Hlavní navigace

Nastavení stylů vykreslování widgetů, oken i dialogů v knihovně PySide

13. 3. 2018
Doba čtení: 39 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o knihovnách určených pro tvorbu GUI v Pythonu si ukážeme, jakým způsobem je možné v knihovně PySide nastavit styl vykreslování ovládacích prvků (widgetů), oken i celých dialogů.

Obsah

1. Nastavení stylů vykreslování widgetů, oken i dialogů v knihovně PySide

2. Konfigurace stylu přes argumenty zadané na příkazovém řádku

3. První demonstrační příklad – zobrazení většiny standardních widgetů a dialogů

4. Způsob vykreslování widgetů, standardní třídy se styly

5. Použití tříd QApplication a QStyleFactory pro změnu stylu vykreslování celé aplikace

6. Druhý demonstrační příklad – výběr stylu vykreslování pro celou aplikaci

7. Galerie standardních stylů dostupných na Linuxu

8. Styl aplikovaný na standardní dialog pro výběr barvy i pro zobrazení zprávy

9. Změna stylů jednotlivých widgetů pomocí metody QWidget.setStyle()

10. Třetí demonstrační příklad – nastavení individuálních stylů jednotlivých widgetů

11. Změna stylů jednotlivých widgetů pomocí metody QWidget.setStyleSheet()

12. Čtvrtý demonstrační příklad – změna pozadí jednotlivých widgetů

13. Kaskádní styly v knihovně PySide

14. Stylesheet platný pro celou aplikaci

15. Pátý demonstrační příklad – použití stylesheetu platného pro celou aplikaci

16. Repositář s demonstračními příklady

17. Odkazy na Internetu

1. Nastavení stylů vykreslování widgetů, oken i dialogů v knihovně PySide

V diskuzi pod předchozím článkem mj. zazněl i oprávněný dotaz, proč se na screenshotech použitých v tomto seriálu používá styl widgetů a dialogů, který připomíná aplikace naprogramované s využitím „konkurenční“ knihovny GTK+ a který pro svůj minimalismus vypadá poněkud zastarale. Knihovna Qt, nad níž je framework PySide postaven, ovšem umožňuje dosti flexibilně měnit styl vykreslování widgetů, oken i standardních dialogů, a to dokonce na několika úrovních: pro celé desktopové prostředí, pro celou aplikaci popř. dokonce pro jednotlivé widgety. Navíc je možné ke standardním stylům doprogramovat i styly vlastní, nebo se dá do určité míry upravit vzhled widgetů s využitím CSS (Cascading Style Sheets). V dalších kapitolách si jednotlivé možnosti popíšeme (kromě nastavení desktopového prostředí, to již spadá mimo rámec tohoto seriálu).

Obrázek 1: Screenshot z předchozího článku.

2. Konfigurace stylu přes argumenty zadané na příkazovém řádku

Jednou z nejjednodušších možností nastavení „globálního“ stylu platného pro celou aplikaci (včetně standardních dialogů) je použití přepínače -style jméno_stylu na příkazové řádce. Tento přepínač je (podobně jako některé další přepínače) automaticky zpracován třídou QApplication. Připomeňme si, jakým způsobem se konstruuje instance třídy QApplication, přesněji řečeno jaké parametry se jí předávají:

def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  ...
  ...
  ...
Poznámka: vzhledem k tomu, že standardní přepínače jsou automaticky zpracovány třídou QApplication a následně jsou odstraněny ze seznamu argumentů příkazového řádku, je vhodné argumenty programově zpracovat po vytvoření instance QApplication. Díky tomu se již nemusíme o argumenty určené pro konfiguraci knihovny PySide (a tím pádem i pro Qt) starat.

Mezi podporovaná jména stylů patří:

 • CDE
 • Cleanlooks
 • GTK+
 • Motif
 • Plastique
 • Windows

Jména stylů byla získána tímto pomocným skriptem:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import modulu pro GUI
from PySide import QtGui
 
 
def main():
  for key in QtGui.QStyleFactory.keys():
    print(key)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

3. První demonstrační příklad – zobrazení většiny standardních widgetů a dialogů

Dnešní první demonstrační příklad, jehož zdrojový kód můžete získat z adresy https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/Pyt­hon_GUI/PySide/135_most_wid­gets.py, je poněkud delší, než příklady, s nimiž jsme se setkali v předchozích částech tohoto seriálu. Je tomu tak z toho důvodu, že v příkladu používáme většinu popsaných ovládacích prvků (widgetů), nástrojový pruh (toolbar), hlavní menu i některé standardní dialogy. Mnoho typů widgetů používáme samozřejmě z toho důvodu, aby bylo patrné, jakým způsobem se změna stylu projeví na různých ovládacích prvcích.

Obrázek 2: První demonstrační příklad vykreslený výchozím stylem napodobujícím GTK (výchozí styl je však závislý na konfiguraci systému, použitém desktopovém prostředí atd.).

Výchozí styl lze přepnout z příkazové řádky:

./135_most_widgets.py -style motif
./135_most_widgets.py -style plastique
./135_most_widgets.py -style windows

atd.

Následuje výpis zdrojového kódu demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
 
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
    openFileButton = self.prepareOpenFileButton()
    colorDialogButton = self.prepareColorDialogButton()
    messageBoxButton = self.prepareMessageBoxButton()
 
    # vytvoření testovacích widgetů vkládaných do okna
    tree = self.prepareTree()
    slider = self.prepareSlider()
    lineEdit = self.prepareLineEdit()
    textEdit = self.prepareTextEdit()
    dial = self.prepareDial()
 
    # různě ostylovaná návěští
    testLabel1 = QtGui.QLabel("Normal/Default")
    testLabel2 = QtGui.QLabel("Box")
    testLabel3 = QtGui.QLabel("Panel")
    testLabel4 = QtGui.QLabel("Win Panel")
    testLabel5 = QtGui.QLabel("HLine")
    testLabel6 = QtGui.QLabel("VLine")
    testLabel7 = QtGui.QLabel("StyledPanel")
 
    testLabel2.setFrameStyle(QtGui.QFrame.Box)
    testLabel3.setFrameStyle(QtGui.QFrame.Panel)
    testLabel4.setFrameStyle(QtGui.QFrame.WinPanel)
    testLabel5.setFrameStyle(QtGui.QFrame.HLine)
    testLabel6.setFrameStyle(QtGui.QFrame.VLine)
    testLabel7.setFrameStyle(QtGui.QFrame.StyledPanel)
 
    # testovací přepínací tlačítka
    testRadioButton1 = QtGui.QRadioButton("radio button #1")
    testRadioButton2 = QtGui.QRadioButton("radio button #2")
    testRadioButton3 = QtGui.QRadioButton("radio button #3")
 
    # testovací zaškrtávací tlačítka
    testCheckBox1 = QtGui.QCheckBox("check box 1")
    testCheckBox2 = QtGui.QCheckBox("check box 2")
 
    # které tlačítko bude vybráno
    testRadioButton3.setChecked(True)
    testCheckBox2.setChecked(True)
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QHBoxLayout()
    leftLayout = QtGui.QVBoxLayout()
    centerLayout = QtGui.QVBoxLayout()
    rightLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
    # umístění widgetů do okna - levý sloupec
    leftLayout.addWidget(tree)
    leftLayout.addWidget(slider)
 
    # umístění widgetů do okna - prostřední sloupec
    centerLayout.addWidget(lineEdit)
    centerLayout.addWidget(textEdit)
    centerLayout.addWidget(openFileButton)
    centerLayout.addWidget(colorDialogButton)
    centerLayout.addWidget(messageBoxButton)
    centerLayout.addWidget(quitButton)
 
    # umístění widgetů do okna - pravý sloupec
    rightLayout.addWidget(testRadioButton1)
    rightLayout.addWidget(testRadioButton2)
    rightLayout.addWidget(testRadioButton3)
    rightLayout.addWidget(testCheckBox1)
    rightLayout.addWidget(testCheckBox2)
 
    rightLayout.addWidget(testLabel1)
    rightLayout.addWidget(testLabel2)
    rightLayout.addWidget(testLabel3)
    rightLayout.addWidget(testLabel4)
    rightLayout.addWidget(testLabel5)
    rightLayout.addWidget(testLabel6)
    rightLayout.addWidget(testLabel7)
    rightLayout.addWidget(dial)
 
    # umístění layoutů do hlavního layoutu
    topLayout.addLayout(leftLayout)
    topLayout.addLayout(centerLayout)
    topLayout.addLayout(rightLayout)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareOpenFileButton(self):
    # tlačítko
    openFileButton = QtGui.QPushButton('Open file...', self)
    openFileButton.resize(openFileButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    openFileButton.clicked.connect(self.showOpenFileDialog)
    return openFileButton
 
  def prepareMessageBoxButton(self):
    # tlačítko
    messageBoxButton = QtGui.QPushButton('Message Box', self)
    messageBoxButton.resize(messageBoxButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    messageBoxButton.clicked.connect(self.showCustomMessageBox)
    return messageBoxButton
 
  def prepareLineEdit(self):
    # jednořádkové vstupní textové pole
    lineEdit = QtGui.QLineEdit(self)
    # naplnění textového pole textem
    lineEdit.setText(u"příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy")
    return lineEdit
 
  def prepareTextEdit(self):
    # víceřádkové vstupní textové pole
    textEdit = QtGui.QTextEdit(self)
 
    # nastavení základních vlastností textového pole
    textEdit.setAcceptRichText(False)
    textEdit.setLineWrapMode(QtGui.QTextEdit.NoWrap)
 
    # vložení obsahu souboru do víceřádkového textového pole
    with open("01_empty_window.py", "r") as fin:
      content = fin.read().decode('utf8')
      textEdit.insertPlainText(content)
 
    return textEdit
 
  def prepareColorDialogButton(self):
    # tlačítko s popisem
    colorDialogButton = QtGui.QPushButton('Select color', self)
    colorDialogButton.resize(colorDialogButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    colorDialogButton.clicked.connect(self.showColorDialog)
    return colorDialogButton
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
  def showOpenFileDialog(self):
    # handler po stlačení tlačítka "Open file..."
    fileName = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(self, "Open file", u".")
 
    self.showMessageBox(u'Vybraný soubor\n{f}'.format(f=fileName))
 
  def showColorDialog(self):
    # handler po stlačení tlačítka "Select color"
    colorDialog = QtGui.QColorDialog()
    colorDialog.setCurrentColor(QtGui.QColor("#aabbcc"))
    result = colorDialog.exec_()
 
    selected = colorDialog.selectedColor()
    message = "Selected color: {r} {g} {b}\nClicked on: {c}".format(
      r=selected.red(),
      g=selected.green(),
      b=selected.blue(),
      c="Ok" if result == 1 else "Cancel")
 
    self.showMessageBox(message)
 
  def showMessageBox(self, text):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText(text)
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def showCustomMessageBox(self):
    # handler po stlačení tlačítka "Message Box"
    # vytvoření dialogu
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
 
    # nastavení zprávy a ikony, která se má zobrazit vedle zprávy
    msgBox.setText(u'Zpráva')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Critical)
 
    # nastavení tlačítek, které mají být součástí dialogu
    msgBox.addButton("Help", QtGui.QMessageBox.HelpRole)
    msgBox.addButton("Accept", QtGui.QMessageBox.AcceptRole)
    msgBox.addButton("Reject", QtGui.QMessageBox.RejectRole)
 
    # zobrazení dialogu
    msgBox.exec_()
 
  def prepareTree(self):
    # vytvoření stromu
    tree = QtGui.QTreeWidget(self)
    tree.setHeaderLabel("strom")
    tree.setColumnCount(1)
 
    # naplnění stromu daty
    items = []
    for i in range(1, 11):
      item = QtGui.QTreeWidgetItem(None, ["prvek #{i}".format(i=i)])
      items.append(item)
      QtGui.QTreeWidgetItem(item, ["podprvek A"])
      QtGui.QTreeWidgetItem(item, ["podprvek B"])
      QtGui.QTreeWidgetItem(item, ["podprvek C"])
    tree.insertTopLevelItems(0, items)
 
    # po vložení všech prvků do stromu je můžeme rozbalit
    skip = False
    for item in items:
      if not skip:
        item.setExpanded(True)
      skip = not skip
 
    return tree
 
  def prepareSlider(self):
    # vytvoření slideru
    slider = QtGui.QSlider(QtCore.Qt.Horizontal)
 
    return slider
 
  def prepareDial(self):
    # vytvoření widgetu
    dial = QtGui.QDial()
 
    return dial
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(320, 240)
    self.setWindowTitle("Common widgets")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

4. Způsob vykreslování widgetů, standardní třídy se styly

Vzhledem k tomu, že vykreslování všech prvků GUI (s výjimkou dekorace oken) řídí knihovna Qt (dostupná přes PySide), je možné relativně snadno změnit styl vykreslování „pouhou“ reimplementací kódu, který se stará o vykreslení jednotlivých widgetů. To lze provést implementací nové třídy odvozené od třídy QStyle, což má tu výhodu, že je možné předefinovat vzhled pouze některých widgetů. Ve skutečnosti již několik tříd přímo či nepřímo odvozených od QStyle existuje a je možné je vybrat buď při startu a inicializaci aplikace nebo při jejím běhu. Standardně se jedná o tyto třídy:

Poznámka: konkrétní vzhled widgetů je ještě závislý na použitém operačním systému atd. To se týká především třídy QWindowsStyle, jež se snaží widgety přizpůsobit konkrétnímu systému (od Windows XP výše).

5. Použití tříd QApplication a QStyleFactory pro změnu stylu vykreslování celé aplikace

Ve chvíli, kdy budeme potřebovat změnit styl vykreslování celé aplikace, tj. všech oken, dialogů i ovládacích prvků (widgetů), máme dvě možnosti. Lze samozřejmě použít již výše zmíněný přepínač -style, což je sice flexibilní řešení, ovšem pro některé uživatele může být poměrně komplikované tuto konfiguraci provést. Druhou možností je přímo ve zdrojovém kódu aplikace zavolat statickou metodu pojmenovanou QApplication.setStyle(), které se předá název požadovaného stylu. Volání se provede následujícím způsobem:

QtGui.QApplication.setStyle("plastique")

Funkce setStyle je statická z toho důvodu, aby ji bylo možné zavolat ještě před inicializací aplikace a začátkem tvorby jednotlivých oken a dialogů. Doporučuje se ji skutečně zavolat ještě před programovým řádkem:

app = QtGui.QApplication(sys.argv)

Ve skutečnosti však ve druhém příkladu uvidíte, že se dá změna stylu provést i v běžící aplikaci (minimálně na Linuxu).

Jména aktuálně podporovaných stylů vrací další statická funkce, tentokrát QStyleFactory.keys():

QtGui.QStyleFactory.keys()

6. Druhý demonstrační příklad – výběr stylu vykreslování pro celou aplikaci

V dnešním druhém demonstračním příkladu je ukázáno, jak lze provést změnu stylu vykreslování, a to dokonce dvěma způsoby. Nejprve je nastaven výchozí styl ještě před vlastní inicializací aplikace (což je nejbezpečnější způsob):

QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
app = QtGui.QApplication(sys.argv)

Následně vytvoříme položky menu pro všechny styly, které jsou aktuálně k dispozici a které programově nalezneme (nabídka stylů se totiž může lišit):

# položka Style v hlavním menu
styleMenu = menubar.addMenu('&Style')
 
# jednotlivé položky menu s nabízenými styly
for key in QtGui.QStyleFactory.keys():
  styleMenuItem = QtGui.QAction(key, self)
  styleMenuItem.triggered.connect(lambda key=key: self.setStyle(key))
  styleMenu.addAction(styleMenuItem)
Poznámka: povšimněte si triku, kterým zajistíme, aby se handler setStyle pokaždé volal s jiným parametrem. Musíme zde použít anonymní funkci a navíc pro ni vytvořit lokální parametr key.

Handler zajišťující nastavení stylu vybraného uživatelem je velmi jednoduchý, protože se mu přímo předá jméno stylu (viz též předchozí kapitolu s popisem metody QApplication.setStyle()):

def setStyle(self, styleName):
  # nastavení vybraného stylu
  QtGui.QApplication.setStyle(styleName)

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
 
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
    openFileButton = self.prepareOpenFileButton()
    colorDialogButton = self.prepareColorDialogButton()
    messageBoxButton = self.prepareMessageBoxButton()
 
    # vytvoření testovacích widgetů vkládaných do okna
    tree = self.prepareTree()
    slider = self.prepareSlider()
    lineEdit = self.prepareLineEdit()
    textEdit = self.prepareTextEdit()
    dial = self.prepareDial()
 
    # různě ostylovaná návěští
    testLabel1 = QtGui.QLabel("Normal/Default")
    testLabel2 = QtGui.QLabel("Box")
    testLabel3 = QtGui.QLabel("Panel")
    testLabel4 = QtGui.QLabel("Win Panel")
    testLabel5 = QtGui.QLabel("HLine")
    testLabel6 = QtGui.QLabel("VLine")
    testLabel7 = QtGui.QLabel("StyledPanel")
 
    testLabel2.setFrameStyle(QtGui.QFrame.Box)
    testLabel3.setFrameStyle(QtGui.QFrame.Panel)
    testLabel4.setFrameStyle(QtGui.QFrame.WinPanel)
    testLabel5.setFrameStyle(QtGui.QFrame.HLine)
    testLabel6.setFrameStyle(QtGui.QFrame.VLine)
    testLabel7.setFrameStyle(QtGui.QFrame.StyledPanel)
 
    # testovací přepínací tlačítka
    testRadioButton1 = QtGui.QRadioButton("radio button #1")
    testRadioButton2 = QtGui.QRadioButton("radio button #2")
    testRadioButton3 = QtGui.QRadioButton("radio button #3")
 
    # testovací zaškrtávací tlačítka
    testCheckBox1 = QtGui.QCheckBox("check box 1")
    testCheckBox2 = QtGui.QCheckBox("check box 2")
 
    # které tlačítko bude vybráno
    testRadioButton3.setChecked(True)
    testCheckBox2.setChecked(True)
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QHBoxLayout()
    leftLayout = QtGui.QVBoxLayout()
    centerLayout = QtGui.QVBoxLayout()
    rightLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
    # umístění widgetů do okna - levý sloupec
    leftLayout.addWidget(tree)
    leftLayout.addWidget(slider)
 
    # umístění widgetů do okna - prostřední sloupec
    centerLayout.addWidget(lineEdit)
    centerLayout.addWidget(textEdit)
    centerLayout.addWidget(openFileButton)
    centerLayout.addWidget(colorDialogButton)
    centerLayout.addWidget(messageBoxButton)
    centerLayout.addWidget(quitButton)
 
    # umístění widgetů do okna - pravý sloupec
    rightLayout.addWidget(testRadioButton1)
    rightLayout.addWidget(testRadioButton2)
    rightLayout.addWidget(testRadioButton3)
    rightLayout.addWidget(testCheckBox1)
    rightLayout.addWidget(testCheckBox2)
 
    rightLayout.addWidget(testLabel1)
    rightLayout.addWidget(testLabel2)
    rightLayout.addWidget(testLabel3)
    rightLayout.addWidget(testLabel4)
    rightLayout.addWidget(testLabel5)
    rightLayout.addWidget(testLabel6)
    rightLayout.addWidget(testLabel7)
    rightLayout.addWidget(dial)
 
    # umístění layoutů do hlavního layoutu
    topLayout.addLayout(leftLayout)
    topLayout.addLayout(centerLayout)
    topLayout.addLayout(rightLayout)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareOpenFileButton(self):
    # tlačítko
    openFileButton = QtGui.QPushButton('Open file...', self)
    openFileButton.resize(openFileButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    openFileButton.clicked.connect(self.showOpenFileDialog)
    return openFileButton
 
  def prepareMessageBoxButton(self):
    # tlačítko
    messageBoxButton = QtGui.QPushButton('Message Box', self)
    messageBoxButton.resize(messageBoxButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    messageBoxButton.clicked.connect(self.showCustomMessageBox)
    return messageBoxButton
 
  def prepareLineEdit(self):
    # jednořádkové vstupní textové pole
    lineEdit = QtGui.QLineEdit(self)
    # naplnění textového pole textem
    lineEdit.setText(u"příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy")
    return lineEdit
 
  def prepareTextEdit(self):
    # víceřádkové vstupní textové pole
    textEdit = QtGui.QTextEdit(self)
 
    # nastavení základních vlastností textového pole
    textEdit.setAcceptRichText(False)
    textEdit.setLineWrapMode(QtGui.QTextEdit.NoWrap)
 
    # vložení obsahu souboru do víceřádkového textového pole
    with open("01_empty_window.py", "r") as fin:
      content = fin.read().decode('utf8')
      textEdit.insertPlainText(content)
 
    return textEdit
 
  def prepareColorDialogButton(self):
    # tlačítko s popisem
    colorDialogButton = QtGui.QPushButton('Select color', self)
    colorDialogButton.resize(colorDialogButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    colorDialogButton.clicked.connect(self.showColorDialog)
    return colorDialogButton
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
  def showOpenFileDialog(self):
    # handler po stlačení tlačítka "Open file..."
    fileName = QtGui.QFileDialog.getOpenFileName(self, "Open file", u".")
 
    self.showMessageBox(u'Vybraný soubor\n{f}'.format(f=fileName))
 
  def showColorDialog(self):
    # handler po stlačení tlačítka "Select color"
    colorDialog = QtGui.QColorDialog()
    colorDialog.setCurrentColor(QtGui.QColor("#aabbcc"))
    result = colorDialog.exec_()
 
    selected = colorDialog.selectedColor()
    message = "Selected color: {r} {g} {b}\nClicked on: {c}".format(
      r=selected.red(),
      g=selected.green(),
      b=selected.blue(),
      c="Ok" if result == 1 else "Cancel")
 
    self.showMessageBox(message)
 
  def showMessageBox(self, text):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText(text)
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def showCustomMessageBox(self):
    # handler po stlačení tlačítka "Message Box"
    # vytvoření dialogu
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
 
    # nastavení zprávy a ikony, která se má zobrazit vedle zprávy
    msgBox.setText(u'Zpráva')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Critical)
 
    # nastavení tlačítek, které mají být součástí dialogu
    msgBox.addButton("Help", QtGui.QMessageBox.HelpRole)
    msgBox.addButton("Accept", QtGui.QMessageBox.AcceptRole)
    msgBox.addButton("Reject", QtGui.QMessageBox.RejectRole)
 
    # zobrazení dialogu
    msgBox.exec_()
 
  def prepareTree(self):
    # vytvoření stromu
    tree = QtGui.QTreeWidget(self)
    tree.setHeaderLabel("strom")
    tree.setColumnCount(1)
 
    # naplnění stromu daty
    items = []
    for i in range(1, 11):
      item = QtGui.QTreeWidgetItem(None, ["prvek #{i}".format(i=i)])
      items.append(item)
      QtGui.QTreeWidgetItem(item, ["podprvek A"])
      QtGui.QTreeWidgetItem(item, ["podprvek B"])
      QtGui.QTreeWidgetItem(item, ["podprvek C"])
    tree.insertTopLevelItems(0, items)
 
    # po vložení všech prvků do stromu je můžeme rozbalit
    skip = False
    for item in items:
      if not skip:
        item.setExpanded(True)
      skip = not skip
 
    return tree
 
  def prepareSlider(self):
    # vytvoření slideru
    slider = QtGui.QSlider(QtCore.Qt.Horizontal)
 
    return slider
 
  def prepareDial(self):
    # vytvoření widgetu
    dial = QtGui.QDial()
 
    return dial
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(320, 240)
    self.setWindowTitle("QMessageBox")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # položka Style v hlavním menu
    styleMenu = menubar.addMenu('&Style')
 
    # jednotlivé položky menu s nabízenými styly
    for key in QtGui.QStyleFactory.keys():
      styleMenuItem = QtGui.QAction(key, self)
      styleMenuItem.triggered.connect(lambda key=key: self.setStyle(key))
      styleMenu.addAction(styleMenuItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
  def setStyle(self, styleName):
    # nastavení vybraného stylu
    QtGui.QApplication.setStyle(styleName)
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  #QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

7. Galerie standardních stylů dostupných na Linuxu

V této kapitole je ukázáno, jak bude vypadat náš demonstrační příklad při použití různých stylů. Povšimněte si, že styl ovlivňuje jak všechny widgety v hlavním okně, tak i způsob zobrazení standardních dialogů:

Obrázek 3: První demonstrační příklad s nastaveným stylem Windows.

Obrázek 4: První demonstrační příklad s nastaveným stylem Motif.

Obrázek 5: První demonstrační příklad s nastaveným stylem CDE.

Obrázek 6: První demonstrační příklad s nastaveným stylem Plastique.

Obrázek 7: První demonstrační příklad s nastaveným stylem GTK+.

Obrázek 8: První demonstrační příklad s nastaveným stylem Cleanlooks.

8. Styl aplikovaný na standardní dialog pro výběr barvy i pro zobrazení zprávy

Nejvíce je patrný vliv změny stylu o standardního dialogu pro výběr barvy a to z toho důvodu, že tento dialog obsahuje větší množství ovládacích prvků, zejména „přetáčecích“ editačních políček určených pro zadání barvových složek v modelu HSV a RGB:

Obrázek 9: Dialog pro výběr barvy s nastaveným stylem Windows.

Obrázek 10: Dialog pro výběr barvy s nastaveným stylem Motif.

Obrázek 11: Dialog pro výběr barvy s nastaveným stylem CDE.

Obrázek 12: Dialog pro výběr barvy s nastaveným stylem Plastique.

Obrázek 13: Dialog pro výběr barvy s nastaveným stylem GTK+.

Obrázek 14: Dialog pro výběr barvy s nastaveným stylem Cleanlooks.

U standardních dialogů se zprávou a informační ikonou dochází pochopitelně jak ke změně tvarů tlačítek, tak i ke změně ikony, která by měla odpovídat nativním widgetům:

Obrázek 15: Dialog se zprávou s nastaveným stylem Windows.

Obrázek 16: Dialog se zprávou s nastaveným stylem Motif.

Obrázek 17: Dialog se zprávou s nastaveným stylem CDE.

Obrázek 18: Dialog se zprávou s nastaveným stylem Plastique.

Obrázek 19: Dialog se zprávou s nastaveným stylem GTK+.

Obrázek 20: Dialog se zprávou s nastaveným stylem Cleanlooks.

9. Změna stylů jednotlivých widgetů pomocí metody QWidget.setStyle()

Podívejme se nyní, jak je možné zajistit změnu stylu jednotlivých widgetů. Nejprve si připravíme sekvenci se všemi dostupnými styly. Alternativně je možné připravit i slovník, kde klíčem budou jména stylů a hodnotami instance třídy QStyle a jejich potomků (to je pravděpodobně praktičtější, my však budeme chtít použít všechny dostupné styly, takže vytváříme jen sekvenci). Povšimněte si, jak se vytvoří objekt se stylem pomocí tovární metody QStyleFactory.create:

@staticmethod
def prepareStyles():
  # vytvoření sekvence se všemi dostupnými styly
  style_names = QtGui.QStyleFactory.keys()
  styles = [QtGui.QStyleFactory.create(style_name)
       for style_name in style_names]
  return styles

Připravíme si funkci, která vytvoří horizontální posuvník a přitom použije styl předaný do funkce v parametru style. Příprava takové funkce je snadná (pokud samozřejmě nebudeme potřebovat specifikovat i další parametry posuvníku, například rozsah, značky apod.):

def prepareSlider(self, style):
  # vytvoření slideru
  slider = QtGui.QSlider(QtCore.Qt.Horizontal)
  slider.setStyle(style)
  return slider

Posuvník následně můžeme do stejného okna vykreslit hned několikrát, pokaždé s různým stylem a navíc nezávisle na stylu nastaveném pro celou aplikaci:

for style in styles:
  slider = self.prepareSlider(style)
  leftLayout.addWidget(slider)

10. Třetí demonstrační příklad – nastavení individuálních stylů jednotlivých widgetů

V dnešním třetím demonstračním příkladu je vytvořeno hlavní okno, které obsahuje ovládací prvky uspořádané do tří sloupců. Každý widget je přitom vykreslen několikrát, pokaždé s jiným stylem. Můžeme si tak jednoduše na jediném okně ověřit, jak se změna stylu projeví na jednotlivých widgetech a do jaké míry se změní jejich chování, tj. reakce na operace prováděné uživatelem:

Obrázek 21: Screenshot dnešního třetího demonstračního příkladu při použití globálního stylu Windows.

Vykreslení jednořádkových vstupních textových polí různým stylem:

def prepareLineEdit(self, style):
  # jednořádkové vstupní textové pole
  lineEdit = QtGui.QLineEdit(self)
  # naplnění textového pole textem
  lineEdit.setText(u"příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy")
  lineEdit.setStyle(style)
  return lineEdit
 
# umístění widgetů do okna - levý sloupec
for style in styles:
  lineEdit = self.prepareLineEdit(style)
  leftLayout.addWidget(lineEdit)

Obrázek 22: Screenshot dnešního třetího demonstračního příkladu při použití globálního stylu Motif.

Vykreslení posuvníků různým stylem (viz předchozí kapitolu):

def prepareSlider(self, style):
  # vytvoření slideru
  slider = QtGui.QSlider(QtCore.Qt.Horizontal)
  slider.setStyle(style)
  return slider
 
for style in styles:
  slider = self.prepareSlider(style)
  leftLayout.addWidget(slider)

Obrázek 23: Screenshot dnešního třetího demonstračního příkladu při použití globálního stylu CDE.

Vykreslení přepínacích tlačítek (po dvojicích):

def prepareRadioButton(self, style, text, checked):
  # vytvoření přepínacího tlačítka
  radioButton = QtGui.QRadioButton(text)
  radioButton.setStyle(style)
  radioButton.setChecked(checked)
  return radioButton
 
for style in styles:
  # testovací přepínací tlačítka
  testRadioButton1 = self.prepareRadioButton(style, "radio button #1", False)
  testRadioButton2 = self.prepareRadioButton(style, "radio button #2", True)
  # vložení přepínacích tlačítek na plochu okna
  centerLayout.addWidget(testRadioButton1)
  centerLayout.addWidget(testRadioButton2)
  centerLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))

Obrázek 24: Screenshot dnešního třetího demonstračního příkladu při použití globálního stylu Plastique.

Vykreslení zaškrtávacích tlačítek (vždy po dvojicích):

def prepareCheckBox(self, style, text, checked):
  # vytvoření zaškrtávacího tlačítka
  checkBox = QtGui.QCheckBox(text)
  checkBox.setStyle(style)
  checkBox.setChecked(checked)
  return checkBox
 
# umístění widgetů do okna - pravý sloupec
for style in styles:
  # testovací zaškrtávací tlačítka
  testCheckBox1 = self.prepareCheckBox(style, "check box #1", False)
  testCheckBox2 = self.prepareCheckBox(style, "check box #2", True)
  # vložení widgetů tlačítek na plochu okna
  rightLayout.addWidget(testCheckBox1)
  rightLayout.addWidget(testCheckBox2)
  rightLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))

Obrázek 25: Screenshot dnešního třetího demonstračního příkladu při použití globálního stylu GTK+.

Opět se podívejme na úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  @staticmethod
  def prepareStyles():
    # vytvoření sekvence se všemi dostupnými styly
    style_names = QtGui.QStyleFactory.keys()
    styles = [QtGui.QStyleFactory.create(style_name)
         for style_name in style_names]
    return styles
 
  def prepareGUI(self):
    styles = MainWindowContent.prepareStyles()
 
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QHBoxLayout()
    leftLayout = QtGui.QVBoxLayout()
    centerLayout = QtGui.QVBoxLayout()
    rightLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
    # umístění widgetů do okna - levý sloupec
    for style in styles:
      lineEdit = self.prepareLineEdit(style)
      leftLayout.addWidget(lineEdit)
 
    for style in styles:
      slider = self.prepareSlider(style)
      leftLayout.addWidget(slider)
 
    leftLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
    leftLayout.addWidget(quitButton)
 
    # umístění widgetů do okna - prostřední sloupec
    for style in styles:
      # testovací přepínací tlačítka
      testRadioButton1 = self.prepareRadioButton(style, "radio button #1", False)
      testRadioButton2 = self.prepareRadioButton(style, "radio button #2", True)
      # vložení přepínacích tlačítek na plochu okna
      centerLayout.addWidget(testRadioButton1)
      centerLayout.addWidget(testRadioButton2)
      centerLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
 
    # umístění widgetů do okna - pravý sloupec
    for style in styles:
      # testovací zaškrtávací tlačítka
      testCheckBox1 = self.prepareCheckBox(style, "check box #1", False)
      testCheckBox2 = self.prepareCheckBox(style, "check box #2", True)
      # vložení widgetů tlačítek na plochu okna
      rightLayout.addWidget(testCheckBox1)
      rightLayout.addWidget(testCheckBox2)
      rightLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
 
    # umístění layoutů do hlavního layoutu
    topLayout.addLayout(leftLayout)
    topLayout.addLayout(centerLayout)
    topLayout.addLayout(rightLayout)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareLineEdit(self, style):
    # jednořádkové vstupní textové pole
    lineEdit = QtGui.QLineEdit(self)
    # naplnění textového pole textem
    lineEdit.setText(u"příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy")
    lineEdit.setStyle(style)
    return lineEdit
 
  def prepareSlider(self, style):
    # vytvoření slideru
    slider = QtGui.QSlider(QtCore.Qt.Horizontal)
    slider.setStyle(style)
    return slider
 
  def prepareRadioButton(self, style, text, checked):
    # vytvoření přepínacího tlačítka
    radioButton = QtGui.QRadioButton(text)
    radioButton.setStyle(style)
    radioButton.setChecked(checked)
    return radioButton
 
  def prepareCheckBox(self, style, text, checked):
    # vytvoření zaškrtávacího tlačítka
    checkBox = QtGui.QCheckBox(text)
    checkBox.setStyle(style)
    checkBox.setChecked(checked)
    return checkBox
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(320, 240)
    self.setWindowTitle("QMessageBox")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # položka Style v hlavním menu
    styleMenu = menubar.addMenu('&Style')
 
    # jednotlivé položky menu s nabízenými styly
    for key in QtGui.QStyleFactory.keys():
      styleMenuItem = QtGui.QAction(key, self)
      styleMenuItem.triggered.connect(lambda key=key: self.setStyle(key))
      styleMenu.addAction(styleMenuItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
  def setStyle(self, styleName):
    # nastavení vybraného stylu
    QtGui.QApplication.setStyle(styleName)
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  # QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

Obrázek 26: Screenshot dnešního třetího demonstračního příkladu při použití globálního stylu Cleanlooks.

11. Změna stylů jednotlivých widgetů pomocí metody QWidget.setStyleSheet()

Styl vykreslování se nemusí nastavovat pouze pro celou aplikaci. Knihovna PySide totiž u všech widgetů nabízí metodu QWidget.setStyleSheet(). Této metodě je možné předat řetězec se zápisem specifikace CSS (Cascading Style Sheet). Tímto velmi jednoduchým způsobem je možné ovlivnit především popředí a pozadí widgetu, jeho okraj (border), použitý font atd. Ukažme si to na způsobu změny pozadí nějakého ovládacího prvku, například tlačítka QPushButton. Barvu pozadí lze specifikovat různě, například jménem barvy:

"background-color: red"

popř. přímo hexa tripletem s barvovými složkami RGB (známým z HTML a samozřejmě i z CSS):

"background-color: #c0ff40"

nebo dokonce:

"background-color: rgba(188, 188, 188, 50)"

Metodu setStyleSheet můžeme využít například v uživatelské funkci nazvané prepareButtonWithBackground, které se předá požadovaná barva pozadí zapsaná řetězcem. Může se jednat jak o jméno barvy („red“), tak i o její kód („#c0ff40“) atd. Z kódu barvy se vytvoří úplná specifikace CSS, která se nakonec použije:

def prepareButtonWithBackground(self, background):
  # tlačítko s popisem
  button = QtGui.QPushButton(background, self)
 
  # nastavení stylu
  styleSheet = "background-color: {background}".format(background=background)
  button.setStyleSheet(styleSheet)
 
  button.resize(button.sizeHint())
 
  return button

12. Čtvrtý demonstrační příklad – změna pozadí jednotlivých widgetů

V dnešním čtvrtém demonstračním příkladu si ukážeme způsob změny pozadí několika tlačítek umístěných do hlavního okna aplikace. Tlačítka jsou vytvořena funkcí prepareButtonWithBackground popsanou v předchozí kapitole. Celkem jsou vytvořena tři tlačítka s různým pozadím:

button1 = self.prepareButtonWithBackground("#e08080")
button2 = self.prepareButtonWithBackground("lightblue")
button3 = self.prepareButtonWithBackground("yellow")

Výsledná podoba hlavního okna aplikace bude vypadat takto (stále je však možné vybrat styl zobrazení celé aplikace, což je nezávislé na nastavení pozadí vybraných prvků):

Obrázek 27: Hlavní okno aplikace se třemi tlačítky, u nichž bylo změno pozadí. Čtvrté tlačítko má pozadí specifikované použitým stylem.

Následuje výpis zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
 
    # další tlačítka
    button1 = self.prepareButtonWithBackground("#e08080")
    button2 = self.prepareButtonWithBackground("lightblue")
    button3 = self.prepareButtonWithBackground("yellow")
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QHBoxLayout()
 
    # vložení widgetů do okna
    topLayout.addWidget(button1)
    topLayout.addWidget(button2)
    topLayout.addWidget(button3)
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
    topLayout.addWidget(quitButton)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareButtonWithBackground(self, background):
    # tlačítko s popisem
    button = QtGui.QPushButton(background, self)
 
    # nastavení stylu
    styleSheet = "background-color: {background}".format(background=background)
    button.setStyleSheet(styleSheet)
 
    button.resize(button.sizeHint())
 
    return button
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(320, 240)
    self.setWindowTitle("QMessageBox")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # položka Style v hlavním menu
    styleMenu = menubar.addMenu('&Style')
 
    # jednotlivé položky menu s nabízenými styly
    for key in QtGui.QStyleFactory.keys():
      styleMenuItem = QtGui.QAction(key, self)
      styleMenuItem.triggered.connect(lambda key=key: self.setStyle(key))
      styleMenu.addAction(styleMenuItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
  def setStyle(self, styleName):
    # nastavení vybraného stylu
    QtGui.QApplication.setStyle(styleName)
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  # QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

13. Kaskádní styly v knihovně PySide

V knihovně PySide je možné použít kaskádní styly nejenom pro změnu vzhledu jednotlivých ovládacích prvků, ale i pro nastavení stylu vykreslování celé aplikace. Zápis kaskádních stylů odpovídá klasickým CSS používaným při tvorbě HTML stránek. Jeden z podstatných rozdílů spočívá v tom, jak jsou chápány selektory. V CSS je možné styl přiřadit libovolné značce (její jméno je selektorem), v PySide se namísto jména značky používají přímo jména tříd jednotlivých ovládacích prvků. Některé vlastnosti mají v HTML i PySide prakticky stejný význam (příkladem může být barva pozadí prvku), ovšem některé nalezneme jen v HTML (ty nás nebudou zajímat) a další zase pouze v PySide resp. v knihovně Qt.

Jména widgetů, u nichž je možné měnit jejich vlastnosti s využitím kaskádních stylů:

Název widgetu
QAbstractScrollArea
QCheckBox
QColumnView
QComboBox
QDateEdit
QDateTimeEdit
QDialog
QDialogButtonBox
QDockWidget
QDoubleSpinBox
QFrame
QGroupBox
QHeaderView
QLabel
QLineEdit
QListView
QListWidget
QMainWindow
QMenu
QMenuBar
QMessageBox
QProgressBar
QPushButton
QRadioButton
QScrollBar
QSizeGrip
QSlider
QSpinBox
QSplitter
QStatusBar
QTabBar
QTabWidget
QTableView
QTableWidget
QTextEdit
QTimeEdit
QToolBar
QToolButton
QToolBox
QToolTip
QTreeView
QTreeWidget
QWidget

Nastavit je možné následující vlastnosti, ovšem ne všechny samozřejmě mají význam u všech elementů (například u některých elementů nelze nastavit okraje – border atd.):

Jméno vlastnosti
alternate-background-color
background
background-color
background-image
background-repeat
background-position
background-attachment
background-clip
background-origin
border
border-top
border-right
border-bottom
border-left
border-color
border-top-color
border-right-color
border-bottom-color
border-left-color
border-image
border-radius
border-top-left-radius
border-top-right-radius
border-bottom-right-radius
border-bottom-left-radius
border-style
border-top-style
border-right-style
border-bottom-style
border-left-style
border-width
border-top-width
border-right-width
border-bottom-width
border-left-width
bottom
button-layout
color
dialogbuttonbox-buttons-have-icons
font
font-family
font-size
font-style
font-weight
gridline-color
height
icon-size
image
image-position
left
lineedit-password-character
lineedit-password-mask-delay
margin
margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left
max-height
max-width
messagebox-text-interaction-flags
min-height
min-width
opacity*
outline
outline-color
outline-offset
outline-style
outline-radius
outline-bottom-left-radius
outline-bottom-right-radius
outline-top-left-radius
outline-top-right-radius
padding
padding-top
padding-right
padding-bottom
padding-left
paint-alternating-row-colors-for-empty-area
position
right
selection-background-color
selection-color
show-decoration-selected
spacing
subcontrol-origin
subcontrol-position
titlebar-show-tooltips-on-buttons
widget-animation-duration
text-align
text-decoration
top
width

14. Stylesheet platný pro celou aplikaci

Podívejme se nyní, jakým způsobem je možné nastavit stylesheet, který bude platný pro celou aplikaci. Je to snadné. Nejdříve do řetězce uložíme vlastní stylesheet (klidně ho můžeme načíst z externího souboru atd.) a následně zavoláme metodu QApplication.setStyleSheet(sheet):

styleSheet = """
  QPushButton { color: #404040;
         background-color: rgba(188, 188, 188, 50);
         font-size: 12px;
         border: 2px solid #c0c0c0;
        }
  QLabel { color: #404040;
       background-color: rgba(255, 188, 20, 50);
       font-size: 14px;
      }
"""
 
self.setStyleSheet(styleSheet)

Alternativně je možné stylesheet předat i přes parametry příkazové řádky:

./test.py -stylesheet jméno_souboru.css

15. Pátý demonstrační příklad – použití stylesheetu platného pro celou aplikaci

V dnešním pátém a současně i posledním demonstračním příkladu je ukázán způsob použití stylesheetu platného pro celou aplikaci. Ve stylesheetu nastavujeme vlastnosti pouze dvou widgetů, konkrétně textového popisku QLabel a standardního tlačítka QPushButton. Sami si můžete vyzkoušet vliv modifikace změny stylesheetu na způsob zobrazení hlavního okna aplikace.

Obrázek 28: Screenshot pátého demonstračního příkladu s aplikací vlastního stylesheetu.

Opět následuje výpis zdrojového kódu tohoto demonstračního příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
 
    # další tlačítka
    button1 = self.prepareButtonWithBackground("#e08080")
    button2 = self.prepareButtonWithBackground("lightblue")
    button3 = self.prepareButtonWithBackground("yellow")
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QHBoxLayout()
 
    # vložení widgetů do okna
    topLayout.addWidget(button1)
    topLayout.addWidget(button2)
    topLayout.addWidget(button3)
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
    topLayout.addWidget(quitButton)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareButtonWithBackground(self, background):
    # tlačítko s popisem
    button = QtGui.QPushButton(background, self)
 
    # nastavení stylu
    styleSheet = "background-color: {background}".format(background=background)
    button.setStyleSheet(styleSheet)
 
    button.resize(button.sizeHint())
 
    return button
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(320, 240)
    self.setWindowTitle("Custom Stylesheets")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # položka Style v hlavním menu
    styleMenu = menubar.addMenu('&Style')
 
    # jednotlivé položky menu s nabízenými styly
    for key in QtGui.QStyleFactory.keys():
      styleMenuItem = QtGui.QAction(key, self)
      styleMenuItem.triggered.connect(lambda key=key: self.setStyle(key))
      styleMenu.addAction(styleMenuItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
    styleSheet = """
      QPushButton { color: #404040;
             background-color: rgba(188, 188, 188, 50);
             font-size: 12px;
             border: 2px solid #c0c0c0;
            }
      QLabel { color: #404040;
           background-color: rgba(255, 188, 20, 50);
           font-size: 14px;
          }
    """
    self.setStyleSheet(styleSheet)
 
  def setStyle(self, styleName):
    # nastavení vybraného stylu
    QtGui.QApplication.setStyle(styleName)
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  # QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
  # QtGui.QApplication.setStyleSheet("background-color: #407040; color: white")
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

16. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech pěti dnes popsaných demonstračních příkladů společně s jedním pomocným skriptem byly opět, podobně jako tomu bylo i v předchozích článcích, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Pokud nechcete klonovat celý repositář, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

17. Odkazy na Internetu

 1. PySide 1.2.1 documentation
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/index.html
 2. QStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QSty­le.html
 3. QCommonStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCom­monStyle.html
 4. QPlastiqueStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPlas­tiqueStyle.html
 5. QMacStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMac­Style.html
 6. QCleanlooksStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCle­anlooksStyle.html
 7. QGtkStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGtkSty­le.html
 8. QCDEStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCDES­tyle.html
 9. QMotifStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMo­tifStyle.html
 10. QWindowsStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QWin­dowsStyle.html"
 11. QStyleFactory
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QSty­leFactory.html
 12. QStyleOptionHeader
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QSty­leOptionHeader.html
 13. QAbstractSlider
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Abstrac­tSlider.html
 14. QScrollBar
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Scro­llBar.html
 15. QSlider
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Sli­der.html
 16. QDial
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Dial­.html
 17. QImage
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIma­ge.html
 18. QPixmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPix­map.html
 19. QBitmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBit­map.html
 20. QPaintDevice
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­intDevice.html
 21. QPicture
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPic­ture.html
 22. QPainter
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­inter.html
 23. QPainterPath
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­interPath.html
 24. QGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGra­dient.html
 25. QLinearGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLi­nearGradient.html
 26. QRadialGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dialGradient.html
 27. QTableWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTa­bleWidget.html
 28. QTableWidgetItem
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTa­bleWidgetItem.html
 29. QTreeWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTre­eWidget.html
 30. QTreeWidgetItem
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTre­eWidgetItem.html
 31. Afinní zobrazení
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Afinn%C3%AD_zobrazen%C3%AD
 32. Differences Between PySide and PyQt
  https://wiki.qt.io/Differen­ces_Between_PySide_and_PyQt
 33. PySide 1.2.1 tutorials
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/tutorials/index.html
 34. PySide tutorial
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/
 35. Drawing in PySide
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/drawing/
 36. Qt Core
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/Qt­.html
 37. QLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­yout.html
 38. QValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVa­lidator.html
 39. QStackedLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QStac­kedLayout.html
 40. QFormLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFor­mLayout.html
 41. QBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBox­Layout.html
 42. QHBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QHBox­Layout.html
 43. QVBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVBox­Layout.html
 44. QGridLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGrid­Layout.html
 45. QAction
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAc­tion.html
 46. QDialog
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QDi­alog.html
 47. QMessageBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMes­sageBox.html
 48. QErrorMessage
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QError­Message.html
 49. QInputDialog
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIn­putDialog.html
 50. QColorDialog
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCo­lorDialog.html
 51. QListWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLis­tWidget.html
 52. Signals & Slots
  http://doc.qt.io/qt-4.8/signalsandslots.html
 53. Signals and Slots in PySide
  http://wiki.qt.io/Signals_an­d_Slots_in_PySide
 54. Intro to PySide/PyQt: Basic Widgets and Hello, World!
  http://www.pythoncentral.io/intro-to-pysidepyqt-basic-widgets-and-hello-world/
 55. QLineEdit
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLi­neEdit.html
 56. QTextEdit
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTex­tEdit.html
 57. QValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVa­lidator.html
 58. QIntValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIn­tValidator.html
 59. QRegExpValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRe­gExpValidator.html
 60. QWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QWid­get.html
 61. QMainWindow
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMa­inWindow.html
 62. QLabel
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­bel.html
 63. QAbstractButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAb­stractButton.html
 64. QCheckBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QChec­kBox.html
 65. QRadioButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dioButton.html
 66. QButtonGroup
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBut­tonGroup.html
 67. QFrame
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame
 68. QFrame.frameStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame.frameStyle
 69. Leo editor
  http://leoeditor.com/
 70. IPython Qt Console aneb vylepšený pseudoterminál
  https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-ipython-a-ipython-notebook/#k06
 71. Vývojová prostředí ve Fedoře (4. díl)
  https://mojefedora.cz/vyvojova-prostredi-ve-fedore-4-dil/
 72. Seriál Letní škola programovacího jazyka Logo
  http://www.root.cz/serialy/letni-skola-programovaciho-jazyka-logo/
 73. Educational programming language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Educational_programmin­g_language
 74. Logo Tree Project:
  http://www.elica.net/downlo­ad/papers/LogoTreeProject­.pdf
 75. Hra Breakout napísaná v Tkinteri
  https://www.root.cz/clanky/hra-breakout-napisana-v-tkinteri/
 76. Hra Snake naprogramovaná v Pythone s pomocou Tkinter
  https://www.root.cz/clanky/hra-snake-naprogramovana-v-pythone-s-pomocou-tkinter/
 77. 24.1. turtle — Turtle graphics
  https://docs.python.org/3­.5/library/turtle.html#mo­dule-turtle
 78. TkDND
  http://freecode.com/projects/tkdnd
 79. Python Tkinter Fonts
  https://www.tutorialspoin­t.com/python/tk_fonts.htm
 80. The Tkinter Canvas Widget
  http://effbot.org/tkinter­book/canvas.htm
 81. Ovládací prvek (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ovl%C3%A1dac%C3%AD_prvek_­%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%29
 82. Rezervovaná klíčová slova v Pythonu
  https://docs.python.org/3/re­ference/lexical_analysis.html#ke­ywords
 83. TkDocs: Styles and Themes
  http://www.tkdocs.com/tuto­rial/styles.html
 84. Drawing in Tkinter
  http://zetcode.com/gui/tkin­ter/drawing/
 85. Changing ttk widget text color (StackOverflow)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/16240477/changing-ttk-widget-text-color
 86. The Hitchhiker's Guide to Pyhton: GUI Applications
  http://docs.python-guide.org/en/latest/scenarios/gui/
 87. 7 Top Python GUI Frameworks for 2017
  http://insights.dice.com/2014/11/26/5-top-python-guis-for-2015/
 88. GUI Programming in Python
  https://wiki.python.org/mo­in/GuiProgramming
 89. Cameron Laird's personal notes on Python GUIs
  http://phaseit.net/claird/com­p.lang.python/python_GUI.html
 90. Python GUI development
  http://pythoncentral.io/introduction-python-gui-development/
 91. Graphic User Interface FAQ
  https://docs.python.org/2/faq/gu­i.html#graphic-user-interface-faq
 92. TkInter
  https://wiki.python.org/moin/TkInter
 93. Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/tkinter/web/index.html
 94. TkInter (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tkinter
 95. appJar
  http://appjar.info/
 96. appJar (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/AppJar
 97. appJar na Pythonhosted
  http://pythonhosted.org/appJar/
 98. appJar widgets
  http://appjar.info/pythonWidgets/
 99. Stránky projektu PyGTK
  http://www.pygtk.org/
 100. PyGTK (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 101. Stránky projektu PyGObject
  https://wiki.gnome.org/Pro­jects/PyGObject
 102. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 103. Stránky projektu PyQt
  https://riverbankcomputin­g.com/software/pyqt/intro
 104. PyQt (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 105. Stránky projektu PySide
  https://wiki.qt.io/PySide
 106. PySide (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/PySide
 107. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 108. Kivy (framework, Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Kivy_(framework)
 109. QML Applications
  http://doc.qt.io/qt-5/qmlapplications.html
 110. KDE
  https://www.kde.org/
 111. Qt
  https://www.qt.io/
 112. GNOME
  https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME
 113. Category:Software that uses PyGTK
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGTK
 114. Category:Software that uses PyGObject
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGObject
 115. Category:Software that uses wxWidgets
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_wxWidgets
 116. GIO
  https://developer.gnome.or­g/gio/stable/
 117. GStreamer
  https://gstreamer.freedesktop.org/
 118. GStreamer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GStreamer
 119. Wax Gui Toolkit
  https://wiki.python.org/moin/Wax
 120. Python Imaging Library (PIL)
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/pil/
 121. Why Pyjamas Isn’t a Good Framework for Web Apps (blogpost z roku 2012)
  http://blog.pyjeon.com/2012/07/29/why-pyjamas-isnt-a-good-framework-for-web-apps/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.