připojení jednoho klienta v daný okamžik:

dataDir=/tmp/zookeeper
clientPort=2181
maxClientCnxns=0
Poznámka: hodnota maxClientCnxns v tomto případě neznamená, že by se nemohli připojit žádní klienti, ale je že vypnutý mechanismus, který zabezpečuje infrastrukturu Kafky před některými typy DOS útoků. Na disku, kde je adresář dataDir by také mělo být dostatek místa, protože ZooKeeper v některých případech mívá větší nároky. Další informace lze nalézt na stránce https://zookeeper.apache.or­g/doc/r3.8.1/index.html.

Nyní již můžeme ZooKeepera spustit:

$ cd kafka/kafka_2.12-3.3.2/
$ bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
[2023-02-04 08:37:49,555] INFO Reading configuration from: config/zookeeper.properties (org.apache.zookeeper.server.quorum.QuorumPeerConfig)
...
...
...
[2023-02-04 08:37:49,591] INFO (org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer)
[2023-02-04 08:37:49,591] INFO  ______         _                      (org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer)
[2023-02-04 08:37:49,591] INFO |___ /         | |                     (org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer)
[2023-02-04 08:37:49,591] INFO   / /  ___   ___  | | __  ___  ___  _ __   ___  _ __  (org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer)
[2023-02-04 08:37:49,592] INFO  / /  / _ \  / _ \ | |/ / / _ \ / _ \ | '_ \  / _ \ | '__| (org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer)
[2023-02-04 08:37:49,592] INFO  / /__ | (_) | | (_) | |  < | __/ | __/ | |_) | | __/ | |   (org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer)
[2023-02-04 08:37:49,592] INFO /_____| \___/  \___/ |_|\_\ \___| \___| | .__/  \___| |_| (org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer)
[2023-02-04 08:37:49,592] INFO                        | |           (org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer)
[2023-02-04 08:37:49,592] INFO                        |_|           (org.apache.zookeeper.server.ZooKeeperServer)
...
...
...
[2023-02-04 08:37:49,691] INFO zookeeper.request_throttler.shutdownTimeout = 10000 (org.apache.zookeeper.server.RequestThrottler)
[2023-02-04 08:37:49,706] INFO Using checkIntervalMs=60000 maxPerMinute=10000 maxNeverUsedIntervalMs=0 (org.apache.zookeeper.server.ContainerManager)

Konfigurace jednoho brokera je uložená v souboru config/server.properties. Samotný konfigurační soubor obsahuje několik sekcí:

 1. Port, na kterém broker naslouchá, jeho ID, počet použitých vláken pro IO operace a počet vláken pro komunikaci.
 2. Velikost bufferů, maximální povolená velikost požadavků (což omezuje velikost zprávy) atd.
 3. Nastavení počtu partitions
 4. Nastavení retence dat
 5. Připojení k Zookeeperovi
broker.id=0
listeners=PLAINTEXT://:9092
num.network.threads=3
num.io.threads=8
 
socket.send.buffer.bytes=102400
socket.receive.buffer.bytes=102400
socket.request.max.bytes=104857600
 
log.dirs=/tmp/kafka-logs
num.partitions=1
num.recovery.threads.per.data.dir=1
log.retention.hours=168
log.segment.bytes=1073741824
 
zookeeper.connect=localhost:2181
zookeeper.connection.timeout.ms=6000
Poznámka: i velikost adresáře log.dirs roste, a to mnohdy velmi rychle, takže se vyplatí sledovat příslušné metriky.

Spuštění jednoho brokera vypadá i probíhá jednoduše:

$ cd kafka/kafka_2.12-3.3.2/
$ bin/kafka-server-start.sh config/server.properties
[2023-02-04 08:41:47,105] INFO Registered kafka:type=kafka.Log4jController MBean (kafka.utils.Log4jControllerRegistration$)
[2023-02-04 08:41:47,506] INFO Setting -D jdk.tls.rejectClientInitiatedRenegotiation=true to disable client-initiated TLS renegotiation (org.apache.zookeeper.common.X509Util)
[2023-02-04 08:41:47,587] INFO Registered signal handlers for TERM, INT, HUP (org.apache.kafka.common.utils.LoggingSignalHandler)
[2023-02-04 08:41:47,589] INFO starting (kafka.server.KafkaServer)
[2023-02-04 08:41:47,590] INFO Connecting to zookeeper on localhost:2181 (kafka.server.KafkaServer)
[2023-02-04 08:41:47,606] INFO [ZooKeeperClient Kafka server] Initializing a new session to localhost:2181. (kafka.zookeeper.ZooKeeperClient)
...
...
...
[2023-02-04 08:49:52,076] INFO [KafkaServer id=0] started (kafka.server.KafkaServer)
[2023-02-04 08:49:52,167] INFO [BrokerToControllerChannelManager broker=0 name=alterPartition]: Recorded new controller, from now on will use node localhost:9092 (id: 0 rack: null) (kafka.server.BrokerToControllerRequestThread)
[2023-02-04 08:49:52,184] INFO [BrokerToControllerChannelManager broker=0 name=forwarding]: Recorded new controller, from now on will use node localhost:9092 (id: 0 rack: null) (kafka.server.BrokerToControllerRequestThread)

Alternativně je možné ZooKeepera i Kafku (jednu instanci brokera) spustit v Dockeru:

$ docker run -p 2181:2181 -p 9092:9092 --env ADVERTISED_HOST=`docker-machine ip \`docker-machine active\`` --env ADVERTISED_PORT=9092 spotify/kafka
Poznámka: předchozí nastavení předpokládá, že současně na stejném stroji nepoběží žádná další instance Kafky ani Zookeepera. Pokud budete potřebovat spustit větší množství brokerů, je nutné minimálně změnit mapování portů (přepínače -p).

8. Spuštění konektoru

Ve chvíli, kdy je spuštěn jak ZooKeeper, tak i minimálně jeden broker, již můžeme spustit náš jednoduchý konektor. Prozatím spustíme jediný konektor bez možnosti jeho distribuce přes více systémů. Z tohoto důvodu se pro spuštění použije skript bin/connect-standalone.sh, kterému se předá výchozí konfigurační soubor config/connect-standalone.properties i námi upravený konfigurační soubor config/connect-fie-sink.properties:

$ cd kafka/kafka_2.12-3.3.2/
$ bin/connect-standalone.sh config/connect-standalone.properties config/connect-file-sink.properties

Nejprve by se měly vypsat obecné informace o konfiguraci:

[2023-02-04 08:46:13,573] INFO Kafka Connect standalone worker initializing ... (org.apache.kafka.connect.cli.ConnectStandalone:68)
[2023-02-04 08:46:13,580] INFO WorkerInfo values:
    jvm.args = -Xms256M, -Xmx2G, -XX:+UseG1GC, -XX:MaxGCPauseMillis=20, -XX:
...
...
...

A následně i informace o tom, že došlo k připojení konektoru, a to včetně jména tématu, identifikace partition atd.:

[2023-02-04 08:47:06,680] INFO [local-file-sink|task-0] [Consumer clientId=connector-consumer-local-file-sink-0, groupId=connect-local-file-sink] Notifying assignor about the new Assignment(partitions=[connect-test-1-0]) (org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerCoordinator:300)
[2023-02-04 08:47:06,682] INFO [local-file-sink|task-0] [Consumer clientId=connector-consumer-local-file-sink-0, groupId=connect-local-file-sink] Adding newly assigned partitions: connect-test-1-0 (org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerCoordinator:312)
[2023-02-04 08:47:06,689] INFO [local-file-sink|task-0] [Consumer clientId=connector-consumer-local-file-sink-0, groupId=connect-local-file-sink] Found no committed offset for partition connect-test-1-0 (org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerCoordinator:1538)
[2023-02-04 08:47:06,698] INFO [local-file-sink|task-0] [Consumer clientId=connector-consumer-local-file-sink-0, groupId=connect-local-file-sink] Resetting offset for partition connect-test-1-0 to position FetchPosition{offset=0, offsetEpoch=Optional.empty, currentLeader=LeaderAndEpoch{leader=Optional[localhost:9092 (id: 0 rack: null)], epoch=0}}. (org.apache.kafka.clients.consumer.internals.SubscriptionState:399)

Pro kontrolu, zda vzniklo nové téma connect-test-1 si všechna témata můžeme nechat vypsat:

$ cd kafka/kafka_2.12-3.3.2/
bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server=localhost:9092 --list
 
__consumer_offsets
connect-test-1

9. Poslání několika zpráv do tématu connect-test-1 s jejich konzumací konektorem

Nyní do nově vytvořeného tématu connect-test-1 pošleme několik zpráv. V případě, že zůstaneme u standardních nástrojů poskytovaných samotným systémem Apache Kafka, se pro posílání zpráv z příkazové řádky může využít skript kafka-console-producer.sh, a to konkrétně následujícím způsobem:

$ bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic connect-test-1

Skript nyní očekává, že na standardní vstup zapíšeme těla zpráv oddělená Enterem. Ukončení posílání zpráv je snadné – použijeme standardní klávesovou zkratku Ctrl+D:

>foo
>bar
>baz
<Ctrl-D>

Můžeme dokonce posílat i zprávy obsahující kromě těla (value, content) i klíč (key). V tomto případě je vhodné explicitně specifikovat, jakým způsobem je klíč oddělen od těla zprávy. Použijeme například dvojtečku (:) ve funkci oddělovače:

$ bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic conect-test-1 -property parse.key=true --property key.separator=:
>first:1
>second:2
>third:3

Pro kontrolu, jaké zprávy byly do tématu poslány, lze použít jak standardní nástroje Apache Kafky (konzument), tak i vlastní skripty nebo nástroj typu Kafkacat (nyní přejmenován na kcat, aby neobsahoval jméno „Kafka“, což mi osobně přijde jako poměrně absurdní požadavek – takový skoro až kafkovský). Kafkacat spustíme v režimu konzumenta (-C) a necháme si vypsat jak těla zpráv, tak i klíče:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t connect-test-1 -K:
:foo
:bar
:baz
first:1
second:2
third:3

Ovšem samozřejmě nás bude zajímat to nejdůležitější – jak a zda vůbec vlastně konektor pracuje. V adresáři, z něhož byl konektor spuštěn, by se měl nacházet soubor test.sing.txt, jehož obsah si pochopitelně můžeme nechat vypsat:

$ cat test.sink.txt
 
foo
bar
baz
1
2
3
1
2
Poznámka: povšimněte si důležité skutečnosti – zapsány jsou pouze těla zpráv, nikoli klíče. To je výchozí chování konektoru založeného na třídě FileStreamSink. Příště si ukážeme, jak je možné zprávu před uložením transformovat tak, aby se pracovalo i s klíči (pokud je to pochopitelně vyžadováno).

10. Skupina konzumentů (consumers group) vytvořená konektorem

Konektor se po svém spuštění přidá do skupiny konzumentů, jejíž jméno je odvozeno od jeho jména uvedeného v souboru .properties a typu (lokální či distribuovaný konektor). I o této vlastnosti se můžeme přesvědčit a to velmi snadno: vypsáním všech skupin konzumentů, které Apache Kafka regitruje:

$ ./bin/kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server localhost:9092 --all-groups count_errors --describe

Výpis by měl vypadat následovně (kromě jména konzumenta, které je generováno):

GROUP          TOPIC      PARTITION CURRENT-OFFSET LOG-END-OFFSET LAG       CONSUMER-ID                                HOST      CLIENT-ID
connect-local-file-sink connect-test-1 0     8        8        0        connector-consumer-local-file-sink-0-e6443ddc-4623-4995-a95d-9e659c0c657d /127.0.0.1   connector-consumer-local-file-sink-0

11. Konektor akceptující zprávy ve formátu JSON

V praxi se poměrně často setkáme s požadavkem na zpracování zpráv uložených ve formátu JSON. Tento formát může mít nejenom samotné tělo zprávy, ale i její klíč (tj. klíč nemusí být pouhým celým číslem nebo řetězcem, ale může mít složitější strukturu). Modifikace konektoru typu sink takovým způsobem, aby kontroloval, zda klíče i hodnoty zpráv odpovídají formátu JSON, je relativně snadná. Připomeňme si, jak vlastně vypadala konfigurace původního konektoru:

name=local-file-sink
connector.class=FileStreamSink
tasks.max=1
file=test.sink.txt
topics=connect-test-1
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
key.converter.schemas.enable=false
value.converter.schemas.enable=false

Od této konfigurace odvodíme konfiguraci novou. Změníme především jméno konektoru i jméno souboru, do kterého bude konektor zprávy ukládat. A taktéž změníme jméno tématu:

name=local-file-sink-json
file=test.sink.jsons
topics=connect-test-json

Ovšem modifikovat musíme především jméno třídy použité při interpretaci („konverzi“) klíče a těla zprávy. Namísto třídy org.apache.kafka.connect.sto­rage.StringConverter se bude jednat o třídu org.apache.kafka.connect.json­.JsonConverter. Pro zprávy prozatím nemáme definované schéma, takže stále necháme kontrolu vůči schématům zakázánu:

key.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter

Nový konfigurační soubor by měl vypadat následovně (změněné položky jsou zvýrazněny):

name=local-file-sink-json
connector.class=FileStreamSink
tasks.max=1
file=test.sink.jsons
topics=connect-test-json
key.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
key.converter.schemas.enable=false
value.converter.schemas.enable=false

12. Zpracování zpráv posílaných ve formátu JSON

V novém terminálu spustíme druhý konektor, a to příkazem:

$ cd kafka/kafka_2.12-3.3.2/
$ bin/connect-standalone.sh config/connect-standalone.properties config/connect-file-sink-2.properties

Konektor při své inicializaci vypíše několik obrazovek logů, ovšem důležité jsou jen poslední záznamy, ve kterých se píše, zda při spuštění nastala chyba či nikoli:

...
...
...
[2023-02-06 17:38:49,169] INFO [local-file-sink-json|task-0] [Consumer clientId=connector-consumer-local-file-sink-json-0, groupId=connect-local-file-sink-json] Found no committed offset for partition connect-test-json-0 (org.apache.kafka.clients.consumer.internals.ConsumerCoordinator:1538)
[2023-02-06 17:38:49,186] INFO [local-file-sink-json|task-0] [Consumer clientId=connector-consumer-local-file-sink-json-0, groupId=connect-local-file-sink-json] Resetting offset for partition connect-test-json-0 to position FetchPosition{offset=0, offsetEpoch=Optional.empty, currentLeader=LeaderAndEpoch{leader=Optional[localhost:9092 (id: 0 rack: null)], epoch=0}}. (org.apache.kafka.clients.consumer.internals.SubscriptionState:399)

Nyní pošleme do tématu connect-test-json několik zpráv, které jsou všechny reprezentovány v JSONu (jak klíče, tak i hodnoty). U poslední zprávy je klíč vynechán, což je ovšem korektní:

$ bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic connect-test-json -property parse.key=true --property key.separator=;
 
>{"foo":1};{"bar":2}
>{"baz":false}
>42

Konektor by měl všechny tyto zprávy zpracovat a vypsat do souboru test.sink.jsons. Opět zde nalezneme jen těla zpráv, nikoli jejich klíče:

$ cat test.sink.jsons
 
{foo=1}
{baz=false}
42

13. Výchozí reakce na zprávu se špatným formátem

Nyní se pokusme poslat do tématu connect-test-json zprávu, která není uložena ve formátu JSON:

$ bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic connect-test-json -property parse.key=true --property key.separator=;
 
>xyzzy

V logu connectoru by se měla zobrazit tato chyba (resp. přesněji řečeno výjimka):

[2023-02-06 17:45:34,590] ERROR [local-file-sink-json|task-0] WorkerSinkTask{id=local-file-sink-json-0} Task threw an uncaught and unrecoverable exception. Task is being killed and will not recover until manually restarted (org.apache.kafka.connect.runtime.WorkerTask:196)
org.apache.kafka.connect.errors.ConnectException: Tolerance exceeded in error handler

Výše uvedená výjimka je způsobena touto výjimkou:

Caused by: org.apache.kafka.common.errors.SerializationException: com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Unrecognized token 'xyzzy': was expecting (JSON String, Number, Array, Object or token 'null', 'true' or 'false')
 at [Source: (byte[])"xyzzy"; line: 1, column: 6]
    at org.apache.kafka.connect.json.JsonDeserializer.deserialize(JsonDeserializer.java:66)
    at org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter.toConnectData(JsonConverter.java:322)
    ... 17 more
Caused by: com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Unrecognized token 'xyzzy': was expecting (JSON String, Number, Array, Object or token 'null', 'true' or 'false')
 at [Source: (byte[])"xyzzy"; line: 1, column: 6]

Následně je konektor ukončen:

[2023-02-06 17:45:34,600] INFO [local-file-sink-json|task-0] Metrics reporters closed (org.apache.kafka.common.metrics.Metrics:703)
[2023-02-06 17:45:34,605] INFO [local-file-sink-json|task-0] App info kafka.consumer for connector-consumer-local-file-sink-json-0 unregistered (org.apache.kafka.common.utils.AppInfoParser:83)

14. Přeskakování zpráv s nekorektním formátem

Chování konektoru, s nímž jsme se setkali v předchozí kapitole pochopitelně nemusí vyhovovat pro každou situaci. Framework Kafka Connect ovšem nabízí i další možnosti zpracování zpráv, které nemají korektní formát. Jedna z nabízených možností spočívá v přeskakování těchto zpráv. Úprava konfiguračního souboru konektoru je v tomto případě triviální, protože do něj postačuje přidat jediný řádek:

errors.tolerance=all

Navíc ještě změníme řádek se jménem souboru, do kterého se budou ukládat zprávy s korektním formátem:

file=test.sink3.jsons

Výsledná podoba upraveného konfiguračního souboru je následující:

name=local-file-sink-json
connector.class=FileStreamSink
tasks.max=1
file=test.sink3.jsons
topics=connect-test-json
key.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
key.converter.schemas.enable=false
value.converter.schemas.enable=false
errors.tolerance=all
Poznámka: na tomto místě je vhodné si uvědomit, že tato jednořádková změna by byla v případě, kdyby byl konzument naprogramován například v Javě, Go či Pythonu, už složitější a s velkou pravděpodobností by vyžadovala i úpravu testů atd.

15. Otestování upraveného konektoru

Nově nakonfigurovaný konektor je samozřejmě vhodné si otestovat a vyzkoušet si tak, jak a zda vůbec reaguje na zprávy s nekorektním formátem. Konektor tedy spustíme, a to konkrétně následujícím příkazem:

$ bin/connect-standalone.sh config/connect-standalone.properties config/connect-file-sink-3.properties

Dále v novém terminálu spustíme producenta zpráv ovládaného z příkazové řádky. Povšimněte si toho, že stále používáme téma nazvané connect-test-json:

$ bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic connect-test-json -property parse.key=true --property key.separator=;

Do tématu pošleme pět zpráv s tímto formátem (znak > na začátku řádku je výzva vypisovaná řádkovým klientem):

>{"1st":1}
>{"2nd":2}
>{"improper":message}
>"proper one"
>xyzzy

Producenta nyní můžeme ukončit klávesovou zkratkou CTRL+D a zjistit, jaké zprávy (resp. přesněji řečeno jejich těla) byly zapsány do souboru test.sink3.jsons:

$ cat test.sink3.jsons

Z výpisu obsahu tohoto souboru by mělo být patrné, že zapsány byly pouze ty zprávy, jejichž těla jsou uložena ve formátu JSON. Ostatní zprávy by měly být přeskočeny:

{1st=1}
{2nd=2}
proper one

16. Poslání všech nekorektně naformátovaných zpráv do „dead letter queue“

Prozatím jsme si ukázali dvě varianty „zpracování“ zpráv s nekorektním formátem (v našem konkrétním případě zpráv, jejichž klíč nebo tělo není uloženo v JSONu). První varianta spočívala v tom, že se konektor (konzument) zastavil, což znamená, že nekorektní zprávu bude nutné z tématu načíst jinými prostředky. Druhá varianta naopak zprávy s nekorektním formátem zcela přeskakovala. Ovšem v mnoha situacích je vhodnější zvolit si nějakou formu střední cesty – konektor (konzument) se při příjmu nekorektní zprávy nezastaví a současně nebude taková zpráva zcela ignorována. V oblasti message brokerů samozřejmě řešení existuje, a to již velmi dlouho. Jedná se o využití DLQ neboli dead letter queue. Ve světě message brokerů se jedná o frontu či o fronty, kam se ukládají jinak nezpracované zprávy, ve světě Apache Kafky se samozřejmě namísto fronty použije téma.

Takovou DLQ (resp. spíše „dead letter topic“) si můžeme nadefinovat přímo v konfiguraci konektoru:

errors.deadletterqueue.topic.name=dlq_bad_jsons

Ještě je vhodné při lokálním běhu brokeru omezit počet replikací tohoto tématu na jedničku (při distribuovaném běhu však nikoli):

errors.deadletterqueue.topic.replication.factor=1

Úplná konfigurace upraveného konektoru by mohla vypadat následovně:

name=local-file-sink-json
connector.class=FileStreamSink
tasks.max=1
file=test.sink4.jsons
topics=connect-test-json
key.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
key.converter.schemas.enable=false
value.converter.schemas.enable=false
errors.tolerance=all
errors.deadletterqueue.topic.name=dlq_bad_jsons
errors.deadletterqueue.topic.replication.factor=1
Poznámka: opět si povšimněte, jak dokážeme úpravou několika řádků zcela změnit logiku realizovanou konektorem. Přeposílání zpráv do DLQ realizované programově by bylo mnohem delší.

17. Otestování upraveného konektoru a výpis obsahu „dead letter queue“

Nově nakonfigurovaný konektor si pochopitelně opět otestujeme. Nejdříve konektor spustíme, a to prakticky stejným způsobem, jako konektory předchozí:

$ bin/connect-standalone.sh config/connect-standalone.properties config/connect-file-sink-4.properties

Nyní do tématu connect-test-json pošleme několik zpráv přes producenta ovládaného z příkazové řádky:

$ bin/kafka-console-producer.sh --broker-list localhost:9092 --topic connect-test-json -property parse.key=true --property key.separator=;

Zprávy poslané do tématu a zapsané na příkazovou řádku:

>{"1st":1}
>{"2nd":2}
>{"improper":message}
>{"id":this-is-not-valid-too}
>"proper one"
>xyzzy

Po ukončení producenta klávesovou zkratkou CTRL+D si opět prohlédneme soubor, do něhož by se měly ukládat pouze korektní zprávy:

$ cat test.sink4.jsons

Soubor by měl vypadat takto:

{1st=1}
{2nd=2}
proper one

Ovšem navíc si můžeme prohlédnout i obsah tématu nazvaného dlq_bad_jsons, do něhož by měly být uloženy všechny nekorektní zprávy. Konzumaci zpráv začneme od zprávy první:

$ bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic dlq_bad_jsons --partition 0 --offset earliest

Vypsat by se měly tyto tři řádky:

{"id":this-is-not-valid-too}
{"improper":message}
xyzzy

V tomto případě je ovšem výhodnější použít nástroj Kafkacat a netrápit se s uváděním offsetů a oddílů:

$ kafkacat -b localhost:9092 -t dlq_bad_jsons -C

Zprávy se vypíšou i s hlavičkou:

{"id":this-is-not-valid-too}
{"improper":message}
xyzzy
% Reached end of topic dlq_bad_jsons [0] at offset 6

Výpis podrobnějších informací (prakticky všech zjistitelných informací o zprávě) nám zajistí příkaz:

kafkacat -b localhost:9092 -t dlq_bad_jsons -C \
 -f '\nKey (%K bytes): %k
 Value (%S bytes): %s
 Timestamp: %T
 Partition: %p
 Offset: %o
 Headers: %h\n'

Příklad výstupu:

Key (0 bytes):
 Value (28 bytes): {"id":this-is-not-valid-too}
 Timestamp: 1675703045452
 Partition: 0
 Offset: 3
 Headers:
 
Key (0 bytes):
 Value (20 bytes): {"improper":message}
 Timestamp: 1675765176990
 Partition: 0
 Offset: 4
 Headers:
 
Key (0 bytes):
 Value (5 bytes): xyzzy
 Timestamp: 1675765183798
 Partition: 0
 Offset: 5
 Headers:
Poznámka: tyto informace lze s využitím standardních nástrojů Kafky získat jen obtížně, a proto je skutečně lepší použít Kafkacat.

18. Obsah druhé části článku

Ve druhé části článku o frameworku Kafka Connect se nejdříve seznámíme s jednoduchým zdrojem zpráv realizovaným (například) obsahem zvoleného textového souboru:

name=local-file-source
connector.class=FileStreamSource
tasks.max=1
file=test.txt
topic=connect-test

V mnoha oblastech je důležitá i kontrola formátu zprávy oproti zadanému schématu (tedy validace). Ukážeme si tedy způsob kontroly zpráv, což lze realizovat například takto nakonfigurovaným konektorem (ve skutečnosti bude konfigurace nepatrně složitější):

name=local-file-sink-json
connector.class=FileStreamSink
tasks.max=1
file=test.sink4.jsons
topics=connect-test-json
key.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
key.converter.schemas.enable=true
value.converter.schemas.enable=true
errors.tolerance=all
errors.deadletterqueue.topic.name=dlq_bad_jsons
errors.deadletterqueue.topic.replication.factor=1

A konečně si ukážeme, jak lze použít konektor pro parsing obsahu zpráv s jejich uložením do relační databáze. Použijeme konfigurační soubor, který bude zhruba vypadat následovně:

name=db-sink
connector.class=io.confluent.connect.jdbc.JdbcSinkConnector
tasks.max=1
topics=connect-test-3
key.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.json.JsonConverter
key.converter.schemas.enable=true
value.converter.schemas.enable=true
connection.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/kafka_sink?user=postgres&password=postgres
auto.create=true
delete.enabled=false

19. Příloha: nástroj Kafkacat (Kcat)

V předchozím textu jsme několikrát použili nástroj, který se jmenoval Kafkacat; v současnosti však došlo k jeho přejmenování na Kcat (jak jsem již psal výše, důvody pro přejmenování jsou poněkud absurdní). Tento nástroj, který jeho autoři taktéž označují jako „netcat for Apache Kafka“, a jenž slouží pro komunikaci s brokery přímo z příkazové řádky, naleznete na adrese https://github.com/edenhill/kafkacat.

Pochopitelně se s velkou pravděpodobností nebude jednat o řešení používané v produkčním kódu, ovšem možnost vytvořit producenta zpráv či jejich konzumenta přímo z CLI je vítaná jak při vývoji, tak i při řešení problémů, které mohou při běhu aplikace nastat (my Kafkacat mimochodem používáme i v integračních testech). Tento nástroj budeme volat i v navazujícím článku, a to konkrétně při ukázkách nasazení Apache Kafky a Kafka Connectu, takže se v této kapitole krátce zmiňme o příkladech použití převzatých z oficiální dokumentace. Všechny ukázky předpokládají, že broker je již spuštěn na lokálním počítači, a to konkrétně na portu 9092.

Poznámka: jedná se o nativní aplikaci, což je velmi dobré řešení, protože se kafkacat spouští poměrně často. To je v ostrém kontrastu se samotnou Kafkou, která sice startuje (jako každá aplikace pod JVM) pomaleji, ovšem doba provozu se počítá spíše v měsících a nikoli v sekundách.

Výpis informací o všech tématech a jejich konfigurace:

$ kafkacat -L -b localhost:9092

Spuštění nového producenta zpráv čtených ze souborů specifikovaných na příkazové řádce:

$ kafkacat -P -b localhost:9092 -t filedrop -p 0 file1.bin file2.txt /etc/motd dalsi_soubor.tgz

Přečtení posledních 1000 zpráv z tématu „téma1“. Po této operaci se konzument automaticky ukončí, tj. nebude čekat na další zprávy:

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t tema1 -p 0 -o -1000 -e

Spuštění konzumentů, kteří jsou přihlášení k tématu „téma1“:

$ kafkacat -b localhost:9092 -G skupina_konzumentů téma1

Přihlásit se lze i k odběru většího množství témat:

$ kafkacat -b localhost:9092 -G skupina_konzumentů téma1 téma2

Nástroj kafkacat je možné použít společně s producenty a konzumenty, s nimiž se setkáme v navazujících kapitolách. Ve všech demonstračních příkladech budeme používat téma (topic) nazvaný „upload“.

Konzument zpráv posílaných do tématu „upload“:

root_podpora

$ kafkacat -C -b localhost:9092 -t "upload"

Producent zpráv zapisovaných na standardní vstup uživatelem (co zpráva, to jeden řádek):

$ kafkacat -P -b localhost:9092 -t "upload"

Dtto, ale u každé zprávy lze specifikovat i klíč oddělený od těla zprávy dvojtečkou:

$ kafkacat -P -b localhost:9092 -t "upload" -K:
Poznámka: v tomto případě musí být každá zpráva zapsána na jeden řádek ve formátu „klíč:hodnota“. Zadávání se ukončuje klasicky stiskem klávesové zkratky Ctrl+D.

20. Odkazy na Internetu

 1. Kafka Connect and Schemas
  https://rmoff.net/2020/01/22/kafka-connect-and-schemas/
 2. JSON and schemas
  https://www.confluent.io/blog/kafka-connect-deep-dive-converters-serialization-explained/#json-schemas
 3. What, why, when to use Apache Kafka, with an example
  https://www.startdataengi­neering.com/post/what-why-and-how-apache-kafka/
 4. When NOT to use Apache Kafka?
  https://www.kai-waehner.de/blog/2022/01/04/when-not-to-use-apache-kafka/
 5. Microservices: The Rise Of Kafka
  https://movio.co/blog/microservices-rise-kafka/
 6. Building a Microservices Ecosystem with Kafka Streams and KSQL
  https://www.confluent.io/blog/building-a-microservices-ecosystem-with-kafka-streams-and-ksql/
 7. An introduction to Apache Kafka and microservices communication
  https://medium.com/@ulymarins/an-introduction-to-apache-kafka-and-microservices-communication-bf0a0966d63
 8. kappa-architecture.com
  http://milinda.pathirage.org/kappa-architecture.com/
 9. Questioning the Lambda Architecture
  https://www.oreilly.com/i­deas/questioning-the-lambda-architecture
 10. Lambda architecture
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lambda_architecture
 11. Kafka – ecosystem (Wiki)
  https://cwiki.apache.org/con­fluence/display/KAFKA/Eco­system
 12. The Kafka Ecosystem – Kafka Core, Kafka Streams, Kafka Connect, Kafka REST Proxy, and the Schema Registry
  http://cloudurable.com/blog/kafka-ecosystem/index.html
 13. A Kafka Operator for Kubernetes
  https://github.com/krallistic/kafka-operator
 14. Kafka Streams
  https://cwiki.apache.org/con­fluence/display/KAFKA/Kaf­ka+Streams
 15. Kafka Streams
  http://kafka.apache.org/do­cumentation/streams/
 16. Kafka Streams (FAQ)
  https://cwiki.apache.org/con­fluence/display/KAFKA/FAQ#FAQ-Streams
 17. Event stream processing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Event_stream_processing
 18. Part 1: Apache Kafka for beginners – What is Apache Kafka?
  https://www.cloudkarafka.com/blog/2016–11–30-part1-kafka-for-beginners-what-is-apache-kafka.html
 19. What are some alternatives to Apache Kafka?
  https://www.quora.com/What-are-some-alternatives-to-Apache-Kafka
 20. What is the best alternative to Kafka?
  https://www.slant.co/opti­ons/961/alternatives/~kaf­ka-alternatives
 21. A super quick comparison between Kafka and Message Queues
  https://hackernoon.com/a-super-quick-comparison-between-kafka-and-message-queues-e69742d855a8?gi=e965191e72d0
 22. Kafka Queuing: Kafka as a Messaging System
  https://dzone.com/articles/kafka-queuing-kafka-as-a-messaging-system
 23. Configure Self-Managed Connectors
  https://docs.confluent.io/kafka-connectors/self-managed/configuring.html#configure-self-managed-connectors
 24. Schema Evolution and Compatibility
  https://docs.confluent.io/plat­form/current/schema-registry/avro.html#schema-evolution-and-compatibility
 25. Configuring Key and Value Converters
  https://docs.confluent.io/kafka-connectors/self-managed/userguide.html#configuring-key-and-value-converters
 26. Introduction to Kafka Connectors
  https://www.baeldung.com/kafka-connectors-guide
 27. Kafka CLI: command to list all consumer groups for a topic?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/63883999/kafka-cli-command-to-list-all-consumer-groups-for-a-topic
 28. Java Property File Processing
  https://www.w3resource.com/java-tutorial/java-propertyfile-processing.php
 29. Skipping bad records with the Kafka Connect JDBC sink connector
  https://rmoff.net/2019/10/15/skipping-bad-records-with-the-kafka-connect-jdbc-sink-connector/
 30. Kafka Connect Deep Dive – Error Handling and Dead Letter Queues
  https://www.confluent.io/blog/kafka-connect-deep-dive-error-handling-dead-letter-queues/
 31. Errors and Dead Letter Queues
  https://developer.confluent.io/learn-kafka/kafka-connect/error-handling-and-dead-letter-queues/
 32. Confluent Cloud Dead Letter Queue
  https://docs.confluent.io/clou­d/current/connectors/dead-letter-queue.html
 33. Dead Letter Queues (DLQs) in Kafka
  https://medium.com/@sannidhi.s.t/dead-letter-queues-dlqs-in-kafka-afb4b6835309

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.