Hlavní navigace

LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (2)

21. 10. 2014
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

Ve druhé části článku o Just in Time překladači LuaJIT si popíšeme způsob překladu aritmetických výrazů do mezijazyka LuaJITu. Kromě toho se taktéž budeme zabývat instrukcemi IR, které slouží pro implementaci podmínek a skoků. Tyto instrukce jsou použity jak při větvení, tak i při překladu programových smyček.

Obsah

1. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (2)

   1.1 Základní aritmetické instrukce

   1.2 Instrukce pro podmíněné a nepodmíněné skoky

   1.3 Instrukce počítané programové smyčky for

2. Demonstrační příklad číslo 6: překlad jednoduchých aritmetických výrazů

3. Demonstrační příklad číslo 7: překlad složitějších aritmetických výrazů

4. Demonstrační příklad číslo 8: rozhodovací konstrukce if-then

5. Demonstrační příklad číslo 9: rozhodovací konstrukce if-then-else

6. Demonstrační příklad číslo 10: rozhodovací konstrukce if-then-elseif-else

7. Demonstrační příklad číslo 11: počítaná programová smyčka typu for

8. Demonstrační příklad číslo 12: složitější počítaná programová smyčka typu for

9. Repositář se zdrojovými kódy dnešních demonstračních příkladů

10. Odkazy na Internetu

1. LuaJIT – Just in Time překladač pro programovací jazyk Lua (2)

V první části článku o Just in Time překladači LuaJIT jsme si mj. popsali i několik základních instrukcí použitých v mezijazyku (IR – Intermediate Representation). Připomeňme si, že každý program napsaný v Lue je nejprve překompilován do tohoto mezijazyka a teprve poté může být přeložen do nativního strojového kódu. Dnes si popíšeme další instrukce, které jsou v IR použity. Instrukční soubor IR lze považovat za reprezentaci ekvivalentní bajtkódům používaným v JVM, Lua VM či Python VM, ovšem jak uvidíme dále, je IR LuaJITu v některých ohledech velmi elegantní a lépe připraven pro překlad do nativního kódu než například zásobníkově orientovaný bajtkód JVM.

1.1 Základní aritmetické instrukce

V IR LuaJITu se nachází poměrně velké množství aritmetických instrukcí, přičemž všechny instrukce využívají takzvaný tříadresový kód. To znamená, že se v instrukci nachází jak adresy či indexy dvou zdrojových operandů, tak i adresa/index operandu cílového. Díky tomu se i poměrně složité aritmetické výrazy daří překládat do velmi krátké sekvence instrukcí, na rozdíl od zásobníkově orientovaného bajtkódu, který sice bude obsahovat instrukce s menší bitovou šířkou, ale manipulací s operandy bude prováděno větší množství. Následující pětice instrukcí slouží k provedení základních aritmetických operací nad operandy uloženými ve slotech (pro práci s konstantami se používají odlišné instrukce):

# Instrukce Operandy Popis
1 ADDVV slot, slot součet
2 SUBVV slot, slot rozdíl
3 MULVV slot, slot součin
4 DIVVV slot, slot podíl
5 MODVV slot, slot podíl modulo

1.2 Instrukce pro podmíněné a nepodmíněné skoky

Následují instrukce pro podmíněné a nepodmíněné skoky. Instrukcí pro podmíněné skoky taktéž existuje velké množství; my se však dnes seznámíme jen s šesti instrukcemi, které porovnají dva operandy uložené ve slotech. Jedná se o instrukce ISLT, ISGE, ISLE, ISGT, ISEQVISNEV. Na těchto instrukcích je zvláštní fakt, že pouze provedou test na splnění či nesplnění dané podmínky, ovšem skok musí být proveden až instrukcí JMP. Pokud je před JMP uvedena některá z instrukcí I*, jedná se o podmíněný skok provedený pouze ve chvíli, kdy je podmínka splněna. Pokud se však před instrukcí skoku JMP nachází jiná instrukce, jde o skok nepodmíněný. Toto řešení je velmi zajímavé a v určitém ohledu připomíná instrukční sadu mikroprocesorů ARM:

# Instrukce Operandy Popis
1 JMP adresa nepodmíněný skok, popř. podmíněný skok, pokud mu předchází instrukce I*
1 ISLT slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A < D
2 ISGE slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A ≥ D
3 ISLE slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A ≤ D
4 ISGT slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A > D
5 ISEQV slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A = D
6 ISNEV slot, slot následuje skok provedený při splnění podmínky A ≠ D

1.3 Instrukce počítané programové smyčky for

Poslední dvě dnes popsané instrukce slouží pro implementaci počítané programové smyčky typu for. Jedná se o instrukce nazvané FORIFORL. První z těchto instrukcí se používá na začátku smyčky (před jejím tělem), druhá instrukce se používá vždy jako poslední instrukce v těle smyčky for. V obou případech se testuje podmínka na ukončení smyčky, což je opět zajímavé, protože u jiných VM/bajtkódů je typicky podmínka testována jen na začátku smyčky, kdežto na jejím konci je umístěn nepodmíněný skok (které řešení je elegantnější, je nasnadě):

# Instrukce Popis
1 FORI test i≤max pro krok≥0 či i≥min pro krok<0
skok ZA tělo smyčky při nesplnění této podmínky
2 FORL i=i+krok
test i≤max pro krok≥0 či i≥min pro krok<0
skok na začátek smyčky při splnění této podmínky

2. Demonstrační příklad číslo 6: překlad jednoduchých aritmetických výrazů

V (celkově) šestém demonstračním příkladu si ukážeme, jak se do IR přeloží jednoduché aritmetické výrazy, konkrétně výrazy s jedinou operací a dvěma operandy:

--
-- LuaJIT: demonstrační příklad číslo 6
--
-- Jednoduché výrazy.
--
 
 
 
-- inicializace proměnných konstantami
local a = 1
local b = 2
 
-- inicializace proměnných s využitím aritmetických výrazů
local c = a + b
local d = a - b
local e = a * b
local f = a / b
local g = a % b
 
 
 
-- tisk hodnot všech proměnných
print(a)
print(b)
print(c)
print(d)
print(e)
print(f)
print(g)
 
 
 
-- finito

Samotný překlad aritmetických výrazů je velmi přímočarý, a to díky již zmíněnému tříadresovému kódu. Dále si povšimněte, že tisk hodnot s využitím funkce print() není žádným způsobem optimalizován a každé volání print(proměnná) je otrocky přeloženo do sekvence tří instrukcí:

-- BYTECODE -- test06.lua:0-24
0001  KSHORT  0  1    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu 1
0002  KSHORT  1  2    ; do slotu číslo 1 uložit hodnotu 2
 
0003  ADDVV  2  0  1  ; součet hodnot ve slotech 0 a 1, výsledek se ukládá do slotu 2
0004  SUBVV  3  0  1  ; rozdíl hodnot ve slotech 0 a 1, výsledek se ukládá do slotu 3
0005  MULVV  4  0  1  ; součin hodnot ve slotech 0 a 1, výsledek se ukládá do slotu 4
0006  DIVVV  5  0  1  ; podíl hodnot ve slotech 0 a 1, výsledek se ukládá do slotu 5
0007  MODVV  6  0  1  ; podíl modulo hodnot ve slotech 0 a 1, výsledek se ukládá do slotu 6
 
0008  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0009  MOV   8  0    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 8
0010  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0011  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0012  MOV   8  1    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 8
0013  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0014  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0015  MOV   8  2    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 8
0016  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0017  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0018  MOV   8  3    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 8
0019  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0020  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0021  MOV   8  4    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 8
0022  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0023  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0024  MOV   8  5    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 8
0025  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0026  GGET   7  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0027  MOV   8  6    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 8
0028  CALL   7  1  2  ; volání funkce print()
 
0029  RET0   0  1    ; návrat z programu

3. Demonstrační příklad číslo 7: překlad složitějších aritmetických výrazů

Nyní se podívejme na to, jak si LuaJIT poradí s překladem složitějších aritmetických výrazů, konkrétně výrazů se dvěma až třemi operacemi a tím pádem se třemi či čtyřmi operandy:

--
-- LuaJIT: demonstrační příklad číslo 7
--
-- Složitější aritmetické výrazy.
--
 
 
 
-- inicializace proměnných konstantami
local a = 1
local b = 2
local c = 3
 
-- inicializace proměnných s využitím aritmetických výrazů
local x = a + b + c
local y = a - b * c
local z = a * (b + c)
local w = (a + b) * (b + c)
local q = (a % b) / (b % c)
 
 
 
-- tisk hodnot všech proměnných
print(a)
print(b)
print(c)
print(x)
print(y)
print(z)
print(w)
print(q)
 
 
 
-- finito

Překlad aritmetických výrazů je stále velmi jednoduchý, a to opět díky použití tříadresového kódu. Nejsložitější výraz w = (a + b) * (b + c) je přeložen do dvou instrukcí ADDVV s uložením mezivýsledků do slotů 6 a 7. Za těmito instrukcemi následuje instrukce MULVV, která oba mezivýsledky vynásobí:

-- BYTECODE -- test07.lua:0-37
0001  KSHORT  0  1    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu 1
0002  KSHORT  1  2    ; do slotu číslo 1 uložit hodnotu 2
0003  KSHORT  2  3    ; do slotu číslo 2 uložit hodnotu 3
 
0004  ADDVV  3  0  1
0005  ADDVV  3  3  2  ; x = a + b + c
 
0006  MULVV  4  1  2
0007  SUBVV  4  0  4  ; y = a - b * c
 
0008  ADDVV  5  1  2
0009  MULVV  5  0  5  ; z = a * (b + c)
 
0010  ADDVV  6  0  1
0011  ADDVV  7  1  2
0012  MULVV  6  6  7  ; w = (a + b) * (b + c)
 
0013  MODVV  7  0  1
0014  MODVV  8  1  2
0015  DIVVV  7  7  8  ; q = (a % b) / (b % c)
 
0016  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0017  MOV   9  0    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 9
0018  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0019  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0020  MOV   9  1    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 9
0021  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0022  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0023  MOV   9  2    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 9
0024  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0025  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0026  MOV   9  3    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 9
0027  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0028  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0029  MOV   9  4    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 9
0030  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0031  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0032  MOV   9  5    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 9
0033  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0034  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0035  MOV   9  6    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 9
0036  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0037  GGET   8  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0038  MOV   9  7    ; parametr pro funkci print se uloží do slotu číslo 9
0039  CALL   8  1  2  ; volání funkce print()
 
0040  RET0   0  1    ; návrat z programu

4. Demonstrační příklad číslo 8: rozhodovací konstrukce if-then

V celkově osmém demonstračním příkladu si ukážeme způsob překladu programové konstrukce if-then, tj. jednoduchého větvení. V podmínce se vyskytuje prosté porovnání hodnot dvou proměnných, tj. jedná se o jednu z nejjednodušších a pravděpodobně i nejpoužívanějších podmínek vůbec:

--
-- LuaJIT: demonstrační příklad číslo 8
--
-- Rozhodovací konstrukce if-then
--
 
 
 
-- inicializace proměnných konstantami
local a = 1
local b = 2
 
-- rozhodovací konstrukce if-then
if a > b then
  print("a > b")
end
 
 
 
-- finito

V IR tohoto demonstračního příkladu se poprvé setkáváme s instrukcí typu I*, za níž následuje instrukce skoku JMP. Pokud je podmínka splněna, dojde ke skoku a tím pádem i k přeskočení celého těla větve then:

-- BYTECODE -- test08.lua:0-22
0001  KSHORT  0  1    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu 1
0002  KSHORT  1  2    ; do slotu číslo 1 uložit hodnotu 2
 
0003  ISGE   1  0    ; porovnání hodnot ve slotech 1 a 0
0004  JMP   2 => 0008  ; podmíněný skok na adresu 0008
 
0005  GGET   2  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0006  KSTR   3  1    ; řetězec "a >b", který se bude tisknout na obrazovku
0007  CALL   2  1  2  ; volání funkce print()
 
0008 => RET0   0  1    ; návrat z programu

Poznámka: instrukce KSTR získá referenci na konstantní řetězec, tato reference je následně použita při volání funkce print().

5. Demonstrační příklad číslo 9: rozhodovací konstrukce if-then-else

V dalším – již devátém – demonstračním příkladu se namísto jednoduchého větvení typu if-then používá úplné rozvětvení typu if-then-else, tj. na základě splnění či naopak nesplnění zadané podmínky se vykoná první či druhá větev programu:

--
-- LuaJIT: demonstrační příklad číslo 9
--
-- Rozhodovací konstrukce if-then-else
--
 
 
 
-- inicializace proměnných konstantami
local a = 1
local b = 2
 
-- rozhodovací konstrukce if-then-else
if a > b then
  print("a > b")
else
  print("a <= b")
end
 
 
 
-- finito

IR tohoto demonstračního příkladu je již velmi zajímavý, a to především proto, že se zde vyskytuje instrukce JMP, a to dokonce dvakrát. Poprvé zde najdeme dvojici ISGE+JMP sloužící k podmíněnému přeskočení větve then, podruhé je instrukce JMP použita ve větvi thennepodmíněnému přeskočení větve else. Bajtkód je však stále velmi dobře čitelný a samotná rozhodovací konstrukce je vlastně vytvořena jen třemi instrukcemi:

-- BYTECODE -- test09.lua:0-24
0001  KSHORT  0  1    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu 1
0002  KSHORT  1  2    ; do slotu číslo 1 uložit hodnotu 2
 
0003  ISGE   1  0    ; porovnání hodnot ve slotech 0 a 1
0004  JMP   2 => 0009  ; podmíněný skok na adresu 0009
 
0005  GGET   2  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0006  KSTR   3  1    ; řetězec "a > b"
0007  CALL   2  1  2  ; volání funkce print()
0008  JMP   2 => 0012  ; nepodmíněný skok na adresu 0012
 
0009 => GGET   2  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0010  KSTR   3  2    ; řetězec "a <= b"
0011  CALL   2  1  2  ; volání funkce print()
 
0012 => RET0   0  1    ; návrat z programu

6. Demonstrační příklad číslo 10: rozhodovací konstrukce if-then-elseif-else

Zkusme si nyní předchozí dva příklady udělat ještě složitější a to konkrétně použitím úplné rozhodovací konstrukce typu if-then-elseif-else. V takto vytvořeném větvení se již nachází dvě podmínky a překladač LuaJITu bude mít při překladu zdrojového kódu do IR ještě více zábavy :-)

--
-- LuaJIT: demonstrační příklad číslo 10
--
-- Rozhodovací konstrukce if-then-elseif--else
--
 
 
 
-- inicializace proměnných konstantami
local a = 1
local b = 2
 
-- rozhodovací konstrukce if-then-else
if a > b then
  print("a > b")
elseif a < b then
  print("a < b")
else
  print("a == b")
end
 
 
 
-- finito

V IR tohoto demonstračního příkladu můžeme nalézt jednu zajímavost – pro překlad obou opačných podmínek je použita táž dvojice instrukcí ISGE + JMP, ovšem operandy jsou ve druhém případu přehozeny. Ostatní části IR se do značné míry podobají nám již známému kódu, včetně použití samostatné instrukce JMP pro nepodmíněné přeskočení větví elseifelse:

-- BYTECODE -- test10.lua:0-26
0001  KSHORT  0  1    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu 1
0002  KSHORT  1  2    ; do slotu číslo 1 uložit hodnotu 2
 
0003  ISGE   1  0    ; porovnání hodnot ve slotech 0 a 1
0004  JMP   2 => 0009  ; podmíněný skok na adresu 0009
 
0005  GGET   2  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0006  KSTR   3  1    ; řetězec "a > b"
0007  CALL   2  1  2  ; volání funkce print()
0008  JMP   2 => 0018  ; nepodmíněný skok na adresu 0018
 
0009 => ISGE   0  1    ; opačné porovnání hodnot ve slotech 0 a 1
0010  JMP   2 => 0015  ; podmíněný skok na adresu 0015
 
0011  GGET   2  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0012  KSTR   3  2    ; řetězec "a < b"
0013  CALL   2  1  2  ; volání funkce print()
0014  JMP   2 => 0018  ; nepodmíněný skok na adresu 0018
 
0015 => GGET   2  00    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0016  KSTR   3  3    ; řetězec "a == b"
0017  CALL   2  1  2  ; volání funkce print()
 
0018 => RET0   0  1    ; návrat z programu

7. Demonstrační příklad číslo 11: počítaná programová smyčka typu for

V dalším demonstračním příkladu je implementována počítaná programová smyčka typu for, zde ve velmi jednoduché formě, kdy se postupně čítají hodnoty od 1 do 10 s krokem automaticky nastaveným na jedničku:

--
-- LuaJIT: demonstrační příklad číslo 11
--
-- Počítaná programová smyčka for.
--
 
 
 
-- počítaná programová smyčka for
for i = 1,10 do
  print(i)
end
 
 
 
-- finito

V přeloženém IR můžeme vidět použití dvojice instrukcí FORIFORL. Instrukce FORI je skutečně použita na začátku programové smyčky, ještě před jejím tělem, a to pro zjištění, zda již před vstupem do smyčky náhodou nedošlo k situaci typu for i = 10,9 atd. Naopak instrukce FORL na konci smyčky provádí mnoho operací – zvýšení hodnoty počitadla, test na ukončení smyčky a současně i podmíněný skok na začátek smyčky. Jak FORI tak i FORL pracuje se třemi sloty – počitadlem, koncovou hodnotou a krokem:

-- BYTECODE -- test11.lua:0-18
0001  KSHORT  0  1    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu 1 (počáteční hodnota počitadla)
0002  KSHORT  1 10    ; do slotu číslo 1 uložit hodnotu 10 (koncová hodnota počitadla)
0003  KSHORT  2  1    ; do slotu číslo 2 uložit hodnotu 1 (krok)
 
0004  FORI   0 => 0009  ; vstup do počítané programové smyčky typu for, první instrukce za smyčkou je na adrese 0009
 
0005 => GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0006  MOV   5  3    ; parametr použitý při volání funkce print()
0007  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
0008  FORL   0 => 0005  ; další iterace, tělo smyčky začíná na adrese 0005
 
0009 => RET0   0  1    ; návrat z programu

8. Demonstrační příklad číslo 12: složitější počítaná programová smyčka typu for

Zkusme nyní vytvořit počítanou programovou smyčku typu for, v níž se hodnota počitadla naopak snižuje, a to s krokem 1. Pro tento typ smyčky v jazyce Lua existuje jednoduchý zápis for i = začátek,konec,záporný_krok do:

Cloud23

--
-- LuaJIT: demonstrační příklad číslo 12
--
-- Počítaná programová smyčka for.
--
 
 
 
-- počítaná programová smyčka for
for i = 10,1,-1 do
  print(i)
end
 
 
 
-- finito

Tato programová smyčka se přeloží naprosto stejným způsobem jako smyčka implementovaná v předchozím demonstračním příkladu. Tento příklad jsme si uváděli zejména z toho důvodu, že v jiných VM (a taktéž v mnoha instrukčních sadách reálných mikroprocesorů) se v některých příkladech programové smyčky s kladným krokem rovným jedné dokáží přeložit efektivnějším způsobem. V LuaJITu tomu tak však není a všechny počítané smyčky for jsou si z tohoto hlediska rovnocenné:

-- BYTECODE -- test12.lua:0-18
0001  KSHORT  0 10    ; do slotu číslo 0 uložit hodnotu 10 (počáteční hodnota počitadla)
0002  KSHORT  1  1    ; do slotu číslo 1 uložit hodnotu 1 (koncová hodnota počitadla)
0003  KSHORT  2 -1    ; do slotu číslo 2 uložit hodnotu -1 (krok)
 
0004  FORI   0 => 0009  ; vstup do počítané programové smyčky typu for, první instrukce za smyčkou je na adrese 0009
 
0005 => GGET   4  0    ; získání reference na funkci se jménem "print"
0006  MOV   5  3    ; parametr použitý při volání funkce print()
0007  CALL   4  1  2  ; volání funkce print()
0008  FORL   0 => 0005  ; další iterace, tělo smyčky začíná na adrese 0005
 
0009 => RET0   0  1    ; návrat z programu

9. Repositář se zdrojovými kódy dnešních demonstračních příkladů

Všechny dnes popsané a taktéž „disasemblované“ demonstrační příklady byly uloženy do Git repositáře umístěného na adrese https://github.com/tisnik/luajit-examples. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce umístěné pod tímto odstavcem:

10. Odkazy na Internetu

 1. Wikipedia: Mezijazyk
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Mezijazyk
 2. The LuaJIT Project
  http://luajit.org/index.html
 3. LuaJIT FAQ
  http://luajit.org/faq.html
 4. LuaJIT Performance Comparison
  http://luajit.org/performance.html
 5. LuaJIT 2.0 intellectual property disclosure and research opportunities
  http://article.gmane.org/gma­ne.comp.lang.lua.general/58908
 6. LuaJIT Wiki
  http://wiki.luajit.org/Home
 7. LuaJIT 2.0 Bytecode Instructions
  http://wiki.luajit.org/Bytecode-2.0
 8. Programming in Lua 9.1 – Coroutine Basics,
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 9. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 10. Programming in Lua: 6 – More about Functions
  http://www.lua.org/pil/6.html
 11. Lua Lanes,
  http://kotisivu.dnainternet­.net/askok/bin/lanes/
 12. Programming in Lua: 6.1 – Closures
  http://www.lua.org/pil/6.1.html
 13. Programming in Lua: 9.1 – Coroutine Basics
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 14. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 15. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 16. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 17. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 18. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 19. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 20. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 21. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 22. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 23. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 24. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 25. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 26. Lambda the Ultimate: Coroutines in Lua,
  http://lambda-the-ultimate.org/node/438
 27. Coroutines Tutorial,
  http://lua-users.org/wiki/CoroutinesTutorial
 28. Lua Coroutines Versus Python Generators,
  http://lua-users.org/wiki/LuaCorouti­nesVersusPythonGenerators

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.