Hlavní navigace

Knihovny určené pro tvorbu testů v programovacím jazyce Go

2. 4. 2019
Doba čtení: 45 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Dnes navážeme na část předchozí, v níž jsme se seznámili s psaním jednotkových testů i s mockováním funkcí a metod. Dnes si popíšeme další knihovny, které jsou určeny pro usnadnění psaní jednotkových i integračních testů.

Obsah

1. Knihovny určené pro tvorbu testů v programovacím jazyce Go

2. Krátké zopakování – použití standardního balíčku testing pro vytvoření jednotkového testu

3. Výsledek běhu standardních jednotkových testů

4. Když možnosti balíčku testing nedostačují…

5. Přepis jednotkových testů s využitím balíčku oglematchers

6. Zjednodušení testů použitím „tečkového“ importu

7. Kombinace balíčků ogletest a oglematchers

8. Třetí varianta jednotkových testů

9. Knihovna assertions

10. Použití základních funkcí pro otestování platnosti předpokladů

11. Kombinace knihoven assert a assertions

12. Zjednodušení zápisu testů použitím „tečkového“ importu

13. Knihovna GoConvey

14. Přepis jednotkových testů s použitím knihovny GoConvey

15. Výsledky testů

16. Alternativní formát výstupu

17. Pořadí spouštění jednotlivých kroků definovaných v BDD testech

18. Výsledky BDD testů

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Knihovny určené pro tvorbu testů v programovacím jazyce Go

V předchozí části seriálu o programovacím jazyku Go jsme si řekli základní informace o tvorbě jednotkových testů (unit test) v jazyce Go. Připomeňme si jen ve stručnosti, že již v základní instalaci tohoto programovacího jazyka je programátorům k dispozici balíček nazvaný testing, který je možné pro psaní jednotkových testů použít. Současně je možné základnímu nástroji go, který spouští většinu standardních operací v kontextu ekosystému tohoto jazyka, předat příkaz test, jenž provede následující operace:

 1. Nalezne v aktuálním adresáři popř. i v případných podadresářích soubory končící na „_test.go“ (jména souborů by ovšem neměla začínat samotným podtržítkem).
 2. V těchto souborech se nástroj dále pokusí najít ty funkce, jejichž názvy začínají prefixem „Test“, za nímž následuje alespoň jedno velké písmeno (korektní název testu je tedy například „TestAdd“, ovšem nikoli už „Testik“).
 3. Tyto funkce se následně spustí s tím, že jejich prvním (a většinou i jediným) parametrem bude reference na strukturu typutesting.T. Existuje přitom možnost paralelního spouštění testů, což by nám však nemělo v praxi vadit, protože jednotlivé testy by měly být naprogramovány takovým způsobem, aby je bylo možné spouštět izolovaně.

Samotné jednotkové testy jsou psány přímo v programovacím jazyce Go, a to (alespoň při použití základního modulu testing) bez použití dalších specializovaných knihoven a případných nových jazykových konstrukcí. Slovy tvůrců tohoto jazyka:

„A related point is that testing frameworks tend to develop into mini-languages of their own, with conditionals and controls and printing mechanisms, but Go already has all those capabilities; why recreate them? We'd rather write tests in Go; it's one fewer language to learn and the approach keeps the tests straightforward and easy to understand.“

Poznámka: v praxi to znamená mj. i to, že nemůžeme použít (neexistující) klíčové slovo assert, což je mezi moderními programovacími jazyky spíše výjimka.

2. Krátké zopakování – použití standardního balíčku testing pro vytvoření jednotkového testu

Připomeňme si nyní, jak vlastně mohou jednotkové testy vypadat, nejprve v případě, že použijeme standardní balíček testing. Testovat budeme známou funkci pro výpočet faktoriálu, která je implementována rekurzivním výpočtem (což možná není pro jazyk Go příliš idiomatické a vlastně ani nejrychlejší řešení). Tato funkce, kterou budeme v rámci dnešního článku testovat hned několika různými způsoby a knihovnami, je implementována následujícím způsobem:

package factorial
 
func Factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return 1
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * Factorial(n-1)
    }
}
Poznámka: funkci pro výpočet faktoriálu je pochopitelně možné napsat i jednodušším způsobem (minimálně lze ušetřit jednu programovou větev), ovšem ukázaná implementace má tu výhodu, že ji lze snadno měnit a zkoušet tak vliv provedených změn na jednotlivé testy.

Jednotkové testy budou uloženy v souboru nazvaném factorial_test.go. V tomto souboru samozřejmě může být napsáno libovolné množství jednotkových testů, pouze musíme dodržet výše zmíněnou jmennou konvenci. Povšimněte si, že v jednotlivých testech explicitně zapisujeme podmínky a v nich se volají metody t.Error, t.Errorf, t.Fail, t.FailNow, t.Fatal atd., s nimiž jsme se seznámili minule:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(0)
    if result != 1 {
        t.Errorf("Expected that 0! == 1, but got %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(1)
    if result != 1 {
        t.Errorf("Expected that 1! == 1, but got %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(5)
    if result <= 10 || result >= 10000 {
        t.Errorf("Expected that 5! == is between 10..10000")
    }
}
 
func TestFactorialForSmallNumberNegative(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(20)
    if result <= 10 || result >= 10000 {
        t.Errorf("Expected that 20! == is between 10..10000")
    }
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    if result != expected {
        t.Errorf("Expected that 10! == %d, but got %d instead", expected, result)
    }
}
 
func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(20)
    if result <= 0 {
        t.Errorf("Expected that 20! > 0, but got negative number %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(30)
    if result <= 0 {
        t.Errorf("Expected that 30! > 0, but got negative number %d instead", result)
    }
}

3. Výsledek běhu standardních jednotkových testů

Zajímavé bude i samotné spuštění jednotkových testů, protože dva testy jsou schválně napsány takovým způsobem, aby jimi testovaná podmínka ve skutečnosti nebyla splněna. Aby bylo možné získat podrobnější informace i o těch testech, které proběhly korektně, použijeme při spouštění příkazu go test i přepínač -v (verbose):

$ go test -v

Výsledky by měly vypadat takto:

=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
--- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumberNegative
--- FAIL: TestFactorialForSmallNumberNegative (0.00s)
  factorial_test.go:32: Expected that 20! == is between 10..10000
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForBigNumber
--- PASS: TestFactorialForBigNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForEvenBiggerNumber
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s)
  factorial_test.go:54: Expected that 30! > 0, but got negative number -8764578968847253504 instead
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_18/01_factorial_testing  0.004s
Poznámka: jeden z testů byl napsán schválně takovým způsobem, aby jeho podmínka nebyla splněna. Další z testů, které nebyly úspěšné, sice teoreticky správně předpokládá, že faktoriál jakékoli celé hodnoty by měl být kladné číslo, ovšem kvůli přetečení výsledků při použití datového typu int64 tato podmínka ve skutečnosti není vždy splněna (ostatně si můžete sami vyzkoušet, pro jaké n je funkce korektní a pro jaké by bylo zapotřebí použít balíček big a jeho datový typ Int s prakticky neomezenou přesností).

Pokud do testu přidáme funkci začínající prefixem „Test“, ovšem se špatným (či neexistujícím) typem parametru, bude tento problém nahlášen při pokusu o spuštění jednotkových testů:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    "testing"
)
 
func TestX() {
    println("TestX")
}
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(0)
    if result != 1 {
        t.Errorf("Expected that 0! == 1, but got %d instead", result)
    }
}

V případě, že se testy pokusíme spustit, bude zpráva o špatné signatuře (hlavičce) funkce s implementací testu nahlášena již ve fázi přípravy testů (nikoli až při jejich běhu):

$ go test -v
 
# factorial
/home/test/go/src/factorial/factorial_test.go:8:1: wrong signature for TestX, must be: func TestX(t *testing.T)
FAIL  factorial [setup failed]

4. Když možnosti balíčku testing nedostačují…

Již při letmém pohledu na jednotkové testy, které jsme si ukázali v předchozích dvou kapitolách, je patrné, že se v nich prakticky neustále opakují ty samé operace: zavolání testované funkce (nebo metody), porovnání výsledků zavolané funkce s očekávanými hodnotami a případné zahlášení chybného výsledku v programové větvi s podmínkou. To sice plně odpovídá záměrům tvůrců programovacího jazyka Go, ovšem je nutné si uvědomit, že (pravděpodobně) velká většina programátorů, kteří jazyk Go používají, vyvíjí SW i v jiných programovacích jazycích, v nichž může být přístup k tvorbě jednotkových testů odlišný. Z tohoto důvodu pravděpodobně nebude příliš velkým překvapením, že vzniklo relativně velké množství různých knihoven i celých nástrojů, jejichž cílem je umožnit psát jednotkové a integrační testy sice přímo v programovacím jazyku Go, ovšem s minimem ručního a explicitního zápisu programových bloků if s podmínkami. Dnes si některé z těchto knihoven alespoň ve stručnosti představíme:

 1. Pomocná knihovna oglematchers usnadňující specifikaci podmínek.
 2. Knihovna ogletest využívající zmíněnou knihovnu oglematchers.
 3. Jednoduše použitelná knihovna assertions, opět usnadňující specifikaci podmínek.
 4. Knihovna nazvaná assert, která doplňuje knihovnu assertions.
 5. A konečně se jedná o knihovnu se jménem GoConvey.

5. Přepis jednotkových testů s využitím balíčku oglematchers

První z knihoven, s níž se dnes seznámíme, se jmenuje oglematchers a její zdrojové kódy nalezneme na GitHubu na adrese https://github.com/jacobsa/o­glematchers. Striktně řečeno se vlastně nejedná o knihovnu určenou pro vytváření plnohodnotných jednotkových testů, ale „pouze“ o sadu pomocných funkcí umožňujících explicitnější zápis podmínek pro jednotkové testy. Dobré vlastnosti knihovny oglematchers plně oceníme až ve chvíli, kdy je zkombinujeme s knihovnou ogletest, s níž se seznámíme až v sedmé kapitole.

Instalace této knihovny probíhá naprosto stejným způsobem, jako instalace prakticky jakéhokoli jiného balíčku programovacího jazyka Go:

$ go get -u github.com/jacobsa/oglematchers

Principem, na němž je knihovna oglematchers založena, jsou takzvané matchery, což jsou objekty testující jednu či více podmínek, které se jednou vytvoří a následně je možné je použít ve více testech či ve více krocích jediného testu. Navíc je možné matchery různým způsobem kombinovat ve stylu „musí platit alespoň jedna z podmínek“ nebo „musí současně platit všechny podmínky“. Nezávisle na tom, jakým způsobem je matcher vytvořen, nabízí programátorům metodu Matches, které se předá testovaná hodnota či testované hodnoty a výsledkem je buď návratová hodnota nil ve chvíli, kdy test proběhl v pořádku, či „nenilová“ hodnota reprezentující chybu:

Poznámka: velkou předností matcherů oproti explicitně zapisovaným podmínkám je právě možnost použít je v libovolném množství jednotkových testů. Toho lze samozřejmě dosáhnout i při použití standardní knihovny testing, protože funkce jsou v jazyku Go plnohodnotným datovým typem (a tedy je lze uložit do proměnné atd. atd.), ovšem výsledný zápis nebude příliš standardní.

Jednotkové testy naprogramované s využitím základní knihovny testing je samozřejmě možné relativně snadno přepsat takovým způsobem, aby se použily některé možnosti nabízené knihovnou oglematchers. Nejprve se podívejme na ty testy, v nichž je použita jednoduchá podmínka porovnávající výsledek výpočtu faktoriálu s očekávanou hodnotou. Povšimněte si, že se skutečně jedná o pomocnou knihovnu, protože používáme všechny konvence, které známe ze standardní knihovny testing; pouze samotný zápis testované podmínky a její vyhodnocení je odlišný. V tom nejjednodušším případě můžeme zkonstruovat matcher, který porovná hodnotu vypočtenou funkcí Factorial s očekávanou hodnotou. Samotný matcher se v takovém případě sestrojí konstruktorem Equals:

func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(0)
    m := oglematchers.Equals(1)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 0! == 1, but got %d instead", result)
    }
}

Samozřejmě jsou k dispozici i jiné typy matcherů, například takový matcher, který testuje podmínku „větší než“. Ten se vytvoří konstruktorem GreaterThan; opět je samozřejmě k dispozici metoda Matches pro vlastní testování:

func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(20)
    m := oglematchers.GreaterThan(0)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 20! > 0, but got negative number %d instead", result)
    }
}

Zajímavější jsou ty jednotkové testy, ve kterých se používají dvě podmínky, které musí platit současně. Zde je možné vytvořit matcher konstruktorem AllOf, jemuž se předají další matchery, jejichž podmínky musí platit současně. Podobným způsobem je možné v případě potřeby konstruovat i složitější podmínky:

func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(5)
    m := oglematchers.AllOf(
        oglematchers.GreaterThan(10),
        oglematchers.LessThan(10000))
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 5! == is between 10..10000")
    }
}

Úplný kód příkladu s přepsanými jednotkovými testy může vypadat následovně:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    "github.com/jacobsa/oglematchers"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(0)
    m := oglematchers.Equals(1)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 0! == 1, but got %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(1)
    m := oglematchers.Equals(1)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 1! == 1, but got %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(5)
    m := oglematchers.AllOf(
        oglematchers.GreaterThan(10),
        oglematchers.LessThan(10000))
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 5! == is between 10..10000")
    }
}
 
func TestFactorialForSmallNumberNegative(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(20)
    m := oglematchers.AllOf(
        oglematchers.GreaterThan(10),
        oglematchers.LessThan(10000))
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 20! == is between 10..10000")
    }
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    m := oglematchers.Equals(expected)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 10! == %d, but got %d instead", expected, result)
    }
}
 
func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(20)
    m := oglematchers.GreaterThan(0)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 20! > 0, but got negative number %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(30)
    m := oglematchers.GreaterThan(0)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 30! > 0, but got negative number %d instead", result)
    }
}

Vzhledem k tomu, že jsme použili stejný formát testů, jaký odpovídá standardnímu balíčku testing, budou se i samotné testy spouštět naprosto stejným způsobem, jako běžné jednotkové testy:

$ go test
 
--- FAIL: TestFactorialForSmallNumberNegative (0.00s)
  factorial_test.go:41: Expected that 20! == is between 10..10000
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s)
  factorial_test.go:66: Expected that 30! > 0, but got negative number -8764578968847253504 instead
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_18/02_factorial_oglematchers   0.004s

6. Zjednodušení testů použitím „tečkového“ importu

Psaní prefixu „oglematchers“ před všemi funkcemi z balíčku oglematchers je v případě tvorby jednotkových testů většinou nadbytečné, protože (opět většinou) v modulech s jednotkovými testy importujeme pouze omezené množství dalších balíčků – testovaný balíček, balíček oglematchers a pochopitelně i balíček testing. Samotný zápis zdrojového kódu s testy si v takovém případě můžeme zjednodušit použitím „tečkového“ importu, s nímž jsme se již seznámili v předchozích částech tohoto seriálu:

import (
    "factorial"
    . "github.com/jacobsa/oglematchers"
    "testing"
)

Podívejme se nyní na to, jak bude vypadat přepsaný zdrojový kód se všemi jednotkovými testy. Samotná logika testů zůstává zachována, pouze není nutné psát prefix s názvem balíčku:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    . "github.com/jacobsa/oglematchers"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(0)
    m := Equals(1)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 0! == 1, but got %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(1)
    m := Equals(1)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 1! == 1, but got %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(5)
    m := AllOf(
        GreaterThan(10),
        LessThan(10000))
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 5! == is between 10..10000")
    }
}
 
func TestFactorialForSmallNumberNegative(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(20)
    m := AllOf(
        GreaterThan(10),
        LessThan(10000))
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 20! == is between 10..10000")
    }
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    m := Equals(expected)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 10! == %d, but got %d instead", expected, result)
    }
}
 
func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(20)
    m := GreaterThan(0)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 20! > 0, but got negative number %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(30)
    m := GreaterThan(0)
    if m.Matches(result) != nil {
        t.Errorf("Expected that 30! > 0, but got negative number %d instead", result)
    }
}

Vzhledem k tomu, že se logika jednotlivých jednotkových testů nezměnila, je pochopitelné, že i jejich výsledky budou naprosto stejné, o čemž se samozřejmě můžeme velmi snadno přesvědčit:

$ go test
 
--- FAIL: TestFactorialForSmallNumberNegative (0.00s)
  factorial_test.go:41: Expected that 20! == is between 10..10000
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s)
  factorial_test.go:66: Expected that 30! > 0, but got negative number -8764578968847253504 instead
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_18/03_factorial_oglematchers2   0.004s

7. Kombinace balíčků ogletest a oglematchers

Možnosti poskytované knihovnou oglematchers v celé šíři oceníme až ve chvíli, kdy ji zkombinujeme s knihovnou nazvanou ogletest (asi není nutno dodávat, že obě knihovny pochází ze stejného zdroje). Knihovna ogletest se snaží nahradit některé koncepty základní knihovny testing, což vyžaduje provedení určitých změn ve struktuře testů. Stále se sice využívá příkazu go test, ovšem v celém souboru s jednotkovými testy se bude nacházet jen jediný test, který vlastně bude spouštět všechny testy další. Tento speciální test může vypadat následovně:

func TestOgletest(t *testing.T) {
    ogletest.RunTests(t)
}

Dále vytvoříme datovou strukturu, v níž bude možné udržovat kontext, v rámci něhož jsou jednotkové testy spouštěny:

type FactorialTest struct{}

Tuto strukturu bude nutné zaregistrovat ve funkci init:

func init() {
    ogletest.RegisterTestSuite(&FactorialTest{})
}

V tomto okamžiku je možné spustit všechny jednotkové testy, které jsou implementovány jako metody datového typu FactorialTest, například:

func (t *FactorialTest) FactorialForZero() {
    result := factorial.Factorial(0)
    ogletest.ExpectThat(result, oglematchers.Equals(1))
}

nebo:

func (t *FactorialTest) TestFactorialSmallNumberNegative() {
    result := factorial.Factorial(20)
    ogletest.ExpectThat(result, oglematchers.AllOf(
        oglematchers.GreaterThan(10),
        oglematchers.LessThan(10000)))
}
Poznámka: povšimněte si, že v tomto případě není nutné, aby měly funkce/metody s implementací jednotkových testů nějaká speciální jména.

V knihovně ogletest nalezneme dvě skupiny funkcí určených pro psaní jednotkových testů. V první skupině (Expect*) jsou funkce s podmínkou, při jejímž nesplnění se zaznamená chyba a test pokračuje dále. Ve druhé skupině (Assert*) naopak nalezneme takové funkce, které při nesplnění podmínky aktuálně spuštěný test ukončí. Samotné podmínky jsou v obou skupinách prakticky totožné:

První skupina Druhá skupina
ExpectEq AssertEq
ExpectFalse AssertFalse
ExpectGe AssertGe
ExpectGt AssertGt
ExpectLe AssertLe
ExpectLt AssertLt
ExpectNe AssertNe
ExpectThat AssertThat
ExpectTrue AssertTrue

V příkladu použijeme funkci ExpectThat, která jako testovanou podmínku akceptuje matcher.

8. Třetí varianta jednotkových testů

Podívejme se nyní na způsob reimplementace jednotkových testů, v nichž se použije jak knihovna oglematchers, tak i knihovna ogletest. V každém testu nejprve vytvoříme instanci matcheru a posléze porovnáme očekávaný výsledek s výsledkem vypočteným funkcí faktoriálu, a to s využitím funkce ExpectThat, o níž jsme se zmínili v předchozí kapitole. Novou variantu jednotkových testů najdeme na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/04_fac­torial_ogletest/factorial_tes­t.go:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    "github.com/jacobsa/oglematchers"
    "github.com/jacobsa/ogletest"
    "testing"
)
 
func TestOgletest(t *testing.T) {
    ogletest.RunTests(t)
}
 
type FactorialTest struct{}
 
func init() {
    ogletest.RegisterTestSuite(&FactorialTest{})
}
 
func (t *FactorialTest) FactorialForZero() {
    result := factorial.Factorial(0)
    ogletest.ExpectThat(result, oglematchers.Equals(1))
}
 
func (t *FactorialTest) FactorialForOne() {
    result := factorial.Factorial(1)
    ogletest.ExpectThat(result, oglematchers.Equals(1))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialSmallNumber() {
    result := factorial.Factorial(5)
    ogletest.ExpectThat(result, oglematchers.AllOf(
        oglematchers.GreaterThan(10),
        oglematchers.LessThan(10000)))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialSmallNumberNegative() {
    result := factorial.Factorial(20)
    ogletest.ExpectThat(result, oglematchers.AllOf(
        oglematchers.GreaterThan(10),
        oglematchers.LessThan(10000)))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialForTen() {
    result := factorial.Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    ogletest.ExpectThat(result, oglematchers.Equals(expected))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialBigNumber() {
    result := factorial.Factorial(20)
    ogletest.ExpectThat(result, oglematchers.GreaterThan(0))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialEvenBiggerNumber() {
    result := factorial.Factorial(30)
    ogletest.ExpectThat(result, oglematchers.GreaterThan(0))
}

Testy opět spustíme příkazem:

$ go test

Tentokrát je ovšem už z výstupu patrné, že se o samotné spouštění jednotlivých podmínek stará knihovna ogletest a nikoli testing:

[----------] Running tests from FactorialTest
[ RUN   ] FactorialTest.FactorialForZero
[    OK ] FactorialTest.FactorialForZero
[ RUN   ] FactorialTest.FactorialForOne
[    OK ] FactorialTest.FactorialForOne
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialSmallNumber
[    OK ] FactorialTest.TestFactorialSmallNumber
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialSmallNumberNegative
factorial_test.go:39:
Expected: greater than 10, and less than 10000
Actual:  2432902008176640000
 
[ FAILED ] FactorialTest.TestFactorialSmallNumberNegative
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialForTen
[    OK ] FactorialTest.TestFactorialForTen
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialBigNumber
[    OK ] FactorialTest.TestFactorialBigNumber
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialEvenBiggerNumber
factorial_test.go:57:
Expected: greater than 0
Actual:  -8764578968847253504
 
[ FAILED ] FactorialTest.TestFactorialEvenBiggerNumber
[----------] Finished with tests from FactorialTest
--- FAIL: TestOgletest (0.00s)
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_18/04_factorial_ogletest 0.005s

Samozřejmě nám nic nebrání použít „tečkový“ import, v tomto případě jak knihovny oglematchers, tak i knihovny ogletest. K žádnému konfliktu ve jménech identifikátorů by nemělo dojít, a samotná implementace testů se zkrátí a vlastně i zpřehlední:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    . "github.com/jacobsa/oglematchers"
    . "github.com/jacobsa/ogletest"
    "testing"
)
 
func TestOgletest(t *testing.T) {
    RunTests(t)
}
 
type FactorialTest struct{}
 
func init() {
    RegisterTestSuite(&FactorialTest{})
}
 
func (t *FactorialTest) FactorialForZero() {
    result := factorial.Factorial(0)
    ExpectThat(result, Equals(1))
}
 
func (t *FactorialTest) FactorialForOne() {
    result := factorial.Factorial(1)
    ExpectThat(result, Equals(1))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialSmallNumber() {
    result := factorial.Factorial(5)
    ExpectThat(result, AllOf(
        GreaterThan(10),
        LessThan(10000)))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialSmallNumberNegative() {
    result := factorial.Factorial(20)
    ExpectThat(result, AllOf(
        GreaterThan(10),
        LessThan(10000)))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialForTen() {
    result := factorial.Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    ExpectThat(result, Equals(expected))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialBigNumber() {
    result := factorial.Factorial(20)
    ExpectThat(result, GreaterThan(0))
}
 
func (t *FactorialTest) TestFactorialEvenBiggerNumber() {
    result := factorial.Factorial(30)
    ExpectThat(result, GreaterThan(0))
}

Se shodnými výsledky:

[----------] Running tests from FactorialTest
[ RUN   ] FactorialTest.FactorialForZero
[    OK ] FactorialTest.FactorialForZero
[ RUN   ] FactorialTest.FactorialForOne
[    OK ] FactorialTest.FactorialForOne
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialSmallNumber
[    OK ] FactorialTest.TestFactorialSmallNumber
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialSmallNumberNegative
factorial_test.go:39:
Expected: greater than 10, and less than 10000
Actual:  2432902008176640000

[ FAILED ] FactorialTest.TestFactorialSmallNumberNegative
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialForTen
[    OK ] FactorialTest.TestFactorialForTen
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialBigNumber
[    OK ] FactorialTest.TestFactorialBigNumber
[ RUN   ] FactorialTest.TestFactorialEvenBiggerNumber
factorial_test.go:57:
Expected: greater than 0
Actual:  -8764578968847253504

[ FAILED ] FactorialTest.TestFactorialEvenBiggerNumber
[----------] Finished with tests from FactorialTest
--- FAIL: TestOgletest (0.00s)
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_18/05_factorial_ogletest2 0.004s

9. Knihovna assertions

Třetí doplňkovou knihovnou určenou pro usnadnění psaní testů, s níž se v dnešním článku setkáme, je knihovna nazvaná assertions, jejíž repositář naleznete na adrese https://github.com/smartys­treets/assertions. V této knihovně je deklarováno několik funkcí, které se používají podobným způsobem jako klasické aserce. Zajímavé je, že ve chvíli, kdy je testovaná podmínka splněna, vrací tyto funkce prázdný řetězec (nikoli nil!), v opačném případě řetězec s popisem podmínky i důvodem, proč nebyla splněna – tyto informace tedy nebudeme muset zapisovat ručně.

Mezi aserce, které lze použít v testech patří:

Funkce/aserce
ShouldAlmostEqual
ShouldBeBetween
ShouldBeBetweenOrEqual
ShouldBeBlank
ShouldBeChronological
ShouldBeEmpty
ShouldBeError
ShouldBeFalse
ShouldBeGreaterThan
ShouldBeGreaterThanOrEqualTo
ShouldBeIn
ShouldBeLessThan
ShouldBeLessThanOrEqualTo
ShouldBeNil
ShouldBeTrue
ShouldBeZeroValue
ShouldContain
ShouldContainKey
ShouldContainSubstring
ShouldEndWith
ShouldEqual
ShouldEqualJSON
ShouldEqualTrimSpace
ShouldEqualWithout
ShouldHappenAfter
ShouldHappenBefore
ShouldHappenBetween
ShouldHappenOnOrAfter
ShouldHappenOnOrBefore
ShouldHappenOnOrBetween
ShouldHappenWithin
ShouldHaveLength
ShouldHaveSameTypeAs
ShouldImplement
ShouldNotAlmostEqual
ShouldNotBeBetween
ShouldNotBeBetweenOrEqual
ShouldNotBeBlank
ShouldNotBeChronological
ShouldNotBeEmpty
ShouldNotBeIn
ShouldNotBeNil
ShouldNotBeZeroValue
ShouldNotContain
ShouldNotContainKey
ShouldNotContainSubstring
ShouldNotEndWith
ShouldNotEqual
ShouldNotHappenOnOrBetween
ShouldNotHappenWithin
ShouldNotHaveSameTypeAs
ShouldNotImplement
ShouldNotPanic
ShouldNotPanicWith
ShouldNotPointTo
ShouldNotResemble
ShouldNotStartWith
ShouldPanic
ShouldPanicWith
ShouldPointTo
ShouldResemble
ShouldStartWith

Význam většiny asercí by měl být zřejmý z jejich pojmenování.

10. Použití základních funkcí pro otestování platnosti předpokladů

V následujícím demonstračním příkladu je ukázáno použití některých asercí zmíněných v deváté kapitole, zejména asercí ShouldEqual, ShouldBeGreaterThan a ShouldBeBetween. Výsledky testů prozatím pouze vytiskneme na standardní výstup. Zdrojový kód s testy naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/06_fac­torial_assertions/factori­al_test.go:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    "github.com/smartystreets/assertions"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(0)
    println(assertions.ShouldEqual(result, 1))
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(1)
    println(assertions.ShouldEqual(result, 1))
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(5)
    println(assertions.ShouldBeBetween(result, 10, 10000))
}
 
func TestFactorialForSmallNegative(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(20)
    println(assertions.ShouldBeBetween(result, 10, 10000))
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    println(assertions.ShouldEqual(result, expected))
}
 
func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(20)
    println(assertions.ShouldBeGreaterThan(result, 0))
}
 
func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) {
    result := factorial.Factorial(30)
    println(assertions.ShouldBeGreaterThan(result, 0))
}

V tomto případě všechny testy pochopitelně projdou bez chyby, ovšem informace o všech nesplněných podmínkách se vypíšou na terminál:

=== RUN  TestFactorialForZero
 
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
 
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
 
--- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNegative
Expected '2432902008176640000' to be between '10' and '10000' (but it wasn't)!
--- PASS: TestFactorialForSmallNegative (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
 
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForBigNumber
 
--- PASS: TestFactorialForBigNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForEvenBiggerNumber
Expected '-8764578968847253504' to be greater than '0' (but it wasn't)!
--- PASS: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s)
PASS
ok   _/home/tester/go-root/article_18/06_factorial_assertions    0.005s

11. Kombinace knihoven assert a assertions

Knihovnu assertions, resp. přesněji řečeno funkce/aserce z této knihovny, můžeme snadno zkombinovat s další knihovnou nazvanou přímočaře a jednoduše assert. Tuto knihovnu nainstalujete příkazem:

$ go get github.com/mockupcode/gunit 

Prakticky jedinou veřejně dostupnou funkcí z této knihovny je funkce Equal, která se používá pro porovnání dvou hodnot libovolných typů, což je ostatně patrné i při pohledu na další demonstrační příklad:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    "github.com/mockupcode/gunit/assert"
    "github.com/smartystreets/assertions"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    assert := assert.GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(0)
    assert.Equal(assertions.ShouldEqual(result, 1), "")
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    assert := assert.GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(1)
    assert.Equal(assertions.ShouldEqual(result, 1), "")
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    assert := assert.GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(5)
    assert.Equal(assertions.ShouldBeBetween(result, 10, 10000), "")
}
 
func TestFactorialForSmallNegative(t *testing.T) {
    assert := assert.GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(20)
    assert.Equal(assertions.ShouldBeBetween(result, 10, 10000), "")
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    assert := assert.GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    assert.Equal(assertions.ShouldEqual(result, expected), "")
}
 
func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    assert := assert.GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(20)
    assert.Equal(assertions.ShouldBeGreaterThan(result, 0), "")
}
 
func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) {
    assert := assert.GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(30)
    assert.Equal(assertions.ShouldBeGreaterThan(result, 0), "")
}

Nyní již budou některé testy korektně hlásit všechny nalezené problémy, a to automaticky generovanými a přitom snadno pochopitelnými chybovými zprávami:

=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
--- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNegative
--- FAIL: TestFactorialForSmallNegative
    factorial_test.go:33: Expected Expected '2432902008176640000' to be between '10' and '10000' (but it wasn't)! but found .
--- FAIL: TestFactorialForSmallNegative (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForBigNumber
--- PASS: TestFactorialForBigNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForEvenBiggerNumber
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber
    factorial_test.go:52: Expected Expected '-8764578968847253504' to be greater than '0' (but it wasn't)! but found .
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s)
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_18/07_factorial_assertions2    0.006s

12. Zjednodušení zápisu testů použitím „tečkového“ importu

Opět si můžeme zápis testů zjednodušit použitím již několikrát zmíněného „tečkového“ importu, jak je to ukázáno v dalším demonstračním příkladu:

package factorial_test
 
import (
    "factorial"
    . "github.com/mockupcode/gunit/assert"
    . "github.com/smartystreets/assertions"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    assert := GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(0)
    assert.Equal(ShouldEqual(result, 1), "")
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    assert := GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(1)
    assert.Equal(ShouldEqual(result, 1), "")
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    assert := GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(5)
    assert.Equal(ShouldBeBetween(result, 10, 10000), "")
}
 
func TestFactorialForSmallNegative(t *testing.T) {
    assert := GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(20)
    assert.Equal(ShouldBeBetween(result, 10, 10000), "")
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    assert := GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    assert.Equal(ShouldEqual(result, expected), "")
}
 
func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    assert := GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(20)
    assert.Equal(ShouldBeGreaterThan(result, 0), "")
}
 
func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) {
    assert := GetAssertion(t)
    result := factorial.Factorial(30)
    assert.Equal(ShouldBeGreaterThan(result, 0), "")
}

Výsledky běhu testů budou podle očekávání shodné s předchozími výsledky:

=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
--- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNegative
--- FAIL: TestFactorialForSmallNegative
    factorial_test.go:33: Expected Expected '2432902008176640000' to be between '10' and '10000' (but it wasn't)! but found .
--- FAIL: TestFactorialForSmallNegative (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForBigNumber
--- PASS: TestFactorialForBigNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForEvenBiggerNumber
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber
    factorial_test.go:52: Expected Expected '-8764578968847253504' to be greater than '0' (but it wasn't)! but found .
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s)
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_18/08_factorial_assertions3    0.004s

13. Knihovna GoConvey

Již minule jsme se zmínili o nástroji pojmenovaném GoConvey, ovšem především z toho důvodu, abychom si představili jeho webové uživatelské rozhraní používané jak pro spouštění testů, tak i pro prezentaci jejich výsledků. Ovšem základem, na němž je nástroj GoConvey postaven, je knihovna určená pro psaní testů, které již většinou nemusejí mít tvar klasických jednotkových testů, ale spíše testů s popisem chování daného systému (behavio(u)r tests).

Poznámka: celou knihovnu budeme nazývat plným jménem GoConvery, i když se importovaný balíček bude jmenovat pouze convey.

Testy vytvořené s využitím této knihovny popisují očekávané chování systému (tedy většinou změnu jeho stavu), takže můžeme například psát:

convey.Convey("0! should be equal 1", t, func() {
    convey.So(Factorial(0), convey.ShouldEqual, 1)
})

Povšimněte si, že samotné otestování je v tomto případě většinou realizováno anonymní funkcí, která je předaná do funkce Convey.

14. Přepis jednotkových testů s použitím knihovny GoConvey

Podívejme se, jakým způsobem by bylo možné napsat jednotkové testy (tedy ne přímo BDD testy) s využitím knihovny GoConvey, přesněji řečeno balíčku convey. Povšimněte si způsobu zápisu operandů funkce So:

convey.So(Factorial(0), convey.ShouldEqual, 1)
convey.So(Factorial(5), convey.ShouldBeBetween, 1, 10000)
convey.So(Factorial(30), convey.ShouldBeGreaterThan, 0)

Zdrojový kód celého příkladu vypadá následovně:

package factorial
 
import (
    "github.com/smartystreets/goconvey/convey"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    convey.Convey("0! should be equal 1", t, func() {
        convey.So(Factorial(0), convey.ShouldEqual, 1)
    })
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    convey.Convey("1! should be equal 1", t, func() {
        convey.So(Factorial(1), convey.ShouldEqual, 1)
    })
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    convey.Convey("5! should be between 1 and 10000", t, func() {
        convey.So(Factorial(5), convey.ShouldBeBetween, 1, 10000)
    })
}
 
func TestFactorialForSmallNumberNegative(t *testing.T) {
    convey.Convey("20! should be between 1 and 10000", t, func() {
        convey.So(Factorial(20), convey.ShouldBeBetween, 1, 10000)
    })
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    convey.Convey("10! should be equal to 3628800", t, func() {
        convey.So(Factorial(10), convey.ShouldEqual, 3628800)
    })
}
 
func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    convey.Convey("20! should be greater than zero", t, func() {
        convey.So(Factorial(20), convey.ShouldBeGreaterThan, 0)
    })
}
 
func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) {
    convey.Convey("30! should be greater than zero", t, func() {
        convey.So(Factorial(30), convey.ShouldBeGreaterThan, 0)
    })
}

15. Výsledky testů

Testy se v tomto případě spouští klasicky příkazem:

$ go test -v

Pokud máte terminál nakonfigurovaný takovým způsobem, aby zobrazovat většinu znaků Unicode, může výsledek vypadat takto:

=== RUN  TestFactorialForZero
 
 0! should be equal 1 ✔
 
 
1 total assertion
 
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
 
 1! should be equal 1 ✔
 
 
2 total assertions
 
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
 
 5! should be between 1 and 10000 ✔
 
 
3 total assertions
 
--- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumberNegative
 
 20! should be between 1 and 10000 ✘
 
 
Failures:
 
 * /home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go
 Line 28:
 Expected '2432902008176640000' to be between '1' and '10000' (but it wasn't)!
 goroutine 21 [running]:
 _/home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey.TestFactorialForSmallNumberNegative.func1()
    /home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go:28 +0xe6
 github.com/jtolds/gls.(*ContextManager).SetValues.func1(0x0)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/context.go:97 +0x3f2
 github.com/jtolds/gls.EnsureGoroutineId.func1()
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/gid.go:24 +0x2e
 github.com/jtolds/gls._m(0x0, 0xc00008a880)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:108 +0x31
 github.com/jtolds/gls.github_com_jtolds_gls_markS(0x0, 0xc00008a880)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:56 +0x35
 github.com/jtolds/gls.addStackTag(0x0, 0xc00008a880)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:49 +0x3a
 github.com/jtolds/gls.EnsureGoroutineId(0xc000078c00)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/gid.go:24 +0xc3
 github.com/jtolds/gls.(*ContextManager).SetValues(0xc000074540, 0xc000078ba0, 0xc00008a840)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/context.go:63 +0x147
 _/home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey.TestFactorialForSmallNumberNegative(0xc0000bc400)
    /home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go:27 +0x99
 testing.tRunner(0xc0000bc400, 0x5ac5f8)
    /opt/go/src/testing/testing.go:827 +0xbf
 created by testing.(*T).Run
    /opt/go/src/testing/testing.go:878 +0x353

 
 
4 total assertions
 
--- FAIL: TestFactorialForSmallNumberNegative (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
 
 10! should be equal to 3628800 ✔
 
 
5 total assertions
 
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForBigNumber
 
 20! should be greater than zero ✔
 
 
6 total assertions
 
--- PASS: TestFactorialForBigNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForEvenBiggerNumber
 
 30! should be greater than zero ✘
 
 
Failures:
 
 * /home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go
 Line 46:
 Expected '-8764578968847253504' to be greater than '0' (but it wasn't)!
 goroutine 24 [running]:
 _/home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey.TestFactorialForEvenBiggerNumber.func1()
    /home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go:46 +0xca
 github.com/jtolds/gls.(*ContextManager).SetValues.func1(0x0)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/context.go:97 +0x3f2
 github.com/jtolds/gls.EnsureGoroutineId.func1()
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/gid.go:24 +0x2e
 github.com/jtolds/gls._m(0x0, 0xc00008b000)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:108 +0x31
 github.com/jtolds/gls.github_com_jtolds_gls_markS(0x0, 0xc00008b000)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:56 +0x35
 github.com/jtolds/gls.addStackTag(0x0, 0xc00008b000)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:49 +0x3a
 github.com/jtolds/gls.EnsureGoroutineId(0xc000079200)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/gid.go:24 +0xc3
 github.com/jtolds/gls.(*ContextManager).SetValues(0xc000074540, 0xc0000791a0, 0xc00008afc0)
    /home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/context.go:63 +0x147
 _/home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey.TestFactorialForEvenBiggerNumber(0xc0000bc800)
    /home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go:45 +0x99
 testing.tRunner(0xc0000bc800, 0x5ac5d0)
    /opt/go/src/testing/testing.go:827 +0xbf
 created by testing.(*T).Run
    /opt/go/src/testing/testing.go:878 +0x353

 
 
7 total assertions
 
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s)
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/temp/go-root/article_18/09_factorial_convey    0.008s

Povšimněte si, že v případě nedodržení nějaké podmínky je vypsán celý stack trace.

Již bez zbytečného podrobnějšího vysvětlení si ukažme, jak vypadá úprava testů s využitím tečkového importu:

package factorial
 
import (
    . "github.com/smartystreets/goconvey/convey"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    Convey("0! should be equal 1", t, func() {
        So(Factorial(0), ShouldEqual, 1)
    })
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    Convey("1! should be equal 1", t, func() {
        So(Factorial(1), ShouldEqual, 1)
    })
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    Convey("5! should be between 1 and 10000", t, func() {
        So(Factorial(5), ShouldBeBetween, 1, 10000)
    })
}
 
func TestFactorialForSmallNumberNegative(t *testing.T) {
    Convey("20! should be between 1 and 10000", t, func() {
        So(Factorial(20), ShouldBeBetween, 1, 10000)
    })
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    Convey("10! should be equal to 3628800", t, func() {
        So(Factorial(10), ShouldEqual, 3628800)
    })
}
 
func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    Convey("20! should be greater than zero", t, func() {
        So(Factorial(20), ShouldBeGreaterThan, 0)
    })
}
 
func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) {
    Convey("30! should be greater than zero", t, func() {
        So(Factorial(30), ShouldBeGreaterThan, 0)
    })
}

16. Alternativní formát výstupu

V případě potřeby dalšího zpracování výsledků testů můžeme nástroj GoConvey přepínačem -convey-json donutit k tomu, aby se výsledky posílané na standardní výstup či do výstupního souboru uložily ve formě JSONu. Pro každou testovací funkci se bude jednat o samostatný záznam, který je možné z výstupu relativně snadno vyříznout:

=== RUN  TestFactorialForZero
>->->OPEN-JSON->->->
{
 "Title": "0! should be equal 1",
 "File": "/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go",
 "Line": 9,
 "Depth": 1,
 "Assertions": [
  {
   "File": "",
   "Line": 0,
   "Expected": "",
   "Actual": "",
   "Failure": "",
   "Error": null,
   "StackTrace": "",
   "Skipped": false
  }
 ],
 "Output": ""
},
<-<-<-CLOSE-JSON<-<-<
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
>->->OPEN-JSON->->->
{
 "Title": "1! should be equal 1",
 "File": "/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go",
 "Line": 15,
 "Depth": 1,
 "Assertions": [
  {
   "File": "",
   "Line": 0,
   "Expected": "",
   "Actual": "",
   "Failure": "",
   "Error": null,
   "StackTrace": "",
   "Skipped": false
  }
 ],
 "Output": ""
},
<-<-<-CLOSE-JSON<-<-<
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
>->->OPEN-JSON->->->
{
 "Title": "5! should be between 1 and 10000",
 "File": "/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go",
 "Line": 21,
 "Depth": 1,
 "Assertions": [
  {
   "File": "",
   "Line": 0,
   "Expected": "",
   "Actual": "",
   "Failure": "",
   "Error": null,
   "StackTrace": "",
   "Skipped": false
  }
 ],
 "Output": ""
},
<-<-<-CLOSE-JSON<-<-<
--- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumberNegative
>->->OPEN-JSON->->->
{
 "Title": "20! should be between 1 and 10000",
 "File": "/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go",
 "Line": 27,
 "Depth": 1,
 "Assertions": [
  {
   "File": "/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go",
   "Line": 28,
   "Expected": "",
   "Actual": "",
   "Failure": "Expected '2432902008176640000' to be between '1' and '10000' (but it wasn't)!",
   "Error": null,
   "StackTrace": "goroutine 8 [running]:\n_/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey.TestFactorialForSmallNumberNegative.func1()\n\t/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go:28 +0xe6\ngithub.com/jtolds/gls.(*ContextManager).SetValues.func1(0x0)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/context.go:97 +0x3f2\ngithub.com/jtolds/gls.EnsureGoroutineId.func1()\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/gid.go:24 +0x2e\ngithub.com/jtolds/gls._m(0x0, 0xc00000a8e0)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:108 +0x31\ngithub.com/jtolds/gls.github_com_jtolds_gls_markS(0x0, 0xc00000a8e0)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:56 +0x35\ngithub.com/jtolds/gls.addStackTag(0x0, 0xc00000a8e0)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:49 +0x3a\ngithub.com/jtolds/gls.EnsureGoroutineId(0xc00000ede0)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/gid.go:24 +0xc3\ngithub.com/jtolds/gls.(*ContextManager).SetValues(0xc00004a550, 0xc00000ed80, 0xc00000a8a0)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/context.go:63 +0x147\n_/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey.TestFactorialForSmallNumberNegative(0xc0000a6400)\n\t/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go:27 +0x99\ntesting.tRunner(0xc0000a6400, 0x5ac5f8)\n\t/opt/go/src/testing/testing.go:827 +0xbf\ncreated by testing.(*T).Run\n\t/opt/go/src/testing/testing.go:878 +0x353\n",
   "Skipped": false
  }
 ],
 "Output": ""
},
<-<-<-CLOSE-JSON<-<-<
--- FAIL: TestFactorialForSmallNumberNegative (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
>->->OPEN-JSON->->->
{
 "Title": "10! should be equal to 3628800",
 "File": "/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go",
 "Line": 33,
 "Depth": 1,
 "Assertions": [
  {
   "File": "",
   "Line": 0,
   "Expected": "",
   "Actual": "",
   "Failure": "",
   "Error": null,
   "StackTrace": "",
   "Skipped": false
  }
 ],
 "Output": ""
},
<-<-<-CLOSE-JSON<-<-<
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForBigNumber
>->->OPEN-JSON->->->
{
 "Title": "20! should be greater than zero",
 "File": "/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go",
 "Line": 39,
 "Depth": 1,
 "Assertions": [
  {
   "File": "",
   "Line": 0,
   "Expected": "",
   "Actual": "",
   "Failure": "",
   "Error": null,
   "StackTrace": "",
   "Skipped": false
  }
 ],
 "Output": ""
},
<-<-<-CLOSE-JSON<-<-<
--- PASS: TestFactorialForBigNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForEvenBiggerNumber
>->->OPEN-JSON->->->
{
 "Title": "30! should be greater than zero",
 "File": "/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go",
 "Line": 45,
 "Depth": 1,
 "Assertions": [
  {
   "File": "/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go",
   "Line": 46,
   "Expected": "",
   "Actual": "",
   "Failure": "Expected '-8764578968847253504' to be greater than '0' (but it wasn't)!",
   "Error": null,
   "StackTrace": "goroutine 11 [running]:\n_/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey.TestFactorialForEvenBiggerNumber.func1()\n\t/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go:46 +0xca\ngithub.com/jtolds/gls.(*ContextManager).SetValues.func1(0x0)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/context.go:97 +0x3f2\ngithub.com/jtolds/gls.EnsureGoroutineId.func1()\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/gid.go:24 +0x2e\ngithub.com/jtolds/gls._m(0x0, 0xc00000ae40)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:108 +0x31\ngithub.com/jtolds/gls.github_com_jtolds_gls_markS(0x0, 0xc00000ae40)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:56 +0x35\ngithub.com/jtolds/gls.addStackTag(0x0, 0xc00000ae40)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/stack_tags.go:49 +0x3a\ngithub.com/jtolds/gls.EnsureGoroutineId(0xc00000f350)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/gid.go:24 +0xc3\ngithub.com/jtolds/gls.(*ContextManager).SetValues(0xc00004a550, 0xc00000f2f0, 0xc00000ae00)\n\t/home/tester/go/src/github.com/jtolds/gls/context.go:63 +0x147\n_/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey.TestFactorialForEvenBiggerNumber(0xc0000a6800)\n\t/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey/behaviour_test.go:45 +0x99\ntesting.tRunner(0xc0000a6800, 0x5ac5d0)\n\t/opt/go/src/testing/testing.go:827 +0xbf\ncreated by testing.(*T).Run\n\t/opt/go/src/testing/testing.go:878 +0x353\n",
   "Skipped": false
  }
 ],
 "Output": ""
},
<-<-<-CLOSE-JSON<-<-<
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s)
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_18/09_factorial_convey  0.007s

17. Pořadí spouštění jednotlivých kroků definovaných v BDD testech

Při praktickém používání knihovny Convey je nutné si uvědomit, jakým způsobem se vlastně zajišťuje kontext (context), v němž jsou jednotlivé kroky jednotkových testů spouštěny. Pro vysvětlení této problematiky se podívejme na další (již poslední) příklad testů, v němž se pracuje se standardním řezem (slice). Tyto testy, jejichž zdrojový kód nalezneme na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article17/sli­ce_test/slice_test.go, tedy provádí testování vlastností základního datového typu programovacího jazyka Go:

package slices
 
import (
    "testing"
    . "github.com/smartystreets/goconvey/convey"
)
 
func TestSliceManipulation(t *testing.T) {
    Convey("Given an empty slice", t, func() {
        s := []int{}
 
        Convey("The slice should be empty initially", func() {
            So(s, ShouldBeEmpty)
        })
 
        Convey("When an item is added", func() {
            s = append(s, 1)
 
            Convey("The slice should not be empty", func() {
                So(s, ShouldNotBeEmpty)
            })
            Convey("The slice length should be one", func() {
                So(len(s), ShouldEqual, 1)
            })
            Convey("And length should NOT be zero, of course", func() {
                So(len(s), ShouldNotEqual, 0)
            })
            Convey("When another item is added", func() {
                s = append(s, 2)

                Convey("The slice length should be two", func() {
                    So(len(s), ShouldEqual, 2)
                })
                Convey("And length should NOT be zero, of course", func() {
                    So(len(s), ShouldNotEqual, 1)
                })
            })
 
            Convey("Now the slice length should be one again", func() {
                So(len(s), ShouldEqual, 1)
            })
        })
        Convey("And now the slice should be empty again", func() {
            So(s, ShouldBeEmpty)
        })
    })
}

Povšimněte si zejména těch řádků, na nichž se mění obsah řezu funkcí append (víme již, že řez je vlastně pouze „pohledem“ na pole, které slouží pro uložení jednotlivých prvků, toto pole je při některých operacích realokováno).

18. Výsledky BDD testů

Výsledky BDD testů nyní vypadají následovně:

CS24_early

=== RUN  TestSliceManipulation
 
 Given an empty slice
  The slice should be empty initially ✔
  When an item is added
   The slice should not be empty ✔
   The slice length should be one ✔
   And length should NOT be zero, of course ✔
   When another item is added
    The slice length should be two ✔
    And length should NOT be zero, of course ✔
   Now the slice length should be one again ✔
  And now the slice should be empty again ✔
 
 
8 total assertions

Testy v tomto případě běží (zdánlivě) paralelně, což znamená, že například poslední test stále vidí prázdný řez a nikoli řez, do něhož byly předchozími testy přidány dva prvky. Toto je velmi důležitá vlastnost celého systému GoConvey, která do značné míry zaručuje nezávislost testů (což samozřejmě neznamená, že například při práci se soubory dosáhneme ideální izolace testů).

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně jeden megabajt), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Soubor Popis Cesta
1 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/01_fac­torial_testing/factorial.go
1 factorial_test.go jednotkové testy naprogramované s využitím balíčku testing https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/01_fac­torial_testing/factorial_tes­t.go
       
2 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/02_fac­torial_oglematchers/facto­rial.go
2 factorial_test.go jednotkové testy využívající knihovnu oglematchers https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/02_fac­torial_oglematchers/facto­rial_test.go
       
3 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/03_fac­torial_oglematchers2/facto­rial.go
3 factorial_test.go použití „tečkové“ notace při importu knihoven https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/03_fac­torial_oglematchers2/facto­rial_test.go
       
4 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/04_fac­torial_ogletest/factorial­.go
4 factorial_test.go jednotkové testy používající knihovny oglematchers a ogletest https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/04_fac­torial_ogletest/factorial_tes­t.go
       
5 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/05_fac­torial_ogletest2/factorial­.go
5 factorial_test.go použití „tečkové“ notace při importu knihoven https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/05_fac­torial_ogletest2/factorial_tes­t.go
       
6 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/06_fac­torial_assertions/factori­al.go
6 factorial_test.go použití knihovny assertions pro tisk podmínek v jednotkovém testu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/06_fac­torial_assertions/factori­al_test.go
       
7 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/07_fac­torial_assertions2/factori­al.go
7 factorial_test.go použití knihovny assertions pro vytvoření jednotkových testů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/07_fac­torial_assertions2/factori­al_test.go
       
8 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/08_fac­torial_assertions3/factori­al.go
8 factorial_test.go použití „tečkové“ notace při importu knihoven https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/08_fac­torial_assertions3/factori­al_test.go
       
9 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/09_fac­torial_convey/factorial.go
9 behaviour_test.go BDD test založený na knihovně GoConvey https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/09_fac­torial_convey/behaviour_tes­t.go
       
10 factorial.go implementace funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/10_fac­torial_convey2/factorial.go
10 behaviour_test.go BDD test založený na knihovně GoConvey https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article18/10_fac­torial_convey2/behaviour_tes­t.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 2. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 3. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 4. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 5. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 6. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 7. Package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 8. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 9. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 10. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 11. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 12. GoConvey
  http://goconvey.co/
 13. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 14. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 15. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 16. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 17. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 18. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 19. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 20. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 21. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 22. YAML
  https://yaml.org/
 23. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 24. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 25. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 26. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 27. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 28. Introducing JSON
  http://json.org/
 29. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 30. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 31. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 32. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 33. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 34. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 35. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 36. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 37. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 38. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 39. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 40. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 41. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 42. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 43. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 44. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 45. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 46. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 47. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 48. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 49. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 50. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 51. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 52. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 53. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 54. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 55. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 56. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 57. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 58. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 59. GoDoc
  https://godoc.org/
 60. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 61. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 62. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 63. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 64. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 65. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 66. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 67. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 68. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 69. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 70. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 71. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 72. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 73. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 74. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 75. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 76. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 77. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 78. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 79. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 80. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 81. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 82. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 83. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 84. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 85. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 86. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 87. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 88. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 89. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 90. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 91. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 92. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 93. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 94. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 95. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 96. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 97. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 98. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 99. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 100. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 101. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 102. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 103. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 104. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 105. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 106. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 107. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 108. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 109. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 110. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 111. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 112. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 113. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 114. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 115. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 116. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 117. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 118. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 119. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 120. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 121. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 122. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 123. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 124. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 125. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 126. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 127. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 128. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 129. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 130. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 131. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 132. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 133. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 134. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 135. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 136. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 137. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 138. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 139. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 140. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 141. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 142. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 143. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 144. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 145. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 146. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 147. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 148. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 149. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 150. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 151. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 152. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 153. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 154. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 155. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.