Hlavní navigace

Tvorba sešitů pro tabulkové procesory v programovacím jazyku Go – formát xlsx

27. 8. 2020
Doba čtení: 57 minut

Sdílet

Na předchozí článek, v němž jsme se seznámili se základními vlastnostmi knihoven encoding/csv a tealeg/xlsx dnes navážeme. Zaměříme se totiž na popis dalších vlastností formátu Office Open XML Workbook neboli (podle používané koncovky) xlsx i toho, jak tyto vlastnosti ovlivňují tvorbu sešitů.

Obsah

1. Tvorba sešitů pro tabulkové procesory v programovacím jazyku Go – formát xlsx

2. Způsob uložení jednoduchého sešitu s jediným prázdným listem

3. Interní struktura sešitu se třemi prázdnými listy

4. Uložení celočíselných hodnot v buňce sešitu

5. Uložení pravdivostních hodnot a hodnot s plovoucí řádovou čárkou

6. Nepřímé uložení řetězců (referencí)

7. Spojení buněk v tabulce

8. List s horizontálně spojenými buňkami

9. Spojení neexistující buňky

10. Vertikální spojení buněk

11. Specifikace formátu zobrazení hodnot v buňkách

12. Popis stylů zobrazení obsahu buněk

13. Formátování časových údajů a dat

14. Pomocné funkce pro konverzi časových údajů

15. Explicitně nastavené styly zobrazení

16. Závěrem

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Odkazy na Internetu

1. Tvorba sešitů pro tabulkové procesory v programovacím jazyku Go – formát xlsx

V předchozím článku jsme si ukázali, jakým způsobem je možné v aplikacích vyvinutých v programovacím jazyku Go vytvářet takzvané sešity (workbook), které je následně možné otevřít a dále zpracovat v tabulkových procesorech (spreadsheet), například v „kancelářských“ aplikacích Gnumeric, Microsoft Excel, LibreOffice Calc či v některých tabulkových procesorech naprogramovaných a dostupných ve formě webových aplikací (Google Doc, Ethercalc). Nejprve jsme se zaměřili na alespoň stručný popis standardní knihovny encoding/csv, která zajišťuje čtení i zápis tabulek (tedy vlastně jediného listu) uložených ve formátu CSV, přesněji řečeno v podmnožině tohoto variabilního formátu odpovídající RFC 4180. Tato de facto norma však zdaleka nepopisuje všechny varianty CSV, s nimiž se můžeme v praxi setkat. Navíc – což je v praxi ještě problémovější záležitost – se nepopisuje sémantika zápisu informací o datu a/nebo času.

Ve druhé polovině předchozího článku jsme se pak zmínili o knihovně nazvané tealeg/xlsx, která realizuje programové rozhraní k formátu Office Open XML Workbook neboli (podle používané koncovky) xlsx. Tento formát je součástí skupiny formátů známých též pod zkratkou OOXML a – jak uvidíme v dalších kapitolách – vnitřní struktura tohoto formátu je tvořena sadou zazipovaných souborů (většinou používajících jazyk XML). Dnes se seznámíme s některými dalšími vlastnostmi tohoto formátu, protože bez alespoň základní znalosti toho, jaké má xlsx vlastnosti, není možné úspěšně vytvářet složitěji strukturované sešity s množstvím stylů i dalších objektů (grafů atd.).

Poznámka: na tomto místě je možné dobré upozornit na to, že formát xlsx nemá prakticky nic společného s dřívějším binárním formátem xls (což je ostatně jen dobře). Původní xls, který existoval v několika variantách, byl serializačním formátem Excelu, což pochopitelně způsobovalo problémy při přenosu mezi různými verzemi tohoto tabulkového procesoru (nové verze tedy musely explicitně obsahovat kód pro import starších variant). Navíc je zajímavé, že i když je xls binárním formátem, bývala velikost souborů větší než v případě stejných tabulek uložených do xlsx.

2. Způsob uložení jednoduchého sešitu s jediným prázdným listem

Nejprve se podíváme na interní strukturu souboru obsahujícího jednoduchý sešit s jediným prázdným listem. Jedná se tedy o nejjednodušší možný sešit vůbec, protože již minule jsme se dozvěděli, že každý sešit musí obsahovat alespoň jeden list (což je dosti podobná vlastnost, jakou mají textové procesory, u nichž nejjednodušší dokument taktéž obsahuje minimálně jednu prázdnou stranu). Sešit s jediným prázdným listem je pochopitelně možné vytvořit v prakticky jakémkoli moderním tabulkovém procesoru, ovšem my si ukážeme programové vytvoření (to má velkou přednost v tom, že výsledný xlsx bude „čistý“: nebude obsahovat mnoho nadbytečných informací). V případě programové tvorby sešitu se nejedná o žádné nové operace, protože jsme se s nimi seznámili již v předchozím článku. Zdrojový kód programu, který takový sešit vytvoří, může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test02.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Po překladu a spuštění této aplikace by měl vzniknout soubor nazvaný test02.xlsx o velikosti 5651 bajtů. To lze snadno ověřit:

$ ls -l test02.xlsx
 
-rw-rw-r--. 1 ptisnovs ptisnovs 5651 Aug 25 19:21 test02.xlsx

Mohlo by se zdát, že prakticky prázdný sešit by mohl mít i menší velikost (v případě CSV by se jednalo o soubor o velikosti přesně nula bajtů), ovšem ve skutečnosti roste velikost souboru se zvětšujícími se tabulkami poměrně rozumným způsobem. I v souboru s prázdným sešitem je totiž nutné mít uloženy metainformace, styly atd. Jak jsme si již naznačili v úvodní kapitole, jsou soubory s koncovkou .xlsx de facto zazipované adresářové struktury s množstvím dalších souborů (jejich počet se mění se složitostí sešitu). Můžeme si to ostatně ověřit, protože obsah zazipovaného archivu snadno získáme nástrojem unzip:

$ unzip -l test02.xlsx
 
Archive: test02.xlsx
 Length   Date  Time  Name
--------- ---------- -----  ----
   798 00-00-1980 00:00  xl/worksheets/sheet1.xml
   743 00-00-1980 00:00  xl/workbook.xml
   580 00-00-1980 00:00  _rels/.rels
   308 00-00-1980 00:00  docProps/app.xml
   364 00-00-1980 00:00  docProps/core.xml
  10940 00-00-1980 00:00  xl/theme/theme1.xml
   142 00-00-1980 00:00  xl/sharedStrings.xml
   736 00-00-1980 00:00  xl/_rels/workbook.xml.rels
   1485 00-00-1980 00:00  [Content_Types].xml
   1062 00-00-1980 00:00  xl/styles.xml
---------           -------
  17158           10 files
Poznámka: povšimněte si zcela jistě špatného data vzniku/modifikace souborů uvnitř archivu.

Z výše uvedených deseti souborů nás bude zajímat jen mnohem menší podmnožina. Zejména se jedná o soubor nazvaný workbook.xml, který obsahuje popis struktury celého sešitu. Již podle koncovky je patrné, že se jedná o soubor s daty reprezentovanými v jazyku XML, ovšem soubor je minifikován a není tak příliš čitelný. Z tohoto důvodu provedeme jeho naformátování, a to například nástrojem xmllint:

$ xmllint --format workbook.xml

Výsledek by měl vypadat následovně:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<workbook xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <fileVersion appName="Go XLSX"/>
 <workbookPr showObjects="all" date1904="false"/>
 <workbookProtection/>
 <bookViews>
  <workbookView showHorizontalScroll="true" showVerticalScroll="true" showSheetTabs="true" tabRatio="204" windowHeight="8192" windowWidth="16384" xWindow="0" yWindow="0"/>
 </bookViews>
 <sheets>
  <sheet name="Tabulka1" sheetId="1" r:id="rId1" state="visible"/>
 </sheets>
 <definedNames/>
 <calcPr iterateCount="100" refMode="A1" iterateDelta="0.001"/>
</workbook>

Povšimněte si, že kromě informací o způsobu zobrazení sešitu je v tomto souboru uvedena jediná další důležitá informace – název jediného listu „Tabulka1“ a identifikátor tohoto listu „1“.

Poznámka: i když je identifikátor celým číslem, musí být uveden v uvozovkách, neboť toto je požadavek platný pro všechny atributy v jazyce XML.

Druhým důležitým souborem je soubor nazvaný sheet1.xml. Ten obsahuje popis listu s ID=1, takže se opět podívejme, jaké informace lze z tohoto souboru získat:

$ xmllint --format sheet1.xml

Výsledek by měl po naformátování vypadat následovně:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <sheetPr filterMode="false">
  <pageSetUpPr fitToPage="false"/>
 </sheetPr>
 <dimension ref="A1"/>
 <sheetViews>
  <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0">
   <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/>
  </sheetView>
 </sheetViews>
 <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/>
 <sheetData/>
</worksheet>

Vzhledem k tomu, že je sešit prázdný, obsahuje soubor sheet1.xml pouze informace o způsobu jeho zobrazení (sheetViews), zatímco uzel s daty je prázdný (sheetData).

Poznámka: jak jste prozatím mohli vidět, naprostá většina informací se týká způsobu zobrazení sešitu, popř. jednotlivých listů v tabulkovém procesoru. Tyto údaje knihovna xlsx generuje automaticky a pouze některé z nich je možné explicitně specifikovat. S podrobnostmi se seznámíme v dalším textu.

3. Interní struktura sešitu se třemi prázdnými listy

Dále prozkoumáme interní strukturu sešitu, který obsahuje trojici prázdných listů, přičemž jednotlivé listy jsou nazvány „Tabulka1“, „Tabulka2“ a „Tabulka3“. Takový sešit lze vytvořit například následujícím programem, který již byl (podobně jako program z předchozí kapitoly) prezentován minule:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test03.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání tří listů do sešitu
    names := []string{"Tabulka1", "Tabulka2", "Tabulka3"}
    for _, name := range names {
        // pokus o přidání nového listu
        sheet, err := worksheet.AddSheet(name)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
 
        fmt.Println(sheet)
    }
 
    // pokus o uložení sešitu
    err := worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Podle předpokladů bude nyní soubor s koncovkou .xlsx obsahovat nikoli pouze deset souborů, ale souborů dvanáct, protože každý list je v archivu reprezentován samostatným souborem (což je poměrně dobré uspořádání):

$ unzip -l test03.xlsx
 
Archive: test03.xlsx
 Length   Date  Time  Name
--------- ---------- -----  ----
   798 00-00-1980 00:00  xl/worksheets/sheet1.xml
   799 00-00-1980 00:00  xl/worksheets/sheet2.xml
   799 00-00-1980 00:00  xl/worksheets/sheet3.xml
   885 00-00-1980 00:00  xl/workbook.xml
   580 00-00-1980 00:00  _rels/.rels
   308 00-00-1980 00:00  docProps/app.xml
   364 00-00-1980 00:00  docProps/core.xml
  10940 00-00-1980 00:00  xl/theme/theme1.xml
   142 00-00-1980 00:00  xl/sharedStrings.xml
   1046 00-00-1980 00:00  xl/_rels/workbook.xml.rels
   1777 00-00-1980 00:00  [Content_Types].xml
   1062 00-00-1980 00:00  xl/styles.xml
---------           -------
  19500           12 files

Soubor obsahující popis sešitu nyní obsahuje informaci o třech listech, přičemž každému listu je přiřazen jednoznačný identifikátor, který se objevuje i ve jménu souboru s obsahem listu. Viz též zvýrazněné atributy; první s názvem listu a druhý s jeho identifikátorem (to však neznamená, že názvy listů mohou být totožné!):

$ xmllint --format workbook.xml
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<workbook xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <fileVersion appName="Go XLSX"/>
 <workbookPr showObjects="all" date1904="false"/>
 <workbookProtection/>
 <bookViews>
  <workbookView showHorizontalScroll="true" showVerticalScroll="true" showSheetTabs="true" tabRatio="204" windowHeight="8192" windowWidth="16384" xWindow="0" yWindow="0"/>
 </bookViews>
 <sheets>
  <sheet name="Tabulka1" sheetId="1" r:id="rId1" state="visible"/>
  <sheet name="Tabulka2" sheetId="2" r:id="rId2" state="visible"/>
  <sheet name="Tabulka3" sheetId="3" r:id="rId3" state="visible"/>
 </sheets>
 <definedNames/>
 <calcPr iterateCount="100" refMode="A1" iterateDelta="0.001"/>
</workbook>
Poznámka: obsah souborů sheet1.xml, sheet2.xml a sheet3.xml si nemusíme ukazovat, protože se nijak nezměnil oproti předchozímu demonstračnímu příkladu s jediným listem.

4. Uložení celočíselných hodnot v buňce sešitu

V dalším demonstračním příkladu si ukážeme, jakým způsobem jsou uloženy celočíselné hodnoty v buňce sešitu. Nejprve si ukažme zdrojový kód příkladu, po jehož spuštění se vytvoří soubor se sešitem obsahujícím jediný list, který obsahuje jedinou buňku naplněnou celočíselnou hodnotou 42 (nikoli tedy řetězcem „42“):

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test13.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek
    cell := row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetInt(42)
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Zajímat nás bude pouze obsah souboru sheet1.xml s obsahem listu, takže si ho zobrazíme ve formátované podobě:

$ xmllint --format sheet1.xml

Vypsat by se měl následující naformátovaný obsah:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <sheetPr filterMode="false">
  <pageSetUpPr fitToPage="false"/>
 </sheetPr>
 <dimension ref="A1"/>
 <sheetViews>
  <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0">
   <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/>
  </sheetView>
 </sheetViews>
 <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/>
 <sheetData>
  <row r="1">
   <c r="A1">
    <v>42</v>
   </c>
  </row>
 </sheetData>
</worksheet>

Důležité informace jsou zvýrazněny tučným písmem, takže jen ve stručnosti:

 1. Hodnoty, které jsou na list vloženy, jsou umístěny do uzlu nazvanéhosheetData.
 2. Neukládají se přímo jednotlivé buňky, ale řádky tabulky, přičemž každý řádek je umístěn v samostatném uzlu nazvaném row s identifikátorem (což je celé číslo vetší nebo rovno jedné – pouze některé starší tabulkové procesory číslují řádky od nuly).
 3. Samotná buňka je představována uzlem nazvaným c, který opět obsahuje svoji adresu; v našem případě A1.
 4. Hodnota umístěná do buňky je uložena v uzlu nazvanémv. V případě celočíselné hodnoty je v uzlu přímo tato hodnota. Zajímavé je, že u celočíselných hodnot se neuvádí typ, pouze je v uzlu v umístěna hodnota 42 bez dalších doplňujících metainformací.
Poznámka: povšimněte si, že pro velmi často se opakující uzly, tedy pro jednotlivé buňky a jejich obsah (hodnoty), se používají pouze jednopísmenné názvy uzlů. Jedná se o snahu o zmenšení velikosti výsledného souboru, což je poměrně rozumný přístup. Pochopitelně to nemůže konkurovat formátům CSV nebo TSV, ovšem doména použití těchto formátů se s OOXML překrývá pouze částečně.

5. Uložení pravdivostních hodnot a hodnot s plovoucí řádovou čárkou

Víme již, jak jsou uloženy buňky obsahující celá čísla, takže logicky zbývá odpovědět na otázku uložení pravdivostních hodnot, popř. numerických hodnot s řádovou čárkou (nutně se nemusí jednat o plovoucí čárku!). Sešit s listem obsahujícím pravdivostní hodnotu a číslo 1/3 vytvoříme spuštěním následujícího demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test14.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek
    cell := row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetFloat(1 / 3.)
 
    // přidání buňky na řádek
    cell = row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetBool(false)
 
    // přidání buňky na řádek
    cell = row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetBool(true)
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Opět nás bude zajímat pouze obsah souboru sheet1.xml s informacemi o jediném listu, který se v sešitu nachází:

$ xmllint --format sheet1.xml

Výsledky jsou nyní zajímavější, protože ukazují, že:

 1. Hodnota s řádovou čárkou je uložena v největší podporované přesnosti, a to opět bez uvedení datového typu (rozlišení mezi celými čísly a čísly s řádovou čárkou je tedy implicitní).
 2. Pravdivostní hodnota je převedena na celé číslo, a to true → 1 a false → 0 (tedy pro nás programátory typickým způsobem).
 3. U pravdivostních hodnot je uveden typ t=„b“, takže tabulkové procesory budou umět hodnoty 0 a 1 správně interpretovat.

Ověřme si, že jsou tato tvrzení skutečně správná, a to pohledem do souboru sheet1.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <sheetPr filterMode="false">
  <pageSetUpPr fitToPage="false"/>
 </sheetPr>
 <dimension ref="A1:B1"/>
 <sheetViews>
  <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0">
   <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/>
  </sheetView>
 </sheetViews>
 <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/>
 <sheetData>
  <row r="1">
   <c r="A1">
    <v>0.3333333333333333</v>
   </c>
   <c r="B1" t="b">
    <v>0</v>
   </c>
   <c r="C1" t="b">
    <v>1</v>
   </c>
  </row>
 </sheetData>
</worksheet>

6. Nepřímé uložení řetězců (referencí)

Nyní zdrojový kód demonstračního příkladu, který vytváří sešit, nepatrně upravíme, a to konkrétně takovým způsobem, aby se v listu sešitu nacházela buňka s řetězcem (použijeme tedy metodu SetString). Jak totiž uvidíme dále, jsou řetězce ukládány způsobem zcela odlišným od „primitivních“ hodnot, což může být zpočátku překvapující:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test04.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek
    cell := row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("Hello")
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Pohled na interní strukturu sešitu nám odhalí, jak jsou řetězce ukládány:

$ xmllint --format sheet1.xml

Z výpisu je patrné, že list obsahuje jedinou buňku (konkrétně buňku A1), která je typu „s“ a obsahuje hodnotu 0. To je zajisté zvláštní, protože jsme přece do listu uložili řetězec „Hello“ a nikoli nulovou hodnotu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <sheetPr filterMode="false">
  <pageSetUpPr fitToPage="false"/>
 </sheetPr>
 <dimension ref="A1"/>
 <sheetViews>
  <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0">
   <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/>
  </sheetView>
 </sheetViews>
 <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/>
 <sheetData>
  <row r="1">
   <c r="A1" t="s">
    <v>0</v>
   </c>
  </row>
 </sheetData>
</worksheet>

Ve skutečnosti jsou řetězce ukládány do jiného souboru nazvaného sharedStrings.xml ve formě jednoduché tabulky:

$ xmllint --format sharedStrings.xml
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sst xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" count="1" uniqueCount="1">
 <si>
  <t>Hello</t>
 </si>
</sst>

Tabulkový procesor z této tabulky přečte řetězec s indexem 0 a zobrazí ho v buňce A1.

Poznámka: do určité míry tento přístup připomíná string pool, s nímž jsme se seznámili při popisu interní struktury souborů class.

7. Spojení buněk v tabulce

Tabulky používané v tabulkových procesorech nejsou čistými maticemi buněk o stejné velikosti. Buňky, přesněji řečeno sousední buňky tvořící obdélníkové oblasti, je totiž možné spojovat. V knihovně tealeg/xlsx k tomuto účelu slouží metoda nazvaná Merge aplikovaná na buňku – to nám napovídá, že spojení je vlastností buňky a nikoli sešitu:

$ go doc tealeg/xlsx.Merge
 
package xlsx // import "github.com/tealeg/xlsx"
 
func (c *Cell) Merge(hcells, vcells int)
  Merge with other cells, horizontally and/or vertically.

Z popisu je patrné, že se této funkci předává dvojice celých čísel. Tyto hodnoty udávají s kolika buňkami horizontálně, popř. vertikálně se má buňka spojit. To znamená, že číslo 1 znamená spojení se sousední buňkou, zatímco číslo 0 znamená, že v daném směru ke spojení nedochází (to je velký rozdíl například oproti atributům rowspan a colspan v HTML). A dalším rozdílem je, že spojované buňky by měly v listu existovat, jinak může při importu sešitu dojít k chybě (to si ostatně ukážeme v dalších kapitolách).

Poznámka: tato funkcionalita není dostupná ve formátu CSV, který sešity skutečně reprezentuje jako pravidelné matice (i když je pravda, že jednotlivé řádky mohou mít rozdílný počet buněk).

8. List s horizontálně spojenými buňkami

V následujícím demonstračním příkladu je vytvořen sešit s jedním listem a tento list obsahuje trojici buněk (všechny na jednom řádku). Ovšem druhá buňka je spojena s buňkou třetí, takže ve skutečnosti hodnotu třetí buňky v tabulkovém procesoru neuvidíme, což je ostatně patrné i na screenshotu:

package main
 
import (
    "fmt"

    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test15.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání první buňky na řádek
    cell := row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("1x1")
 
    // přidání druhé buňky na řádek
    cell = row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("2x1")
 
    // a spojení s další buňkou
    cell.Merge(1, 0)
 
    // přidání třetí buňky na řádek
    cell = row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("1x1")
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Zajímavé bude zjistit, jak se vlastně informace o spojení buněk uloží do souboru sheet1.xml s popisem obsahu listu:

$ xmllint --format sheet1.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <sheetPr filterMode="false">
  <pageSetUpPr fitToPage="false"/>
 </sheetPr>
 <dimension ref="A1:C1"/>
 <sheetViews>
  <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0">
   <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/>
  </sheetView>
 </sheetViews>
 <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/>
 <sheetData>
  <row r="1">
   <c r="A1" t="s">
    <v>0</v>
   </c>
   <c r="B1" t="s">
    <v>1</v>
   </c>
   <c r="C1" t="s">
    <v>0</v>
   </c>
  </row>
 </sheetData>
 <mergeCells count="1">
  <mergeCell ref="B1:C1"/>
 </mergeCells>
</worksheet>

Můžeme vidět, že informace o spojených buňkách není součástí atributu buňky (jak by nás k tomu mohla vést metoda Merge), ale „globální informací“ vztaženou k celému listu.

Poznámka: sdílené řetězce s indexy 0 a 1 jsou opět uloženy v souboru sharedStrings.xml, kde je patrné, že řetězec se shodným obsahem je uložen jen jedenkrát:
$ xmllint --format sharedStrings.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sst xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" count="2" uniqueCount="2">
 <si>
  <t>1x1</t>
 </si>
 <si>
  <t>2x1</t>
 </si>
</sst>

9. Spojení neexistující buňky

V předchozí kapitole jsme si řekli, že pokud dochází ke spojení buněk, musí i další spojované buňky existovat, i když se jejich hodnota ani styl nikde nezobrazí. Pokud tomu tak není, mohou tabulkové procesory nahlásit chybu při pokusu o import takto upraveného sešitu:

Sešit se špatným obsahem byl vytvořen tímto demonstračním příkladem (který ovšem po svém spuštění žádnou chybu nenahlásí):

package main
 
import (
    "fmt"

    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test16.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání první buňky na řádek
    cell := row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("1x1")
 
    // přidání druhé buňky na řádek
    cell = row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("2x1")
 
    // a spojení s další buňkou
    cell.Merge(1, 0)
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

10. Vertikální spojení buněk

V případě, že se buňky spojují vertikálně (tedy mezi několika řádky), musí být všechny spojované řádky explicitně vytvořeny, což si na nejjednodušším příkladu (spojení dvou buněk pod sebou) ukážeme v následujícím zdrojovém kódu. Povšimněte si (zvýrazněný řádek), jak je možné jediným příkazem zajistit vytvoření nového řádku, přidání buňky na tento řádek a současně i nastavení hodnoty buňky:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test17.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání první buňky na řádek
    cell := row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("1x2")
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("1x2")
 
    // a spojení s buňkou na následujícím řádku
    cell.Merge(0, 1)
 
    // přidání druhé buňky na řádek
    cell = row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("1x1")
 
    // další řádek tabulky
    sheet.AddRow().AddCell().SetString("foobar")
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Výsledek by mohl po otevření v tabulkovém procesoru vypadat následovně:

Nyní v souboru sheet1.xml nalezneme mj. i následující informaci o spojení buněk:

 <mergeCells count="1">
  <mergeCell ref="A1:A2"/>
 </mergeCells>

11. Specifikace formátu zobrazení hodnot v buňkách

Tabulkové procesory rozlišují mezi hodnotou buňky (což může být i vzorec) a zobrazenou hodnotou. Po textově-grafické stránce se tyto dva údaje mohou odlišovat a mnohdy se i odlišují, protože v mnoha případech například požadujeme zobrazení pouze určitého počtu desetinných míst, určitý konkrétní způsob zobrazení časových údajů atd. Následující demonstrační příklad již známe, protože jsme se s ním seznámili minule. Ukazuje, jakým způsobem se nastavuje formát zobrazení numerických hodnot s řádovou čárkou (hodnota je ve všech buňkách stejná, ovšem zobrazí se různým způsobem):

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test07.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.0")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.00")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.000")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.0000")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.00000")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.000000")
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

V samotném sešitu je hodnota uložena v plné (dostupné) přesnosti, což je ostatně patrné i z pohledu na zdrojový kód sešitu. Ovšem u buněk je navíc ještě specifikován index stylu (zvýrazněný atribut):

$ xmllint --format sheet1.xml
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <sheetPr filterMode="false">
  <pageSetUpPr fitToPage="false"/>
 </sheetPr>
 <dimension ref="A1:G1"/>
 <sheetViews>
  <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0">
   <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/>
  </sheetView>
 </sheetViews>
 <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/>
 <sheetData>
  <row r="1">
   <c r="A1" s="1">
    <v>0.3333333333333333</v>
   </c>
   <c r="B1" s="2">
    <v>0.3333333333333333</v>
   </c>
   <c r="C1" s="3">
    <v>0.3333333333333333</v>
   </c>
   <c r="D1" s="4">
    <v>0.3333333333333333</v>
   </c>
   <c r="E1" s="5">
    <v>0.3333333333333333</v>
   </c>
   <c r="F1" s="6">
    <v>0.3333333333333333</v>
   </c>
   <c r="G1" s="7">
    <v>0.3333333333333333</v>
   </c>
  </row>
 </sheetData>
</worksheet>

12. Popis stylů zobrazení obsahu buněk

Styly zobrazení jsou uloženy v samostatném souboru nazvaném styles.xml, jehož struktura je poměrně komplikovaná. Ovšem můžeme zde vidět především sedm specifikací zobrazení numerických hodnot:

<numFmts count="7">
 <numFmt numFmtId="164" formatCode="#0"/>
 <numFmt numFmtId="165" formatCode="#0.0"/>
 <numFmt numFmtId="166" formatCode="#0.00"/>
 <numFmt numFmtId="167" formatCode="#0.000"/>
 <numFmt numFmtId="168" formatCode="#0.0000"/>
 <numFmt numFmtId="169" formatCode="#0.00000"/>
 <numFmt numFmtId="170" formatCode="#0.000000"/>
</numFmts>

Ty jsou referencovány ve specifikaci stylů buněk. Příkladem může být druhý styl, který používá zobrazení numerických hodnot popsané formátovacím řetězcem „#0“:

<cellXfs count="8">
 ...
 ...
 ...
 <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="164">
  <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
 </xf>
 ...
 ...
 ...
 </cellXfs>

Pro úplnost si ukažme úplný obsah souboru s popisem stylů:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<styleSheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
 <numFmts count="7">
  <numFmt numFmtId="164" formatCode="#0"/>
  <numFmt numFmtId="165" formatCode="#0.0"/>
  <numFmt numFmtId="166" formatCode="#0.00"/>
  <numFmt numFmtId="167" formatCode="#0.000"/>
  <numFmt numFmtId="168" formatCode="#0.0000"/>
  <numFmt numFmtId="169" formatCode="#0.00000"/>
  <numFmt numFmtId="170" formatCode="#0.000000"/>
 </numFmts>
 <fonts count="1">
  <font>
   <sz val="11"/>
   <name val="Arial"/>
   <family val="2"/>
   <color theme="1"/>
   <scheme val="minor"/>
  </font>
 </fonts>
 <fills count="2">
  <fill>
   <patternFill patternType="none"/>
  </fill>
  <fill>
   <patternFill patternType="gray125"/>
  </fill>
 </fills>
 <borders count="1">
  <border>
   <left/>
   <right/>
   <top/>
   <bottom/>
  </border>
 </borders>
 <cellStyleXfs count="1">
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="0">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
 </cellStyleXfs>
 <cellXfs count="8">
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="0">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="164">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="165">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="166">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="167">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="168">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="169">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="1" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="170">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
 </cellXfs>
</styleSheet>

13. Formátování časových údajů a dat

V běžných tabulkách se velmi často pracuje s časovými údaji a pravděpodobně ještě častěji s daty (resp. s kombinací datum+čas). Tyto údaje, které jsou interně reprezentovány číslem s řádovou čárkou, je možné zobrazit mnoha různými způsoby, které jsou specifikovány formátovacím řetězcem. Ukažme si použití následujících formátů, kde „y“ představuje rok, „m“ měsíc, „d“ den atd.:

"yyyy-mm-dd"
"m/d"
"m/d/yyyy"
"dd/mm/yyyy"
"dd/mm/yy"
"yyyy-mm-dd hh:mm:ss"
"hh:mm"
"hh:mm:ss"
"h:mm:ss"
"[h]:mm:ss"
"[mm]:ss"
Poznámka: časové údaje ve druhém sloupci jsou shodné, jen jsou pokaždé zobrazeny jiným způsobem.

V následujícím demonstračním příkladu je ukázáno, jak lze nastavit styl zobrazení buněk s časovými údaji (což vlastně znamená přiřazení formátovacího řetězce buňce):

package main
 
import (
    "fmt"
    "time"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test12.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // formáty časového razítka, které si odzkoušíme
    formats := []string{
        "yyyy-mm-dd",
        "m/d",
        "m/d/yyyy",
        "dd/mm/yyyy",
        "dd/mm/yy",
        "yyyy-mm-dd hh:mm:ss",
        "hh:mm",
        "hh:mm:ss",
        "h:mm:ss",
        "[h]:mm:ss",
        "[mm]:ss",
    }
 
    // aktuální datum a čas
    timestamp := time.Now()
 
    // zobrazit tabulku s daty/časy naformátovanými zvoleným formátem
    for _, format := range formats {
        // přidání nového řádku do tabulky
        row := sheet.AddRow()
 
        // popis formátu
        row.AddCell().SetString(format)
 
        // naformátované časové razítko
        cell := row.AddCell()
        cell.SetDateTime(timestamp)
        cell.SetFormat(format)
    }
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Z obsahu souboru sheet1.xml je patrné, že hodnoty ve druhém sloupci jsou skutečně shodné, ovšem odkaz na styl je pokaždé odlišný:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <sheetPr filterMode="false">
  <pageSetUpPr fitToPage="false"/>
 </sheetPr>
 <dimension ref="A1:B11"/>
 <sheetViews>
  <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0">
   <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/>
  </sheetView>
 </sheetViews>
 <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/>
 <sheetData>
  <row r="1">
   <c r="A1" t="s">
    <v>0</v>
   </c>
   <c r="B1" s="1">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="2">
   <c r="A2" t="s">
    <v>1</v>
   </c>
   <c r="B2" s="2">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="3">
   <c r="A3" t="s">
    <v>2</v>
   </c>
   <c r="B3" s="3">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="4">
   <c r="A4" t="s">
    <v>3</v>
   </c>
   <c r="B4" s="4">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="5">
   <c r="A5" t="s">
    <v>4</v>
   </c>
   <c r="B5" s="5">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="6">
   <c r="A6" t="s">
    <v>5</v>
   </c>
   <c r="B6" s="6">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="7">
   <c r="A7" t="s">
    <v>6</v>
   </c>
   <c r="B7" s="7">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="8">
   <c r="A8" t="s">
    <v>7</v>
   </c>
   <c r="B8" s="8">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="9">
   <c r="A9" t="s">
    <v>8</v>
   </c>
   <c r="B9" s="9">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="10">
   <c r="A10" t="s">
    <v>9</v>
   </c>
   <c r="B10" s="10">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
  <row r="11">
   <c r="A11" t="s">
    <v>10</v>
   </c>
   <c r="B11" s="11">
    <v>44069.7353125</v>
   </c>
  </row>
 </sheetData>
</worksheet>

Začátek obsahu souboru styles.xml se specifikací formátovacích řetězců:

$ xmllint --format styles.xml
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<styleSheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
 <numFmts count="9">
  <numFmt numFmtId="164" formatCode="yyyy-mm-dd"/>
  <numFmt numFmtId="165" formatCode="m/d"/>
  <numFmt numFmtId="166" formatCode="m/d/yyyy"/>
  <numFmt numFmtId="167" formatCode="dd/mm/yyyy"/>
  <numFmt numFmtId="168" formatCode="dd/mm/yy"/>
  <numFmt numFmtId="169" formatCode="yyyy-mm-dd hh:mm:ss"/>
  <numFmt numFmtId="170" formatCode="hh:mm"/>
  <numFmt numFmtId="171" formatCode="hh:mm:ss"/>
  <numFmt numFmtId="172" formatCode="[mm]:ss"/>
 </numFmts>
 ...
 ...
 ...

14. Pomocné funkce pro konverzi časových údajů

Pro snadnější práci s časovými údaji je dostupných několik funkcí provádějících konverzi mezi několika formáty času (a data):

# Funkce Stručný popis
1 TimeFromExcelTime konverze času z Excelovského formátu (číslo s plovoucí čárkou) na hodnotu typu time.Time
2 TimeToExcelTime provádí opačnou konverzi než první funkce
3 TimeToUTCTime konverze ze standardní reprezentace času do UTC
Poznámka: aby situace nebyla tak jednoduchá, je nutné funkcím TimeFromExcelTime a TimeToExcelTime ve druhém parametru předat pravdivostní hodnotu specifikující, zda se má jako začátek „epochy“ použít rok 1900 nebo 1904. Pokud vás zajímají detaily (druhý systém byl zaveden kvůli původním Macintoshům), naleznete je například na stránce https://docs.microsoft.com/en-us/office/troubleshoot/excel/1900-and-1904-date-system.

15. Explicitně nastavené styly zobrazení

Na závěr si ukažme, jak se do sešitu uloží explicitně nastavené styly zobrazení. I následující příklad jsme již mohli vidět v předchozí části tohoto seriálu – nastavujeme v něm styl jediné buňky na listu:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test10.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    style := xlsx.NewStyle()
    style.Alignment.Horizontal = "right"
    style.Fill.FgColor = "FFa0FFa0"
    style.Fill.PatternType = "solid"
    style.Font.Bold = true
    style.ApplyAlignment = true
    style.ApplyFill = true
    style.ApplyFont = true
 
    // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
    cell := row.AddCell()
    cell.SetString("Test")
 
    // nastavení stylu buňky
    cell.SetStyle(style)
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Obsah souboru se sešitem neobsahuje žádné doplňkové informace, kromě odkazu na styl s ID=1 (zvýrazněný atribut):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<worksheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main" xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
 <sheetPr filterMode="false">
  <pageSetUpPr fitToPage="false"/>
 </sheetPr>
 <dimension ref="A1"/>
 <sheetViews>
  <sheetView windowProtection="false" showFormulas="false" showGridLines="true" showRowColHeaders="true" showZeros="true" rightToLeft="false" tabSelected="true" showOutlineSymbols="true" defaultGridColor="true" view="normal" topLeftCell="A1" colorId="64" zoomScale="100" zoomScaleNormal="100" zoomScalePageLayoutView="100" workbookViewId="0">
   <selection pane="topLeft" activeCell="A1" activeCellId="0" sqref="A1"/>
  </sheetView>
 </sheetViews>
 <sheetFormatPr defaultRowHeight="12.85"/>
 <sheetData>
  <row r="1">
   <c r="A1" s="1" t="s">
    <v>0</v>
   </c>
  </row>
 </sheetData>
</worksheet>

Samotný styl je umístěn samostatně:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<styleSheet xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
 <fonts count="2">
  <font>
   <sz val="11"/>
   <name val="Arial"/>
   <family val="2"/>
   <color theme="1"/>
   <scheme val="minor"/>
  </font>
  <font>
   <sz val="12"/>
   <name val="Verdana"/>
   <family val="0"/>
   <charset val="0"/>
   <b/>
  </font>
 </fonts>
 <fills count="4">
  <fill>
   <patternFill patternType="none"/>
  </fill>
  <fill>
   <patternFill patternType="gray125"/>
  </fill>
  <fill>
   <patternFill patternType="solid">
    <fgColor rgb="FFa0FFa0"/>
   </patternFill>
  </fill>
  <fill>
   <patternFill patternType="lightGray"/>
  </fill>
 </fills>
 <borders count="2">
  <border>
   <left/>
   <right/>
   <top/>
   <bottom/>
  </border>
  <border>
   <left style="none"/>
   <right style="none"/>
   <top style="none"/>
   <bottom style="none"/>
  </border>
 </borders>
 <cellStyleXfs count="1">
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="0">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
 </cellStyleXfs>
 <cellXfs count="2">
  <xf applyAlignment="0" applyBorder="0" applyFont="0" applyFill="0" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="0" fillId="0" fontId="0" numFmtId="0">
   <alignment horizontal="general" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
  <xf applyAlignment="1" applyBorder="0" applyFont="1" applyFill="1" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="1" fillId="2" fontId="1" numFmtId="0">
   <alignment horizontal="right" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>
 </cellXfs>
</styleSheet>

Příkladem nepřímého použití stylů je specifikace barvy výplně buňky:

  <fill>
   <patternFill patternType="solid">
    <fgColor rgb="FFa0FFa0"/>
   </patternFill>
  </fill>

Tento styl výplně je referencován zde (zvýrazněný atribut):

root_podpora

  <xf applyAlignment="1" applyBorder="0" applyFont="1" applyFill="1" applyNumberFormat="0" applyProtection="0" borderId="1" fillId="2" fontId="1" numFmtId="0">
   <alignment horizontal="right" indent="0" shrinkToFit="0" textRotation="0" vertical="bottom" wrapText="0"/>
  </xf>

16. Závěrem

Při pohledu na zdrojové kódy demonstračních příkladů a současně i na interní strukturu souborů .xlsx je patrné, že samotná tvorba sešitů vlastně není příliš komplikovaná (na rozdíl od již zmíněného původního formátu .xls). Ovšem tvorba nových sešitů je pouze polovina práce (a to ta snadnější) – většinou totiž potřebujeme sešity i načítat, provádět v nich změny a ty ukládat bez toho, aby se poškodil zbylý obsah sešitu. A právě touto problematikou se budeme věnovat v navazujícím článku.

17. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 spreadsheet01.go příklad, který se pokusí vytvořit prázdný sešit ve formátu Office Open XML Workbook https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet01.go
2 spreadsheet02.go sešit s jedním prázdným listem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet02.go
3 spreadsheet03.go sešit se třemi prázdnými listy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet03.go
4 spreadsheet04.go přidání řádků a buněk do sešitu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet04.go
5 spreadsheet05.go zjednodušené přidání buňky na řádek s naplněním hodnotou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet05.go
6 spreadsheet06.go ukázka podporovaných formátů buněk https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet06.go
7 spreadsheet07.go podrobnější specifikace formátu zobrazení numerických hodnot https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet07.go
8 spreadsheet08.go přidání vzorců do sešitu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet08.go
9 spreadsheet09.go buňky obsahující hypertextové odkazy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet09.go
10 spreadsheet10.go základ práce se styly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet10.go
11 spreadsheet11.go sdílení stylů mezi buňkami https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet11.go
12 spreadsheet12.go různé formáty časového razítka https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet12.go
13 spreadsheet13.go sešit s jediným listem, který obsahuje buňku s celočíselnou hodnotou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet13.go
14 spreadsheet14.go sešit s jediným listem, který obsahuje dvě buňky s pravdivostní hodnotou a hodnotou 1/3 https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet14.go
15 spreadsheet15.go sešit obsahující horizontálně spojené buňky https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet15.go
16 spreadsheet16.go sešit obsahující horizontálně spojené buňky, ovšem se špatným formátem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet16.go
17 spreadsheet17.go sešit obsahující vertikálně spojené buňky https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet17.go

18. Odkazy na Internetu

 1. Spreadsheet
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Spreadsheet
 2. List of spreadsheet software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_spreadsheet_sof­tware
 3. Processing spreadsheet data in Go
  https://appliedgo.net/spreadsheet/
 4. Package encoding/csv
  https://golang.org/pkg/en­coding/csv/#example_Writer
 5. Package sheets
  https://godoc.org/google.go­lang.org/api/sheets/v4
 6. Package xlsx
  https://github.com/tealeg/xlsx
 7. Comma-separated values
  https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
 8. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files
  https://tools.ietf.org/html/rfc4180
 9. Tab-separated values
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tab-separated_values
 10. Office Open XML (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Office_Open_XML
 11. Standard ECMA-376: Office Open XML File Formats
  https://www.ecma-international.org/publica­tions/standards/Ecma-376.htm
 12. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/index.html
 13. Mapa hry Adventure
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/adv-map1.gif
 14. Integration Basics
  https://gafferongames.com/pos­t/integration_basics/
 15. Fix Your Timestep!
  https://gafferongames.com/pos­t/fix_your_timestep/
 16. Handling variable frame rate in SDL2
  https://gamedev.stackexchan­ge.com/questions/151877/han­dling-variable-frame-rate-in-sdl2
 17. Too Fast! (SDL fórum)
  https://discourse.libsdl.org/t/too-fast/11128
 18. Performance tricks (SDL fórum)
  https://discourse.libsdl.or­g/t/performance-tricks/6685
 19. Achieving a constant frame rate in SDL
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2548541/achieving-a-constant-frame-rate-in-sdl
 20. Object’s speed control against different framerates
  https://discourse.libsdl.org/t/objects-speed-control-against-different-framerates/14497/1
 21. Stránky projektu SDL
  http://www.libsdl.org/
 22. Simple DirectMedia Layer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Simple_DirectMedia_Lay­er
 23. SDL Language Bindings
  http://www.libsdl.org/languages.php
 24. SDL version 1.2.15
  http://www.libsdl.org/download-1.2.php
 25. SDL version 2.0.1
  http://www.libsdl.org/download-2.0.php
 26. Rozhraní go-sdl2
  https://github.com/veandco/go-sdl2
 27. Dokumentace k rozhraní go-sdl2
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2
 28. Dokumentace k balíčku sdl
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/sdl
 29. Dokumentace k balíčku gfx
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/gfx
 30. Cross-platform games development (part 1)
  http://renatoc.wait4.org/2010/02/04/cross-platform-games-development-part-1/
 31. Cross-platform games development (part 2)
  http://renatoc.wait4.org/tag/sdljava/
 32. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 33. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 34. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 35. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 36. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 37. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 38. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 39. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 40. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 41. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 42. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 43. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 44. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 45. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 46. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 47. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 48. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 49. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 50. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 51. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 52. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 53. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 54. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 55. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 56. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 57. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 58. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 59. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 60. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 61. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 62. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 63. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 64. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 65. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 66. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 67. gonum
  https://github.com/gonum
 68. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 69. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 70. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 71. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 72. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 73. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 74. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 75. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 76. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 77. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 78. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 79. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 80. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 81. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 82. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 83. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 84. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 85. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 86. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 87. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 88. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 89. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 90. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 91. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 92. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 93. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 94. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 95. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 96. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 97. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 98. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 99. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 100. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 101. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 102. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 103. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 104. xml.org
  http://www.xml.org/
 105. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 106. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 107. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 108. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 109. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 110. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 111. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 112. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 113. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 114. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 115. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 116. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 117. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 118. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 119. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 120. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 121. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 122. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 123. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 124. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 125. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 126. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 127. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 128. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 129. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 130. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 131. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 132. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 133. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 134. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 135. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 136. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 137. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 138. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 139. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 140. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 141. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 142. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 143. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 144. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 145. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 146. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 147. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 148. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 149. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 150. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 151. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 152. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 153. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 154. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 155. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 156. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 157. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 158. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 159. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 160. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 161. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 162. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 163. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 164. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 165. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 166. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 167. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 168. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 169. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 170. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 171. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 172. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 173. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 174. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 175. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 176. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 177. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 178. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 179. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 180. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 181. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 182. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 183. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 184. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 185. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 186. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 187. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 188. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 189. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 190. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 191. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 192. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 193. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 194. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 195. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 196. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 197. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 198. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 199. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 200. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 201. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 202. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 203. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 204. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 205. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 206. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 207. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 208. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 209. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 210. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 211. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 212. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 213. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 214. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 215. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 216. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 217. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 218. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 219. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 220. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 221. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 222. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 223. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 224. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 225. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 226. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 227. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 228. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 229. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 230. GoConvey
  http://goconvey.co/
 231. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 232. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 233. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 234. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 235. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 236. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 237. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 238. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 239. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 240. YAML
  https://yaml.org/
 241. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 242. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 243. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 244. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 245. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 246. Introducing JSON
  http://json.org/
 247. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 248. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 249. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 250. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 251. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 252. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 253. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 254. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 255. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 256. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 257. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 258. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 259. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 260. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 261. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 262. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 263. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 264. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 265. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 266. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 267. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 268. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 269. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 270. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 271. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 272. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 273. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 274. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 275. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 276. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 277. GoDoc
  https://godoc.org/
 278. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 279. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 280. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 281. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 282. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 283. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 284. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 285. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 286. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 287. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 288. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 289. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 290. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 291. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 292. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 293. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 294. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 295. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 296. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 297. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 298. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 299. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 300. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 301. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 302. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 303. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 304. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 305. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 306. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 307. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 308. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 309. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 310. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 311. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 312. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 313. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 314. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 315. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 316. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 317. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 318. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 319. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 320. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 321. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 322. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 323. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 324. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 325. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 326. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 327. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 328. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 329. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 330. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 331. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 332. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 333. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 334. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 335. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 336. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 337. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 338. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 339. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 340. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 341. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 342. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 343. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 344. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 345. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 346. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 347. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 348. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 349. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 350. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 351. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 352. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 353. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 354. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 355. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 356. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 357. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 358. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 359. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 360. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 361. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 362. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 363. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 364. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 365. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 366. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 367. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 368. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 369. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 370. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 371. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 372. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 373. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 374. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 375. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 376. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 377. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 378. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 379. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.