Hlavní navigace

Komunikace se sloupcovými databázemi z jazyka Go: Parquet soubory

17. 11. 2020
Doba čtení: 32 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Již jsme si ukázali, jak se v jazyce Go pracuje s klasickými relačními databázemi a taktéž s nerelační databází Redis. Dnes si popíšeme základy práce s Parquet soubory, což je datový formát orientovaný na databáze sloupcové.

Obsah

1. Komunikace se sloupcovými databázemi z jazyka Go: Parquet soubory

2. Souborový formát Parquet

3. Zápis záznamů do Parquet souborů

4. Přečtení záznamu z Parquet souboru

5. Ukládání pravdivostních hodnot

6. Porovnání výsledků – rozdíl mezi velikostí čistých dat a velikostí Parquet souboru

7. Ukládání celočíselných hodnot

8. Porovnání výsledků – přímé uložení celočíselných hodnot vs. změna hodnot

9. Nastavení komprimačního algoritmu

10. Porovnání výsledků – vliv komprimačního algoritmu na výslednou velikost souboru

11. Ukládání řetězců

12. Použití slovníků

13. Porovnání výsledků – přímé uložení řetězců versus použití slovníku

14. Rychlost zápisu záznamů

15. Výsledky benchmarku

16. Rychlost čtení záznamů

17. Výsledky benchmarku

18. Obsah navazující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Komunikace se sloupcovými databázemi z jazyka Go: Parquet soubory

Ve zhruba posledním desetiletí se stále častěji můžeme setkat s takzvanými sloupcovými databázemi neboli column-oriented DBMS, popř. columnar DBMS, v nichž se – jak už jejich název naznačuje – data ukládají po sloupcích a nikoli po jednotlivých záznamech (řádcích). Způsob uložení dat má poměrně velký vliv jak na velikost výsledných souborů (lze totiž použít efektivní metody kódování a popř. i komprimace údajů), tak i na rychlost přístupu k datům ve chvíli, kdy potřebujeme zpracovat pouze jeden či několik sloupců – a to bývá v některých oblastech velmi častý požadavek („vypočti průměrnou útratu“ atd.). Nejdůležitější vlastnosti sloupcových databází byly popsány v pěkném článku Několik poznámek ke sloupcovým databázím od Pavla Stěhuleho a právě s těmito vlastnostmi se setkáme při studiu, resp. při používání Parquet souborů (viz navazující kapitoly).

Poznámka: uložení do sloupců lze realizovat i v některých klasických relačních databázích – ostatně to, že je databáze relační vlastně nijak neurčuje fyzický způsob uložení dat.

Dnes se zaměříme na přímou práci s Parquet soubory, a to s využitím programovacího jazyka Go a balíčku go-parquet. Jedná se o souborový formát určený právě pro použití ve sloupcových databázích. Ovšem Parquet soubory lze vytvářet a popř. i číst i bez toho, aby nad nimi byla vytvořena další mezivrstva (nebo chcete-li rozhraní) ve formě SQL či jiného podobně koncipovaného DSL. Příklad použití můžeme vidět na prvním obrázku:

Obrázek 1: Parquet soubory mohou vznikat například na konci nějaké „pipeline“, v níž se shromažďují a transformují nějaká vstupní data (události). V takovém případě lze do souborů zapisovat přímo, bez použití DSL.

2. Souborový formát Parquet

Formát Parquet souborů byl navržen s ohledem na to, aby bylo data možné kódovat a zmenšit tak jejich velikost. Podporována je i komprimace na úrovni jednotlivých sloupců (které jsou ovšem rozděleny do oddílů). Zmenšení velikosti souborů nevede jen k úsporám místa na médiu (to již nemusí být kritické), ale (společně se zápisem po sloupcích) i k výraznému urychlení přístupu k datům – méně načtených bloků z disku, méně výpadků L1 a L2 cache a v případě Parquet formátu se jeho tvůrci zaměřili i na to, aby programový kód obsahoval co nejméně rozeskoků (a tím pádem potenciálních výpadků instrukční pipeline).

Parquet formát podporuje následující tzv. primitivní typy hodnot:

# Typ Popis Poznámka
1 BOOLEAN 1 bit osm bitů ve sloupci zakódováno do jediného bajtu
2 INT32 32 bitů lze využít DELTA kódování
3 INT64 64 bitů lze využít DELTA kódování
4 INT96 96 bitů z historických důvodů
5 FLOAT 32 bitů podle IEEE 754
6 DOUBLE 64 bitů podle IEEE 754
7 BYTE_ARRAY libovolná délka pro řetězce, seznamy atd.
8 FIXED_LEN_BYTE_ARRAY specifikovaná délka pro řetězce, seznamy atd.

Tyto primitivní typy jsou namapovány na logické typy následujícím způsobem:

Parquet Type Primitive Type Go Type
BOOLEAN BOOLEAN bool
INT32 INT32 int32
INT64 INT64 int64
INT96 INT96 string
FLOAT FLOAT float32
DOUBLE DOUBLE float64
BYTE_ARRAY BYTE_ARRAY string
FIXED_LEN_BYTE_ARRAY FIXED_LEN_BYTE_ARRAY string
UTF8 BYTE_ARRAY string
INT8 INT32 int8
INT16 INT32 int16
INT32 INT32 int32
INT64 INT64 int64
UINT8 INT32 uint8
UINT16 INT32 uint16
UINT32 INT32 uint32
UINT64 INT64 uint64
DATE INT32 int32
TIME_MILLIS INT32 int32
TIME_MICROS INT64 int64
TIMESTAMP_MILLIS INT64 int64
TIMESTAMP_MICROS INT64 int64
INTERVAL FIXED_LEN_BYTE_ARRAY string
DECIMAL INT32,INT64,FIXED_LEN_BYTE_AR­RAY,BYTE_ARRAY int32, int64, string, string
LIST slice
MAP map
Poznámka: dnes se zaměříme na práci s typy BOOLEAN, INT32/INT64 a UTF8, tedy na ukládání pravdivostních hodnot, celých čísel a řetězců. Příště si vysvětlíme složitější datové typy a taktéž způsob zpracování hodnoty NULL.

Obrázek 2: I když to může vypadat podivně, setkáme se i s následující pipeline, která kombinuje Apache Kafku (tedy proud událostí), relační databázi uchovávající aktuální stav „světa“ a Parquet soubory.

3. Zápis záznamů do Parquet souborů

Nejprve se podívejme na způsob zápisu záznamů do Parquet souborů. K tomuto účelu použijeme knihovnu nazvanou parquet-go. Vytvoříme si kostru projektu:

$ go mod init parquet-writer

V souboru go.mod buď přímo upravíme seznam potřebných balíčků:

module parquet-generator
 
go 1.13
 
require (
    github.com/xitongsys/parquet-go v1.5.4
    github.com/xitongsys/parquet-go-source v0.0.0-20201108113611-f372b7d813be
)

Nebo přímo začneme psát zdrojový kód s tím, že se seznam závislých balíčků nastaví automaticky při překladu aplikace:

package main
 
import (
    "log"
    "os"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go/parquet"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/writer"
)

V projektu vytvoříme běžnou datovou strukturu, u které v komentáři popíšeme mapování na sloupce v Parquet souboru, datový typ sloupce a popř. i kódování (viz další kapitoly):

type Record struct {
    Id   int64 `parquet:"name=id, type=INT64"`
    Name  string `parquet:"name=name, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Surname string `parquet:"name=surname, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Active bool  `parquet:"name=active, type=BOOLEAN"`
    Remark string `parquet:"name=remark, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
}
Poznámka: podobným způsobem jsme již popisovali mapování mezi prvky struktury a soubory JSON. Nejedná se o ideální způsob, protože případné chyby nejsou odhaleny překladačem, ovšem současná verze jazyka Go nám lepší způsob neumožňuje.

Dále vytvoříme nový soubor a následně zkonstruujeme instanci objektu typu ParquetWriter. Můžeme taktéž nastavit velikost bloků a použitý komprimační algoritmus:

w, err := os.Create("flat.parquet")
if err != nil {
    log.Println("Can't create local file", err)
    return
}
 
defer w.Close()
 
// initialize Parquet file writer
pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
if err != nil {
    log.Println("Can't create parquet writer", err)
    return
}
 
pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M
pw.CompressionType = parquet.CompressionCodec_SNAPPY
 
defer stopWrite(pw)
Poznámka: povšimněte si volání stopWrite na konci práce s Parquet souborem. Potřebujeme totiž explicitně zjistit případné chyby – ty se mnohdy hlásí až při uzavírání souboru! (například špatné mapování atd.)

Samotný zápis je realizován ve funkci writeRecord, která je součástí úplného zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "log"
    "os"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go/parquet"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/writer"
)
 
const defaultOutputFile = "flat.parquet"
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    Id   int64 `parquet:"name=id, type=INT64"`
    Name  string `parquet:"name=name, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Surname string `parquet:"name=surname, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Active bool  `parquet:"name=active, type=BOOLEAN"`
    Remark string `parquet:"name=remark, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
}
 
func writeRecord(pw *writer.ParquetWriter) {
    // create report structure to be stored in Parquet file
    record := Record{
        Id:   int64(1),
        Name:  "Pepa",
        Surname: "Vyskoč",
        Active: false,
        Remark: "foo bar baz",
    }
 
    // write the record structure into Parquet file
    err := pw.Write(record)
    if err != nil {
        log.Println("Write into Parquet error", err)
    }
}
 
// stopWrite function stop writing into Parquet file
func stopWrite(pw *writer.ParquetWriter) {
    err := pw.WriteStop()
 
    // most write errors are caught at this time
    if err != nil {
        log.Println("WriteStop error", err)
    }
}
 
func main() {
    w, err := os.Create("flat.parquet")
    if err != nil {
        log.Println("Can't create local file", err)
        return
    }
 
    defer w.Close()
 
    // initialize Parquet file writer
    pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create parquet writer", err)
        return
    }
 
    pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M
    pw.CompressionType = parquet.CompressionCodec_SNAPPY
 
    defer stopWrite(pw)
 
    writeRecord(pw)
 
    log.Println("Write Finished")
}

4. Přečtení záznamu z Parquet souboru

Ukažme si i způsob přečtení záznamů z Parquet souboru. Na tomto místě je však vhodné poznamenat, že čtení po záznamech a nikoli po sloupcích nebude efektivní, zejména v případech, kdy postupně budeme číst jednotlivé záznamy a nikoli celé bloky. To si ostatně ukážeme v posledních kapitolách věnovaných jednoduchým benchmarkům.

Otevření souboru pro čtení probíhá podobným způsobem, jako jeho otevření pro zápis. Zajímavé je, že lze určit počet gorutin s programovým kódem, který ze souborů čte. V našem případě je sice počet gorutin nastaven na 4, ovšem využije se gorutina jediná:

const parallelNumber = 4
 
fileReader, err := local.NewLocalFileReader(fileName)
 
if err != nil {
    log.Fatal("Can't open file", err)
    return
}
 
// fileReader needs to be closed properly
defer closeReader(fileReader)
 
// initializa Parquet file reader
parquetReader, err := reader.NewParquetReader(fileReader, new(Record),
    parallelNumber)
 
if err != nil {
    log.Fatal("Can't create parquet reader", err)
    return
}
 
// parquetReader needs to be stopped
defer parquetReader.ReadStop()

Přečtení záznamů tím nejméně efektivním způsobem, tedy po jednotlivých záznamech (tím se zcela zbavujeme výhod sloupcových databází!). Nejprve vytvoříme řez s jediným prvkem, který následně načteme:

recordCount := int(parquetReader.GetNumRows())
 
// try to read and display all records
for i := 0; i < recordCount; i++ {
    record := make([]Record, 1)
 
    // try to read record
    err := parquetReader.Read(&record)
    if err != nil {
        log.Println("Read error", err)
    } else {
        // and display it
        log.Println(record)
    }
}

Následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

// This tool is able to read all records stored in selected Parquet file.
// Currently, only records with the structure `Record` is read correctly. Name
// of input Parquet file needs to be selected from command line.
package main
 
import (
    "log"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go-source/local"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/reader"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/source"
)
 
const defaultInputFile = "flat.parquet"
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    Id   int64 `parquet:"name=id, type=INT64"`
    Name  string `parquet:"name=name, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Surname string `parquet:"name=surname, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Active bool  `parquet:"name=active, type=BOOLEAN"`
    Remark string `parquet:"name=remark, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
}
 
// closeReader tries to close the given Parquet file reader
func closeReader(reader source.ParquetFile) {
    err := reader.Close()
    if err != nil {
        log.Println("close reader:", err)
    }
}
 
func displayContentOfParquetFile(fileName string) {
    const parallelNumber = 4
 
    // construct the file reader and try to open the Parquet file for
    // reading
    fileReader, err := local.NewLocalFileReader(fileName)
 
    if err != nil {
        log.Fatal("Can't open file", err)
        return
    }
 
    // fileReader needs to be closed properly
    defer closeReader(fileReader)
 
    // initializa Parquet file reader
    parquetReader, err := reader.NewParquetReader(fileReader, new(Record),
        parallelNumber)
 
    if err != nil {
        log.Fatal("Can't create parquet reader", err)
        return
    }
 
    // parquetReader needs to be stopped
    defer parquetReader.ReadStop()
 
    displayRecords(parquetReader)
}
 
// displayRecords function lists all records from Parquet file
func displayRecords(parquetReader *reader.ParquetReader) {
    recordCount := int(parquetReader.GetNumRows())
 
    // try to read and display all records
    for i := 0; i < recordCount; i++ {
        record := make([]Record, 1)
 
        // try to read record
        err := parquetReader.Read(&record)
        if err != nil {
            log.Println("Read error", err)
        } else {
            // and display it
            log.Println(record)
        }
    }
}
 
func main() {
    displayContentOfParquetFile(defaultInputFile)
}

5. Ukládání pravdivostních hodnot

Ve druhé kapitole jsme si řekli, že pravdivostní hodnoty jsou ukládány takovým způsobem, že se vždy osm hodnot umístí do jediného bajtu. Takové sloupce – a ty bývají v OLAP poměrně časté – jsou tak ukládány velmi efektivním způsobem. Ukažme si to na příkladu se záznamy obsahujícími jediný prvek – tím pádem bude výsledný Parquet soubor obsahovat jediný sloupec:

package main
 
import (
    "log"
    "os"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go/parquet"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/writer"
)
 
const defaultOutputFile = "flat.parquet"
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    Active bool `parquet:"name=active, type=BOOLEAN"`
}
 
func writeRecords(pw *writer.ParquetWriter, n int) {
    // create report structure to be stored in Parquet file
    record := Record{
        Active: false,
    }
 
    for i := 0; i < n; i++ {
        record.Active = i%2 == 0
        // write the record structure into Parquet file
        err := pw.Write(record)
        if err != nil {
            log.Println("Write into Parquet error", err)
        }
    }
}
 
// stopWrite function stop writing into Parquet file
func stopWrite(pw *writer.ParquetWriter) {
    err := pw.WriteStop()
 
    // most write errors are caught at this time
    if err != nil {
        log.Println("WriteStop error", err)
    }
}
 
func createAndWriteIntoParquetFile(filename string, records int) {
    w, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create local file", err)
        return
    }
 
    defer w.Close()
 
    // initialize Parquet file writer
    pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create parquet writer", err)
        return
    }
 
    pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M
    pw.CompressionType = parquet.CompressionCodec_UNCOMPRESSED
 
    defer stopWrite(pw)
 
    writeRecords(pw, records)
 
    log.Println("Write Finished")
}
 
func main() {
    createAndWriteIntoParquetFile("0records.parquet", 0)
    createAndWriteIntoParquetFile("1record.parquet", 1)
    createAndWriteIntoParquetFile("10records.parquet", 10)
    createAndWriteIntoParquetFile("100records.parquet", 100)
    createAndWriteIntoParquetFile("1000records.parquet", 1000)
    createAndWriteIntoParquetFile("10000records.parquet", 10000)
    createAndWriteIntoParquetFile("100000records.parquet", 100000)
}
Poznámka: po spuštění příkladu se vytvoří osm souborů s 0, 1, 10, 100, 1000, 10000 a 100000 prvky v jediném sloupci.

6. Porovnání výsledků – rozdíl mezi velikostí čistých dat a velikostí Parquet souboru

Formát Parquet souborů je popsán zde. V souborech se kromě vlastních dat nachází i další pomocné údaje, hlavičky atd., takže (pokud nezapneme komprimaci sloupců) bude velikost souboru vždy větší, než teoretická velikost, kterou získáme, pokud vynásobíme šířku dat v každém sloupci počtem záznamů. Ostatně se můžeme podívat, jaká je velikost souborů s jediným sloupcem hodnot typu bool. Teoretická velikost je vypočtena jako celkový počet záznamů podělených osmi, protože každá pravdivostní hodnota je reprezentována jediným bitem:

# Počet záznamů Teoretická velikost Skutečná velikost Rozdíl
1 0 0 91 91
2 1 1 175 174
3 10 2 176 174
4 100 13 191 178
5 1000 126 308 182
6 10000 1250 1471 221
7 100000 12500 13472 972

Vidíme, že v tomto případě s rostoucím počtem záznamů klesá poměr dalších údajů na cca 7%.

7. Ukládání celočíselných hodnot

Ve čtvrtém demonstračním příkladu je ukázáno ukládání celočíselných hodnot typu uint8. Takové hodnoty nejsou v Parquet formátu nativně podporovány (opět viz druhou kapitolu), takže se ve skutečnosti budou ukládat 32bitové hodnoty, což může být dosti neefektivní (pokud tedy použijeme výchozí kódování PLAIN – viz podtržený text):

package main
 
import (
    "log"
    "os"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go/parquet"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/writer"
)
 
const defaultOutputFile = "flat.parquet"
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    ID uint8 `parquet:"name=id, type=UINT_8, encoding=PLAIN"`
}
 
func writeRecords(pw *writer.ParquetWriter, n int) {
    // create report structure to be stored in Parquet file
    record := Record{}
 
    for i := 0; i < n; i++ {
        record.ID = uint8(i % 256)
        // write the record structure into Parquet file
        err := pw.Write(record)
        if err != nil {
            log.Println("Write into Parquet error", err)
        }
    }
}
 
// stopWrite function stop writing into Parquet file
func stopWrite(pw *writer.ParquetWriter) {
    err := pw.WriteStop()
 
    // most write errors are caught at this time
    if err != nil {
        log.Println("WriteStop error", err)
    }
}
 
func createAndWriteIntoParquetFile(filename string, records int) {
    w, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create local file", err)
        return
    }
 
    defer w.Close()
 
    // initialize Parquet file writer
    pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create parquet writer", err)
        return
    }
 
    pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M
    pw.CompressionType = parquet.CompressionCodec_UNCOMPRESSED
 
    defer stopWrite(pw)
 
    writeRecords(pw, records)
 
    log.Println("Write Finished")
}
 
func main() {
    createAndWriteIntoParquetFile("0records.parquet", 0)
    createAndWriteIntoParquetFile("1record.parquet", 1)
    createAndWriteIntoParquetFile("10records.parquet", 10)
    createAndWriteIntoParquetFile("100records.parquet", 100)
    createAndWriteIntoParquetFile("1000records.parquet", 1000)
    createAndWriteIntoParquetFile("10000records.parquet", 10000)
    createAndWriteIntoParquetFile("100000records.parquet", 100000)
}

Efektivita uložení malých celočíselných hodnot se může razantně zvýšit při použití kódování DELTA_BINARY_PACKED, což je ostatně jediná změna, kterou jsme provedli v pořadí již pátém demonstračním příkladu (viz podtržená část):

package main
 
import (
    "log"
    "os"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go/parquet"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/writer"
)
 
const defaultOutputFile = "flat.parquet"
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    ID uint8 `parquet:"name=id, type=UINT_8, encoding=DELTA_BINARY_PACKED"`
}
 
func writeRecords(pw *writer.ParquetWriter, n int) {
    // create report structure to be stored in Parquet file
    record := Record{}
 
    for i := 0; i < n; i++ {
        record.ID = uint8(i % 256)
        // write the record structure into Parquet file
        err := pw.Write(record)
        if err != nil {
            log.Println("Write into Parquet error", err)
        }
    }
}
 
// stopWrite function stop writing into Parquet file
func stopWrite(pw *writer.ParquetWriter) {
    err := pw.WriteStop()
 
    // most write errors are caught at this time
    if err != nil {
        log.Println("WriteStop error", err)
    }
}
 
func createAndWriteIntoParquetFile(filename string, records int) {
    w, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create local file", err)
        return
    }
 
    defer w.Close()
 
    // initialize Parquet file writer
    pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create parquet writer", err)
        return
    }
 
    pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M
    pw.CompressionType = parquet.CompressionCodec_UNCOMPRESSED
 
    defer stopWrite(pw)
 
    writeRecords(pw, records)
 
    log.Println("Write Finished")
}
 
func main() {
    createAndWriteIntoParquetFile("0records.parquet", 0)
    createAndWriteIntoParquetFile("1record.parquet", 1)
    createAndWriteIntoParquetFile("10records.parquet", 10)
    createAndWriteIntoParquetFile("100records.parquet", 100)
    createAndWriteIntoParquetFile("1000records.parquet", 1000)
    createAndWriteIntoParquetFile("10000records.parquet", 10000)
    createAndWriteIntoParquetFile("100000records.parquet", 100000)
}

8. Porovnání výsledků – přímé uložení celočíselných hodnot vs. změna hodnot

Opět se podívejme na rozdíl mezi přímým uložením celočíselných hodnot (čtyři bajty na každou hodnotu) a uložením pouze změn mezi dvěma sousedícími záznamy:

# Počet záznamů PLAIN DELTA_BINARY_PACKED %
1 0 89 89 100%
2 1 196 197 101%
3 10 235 202 86%
4 100 604 206 34%
5 1000 4201 682 16%
6 10000 40485 6545 16%
7 100000 403015 63807 16%
Poznámka: kódování DELTA_, tedy uložení rozdílů, je podporováno i u časových razítek, kde je velmi efektivní, například při práci s logy atd. To si ostatně ukážeme příště.

9. Nastavení komprimačního algoritmu

Sloupce v Parquet souborech je možné buď ukládat přímo tak, jak byl vypočítán jejich obsah (přímé, popř. delta kódování + ukládání bajtů po osmicích), nebo je možné obsah sloupců zkomprimovat. Komprimační algoritmus se nastavuje následovně:

pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
 
pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M

Volit je možné mezi přímým zápisem (žádný algoritmus), algoritmem Snappy založeným na slavném LZ77 (viz https://en.wikipedia.org/wi­ki/Snappy_(compression)) a klasickým GZIPem:

# Algoritmus
1 parquet.CompressionCodec_UNCOMPRESSED
2 parquet.CompressionCodec_SNAPPY
3 parquet.CompressionCodec_GZIP
Poznámka: v naprosté většině případů nemá komprimace zásadní negativní vliv na rychlost zápisu (spíše naopak při použití pevných disků nebo vzdáleného úložiště), ovšem může ovlivnit náhodné čtení z Parquet souborů.

Podívejme se nyní na úplný zdrojový kód příkladu, v němž se provádí zápis stejných dat, ovšem pokaždé s jiným komprimačním algoritmem:

package main
 
import (
    "log"
    "os"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go/parquet"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/writer"
)
 
const defaultOutputFile = "flat.parquet"
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    Active bool `parquet:"name=active, type=BOOLEAN"`
}
 
func writeRecords(pw *writer.ParquetWriter, n int) {
    // create report structure to be stored in Parquet file
    record := Record{
        Active: false,
    }
 
    for i := 0; i < n; i++ {
        record.Active = i%2 == 0
        // write the record structure into Parquet file
        err := pw.Write(record)
        if err != nil {
            log.Println("Write into Parquet error", err)
        }
    }
}
 
// stopWrite function stop writing into Parquet file
func stopWrite(pw *writer.ParquetWriter) {
    err := pw.WriteStop()
 
    // most write errors are caught at this time
    if err != nil {
        log.Println("WriteStop error", err)
    }
}
 
func createAndWriteIntoParquetFile(filename string, records int, compression parquet.CompressionCodec) {
    w, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create local file", err)
        return
    }
 
    defer w.Close()
 
    // initialize Parquet file writer
    pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create parquet writer", err)
        return
    }
 
    pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M
    pw.CompressionType = compression
 
    defer stopWrite(pw)
 
    writeRecords(pw, records)
 
    log.Println("Write Finished")
}
 
func main() {
    createAndWriteIntoParquetFile("1000000records_compression_none.parquet", 1000000, parquet.CompressionCodec_UNCOMPRESSED)
    createAndWriteIntoParquetFile("1000000records_compression_snappy.parquet", 1000000, parquet.CompressionCodec_SNAPPY)
    createAndWriteIntoParquetFile("1000000records_compression_gzip.parquet", 1000000, parquet.CompressionCodec_GZIP)
}

10. Porovnání výsledků – vliv komprimačního algoritmu na výslednou velikost souboru

Opět si porovnejme výsledky velikostí souborů při použití různých komprimačních algoritmů. V následující tabulce je zobrazena jak výsledná velikost souboru, tak i poměr velikosti souboru vůči nezkomprimované variantě (první řádek):

# Algoritmus Velikost %
1 UNCOMPRESSED 133452 100%
2 SNAPPY 15045 11%
3 GZIP 17056 13%
Poznámka: ve skutečnosti lze volit komprimační algoritmus pro každý sloupec zvlášť, což se hodí při práci s opravdu rozsáhlými soubory, u nichž se vyplatí provádět měření a analýzy.

11. Ukládání řetězců

V Parquet souborech lze pochopitelně pracovat i se sloupci, které obsahují řetězce. V tomto případě můžeme volit mezi uložením řetězců v původní podobě (typicky se jedná o UTF-8) nebo o algoritmus, který namísto řetězců ukládá do souborů index do slovníku. Soubor tedy na začátku obsahuje slovník hodnot a ve sloupci jsou jen odkazy do tohoto slovníku, což vede (většinou) ke značné úspoře místa, ovšem za předpokladu, že sloupec obsahuje relativně malé množství hodnot (v mnoha případech se tedy jedná o nevhodný způsob).

Nejprve se podívejme, jak se řetězce ukládají v původní podobě (bez použití slovníku). I tyto řetězce lze pochopitelně komprimovat. V následujícím demonstračním příkladu se do jediného sloupce ukládají názvy barev generované touto funkcí:

func generateColor() string {
    var colors []string = []string{
        "black",
        "blue",
        "red",
        "magenta",
        "green",
        "cyan",
        "yellow",
        "white",
    }
    return colors[rand.Int()%len(colors)]
}
Poznámka: uhodneme, odkud byla získána sekvence barev v předchozí funkci?

Struktura záznamu, resp. jediného sloupce:

// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    Color string `parquet:"name=color, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
}

Celý zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "log"
    "math/rand"
    "os"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go/parquet"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/writer"
)
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    Color string `parquet:"name=color, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
}
 
func generateColor() string {
    var colors []string = []string{
        "black",
        "blue",
        "red",
        "magenta",
        "green",
        "cyan",
        "yellow",
        "white",
    }
    return colors[rand.Int()%len(colors)]
}
 
func writeRecords(pw *writer.ParquetWriter, n int) {
    // create report structure to be stored in Parquet file
    record := Record{}
 
    for i := 0; i < n; i++ {
        record.Color = generateColor()
        // write the record structure into Parquet file
        err := pw.Write(record)
        if err != nil {
            log.Println("Write into Parquet error", err)
        }
    }
}
 
// stopWrite function stop writing into Parquet file
func stopWrite(pw *writer.ParquetWriter) {
    err := pw.WriteStop()
 
    // most write errors are caught at this time
    if err != nil {
        log.Println("WriteStop error", err)
    }
}
 
func createAndWriteIntoParquetFile(filename string, records int, compression parquet.CompressionCodec) {
    w, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create local file", err)
        return
    }
 
    defer w.Close()
 
    // initialize Parquet file writer
    pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create parquet writer", err)
        return
    }
 
    pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M
    pw.CompressionType = compression
 
    defer stopWrite(pw)
 
    writeRecords(pw, records)
 
    log.Println("Write Finished")
}
 
func main() {
    createAndWriteIntoParquetFile("10000records_compression_none.parquet", 10000, parquet.CompressionCodec_UNCOMPRESSED)
    createAndWriteIntoParquetFile("10000records_compression_snappy.parquet", 10000, parquet.CompressionCodec_SNAPPY)
    createAndWriteIntoParquetFile("10000records_compression_gzip.parquet", 10000, parquet.CompressionCodec_GZIP)
}

Řetězce jsou skutečně ukládány přímo tak, jak jsou zapsány:

$ xxd -g 1 10000records_compression_none.parquet | head -n 20
 
00000000: 50 41 52 31 15 00 15 ec e8 01 15 ec e8 01 2c 15 PAR1..........,.
00000010: 98 1a 15 00 15 06 15 06 1c 18 06 79 65 6c 6c 6f ...........yello
00000020: 77 18 05 62 6c 61 63 6b 38 06 79 65 6c 6c 6f 77 w..black8.yellow
00000030: 18 05 62 6c 61 63 6b 00 00 00 03 00 00 00 72 65 ..black.......re
00000040: 64 05 00 00 00 77 68 69 74 65 04 00 00 00 63 79 d....white....cy
00000050: 61 6e 07 00 00 00 6d 61 67 65 6e 74 61 04 00 00 an....magenta...
00000060: 00 62 6c 75 65 05 00 00 00 62 6c 61 63 6b 06 00 .blue....black..
00000070: 00 00 79 65 6c 6c 6f 77 05 00 00 00 67 72 65 65 ..yellow....gree
00000080: 6e 05 00 00 00 62 6c 61 63 6b 04 00 00 00 62 6c n....black....bl
00000090: 75 65 05 00 00 00 67 72 65 65 6e 05 00 00 00 77 ue....green....w
000000a0: 68 69 74 65 06 00 00 00 79 65 6c 6c 6f 77 05 00 hite....yellow..
000000b0: 00 00 67 72 65 65 6e 07 00 00 00 6d 61 67 65 6e ..green....magen
000000c0: 74 61 04 00 00 00 62 6c 75 65 05 00 00 00 62 6c ta....blue....bl
000000d0: 61 63 6b 07 00 00 00 6d 61 67 65 6e 74 61 06 00 ack....magenta..
000000e0: 00 00 79 65 6c 6c 6f 77 07 00 00 00 6d 61 67 65 ..yellow....mage
000000f0: 6e 74 61 04 00 00 00 62 6c 75 65 05 00 00 00 67 nta....blue....g
00000100: 72 65 65 6e 05 00 00 00 77 68 69 74 65 04 00 00 reen....white...
00000110: 00 63 79 61 6e 03 00 00 00 72 65 64 04 00 00 00 .cyan....red....
00000120: 63 79 61 6e 05 00 00 00 62 6c 61 63 6b 03 00 00 cyan....black...
00000130: 00 72 65 64 05 00 00 00 67 72 65 65 6e 07 00 00 .red....green...

12. Použití slovníků

V dalším demonstračním příkladu budeme řetězce ukládat ve formě indexů do slovníku. To je mnohem výhodnější, minimálně v tomto případě, protože počet hodnot ve sloupci je jasně omezen – jedná se o osm jmen barev.

Struktura záznamu se specifikací formátu uložení:

// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    Color string `parquet:"name=color, type=UTF8, encoding=PLAIN_DICTIONARY"`
}

Opět následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "log"
    "math/rand"
    "os"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go/parquet"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/writer"
)
 
const defaultOutputFile = "flat.parquet"
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    Color string `parquet:"name=color, type=UTF8, encoding=PLAIN_DICTIONARY"`
}
 
func generateColor() string {
    var colors []string = []string{
        "black",
        "blue",
        "red",
        "magenta",
        "green",
        "cyan",
        "yellow",
        "white",
    }
    return colors[rand.Int()%len(colors)]
}
 
func writeRecords(pw *writer.ParquetWriter, n int) {
    // create report structure to be stored in Parquet file
    record := Record{}
 
    for i := 0; i < n; i++ {
        record.Color = generateColor()
        // write the record structure into Parquet file
        err := pw.Write(record)
        if err != nil {
            log.Println("Write into Parquet error", err)
        }
    }
}
 
// stopWrite function stop writing into Parquet file
func stopWrite(pw *writer.ParquetWriter) {
    err := pw.WriteStop()
 
    // most write errors are caught at this time
    if err != nil {
        log.Println("WriteStop error", err)
    }
}
 
func createAndWriteIntoParquetFile(filename string, records int, compression parquet.CompressionCodec) {
    w, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create local file", err)
        return
    }
 
    defer w.Close()
 
    // initialize Parquet file writer
    pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create parquet writer", err)
        return
    }
 
    pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M
    pw.CompressionType = compression
 
    defer stopWrite(pw)
 
    writeRecords(pw, records)
 
    log.Println("Write Finished")
}
 
func main() {
    createAndWriteIntoParquetFile("10000records_compression_none.parquet", 10000, parquet.CompressionCodec_UNCOMPRESSED)
    createAndWriteIntoParquetFile("10000records_compression_snappy.parquet", 10000, parquet.CompressionCodec_SNAPPY)
    createAndWriteIntoParquetFile("10000records_compression_gzip.parquet", 10000, parquet.CompressionCodec_GZIP)
}

Aniž bychom museli přesně znát interní formát Parquet souborů, je již na první pohled zřejmé, že se nejdříve uložil slovník (všech osm jmen barev) a následně soubor obsahuje pouze indexy do tohoto slovníku. Zvýrazněn je jeden z indexů, který je čtyřbajtový:

$ xxd -g 1 10000records_compression_none.parquet | head -n 20
 
00000000: 50 41 52 31 15 04 15 8e 01 15 8e 01 4c 15 10 15 PAR1........L...
00000010: 00 00 00 03 00 00 00 72 65 64 05 00 00 00 77 68 .......red....wh
00000020: 69 74 65 04 00 00 00 63 79 61 6e 07 00 00 00 6d ite....cyan....m
00000030: 61 67 65 6e 74 61 04 00 00 00 62 6c 75 65 05 00 agenta....blue..
00000040: 00 00 62 6c 61 63 6b 06 00 00 00 79 65 6c 6c 6f ..black....yello
00000050: 77 05 00 00 00 67 72 65 65 6e 15 00 15 8c 73 15 w....green....s.
00000060: 8c 73 2c 15 96 1a 15 04 15 06 15 06 00 00 20 02 .s,........... .
00000070: 00 00 00 00 02 01 00 00 00 02 02 00 00 00 02 03 ................
00000080: 00 00 00 02 04 00 00 00 02 05 00 00 00 02 06 00 ................
00000090: 00 00 02 07 00 00 00 02 05 00 00 00 02 04 00 00 ................
000000a0: 00 02 07 00 00 00 02 01 00 00 00 02 06 00 00 00 ................
000000b0: 02 07 00 00 00 02 03 00 00 00 02 04 00 00 00 02 ................
000000c0: 05 00 00 00 02 03 00 00 00 02 06 00 00 00 02 03 ................
000000d0: 00 00 00 02 04 00 00 00 02 07 00 00 00 02 01 00 ................
000000e0: 00 00 02 02 00 00 00 02 00 00 00 00 02 02 00 00 ................
000000f0: 00 02 05 00 00 00 02 00 00 00 00 02 07 00 00 00 ................
00000100: 02 03 00 00 00 02 05 00 00 00 02 03 00 00 00 02 ................
00000110: 01 00 00 00 0a 03 00 00 00 04 07 00 00 00 02 03 ................
00000120: 00 00 00 04 07 00 00 00 02 01 00 00 00 02 07 00 ................
00000130: 00 00 02 03 00 00 00 02 01 00 00 00 04 06 00 00 ................

13. Porovnání výsledků – přímé uložení řetězců versus použití slovníku

Použití slovníků při práci s řetězci má potenciálně poměrně velký vliv na velikost výsledných souborů, o čemž se můžeme velmi snadno přesvědčit při pohledu na následující tabulku se soubory, z nichž každý obsahuje 10000 záznamů:

# Algoritmus Přímé uložení Použití slovníku %
1 UNCOMPRESSED 89242 44332 49%
2 SNAPPY 24915 17038 68%
3 GZIP 13445 8181 60%
Poznámka: jména barev jsou tvořena velmi krátkými řetězci. Ušetření místa by bylo výraznější ve chvíli, kdyby se jednalo o delší texty.

14. Rychlost zápisu záznamů

V deváté kapitole jsme si řekli, že při zápisu sloupců je možné povolit komprimaci dat. Ta má pochopitelně vliv na velikost výsledných souborů a taktéž (i když většinou v malé míře) na rychlost zápisu. To si ostatně můžeme snadno ověřit velmi jednoduchým benchmarkem, který otestuje rychlost zápisu jednoho milionu (!) záznamů do sloupcové databáze:

package main
 
import (
    "log"
    "math/rand"
    "os"
    "time"
 
    "github.com/bxcodec/faker/v3"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/parquet"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/writer"
)
 
const defaultOutputFile = "flat.parquet"
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    ID   uint64 `parquet:"name=id, type=UINT_64, encoding=PLAIN"`
    Name  string `parquet:"name=name, type=UTF8, encoding=PLAIN_DICTIONARY"`
    Surname string `parquet:"name=surname, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Email  string `parquet:"name=email, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Active bool  `parquet:"name=active, type=BOOLEAN"`
    Color  string `parquet:"name=color, type=UTF8, encoding=PLAIN_DICTIONARY"`
}
 
func generateColor() string {
    var colors []string = []string{
        "black",
        "blue",
        "red",
        "magenta",
        "green",
        "cyan",
        "yellow",
        "white",
    }
    return colors[rand.Int()%len(colors)]
}
 
func writeRecords(pw *writer.ParquetWriter, n int) {
    // create report structure to be stored in Parquet file
    record := Record{}
 
    for i := 0; i < n; i++ {
        record.ID = uint64(i)
        record.Name = faker.FirstName()
        record.Surname = faker.LastName()
        record.Email = faker.Email()
        record.Active = i%2 == 0
        record.Color = generateColor()
 
        // write the record structure into Parquet file
        err := pw.Write(record)
        if err != nil {
            log.Println("Write into Parquet error", err)
        }
    }
}
 
// stopWrite function stop writing into Parquet file
func stopWrite(pw *writer.ParquetWriter) {
    err := pw.WriteStop()
 
    // most write errors are caught at this time
    if err != nil {
        log.Println("WriteStop error", err)
    }
}
 
func createAndWriteIntoParquetFile(filename string, records int, compression parquet.CompressionCodec) {
    t1 := time.Now()
 
    w, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create local file", err)
        return
    }
 
    defer w.Close()
 
    // initialize Parquet file writer
    pw, err := writer.NewParquetWriterFromWriter(w, new(Record), 1)
    if err != nil {
        log.Println("Can't create parquet writer", err)
        return
    }
 
    pw.RowGroupSize = 128 * 1024 * 1024 //128M
    pw.CompressionType = compression
 
    defer stopWrite(pw)
 
    writeRecords(pw, records)
 
    log.Println("Write Finished")
 
    // compute and print duration
    t2 := time.Now()
    since := time.Since(t1)
    log.Println("Start time: ", t1)
    log.Println("End time:  ", t2)
    log.Println("Duration:  ", since)
}
 
func main() {
    createAndWriteIntoParquetFile("1000000records_compression_none.parquet", 1000000, parquet.CompressionCodec_UNCOMPRESSED)
    createAndWriteIntoParquetFile("1000000records_compression_snappy.parquet", 1000000, parquet.CompressionCodec_SNAPPY)
    createAndWriteIntoParquetFile("1000000records_compression_gzip.parquet", 1000000, parquet.CompressionCodec_GZIP)
}

15. Výsledky benchmarku

Podívejme se nyní na výsledky měření, a to konkrétně při použití netobookového SSD a ramdisku (v případě potřeby je pochopitelně možné měření provést i na serverovém „železe“).

Zápis na SSD:

2020/11/14 16:21:55 Write Finished
2020/11/14 16:21:55 Start time: 2020-11-14 16:21:52.018633135 +0100 CET m=+0.001051941
2020/11/14 16:21:55 End time:  2020-11-14 16:21:55.172638037 +0100 CET m=+3.155056813
2020/11/14 16:21:55 Duration:  3.154004978s
 
2020/11/14 16:21:58 Write Finished
2020/11/14 16:21:58 Start time: 2020-11-14 16:21:55.227638659 +0100 CET m=+3.210057475
2020/11/14 16:21:58 End time:  2020-11-14 16:21:58.53302545 +0100 CET m=+6.515444235
2020/11/14 16:21:58 Duration:  3.305386841s
 
2020/11/14 16:22:02 Write Finished
2020/11/14 16:22:02 Start time: 2020-11-14 16:21:58.575295122 +0100 CET m=+6.557713938
2020/11/14 16:22:02 End time:  2020-11-14 16:22:02.65420359 +0100 CET m=+10.636622367
2020/11/14 16:22:02 Duration:  4.07890851s

Zápis do ramdisku:

2020/11/14 16:22:21 Write Finished
2020/11/14 16:22:21 Start time: 2020-11-14 16:22:18.382414375 +0100 CET m=+0.001018949
2020/11/14 16:22:21 End time:  2020-11-14 16:22:21.496799932 +0100 CET m=+3.115404464
2020/11/14 16:22:21 Duration:  3.114385625s
 
2020/11/14 16:22:24 Write Finished
2020/11/14 16:22:24 Start time: 2020-11-14 16:22:21.52651968 +0100 CET m=+3.145124247
2020/11/14 16:22:24 End time:  2020-11-14 16:22:24.81071525 +0100 CET m=+6.429319812
2020/11/14 16:22:24 Duration:  3.284195685s
 
2020/11/14 16:22:28 Write Finished
2020/11/14 16:22:28 Start time: 2020-11-14 16:22:24.835851362 +0100 CET m=+6.454455962
2020/11/14 16:22:28 End time:  2020-11-14 16:22:28.88592985 +0100 CET m=+10.504534394
2020/11/14 16:22:28 Duration:  4.050078532s
Poznámka: povšimněte si, že u takto malých objemů dat je SSD (s případným bufferováním) prakticky stejně rychlý jako ramdisk. U větších objemů se již budou rozdíly mezi výsledky projevovat výraznějším způsobem.

16. Rychlost čtení záznamů

Otestovat si můžeme i rychlost čtení celých záznamů. Opět je nutné upozornit na to, že se jedná o velmi neefektivní způsob práce se sloupcovou databází a pokud je primárním účelem vaší aplikace přístup k datům po řádcích a nikoli po sloupcích, nebude výkon (rychlost čtení) nijak oslňující:

// This tool is able to read all records stored in selected Parquet file.
// Currently, only records with the structure `Record` is read correctly. Name
// of input Parquet file needs to be selected from command line.
package main
 
import (
    "log"
    "time"
 
    "github.com/xitongsys/parquet-go-source/local"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/reader"
    "github.com/xitongsys/parquet-go/source"
)
 
// Record represents one record stored in Parquet file
type Record struct {
    ID   uint64 `parquet:"name=id, type=UINT_64, encoding=PLAIN"`
    Name  string `parquet:"name=name, type=UTF8, encoding=PLAIN_DICTIONARY"`
    Surname string `parquet:"name=surname, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Email  string `parquet:"name=email, type=UTF8, encoding=PLAIN"`
    Active bool  `parquet:"name=active, type=BOOLEAN"`
    Color  string `parquet:"name=color, type=UTF8, encoding=PLAIN_DICTIONARY"`
}
 
// closeReader tries to close the given Parquet file reader
func closeReader(reader source.ParquetFile) {
    err := reader.Close()
    if err != nil {
        log.Println("close reader:", err)
    }
}
 
func readParquetFile(fileName string) {
    t1 := time.Now()
 
    const parallelNumber = 1
 
    // construct the file reader and try to open the Parquet file for
    // reading
    fileReader, err := local.NewLocalFileReader(fileName)
 
    if err != nil {
        log.Fatal("Can't open file", err)
        return
    }
 
    // fileReader needs to be closed properly
    defer closeReader(fileReader)
 
    // initializa Parquet file reader
    parquetReader, err := reader.NewParquetReader(fileReader, new(Record),
        parallelNumber)
 
    if err != nil {
        log.Fatal("Can't create parquet reader", err)
        return
    }
 
    // parquetReader needs to be stopped
    defer parquetReader.ReadStop()
 
    readRecords(parquetReader)
 
    // compute and print duration
    t2 := time.Now()
    since := time.Since(t1)
    log.Println("Start time: ", t1)
    log.Println("End time:  ", t2)
    log.Println("Duration:  ", since)
}
 
func readRecords(parquetReader *reader.ParquetReader) {
    recordCount := int(parquetReader.GetNumRows())
    log.Println("Records to read", recordCount)
 
    record := make([]Record, 1)
    records := 0
 
    // try to read and display all records
    for i := 0; i < recordCount; i++ {
        // try to read record
        err := parquetReader.Read(&record)
        if err != nil {
            log.Println("Read error", err)
            continue
        } else {
            records++
        }
    }
    log.Println("Read", records, "records")
}
 
func main() {
    readParquetFile("1000000records_compression_none.parquet")
    readParquetFile("1000000records_compression_snappy.parquet")
    readParquetFile("1000000records_compression_gzip.parquet")
}

17. Výsledky benchmarku

Podívejme se nyní na dosažené výsledky. Rychlost čtení (po jednotlivých záznamech) je mnohem pomalejší, než samotný zápis do sloupcové databáze! Podrobnosti si vysvětlíme příště:

DT24

2020/11/14 16:46:53 Records to read 1000000
2020/11/14 16:47:17 Read 1000000 records
2020/11/14 16:47:17 Start time: 2020-11-14 16:46:53.80851109 +0100 CET m=+0.000895204
2020/11/14 16:47:17 End time:  2020-11-14 16:47:17.695641899 +0100 CET m=+23.888025988
2020/11/14 16:47:17 Duration:  23.887130935s
2020/11/14 16:47:17 Records to read 1000000
2020/11/14 16:47:41 Read 1000000 records
2020/11/14 16:47:41 Start time: 2020-11-14 16:47:17.695696876 +0100 CET m=+23.888080959
2020/11/14 16:47:41 End time:  2020-11-14 16:47:41.460809934 +0100 CET m=+47.653194032
2020/11/14 16:47:41 Duration:  23.765113146s
2020/11/14 16:47:41 Records to read 1000000
2020/11/14 16:48:05 Read 1000000 records
2020/11/14 16:48:05 Start time: 2020-11-14 16:47:41.460860147 +0100 CET m=+47.653244228
2020/11/14 16:48:05 End time:  2020-11-14 16:48:05.50961075 +0100 CET m=+71.701994837
2020/11/14 16:48:05 Duration:  24.048750743s

18. Obsah navazující části seriálu

Dnes jsme si popsali pouze základy práce s formátem Parquet. Příště si ukážeme, jak se přistupuje k datům po sloupcích, což je ostatně obecně doporučovaný přístup využívaný v mnoha analytických aplikacích, které v daný okamžik potřebují zpracovat údaje pouze z několika sloupců mnohdy velmi široké tabulky (taková tabulka může mít desítky, popř. i stovky sloupců, což je pro mnohé klasické relační databáze zcela nevhodný přístup).

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01-parquet-generator generátor Parquet souboru se zápisem struktury https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/01-parquet-generator
2 02-parquet-reader čtení Parquet souboru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/02-parquet-reader
3 03-bool-values vytvoření Parquet souborů s pravdivostními hodnotami https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/03-bool-values
4 04-int-values vytvoření Parquet souborů s celočíselnými hodnotami https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/04-int-values
5 05-int-values-packed úsporné uložení celočíselných hodnot https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/05-int-values-packed
6 06-compression nastavení způsobu komprimace dat https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/06-compression
7 07-strings uložení řetězců v nezkomprimované podobě https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/07-strings
8 08-dictionaries uložení řetězců ve formě odkazů do slovníku https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/08-dictionaries
9 09-write-performance měření rychlosti zápisu do Parquet souborů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/09-write-performance
10 10-read-performance měření rychlosti čtení z Parquet souborů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article68/10-read-performance

20. Odkazy na Internetu

 1. Několik poznámek ke sloupcovým databázím
  https://www.root.cz/clanky/nekolik-poznamek-ke-sloupcovym-databazim/
 2. Column-oriented DBMS (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Column-oriented_DBMS
 3. Extract, transform, load (ETL)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Extract,_transform,_lo­ad
 4. Top 9 column-oriented databases
  https://www.predictiveana­lyticstoday.com/top-wide-columnar-store-databases/
 5. Apache Parquet
  https://parquet.apache.org/
 6. Parquet format
  https://github.com/apache/parquet-format
 7. Processing parquet files in Golang
  https://dev.to/eminetto/processing-parquet-files-in-golang-1nni
 8. Processing parquet files in Golang
  https://eltonminetto.dev/en/post/2019–12–09-parquet-golang/
 9. Converting CSV files to Parquet with Go
  https://mungingdata.com/go/csv-to-parquet/
 10. Balíček parquet-go
  https://github.com/xitongsys/parquet-go
 11. Balíček parquet
  https://github.com/parsyl/parquet
 12. Dokumentace k balíčku parquet-go
  https://godoc.org/github.com/xi­tongsys/parquet-go
 13. Faker
  https://github.com/bxcodec/faker/
 14. Apache ORC – the smallest, fastest columnar storage for Hadoop workloads
  https://orc.apache.org/
 15. Apache Parquet (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Apache_Parquet
 16. Apache ORC (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Apache_ORC
 17. MonetDB
  https://www.monetdb.org/
 18. Future of Column-Oriented Data Processing with Arrow & Parquet by Julien Le Dem | DataEngConf NY '16
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=6lCVKMQR8Dw
 19. Data Architecture 101 for Your Business
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ArzohefZLE4
 20. Functional Data Engineering – A Set of Best Practices | Lyft
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=4Spo2QRTz1k
 21. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 22. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 23. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 24. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 25. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 26. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 27. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 28. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 29. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 30. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 31. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 32. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 33. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 34. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 35. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 36. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 37. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 38. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 39. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 40. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 41. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 42. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 43. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 44. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 45. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 46. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 47. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 48. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 49. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 50. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 51. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 52. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 53. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 54. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 55. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 56. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 57. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 58. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 59. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 60. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 61. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 62. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 63. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 64. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 65. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 66. GoDoc
  https://godoc.org/
 67. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 68. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 69. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 70. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 71. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 72. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 73. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 74. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 75. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 76. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 77. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 78. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 79. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 80. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 81. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 82. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 83. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 84. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 85. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 86. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 87. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 88. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 89. How to use databases with Golang
  https://hackernoon.com/how-to-work-with-databases-in-golang-33b002aa8c47

Byl pro vás článek přínosný?