Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – přednosti a zápory využití JNI při optimalizacích

5. 11. 2013
Doba čtení: 19 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o jazyce Java si řekneme, jaké přednosti ale i zápory může přinést využití rozhraní JNI při optimalizaci javovských aplikací. Díky existenci JNI lze část aplikačního kódu napsat v některém jazyku (C, C++) překládaném do nativního kódu, což však nemusí být ve všech případech výhodné.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – přednosti a zápory využití JNI při optimalizacích

2. První demonstrační příklad JNITest1

3. Překlad a spuštění prvního demonstračního příkladu

4. Výsledky běhu prvního demonstračního příkladu při použití interpretru, JIT typu klient i JIT typu server

5. Druhý demonstrační příklad JNITest2: rekurzivní výpočet prvků Fibonacciho řady

6. Výsledky běhu druhého demonstračního příkladu

7. Třetí demonstrační příklad JNITest3: nerekurzivní výpočet prvků Fibonacciho řady

8. Výsledky běhu třetího demonstračního příkladu

9. Repositář se zdrojovými soubory i se skripty pro překlad

10. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – přednosti a zápory využití JNI při optimalizacích

V předchozích částech seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji Javy jsme si popsali některé možnosti optimalizace aplikací naprogramovaných v Javě. Ještě jsme se však nezmínili o možnosti využití rozhraní JNI (Java Native Interface), díky jehož existenci je možné z Javy relativně jednoduše volat nativní funkce a metody, tj. programový kód, který byl přeložen přímo do strojového kódu cílového mikroprocesoru. Využití JNI s sebou nese klady, ale samozřejmě i zápory. Mezi kladné vlastnosti patří možnost využití nepřeberného množství nativních sdílených knihoven dostupných v operačním systému i fakt, že kritickou část aplikace je možné (po implementaci v C, C++ atd.) přeložit takovým překladačem, který produkuje rychlejší či menší strojový kód, než JIT překladače typu klient i server. Příkladem, kdy by bylo využití rozhraní JNI vhodné, je například nějaké výpočetní jádro přeložené pomocí gcc či icc.

JNI však není a ani nemůže být samospasitelná technologie. Při jeho využití je totiž nutné, aby virtuální stroj Javy spojil dva nesourodé světy – svět Javy s automatickým správcem paměti a nepřímo používanými referencemi se světem jazyků C/C++ s manuální či poloautomatickou správou paměti, ukazateli a dalšími nízkoúrovňovými operacemi. Problémy nastávají zejména při předávání parametrů nativním funkcím a metodám – je totiž nutné zajistit buď kopii těchto parametrů, nebo je nutné příslušné javovské objekty označit takovým způsobem, aby s nimi nebylo v průběhu spuštění nativní funkce manipulováno například při správě paměti. Ani samotné volání nativní funkce či metody není zcela jednoduché, takže se může stát, že nativní kód přeložený optimalizujícím překladačem bude ve skutečnosti pomalejší než obdobný kód naprogramovaný v Javě a přeložený někdy poněkud naivním JIT překladačem. Podrobnosti si ukážeme na poněkud extrémním demonstračním příkladu popsaném v následujících kapitolách.

2. První demonstrační příklad JNITest1

V dnešním prvním demonstračním příkladu je ukázáno, jakým způsobem je možné zajistit překlad a následné volání nativní funkce (resp. statické metody), která sečte své dva celočíselné parametry a vrátí výsledek tohoto součtu. Aby bylo možné porovnat rychlost volání a běhu této nativní metody s obdobnou Javovskou metodou, najdeme v demonstračním příkladu jak hlavičku nativní metody native public static int nativeAdd(int x, int y), tak i implementaci podobného javovského kódu public static int javaAdd(int x, int y). Tyto dvě metody jsou následně volány v jednoduchém benchmarku a následně je vypsán výsledek tohoto testu.

/**
 * Jednoduchy benchmark pro porovnani rychlosti nativni funkce a JITovane metody.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class JNITest1 {
  /**
   * Pocet opakovani zahrivaci faze benchmarku.
   */
  private static final int WARMUP_ITERS = 200000;
 
  /**
   * Pocet opakovani merene faze benchmarku.
   */
  private static final int BENCHMARK_ITERS = 200000;
 
  /**
   * Nativni metoda, ktera vrati soucet svych dvou argumentu.
   */
  native public static int nativeAdd(int x, int y);
 
  /**
   * Javovska metoda, ktera vrati soucet svych dvou argumentu.
   */
  public static int javaAdd(int x, int y) {
    return x+y;
  }
 
  /**
   * Spusteni benchmarku.
   */
  private static void runJNIBenchmarks() {
    warmup();
    benchmark();
  }
 
  /**
   * Vypis vypocteneho vysledku (jen pro kontrolu).
   */
  private static void printResult(int result) {
    System.out.print("  result=");
    System.out.println(result);
  }
 
  /**
   * Zahrivaci faze benchmarku.
   */
  private static void warmup() {
    System.out.println("Warmup phase...");
 
    int result = 0;
    // donutime JIT k prekladu
    for (int i = 0; i < WARMUP_ITERS; i++) {
      result += javaAdd(i, i);
    }
    printResult(result);
 
    result = 0;
    // taktez zde donutime JIT k prekladu
    for (int i = 0; i < WARMUP_ITERS; i++) {
      result += nativeAdd(i, i);
    }
    printResult(result);
 
    System.out.println("done");
  }
 
  /**
   * Vlastni mereny benchmark.
   */
  private static void benchmark() {
    System.out.println("Benchmark phase...");
    long t1, t2, delta_t;
 
    // provest test a zmerit cas behu prvniho testu
    t1 = System.nanoTime();
    int result = 0;
    for (int i = 0; i < BENCHMARK_ITERS; i++) {
      result += javaAdd(i, i);
    }
    t2 = System.nanoTime();
    delta_t = t2 - t1;
    printResult(result);
    // vypis casu pro prvni test
    System.out.format("JITted method time:  %,12d ns\n", delta_t);
 
    // provest test a zmerit cas behu druheho testu
    t1 = System.nanoTime();
    result = 0;
    for (int i = 0; i < BENCHMARK_ITERS; i++) {
      result += nativeAdd(i, i);
    }
    t2 = System.nanoTime();
    delta_t = t2 - t1;
    printResult(result);
    // vypis casu pro druhy test
    System.out.format("native function time: %,12d ns\n", delta_t);
    System.out.println("done");
  }
 
  /**
   * Spusteni benchmarku.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.loadLibrary("JNITest1");
    runJNIBenchmarks();
  }
}

Povšimněte si ještě prvního příkazu ve funkci main(), který zajistí načtení a inicializaci sdílené nativní knihovny obsahující implementaci metody nativeAdd():

3. Překlad a spuštění prvního demonstračního příkladu

Zdrojový kód prvního demonstračního příkladu se, jak je to běžné, přeloží překladačem javac:

javac JNITest1.java

Po tomto překladu však ještě není možné benchmark spustit, protože nám chybí implementace nativní funkce nativeAdd(). Nejdříve si tedy necháme vytvořit hlavičkový soubor nazvaný JNITest1.h, v němž bude uvedena přesná hlavička této funkce (s ošetřením jejího názvu při použití jazyka C++ namísto céčka):

javah JNITest1

Hlavičkový soubor JNITest1.h může vypadat následovně:

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include <jni.h>
/* Header for class JNITest1 */
 
#ifndef _Included_JNITest1
#define _Included_JNITest1
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#undef JNITest1_WARMUP_ITERS
#define JNITest1_WARMUP_ITERS 200000L
#undef JNITest1_BENCHMARK_ITERS
#define JNITest1_BENCHMARK_ITERS 200000L
/*
 * Class:   JNITest1
 * Method:  nativeAdd
 * Signature: (II)I
 */
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNITest1_nativeAdd
 (JNIEnv *, jclass, jint, jint);
 
#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif

Povšimněte si způsobu přejmenování nativní metody, kterou musíme implementovat.

Na základě tohoto hlavičkového souboru již můžeme vytvořit zdrojový soubor nazvaný JNITest1.c, v němž bude funkce implementována:

#include <jni.h>
#include "JNITest1.h"
 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNITest1_nativeAdd
 (JNIEnv *jni_env, jclass klass, jint x, jint y)
{
  return x+y;
}

Následuje překlad tohoto souboru, což může v případě Linuxu vypadat následovně (cestu k jni.h a dalším potřebným souborům bude samozřejmě nutné upravit na základě konfigurace konkrétní distribuce Linuxu):

gcc -shared -I/usr/lib/jvm/java-7-openjdk/include/ -o libJNITest1.so JNITest1.c

Na systému Windows s nainstalovanou JDK 7 by mohl překlad s využitím mingw vypadat následovně:

gcc -shared -I"c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\include" -o JNITest1.dll JNITest1.c

V obou případech by měla vzniknout sdílená dynamicky linkovaná knihovna pojmenovaná v závislosti na použitém operačním systému buď libJNITest1.so či JNITest1.dll. Tyto názvy je zapotřebí zkontrolovat a dodržet, protože v případě jejich změny by došlo k chybě při volání System.loadLibrary(„JNITest1“)!

4. Výsledky běhu prvního demonstračního příkladu při použití interpretru, JIT typu klient i JIT typu server

Nyní si vyzkoušíme, zda bude nativní metoda nativeAdd() skutečně rychlejší než metoda javaAdd(), která bude buď intepretovaná či přeložená JIT překladačem typu klient a server.

Interpret:

Interpret se na Linuxu i Windows spustí stejným příkazem, ovšem na Linuxu je navíc nutné nastavit i proměnnou prostředí LD_LIBRARY_PATH takovým způsobem, aby virtuální stroj Javy našel sdílenou knihovnu libJNITest1.so:

export LD_LIBRARY_PATH=.
java -Xint JNITest1

Výsledky jsou poměrně zajímavé, neboť volání nativní knihovny je pomalejší:

Warmup phase...
  result=1345094336
  result=1345094336
done
Benchmark phase...
  result=1345094336
JITted method time:   32 152 970 ns
  result=1345094336
native function time:  43 650 520 ns
done

JIT Client:

Spuštění proběhne následovně:

export LD_LIBRARY_PATH=.
java -client JNITest1

I zde je volání nativní metody pomalejší:

Warmup phase...
  result=1345094336
  result=1345094336
done
Benchmark phase...
  result=1345094336
JITted method time:   6 236 268 ns
  result=1345094336
native function time:  9 170 438 ns
done

JIT Server:

export LD_LIBRARY_PATH=.
java -server JNITest1

Zde do času běhu benchmarku zasáhl relativně pomalý JIT překladač typu server:

Warmup phase...
  result=1345094336
  result=1345094336
done
Benchmark phase...
  result=1345094336
JITted method time:   41 682 394 ns
  result=1345094336
native function time:  19 539 912 ns
done

5. Druhý demonstrační příklad JNITest2: rekurzivní výpočet prvků Fibonacciho řady

Výsledky představené v předchozí kapitole jsou dosti zajímavé, neboť ukazují, že při volání velmi jednoduché nativní metody (v níž není implementována žádná programová smyčka a podobné dlouhotrvající operace) je samotná režie volání velmi velká, což znamená, že vlastně nemá smysl se pokoušet podobné nativní metody implementovat (pokud k tomu nejsme donuceni například kvůli použití externí nativní knihovny atd.). Podívejme se tedy na poněkud složitější metodu – rekurzivní výpočet n-tého prvku Fibonacciho řady. Tato metoda bude opět implementována dvakrát – jednou v nativním kódu (nativeFibonacci) a podruhé ve formě klasické javovské metody (fibonacci):

/**
 * Jednoduchy benchmark pro porovnani rychlosti nativni funkce a JITovane metody.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class JNITest2 {
  /**
   * Pocet opakovani zahrivaci faze benchmarku.
   */
  private static final int WARMUP_ITERS = 20000;
 
  /**
   * Pocet opakovani merene faze benchmarku.
   */
  private static final int BENCHMARK_ITERS = 20000;
 
  /**
   * Nativni metoda pro vypocet n-teho prvku Fibonacciho posloupnosti.
   * Pro vypocet je pouzit rekurzivni algoritmus.
   */
  native public static int nativeFibonacci(int n);
 
  /**
   * Javovska metoda pro vypocet n-teho prvku Fibonacciho posloupnosti.
   * Pro vypocet je pouzit rekurzivni algoritmus.
   */
  public static int fibonacci(int n) {
    return n<2 ? n : fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1);
  }
 
  /**
   * Spusteni benchmarku.
   */
  private static void runJNIBenchmarks(int n) {
    warmup(n);
    benchmark(n);
  }
 
  /**
   * Vypis vypocteneho vysledku (jen pro kontrolu).
   */
  private static void printResult(int result) {
    System.out.print("  result=");
    System.out.println(result);
  }
 
  /**
   * Zahrivaci faze benchmarku.
   */
  private static void warmup(int n) {
    System.out.println("Warmup phase...");
 
    int result = 0;
    // donutime JIT k prekladu
    for (int i = 0; i < WARMUP_ITERS; i++) {
      result = fibonacci(n);
    }
    printResult(result);
 
    result = 0;
    // taktez zde donutime JIT k prekladu
    for (int i = 0; i < WARMUP_ITERS; i++) {
      result = nativeFibonacci(n);
    }
    printResult(result);
 
    System.out.println("done");
  }
 
  /**
   * Vlastni mereny benchmark.
   */
  private static void benchmark(int n) {
    System.out.println("Benchmark phase...");
    long t1, t2, delta_t;
 
    // provest test a zmerit cas behu prvniho testu
    t1 = System.nanoTime();
    int result = 0;
    for (int i = 0; i < BENCHMARK_ITERS; i++) {
      result = fibonacci(n);
    }
    t2 = System.nanoTime();
    delta_t = t2 - t1;
    printResult(result);
    // vypis casu pro prvni test
    System.out.format("JITted method time:  %,12d ns\n", delta_t);
 
    // provest test a zmerit cas behu druheho testu
    t1 = System.nanoTime();
    result = 0;
    for (int i = 0; i < BENCHMARK_ITERS; i++) {
      result = nativeFibonacci(n);
    }
    t2 = System.nanoTime();
    delta_t = t2 - t1;
    printResult(result);
    // vypis casu pro druhy test
    System.out.format("native function time: %,12d ns\n", delta_t);
    System.out.println("done");
  }
 
  /**
   * Spusteni benchmarku.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.loadLibrary("JNITest2");
    for (int n = 1; n < 20; n++) {
      System.out.println("------------------------");
      System.out.println("n=" + n);
      runJNIBenchmarks(n);
    }
  }
}

Opět si necháme vygenerovat hlavičkový soubor, jehož název bude tentokrát JNITest2.h:

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include <jni.h>
/* Header for class JNITest2 */
 
#ifndef _Included_JNITest2
#define _Included_JNITest2
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#undef JNITest2_WARMUP_ITERS
#define JNITest2_WARMUP_ITERS 20000L
#undef JNITest2_BENCHMARK_ITERS
#define JNITest2_BENCHMARK_ITERS 20000L
/*
 * Class:   JNITest2
 * Method:  nativeFibonacci
 * Signature: (I)I
 */
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNITest2_nativeFibonacci
 (JNIEnv *, jclass, jint);
 
#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif

Samotnou nativní metodu budeme implementovat velmi jednoduše (soubor JNITest2.c):

#include <jni.h>
#include "JNITest2.h"
 
jint fibonacci(jint n)
{
  return n<2 ? n : fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1);
}
 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNITest2_nativeFibonacci
 (JNIEnv *jni_env, jclass klass, jint n)
{
  return fibonacci(n);
}

6. Výsledky běhu druhého demonstračního příkladu

Překlad nyní provedeme dvakrát – jednou bez optimalizací a podruhé s několika optimalizacemi.

Překlad bez optimalizací na Linuxu a na Windows s mingw:

gcc -O0 -shared -I"c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\include" -o JNITest2.dll JNITest2.c
 
gcc -shared -I/usr/lib/jvm/java-7-openjdk/include/ -o libJNITest2.so JNITest2.c

Překlad s optimalizacemi na Linuxu a na Windows s mingw:

gcc -O3 -fold-unroll-all-loops -floop-optimize -shared -I"c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\include" -o JNITest2.dll JNITest2.c
 
gcc -O3 -shared -I/usr/lib/jvm/java-7-openjdk/include/ -o libJNITest2.so JNITest2.c

Samotný benchmark se spustí následovně:

export LD_LIBRARY_PATH=.
java -Xcomp JNITest2

Podívejme se nyní na výsledky běhu tohoto benchmarku při vypnutí optimalizací při překladu nativní metody:

n    JIT  native
=====================
1    152  1071
2    277  1605
3    996  3948
4   1743  5474
5   2230  9068
6   4645  13760
7   9964  21679
8   15302  35106
9   26647  53639
10  44890  86215
11  78455 138448
12  127187 228011
13  200884 366488
14  342134 616792
15  534243 984997
16  875859 1576525
17 1410611 2603379
18 2288594 4188336
19 3685208 6719390

Zde tedy JIT „vyhrál“ nad voláním JNI funkce.

Při použití optimalizací při překladu nativní metody dosáhneme jen nepatrného vylepšení:

n   JIT   native
=====================
1   152   923
2   277   1446
3   1243   1946
4   1622   4394
5   2218   6777
6   4644  11728
7   9868  18542
8  15458  29869
9  29031  48274
10  46052  79005
11  76271  126847
12 128107  206372
13 202225  332576
14 338846  549137
15 535432  888210
16 877552 1440197
17 1410780 2313733
18 2277419 3780225
19 3672948 6098898

I zde je patrné, že JIT „vyhrál“ nad voláním JNI funkce.

7. Třetí demonstrační příklad JNITest3: nerekurzivní výpočet prvků Fibonacciho řady

Problémem v předchozím benchmarku byla rekurzivní povaha algoritmu, s nímž se gcc nevyrovnal zcela dobře – což pravděpodobně bude námět na diskuzi pod článkem ;-). Proto se na závěr pokusme změřit, jestli nebude výhodnější přepsat původní rekurzivní algoritmus na nerekurzivní podobu. To je v případě výpočtu prvků Fibonacciho řady poměrně jednoduché – ostatně se sami můžete podívat na těla metod nativeFibonacci()fibonacci() implementovaných v dnešním třetím benchmarku nazvaném JNITest3:

/**
 * Jednoduchy benchmark pro porovnani rychlosti nativni funkce a JITovane metody.
 *
 * @author Pavel Tisnovsky
 */
public class JNITest3 {
  /**
   * Pocet opakovani zahrivaci faze benchmarku.
   */
  private static final int WARMUP_ITERS = 20000;
 
  /**
   * Pocet opakovani merene faze benchmarku.
   */
  private static final int BENCHMARK_ITERS = 20000;
 
  /**
   * Nativni metoda pro vypocet n-teho prvku Fibonacciho posloupnosti.
   * Pro vypocet je pouzit nerekurzivni algoritmus.
   */
  native public static int nativeFibonacci(int n);
 
  /**
   * Javovska metoda pro vypocet n-teho prvku Fibonacciho posloupnosti.
   * Pro vypocet je pouzit nerekurzivni algoritmus.
   */
  public static int fibonacci(int n) {
    if (n<2) return n;
    int n0 = 1;
    int n1 = 1;
    for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
      int n2 = n0 + n1;
      n0 = n1;
      n1 = n2;
    }
    return n1;
  }
 
  /**
   * Spusteni benchmarku.
   */
  private static void runJNIBenchmarks(int n) {
    warmup(n);
    benchmark(n);
  }
 
  /**
   * Vypis vypocteneho vysledku (jen pro kontrolu).
   */
  private static void printResult(int result) {
    System.out.print("  result=");
    System.out.println(result);
  }
 
  /**
   * Zahrivaci faze benchmarku.
   */
  private static void warmup(int n) {
    System.out.println("Warmup phase...");
 
    int result = 0;
    // donutime JIT k prekladu
    for (int i = 0; i < WARMUP_ITERS; i++) {
      result = fibonacci(n);
    }
    printResult(result);
 
    result = 0;
    // taktez zde donutime JIT k prekladu
    for (int i = 0; i < WARMUP_ITERS; i++) {
      result = nativeFibonacci(n);
    }
    printResult(result);
 
    System.out.println("done");
  }
 
  /**
   * Vlastni mereny benchmark.
   */
  private static void benchmark(int n) {
    System.out.println("Benchmark phase...");
    long t1, t2, delta_t;
    int result;
 
    // provest test a zmerit cas behu prvniho testu
    t1 = System.nanoTime();
    result = 0;
    for (int i = 0; i < BENCHMARK_ITERS; i++) {
      result = fibonacci(n);
    }
    t2 = System.nanoTime();
    delta_t = t2 - t1;
    printResult(result);
    // vypis casu pro prvni test
    System.out.format("JITted method time:  %,12d ns\n", delta_t);
 
    // provest test a zmerit cas behu druheho testu
    t1 = System.nanoTime();
    result = 0;
    for (int i = 0; i < BENCHMARK_ITERS; i++) {
      result = nativeFibonacci(n);
    }
    t2 = System.nanoTime();
    delta_t = t2 - t1;
    printResult(result);
    // vypis casu pro druhy test
    System.out.format("native function time: %,12d ns\n", delta_t);
    System.out.println("done");
  }
 
  /**
   * Spusteni benchmarku.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.loadLibrary("JNITest3");
    for (int n = 1; n < 47; n++) {
      System.out.println("------------------------");
      System.out.println("n=" + n);
      runJNIBenchmarks(n);
    }
  }
}

Vygenerovaný hlavičkový soubor:

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include <jni.h>
/* Header for class JNITest3 */
 
#ifndef _Included_JNITest3
#define _Included_JNITest3
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#undef JNITest3_WARMUP_ITERS
#define JNITest3_WARMUP_ITERS 20000L
#undef JNITest3_BENCHMARK_ITERS
#define JNITest3_BENCHMARK_ITERS 20000L
/*
 * Class:   JNITest3
 * Method:  nativeFibonacci
 * Signature: (I)I
 */
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNITest3_nativeFibonacci
 (JNIEnv *, jclass, jint);
 
#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif

Zdrojový soubor JNITest3.c s implementací nativní metody pro výpočet prvků Fibonacciho řady:

#include <jni.h>
#include "JNITest3.h"
 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_JNITest3_nativeFibonacci
 (JNIEnv *jni_env, jclass klass, jint n)
{
  if (n < 2) return n;
  jint n0 = 1;
  jint n1 = 1;
  jint i;
  for (i = 1; i < n - 1; i++) {
    jint n2 = n0 + n1;
    n0 = n1;
    n1 = n2;
  }
  return n1;
}

8. Výsledky běhu třetího demonstračního příkladu

Při překladu nativní metody byla nejprve opět zakázána jakákoli optimalizace:

gcc -O0 -shared -I"c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\include" -o JNITest3.dll JNITest3.c
 
gcc -O0 -shared -I/usr/lib/jvm/java-7-openjdk/include/ -o libJNITest3.so JNITest3.c

Posléze byla optimalizace naopak provedena, a to i se žádostí o rozbalení smyčky atd.:

gcc -O3 -funroll-all-loops -floop-optimize -shared -I"c:\Program Files\Java\jdk1.7.0_25\include" -o JNITest3.dll JNITest3.c
 
gcc -O3 -funroll-all-loops -floop-optimize -shared -I/usr/lib/jvm/java-7-openjdk/include/ -o libJNITest3.so JNITest3.c

Výsledky při nepoužití optimalizace při překladu opět mluví proti použití JNI:

n   JIT   native
=====================
1   415   942
2   438   1019
3   498   1236
4   621   1492
5   757   1762
6   882   2119
7   1005   2376
8   1138   2751
9   1278   3029
10  1896   3328
11  1672   3621
12  1712   3881
13  2745   4232
14  1987   4447
15  2065   4765
16  2260   5171
17  2679   5325
18  2518   5655
19  2896   5951
20  3653   6110
21  3490   6469
22  3134   6616
23  3161   6981
24  3515   7385
25  3403   7530
26  3678   7963
27  3693   8016
28  3941   8349
29  4619   8661
30  4694   9055
31  4266   9262
32  4267   9464
33  4503   9555
34  5335   9810
35  5373  10414
36  4825  10656
37  5229  10696
38  5129  11184
39  5238  11208
40  5662  11615
41  5549  11838
42  5728  12129
43  5815  12398
44  6013  12621
45  6085  13006
46  6734  13109

Pokud byly optimalizace zapnuty, jsou již výsledky pro JNI mnohem příznivější:

root_podpora

n   JIT   native
=====================
1   415   901
2   438   955
3   498   1111
4   634   1184
5   753   1208
6   879   1104
7   1005   1242
8   1138   1311
9   1268   1310
10  2324   1192
11  1666   1351
12  1712   1406
13  2751   1435
14  2624   1349
15  2065   1451
16  2260   1509
17  2678   1533
18  2517   1377
19  2902   1576
20  6558   1631
21  3563   1661
22  3134   1494
23  3143   1689
24  3456   1735
25  3403   1759
26  3672   1611
27  3693   1809
28  3932   1877
29  4626   1882
30  4682   1745
31  4202   1929
32  4267   1969
33  4792   2013
34  5335   1853
35  5378   2087
36  4825   2090
37  5197   2126
38  5122   2057
39  5244   2181
40  5599   2789
41  5565   2612
42  5725   2361
43  5815   2745
44  6013   2863
45  6082   2445
46  6831   2245

Na předchozím grafu stojí za povšimnutí fakt, že volání nativní metody začíná být výhodnější až ve chvíli, kdy se programová smyčka opakuje přibližně desetkrát. Při menším počtu opakování jsou veškeré výhody nativní optimalizované metody převáženy režií při volání JNI:

9. Repositář se zdrojovými soubory i se skripty pro překlad

Následuje – v tomto seriálu již tradiční – kapitola s odkazy na zdrojové kódy uložené do Mercurial repositáře. V následující tabulce najdete odkazy na prozatím nejnovější verzi dnes použitých benchmarků i skripty určené pro jejich překlad a spuštění:

# Zdrojový soubor/skript Umístění souboru v repositáři
1 JNITest1.c http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test1/JNITest1.c
2 JNITest1.h http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test1/JNITest1.h
3 JNITest1.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test1/JNITest1.java
4 compileJNITest1.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test1/compileJNITest1.sh
5 compileJNITest1.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test1/compileJNITest1.bat
6 runJNITest1.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test1/runJNITest1.sh
7 runJNITest1.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test1/runJNITest1.bat
     
8 JNITest2.c http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test2/JNITest2.c
9 JNITest2.h http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test2/JNITest2.h
10 JNITest2.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test2/JNITest2.java
11 compileJNITest2_1.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test2/compileJNITest2_1.sh
12 compileJNITest2_2.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test2/compileJNITest2_2.sh
13 compileJNITest2_1.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test2/compileJNITest2_1.bat
14 compileJNITest2_2.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test2/compileJNITest2_2.bat
15 runJNITest2.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test2/runJNITest2.sh
16 runJNITest2.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test2/runJNITest2.bat
     
17 JNITest3.c http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test3/JNITest3.c
18 JNITest3.h http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test3/JNITest3.h
19 JNITest3.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test3/JNITest3.java
20 compileJNITest3_1.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test3/compileJNITest3_1.sh
21 compileJNITest3_2.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test3/compileJNITest3_2.sh
22 compileJNITest3_1.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test3/compileJNITest3_1.bat
23 compileJNITest3_2.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test3/compileJNITest3_2.bat
24 runJNITest3.sh http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test3/runJNITest3.sh
25 runJNITest3.bat http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/a321b8265e6a/jit/JNI­Test3/runJNITest3.bat

10. Odkazy na Internetu

 1. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 2. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 3. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 4. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 5. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 6. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 7. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 8. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 9. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 10. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 11. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 12. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 13. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 14. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 15. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 16. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 17. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 18. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 19. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 20. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 21. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 22. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 23. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 24. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 25. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 26. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 27. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 28. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 29. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 30. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 31. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 32. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 33. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 34. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 35. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 36. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 37. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 38. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 39. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 40. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 41. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 42. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 43. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 44. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 45. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?