Hlavní navigace

Mikroprocesory a mikrořadiče s jádrem SH-2A a koprocesorem SH2A-FPU

4. 10. 2016
Doba čtení: 26 minut

Sdílet

Mikroprocesory a mikrořadiče založené na jádru SH-2A mohou být doplněny o matematický koprocesor SH2A-FPU. Seznámíme se s jeho vlastnostmi a porovnáme si jej s dalšími procesory.

Obsah

1. Mikroprocesory a mikrořadiče s jádrem SH-2A a koprocesorem SH2A-FPU

2. Pracovní registry matematického koprocesoru

3. Registr FPUL používaný při přenosu dat

4. Stavový a řídicí registr FPSCR

5. Formáty zpracovávaných hodnot s plovoucí řádovou čárkou

6. Speciální hodnoty a jejich význam

7. Režimy zaokrouhlování

8. Výjimky, které mohou vzniknout při FP operacích

9. Seznam instrukcí matematického koprocesoru

10. Základní aritmetické operace

11. Funkce s jedním vstupním operandem

12. Porovnání operandů s nastavením bitu T

13. Načtení konstanty a konverze

14. Přenos FP hodnot mezi matematickým koprocesorem a pamětí

15. Porovnání možností SH2A-FPU s dalšími RISCovými čipy

16. SPARC

17. PA-RISC

18. ARM VFP

19. RISC-V

20. Odkazy na Internetu

1. Mikroprocesory a mikrořadiče s jádrem SH-2A a koprocesorem SH2A-FPU

V předchozích třech částech tohoto seriálu jsme si popsali RISCové procesory s architekturou SH-2 i s její rozšířenou variantou SH-2A. Obě tyto architektury jsou používány doposud a nalezneme je především v čipech vyráběných společností Renesas, která vývoj i výrobu převzala od firmy Hitachi. Vzhledem k tomu, že mnohé moderní čipy musí být připraveny pro zpracování různých typů dat a mnohdy i pro komplikovanější výpočty, nás asi nepřekvapí, že u některých mikroprocesorů a mikrořadičů s architekturou SH-2A nalezneme i matematický koprocesor (realizovaný samozřejmě na stejném čipu). Tento mikroprocesor má vlastní sadu pracovních registrů, stavový a řídicí registr, registr určený pro přenosy dat a pracuje nezávisle na hlavní ALU. Dnes si tento matematický koprocesor popíšeme a navíc si v poslední třetině článku porovnáme jeho možnosti s dalšími RISCovými čipy, což by mohlo být zajímavé, protože jednotlivé RISCové čipy se používaly v mnohdy zcela odlišných oblastech, od mikrořadičů přes grafické pracovní stanice až po superpočítače.

2. Pracovní registry matematického koprocesoru

Matematický koprocesor má vlastní sadu šestnácti 32bitových pracovních registrů pojmenovaných FPR0 až FPR15. Na základě nastaveného režimu je možné tyto registry použít pro uložení hodnot s plovoucí řádovou čárkou s jednoduchou přesností (single) či s dvojitou přesností (double). Při použití jednoduché přesnosti se sada šestnácti pracovních registrů označuje v assembleru jmény FP0FP15 (vypadlo písmeno R), zatímco při použití dvojité přesnosti se sada registrů zmenšuje na polovinu: DR0, DR2, DR4DR14 (každý z těchto pseudoregistrů má šířku 64 bitů a zabírá dva původní registry FPRn+FPRn+1). Režim výpočtů a režim přenosu dat se ovládá bity PR a SZ v řídicím a stavovém registru FPSCR popsaném v dalších kapitolách.

3. Registr FPUL používaný při přenosu dat

Hodnoty je možné do matematického koprocesoru přenášet dvěma způsoby. Buď je lze přímo načítat z operační paměti s využitím instrukcí FMOV.S a FMOV.D, nebo je možné využít speciální registr FPUL (Floating-Point Communication Register), který tvoří rozhraní mezi hlavním procesorem a matematickým koprocesorem. K dispozici jsou čtyři instrukce určené pro načtení či uložení hodnoty do tohoto registru:

Instrukce Operandy Význam
LDS Rm,FPUL FPUL=Rm
LDS.L @Rm+, FPUL FPUL=(Rm), Rm=Rm+4
STS FPUL,Rn Rn=FPUL
STS.L FPUL,@-Rn Rn=Rn-4, (Rn)=FPUL

Jakmile je FP hodnota umístěna v registru FPUL, použijí se na straně matematického koprocesoru instrukce popsané ve třinácté kapitole, které dokážou provádět konverze, prosté uložení hodnoty do zvoleného FP registru apod.

4. Stavový a řídicí registr FPSCR

Kromě sady pracovních registrů a speciálního registru FPUL se při použití matematického koprocesoru využívá stavový a řídicí registr nazvaný FPSCR (podobný registr nalezneme i u mnoha dalších mikroprocesorových architektur). Registr FPSCR je 32bitový, ovšem pouze některé jeho bity jsou skutečně využity. Navíc jsou některé bity určeny pouze pro čtení, protože se nastavují automaticky při provádění některých operací:

Bity Označení Přístup Stručný popis
0..1 RM R/W volba zaokrouhlovacího režimu
2..6 Flag R/W bitové pole s „trvalým“ pamatováním příznaků výjimek
7..11 Enable R/W bitové pole pro povolení jednotlivých typů výjimek
12..17 Cause R/W bitové pole pro uložení příznaků výjimek
18 DN R detekce denormalizované hodnoty při provedení operace
19 PR R/W řízení režimu výpočtů: single/double
20 SZ R/W řízení režimu přenosu pro instrukce FMOV: single/double
22 QIS R/W nastavení režimu zpracování hodnot qNaN a nekonečen

Zajímavý je rozdíl mezi bitovým polem Flag a Cause. Příznaky výjimky v bitovém poli Cause se vždy vynulují před provedením další FP operace, což znamená, že pokud se provede například dělení 0/0 a posléze součet dvou jiných čísel, už se o dělení nulou nedozvíme. Naproti tomu bity v bitovém poli Flag jsou do jedničky nastaveny trvale, přesněji řečeno až do doby, dokud nejsou vynulovány programem (zápisem do registru FPSCR). Díky tomu lze provést delší výpočet a až poté zkontrolovat, zda proběhl správně, a to bez nutnosti implementace relativně složitého mechanismu obsluhy výjimek.

Poznámka: ve skutečnosti je v poli Cause šest bitů, protože zde nalezneme i bit FPU Error (E). Ostatní dvě korespondující bitová pole mají jen pět bitů. FPU Error nemá na SH2-FPU význam a ani ho nelze zakázat.

Pro načtení hodnoty tohoto registru či naopak pro jeho uložení lze použít následující instrukce:

Instrukce Operandy Význam
LDS Rm,FPSCR FPSCR=Rm
LDS.L @Rm+, FPSCR FPSCR=(Rm), Rm=Rm+4
STS FPSCR,Rn Rn=FPSCR
STS.L FPSCR,@-Rn Rn=Rn-4, (Rn)=FPSCR

5. Formáty zpracovávaných hodnot s plovoucí řádovou čárkou

V této kapitole si ve stručnosti popíšeme bitové podoby obou formátů numerických hodnot uložených v systému plovoucí řádové čárky, tj. hodnot zpracovávaných v SH2A-FPU. U obou formátů je použita shodná struktura – v jednom bitu je uloženo znaménko čísla, následuje (dvojkový) exponent a ve třetím bitovém poli je uložena mantisa. Formát single odpovídá normě IEEE 754, a to včetně speciálních hodnoty typu nekonečna, denormalizovaných čísel či NaN. 32bitové slovo je rozděleno následovně:

 +-+--------+-----------------------+
 |s|exponent| mantisa, bity 0..22 |
 +-+--------+-----------------------+
31 30   23 22           0

U formátu double, který taktéž odpovídá specifikaci popsané v normě IEEE 754, je rozšířen jak exponent (což zvyšuje rozsah reprezentovatelných hodnot), tak i mantisa (což naopak zvyšuje přesnost uložených hodnot). Číselné hodnoty jsou v operační paměti uloženy ve dvou 32bitových slovech, protože čipy SH-2A k paměti přistupují po 32bitové sběrnici:

 +-+-----------+--------------------+
 |s| exponent |mantisa, bity 32..51|
 +-+-----------+--------------------+
31 30    20 19         0

 +----------------------------------+
 |    mantisa, bity 0..31    |
 +----------------------------------+
31                 0

Základní vlastnosti obou podporovaných formátů jsou shrnuty v následující tabulce:

Vlastnost Jednoduchá přesnost Dvojitá přesnost
Znaménko 1 bit 1 bit
Exponent 8 bitů 11 bitů
Mantisa 23 bitů 52 bitů
Celkem 32 bitů 64 bitů
     
Bias +127 +1023

6. Speciální hodnoty a jejich význam

Kromě běžných (normalizovaných) hodnot je možné v registrech matematického koprocesoru ukládat i několik speciálních hodnot, které například mohou být výsledkem některých matematických operací. Jedná se především o kladné a záporné nekonečno (výsledek dělení nulou), dále lze rozlišit kladnou a zápornou nulu, takzvaná denormalizovaná čísla (ta mají sníženou přesnost kvůli omezení velikosti exponentu) a taktéž hodnoty NaN (Not a Number), které vzniknou například po operaci 0/0 či ∞+∞. Podívejme se na některé možnosti v případě použití jednoduché přesnosti (32bitových registrů):

Hodnota (hex) Význam
0×0000 0000 kladná nula
0×8000 0000 záporná nula
0×7f80 0000 kladné nekonečno
0×ff80 0000 záporné nekonečno
0×0000 0001 až 0×007f ffff kladná denormalizovaná čísla
0×8000 0001 až 0×807f ffff záporná denormalizovaná čísla
0×ff8? ???? NaN

7. Režimy zaokrouhlování

Na rozdíl od mnoha dalších typů matematických koprocesorů lze u SH2A-FPU zvolit zaokrouhlovací režim pouze ze dvou variant (běžnější jsou čtyři varianty odpovídající normě IEEE 754). Jedná se o zaokrouhlení na nejbližší reprezentovatelné číslo nebo zaokrouhlení směrem k nule (samozřejmě v závislosti na tom, zda se zaokrouhluje kladná či záporná hodnota). Zajímavé je, že v řídicím registru FPSCR jsou pro volbu zaokrouhlovacího režimu rezervovány dva bity, takže zde existuje prostor pro případné další rozšiřování.

8. Výjimky, které mohou vzniknout při FP operacích

Při provádění FP operací může vzniknout několik typů výjimek, jejichž příznaky jsou uloženy do bitových polí Flag a Cause registru FPSCR (viz též čtvrtou kapitolu):

Příznak Význam
Invalid Operation vstupem do operace je NaN, či podobný typ chyby
Division by Zero dělení nulou, ovšem kromě operace 0/0
Overflow přetečení (výsledek nelze reprezentovat)
Underflow podtečení (výsledek je tak blízko nuly, že nelze reprezentovat)
Inexact došlo k přetečení, podtečení či nutnosti zaokrouhlení

Poznámka: termínem zaokrouhlení se zde myslí změna posledního reprezentovatelného bitu mantisy, nikoli zaokrouhlení na celé číslo.

9. Seznam instrukcí matematického koprocesoru

V následujících pěti kapitolách si popíšeme všechny instrukce, které jsou určeny pro ovládání matematického koprocesoru SH2A-FPU. Instrukce můžeme rozdělit jak podle typu operandů (hodnoty s jednoduchou nebo dvojitou přesností), tak i podle funkce či operace, kterou tyto instrukce provádí. V kapitole desáté nalezneme instrukce určené pro provádění základních aritmetických operací se dvěma zdrojovými operandy a jedním operandem cílovým. Podporované unární operace budou popsány v jedenácté kapitole. Důležité jsou samozřejmě i operace určené pro porovnání dvou operandů a nastavení příznakového bitu T; tyto operace jsou popsány v kapitole číslo 12. V navazující kapitole se seznámíme s konverzními funkcemi i instrukcemi určenými pro načtení konstant. A konečně si ve čtrnácté kapitole popíšeme instrukce určené pro přenos hodnot mezi matematickým koprocesorem a operační pamětí.

10. Základní aritmetické operace

Mezi základní aritmetické operace podporované matematickými koprocesory SH2A-FPU patří podle očekávání součet, rozdíl, součin a podíl, k nimž ještě připočtěme operaci typu multiply and accumulate (ta je prováděná jen s typem float/single, což je však pravděpodobně pro většinu aplikací dostačující). Povšimněte si, že součet, rozdíl a součin trvá v případě použití operandů s jednoduchou přesností pouhý jeden takt, zatímco u operandů s dvojitou přesností šest taktů. Operace dělení je mnohem delší – deset popř. celých 23 hodinových cyklů:

Instrukce Operandy Prováděná činnost Počet cyklů
FADD FRm, FRn FRn=FRn+FRm 1
FADD DRm, DRn DRn=DRn+DRm 6
FSUB FRm, FRn FRn=FRn-FRm 1
FSUB DRm, DRn DRn=DRn-DRm 6
FMUL FRm, FRn FRn=FRn×FRm 1
FMUL DRm, DRn DRn=DRn×DRm 6
       
FDIV FRm, FRn FRn=FRn-FRm 10
FDIV DRm, DRn DRn=DRn-DRm 23
       
FMAC FR0,FRm,FRn FRn=FR0×FRm+FRn 1

11. Funkce s jedním vstupním operandem

Následuje trojice operací, které mají pouze jediný vstupní operand. Dvě z těchto instrukcí jsou velmi jednoduché, protože pouze mění nejvyšší (znaménkový) bit mantisy, takže není překvapující, že tyto instrukce jsou dokončeny v jediném taktu. Ovšem třetí instrukce, která počítá druhou odmocninu, je již nepoměrně složitější, čemuž také odpovídá potřebný počet cyklů na dokončení – 9 hodinových cyklů pro jednoduchou přesnost a dokonce celých 22 hodinových cyklů pro přesnost dvojitou:

Instrukce Operandy Prováděná činnost Počet cyklů
FABS FRn FRn=|FRn| 1
FABS DRn DRn=|DRn| 1
FNEG FRn FRn=-FRn 1
FNEG DRn DRn=-DRn 1
FSQRT FRn FRn=√FRn 9
FSQRT DRn DRn=√DRn 22

12. Porovnání operandů s nastavením bitu T

Další dvě operace se jmenují FCMP/EQ a FCMP/GT. Tyto operace porovnají obsahy dvou pracovních registrů (ať již FR či DR) a na základě splnění či naopak nesplnění podmínky („rovnost“, „větší než“) nastaví příznakový bit T, s jehož významem jsme se seznámili předminule a minule. Povšimněte si, že v případě porovnání registrů obsahujících hodnoty s dvojitou přesností je instrukce dokončena až za dva takty:

Instrukce Operandy Prováděná činnost Počet cyklů
FCMP/EQ FRm, FRn T=(FRn=FRm) 1
FCMP/EQ DRm, DRn T=(DRn=DRm) 2
FCMP/GT FRm, FRn T=(FRn>FRm) 1
FCMP/GT DRm, DRn T=(DRn>DRm) 2

Poznámka: vzhledem k tomu, že existují podmíněné skoky provedené při T==1 či naopak T==0, nebylo nutné implementovat instrukci FCMP/NE či FCMP/LE. Zbylé dvě možnosti FCMP/LT či FCMP/GE (ostře menší, větší nebo rovno) lze realizovat prohozením obou zdrojových operandů.

13. Načtení konstanty a konverze

Instrukce zmíněné v této kapitole je možné rozdělit do dvou podskupin. V první podskupině se nachází jediné dvě instrukce, které dokážou přímo načíst konstantu do zvoleného pracovního registru matematického koprocesoru. První z těchto instrukcí FLDI0 načte hodnotu odpovídající nule, druhá instrukce FLDI1 načte (normalizovanou) jedničku (což je samozřejmě něco jiného než hodnota 0×00000001). Dalších osm instrukcí pak slouží pro přenos dat mezi speciálním registrem FPUL popsaným výše a zvoleným pracovním registrem. Při přenosu dat je možné provést konverzi, což například umožňuje provádět převody mezi celými 32bitovými čísly a hodnotami typu single a double a naopak. Povšimněte si, že všechny tyto instrukce jsou velmi rychlé, což je v kontrastu s jinými typy matematických koprocesorů, v nichž jsou konverze relativně pomalými operacemi:

Instrukce Operandy Prováděná činnost Počet cyklů
FLDI0 FRn FRn=0×00000000 1
FLDI1 FRn FRn=0×3F800000 1
       
FLDS FRm,FPUL FPUL=FRm 1
FSTS FPUL,FRn FPUL=FRn 1
FLOAT FPUL,FRn FRn=(float)FPUL 1
FLOAT FPUL,DRn DRn=(double)FPUL 2
FCNVDS DRm,FPUL FPUL=(float)DRm (konverze) 2
FCNVSD FPUL,DRn DRn=(double)FPUL (konverze) 2
FTRC FRm FPUL=(long)FRm (konverze) 1
FTRC DRm FPUL=(long)DRm (konverze) 2

14. Přenos FP hodnot mezi matematickým koprocesorem a pamětí

Poslední skupinu instrukcí matematického koprocesoru tvoří instrukce, které se používají buď pro přenos hodnot mezi pracovními registry koprocesoru nebo mezi pracovními registry a operační pamětí. Při přístupu do operační paměti je adresa uložena v libovolném celočíselném pracovním registru, ve dvou registrech R0+Rm či je vypočtena na základě součtu dvanáctibitové konstanty a vybraného pracovního registru. Povšimněte si, že je k dispozici i adresní režim s autoinkrementací či autodekrementací adresy, čehož je možné využít například při zpracování polí:

Instrukce Operandy Prováděná činnost Počet cyklů
FMOV FRm, FRn FRn=FRm 1
FMOV DRm, DRn DRn=DRm 2
       
FMOV.S @Rm, FRn FRn=(Rm) 1
FMOV.D @Rm, DRn DRn=(Rm) 2
FMOV.S @(R0, Rm), FRn FRn=(R0+Rm) 1
FMOV.D @(R0, Rm), DRn DRn=(R0+Rm) 2
FMOV.S @Rm+, FRn FRn=(Rm), Rm+=4 1
FMOV.D @Rm+, DRn DRn=(Rm), Rm+=8 2
FMOV.S @(disp12,Rm),FRn FRn=(disp×4+Rm) 1
FMOV.D @(disp12,Rm),DRn DRn=(disp×8+Rm) 2
       
FMOV.S FRm, @Rn (Rn)=FRm 1
FMOV.D DRm, @Rn (Rn)=DRm 2
FMOV.S FRm, @(R0,Rn) (R0+Rn)=FRm 1
FMOV.D DRm, @(R0,Rn) (R0+Rn)=DRm 2
FMOV.S FRm, @-Rn Rn-=4, (Rn)=FRm 1
FMOV.D DRm, @-Rn Rn-=8, (Rn)=DRm 2
FMOV.S FRm, @(disp12,Rn) (disp×4+Rn)=FRm 1
FMOV.D DRm, @(disp12,Rn) (disp×8+Rn)=DRm 2

Poznámka: opět platí, že instrukce pracující s 64bitovými hodnotami jsou zpracovány ve dvojnásobném množství taktů, což souvisí s interní stavbou koprocesoru.

15. Porovnání možností SH2A-FPU s dalšími RISCovými čipy

V následujících čtyřech kapitolách bude uvedeno krátké shrnutí vlastností matematických koprocesorů u dalších typů RISCových procesorů. Dále uvedené údaje, s nimiž jsme se již ostatně v tomto seriálu seznámili, nám pomohou si uvědomit, že u některých mikroprocesorových architektur byl matematický koprocesor velmi důležitou součástí čipu (což například souvisí s tím, že některé čipy byly použity ve výkonných a taktéž patřičně drahých grafických pracovních stanicích), zatímco u dalších architektur je patrné, že tento doplněk nebyl až tak důležitý. Taktéž si povšimněte, jaké operace jsou podporovány – v některých případech se jedná o základní aritmetické operace doplněné například o výpočet druhé odmocniny, u dalších koprocesorů pak nalezneme mnohem větší repertoár instrukcí.

16. SPARC

Architektura SPARC-V8 obsahovala FPU, který pracoval nezávisle na hlavním procesoru. FPU používal 32 registrů, z nichž každý měl šířku 32 bitů, podobně jako registry používané centrální procesorovou jednotkou (V8). V 32bitových registrech se uchovávaly hodnoty ve formátu single specifikovaném v IEEE 754. Pokud rozsah a/nebo přesnost formátu single nedostačovala pro řešení dané úlohy, mohly se vždy dva sousední registry spojit a vytvořit tak 64bitový dvouregistr, v němž byly uloženy hodnoty ve formátu double (současně bylo možné využít šestnáct těchto dvouregistrů), opět podle IEEE 754. Dokonce bylo možné spojit čtyři pracovní registry a vytvořit tak 128bitovou hodnotu ve formátu quad (současně se jich mohlo použít osm).

Instrukční sada FPU byla navržena s ohledem na všeprostupující filozofii RISC, tj. obsahuje pouze základní operace s numerickými hodnotami a navíc poněkud komplexnější, ale o to používanější instrukci pro výpočet druhé odmocniny, nikoli například instrukce sloužící pro výpočty goniometrických či logaritmických funkcí (v tom spočívá poměrně zásadní odlišnost od matematických koprocesorů řady 80×87, které navíc původně pracovaly pouze s osmicí registrů tvořících zásobník). Instrukce používají tříadresový kód, protože šířka instrukčního slova je stále 32 bitů.

Seznam podporovaných instrukcí:

# Instrukce Význam
1 FsTOd konverze single na double
2 FsTOq konverze single na quad
3 FdTOs konverze double na single
4 FdTOq konverze double na quad
5 FqTOs konverze quad na single
6 FqTOd konverze quad na double
     
7 FSQRTs druhá odmocnina (pro typ single)
8 FSQRTd druhá odmocnina (pro typ double)
9 FSQRTq druhá odmocnina (pro typ quad)
     
10 FADDs součet single
11 FADDd součet double
12 FADDq součet quad
13 FSUBs rozdíl single
14 FSUBd rozdíl double
15 FSUBq rozdíl quad
16 FMULs součin single
17 FMULd součin double
18 FMULq součin quad
19 FsMULd součin single na double
20 FdMULq součin double na quad
21 FDIVs podíl single
22 FDIVd podíl double
23 FDIVq podíl quad
     
24 FCMPs porovnání single
25 FCMPd porovnání double
26 FCMPq porovnání quad
27 FCMPEs porovnání single (s vyvoláním výjimky při NaN)
28 FCMPEd porovnání double (s vyvoláním výjimky při NaN)
29 FCMPEq porovnání quad (s vyvoláním výjimky při NaN)

17. PA-RISC

První verze matematických koprocesorů pro mikroprocesory PA-RISC měly poměrně jednoduchou instrukční sadu obsahující instrukce pro provádění základních aritmetických operací s registry FPR0FPR15 a později též s registry FPR16FPR31 (všechny tyto registry měly šířku 64 bitů, což je v kontrastu s SH2A-FPU). Kromě čtveřice aritmetických operací součtu, rozdílu, součinu a mocniny měli programátoři k dispozici operaci pro výpočet absolutní hodnoty a taktéž instrukci pro výpočet druhé odmocniny. Kromě toho dokázal matematický koprocesor provádět různé konverze, zejména převody mezi numerickými hodnotami uloženými v systému plovoucí řádové čárky (FP – Floating Point) a hodnotami s pevnou řádovou čárkou (FX – Fixed Point). Všechny tyto operace, včetně operace pro zaokrouhlení výsledku či pro porovnání dvou číselných hodnot (k dispozici bylo všech šest testů na relace mezi dvojicí numerických hodnot), jsou vypsány v následující tabulce:

# Instrukce Význam
1 COPR Identifikace koprocesoru
2 FCPY Kopie hodnoty
3 FABS Výpočet absolutní hodnoty
4 FSQRT Výpočet druhé odmocniny
5 FRND Zaokrouhlení na celé číslo
6 FCNVFF Konverze FP na FP
7 FCNVXF Konverze FX na FP
8 FCNVFX Konverze FP na FX
9 FCNVFXT Konverze FP na FX s explicitním zaokrouhlením směrem k nule
10 FCMP Porovnání dvou hodnot
11 FTEST Test příznakových bitů
12 FADD Součet dvou hodnot
13 FSUB Rozdíl dvou hodnot
14 FMPY Součin dvou hodnot
15 FDIV Podíl dvou hodnot

18. ARM VFP

Na procesorech ARM se můžeme setkat hned s několika různými typy matematických koprocesorů. První technologií je FPA (Floating Point Architecture). Alternativní a dnes dokonce častěji používanou technologií je VFP, což je zkratka odvozená od Vector Floating Point (jedná se o označení, jež je v současnosti možná již poněkud zavádějící). Technologie VFP byla navržena takovým způsobem, aby ji bylo možné použít v mnoha aplikačních oblastech, například v řídicích jednotkách automobilů, pro zpracování obrazu (konvoluční filtry, rychlá Fourierova transformace, rasterizace a další operace prováděné v tiskových procesorech), při zpracování řeči (kodeky) a taktéž pro provádění různých 3D operací (transformace) – právě v těchto oblastech lze totiž využít práci nikoli pouze se skalárními hodnotami, ale taktéž s vektory o dvou až osmi prvcích. Tyto prvky se však zpracovávají postupně, nikoli paralelně.

Matematické koprocesory VFP obecně obsahují šestnáct pracovních registrů, každý o šířce 64 bitů. Tyto registry lze použít buď pro práci s hodnotami s dvojitou přesností (double) – potom se tyto registry v assembleru označují jmény d0d15. Ovšem taktéž je možné libovolný registr rozdělit na dva registry o šířce 32 bitů, z nichž každý dokáže pojmout číselnou hodnotu s jednoduchou přesností (single/float). Díky tomuto rozdělení se počet registrů pro formát single zvětšil na dvojnásobek – tyto registry jsou v assembleru pojmenovány s0s31. Podle konvence dodržované jak překladači, tak i v programových knihovnách se při volání subrutin používají registry d0d7 pro předávání parametrů subrutině, popř. pro získání návratových hodnot ze subrutiny. Samozřejmě se tyto registry taktéž používají při výpočtech v subrutině. Ostatní registry lze taktéž použít, ovšem jejich hodnota by měla být při návratu ze subrutiny obnovena.

V následující tabulce jsou vypsány základní aritmetické operace:

# Instrukce Význam Prováděný výpočet
1 VADD Fd, Fn, Fm součet Fd := Fn + Fm
2 VSUB Fd, Fn, Fm rozdíl Fd := Fn – Fm
3 VNEG Fd, Fm změna znaménka Fd := – Fm
4 VABS Fd, Fm absolutní hodnota Fd := abs(Fm)
5 VSQRT Fd, Fm druhá odmocnina Fd := sqrt(Fm)
6 VDIV Fd, Fn, Fm dělení Fd := Fn / Fm
7 VMUL Fd, Fn, Fm násobení Fd := Fn * Fm
8 VMLA Fd, Fn, Fm násobení + akumulace Fd := Fd + (Fn * Fm)
9 VMLS Fd, Fn, Fm odečtení součinu Fd := Fd – (Fn * Fm)
10 VNMUL Fd, Fn, Fm násobení + změna znaménka Fn := – (Fn * Fm)
11 VNMLA Fd, Fn, Fm kombinace VNMUL a VMLA Fd := – Fd – (Fn * Fm)
12 VNMLS Fd, Fn, Fm kombinace VNMUL a VMLS Fd := – Fd + (Fn * Fm)
13 VCMP Fd, Fm Porovnání obsahu dvou registrů Fd – Fm
14 VCMP Fd, #0.0 Porovnání jednoho registru s nulou Fd – 0.0
15 VCVT{C}.F64.F32 Dd, Sm Konverze single na double
16 VCVT{C}.F32.F64 Sd, Dm Konverze double na single
17 VCVT{C}.F32/F64.U32 Fd, Sm Konverze unsigned integer na float
18 VCVT{C}.F32/F64.S32 Fd, Sm Konverze signed integer na float
19 VCVT{R}{C}.U32.F32/F64 Sd, Fm Konverze float na unsigned integer
20 VCVT{R}{C}.S32.F32/F64 Sd, Fm Konverze float na signed integer
21 VCVT.F32/F64.typ Fd, Fd, #bitů Konverze fixed-point na float (volitelná pozice tečky)
22 VCVT.typ.F32/F64 Fd, Fd, #bitů Konverze float na fixed-point (volitelná pozice tečky)
23 VCVTT.F16.F32 Sd,Sm Konverze single na half (do horních 16 bitů registru)
24 VCVTB.F16.F32 Sd,Sm Konverze single na half (do spodních 16 bitů registru)
25 VCVTT.F32.F16 Sd,Sm Konverze half na single
26 VCVTB.F32.F16 Sd,Sm Konverze half na single
27 VMOV.F32/F64 Fd, Fm Fd := Fm (prostá kopie)
28 VMOV Sn, Rd Sn := Rd (Rd = registr ARM procesoru)
29 VMOV Rd, Sn Rd := Sn (Rd = registr ARM procesoru)
30 VMOV Sn, Sm, Rd, Rn Sn := Rd, Sm := Rn (kopie dvou registrů)
31 VMOV Rd, Rn, Sn, Sm Rd := Sn, Rn := Sm (kopie dvou registrů)
32 VMOV Dm, Rd, Rn Dm[31:0] := Rd, Dm[63:32] := Rn (pro double jsou zapotřebí dva ARM registry)
33 VMOV Rd, Rn, Dm Rd := Dm[31:0], Rn := Dm[63:32] (pro double jsou zapotřebí dva ARM registry)
34 VMOV Dn[0], Rd Dn[31:0] := Rd (pouze spodní polovina double)
35 VMOV Rd, Dn[0] Rd := Dn[31:0] (pouze spodní polovina double)
36 VMOV Dn[1], Rd Dn[63:32] := Rd (pouze horní polovina double)
37 VMOV Rd, Dn[1] Rd := Dn[63:32] (pouze horní polovina double)
38 VMRS APSR_nzcv, FPSCR APSR flags := FPSCR flags (přenos příznaků)

19. RISC-V

Otevřená specifikace mikroprocesorů RISC-V umožňuje rozšiřovat instrukční sadu pomocí standardních rozšíření, z nichž nás dnes bude zajímat především rozšíření „F“, „D“ a „Q“. První rozšíření se jmenuje „F“, protože specifikuje instrukce s hodnotami typu single/float, tj. s čísly s jednoduchou přesností podle normy IEEE 754–2008 (jedná se o zpřesnění původní slavné normy IEEE 754). Druhé rozšíření se podle očekávání jmenuje „D“, protože předepisuje operace s hodnotami typu double, tj. s čísly s přesností dvojitou. Třetí rozšíření nese název „Q“ a je určeno pro instrukce zpracovávající hodnoty se čtyřnásobnou přesností (quad).

Pro rozšíření „F“ se používá nová sada pracovních registrů. Tyto registry jsou pojmenovány f0f31 a každý z těchto registrů má šířku 32 bitů. Navíc se u většiny operací používá i stavový a řídicí registr nazvaný fcrs. K dispozici jsou pseudoinstrukce FRCSR a FSCSR sloužící pro přenos obsahu stavového a řídicího registru do libovolného pracovního registru celočíselné části mikroprocesoru (tedy samozřejmě kromě nulového registru).

Podporované instrukce:

Root obecny

# Instrukce Význam
1 FLW načtení FP hodnoty z paměti (adresa rs+offset)
2 FSW uložení FP hodnoty do paměti (adresa rs+offset)
3 FADD.S součet dvou FP hodnot (tříadresový kód)
4 FSUB.S rozdíl dvou FP hodnot
5 FMUL.S součin dvou FP hodnot
6 FDIV.S podíl dvou FP hodnot
7 FMIN.S vrací menší z obou FP hodnot
8 FMAX.S vrací větší z obou FP hodnot
9 FSQRT.S druhá odmocnina (použity jsou jen dva registry)
10 FMADD.S rs1×rs2+rs3 (multiply-add, čtyřadresový kód!)
11 FMSUB.S rs1×rs2-rs3
12 FNMADD.S -(rs1×rs2+rs3)
13 FNMSUB.S -(rs1×rs2-rs3)
14 FCVT.W.S převod FP na integer
15 FCVT.S.W převod integer na FP
16 FCVT.WU.S převod FP na unsigned integer
17 FCVT.S.WU převod unsigned integer na FP
18 FMV.X.S pouze přesun mezi integer registrem a FP registrem (nikoli konverze)
19 FMV.S.X pouze přesun mezi FP registrem a integer registrem (nikoli konverze)
20 FLT.S porovnání dvou FP hodnot, zápis 0 či 1 do integer registru
21 FLE.S porovnání dvou FP hodnot, zápis 0 či 1 do integer registru
22 FEQ.S porovnání dvou FP hodnot, zápis 0 či 1 do integer registru
21 FCLASS zjistí „třídu“ FP hodnoty a nastaví deset bitů podle následující tabulky
22 FSGNJ.S kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2
23 FSGNJN.S kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2 a znegováno
24 FSGNJX.S kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je získáno ze src1src2 s využitím operace XOR

Další rozšíření základní instrukční sady nese označení „D“. Pokud mikroprocesor s architekturou RISC-V podporuje tuto instrukční sadu, budou použity registry pojmenované f0f31, což jsou stejně pojmenované registry, jaké již známe z rozšíření „F“. Je zde ovšem jeden podstatný rozdíl – nyní budou mít registry šířku 64 bitů a nikoli pouze 32 bitů. I instrukční sady „F“ a „D“ jsou si v mnoha ohledech podobné, i když zde narazíme na některé pochopitelné rozdíly:

# Instrukce Význam
1 FLD načtení FP hodnoty z paměti (adresa rs+offset)
2 FSD uložení FP hodnoty do paměti (adresa rs+offset)
3 FADD.D součet dvou FP hodnot (tříadresový kód)
4 FSUB.D rozdíl dvou FP hodnot
5 FMUL.D součin dvou FP hodnot
6 FDIV.D podíl dvou FP hodnot
7 FMIN.D vrací menší z obou FP hodnot
8 FMAX.D vrací větší z obou FP hodnot
9 FSQRT.D druhá odmocnina (použity jsou jen dva registry)
10 FCVT.S.D double na single (provádí se zaokrouhlení)
11 FCVT.D.S single na double (hodnota se nezmění)
12 FCVT.W.D double → 32bit signed integer
13 FCVT.L.D double → 64bit signed integer
14 FCVT.WU.D double → 32bit unsigned integer
15 FCVT.LU.D double → 64bit unsigned integer
16 FCVT.D.W 32bit signed integer → double
17 FCVT.D.L 64bit signed integer → double
18 FCVT.D.WU 32bit unsigned integer → double
19 FCVT.D.LU 64bit unsigned integer → double
20 FSGNJ.D kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2
21 FSGNJN.D kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2 a znegováno
22 FSGNJX.D kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je získáno ze src1src2 s využitím operace XOR
23 FMV.X.D pouze přesun mezi integer registrem a FP registrem (nikoli konverze)
24 FMV.D.X pouze přesun mezi FP registrem a integer registrem (nikoli konverze)

Dalším rozšířením instrukčních sad je rozšíření označené písmenem „Q“. To přidává možnost práce s numerickými hodnotami s plovoucí řádovou čárkou se čtyřnásobnou přesností. Formát uložení těchto hodnot je specifikován v již několikrát zmíněné normě IEEE 754–2008:

# Instrukce Význam
1 FLQ načtení FP hodnoty z paměti (adresa rs+offset)
2 FSQ uložení FP hodnoty do paměti (adresa rs+offset)
3 FADD.Q součet dvou FP hodnot (tříadresový kód)
4 FSUB.Q rozdíl dvou FP hodnot
5 FMUL.Q součin dvou FP hodnot
6 FDIV.Q podíl dvou FP hodnot
7 FMIN.Q vrací menší z obou FP hodnot
8 FMAX.Q vrací větší z obou FP hodnot
9 FSQRT.Q druhá odmocnina (použity jsou jen dva registry)
10 FCVT.S.Q quadruple → single
11 FCVT.Q.S single → quadruple
12 FCVT.D.Q quadruple → double
13 FCVT.Q.D double → quadruple
14 FSGNJ.Q kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2
15 FSGNJN.Q kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2 a znegováno
16 FSGNJX.Q kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je získáno ze src1src2 s využitím operace XOR

20. Odkazy na Internetu

 1. SH7201 Group User's Manual: Hardware
  https://www.renesas.com/en-us/document/hw-manual?hwLayerShowFlg=tru­e&prdLayerId=2038&layerNa­me=SH7201&coronrService=do­cument-prd-search&hwDocUrl=%2Fen-us%2Fdoc%2Fproducts%2Fmpum­cu%2Fdoc%2Fsuperh%2Fr01uh0026ej_sh7201_h­m.pdf&hashKey=4d1ed116961466bab­f99bc7cf1d2cdec
 2. SH7203 Group User's Manual: Hardware
  https://www.renesas.com/en-us/document/hw-manual?hwLayerShowFlg=tru­e&prdLayerId=2126&layerNa­me=SH7203&coronrService=do­cument-prd-search&hwDocUrl=%2Fen-us%2Fdoc%2Fproducts%2Fmpum­cu%2F001%2Fr01uh0458ej0400_sh7203­.pdf&hashKey=68baf3ad6c52e9e2616e44­024589e8cf
 3. SuperH RISC engine Family Features
  https://www.renesas.com/en-us/products/microcontrollers-microprocessors/superh/superh-features.html
 4. Konkurence procesorů s mikroprogramovým řadičem – RISC
  http://www.root.cz/clanky/konkurence-procesoru-s-mikroprogramovym-radicem-architektura-risc/
 5. Mikroprocesory s architekturou RISC I
  http://www.root.cz/clanky/mi­kroprocesory-s-architekturou-risc-i/
 6. Procesory RISC v pracovních stanicích a serverech
  http://www.root.cz/clanky/procesory-s-architekturou-risc-v-pracovnich-stanicich-a-serverech/
 7. Procesory RISC v pracovních stanicích a serverech – architektura SPARC V8 a
  http://www.root.cz/clanky/procesory-risc-v-pracovnich-stanicich-a-serverech-architektura-sparc-v8-a-v9/
 8. Procesory RISC v pracovních stanicích a serverech – architektura PA-RISC
  http://www.root.cz/clanky/procesory-risc-v-pracovnich-stanicich-a-serverech-architektura-pa-risc/
 9. Rozšíření instrukční sady procesorových jader s otevřenou architekturou RISC-V
  http://www.root.cz/clanky/rozsireni-instrukcni-sady-procesorovych-jader-s-otevrenou-architekturou-risc-v/
 10. Sega documentation
  http://koti.kapsi.fi/~anti­me/sega/docs.html
 11. 1995 Programming on the Sega Saturn
  http://cowboyprogramming.com/2010/06/03/1995-programming-on-the-sega-saturn/
 12. Sega Myths-Saturn was the most difficult console to program for of 5th Gen
  http://forums.sega.com/show­thread.php?313485-Sega-Myths-Saturn-was-the-most-difficult-console-to-program-for-of-5th-Gen
 13. SuperH RISC engine Family
  http://www.renesas.com/pro­ducts/mpumcu/superh/index­.jsp
 14. Sega Saturn
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_saturn
 15. Fourth-Generation Consoles
  http://gaming.wikia.com/wiki/Fourth-Generation_Consoles
 16. Fifth-Generation Consoles
  http://gaming.wikia.com/wiki/Fifth-Generation_Consoles
 17. History of video game consoles (fifth generation)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/History_of_video_game_con­soles_(fifth_generation)
 18. Sega Mega Drive
  http://sega.jp/archive/segahard/md/
 19. Sega Archives
  http://sega.jp/archive/segahard/
 20. Sega Genesis
  http://www.dmoz.org/Games/Vi­deo_Games/Console_Platfor­ms/Sega/Genesis/
 21. The Sega Mega Drive/Genesis
  http://www.captainwilliam­s.co.uk/sega/megadrive/me­gadrive.php
 22. Sega Master System Museum
  http://alexkidd.com/
 23. Jadeite's Sega Master System Museum
  http://rp_gamer.tripod.com/SMS/1.html
 24. Sega Master System (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Master_System
 25. Sega Card (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Sega_Card
 26. Sega Master System VDP documentation
  http://www.smspower.org/u­ploads/Development/msvdp-20021112.txt?sid=28c370e1fcac51d­5774319979bf96f4c
 27. The16bit Era Of Console Video Games
  http://tvtropes.org/pmwiki/pmwi­ki.php/Main/The16bitEraOf­ConsoleVideoGames
 28. The Console Wars
  http://www.cracked.com/funny-2590-the-console-wars/
 29. Console Wars
  http://tvtropes.org/pmwiki/pmwi­ki.php/Main/ConsoleWars
 30. Era of the „Bit Wars“
  http://www.gtplanet.net/fo­rum/threads/era-of-the-bit-wars.119796/
 31. Rez Wars: How the Bit Wars never really ended
  http://www.ign.com/blogs/be­astmastertoad/2013/01/31/rez-wars-how-the-bit-wars-never-really-ended
 32. Which system ended the „Bit Wars“?
  http://atariage.com/forum­s/topic/199163-which-system-ended-the-bit-wars/
 33. Status Register
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Status_register
 34. Introduction to ARM Thumb
  http://www.embedded.com/electronics-blogs/beginner-s-corner/4024632/Introduction-to-ARM-thumb
 35. Code Size – a comprehensive comparison of microMIPS32 and Thumb code size using many Megabytes of customer code
  https://community.arm.com/grou­ps/processors/blog/2014/04/28/co­de-size-a-comprehensive-comparison-of-micromips32-and-thumb-code-size-using-many-megabytes-of-customer-code
 36. MIPS MCUs Outrun ARM
  http://www.linleygroup.com/new­sletters/newsletter_detail­.php?num=5117
 37. Carry bits, The Architect's Trap
  http://yarchive.net/comp/ca­rry_bit.html
 38. Microprocessor Design/ALU Flags
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Microprocessor_Design/A­LU_Flags
 39. Flags register in an out-of-order processor
  http://cs.stackexchange.com/qu­estions/42095/flags-register-in-an-out-of-order-processor
 40. Berkeley RISC
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Berkeley_RISC
 41. Great moments in microprocessor history
  http://www.ibm.com/develo­perworks/library/pa-microhist.html
 42. RISC vs. CISC
  http://www-cs-faculty.stanford.edu/~ero­berts/courses/soco/projec­ts/2000–01/risc/risccisc/
 43. RISC and CISC definitions:
  http://www.cpushack.com/CPU/cpu­AppendA.html
 44. The Evolution of RISC
  http://www.ibm.com/develo­perworks/library/pa-microhist.html#sidebar1
 45. The VFP architecture
  http://infocenter.arm.com/hel­p/index.jsp?topic=/com.ar­m.doc.dui0056d/Bcfibfha.html
 46. NEON
  http://www.arm.com/produc­ts/processors/technologies/ne­on.php
 47. ARM Floating Point Accelerator (ARM FPA)
  http://vswww.kaist.ac.kr/ver4­.0/index.php/research/past-research/arm-fpa.html

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.