Hlavní navigace

LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (3)

28. 10. 2014
Doba čtení: 23 minut

Sdílet

Ve třetím článku o Just in Time překladači LuaJIT si popíšeme všechny instrukce mezijazyka (IR) implementující podmínky a relační operátory. Jedná se o rozšíření tématu, kterému jsme se věnovali minule, dnes se však budeme zabývat mj. i porovnáním obsahu proměnných s řetězci či se speciálními hodnotami true, false a nil.

Obsah

1. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (3)

2. Demonstrační příklad číslo 13: relační operátory pro proměnné obsahujících numerické hodnoty

3. Demonstrační příklad číslo 14: relační operátory pro porovnání proměnné s číselnou konstantou

4. Demonstrační příklad číslo 15: porovnání hodnoty proměnné s booleovskou konstantou true či false

5. Demonstrační příklad číslo 16: porovnání hodnoty proměnné s konstantou nil

6. Demonstrační příklad číslo 17: porovnání hodnoty proměnné s řetězcem

7. Demonstrační příklad číslo 18: způsob překladu jednoduchých podmínek typu if x thenif not x then

8. Repositář se zdrojovými kódy všech šesti dnešních demonstračních příkladů

9. Odkazy na Internetu

1. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (3)

Ve druhé části článku o Just in Time překladači nazvaném LuaJIT jsme si s využitím demonstračních příkladů ukázali, jak se používají základní instrukce IR implementované pro porovnání dvou hodnot. Připomeňme si, že se jedná o čtveřici instrukcí nazvaných ISLT, ISGE, ISLEISGT. Tyto instrukce porovnají hodnoty uložené ve dvou slotech (lokálních proměnných) a na základě výsledků porovnání se buď provede nebo naopak neprovede skok, jehož instrukce JMP musí být umístěna ihned za zmíněnými čtyřmi instrukcemi pro porovnání. Je zajímavé, že IR obsahuje instrukce pro všechny typy relací, tj. <, ≤, ≥, > (o relacích typu = a ≠ se budeme podrobněji bavit v navazujících kapitolách), i když by teoreticky bylo možné nahradit například instrukci ISLT instrukcí ISLE s prohozenými operandy. Ve skutečnosti je však nutné, aby se v IR korektně pracovalo i s hodnotou NaN (Not a Number), takže především pro práci s numerickými hodnotami se používají všechny instrukce implementující test na relace.

V následující tabulce jsou vypsány čtyři instrukce testující relace <, ≤, ≥ a > pro hodnoty uložené ve slotech (lokálních proměnných). Tyto instrukce jsou použity pro všechny typy hodnot, tj. jak pro numerické hodnoty, tak i pro řetězce atd.:

# Instrukce Operandy Popis
1 ISLT slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A < D
2 ISGE slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A ≥ D
3 ISLE slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A ≤ D
4 ISGT slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A > D

2. Demonstrační příklad číslo 13: relační operátory pro proměnné obsahujících numerické hodnoty

V úvodní kapitole jsme se seznámili se čtyřmi základními instrukcemi použitými pro porovnání dvou hodnot uložených ve slotech. Pokud je nutné zjistit, zda jsou si dvě hodnoty rovny či naopak nerovny, je nutné v IR rozlišit, jakého typu porovnávané hodnoty jsou a zda jsou uloženy v proměnných či zda jsou naopak reprezentovány konstantou. Pokud se jedná o dvě proměnné, je situace velmi jednoduchá, protože lze pro porovnání obsahu těchto proměnných použít instrukce ISEQVISNEV vypsané ve druhé tabulce:

# Instrukce Operandy Popis
1 ISEQV slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A = D
2 ISNEV slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A ≠ D

Použití instrukcí ISLT, ISLE, ISGT, ISGE a taktéž ISEQVISNEV bude ukázáno v dnešním prvním demonstračním příkladu:

--
-- LuaJIT: demonstracni priklad cislo 13
--
-- Porovnavani promennych obsahujicich numericke hodnoty.
--
 
 
 
-- inicializace promennych numerickymi konstantami
local a = 1
local b = 2
 
 
 
-- inicializace promennych s vyuzitim relacnich vyrazu
local x1 = a == b
local x2 = a ~= b
local x3 = a < b
local x4 = a <= b
local x5 = a > b
local x6 = a > b
 
-- tisk hodnot vsech promennych
print(a)
print(b)
 
print()
 
print(x1)
print(x2)
print(x3)
print(x4)
print(x5)
print(x6)
 
 
 
-- finito

Podívejme se nyní na překlad tohoto příkladu do IR. Z vygenerovaného IR je patrné, že se výrazy s relačními operátory přeložily do sekvence instrukcí s podmíněnými a nepodmíněnými skoky (a to zajímavější bude zjištění, co s těmito skoky provede vlastní JIT :-):

; Překlad demonstračního příkladu test13.lua
; do IR využívaného virtuálním strojem a JIT
; překladačem LuaJIT.
 
-- BYTECODE -- test13.lua:0-40
0001  KSHORT  0  1    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu 1
0002  KSHORT  1  2    ; do slotu číslo 1 uložit hodnotu 2
 
0003  ISEQV  0  1    ; porovnání dvou proměnných na rovnost
0004  JMP   2 => 0007  ; skok provedený při splnění podmínky
0005  KPRI   2  1    ; speciální hodnota false
0006  JMP   3 => 0008  ; nepodmíněný skok
0007 => KPRI   2  2    ; speciální hodnota true
 
0008 => ISNEV  0  1    ; porovnání dvou proměnných na nerovnost
0009  JMP   3 => 0012  ; skok provedený při splnění podmínky
0010  KPRI   3  1    ; speciální hodnota false
0011  JMP   4 => 0013  ; nepodmíněný skok
0012 => KPRI   3  2    ; speciální hodnota true
 
0013 => ISLT   0  1    ; porovnání dvou proměnných na relaci "menší než"
0014  JMP   4 => 0017  ; skok provedený při splnění podmínky
0015  KPRI   4  1    ; speciální hodnota false
0016  JMP   5 => 0018  ; nepodmíněný skok
0017 => KPRI   4  2    ; speciální hodnota true
 
0018 => ISLE   0  1    ; porovnání dvou proměnných na relaci "menší nebo rovno"
0019  JMP   5 => 0022  ; skok provedený při splnění podmínky
0020  KPRI   5  1    ; speciální hodnota false
0021  JMP   6 => 0023  ; nepodmíněný skok
0022 => KPRI   5  2    ; speciální hodnota true
 
0023 => ISLT   1  0    ; porovnání dvou proměnných na relaci "menší než"
0024  JMP   6 => 0027  ; skok provedený při splnění podmínky
0025  KPRI   6  1    ; speciální hodnota false
0026  JMP   7 => 0028  ; nepodmíněný skok
0027 => KPRI   6  2    ; speciální hodnota true
 
0028 => ISLE   1  0    ; porovnání dvou proměnných na relaci "menší nebo rovno"
0029  JMP   7 => 0032  ; skok provedený při splnění podmínky
0030  KPRI   7  1    ; speciální hodnota false
0031  JMP   8 => 0033  ; nepodmíněný skok
0032 => KPRI   7  2    ; speciální hodnota true
 
0033 => GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0034  MOV   9  0    ; parametr použitý při volání funkce print()
0035  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0036  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0037  MOV   9  1    ; parametr použitý při volání funkce print()
0038  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0039  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0040  CALL   8  1  1  ; volání funkce print() - odřádkování
 
0041  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0042  MOV   9  2    ; parametr použitý při volání funkce print()
0043  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0044  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0045  MOV   9  3    ; parametr použitý při volání funkce print()
0046  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0047  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0048  MOV   9  4    ; parametr použitý při volání funkce print()
0049  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0050  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0051  MOV   9  5    ; parametr použitý při volání funkce print()
0052  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0053  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0054  MOV   9  6    ; parametr použitý při volání funkce print()
0055  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0056  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0057  MOV   9  7    ; parametr použitý při volání funkce print()
0058  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0059  RET0   0  1    ; návrat z programu
 
; konec

3. Demonstrační příklad číslo 14: relační operátory pro porovnání proměnné s číselnou konstantou

V mnoha aplikacích se využívá porovnání hodnoty proměnné s numerickou (číselnou) konstantou. V tomto případě nám IR LuaJITu nabízí dvě další instrukce nazvané ISEQNISNEN, kde N na konci jména instrukce znamená number, podobně jako V na konci dvou instrukcí zmíněných v předchozí kapitole znamená variable. Tyto dvě nové instrukce jsou vypsány ve třetí tabulce:

# Instrukce Operandy Popis
1 ISEQN slot, konstanta následuje skok provedený při splnění podmínky A = konstanta
2 ISNEN slot, konstanta následuje skok provedený při splnění podmínky A ≠ konstanta

Opět se podívejme na způsob využití obou dvou instrukcí (a současně i instrukcí ISLE, ISLT, ISGEISGT) v jednoduchém demonstračním příkladu:

--
-- LuaJIT: demonstracni priklad cislo 14
--
-- Porovnavani promennych obsahujicich numericke hodnoty s konstantami.
--
 
 
 
-- inicializace promenne konstantou
local a = 1
 
 
 
-- inicializace promennych s vyuzitim relacnich vyrazu
local x1 = a == 10
local x2 = a ~= 10
local x3 = a < 10
local x4 = a <= 10
local x5 = a > 10
local x6 = a >= 10
 
-- tisk hodnot vsech promennych
print(a)
 
print()
 
print(x1)
print(x2)
print(x3)
print(x4)
print(x5)
print(x6)
 
 
 
-- finito

Následuje výpis IR tohoto demonstračního příkladu:

; Překlad demonstračního příkladu test14.lua
; do IR využívaného virtuálním strojem a JIT
; překladačem LuaJIT.
 
-- BYTECODE -- test14.lua:0-38
0001  KSHORT  0  1    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu 1
 
0002  ISEQN  0  0    ; porovnání obsahu slotu/proměnné 0 s konstantou 10
0003  JMP   1 => 0006  ; skok provedený při splnění podmínky
0004  KPRI   1  1    ; speciální hodnota false
0005  JMP   2 => 0007  ; nepodmíněný skok
0006 => KPRI   1  2    ; speciální hodnota true
 
0007 => ISNEN  0  0    ; porovnání obsahu slotu/proměnné 0 s konstantou 10
0008  JMP   2 => 0011  ; skok provedený při splnění podmínky
0009  KPRI   2  1    ; speciální hodnota false
0010  JMP   3 => 0012  ; nepodmíněný skok
0011 => KPRI   2  2    ; speciální hodnota true
 
0012 => KSHORT  3 10    ; konstanta 10 použitá pro porovnávání
0013  ISLT   0  3    ; porovnání obsahu slotu/proměnné 0 s hodnotou 10 uloženou do dalšího slotu
0014  JMP   3 => 0017  ; skok provedený při splnění podmínky
0015  KPRI   3  1    ; speciální hodnota false
0016  JMP   4 => 0018  ; nepodmíněný skok
0017 => KPRI   3  2    ; speciální hodnota true
 
0018 => KSHORT  4 10    ; konstanta 10 použitá pro porovnávání
0019  ISLE   0  4    ; porovnání obsahu slotu/proměnné 0 s hodnotou 10 uloženou do dalšího slotu
0020  JMP   4 => 0023  ; skok provedený při splnění podmínky
0021  KPRI   4  1    ; speciální hodnota false
0022  JMP   5 => 0024  ; nepodmíněný skok
0023 => KPRI   4  2    ; speciální hodnota true
 
0024 => KSHORT  5 10    ; konstanta 10 použitá pro porovnávání
0025  ISLT   5  0    ; porovnání obsahu slotu/proměnné 0 s hodnotou 10 uloženou do dalšího slotu
0026  JMP   5 => 0029  ; skok provedený při splnění podmínky
0027  KPRI   5  1    ; speciální hodnota false
0028  JMP   6 => 0030  ; nepodmíněný skok
0029 => KPRI   5  2    ; speciální hodnota true
 
0030 => KSHORT  6 10    ; konstanta 10 použitá pro porovnávání
0031  ISLE   6  0    ; porovnání obsahu slotu/proměnné 0 s hodnotou 10 uloženou do dalšího slotu
0032  JMP   6 => 0035  ; skok provedený při splnění podmínky
0033  KPRI   6  1    ; speciální hodnota false
0034  JMP   7 => 0036  ; nepodmíněný skok
0035 => KPRI   6  2    ; speciální hodnota true
 
0036 => GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0037  MOV   8  0    ; parametr použitý při volání funkce print()
0038  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0039  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0040  CALL   7  1  1  ; volání funkce print()
 
0041  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0042  MOV   8  1    ; parametr použitý při volání funkce print()
0043  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0044  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0045  MOV   8  2    ; parametr použitý při volání funkce print()
0046  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0047  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0048  MOV   8  3    ; parametr použitý při volání funkce print()
0049  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0050  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0051  MOV   8  4    ; parametr použitý při volání funkce print()
0052  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0053  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0054  MOV   8  5    ; parametr použitý při volání funkce print()
0055  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0056  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0057  MOV   8  6    ; parametr použitý při volání funkce print()
0058  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0059  RET0   0  1    ; návrat z programu
 
; konec

4. Demonstrační příklad číslo 15: porovnání hodnoty proměnné s booleovskou konstantou true či false

IR LuaJITu obsahuje dvě další instrukce nazvané ISEQPISNEP. Tyto instrukce slouží pro porovnání obsahu slotu/proměnné s jednou ze tří speciálních konstant jazyka Lua: true, false či nil. Tyto hodnoty jsou v instrukčním slově IR reprezentovány čísly 0, 1 a 2, což jsme již ostatně viděli v předchozích výpisech IR, konkrétně u instrukce KPRI. Použití instrukcí ISEQPISNEP je velmi snadné:

# Instrukce Operandy Popis
1 ISEQP slot, pri následuje skok provedený při splnění podmínky A = pri_type
2 ISNEP slot, pri následuje skok provedený při splnění podmínky A ≠ pri_type

Nejdříve se podívejme na způsob porovnání obsahu proměnné s hodnotou true či false (ve skutečnosti takto přímé porovnání není většinou zapotřebí provádět, minimálně ne v jazyku Lua):

--
-- LuaJIT: demonstracni priklad cislo 15
--
-- Porovnavani promennych obsahujicich booleovske hodnoty s booleovskymi konstantami.
--
 
 
 
-- inicializace promenne booleovskou konstantou
local a = true
 
 
 
-- inicializace promennych s vyuzitim porovnani s booleovskou konstantou
local x1 = a == true
local x2 = a ~= true
local x3 = a == false
local x4 = a ~= false
 
-- tisk hodnot vsech promennych
print(a)
 
print()
 
print(x1)
print(x2)
print(x3)
print(x4)
 
 
 
-- finito

V přeloženém IR skutečně můžeme vidět použití instrukcí ISEQPISNEP:

; Překlad demonstračního příkladu test15.lua
; do IR využívaného virtuálním strojem a JIT
; překladačem LuaJIT.
 
-- BYTECODE -- test15.lua:0-34
0001  KPRI   0  2    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu true
 
0002  ISEQP  0  2    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou true
0003  JMP   1 => 0006  ; skok provedený při splnění podmínky
0004  KPRI   1  1    ; speciální hodnota false
0005  JMP   2 => 0007  ; nepodmíněný skok
0006 => KPRI   1  2    ; speciální hodnota true
 
0007 => ISNEP  0  2    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou true
0008  JMP   2 => 0011  ; skok provedený při splnění podmínky
0009  KPRI   2  1    ; speciální hodnota false
0010  JMP   3 => 0012  ; nepodmíněný skok
0011 => KPRI   2  2    ; speciální hodnota true
 
0012 => ISEQP  0  1    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou false
0013  JMP   3 => 0016  ; skok provedený při splnění podmínky
0014  KPRI   3  1    ; speciální hodnota false
0015  JMP   4 => 0017  ; nepodmíněný skok
0016 => KPRI   3  2    ; speciální hodnota true
 
0017 => ISNEP  0  1    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou false
0018  JMP   4 => 0021  ; skok provedený při splnění podmínky
0019  KPRI   4  1    ; speciální hodnota false
0020  JMP   5 => 0022  ; nepodmíněný skok
0021 => KPRI   4  2    ; speciální hodnota true
 
0022 => GGET   5  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0023  MOV   6  0    ; parametr použitý při volání funkce print()
0024  CALL   5  1  2  ; volání funkce print()
 
0025  GGET   5  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0026  CALL   5  1  1  ; volání funkce print()
 
0027  GGET   5  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0028  MOV   6  1    ; parametr použitý při volání funkce print()
0029  CALL   5  1  2  ; volání funkce print()
 
0030  GGET   5  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0031  MOV   6  2    ; parametr použitý při volání funkce print()
0032  CALL   5  1  2  ; volání funkce print()
 
0033  GGET   5  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0034  MOV   6  3    ; parametr použitý při volání funkce print()
0035  CALL   5  1  2  ; volání funkce print()
 
0036  GGET   5  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0037  MOV   6  4    ; parametr použitý při volání funkce print()
0038  CALL   5  1  2  ; volání funkce print()
 
0039  RET0   0  1    ; návrat z programu
 
; konec

5. Demonstrační příklad číslo 16: porovnání hodnoty proměnné s konstantou nil

Stejné dvě instrukce ISEQPISNEP:

# Instrukce Operandy Popis
1 ISEQP slot, pri následuje skok provedený při splnění podmínky A = pri_type
2 ISNEP slot, pri následuje skok provedený při splnění podmínky A ≠ pri_type

mohou být použity pro porovnání libovolné proměnné s hodnotou nil:

--
-- LuaJIT: demonstracni priklad cislo 16
--
-- Porovnavani promennych obsahujicich libovolnou hodnoty s konstantou nil.
--
 
 
 
-- inicializace promennych konstantami ruznych typu
local a = true
local b = false
local c = nil
local d = 42
local e = {1,2}
 
 
 
-- inicializace promennych s vyuzitim porovnani s konstantou nil.
local x1 = a == nil
local x2 = a ~= nil
local x3 = b == nil
local x4 = b ~= nil
local x5 = c == nil
local x6 = c ~= nil
local x7 = d == nil
local x8 = d ~= nil
local x9 = e == nil
local x10 = e ~= nil
 
-- tisk hodnot vsech promennych
print(a)
 
print()
 
print(x1)
print(x2)
print(x3)
print(x4)
print(x5)
print(x6)
print(x7)
print(x8)
print(x9)
print(x10)
 
 
 
-- finito

Opět se podívejme na IR vygenerovaný LuaJITem:

; Překlad demonstračního příkladu test16.lua
; do IR využívaného virtuálním strojem a JIT
; překladačem LuaJIT.
 
-- BYTECODE -- test16.lua:0-50
0001  KPRI   0  2    ; local a = true
0002  KPRI   1  1    ; local b = false
0003  KPRI   2  0    ; local c = nil
0004  KSHORT  3 42    ; local d = 42
0005  TDUP   4  0    ; local e = {1,2}
 
0006  ISEQP  0  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil
0007  JMP   5 => 0010  ; skok provedený při splnění podmínky
0008  KPRI   5  1    ; speciální hodnota false
0009  JMP   6 => 0011  ; nepodmíněný skok
0010 => KPRI   5  2    ; speciální hodnota true
 
0011 => ISNEP  0  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil (opačná podmínka)
0012  JMP   6 => 0015  ; skok provedený při splnění podmínky
0013  KPRI   6  1    ; speciální hodnota false
0014  JMP   7 => 0016  ; nepodmíněný skok
0015 => KPRI   6  2    ; speciální hodnota true
 
0016 => ISEQP  1  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil
0017  JMP   7 => 0020  ; skok provedený při splnění podmínky
0018  KPRI   7  1    ; speciální hodnota false
0019  JMP   8 => 0021  ; nepodmíněný skok
0020 => KPRI   7  2    ; speciální hodnota true
 
0021 => ISNEP  1  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil (opačná podmínka)
0022  JMP   8 => 0025  ; skok provedený při splnění podmínky
0023  KPRI   8  1    ; speciální hodnota false
0024  JMP   9 => 0026  ; nepodmíněný skok
0025 => KPRI   8  2    ; speciální hodnota true
 
0026 => ISEQP  2  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil
0027  JMP   9 => 0030  ; skok provedený při splnění podmínky
0028  KPRI   9  1    ; speciální hodnota false
0029  JMP   10 => 0031  ; nepodmíněný skok
0030 => KPRI   9  2    ; speciální hodnota true
 
0031 => ISNEP  2  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil (opačná podmínka)
0032  JMP   10 => 0035  ; skok provedený při splnění podmínky
0033  KPRI  10  1    ; speciální hodnota false
0034  JMP   11 => 0036  ; nepodmíněný skok
0035 => KPRI  10  2    ; speciální hodnota true
 
0036 => ISEQP  3  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil
0037  JMP   11 => 0040  ; skok provedený při splnění podmínky
0038  KPRI  11  1    ; speciální hodnota false
0039  JMP   12 => 0041  ; nepodmíněný skok
0040 => KPRI  11  2    ; speciální hodnota true
 
0041 => ISNEP  3  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil (opačná podmínka)
0042  JMP   12 => 0045  ; skok provedený při splnění podmínky
0043  KPRI  12  1    ; speciální hodnota false
0044  JMP   13 => 0046  ; nepodmíněný skok
0045 => KPRI  12  2    ; speciální hodnota true
 
0046 => ISEQP  4  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil
0047  JMP   13 => 0050  ; skok provedený při splnění podmínky
0048  KPRI  13  1    ; speciální hodnota false
0049  JMP   14 => 0051  ; nepodmíněný skok
0050 => KPRI  13  2    ; speciální hodnota true
 
0051 => ISNEP  4  0    ; porovnání obsahu proměnné s hodnotou nil (opačná podmínka)
0052  JMP   14 => 0055  ; skok provedený při splnění podmínky
0053  KPRI  14  1    ; speciální hodnota false
0054  JMP   15 => 0056  ; nepodmíněný skok
0055 => KPRI  14  2    ; speciální hodnota true
 
0056 => GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0057  MOV   16  0    ; parametr použitý při volání funkce print()
0058  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0059  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0060  CALL  15  1  1  ; volání funkce print()
 
0061  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0062  MOV   16  5    ; parametr použitý při volání funkce print()
0063  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0064  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0065  MOV   16  6    ; parametr použitý při volání funkce print()
0066  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0067  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0068  MOV   16  7    ; parametr použitý při volání funkce print()
0069  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0070  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0071  MOV   16  8    ; parametr použitý při volání funkce print()
0072  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0073  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0074  MOV   16  9    ; parametr použitý při volání funkce print()
0075  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0076  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0077  MOV   16 10    ; parametr použitý při volání funkce print()
0078  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0079  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0080  MOV   16 11    ; parametr použitý při volání funkce print()
0081  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0082  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0083  MOV   16 12    ; parametr použitý při volání funkce print()
0084  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0085  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0086  MOV   16 13    ; parametr použitý při volání funkce print()
0087  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0088  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0089  MOV   16 14    ; parametr použitý při volání funkce print()
0090  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0091  RET0   0  1    ; návrat z programu
 
; konec

6. Demonstrační příklad číslo 17: porovnání hodnoty proměnné s řetězcem

Další dvě instrukce pojmenované ISEQSISNES slouží pro porovnání hodnoty proměnné s řetězcem, přesněji řečeno s řetězcovou konstantou (literálem). Vznik jména těchto instrukcí je zřejmý: is+equal/not equal + string. V instrukčním slově je uložen operační kód instrukce, číslo slotu/indexu lokální proměnné a taktéž index řetězcové konstanty:

# Instrukce Operandy Popis
1 ISEQS slot, string následuje skok provedený při splnění podmínky A = string
2 ISNES slot, string následuje skok provedený při splnění podmínky A ≠ string

Opět se podívejme na jednoduchý příklad, v němž se porovnávají obsahy proměnných různých typů s řetězcovou konstantou:

--
-- LuaJIT: demonstracni priklad cislo 17
--
-- Porovnavani promennych s retezcem.
--
 
 
 
-- inicializace promennych konstantami ruznych typu
local a = true
local b = false
local c = nil
local d = 42
local e = "hello"
 
 
 
-- inicializace promennych s vyuzitim porovnani s konstantou nil.
local x1 = a == "hello"
local x2 = a ~= "hello"
local x3 = b == "hello"
local x4 = b ~= "hello"
local x5 = c == "hello"
local x6 = c ~= "hello"
local x7 = d == "hello"
local x8 = d ~= "hello"
local x9 = e == "hello"
local x10 = e ~= "hello"
 
-- tisk hodnot vsech promennych
print(a)
 
print()
 
print(x1)
print(x2)
print(x3)
print(x4)
print(x5)
print(x6)
print(x7)
print(x8)
print(x9)
print(x10)
 
 
 
-- finito

V přeloženém IR vidíme použití instrukcí ISEQSISNES:

; Překlad demonstračního příkladu test17.lua
; do IR využívaného virtuálním strojem a JIT
; překladačem LuaJIT.
 
-- BYTECODE -- test17.lua:0-50
0001  KPRI   0  2    ; deklarace a inicializace lokální proměnné a=true
0002  KPRI   1  1    ; deklarace a inicializace lokální proměnné b=false
0003  KPRI   2  0    ; deklarace a inicializace lokální proměnné c=nil
0004  KSHORT  3 42    ; deklarace a inicializace lokální proměnné d=42
0005  KSTR   4  0    ; deklarace a inicializace lokální proměnné e="hello"
 
0006  ISEQS  0  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello"
0007  JMP   5 => 0010  ; skok provedený při splnění podmínky
0008  KPRI   5  1    ; speciální hodnota false
0009  JMP   6 => 0011  ; nepodmíněný skok
0010 => KPRI   5  2    ; speciální hodnota true
 
0011 => ISNES  0  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello" (opačná podmínka)
0012  JMP   6 => 0015  ; skok provedený při splnění podmínky
0013  KPRI   6  1    ; speciální hodnota false
0014  JMP   7 => 0016  ; nepodmíněný skok
0015 => KPRI   6  2    ; speciální hodnota true
 
0016 => ISEQS  1  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello"
0017  JMP   7 => 0020  ; skok provedený při splnění podmínky
0018  KPRI   7  1    ; speciální hodnota false
0019  JMP   8 => 0021  ; nepodmíněný skok
0020 => KPRI   7  2    ; speciální hodnota true
 
0021 => ISNES  1  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello" (opačná podmínka)
0022  JMP   8 => 0025  ; skok provedený při splnění podmínky
0023  KPRI   8  1    ; speciální hodnota false
0024  JMP   9 => 0026  ; nepodmíněný skok
0025 => KPRI   8  2    ; speciální hodnota true
 
0026 => ISEQS  2  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello"
0027  JMP   9 => 0030  ; skok provedený při splnění podmínky
0028  KPRI   9  1    ; speciální hodnota false
0029  JMP   10 => 0031  ; nepodmíněný skok
0030 => KPRI   9  2    ; speciální hodnota true
 
0031 => ISNES  2  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello" (opačná podmínka)
0032  JMP   10 => 0035  ; skok provedený při splnění podmínky
0033  KPRI  10  1    ; speciální hodnota false
0034  JMP   11 => 0036  ; nepodmíněný skok
0035 => KPRI  10  2    ; speciální hodnota true
 
0036 => ISEQS  3  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello"
0037  JMP   11 => 0040  ; skok provedený při splnění podmínky
0038  KPRI  11  1    ; speciální hodnota false
0039  JMP   12 => 0041  ; nepodmíněný skok
0040 => KPRI  11  2    ; speciální hodnota true
 
0041 => ISNES  3  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello" (opačná podmínka)
0042  JMP   12 => 0045  ; skok provedený při splnění podmínky
0043  KPRI  12  1    ; speciální hodnota false
0044  JMP   13 => 0046  ; nepodmíněný skok
0045 => KPRI  12  2    ; speciální hodnota true
 
0046 => ISEQS  4  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello"
0047  JMP   13 => 0050  ; skok provedený při splnění podmínky
0048  KPRI  13  1    ; speciální hodnota false
0049  JMP   14 => 0051  ; nepodmíněný skok
0050 => KPRI  13  2    ; speciální hodnota true
 
0051 => ISNES  4  0    ; porovnání obsahu proměnné s řetězcem "hello" (opačná podmínka)
0052  JMP   14 => 0055  ; skok provedený při splnění podmínky
0053  KPRI  14  1    ; speciální hodnota false
0054  JMP   15 => 0056  ; nepodmíněný skok
0055 => KPRI  14  2    ; speciální hodnota true
 
0056 => GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0057  MOV   16  0    ; parametr použitý při volání funkce print()
0058  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0059  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0060  CALL  15  1  1  ; volání funkce print()
 
0061  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0062  MOV   16  5    ; parametr použitý při volání funkce print()
0063  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0064  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0065  MOV   16  6    ; parametr použitý při volání funkce print()
0066  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0067  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0068  MOV   16  7    ; parametr použitý při volání funkce print()
0069  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0070  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0071  MOV   16  8    ; parametr použitý při volání funkce print()
0072  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0073  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0074  MOV   16  9    ; parametr použitý při volání funkce print()
0075  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0076  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0077  MOV   16 10    ; parametr použitý při volání funkce print()
0078  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0079  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0080  MOV   16 11    ; parametr použitý při volání funkce print()
0081  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0082  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0083  MOV   16 12    ; parametr použitý při volání funkce print()
0084  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0085  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0086  MOV   16 13    ; parametr použitý při volání funkce print()
0087  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0088  GGET  15  1    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0089  MOV   16 14    ; parametr použitý při volání funkce print()
0090  CALL  15  1  2  ; volání funkce print()
 
0091  RET0   0  1    ; návrat z programu
 
; konec

7. Demonstrační příklad číslo 18: způsob překladu jednoduchých podmínek typu if x thenif not x then

Posledními dnes popsanými instrukcemi IR jsou instrukce pojmenované ISTISF. Jedná se o velmi jednoduše použitelné instrukce, které testují, zda je hodnota lokální proměnné nastavena na hodnotu true či false:

# Instrukce Operandy Popis
1 IST slot následuje skok provedený při splnění podmínky A = true
2 ISF slot následuje skok provedený při splnění podmínky A = false

Tyto instrukce se typicky používají pro implementaci jednoduchých podmínek typu if x thenif not x then:

--
-- LuaJIT: demonstracni priklad cislo 18
--
-- Zpracovani jednoduchych podminek typu if x then...
--
 
 
 
-- inicializace promennych konstantami ruznych typu
local a = true
local b = false
local c = nil
local d = 42
 
 
 
-- jednoduche podminky typu if x then
if a then
  print("a")
end
 
if not a then
  print("!a")
end
 
if b then
  print("b")
end
 
if not b then
  print("!b")
end
 
if c then
  print("c")
end
 
if not c then
  print("!c")
end
 
if d then
  print("d")
end
 
if not e then
  print("!e")
end
 
 
 
-- finito

V přeloženém IR vidíme velmi přímočaré použití instrukcí ISTIST:

; Překlad demonstračního příkladu test18.lua
; do IR využívaného virtuálním strojem a JIT
; překladačem LuaJIT.
 
-- BYTECODE -- test18.lua:0-54
0001  KPRI   0  2    ; deklarace a inicializace lokální proměnné a=true
0002  KPRI   1  1    ; deklarace a inicializace lokální proměnné b=false
0003  KPRI   2  0    ; deklarace a inicializace lokální proměnné c=nil
0004  KSHORT  3 42    ; deklarace a inicializace lokální proměnné d=42
 
0005  ISF     0    ; test hodnoty lokální proměnné na hodnotu false
0006  JMP   4 => 0010  ; skok provedený při splnění podmínky
0007  GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0008  KSTR   5  1    ; načtení řetězce "a", který se bude tisknout
0009  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
 
0010 => IST     0    ; test hodnoty lokální proměnné na hodnotu true
0011  JMP   4 => 0015  ; skok provedený při splnění podmínky
0012  GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0013  KSTR   5  2    ; načtení řetězce "!a", který se bude tisknout
0014  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
 
0015 => ISF     1    ; test hodnoty lokální proměnné na hodnotu false
0016  JMP   4 => 0020  ; skok provedený při splnění podmínky
0017  GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0018  KSTR   5  3    ; načtení řetězce "b", který se bude tisknout
0019  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
 
0020 => IST     1    ; test hodnoty lokální proměnné na hodnotu true
0021  JMP   4 => 0025  ; skok provedený při splnění podmínky
0022  GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0023  KSTR   5  4    ; načtení řetězce "!b", který se bude tisknout
0024  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
 
0025 => ISF     2    ; test hodnoty lokální proměnné na hodnotu false
0026  JMP   4 => 0030  ; skok provedený při splnění podmínky
0027  GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0028  KSTR   5  5    ; načtení řetězce "c", který se bude tisknout
0029  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
 
0030 => IST     2    ; test hodnoty lokální proměnné na hodnotu true
0031  JMP   4 => 0035  ; skok provedený při splnění podmínky
0032  GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0033  KSTR   5  6    ; načtení řetězce "!c", který se bude tisknout
0034  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
 
0035 => ISF     3    ; test hodnoty lokální proměnné na hodnotu false
0036  JMP   4 => 0040  ; skok provedený při splnění podmínky
0037  GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0038  KSTR   5  7    ; načtení řetězce "d", který se bude tisknout
0039  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
 
0040 => GGET   4  8    ; načtení řetězce "e", který se bude tisknout
 
0041  IST     4    ; test hodnoty lokální proměnné na hodnotu true
0042  JMP   4 => 0046  ; skok provedený při splnění podmínky
0043  GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0044  KSTR   5  9    ; načtení řetězce "!e", který se bude tisknout
0045  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
 
0046 => RET0   0  1    ; návrat z programu
 
; konec

8. Repositář se zdrojovými kódy všech šesti dnešních demonstračních příkladů

Všech šest dnes popsaných a taktéž „disasemblovaných“ demonstračních příkladů bylo uloženo do Git repositáře umístěného na adrese https://github.com/tisnik/luajit-examples. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce umístěné pod tímto odstavcem:

9. Odkazy na Internetu

 1. Wikipedia: Mezijazyk
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Mezijazyk
 2. The LuaJIT Project
  http://luajit.org/index.html
 3. LuaJIT FAQ
  http://luajit.org/faq.html
 4. LuaJIT Performance Comparison
  http://luajit.org/performance.html
 5. LuaJIT 2.0 intellectual property disclosure and research opportunities
  http://article.gmane.org/gma­ne.comp.lang.lua.general/58908
 6. LuaJIT Wiki
  http://wiki.luajit.org/Home
 7. LuaJIT 2.0 Bytecode Instructions
  http://wiki.luajit.org/Bytecode-2.0
 8. Programming in Lua 9.1 – Coroutine Basics,
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 9. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 10. Programming in Lua: 6 – More about Functions
  http://www.lua.org/pil/6.html
 11. Lua Lanes
  http://kotisivu.dnainternet­.net/askok/bin/lanes/
 12. Programming in Lua: 6.1 – Closures
  http://www.lua.org/pil/6.1.html
 13. Programming in Lua: 9.1 – Coroutine Basics
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 14. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 15. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 16. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 17. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 18. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 19. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 20. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 21. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 22. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 23. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 24. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 25. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 26. Lambda the Ultimate: Coroutines in Lua,
  http://lambda-the-ultimate.org/node/438
 27. Coroutines Tutorial,
  http://lua-users.org/wiki/CoroutinesTutorial
 28. Lua Coroutines Versus Python Generators,
  http://lua-users.org/wiki/LuaCorouti­nesVersusPythonGenerators

Byl pro vás článek přínosný?