Hlavní navigace

Knihovna Pandas: základy práce s datovými rámci

26. 11. 2020
Doba čtení: 31 minut

Sdílet

V dnešním článku se stručně seznámíme s takzvanými datovými rámci (data frame) používanými v knihovně Pandas. Budeme se zabývat načtením dat z externích souborů i přímo z internetu a jejich převodem na datový rámec.

Obsah

1. Knihovna Pandas: základy práce s datovými rámci

2. Načtení obsahu jednoduché tabulky ze souboru typu CSV

3. Zpracování prázdných hodnot v tabulce

4. Načtení tabulky obsahující časová razítka

5. Korektní parsing časových razítek

6. Problematika vlastního či specifického formátu data a/nebo času

7. Vlastní parsovací funkce pro časová razítka

8. Čtení tabulky uložené ve formátu TSV

9. Specifikace oddělovače sloupců

10. Import dat z textových souborů

11. Explicitní specifikace šířky sloupců

12. Zpracování souborů s nestandardním formátem

13. Pokus o načtení souboru s nestandardním formátem

14. Specifikace oddělovače

15. Přeskok prvního řádku, který neobsahuje data tabulky ani hlavičku

16. Převod záznamů s desetinnou čárkou na číselné hodnoty

17. Načtení dat přímo z webu

18. Repositář s demonstračními příklady a datovými soubory

19. Články s informacemi o různých způsobech validace datových struktur

20. Odkazy na Internetu

1. Knihovna Pandas: základy práce s datovými rámci

V dnešním článku se – prozatím ve stručnosti – seznámíme s takzvanými datovými rámci (data frame) používanými v knihovně Pandas v programovacím jazyku Python. Jedná se o velmi důležitý datový typ používaný zejména (ale nejenom) při statistických výpočtech. Datové rámce se v určitém ohledu podobají tabulkám používaným v relačních databázích: jednotlivé sloupce jsou pojmenované a současně může být každý sloupec jiného datového typu (všechny prvky ve sloupci toto kritérium musí splňovat, což ovšem vede k určitým problémům, o nichž si řekneme v navazujících kapitolách). Tato vlastnost odlišuje datové rámce od dvourozměrných polí masivně využívaných například v knihovně Numpy; na druhou stranu je ovšem možné s jednotlivými sloupci datového rámce pracovat jako s jednorozměrným polem kompatibilním právě s knihovnou Numpy a jejími datovými typy.

Dnes si popíšeme především na způsob načtení dat do datového rámce. Knihovna Pandas podporuje využití různých datových zdrojů, především pak:

 1. Souborů CSV (Comma-Separated Values)
 2. Souborů TSV (Tab-Separated Values)
 3. Textových souborů s volitelným oddělovačem a formátem sloupců
 4. Tabulek z tabulkových procesorů (xls, xlsx, xlsm, xlsb, odf, ods, odt)
 5. Souborů JSON se strukturovanými daty
 6. Načítání z relačních databází s využitím SQL driverů
 7. Načítání z Parquet souborů
 8. atd.

Zaměříme se na první čtyři formáty, které sice vypadají primitivně, ovšem při načítání je mnohdy nutné řešit mnoho „maličkostí“ typu různé formáty dat, chybějící hodnoty ve sloupcích atd.

2. Načtení obsahu jednoduché tabulky ze souboru typu CSV

CSV neboli Comma-Separated Values [1] je jedním z nejčastěji používaných souborových formátů v této oblasti, a to přesto, že je export a import CSV v některých případech problematický (například některé české mutace Excelu namísto čárek používají středníky, problémy nastávají s buňkami obsahujícími znaky pro konec řádku atd.). Tyto soubory jsou mnohdy obrovské a i z tohoto důvodu se začínají v některých oblastech nahrazovat například za Parquet soubory atd. I přesto se ale s CSV setkáme, a to poměrně často. Příkladem může být export dat z Promethea atd.

Jeden z nejjednodušších příkladů používajících knihovnu Pandas bude načítat soubor CSV (Comma-Separated Values), jehož obsah lze najít na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/in­teger_values.csv. V tomto souboru je uložena tabulka se dvěma sloupci, přičemž soubor má i řádek s hlavičkou (ta někdy může chybět):

Block size,Time to read
1,672512695
2,338152789
3,280886198
4,261732244
5,241726381
6,222869657
7,214296698
8,202491102
9,182263641
10,177141401

V příkladu provedeme načtení souboru s využitím funkce pandas.read_csv, které prozatím předáme jediný parametr obsahující název souboru. Vytvořený datový rámec zobrazíme funkcí print a navíc si necháme vypsat i datové typy přiřazené jednotlivým sloupcům:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("integer_values.csv")
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Povšimněte si, že Pandas korektně vyhodnotila, že CSV obsahuje řádek s hlavičkou. Dokonce byl i korektně odvozen typ dat ve sloupcích (int64):

Data frame
---------------------------
  Block size Time to read
0      1   672512695
1      2   338152789
2      3   280886198
3      4   261732244
4      5   241726381
5      6   222869657
6      7   214296698
7      8   202491102
8      9   182263641
9     10   177141401
 
Column types
---------------------------
Block size   int64
Time to read  int64
dtype: object
Poznámka: to, že má každý sloupec vlastní datový typ, je možná v Pythonu poněkud neobvyklé (například n-tice nebo seznam používá dynamické typy prvků), ovšem nutné pro zajištění rychlých výpočtů a zmenšení spotřeby operační paměti. Ostatně naprosto stejný přístup nalezneme v knihovně Numpy.

3. Zpracování prázdných hodnot v tabulce

Nyní se pokusme o načtení prakticky stejné tabulky, která se ovšem od první tabulky odlišuje v tom, že jedna hodnota chybí (viz též https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/mis­sing_integer_values.csv). V praxi se s takovými tabulkami pochopitelně setkáme velmi často:

Block size,Time to read
1,672512695
2,338152789
3,280886198
4,261732244
5,
6,222869657
7,214296698
8,202491102
9,182263641
10,177141401

Pokusme se použít stejný kód, jako tomu bylo v předchozí kapitole, pouze změníme jméno vstupního souboru:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("missing_integer_values.csv")
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledek bude překvapivý – celý druhý sloupec byl převeden na hodnoty typu float64:

Data frame
---------------------------
  Block size Time to read
0      1  672512695.0
1      2  338152789.0
2      3  280886198.0
3      4  261732244.0
4      5      NaN
5      6  222869657.0
6      7  214296698.0
7      8  202491102.0
8      9  182263641.0
9     10  177141401.0
 
Column types
---------------------------
Block size    int64
Time to read  float64
dtype: object

Proč tomu tak je? Knihovna Pandas musí nějakým způsobem reprezentovat chybějící hodnotu a pro tento účel lze (mj.) použít i datový typ float64 neboli double, který podporuje reprezentaci hodnoty NaN neboli Not a Number, viz též https://www.root.cz/clanky/norma-ieee-754-a-pribuzni-formaty-plovouci-radove-tecky/#k03. Což vlastně znamená, že Not a Number je number :-)

Ovšem toto chování nám nemusí z mnoha důvodů vyhovovat, už jen z toho důvodu, že u float64 není splněna vlastnost asociativity u aritmetických operací. Jednou z možností nápravy je použití typu Int64 (nikoli int64), která dokáže uložit i informaci o neexistující hodnotě. Musíme tedy explicitně specifikovat datový typ sloupce nazvaného „Time to read“:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV file that contains column with integer values (some are missing)."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("missing_integer_values.csv", dtype={"Time to read": "Int64"})
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Nyní již dosáhneme očekávaného chování:

Data frame
---------------------------
  Block size Time to read
0      1   672512695
1      2   338152789
2      3   280886198
3      4   261732244
4      5     <NA>
5      6   222869657
6      7   214296698
7      8   202491102
8      9   182263641
9     10   177141401
 
Column types
---------------------------
Block size   int64
Time to read  Int64
dtype: object

4. Načtení tabulky obsahující časová razítka

Pokusme se nyní načíst tabulku, která ve svém druhém sloupci obsahuje časová razítka, tedy jak plné datum, tak i čas. Jedná se konkrétně o tento soubor:

n,Timestamp
1,2020-01-15 03:59:47
2,2020-01-15 08:19:25
3,2020-01-15 11:42:07
4,2020-01-15 14:58:48
5,2020-01-15 18:21:56
6,2020-01-15 21:10:01
7,2020-01-15 23:13:58
8,2020-01-16 01:51:52
9,2020-01-16 05:55:55
10,2020-01-16 10:11:54
11,2020-01-16 14:02:32
12,2020-01-16 17:35:25
13,2020-01-16 19:35:43
14,2020-01-16 22:29:24

Prozatím při načtení nebudeme žádným způsobem specifikovat typy sloupců, takže vlastně zopakujeme zdrojový kód prvního příkladu:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV with timestamps without parsing."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("timestamps.csv")
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Ovšem z výsledku je patrné, že knihovna Pandas hodnoty ve druhém sloupci načetla a zjistila, že se jedná o typ „objekt“ a nikoli časové razítko:

Data frame
---------------------------
   n      Timestamp
0  1 2020-01-15 03:59:47
1  2 2020-01-15 08:19:25
2  3 2020-01-15 11:42:07
3  4 2020-01-15 14:58:48
4  5 2020-01-15 18:21:56
5  6 2020-01-15 21:10:01
6  7 2020-01-15 23:13:58
7  8 2020-01-16 01:51:52
8  9 2020-01-16 05:55:55
9  10 2020-01-16 10:11:54
10 11 2020-01-16 14:02:32
11 12 2020-01-16 17:35:25
12 13 2020-01-16 19:35:43
13 14 2020-01-16 22:29:24
 
Column types
---------------------------
n       int64
Timestamp  object
dtype: object

5. Korektní parsing časových razítek

Výše uvedené chování nám samozřejmě nebude v mnoha případech vyhovovat, protože budeme chtít s časovými údaji provádět různé operace. Jedno z možných řešení tohoto problému spočívá v tom, že při načítání tabulky funkcí pandas.read_csv použijeme parametr parse_dates, kterému předáme buď hodnotu True (nové verze Pandas) nebo explicitně názvy sloupců, u nichž se má datum zpracovat:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV with timestamps with parsing."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("timestamps.csv", parse_dates=["Timestamp"])
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Ze zobrazeného výsledku je patrné, že se nyní hodnoty ve druhém sloupci tabulky skutečně zpracovaly korektně a jsou reprezentovány typem datetime64 (viz též https://numpy.org/doc/sta­ble/reference/arrays.date­time.html):

Data frame
---------------------------
   n      Timestamp
0  1 2020-01-15 03:59:47
1  2 2020-01-15 08:19:25
2  3 2020-01-15 11:42:07
3  4 2020-01-15 14:58:48
4  5 2020-01-15 18:21:56
5  6 2020-01-15 21:10:01
6  7 2020-01-15 23:13:58
7  8 2020-01-16 01:51:52
8  9 2020-01-16 05:55:55
9  10 2020-01-16 10:11:54
10 11 2020-01-16 14:02:32
11 12 2020-01-16 17:35:25
12 13 2020-01-16 19:35:43
13 14 2020-01-16 22:29:24

Column types
---------------------------
n           int64
Timestamp  datetime64[ns]
dtype: object

6. Problematika vlastního či specifického formátu data a/nebo času

Nyní se pokusme vyřešit složitější, ale možná o to častější problém – načtení tabulky, v níž se používá specifický formát data a/nebo času. Budeme načítat následující tabulku, v níž je jako oddělovač měsíců a dnů použito lomítko a pro oddělení hodin a minut pak pomlčka (lidská vynalézavost v těchto oblastech je velká, nemluvě již o americkém formátu zápisu data):

n,Timestamp
1,2020/01/15 03-59-47
2,2020/01/15 08-19-25
3,2020/01/15 11-42-07
4,2020/01/15 14-58-48
5,2020/01/15 18-21-56
6,2020/01/15 21-10-01
7,2020/01/15 23-13-58
8,2020/01/16 01-51-52
9,2020/01/16 05-55-55
10,2020/01/16 10-11-54
11,2020/01/16 14-02-32
12,2020/01/16 17-35-25
13,2020/01/16 19-35-43
14,2020/01/16 22-29-24

První varianta skriptu, který se pokusí tuto tabulku načíst a vytvořit z ní datový rámec, může vypadat následovně:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV with custom timestamps format."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("custom_timestamps.csv", parse_dates=["Timestamp"])
 
pandas.to_datetime(df.Timestamp)
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledek ovšem v tomto případě nedopadne nejlépe, protože se Pandas sice pokusí o rozpoznání časových údajů (což jsme ostatně vyžadovali), ale specifický formát nedokáže správně rozkódovat:

Traceback (most recent call last):
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/arrays/datetimes.py", line 2054, in objects_to_datetime64ns
  values, tz_parsed = conversion.datetime_to_datetime64(data)
 File "pandas/_libs/tslibs/conversion.pyx", line 335, in pandas._libs.tslibs.conversion.datetime_to_datetime64
ValueError: Array must be all same time zone
 
During handling of the above exception, another exception occurred:
 
Traceback (most recent call last):
 File "read_custom_timestamps_1.py", line 10, in <module>
  pandas.to_datetime(df.Timestamp)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/tools/datetimes.py", line 803, in to_datetime
  values = convert_listlike(arg._values, format)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/tools/datetimes.py", line 466, in _convert_listlike_datetimes
  allow_object=True,
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/arrays/datetimes.py", line 2059, in objects_to_datetime64ns
  raise e
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/core/arrays/datetimes.py", line 2050, in objects_to_datetime64ns
  require_iso8601=require_iso8601,
 File "pandas/_libs/tslib.pyx", line 352, in pandas._libs.tslib.array_to_datetime
 File "pandas/_libs/tslib.pyx", line 435, in pandas._libs.tslib.array_to_datetime
ValueError: Tz-aware datetime.datetime cannot be converted to datetime64 unless utc=True

7. Vlastní parsovací funkce pro časová razítka

V případě specifických formátů musíme knihovně Pandas předat vlastní parsovací funkci. Ta bude prozatím velmi jednoduchá, protože v ní využijeme možností nabízených standardní knihovnou datetime:

def datetime_parser(raw_data):
  return datetime.datetime.strptime(raw_data, "%Y/%m/%d %H-%M-%S")

Funkce datetime_parser získá zdrojová data (poskytnutá přímo knihovnou Pandas) a pokusí se z těchto údajů vytvořit časové razítko.

Příklad použití této parsovací funkce při načítání datového rámce:

df = pandas.read_csv("custom_timestamps.csv",
           date_parser=datetime_parser,
           parse_dates=["Timestamp"])

Úplný zdrojový kód skriptu pro načtení tabulky:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV with custom timestamps format using custom parser."""
 
import pandas
import datetime
 
 
def datetime_parser(raw_data):
  return datetime.datetime.strptime(raw_data, "%Y/%m/%d %H-%M-%S")
 
 
df = pandas.read_csv("custom_timestamps.csv",
           date_parser=datetime_parser,
           parse_dates=["Timestamp"])
 
 
pandas.to_datetime(df.Timestamp)
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledek již vypadá použitelně:

Data frame
---------------------------
   n      Timestamp
0  1 2020-01-15 03:59:47
1  2 2020-01-15 08:19:25
2  3 2020-01-15 11:42:07
3  4 2020-01-15 14:58:48
4  5 2020-01-15 18:21:56
5  6 2020-01-15 21:10:01
6  7 2020-01-15 23:13:58
7  8 2020-01-16 01:51:52
8  9 2020-01-16 05:55:55
9  10 2020-01-16 10:11:54
10 11 2020-01-16 14:02:32
11 12 2020-01-16 17:35:25
12 13 2020-01-16 19:35:43
13 14 2020-01-16 22:29:24
 
Column types
---------------------------
n           int64
Timestamp  datetime64[ns]
dtype: object

Alternativně je možné kód pro parsing zapsat formou lambda výrazu:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading CSV with custom timestamps format using custom parser."""
 
import pandas
import datetime
 
 
df = pandas.read_csv("custom_timestamps.csv",
           date_parser=lambda raw_data: datetime.datetime.strptime(raw_data, "%Y/%m/%d %H-%M-%S"),
           parse_dates=["Timestamp"])
 
 
pandas.to_datetime(df.Timestamp)
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledek by měl být totožný s příkladem předchozím:

Data frame
---------------------------
   n      Timestamp
0  1 2020-01-15 03:59:47
1  2 2020-01-15 08:19:25
2  3 2020-01-15 11:42:07
3  4 2020-01-15 14:58:48
4  5 2020-01-15 18:21:56
5  6 2020-01-15 21:10:01
6  7 2020-01-15 23:13:58
7  8 2020-01-16 01:51:52
8  9 2020-01-16 05:55:55
9  10 2020-01-16 10:11:54
10 11 2020-01-16 14:02:32
11 12 2020-01-16 17:35:25
12 13 2020-01-16 19:35:43
13 14 2020-01-16 22:29:24
 
Column types
---------------------------
n           int64
Timestamp  datetime64[ns]
dtype: object

8. Čtení tabulky uložené ve formátu TSV

V dalším kroku se pokusíme načíst soubor https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.tsv. TSV neboli Tab-Separated Values [2] [3] je velmi podobným formátem jako CSV, ovšem s tím rozdílem, že oddělovačem jednotlivých buněk je znak tabulátoru (tím současně odpadají mnohé problémy CSV). Podobně jako v případě CSV i zde možnost ukládat na první řádek souboru hlavičku:

Sep 2020    Sep 2019    Change Language    Ratings Changep
1    2    change C    15.95  +0.74
2    1    change Java  13.48  -3.18
3    3        Python 10.47  +0.59
4    4        C++   7.11  +1.48
5    5        C#   4.58  +1.18
6    6        Visual Basic  4.12  +0.83
7    7        JavaScript   2.54  +0.41
8    9    change PHP   2.49  +0.62
9    19   change R    2.37  +1.33
10   8    change SQL   1.76  -0.19
11   14   change Go   1.46  +0.24
12   16   change Swift  1.38  +0.28
13   20   change Perl  1.30  +0.26
14   12   change Assembly language    1.30  -0.08
15   15       Ruby  1.24  +0.03
16   18   change MATLAB 1.10  +0.04
17   11   change Groovy 0.99  -0.52
18   33   change Rust  0.92  +0.55
19   10   change Objective-C   0.85  -0.99
20   24   change Dart  0.77  +0.13

Při běžném použití importní funkce pandas.read_csv není tento formát správně rozpoznán:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading TSV file that contains column with various values."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv")
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Povšimněte si, že se tabulka načetla do jediného sloupce, který obsahuje mj. i znaky TAB, které by měly sloužit jako oddělovače:

Data frame
---------------------------
  Sep 2020\tSep 2019\tChange\tLanguage\tRatings\tChangep
0            1\t2\tchange\tC\t15.95\t+0.74
1          2\t1\tchange\tJava\t13.48\t-3.18
2            3\t3\t\tPython\t10.47\t+0.59
3              4\t4\t\tC++\t7.11\t+1.48
4               5\t5\t\tC#\t4.58\t+1.18
5          6\t6\t\tVisual Basic\t4.12\t+0.83
6           7\t7\t\tJavaScript\t2.54\t+0.41
7           8\t9\tchange\tPHP\t2.49\t+0.62
8            9\t19\tchange\tR\t2.37\t+1.33
9           10\t8\tchange\tSQL\t1.76\t-0.19
10          11\t14\tchange\tGo\t1.46\t+0.24
11         12\t16\tchange\tSwift\t1.38\t+0.28
12         13\t20\tchange\tPerl\t1.30\t+0.26
13   14\t12\tchange\tAssembly language\t1.30\t-0.08
14            15\t15\t\tRuby\t1.24\t+0.03
15        16\t18\tchange\tMATLAB\t1.10\t+0.04
16        17\t11\tchange\tGroovy\t0.99\t-0.52
17         18\t33\tchange\tRust\t0.92\t+0.55
18      19\t10\tchange\tObjective-C\t0.85\t-0.99
19         20\t24\tchange\tDart\t0.77\t+0.13
 
Column types
---------------------------
Sep 2020\tSep 2019\tChange\tLanguage\tRatings\tChangep  object
dtype: object

9. Specifikace oddělovače sloupců

Soubory TSV lze načíst tak, že nepovinným (pojmenovaným) parametrem sep specifikujeme oddělovač mezi záznamy. V tomto případě se jedná o znak „\t“ (Python používá céčkovský způsob zápisu řídicích znaků):

df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")

Upravený příklad:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading TSV file that contains column with various values using custom separator."""
 
import pandas
 
# separator/delimiter specification
df = pandas.read_csv("tiobe.tsv", sep="\t")
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Nyní již vypadá datový rámec použitelněji (i když bude nutné upravit minimálně obsah sloupce „Change“, například převodem na True/False):

Data frame
---------------------------
  Sep 2020 Sep 2019 Change      Language Ratings Changep
0     1     2 change         C  15.95   0.74
1     2     1 change        Java  13.48  -3.18
2     3     3   NaN       Python  10.47   0.59
3     4     4   NaN        C++   7.11   1.48
4     5     5   NaN         C#   4.58   1.18
5     6     6   NaN    Visual Basic   4.12   0.83
6     7     7   NaN     JavaScript   2.54   0.41
7     8     9 change        PHP   2.49   0.62
8     9    19 change         R   2.37   1.33
9     10     8 change        SQL   1.76  -0.19
10    11    14 change         Go   1.46   0.24
11    12    16 change       Swift   1.38   0.28
12    13    20 change        Perl   1.30   0.26
13    14    12 change Assembly language   1.30  -0.08
14    15    15   NaN        Ruby   1.24   0.03
15    16    18 change       MATLAB   1.10   0.04
16    17    11 change       Groovy   0.99  -0.52
17    18    33 change        Rust   0.92   0.55
18    19    10 change    Objective-C   0.85  -0.99
19    20    24 change        Dart   0.77   0.13
 
Column types
---------------------------
Sep 2020   int64
Sep 2019   int64
Change    object
Language   object
Ratings   float64
Changep   float64
dtype: object

10. Import dat z textových souborů

Existuje i mnoho aplikací, v nichž jsou tabulková data uložena ve formě běžných textových souborů s nějakými oddělovači odlišnými od výše zmíněného tabulátoru (relativně často se jedná o středníky, dvojtečky nebo o znak |). Buď se jedná o zobecnění formátů CSV a TSV [4], nebo může mít textový soubor podobu naformátovaných sloupců s pevnou délkou (a tedy bez problémů čitelných uživatelem).

A právě takový soubor je připraven na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.txt (povšimněte si toho, že nyní se skutečně mezi buňkami nachází proměnný počet mezer a některé buňky jsou nevyplněny):

Sep 2020      Sep 2019      Change       Language      Ratings       Changep
1          2          change       C          15.95        +0.74
2          1          change       Java        13.48        -3.18
3          3                    Python       10.47        +0.59
4          4                    C++         7.11        +1.48
5          5                    C#         4.58        +1.18
6          6                    Visual Basic    4.12        +0.83
7          7                    JavaScript     2.54        +0.41
8          9          change       PHP         2.49        +0.62
9          19         change       R          2.37        +1.33
10         8          change       SQL         1.76        -0.19
11         14         change       Go         1.46        +0.24
12         16         change       Swift        1.38        +0.28
13         20         change       Perl        1.30        +0.26
14         12         change       Assembly language  1.30        -0.08
15         15                   Ruby        1.24        +0.03
16         18         change       MATLAB       1.10        +0.04
17         11         change       Groovy       0.99        -0.52
18         33         change       Rust        0.92        +0.55
19         10         change       Objective-C     0.85        -0.99
20         24         change       Dart        0.77        +0.13

Pokusme se nyní tento soubor načíst, tentokrát však nikoli funkcí pandas.read_csv, ale funkcí pandas.read_fwf, kde „fwf“ znamená „fixed-width formatted“:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading text file that contains columns with fixed width."""
 
import pandas
 
# separator/delimiter specification not needed there
df = pandas.read_fwf("tiobe.txt")
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledek ovšem není zcela dokonalý, protože u sloupců, jejichž jména obsahují mezery, došlo k rozdělení na dva sloupce a tím pádem nám vznikly dvě série hodnot NaN:

Data frame
---------------------------
  Sep 2020 Sep.1 2019 Change      Language Ratings Changep
0   1  NaN   2  NaN change         C  15.95   0.74
1   2  NaN   1  NaN change        Java  13.48  -3.18
2   3  NaN   3  NaN   NaN       Python  10.47   0.59
3   4  NaN   4  NaN   NaN        C++   7.11   1.48
4   5  NaN   5  NaN   NaN         C#   4.58   1.18
5   6  NaN   6  NaN   NaN    Visual Basic   4.12   0.83
6   7  NaN   7  NaN   NaN     JavaScript   2.54   0.41
7   8  NaN   9  NaN change        PHP   2.49   0.62
8   9  NaN   19  NaN change         R   2.37   1.33
9  10  NaN   8  NaN change        SQL   1.76  -0.19
10  11  NaN   14  NaN change         Go   1.46   0.24
11  12  NaN   16  NaN change       Swift   1.38   0.28
12  13  NaN   20  NaN change        Perl   1.30   0.26
13  14  NaN   12  NaN change Assembly language   1.30  -0.08
14  15  NaN   15  NaN   NaN        Ruby   1.24   0.03
15  16  NaN   18  NaN change       MATLAB   1.10   0.04
16  17  NaN   11  NaN change       Groovy   0.99  -0.52
17  18  NaN   33  NaN change        Rust   0.92   0.55
18  19  NaN   10  NaN change    Objective-C   0.85  -0.99
19  20  NaN   24  NaN change        Dart   0.77   0.13
 
Column types
---------------------------
Sep      int64
2020    float64
Sep.1     int64
2019    float64
Change    object
Language   object
Ratings   float64
Changep   float64
dtype: object

11. Explicitní specifikace šířky sloupců

Předchozí příklad můžeme opravit tak, že explicitně uvedeme šířky sloupců. To konkrétně znamená, že namísto:

df = pandas.read_fwf("tiobe.txt")

Použijeme nepovinný parametr widths, kde šířky nastavíme:

df = pandas.read_fwf("tiobe.txt", widths=(20, 20, 20, 20, 20, 20))

Ostatní části příkladu mohou zůstat nezměněné:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading text file that contains columns with fixed width."""
 
import pandas
 
# separator/delimiter specification not needed there
df = pandas.read_fwf("tiobe.txt", widths=(20, 20, 20, 20, 20, 20))
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledek je již téměř dokonalý, pokud nám nebudou vadit hodnoty NaN ve sloupci „Change“:

Data frame
---------------------------
  Sep 2020 Sep 2019 Change      Language Ratings Changep
0     1     2 change         C  15.95   0.74
1     2     1 change        Java  13.48  -3.18
2     3     3   NaN       Python  10.47   0.59
3     4     4   NaN        C++   7.11   1.48
4     5     5   NaN         C#   4.58   1.18
5     6     6   NaN    Visual Basic   4.12   0.83
6     7     7   NaN     JavaScript   2.54   0.41
7     8     9 change        PHP   2.49   0.62
8     9    19 change         R   2.37   1.33
9     10     8 change        SQL   1.76  -0.19
10    11    14 change         Go   1.46   0.24
11    12    16 change       Swift   1.38   0.28
12    13    20 change        Perl   1.30   0.26
13    14    12 change Assembly language   1.30  -0.08
14    15    15   NaN        Ruby   1.24   0.03
15    16    18 change       MATLAB   1.10   0.04
16    17    11 change       Groovy   0.99  -0.52
17    18    33 change        Rust   0.92   0.55
18    19    10 change    Objective-C   0.85  -0.99
19    20    24 change        Dart   0.77   0.13
 
Column types
---------------------------
Sep 2020   int64
Sep 2019   int64
Change    object
Language   object
Ratings   float64
Changep   float64
dtype: object

12. Zpracování souborů s nestandardním formátem

Mnohé soubory s tabulkovými daty mají ještě jiný formát (což opět odkazuje na velkou lidskou tvořivost a znovuobjevování kola). Příkladem mohou být data, která nalezneme na adrese https://www.cnb.cz/cs/finan­cni_trhy/devizovy_trh/kur­zy_devizoveho_trhu/denni_kur­z.txt. Evidentně se jedná o tabulková a velmi dobře strukturovaná data, která by bylo vhodné umět automaticky zpracovat:

20.11.2020 #224
země|měna|množství|kód|kurz
Austrálie|dolar|1|AUD|16,231
Brazílie|real|1|BRL|4,160
Bulharsko|lev|1|BGN|13,467
Čína|žen-min-pi|1|CNY|3,381
Dánsko|koruna|1|DKK|3,536
EMU|euro|1|EUR|26,340
Filipíny|peso|100|PHP|46,038
Hongkong|dolar|1|HKD|2,864
Chorvatsko|kuna|1|HRK|3,481
Indie|rupie|100|INR|29,950
Indonesie|rupie|1000|IDR|1,567
Island|koruna|100|ISK|16,330
Izrael|nový šekel|1|ILS|6,649
Japonsko|jen|100|JPY|21,383
Jižní Afrika|rand|1|ZAR|1,445
Kanada|dolar|1|CAD|17,011
Korejská republika|won|100|KRW|1,990
Maďarsko|forint|100|HUF|7,328
Malajsie|ringgit|1|MYR|5,425
Mexiko|peso|1|MXN|1,104
MMF|ZPČ|1|XDR|31,598
Norsko|koruna|1|NOK|2,471
Nový Zéland|dolar|1|NZD|15,416
Polsko|zlotý|1|PLN|5,900
Rumunsko|leu|1|RON|5,405
Rusko|rubl|100|RUB|29,180
Singapur|dolar|1|SGD|16,530
Švédsko|koruna|1|SEK|2,577
Švýcarsko|frank|1|CHF|24,363
Thajsko|baht|100|THB|73,313
Turecko|lira|1|TRY|2,911
USA|dolar|1|USD|22,201
Velká Británie|libra|1|GBP|29,464

Problémy, které musíme vyřešit v rámci dalších kapitol:

 1. Ignorování prvního řádku
 2. Specifikace oddělovačů
 3. Zpracování hodnot s desetinnou čárkou (protože bývá zvykem používat zápis s tečkou, s čímž počítají i Pythonovské knihovny)

13. Pokus o načtení souboru s nestandardním formátem

Vzhledem k tomu, že soubor zmíněný v předchozí kapitole obsahuje znaky „|“ ve formě oddělovače, použijeme pro jeho načtení funkci pandas.read_csv a nikoli pandas.read_fwf (ta se totiž hodí pro načítání sloupců s pevnou šířkou). Pro začátek si vyzkoušejme, jak dokáže Pandas rozpoznat či naopak nerozpoznat neznámý formát:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt")
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledek není v žádném případě dokonalý, což značí, že budeme muset lépe a přesněji specifikovat konkrétní použitý formát dat:

Traceback (most recent call last):
 File "read_custom_data_format_1.py", line 8, in <module>
  df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt")
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/io/parsers.py", line 688, in read_csv
  return _read(filepath_or_buffer, kwds)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/io/parsers.py", line 460, in _read
  data = parser.read(nrows)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/io/parsers.py", line 1198, in read
  ret = self._engine.read(nrows)
 File "/home/ptisnovs/.local/lib/python3.6/site-packages/pandas/io/parsers.py", line 2157, in read
  data = self._reader.read(nrows)
 File "pandas/_libs/parsers.pyx", line 847, in pandas._libs.parsers.TextReader.read
 File "pandas/_libs/parsers.pyx", line 862, in pandas._libs.parsers.TextReader._read_low_memory
 File "pandas/_libs/parsers.pyx", line 918, in pandas._libs.parsers.TextReader._read_rows
 File "pandas/_libs/parsers.pyx", line 905, in pandas._libs.parsers.TextReader._tokenize_rows
 File "pandas/_libs/parsers.pyx", line 2042, in pandas._libs.parsers.raise_parser_error
pandas.errors.ParserError: Error tokenizing data. C error: Expected 1 fields in line 3, saw 2

14. Specifikace oddělovače

Nejprve se pokusme specifikovat oddělovač jednotlivých záznamů, kterým je znak „|“. Použijeme tedy pojmenovaný parametr sep předaný funkci pandas.read_csv:

df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|")

Úplný zdrojový kód příkladu:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|")
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledek ovšem prozatím nebude uspokojivý, a to z toho důvodu, že první řádek „rozhodí“ logiku pro detekci začátku sloupců a všechna data budou uložena do jediného sloupce:

Data frame
---------------------------
                      20.11.2020 #224
země        měna    množství kód      kurz
Austrálie     dolar   1    AUD     16,231
Brazílie      real    1    BRL      4,160
Bulharsko     lev    1    BGN     13,467
Čína        žen-min-pi 1    CNY      3,381
Dánsko       koruna   1    DKK      3,536
EMU        euro    1    EUR     26,340
Filipíny      peso    100   PHP     46,038
Hongkong      dolar   1    HKD      2,864
Chorvatsko     kuna    1    HRK      3,481
Indie       rupie   100   INR     29,950
Indonesie     rupie   1000   IDR      1,567
Island       koruna   100   ISK     16,330
Izrael       nový šekel 1    ILS      6,649
Japonsko      jen    100   JPY     21,383
Jižní Afrika    rand    1    ZAR      1,445
Kanada       dolar   1    CAD     17,011
Korejská republika won    100   KRW      1,990
Maďarsko      forint   100   HUF      7,328
Malajsie      ringgit  1    MYR      5,425
Mexiko       peso    1    MXN      1,104
MMF        ZPČ    1    XDR     31,598
Norsko       koruna   1    NOK      2,471
Nový Zéland    dolar   1    NZD     15,416
Polsko       zlotý   1    PLN      5,900
Rumunsko      leu    1    RON      5,405
Rusko       rubl    100   RUB     29,180
Singapur      dolar   1    SGD     16,530
Švédsko      koruna   1    SEK      2,577
Švýcarsko     frank   1    CHF     24,363
Thajsko      baht    100   THB     73,313
Turecko      lira    1    TRY      2,911
USA        dolar   1    USD     22,201
Velká Británie   libra   1    GBP     29,464
 
Column types
---------------------------
20.11.2020 #224  object
dtype: object

15. Přeskok prvního řádku, který neobsahuje data tabulky ani hlavičku

Aby byl textový soubor správně načten, musíme zcela přeskočit první řádek, jenž není součástí tabulky. Nejjednodušší způsob spočívá v použití parametru nazvaného skiprows, pochopitelně i s dříve použitým parametrem sep. Nové načtení by tedy mělo vypadat následovně:

df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)

Příklad pro načtení se až na další parametr nebude lišit od předchozího demonstračního příkladu, ovšem výsledky budou mnohem použitelnější:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledkem po načtení je již plně použitelný datový rámec, jehož jedinou nevýhodou je, že poslední sloupec neobsahuje číselné hodnoty:

Data frame
---------------------------
         země    měna množství kód  kurz
0      Austrálie    dolar     1 AUD 16,231
1       Brazílie    real     1 BRL  4,160
2      Bulharsko     lev     1 BGN 13,467
3         Čína žen-min-pi     1 CNY  3,381
4        Dánsko   koruna     1 DKK  3,536
5         EMU    euro     1 EUR 26,340
6       Filipíny    peso    100 PHP 46,038
7       Hongkong    dolar     1 HKD  2,864
8      Chorvatsko    kuna     1 HRK  3,481
9        Indie    rupie    100 INR 29,950
10      Indonesie    rupie   1000 IDR  1,567
11       Island   koruna    100 ISK 16,330
12       Izrael nový šekel     1 ILS  6,649
13      Japonsko     jen    100 JPY 21,383
14    Jižní Afrika    rand     1 ZAR  1,445
15       Kanada    dolar     1 CAD 17,011
16 Korejská republika     won    100 KRW  1,990
17      Maďarsko   forint    100 HUF  7,328
18      Malajsie   ringgit     1 MYR  5,425
19       Mexiko    peso     1 MXN  1,104
20         MMF     ZPČ     1 XDR 31,598
21       Norsko   koruna     1 NOK  2,471
22     Nový Zéland    dolar     1 NZD 15,416
23       Polsko    zlotý     1 PLN  5,900
24      Rumunsko     leu     1 RON  5,405
25        Rusko    rubl    100 RUB 29,180
26      Singapur    dolar     1 SGD 16,530
27       Švédsko   koruna     1 SEK  2,577
28      Švýcarsko    frank     1 CHF 24,363
29       Thajsko    baht    100 THB 73,313
30       Turecko    lira     1 TRY  2,911
31         USA    dolar     1 USD 22,201
32   Velká Británie    libra     1 GBP 29,464
 
Column types
---------------------------
země    object
měna    object
množství   int64
kód     object
kurz    object
dtype: object

16. Převod záznamů s desetinnou čárkou na číselné hodnoty

Poslední úpravou datového rámce, kterou musíme provést, je převod hodnot v posledním sloupci na numerické hodnoty. Tuto úpravu můžeme spustit po načtení datového rámce, a to tak, že de facto do rámce vložíme nový sloupec pojmenovaný stejně jako sloupec starý (tedy „kurz“). A hodnoty pro tento sloupec získáme nejprve řetězcovou záměnou desetinné čárky za desetinnou tečku a posléze převodem na numerické hodnoty, k čemuž použijeme konverzní funkci pandas.to_numeric:

df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')

Upravený demonstrační příklad:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file with custom format. separator + skip rows specification."""
 
import pandas
 
df = pandas.read_csv("denni_kurz.txt", sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

Výsledky nyní budou odpovídat požadavkům na datový rámec – čísla jsou skutečně reprezentována numerickými hodnotami atd.:

Data frame
---------------------------
         země    měna množství kód  kurz
0      Austrálie    dolar     1 AUD 16.231
1       Brazílie    real     1 BRL  4.160
2      Bulharsko     lev     1 BGN 13.467
3         Čína žen-min-pi     1 CNY  3.381
4        Dánsko   koruna     1 DKK  3.536
5         EMU    euro     1 EUR 26.340
6       Filipíny    peso    100 PHP 46.038
7       Hongkong    dolar     1 HKD  2.864
8      Chorvatsko    kuna     1 HRK  3.481
9        Indie    rupie    100 INR 29.950
10      Indonesie    rupie   1000 IDR  1.567
11       Island   koruna    100 ISK 16.330
12       Izrael nový šekel     1 ILS  6.649
13      Japonsko     jen    100 JPY 21.383
14    Jižní Afrika    rand     1 ZAR  1.445
15       Kanada    dolar     1 CAD 17.011
16 Korejská republika     won    100 KRW  1.990
17      Maďarsko   forint    100 HUF  7.328
18      Malajsie   ringgit     1 MYR  5.425
19       Mexiko    peso     1 MXN  1.104
20         MMF     ZPČ     1 XDR 31.598
21       Norsko   koruna     1 NOK  2.471
22     Nový Zéland    dolar     1 NZD 15.416
23       Polsko    zlotý     1 PLN  5.900
24      Rumunsko     leu     1 RON  5.405
25        Rusko    rubl    100 RUB 29.180
26      Singapur    dolar     1 SGD 16.530
27       Švédsko   koruna     1 SEK  2.577
28      Švýcarsko    frank     1 CHF 24.363
29       Thajsko    baht    100 THB 73.313
30       Turecko    lira     1 TRY  2.911
31         USA    dolar     1 USD 22.201
32   Velká Británie    libra     1 GBP 29.464
 
Column types
---------------------------
země     object
měna     object
množství   int64
kód     object
kurz    float64
dtype: object

O tom, že se jedná skutečně o číselné hodnoty, se můžeme přesvědčit i provedením nějakého výpočtu:

df.describe()

S výsledkem:

     množství    kurz
count  33.000000 33.000000
mean   55.272727 14.879061
std   174.929141 15.649135
min    1.000000  1.104000
25%    1.000000  3.381000
50%    1.000000  7.328000
75%   100.000000 22.201000
max  1000.000000 73.313000

17. Načtení dat přímo z webu

Data, resp. celé tabulky je možné v případě potřeby načíst přímo z internetu, databáze atd. Ukažme si nejprve načtení z internetového zdroje. Opět se bude jednat o tabulku s denními převodními kurzy měn, která je dostupná na adrese https://www.cnb.cz/cs/finan­cni_trhy/devizovy_trh/kur­zy_devizoveho_trhu/denni_kur­z.txt. Načtení provedeme se stejnými parametry, jaké jsme si uvedli v předchozí kapitole, pouze s tím rozdílem, že se namísto jména lokálního souboru použije URL:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
"""Reading data file from internets."""
 
import pandas
 
url = "https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt"
df = pandas.read_csv(url, sep="|", skiprows=1)
 
df["kurz"] = pandas.to_numeric(df["kurz"].str.replace(',','.'), errors='coerce')
 
print("Data frame")
print("---------------------------")
print(df)
print()
 
print("Column types")
print("---------------------------")
print(df.dtypes)

S očekávaným výsledkem:

Data frame
---------------------------
         země    měna množství kód  kurz
0      Austrálie    dolar     1 AUD 16.234
1       Brazílie    real     1 BRL  4.107
2      Bulharsko     lev     1 BGN 13.427
3         Čína žen-min-pi     1 CNY  3.360
4        Dánsko   koruna     1 DKK  3.528
5         EMU    euro     1 EUR 26.260
6       Filipíny    peso    100 PHP 45.873
7       Hongkong    dolar     1 HKD  2.855
8      Chorvatsko    kuna     1 HRK  3.473
9        Indie    rupie    100 INR 29.861
10      Indonesie    rupie   1000 IDR  1.563
11       Island   koruna    100 ISK 16.321
12       Izrael nový šekel     1 ILS  6.628
13      Japonsko     jen    100 JPY 21.164
14    Jižní Afrika    rand     1 ZAR  1.441
15       Kanada    dolar     1 CAD 16.934
16 Korejská republika     won    100 KRW  1.991
17      Maďarsko   forint    100 HUF  7.267
18      Malajsie   ringgit     1 MYR  5.413
19       Mexiko    peso     1 MXN  1.103
20         MMF     ZPČ     1 XDR 31.591
21       Norsko   koruna     1 NOK  2.460
22     Nový Zéland    dolar     1 NZD 15.436
23       Polsko    zlotý     1 PLN  5.880
24      Rumunsko     leu     1 RON  5.389
25        Rusko    rubl    100 RUB 29.143
26      Singapur    dolar     1 SGD 16.471
27       Švédsko   koruna     1 SEK  2.573
28      Švýcarsko    frank     1 CHF 24.240
29       Thajsko    baht    100 THB 72.836
30       Turecko    lira     1 TRY  2.779
31         USA    dolar     1 USD 22.128
32   Velká Británie    libra     1 GBP 29.498
 
Column types
---------------------------
země     object
měna     object
množství   int64
kód     object
kurz    float64
dtype: object
Poznámka: v navazujícím článku si ukážeme další operace s datovými rámci, a to jak operace poskytované přímo knihovnou Pandas, tak i například validaci dat s využitím externích knihoven (Voluptuous, Opulent Pandas atd).

18. Repositář s demonstračními příklady a datovými soubory

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů určených pro Python 3 a nejnovější stabilní verzi knihovny Pandas byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

CS24_early

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 read_integer_values.py načtení obsahu jednoduché tabulky ze souboru typu CSV https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_integer_values.py
2 read_missing_integer_values.py zpracování prázdných hodnot v tabulce jako NaN https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_missing_integer_values­.py
3 read_missing_integer_values2.py zpracování prázdných hodnot v tabulce pomocí typu Int64 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_missing_integer_values.py
4 read_timestamps_wo_parsing.py načtení tabulky obsahující časová razítka https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_timestamps_wo_parsing.py
5 read_timestamps_with_parsing.py korektní parsing časových razítek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_timestamps_with_parsin­g.py
6 read_custom_timestamps1.py pokus o načtení souboru s vlastním formátem časových razítek https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_custom_timestamps1.py
7 read_custom_timestamps2.py parsing časových razítek s vlastním formátem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_custom_timestamps2.py
8 read_custom_timestamps3.py parsing časových razítek s vlastním formátem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_custom_timestamps3.py
9 read_tsv_default_behaviour.py čtení tabulky uložené ve formátu TSV bez uvedení oddělovače https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_tsv_default_behaviour.py
10 read_tsv_specify_separator.py čtení tabulky uložené ve formátu TSV se specifikací oddělovače https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_tsv_specify_separator.py
11 read_txt_no_widths.py import dat z textových souborů https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_txt_no_widths.py
12 read_txt_specify_widths.py explicitní specifikace šířky sloupců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_txt_specify_widths.py
13 read_custom_data_format1.py zpracování souborů s nestandardním formátem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_custom_data_format1.py
14 read_custom_data_format2.py specifikace oddělovače sloupců https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_custom_data_format2.py
15 read_custom_data_format3.py vynechání prvního řádku https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_custom_data_format3.py
16 read_custom_data_format4.py konverze dat používajících desetinnou čárku https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_custom_data_format4.py
17 read_data_from_internets_improper.py stažení a pokus o zpracování souboru s vlastním formátem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_data_from_internets_im­proper.py
18 read_data_from_internets_proper.py zpracování souboru s vlastním formátem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_data_from_internets_pro­per.py
19 read_data_from_internets_proper2.py vylepšení předchozího příkladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/re­ad_data_from_internets_pro­per2.py
       
20 check_types1.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types1.py
21 check_types2.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types2.py
22 check_types3.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types3.py
23 check_types4.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types4.py
24 check_types5.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny Voluptuous https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/chec­k_types5.py
25 opulent_pandas1.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas1.py
26 opulent_pandas2.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas2.py
27 opulent_pandas3.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas3.py
28 opulent_pandas4.py kontrola typů sloupců s využitím knihovny opulent-pandas https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/o­pulent_pandas4.py

Demonstrační příklady načítají následující soubory s daty:

# Datový soubor Stručný popis souboru Cesta
1 integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/in­teger_values.csv
2 missing_integer_values.csv dvousloupcová tabulka s celými čísly, z nichž některé chybí https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/mis­sing_integer_values.csv
3 timestamps.csv tabulka s časovými údaji https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/timestamps.csv
4 custom_timestamps.csv tabulka s časovými údaji používajícími nestandardní formát https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/cus­tom_timestamps.csv
5 denni_kurz.txt semistrukturovaný soubor s nestandardními oddělovači https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/denni_kurz.txt
6 tiobe.tsv data získaná ze stránek Tiobe indexu ve formátu TSV https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.tsv
7 tiobe.txt data získaná ze stránek Tiobe indexu v textovém formátu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/pandas/tiobe.txt

19. Články s informacemi o různých způsobech validace datových struktur

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na články, v nichž jsme se zabývali různými způsoby validace datových struktur. Pravděpodobně nejlepší přístup nalezneme v knihovně clojure.spec určené pro jazyk Clojure, ovšem i pro Python existuje několik velmi užitečných knihoven:

 1. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/
 2. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0 (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0-dokonceni/
 3. Validace datových struktur v Pythonu pomocí knihoven Schemagic a Schema
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-pomoci-knihoven-schemagic-a-schema/
 4. Validace datových struktur v Pythonu (2. část)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-2-cast/
 5. Validace datových struktur v Pythonu (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-dokonceni/

20. Odkazy na Internetu

 1. Opulent-Pandas na PyPi
  https://pypi.org/project/opulent-pandas/
 2. pandas_validator na PyPi
  https://pypi.org/project/pan­das_validator/
 3. pandas-validator (dokumentace)
  https://pandas-validator.readthedocs.io/en/latest/
 4. 7 Best Python Libraries for Validating Data
  https://www.yeahhub.com/7-best-python-libraries-validating-data/
 5. Universally unique identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Universally_unique_iden­tifier
 6. Nullable integer data type
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/integer_na.html
 7. pandas.read_csv
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pan­das.read_csv.html
 8. How to define format when using pandas to_datetime?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/36848514/how-to-define-format-when-using-pandas-to-datetime
 9. Pandas : skip rows while reading csv file to a Dataframe using read_csv() in Python
  https://thispointer.com/pandas-skip-rows-while-reading-csv-file-to-a-dataframe-using-read_csv-in-python/
 10. Skip rows during csv import pandas
  https://stackoverflow.com/qu­estions/20637439/skip-rows-during-csv-import-pandas
 11. Denni kurz
  https://www.cnb.cz/cs/finan­cni_trhy/devizovy_trh/kur­zy_devizoveho_trhu/denni_kur­z.txt
 12. UUID objects according to RFC 4122 (knihovna pro Python)
  https://docs.python.org/3­.5/library/uuid.html#uuid­.uuid4
 13. Object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Object_identifier
 14. Digital object identifier (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Digital_object_identifi­er
 15. voluptuous na (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/voluptuous
 16. Repositář knihovny voluptuous na GitHubu
  https://github.com/alectho­mas/voluptuous
 17. pytest-voluptuous 1.0.2 (na PyPi)
  https://pypi.org/project/pytest-voluptuous/
 18. pytest-voluptuous (na GitHubu)
  https://github.com/F-Secure/pytest-voluptuous
 19. schemagic 0.9.1 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/py­pi/schemagic/0.9.1
 20. Schemagic / Schemagic.web (na GitHubu)
  https://github.com/Mechrop­hile/schemagic
 21. schema 0.6.7 (na PyPi)
  https://pypi.python.org/pypi/schema
 22. schema (na GitHubu)
  https://github.com/keleshev/schema
 23. XML Schema validator and data conversion library for Python
  https://github.com/brunato/xmlschema
 24. xmlschema 0.9.7
  https://pypi.python.org/py­pi/xmlschema/0.9.7
 25. jsonschema 2.6.0
  https://pypi.python.org/py­pi/jsonschema
 26. warlock 1.3.0
  https://pypi.python.org/pypi/warlock
 27. Python Virtual Environments – A Primer
  https://realpython.com/python-virtual-environments-a-primer/
 28. pip 1.1 documentation: Requirements files
  https://pip.readthedocs.i­o/en/1.1/requirements.html
 29. unittest.mock — mock object library
  https://docs.python.org/3­.5/library/unittest.mock.html
 30. mock 2.0.0
  https://pypi.python.org/pypi/mock
 31. An Introduction to Mocking in Python
  https://www.toptal.com/python/an-introduction-to-mocking-in-python
 32. Unit testing (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 33. Unit testing
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 34. Test-driven development (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
 35. Pip (dokumentace)
  https://pip.pypa.io/en/stable/
 36. 5 Differences between clojure.spec and Schema
  https://lispcast.com/clojure.spec-vs-schema/
 37. Schema: Clojure(Script) library for declarative data description and validation
  https://github.com/plumatic/schema
 38. clojure.spec – Rationale and Overview
  https://clojure.org/about/spec

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.