Hlavní navigace

Tvorba sešitů pro tabulkové procesory v programovacím jazyku Go

25. 8. 2020
Doba čtení: 51 minut

Sdílet

V poměrně velkém množství informačních systémů se setkáme s požadavkem na vytváření a export tabulek, které bude možné otevřít v tabulkovém procesoru (spreadsheetu). Pro jazyk Go vzniklo několik knihoven, které export do tabulkových procesorů umožňují. Dnes si stručně představíme dvě z nich.

Obsah

1. Tvorba sešitů pro tabulkové procesory v programovacím jazyku Go

2. Tvorba tabulek ve formátu CSV

3. Vytvoření tabulky s vypočtenými hodnotami

4. Postupný výpočet hodnot do tabulky bez jejich meziuložení

5. Problematické rysy formátu CSV a jejich (ne)řešení balíčkem encoding/csv

6. Vytvoření sešitů ve formátu Office Open XML Workbook (.xlsx)

7. Příklad, který se pokusí vytvořit prázdný sešit

8. Sešit s jedním prázdným listem

9. Sešit s větším množstvím listů

10. Přidání řádků a buněk do sešitu

11. Zjednodušené přidání buňky na řádek s naplněním hodnotou

12. Ukázka podporovaných formátů buněk

13. Podrobnější specifikace formátu zobrazení numerických hodnot

14. Přidání vzorců do sešitu

15. Buňky obsahující hypertextové odkazy

16. Základ práce se styly

17. Sdílení stylů mezi buňkami

18. Obsah navazujících článků

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba sešitů pro tabulkové procesory v programovacím jazyku Go

Jedním z relativně častých požadavků kladených na různé informační systémy je požadavek na to, aby bylo možné naměřená či vypočtená data vyexportovat v takovém formátu, který by byl zpracovatelný v tabulkových procesorech (spreadsheet), například v „kancelářských“ aplikacích Gnumeric, Microsoft Excel, LibreOffice Calc či v některých tabulkových procesorech naprogramovaných a dostupných ve formě webových aplikací (Google Doc, Ethercalc). Jedná se o logický požadavek, protože v tabulkových procesorech je možné relativně snadno provádět další analýzy dat, interaktivně vytvářet grafy, provádět různé dotazy nad daty atd. Navíc data vyexportovaná do jednoho z podporovaných a (polo)standardizovaných formátů lze naimportovat například do Jupyter Notebooku, Matlabu atd. a následně je sofistikovaněji zpracovat v těchto prostředích.

Existuje hned několik formátů, které jsou podporovány jak knihovnami určenými pro programovací jazyk Go, tak i tabulkovými procesory. Tyto formáty se od sebe odlišují svými vlastnostmi: některé formáty pouze dokážou ukládat tabulky s hodnotami jen několika datových typů (což způsobuje obecně známé problémy s reprezentací časových údajů či peněžních částek), další formáty již umožňují ukládat vzorce, formátování buněk, styly buněk a některé dokonce i tak složité objekty, jako jsou grafy. Z hlediska kompatibility mezi různými systémy je tak možné se rozhodnout například mezi následujícími formáty:

 • CSV neboli Comma-Separated Values [1] je jedním z nejčastěji používaných souborových formátů v této oblasti, a to přesto, že je export a import CSV v některých případech problematický (například některé české mutace Excelu namísto čárek používají středníky, problémy nastávají s buňkami obsahujícími znaky pro konec řádku atd.). Pokud máte při importu či exportu potíže se zpracováním CSV, můžete v naprosté většině tabulkových procesorů zvolit přesnou specifikaci, jak se má konverze (resp. přesněji řečeno import nebo export) provést. V dnešním článku si ukážeme použití balíčku encoding/csv, který pracuje s CSV podle RFC 4180. Tato de facto norma však zdaleka nepopisuje všechny varianty CSV, s nimiž se můžete v praxi setkat.
 • TSV neboli Tab-Separated Values [2] [3] je velmi podobným formátem, ovšem s tím rozdílem, že oddělovačem jednotlivých buněk je znak tabulátoru. Podobně jako v případě CSV i zde existuje několik voleb, které ovlivňují způsob importu (zda tabulka obsahuje hlavičky sloupců atd.).
 • Existuje i mnoho aplikací, v nichž jsou tabulková data uložena ve formě běžných textových souborů s nějakými oddělovači odlišnými od výše zmíněného tabulátoru (relativně často se jedná o středníky, dvojtečky nebo o znak |). Buď se jedná o zobecnění formátů CSV a TSV [4], nebo může mít textový soubor podobu naformátovaných sloupců s pevnou délkou (a tedy bez problémů čitelných uživatelem). V tomto případě většinou musí tabulkové procesory soubor analyzovat a na základě této analýzy navrhnout, kde se nachází jednotlivé sloupce. Příkladem takového souboru je například https://www.cnb.cz/cs/finan­cni_trhy/devizovy_trh/kur­zy_devizoveho_trhu/denni_kur­z.txt, v němž se jako oddělovače používají právě znaky „|“ a navíc – aby byl import ještě zajímavější – jsou v numerických hodnotách použity čárky namísto teček.
 • Dalším velmi často používaným formátem pro přenos tabulek i celých sešitů (sheet) je formát nazvaný Office Open XML Workbook. Tento formát je součástí skupiny formátů známých též pod zkratkou OOXML (plným jménem Office Open XML) nebo též (z dnes již spíše historických důvodů) Microsoft Open XML. Práci s tímto formátem je věnována druhá část dnešního článku.
 • Podobně koncipovaný je i Open Document Format for Office Applications (ODF), známý též pod kratším jménem OpenDocument. Tímto formátem se dnes ještě nebudeme zabývat, i když je taktéž poměrně často používaný (i když se zdá, že souboj mezi ODF a OOXML je již rozhodnutý).
Poznámka: dnes se budeme zabývat pouze vytvářením souborů s tabulkami či s celými sešity. Druhým problémem – a to vlastně problémem obecně složitějším – je import takových sešitů do datových struktur programovacího jazyka Clojure. Na tuto problematiku se však zaměříme až v navazujících článcích.

2. Tvorba tabulek ve formátu CSV

Nejdříve se budeme zabývat způsobem tvorby tabulek (resp. přesněji řečeno souborů s tabulkami) založenými na formátu CSV neboli Comma-Separated Values. Jedná se o soubory, které obsahují čistá data bez dalších informací o formátování, vzorcích, bez možnosti vložení grafů atd. Pro mnoho účelů – zejména pro přenosy dat mezi heterogenními systémy – může být CSV poměrně dobrou volbou, navíc je jejich tvorba (pokud nebudeme brát v úvahu různé speciální varianty nebo mezní případy) relativně snadná a přímočará. I z tohoto důvodu se již ve standardní knihovně programovacího jazyka Go setkáme s balíčkem encoding/csv, jenž podporuje jak export dat do formátu CSV, tak i jejich import. Více info viz:

$ go doc encoding
 
package encoding // import "encoding"
 
Package encoding defines interfaces shared by other packages that convert
data to and from byte-level and textual representations. Packages that check
for these interfaces include encoding/gob, encoding/json, and encoding/xml.
As a result, implementing an interface once can make a type useful in
multiple encodings. Standard types that implement these interfaces include
time.Time and net.IP. The interfaces come in pairs that produce and consume
encoded data.
 
type BinaryMarshaler interface{ ... }
type BinaryUnmarshaler interface{ ... }
type TextMarshaler interface{ ... }
type TextUnmarshaler interface{ ... }

a:

$ go doc encoding/csv
 
package csv // import "encoding/csv"
 
Package csv reads and writes comma-separated values (CSV) files. There are
many kinds of CSV files; this package supports the format described in RFC
4180.
 
A csv file contains zero or more records of one or more fields per record.
Each record is separated by the newline character. The final record may
optionally be followed by a newline character.
 
  field1,field2,field3
 
White space is considered part of a field.
 
Carriage returns before newline characters are silently removed.
 
Blank lines are ignored. A line with only whitespace characters (excluding
the ending newline character) is not considered a blank line.
 
Fields which start and stop with the quote character " are called
quoted-fields. The beginning and ending quote are not part of the field.
 
The source:
 
  normal string,"quoted-field"
 
results in the fields
 
  {`normal string`, `quoted-field`}
 
Within a quoted-field a quote character followed by a second quote character
is considered a single quote.
 
  "the ""word"" is true","a ""quoted-field"""
 
results in
 
  {`the "word" is true`, `a "quoted-field"`}
 
Newlines and commas may be included in a quoted-field
 
  "Multi-line
  field","comma is ,"
 
results in
 
  {`Multi-line
  field`, `comma is ,`}
 
var ErrTrailingComma = errors.New("extra delimiter at end of line") ...
type ParseError struct{ ... }
type Reader struct{ ... }
  func NewReader(r io.Reader) *Reader
type Writer struct{ ... }
  func NewWriter(w io.Writer) *Writer

Ovšem na druhou stranu má tento balíček taktéž několik omezení (například se orientuje jen na zápis řetězců), takže – což je možná trošku paradoxní – je práce s ním nepatrně komplikovanější než se soubory xlsx, s nimiž se setkáme ve druhé části dnešního článku.

Podívejme se nyní na typický demonstrační příklad, který ukazuje některé základní vlastnosti balíčku encoding/csv. Tento příklad by po svém spuštění měl vytvořit nový soubor nazvaný test1.csv, který bude obsahovat tabulku se třemi sloupci a čtyřmi řádky. Data jsou v tomto případě reprezentována dvourozměrnou datovou strukturou, konkrétně řezem, jehož prvky jsou řezy s řetězci. V příkladu se provede několik operací:

 1. Vytvoří se nový soubor určený pro zápis.
 2. Zkonstruuje se objekt typu csv.Writer určený pro zápis dat ve formátu CSV.
 3. Metodou Writer.Write() se postupně zapíšou jednotlivé řádky tabulky.
 4. Zavolá se metoda Writer.Flush() zajišťující vyprázdnění bufferu.
 5. Metodou Writer.Error() se otestuje, zda při zápisu či operaci flush nedošlo k žádné chybě.

Celý zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "encoding/csv"
    "os"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test1.csv"
 
func main() {
    records := [][]string{
        {"first_name", "last_name", "username"},
        {"Rob", "Pike", "rob"},
        {"Ken", "Thompson", "ken"},
        {"Robert", "Griesemer", "gri"},
    }
 
    // vytvoření výstupního souboru s tabulkou
    fout, err := os.Create(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // zajištění, že se soubor s tabulkou uzavře při ukončení programu
    defer fout.Close()
 
    // konstrukce objektu pro postupné vytvoření tabulky
    writer := csv.NewWriter(fout)
 
    for _, record := range records {
        // vložení nového řádku (záznamu)
        err := writer.Write(record)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }
 
    // pokus o uložení tabulky a vyprázdnění bufferu
    writer.Flush()
 
    // test, zda při Write() nebo Flush() došlo k nějaké chybě
    err = writer.Error()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Po spuštění tohoto příkladu by se měl vytvořit soubor s následujícím obsahem:

first_name,last_name,username
Rob,Pike,rob
Ken,Thompson,ken
Robert,Griesemer,gri
Poznámka: povšimněte si, že se v tomto případě jako oddělovače použily skutečně čárky (někdy se ovšem může jednat o středníky) a že řetězcové hodnoty nejsou zapsány v uvozovkách.

Ve skutečnosti je možné příklad zjednodušit, a to tak, že se namísto postupného zápisu jednotlivých řádků tabulky provede zápis celé tabulky. Pro tento účel se používá metoda Write.WriteAll, která navíc provede i operaci Flush. Povšimněte si, že tuto metodu je možné použít pouze v tom případě, že data jsou reprezentována jako řez řezů obsahujících řetězce (ty představují jednotlivé buňky tabulky):

package main
 
import (
    "encoding/csv"
    "os"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test2.csv"
 
func main() {
    records := [][]string{
        {"first_name", "last_name", "username"},
        {"Rob", "Pike", "rob"},
        {"Ken", "Thompson", "ken"},
        {"Robert", "Griesemer", "gri"},
    }
 
    // vytvoření výstupního souboru s tabulkou
    fout, err := os.Create(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // zajištění, že se soubor s tabulkou uzavře při ukončení programu
    defer fout.Close()
 
    // konstrukce objektu pro postupné vytvoření tabulky
    writer := csv.NewWriter(fout)
 
    // uložení všech řádků (záznamu) a provedení operace Flush
    writer.WriteAll(records)
 
    // test, zda při Write() nebo Flush() došlo k nějaké chybě
    err = writer.Error()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Tento příklad, i když je strukturovaný odlišně od příkladu prvního, by měl vytvořit naprosto stejný výstupní soubor:

first_name,last_name,username
Rob,Pike,rob
Ken,Thompson,ken
Robert,Griesemer,gri

3. Vytvoření tabulky s vypočtenými hodnotami

V prvních dvou demonstračních příkladech jsme se soustředili na uložení tabulky, která je v aplikaci reprezentována již předem vytvořenou datovou strukturou kompatibilní s knihovnou encoding/csv, konkrétně řezem obsahujícím další řezy s jednotlivými řetězci. Ovšem mnohdy nemáme data připravena přesně v tomto formátu, někdy existují i situace, v nichž jsou data vytvářena průběžně (logování, sledování síťového provozu atd.). V těchto případech může být výhodnější použít „streaming“, tj. postupné přidávání dat buď do postupně vytvářené datové struktury (v případě programovacího jazyka Go řezu) nebo přímým zápisem dat (po řádcích) do výsledného souboru typu CSV.

Příkladem může být tabulka s vypočtenými faktoriály:

n,n!
0,1
1,1
2,2
3,6
4,24
5,120
6,720
7,5040
8,40320
9,362880
10,3628800
11,39916800
12,479001600
13,6227020800
14,87178291200
15,1307674368000
16,20922789888000
17,355687428096000
18,6402373705728000
19,121645100408832000
20,2432902008176640000

Ve třetím demonstračním příkladu je ukázáno, jakým způsobem je možné postupně vytvářet řez, který reprezentuje obsah tabulky jež má být posléze exportována do formátu CSV:

var records [][]string

Připomeňme si, že řez (slice) představuje v jazyce Go pohled (view) do pole s uloženými daty, přičemž v řezu je uložen offset prvního prvku, délka řezu a jeho kapacita. S využitím funkce append se do řezu přidávají další prvky, což interně znamená, že se pole, do kterého řez představuje pohled, musí v určitých okamžicích realokovat:

// zápis ostatních řádků
for n := int64(0); n <= 20; n++ {
    // výpočet faktoriálu
    f := factorial(n)
 
    // příprava dat pro zápis
    var record []string
    record = append(record, strconv.FormatInt(n, 10))
    record = append(record, strconv.FormatInt(f, 10))
 
    // připojení k výsledkům
    records = append(records, record)
}

V demonstračním příkladu postupně takový řez vytváříme z vypočtených výsledků (funkce faktoriál). Povšimněte si, že je nutné zajistit konverzi dat, protože knihovna encoding/csv podporuje pouze práci s řetězci a nikoli s jinými datovými typy (na rozdíl od knihovny popsané ve druhé části dnešního článku).

Následně je tento řez uložen jedinou operací do souboru typu CSV:

// uložení všech řádků (záznamu) a provedení operace Flush
writer.WriteAll(records)

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá takto:

package main
 
import (
    "encoding/csv"
    "os"
    "strconv"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test3.csv"
 
func factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return 1
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * factorial(n-1)
    }
}
 
func main() {
    // vytvoření výstupního souboru s tabulkou
    fout, err := os.Create(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // zajištění, že se soubor s tabulkou uzavře při ukončení programu
    defer fout.Close()
 
    // konstrukce objektu pro postupné vytvoření tabulky
    writer := csv.NewWriter(fout)
 
    // zápis hlavičky
    header := []string{"n", "n!"}
    err = writer.Write(header)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    var records [][]string
 
    // zápis ostatních řádků
    for n := int64(0); n <= 20; n++ {
        // výpočet faktoriálu
        f := factorial(n)
 
        // příprava dat pro zápis
        var record []string
        record = append(record, strconv.FormatInt(n, 10))
        record = append(record, strconv.FormatInt(f, 10))
 
        // připojení k výsledkům
        records = append(records, record)
    }
 
    // uložení všech řádků (záznamu) a provedení operace Flush
    writer.WriteAll(records)
 
    // test, zda při Write() nebo Flush() došlo k nějaké chybě
    err = writer.Error()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

4. Postupný výpočet hodnot do tabulky bez jejich meziuložení

Vzhledem k tomu, že se hodnoty, které se mají do CSV uložit, vytváří postupně řádek po řádku, není nutné mít tyto hodnoty po celou dobu uloženy v operační paměti. Naopak – je možné, aby se každý řádek do CSV uložil samostatně, takže i pro velmi rozsáhlé tabulky nemusí mít generátor CSV velké paměťové nároky.

Poznámka: v minulosti jsme se mnohdy mohli setkat s tím, že některé tabulkové procesory dokázaly zpracovat tabulky omezené na 65535 či 65536 řádků. Toto omezení však dnes již v naprosté většině případů neplatí, takže se mnohdy můžeme setkat se skutečně obrovskými tabulkami.

Podívejme se tedy na to, jakým způsobem je možné tabulku vytvářet postupně, tedy řádek po řádku. Nejprve zapíšeme hlavičku (první řádek tabulky):

// zápis hlavičky
header := []string{"n", "n!"}
err = writer.Write(header)
if err != nil {
    panic(err)
}

Dále postupně vypočteme a ihned zapíšeme jednotlivé hodnoty:

// zápis ostatních řádků
for n := int64(0); n <= 20; n++ {
    // výpočet faktoriálu
    f := factorial(n)
 
    // příprava dat pro zápis
    var record [2]string
    record[0] = strconv.FormatInt(n, 10)
    record[1] = strconv.FormatInt(f, 10)
 
    // zápis řádku
    err = writer.Write(record[:])
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Poté je možné zápis dokončit, samozřejmě opět s testem na případné chyby:

// pokus o uložení tabulky a vyprázdnění bufferu
writer.Flush()
 
// test, zda při Write() nebo Flush() došlo k nějaké chybě
err = writer.Error()
if err != nil {
    panic(err)
}

Následuje úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "encoding/csv"
    "os"
    "strconv"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test4.csv"
 
func factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return 1
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * factorial(n-1)
    }
}
 
func main() {
    // vytvoření výstupního souboru s tabulkou
    fout, err := os.Create(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // zajištění, že se soubor s tabulkou uzavře při ukončení programu
    defer fout.Close()
 
    // konstrukce objektu pro postupné vytvoření tabulky
    writer := csv.NewWriter(fout)
 
    // zápis hlavičky
    header := []string{"n", "n!"}
    err = writer.Write(header)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // zápis ostatních řádků
    for n := int64(0); n <= 20; n++ {
        // výpočet faktoriálu
        f := factorial(n)
 
        // příprava dat pro zápis
        var record [2]string
        record[0] = strconv.FormatInt(n, 10)
        record[1] = strconv.FormatInt(f, 10)
 
        // zápis řádku
        err = writer.Write(record[:])
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }
 
    // pokus o uložení tabulky a vyprázdnění bufferu
    writer.Flush()
 
    // test, zda při Write() nebo Flush() došlo k nějaké chybě
    err = writer.Error()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

5. Problematické rysy formátu CSV a jejich (ne)řešení balíčkem encoding/csv

Na tomto místě je nutné poznamenat, že formát souborů CSV nebyl navržen příliš šťastně a navíc nebyl do všech podrobností standardizován. To se v praxi projevuje tím, že se můžeme setkat s CSV, které není možné v tabulkových procesorech otevřít, popř. je sice otevřít možné je, ovšem dojde k poškození dat. Setkat se můžeme s CSV, v němž je oddělovačem středník a nikoli čárka, v nichž je čárka použita v roli desetinné čárky (namísto přece jen používanější tečky), problém mohou způsobovat uvozovky v buňkách, konec řádku v buňce (pokud je vůbec podporován), některé CSV mají unixové konce řádků, jiné DOSové atd. Tvůrci knihovny encoding/csv tento problém vyřešili způsobem typickým pro celý jazyk Go – explicitně prohlásili, že podporují pouze podmnožinu CSV specifikovanou v RFC 4180. Zajímavé tedy bude zjistit, jak se tato knihovna vypořádá s tím, kdy do buněk (co jsou „jen“ řetězce) vložíme některé speciální znaky:

 • Apostrofy
 • Uvozovky
 • Konce řádků
 • Znak tabulátoru
 • Čárky v buňkách

Všechny tyto speciální případy jsou použity v dnešním pátém demonstračním příkladu, jehož úplný zdrojový kód vypadá následovně:

package main
 
import (
    "encoding/csv"
    "os"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test5.csv"
 
func main() {
    records := [][]string{
        {"first\nname", "last\nname", "username"},
        {"'Rob'", "'Pike'", "rob"},
        {"\"Ken\"", "\"Thompson\"", "ken"},
        {"`Robert`", "`Griesemer`", "gri"},
        {"A B", "C\tD", "\n"},
        {"Foo,Bar", "Baz,,,", ","},
    }
 
    // vytvoření výstupního souboru s tabulkou
    fout, err := os.Create(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    // zajištění, že se soubor s tabulkou uzavře při ukončení programu
    defer fout.Close()
 
    // konstrukce objektu pro postupné vytvoření tabulky
    writer := csv.NewWriter(fout)
 
    for _, record := range records {
        // vložení nového řádku (záznamu)
        err := writer.Write(record)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
    }
 
    // pokus o uložení tabulky a vyprázdnění bufferu
    writer.Flush()
 
    // test, zda při Write() nebo Flush() došlo k nějaké chybě
    err = writer.Error()
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Podívejme se nyní na obsah souboru CSV, který vznikne po překladu a spuštění tohoto příkladu:

"first
name","last
name",username
'Rob','Pike',rob
"""Ken""","""Thompson""",ken
`Robert`,`Griesemer`,gri
A B,C  D,"
"
"Foo,Bar","Baz,,,",","

Tento soubor bude některými tabulkovými procesory zpracován nekorektně, což je ostatně patrné i z následujícího screenshotu:

6. Vytvoření sešitů ve formátu Office Open XML Workbook (.xlsx)

Druhým velmi často používaným formátem pro přenos tabulek i celých sešitů (sheet) je formát nazvaný Office Open XML Workbook. Tento formát je součástí skupiny formátů známých též pod zkratkou OOXML (plným jménem Office Open XML) nebo též (z dnes již spíše historických důvodů) Microsoft Open XML. Tento formát byl po určitých peripetiích (které by si vyžádaly samostatný článek, viz například https://en.wikipedia.org/wi­ki/Standardization_of_Offi­ce_Open_XML) standardizován, a to hned několikrát. Zejména se jedná o standard ECMA-376, ovšem důležitější je standard ISO/IEC 29500. Tento formát, který interně obsahuje adresářovou strukturu s několika soubory ve formátu XML, které jsou zazipovány, je podporován většinou důležitých tabulkových procesorů, zejména pak těmito aplikacemi:

# Systém
1 Gnumeric
2 LibreOffice Calc
3 Microsoft Excel
4 WPS Office
5 Corel Wordperfect
6 Google Sheets

Soubory ve formátu Office Open XML Workbook, které mají typicky koncovku „.xlsx“, je možné vytvářet i v aplikacích naprogramovaných v jazyku Go. Lze k tomu použít knihovnu XLSX. Instalace této knihovny je snadná. Postačuje pouze vytvořit nový projekt příkazem go mod init a následně do souboru go.mod dopsat požadavek na knihovnu včetně její verze:

module test
 
go 1.13
 
require github.com/tealeg/xlsx/v3 v3.2.0

Následně je možné provést import této knihovny do projektu vytvářeného v Go a knihovnu začít používat:

import (
    ...
    ...
    ...
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
    ...
    ...
    ...
)

Lze si nechat zobrazit i nápovědu k právě nainstalované knihovně:

$ go doc xlsx
 
 
package xlsx // import "github.com/tealeg/xlsx"
 
const DataValidationTypeCustom ...
const DataValidationOperatorBetween ...
const MJD_0 float64 = 2400000.5 ...
const TRUE = 0x01 ...
const RichTextFontFamilyUnspecified RichTextFontFamily = -1 ...
const Helvetica = "Helvetica" ...
const RGB_Light_Green = "FFC6EFCE" ...
const ColWidth = 9.5
const Excel2006MaxRowCount = 1048576
const Excel2006MaxRowIndex = Excel2006MaxRowCount - 1
const NoRowLimit int = -1
const Solid_Cell_Fill = "solid"
const TEMPLATE_DOCPROPS_APP = ...
const TEMPLATE_DOCPROPS_CORE = ...
const TEMPLATE_XL_THEME_THEME = ...
const TEMPLATE__RELS_DOT_RELS = ...
var DefaultDateFormat = builtInNumFmt[14] ...
var HSLModel = color.ModelFunc(hslModel)
func ColIndexToLetters(n int) string
func ColLettersToIndex(letters string) int
func FileToSlice(path string, options ...FileOption) ([][][]string, error)
...
...
...
type WorkBookRels map[string]string
type XLSXReaderError struct{ ... }
type XLSXUnmarshaler interface{ ... }
Poznámka: Office Open XML není zdaleka jediným formátem (či množinou formátů) založenou na zazipované adresářové struktuře s XML. Podobný koncept můžeme vidět v konkurenční specifikaci OpenDocument neboli plným jménem Open Document Format for Office Applications. A například soubory používané Gnumericem mají taktéž formát XML, který je gzipovaný.

7. Příklad, který se pokusí vytvořit prázdný sešit

V dalším demonstračním příkladu se pokusíme vytvořit prázdný sešit. To ve skutečnosti není možné, protože prakticky všechny tabulkové procesory vyžadují, aby sešit obsahoval alespoň jeden (i když zcela prázdný) list. Z tohoto důvodu následující zdrojový kód po svém spuštění vyhodí výjimku, ovšem tento příklad byl vytvořen z toho prostého důvodu, abychom viděli základní rozdíly mezi výše zmíněnou knihovnou encoding/csv a xlsx. Nejdříve se vytvoří nový sešit konstruktorem NewFile:

// konstrukce struktury typu File
worksheet := xlsx.NewFile()

Tento sešit lze dále upravovat a na konci uložit metodou Save, samozřejmě s kontrolou, zda v průběhu ukládání nedošlo k nějaké chybě:

err := worksheet.Save(spreadsheetName)
if err != nil {
    panic(err)
}

Úplný zdrojový kód tohoto (nefunkčního) demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test01.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // pokus o uložení sešitu
    err := worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Po jeho spuštění se nejdříve vypíše interní struktura uložená do proměnné worksheet a poté dojde (při ukládání) k výše zmíněné výjimce:

&{map[] map[] <nil> false <nil> [] map[] <nil> [] 0x5e9f60 -1}
panic: File.Save(test01.xlsx): File.Write: MarshallParts: MarshalParts: Workbook must contain at least one worksheet
 
goroutine 1 [running]:
main.main()
    /home/ptisnovs/src/go-root/article_67/spreadsheet01.go:21 +0xe1
exit status 2

8. Sešit s jedním prázdným listem

Již v předchozí kapitole jsme viděli, že sešit by měl obsahovat alespoň jeden list (i když ten může být prázdný). K přidání nového listu slouží metoda AddSheet, které se předá jméno listu. Existuje několik podmínek kladených na způsob pojmenování listu; z tohoto důvodu je důležité zkontrolovat i chybovou hodnotu, která se může z této metody vracet. Další demonstrační příklad po svém spuštění vytvoří plnohodnotný sešit, který lze otevřít v prakticky každém moderním tabulkovém procesoru:

Zdrojový kód příkladu je následující:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test02.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

9. Sešit s větším množstvím listů

Listů je možné v sešitu mít větší množství (například v Excelu je jejich maximální počet omezen jen dostupnou pamětí, nikoli nějakou umělou konstantou), takže si ukažme další jednoduchý demonstrační příklad, v němž jsou v sešitu vytvořeny tři listy pojmenované jednoduše „Tabulka1“, „Tabulka2“ a „Tabulka3“ Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test03.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání tří listů do sešitu
    names := []string{"Tabulka1", "Tabulka2", "Tabulka3"}
    for _, name := range names {
        // pokus o přidání nového listu
        sheet, err := worksheet.AddSheet(name)
        if err != nil {
            panic(err)
        }
 
        fmt.Println(sheet)
    }
 
    // pokus o uložení sešitu
    err := worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

Výsledek:

10. Přidání řádků a buněk do sešitu

Sešity jsou v knihovně xlsx organizovány hierarchicky:

 1. sešit
 2. list
 3. řádek
 4. buňka (na řádku)

To se projevuje i při přidávání řádků a buněk do sešitu. Přidání nového sešitu již známe:

sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
if err != nil {
    panic(err)
}
defer sheet.Close()

Do sešitu (struktury uložené do proměnné sheet) přidáme řádek následujícím způsobem – metodou AddRow:

// přidání řádku do tabulky
row := sheet.AddRow()

Buňky se přidávají na konkrétní řádek listu, a to metodou AddCell:

// přidání buňky na řádek
cell := row.AddCell()

Jakmile máme k dispozici strukturu reprezentující buňku, můžeme změnit její obsah:

// naplnění buňky hodnotou
cell.SetString("Hello")

S výsledkem:

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test04.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek
    cell := row.AddCell()
 
    // naplnění buňky hodnotou
    cell.SetString("Hello")
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

11. Zjednodušené přidání buňky na řádek s naplněním hodnotou

Předchozí demonstrační příklad přidával buňku relativně složitým způsobem – na několika programových řádcích. Tento kód je ovšem možné zjednodušit:

// přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
row.AddCell().SetString("Hello")

Se stejným výsledkem, jako v příkladu předchozím:

Opět si pro úplnost ukažme celý zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test05.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
    row.AddCell().SetString("Hello")
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

12. Ukázka podporovaných formátů buněk

Buňky v sešitu uloženém ve formátu xlsx mohou obsahovat hodnoty různých typů, například řetězce, celá čísla, číslo s řádovou čárkou (naschvál nepíšu, že s plovoucí čárkou), pravdivostní hodnoty, datum, čas (velmi důležité typy), nebo může být buňka prázdná. Jednotlivé typy hodnot můžeme do tabulky vložit snadno, protože pro každý typ existuje zvláštní „setter“ pojmenovaný podle daného typu:

row.AddCell().SetString("Hello")
row.AddCell().SetInt(42)
row.AddCell().SetInt64(1000 * 1000 * 1000 * 1000)
row.AddCell().SetFloat(1 / 3.0)
row.AddCell().SetBool(true)
row.AddCell().SetBool(false)
row.AddCell().SetDate(time.Now())
row.AddCell().SetDateTime(time.Now())

Výsledný sešit bude vypadat následovně:

Následuje výpis zdrojového kódu příkladu, který tento sešit vytvořil:

package main
 
import (
    "fmt"
    "time"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test06.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
    row.AddCell().SetString("Hello")
    row.AddCell().SetInt(42)
    row.AddCell().SetInt64(1000 * 1000 * 1000 * 1000)
    row.AddCell().SetFloat(1 / 3.0)
    row.AddCell().SetBool(true)
    row.AddCell().SetBool(false)
    row.AddCell().SetDate(time.Now())
    row.AddCell().SetDateTime(time.Now())
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

13. Podrobnější specifikace formátu zobrazení numerických hodnot

Numerické hodnoty mohou být v tabulce zobrazeny různým způsobem. K tomu slouží specifikátory formátu, které naznačují, jak se hodnota zobrazí, kolik bude mít desetinných míst, zda nebudou záporné hodnoty zobrazeny červenou barvou atd. V dalším příkladu je ukázáno, co se stane ve chvíli, kdy stejnou hodnotu (1/3) zobrazíme pokaždé jiným způsobem:

row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0")
row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.0")
row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.00")
row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.000")
row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.0000")
row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.00000")
row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.000000")

S výsledky:

Podrobnosti si vysvětlíme příště, ale již nyní si můžeme ukázat úplný demonstrační příklad:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test07.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.0")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.00")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.000")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.0000")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.00000")
    row.AddCell().SetFloatWithFormat(1/3.0, "#0.000000")
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

14. Přidání vzorců do sešitu

Zvláštním typem buňky je „formula“ obsahující vzorec, který se může vypočítat. Tento vzorec se ovšem zadává bez znaku „rovná se“ na začátku, tedy následovně:

row.AddCell().SetFormula("A1+B1")
row.AddCell().SetFormula("100*C1")

Sešit se vzorci:

Opět si ukažme zdrojový kód příkladu:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test08.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
    row.AddCell().SetInt(10)
    row.AddCell().SetInt(20)
    row.AddCell().SetFormula("A1+B1")
    row.AddCell().SetFormula("100*C1")
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

15. Buňky obsahující hypertextové odkazy

Buňky v sešitu mohou obsahovat i hypertextové odkazy, které je možné považovat za speciální typ hodnot. Hypertextový odkaz se programově vytváří metodou SetHyperlink, které se předává trojice parametrů: samotný odkaz (URL), text zobrazený v buňce a taktéž obsah bublinové nápovědy, která se zobrazí ve chvíli, kdy uživatel přejede kurzorem myši nad buňkou s hypertextovým odkazem. Příklad použití:

// přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
row.AddCell().SetHyperlink("https://www.root.cz", "Link na Root", " Informace nejen ze světa Linuxu. ISSN 1212-8309")

S výsledkem:

Opět si pochopitelně ukážeme úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu, který vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test09.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
    row.AddCell().SetHyperlink("https://www.root.cz", "Link na Root", " Informace nejen ze světa Linuxu. ISSN 1212-8309")
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

16. Základ práce se styly

V této kapitole si – prozatím ovšem ve stručnosti – ukážeme základy práce se styly buněk. Formát .xlsx se totiž od CSV odlišuje i v tom, že buňkám, z nichž se jednotlivé listy skládají, je možné přiřadit styl. Ten je reprezentován datovou strukturou, která vznikne konstruktorem:

style := xlsx.NewStyle()

Styly buněk jsou rozděleny podle své funkce do několika skupin: zarovnání, barva pozadí a popředí, font atd. Dnes se styly nebudeme zabývat do všech podrobností, takže si jen ukážeme přiřazení nového stylu buňce:

style.Alignment.Horizontal = "right"
style.Fill.FgColor = "FFa0FFa0"
style.Fill.PatternType = "solid"
style.Font.Bold = true
style.ApplyAlignment = true
style.ApplyFill = true
style.ApplyFont = true

Takto vytvořený styl přiřadíme buňce či několika buňkám:

cell := row.AddCell()
 
// nastavení stylu buňky
cell.SetStyle(style)

S výsledkem:

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test10.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    style := xlsx.NewStyle()
    style.Alignment.Horizontal = "right"
    style.Fill.FgColor = "FFa0FFa0"
    style.Fill.PatternType = "solid"
    style.Font.Bold = true
    style.ApplyAlignment = true
    style.ApplyFill = true
    style.ApplyFont = true
 
    // přidání buňky na řádek a naplnění hodnotou
    cell := row.AddCell()
    cell.SetString("Test")
 
    // nastavení stylu buňky
    cell.SetStyle(style)
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

17. Sdílení stylů mezi buňkami

V dnešním posledním demonstračním příkladu si ukážeme, co se stane ve chvíli, kdy styl přiřadíme dvěma buňkám, ovšem mezi přiřazením daný styl změníme. Nejprve se styl vytvoří a přiřadí první buňce, což pro nás není nic nového:

// přidání první buňky na řádek a naplnění hodnotou
cell := row.AddCell()
cell.SetString("Test #1")
 
// nastavení stylu buňky
cell.SetStyle(style)

Následně styl změníme, ovšem již bez jakýchkoli pokusů o modifikaci předchozí buňky:

style.Fill.FgColor = "ffffa0a0"
style.Fill.PatternType = "solid"
style.Font.Bold = false

A nakonec vytvoříme druhou buňku a přiřadíme jí upravený styl:

// přidání druhé buňky na řádek a naplnění hodnotou
cell = row.AddCell()
cell.SetString("Test #1")
 
// nastavení stylu buňky
cell.SetStyle(style)

Výsledek možná nemusí plně odpovídat našemu očekávání, protože styl bude u obou buněk totožný. Ve skutečnosti totiž buňky obsahují referenci na styl, takže pokud se styl změní, změní se automaticky i styl všech odpovídajících buněk:

Úplný zdrojový kód dnešního posledního demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/tealeg/xlsx/v3"
)
 
// jméno generovaného souboru
const spreadsheetName = "test11.xlsx"
 
func main() {
    // konstrukce struktury typu File
    worksheet := xlsx.NewFile()
 
    fmt.Println(worksheet)
 
    // přidání listu do sešitu
    sheet, err := worksheet.AddSheet("Tabulka1")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer sheet.Close()
 
    fmt.Println(sheet)
 
    // přidání řádku do tabulky
    row := sheet.AddRow()
 
    style := xlsx.NewStyle()
    style.Alignment.Horizontal = "right"
    style.Fill.FgColor = "ffa0ffa0"
    style.Fill.PatternType = "solid"
    style.Font.Bold = true
    style.ApplyAlignment = true
    style.ApplyFill = true
    style.ApplyFont = true
 
    // přidání první buňky na řádek a naplnění hodnotou
    cell := row.AddCell()
    cell.SetString("Test #1")
 
    // nastavení stylu buňky
    cell.SetStyle(style)
 
    style.Fill.FgColor = "ffffa0a0"
    style.Fill.PatternType = "solid"
    style.Font.Bold = false
 
    // přidání druhé buňky na řádek a naplnění hodnotou
    cell = row.AddCell()
    cell.SetString("Test #1")
 
    // nastavení stylu buňky
    cell.SetStyle(style)
 
    // pokus o uložení sešitu
    err = worksheet.Save(spreadsheetName)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
}

18. Obsah navazujících článků

V dnešním článku jsme si popsali pouze některé možnosti nabízené formátem Office Open XML Workbook a tím pádem i knihovnou xlsx. Příště si ukážeme především podrobnější práci se styly, sdílení stylů mezi jednotlivými listy, vkládání složitějších typů objektů atd.

skoleni

Existuje ještě jeden zajímavý způsob, jak uživatelům zpřístupnit tabulková data, a to dokonce bez nutnosti jejich manuálního importu do tabulkového procesoru. Je totiž možné použít aplikační programové rozhraní tabulkových procesorů dostupných online, tedy ve formě webových aplikací. Mezi známé tabulkové procesory tohoto typu patří Google Sheets ze sady Google Doc. Přes API je možné tabulky (resp. přesněji řečeno sešity a jejich jednotlivé listy) číst či do nich zapisovat přímo z aplikací nebo služeb. Tomuto zajímavému konceptu bude věnován samostatný článek (zaměříme se přitom na použití programovacího jazyka Go a taktéž na použití Pythonu).

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně stovku kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 csv1.go vytvoření jednoduché tabulky se čtyřmi řádky https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/csv1.go
2 csv2.go uložení celého obsahu tabulky jediným příkazem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/csv2.go
3 csv3.go vytvoření tabulky s vypočtenými hodnotami https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/csv3.go
4 csv4.go alternativní přístup se „streamováním“ výsledků https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/csv4.go
5 csv5.go ukázky omezení formátu CSV https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/csv5.go
       
6 spreadsheet01.go příklad, který se pokusí vytvořit prázdný sešit ve formátu Office Open XML Workbook https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet01.go
7 spreadsheet02.go sešit s jedním prázdným listem https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet02.go
8 spreadsheet03.go sešit se třemi prázdnými listy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet03.go
9 spreadsheet04.go přidání řádků a buněk do sešitu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet04.go
10 spreadsheet05.go zjednodušené přidání buňky na řádek s naplněním hodnotou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet05.go
11 spreadsheet06.go ukázka podporovaných formátů buněk https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet06.go
12 spreadsheet07.go podrobnější specifikace formátu zobrazení numerických hodnot https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet07.go
13 spreadsheet08.go přidání vzorců do sešitu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet08.go
14 spreadsheet09.go buňky obsahující hypertextové odkazy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet09.go
15 spreadsheet10.go základ práce se styly https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet10.go
16 spreadsheet11.go sdílení stylů mezi buňkami https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article67/spre­adsheet11.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Spreadsheet
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Spreadsheet
 2. List of spreadsheet software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_spreadsheet_sof­tware
 3. Processing spreadsheet data in Go
  https://appliedgo.net/spreadsheet/
 4. Package encoding/csv
  https://golang.org/pkg/en­coding/csv/#example_Writer
 5. Package sheets
  https://godoc.org/google.go­lang.org/api/sheets/v4
 6. Package xlsx
  https://github.com/tealeg/xlsx
 7. Comma-separated values
  https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
 8. Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files
  https://tools.ietf.org/html/rfc4180
 9. Tab-separated values
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tab-separated_values
 10. Office Open XML (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Office_Open_XML
 11. Standard ECMA-376: Office Open XML File Formats
  https://www.ecma-international.org/publica­tions/standards/Ecma-376.htm
 12. Adventure for the Atari 2600 Video Game Console by Warren Robinett
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/index.html
 13. Mapa hry Adventure
  http://www.warrenrobinett­.com/adventure/adv-map1.gif
 14. Integration Basics
  https://gafferongames.com/pos­t/integration_basics/
 15. Fix Your Timestep!
  https://gafferongames.com/pos­t/fix_your_timestep/
 16. Handling variable frame rate in SDL2
  https://gamedev.stackexchan­ge.com/questions/151877/han­dling-variable-frame-rate-in-sdl2
 17. Too Fast! (SDL fórum)
  https://discourse.libsdl.org/t/too-fast/11128
 18. Performance tricks (SDL fórum)
  https://discourse.libsdl.or­g/t/performance-tricks/6685
 19. Achieving a constant frame rate in SDL
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2548541/achieving-a-constant-frame-rate-in-sdl
 20. Object’s speed control against different framerates
  https://discourse.libsdl.org/t/objects-speed-control-against-different-framerates/14497/1
 21. Stránky projektu SDL
  http://www.libsdl.org/
 22. Simple DirectMedia Layer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Simple_DirectMedia_Lay­er
 23. SDL Language Bindings
  http://www.libsdl.org/languages.php
 24. SDL version 1.2.15
  http://www.libsdl.org/download-1.2.php
 25. SDL version 2.0.1
  http://www.libsdl.org/download-2.0.php
 26. Rozhraní go-sdl2
  https://github.com/veandco/go-sdl2
 27. Dokumentace k rozhraní go-sdl2
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2
 28. Dokumentace k balíčku sdl
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/sdl
 29. Dokumentace k balíčku gfx
  https://godoc.org/github.com/ve­andco/go-sdl2/gfx
 30. Cross-platform games development (part 1)
  http://renatoc.wait4.org/2010/02/04/cross-platform-games-development-part-1/
 31. Cross-platform games development (part 2)
  http://renatoc.wait4.org/tag/sdljava/
 32. Go Data Structures: Binary Search Tree
  https://flaviocopes.com/golang-data-structure-binary-search-tree/
 33. Gobs of data
  https://blog.golang.org/gobs-of-data
 34. Formát BSON
  http://bsonspec.org/
 35. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 36. Tvorba univerzálních projevů
  http://www.kyblsoft.cz/projevy
 37. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 38. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 39. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 40. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 41. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 42. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 43. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 44. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 45. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 46. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 47. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 48. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 49. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 50. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 51. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 52. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 53. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 54. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 55. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 56. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 57. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 58. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 59. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 60. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 61. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 62. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 63. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 64. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 65. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 66. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 67. gonum
  https://github.com/gonum
 68. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 69. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 70. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 71. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 72. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 73. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 74. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 75. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 76. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 77. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 78. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 79. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 80. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 81. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 82. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 83. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 84. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 85. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 86. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 87. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 88. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 89. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 90. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 91. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 92. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 93. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 94. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 95. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 96. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 97. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 98. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 99. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 100. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 101. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 102. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 103. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 104. xml.org
  http://www.xml.org/
 105. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 106. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 107. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 108. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 109. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 110. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 111. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 112. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 113. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 114. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 115. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 116. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 117. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 118. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 119. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 120. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 121. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 122. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 123. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 124. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 125. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 126. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 127. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 128. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 129. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 130. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 131. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 132. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 133. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 134. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 135. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 136. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 137. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 138. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 139. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 140. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 141. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 142. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 143. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 144. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 145. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 146. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 147. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 148. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 149. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 150. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 151. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 152. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 153. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 154. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 155. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 156. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 157. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 158. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 159. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 160. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 161. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 162. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 163. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 164. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 165. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 166. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 167. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 168. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 169. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 170. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 171. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 172. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 173. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 174. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 175. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 176. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 177. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 178. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 179. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 180. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 181. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 182. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 183. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 184. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 185. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 186. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 187. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 188. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 189. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 190. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 191. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 192. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 193. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 194. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 195. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 196. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 197. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 198. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 199. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 200. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 201. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 202. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 203. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 204. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 205. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 206. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 207. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 208. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 209. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 210. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 211. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 212. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 213. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 214. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 215. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 216. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 217. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 218. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 219. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 220. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 221. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 222. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 223. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 224. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 225. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 226. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 227. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 228. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 229. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 230. GoConvey
  http://goconvey.co/
 231. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 232. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 233. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 234. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 235. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 236. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 237. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 238. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 239. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 240. YAML
  https://yaml.org/
 241. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 242. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 243. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 244. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 245. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 246. Introducing JSON
  http://json.org/
 247. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 248. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 249. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 250. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 251. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 252. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 253. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 254. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 255. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 256. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 257. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 258. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 259. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 260. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 261. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 262. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 263. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 264. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 265. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 266. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 267. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 268. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 269. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 270. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 271. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 272. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 273. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 274. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 275. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 276. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 277. GoDoc
  https://godoc.org/
 278. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 279. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 280. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 281. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 282. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 283. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 284. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 285. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 286. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 287. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 288. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 289. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 290. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 291. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 292. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 293. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 294. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 295. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 296. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 297. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 298. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 299. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 300. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 301. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 302. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 303. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 304. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 305. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 306. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 307. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 308. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 309. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 310. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 311. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 312. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 313. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 314. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 315. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 316. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 317. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 318. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 319. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 320. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 321. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 322. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 323. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 324. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 325. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 326. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 327. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 328. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 329. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 330. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 331. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 332. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 333. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 334. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 335. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 336. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 337. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 338. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 339. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 340. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 341. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 342. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 343. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 344. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 345. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 346. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 347. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 348. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 349. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 350. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 351. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 352. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 353. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 354. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 355. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 356. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 357. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 358. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 359. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 360. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 361. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 362. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 363. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 364. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 365. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 366. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 367. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 368. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 369. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 370. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 371. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 372. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 373. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 374. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 375. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 376. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 377. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 378. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 379. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.