Hlavní navigace

Popis vybraných balíčků nabízených projektem Gonum

31. 12. 2019
Doba čtení: 41 minut

Sdílet

V článku o nástroji Gophernotes jsme se mj. zmínili i o balíčcích určených pro numerické výpočty vytvořených v rámci projektu Gonum. Dnes si některé z těchto balíčků popíšeme s využitím množství demonstračních příkladů.

Obsah

1. Popis vybraných balíčků nabízených projektem Gonum

2. Pomocný balíček gonum.org/v1/gonum/floats

3. Další funkce z balíčku gonum.org/v1/gonum/floats

4. Jednorozměrné vektory

5. Získání řezu (slice) z vektoru

6. Čtení a modifikace prvků vektoru

7. Operace nad vektory

8. Obecné dvourozměrné matice

9. Symetrické matice

10. Diagonální matice

11. Trojúhelníkové matice

12. Balíček stat

13. Výpočet průměrů, rozptylů a směrodatných odchylek

14. Výpočet entropie

15. Korelace

16. Kovariance

17. Lineární regrese

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Popis vybraných balíčků nabízených projektem Gonum

Na článek Gophernotes: kombinace interaktivního prostředí Jupyteru s jazykem Go, který je součástí seriálu o programovacím jazyku Go, dnes navážeme. Popíšeme si totiž možnosti vybraných balíčků nabízených projektem Gonum. Opět použijeme interaktivní smyčku jazyka Go (REPL) implementovanou projektem Gomacro, protože právě zcela interaktivní prostředí (realizované buď v terminálu, nebo v projektech typu Jupyter Notebook) je pro testování možností nových či neznámých knihoven takřka ideálním nástrojem.

Popis instalace balíčků Gonum a Gomacro byl uveden minule, takže si dnes již můžeme smyčku REPL Gomacra přímo spustit. V případě, že je adresář $HOME/go/bin vložen do proměnné prostředí PATH, bude možné Gomacro spustit příkazem gomacro:

$ gomacro
 
// GOMACRO, an interactive Go interpreter with generics and macros
// Copyright (C) 2018-2019 Massimiliano Ghilardi <https://github.com/cosmos72/gomacro>
// License MPL v2.0+: Mozilla Public License version 2.0 or later <http://mozilla.org/MPL/2.0/>
// This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
//
// Type :help for help
gomacro>
Poznámka: opět je nutné již před popisem jednotlivých funkcí a metod připomenout, že knihovny pro numerické a symbolické výpočty podporované v rámci projektu Gonum nejsou ze syntaktického hlediska tak dobře integrovány, jako je tomu například ve specializovaných jazycích R a Julia či v Pythonu doplněném o balíčky NumPy a SciPy. Je tomu tak z toho prostého důvodu, že jazyk Go (ve verzi 1.x) nepodporuje přetěžování operátorů, takže například není možné implementovat maticové operace „přirozenou“ cestou (zrovna příklad NumPy ukazuje, že přetěžování operátorů, pokud je použito v rozumné míře, může být v praxi velmi užitečné). Tato vlastnost programovacího jazyka Go je nejvíce viditelná právě u maticových a vektorových operacích, kde i vytvoření řezu je nutné implementovat samostatnou funkcí.

2. Pomocný balíček gonum.org/v1/gonum/floats

Prvním balíčkem, s nímž se v dnešním článku setkáme, je pomocný balíček (knihovna) s plným jménem gonum.org/v1/gonum/floats, k jehož funkcím budeme přistupovat pouze s využitím poslední části názvu – floats. Tento balíček slouží k operacím prováděným nad řezy (slice) a poli (array) hodnot typu float64. Jedná se tedy o velmi užitečné rozšíření základní knihovny programovacího jazyka Go, díky jehož existenci lze ušetřit psaní mnoha programových smyček (nalezení maximálního či minimálního prvku, výpočet sumy všech prvků atd.). Možnosti tohoto balíčku otestujeme přímo v interaktivní smyčce (REPL) implementované v rámci projektu Gomacro, už jen z toho důvodu, že v výstupů je patrná jak hodnota výsledku (výsledků), tak i její typ.

Nejprve je pochopitelně nutné balíček importovat:

gomacro> import "gonum.org/v1/gonum/floats"

Následně vytvoříme dvojici řezů, z nichž každý ukazuje na pole o šesti prvcích (mnoho dále popsaných operací vyžaduje, aby oba řezy měly shodný počet prvků):

gomacro> x := []float64{1,2,3,4,5,6}
 
gomacro> y := []float64{1,5,3,5,5,0}

Funkce Min a Max vyhledají prvek s poli s minimální, resp. maximální hodnotou (vrací se přímo hodnota takového prvku):

gomacro> floats.Min(x)
1    // float64
 
gomacro> floats.Max(x)
6    // float64

Podobným způsobem lze najít indexy prvků s minimální, resp. maximální hodnotou:

gomacro> floats.MinIdx(x)
0    // int
 
gomacro> floats.MaxIdx(x)
5    // int
 
gomacro> floats.MinIdx(y)
5    // int
 
gomacro> floats.MaxIdx(y)
1    // int
Poznámka: povšimněte si, že pokud existuje několik prvků s totožnou hodnotou, vrátí se index prvního z nich.

Funkce Sum vrátí součet prvků v poli, funkce Prod naopak výsledek součinu všech prvků:

gomacro> floats.Sum(x)
21   // float64
 
gomacro> floats.Prod(x)
720   // float64

Porovnání všech prvků ve dvou řezech zajišťuje funkce Equal:

gomacro> floats.Equal(x,x)
true  // bool

Porovnání všech prvků, ovšem na podobnost (do určitého rozsahu), nikoli na totožnost:

x := []float64{1, 2, 3, 4, 5, 6}
y := []float64{1, 2, 3, 4, 5, 6}
z := []float64{1.0, 2.2, 2.8, 4.2, 4.8, 6.0}
 
fmt.Printf("x:  %v\n", x)
fmt.Printf("y:  %v\n", y)
fmt.Printf("z:  %v\n", z)
 
fmt.Printf("x~=y (±0,10)?: %t\n", floats.EqualApprox(x, y, 0.1))
fmt.Printf("x~=z (±0,05)?: %t\n", floats.EqualApprox(x, z, 0.05))
fmt.Printf("x~=z (±0,09)?: %t\n", floats.EqualApprox(x, z, 0.09))
fmt.Printf("x~=z (±0,10)?: %t\n", floats.EqualApprox(x, z, 0.10))
fmt.Printf("x~=z (±0,11)?: %t\n", floats.EqualApprox(x, z, 0.11))

S výsledky:

x:  [1 2 3 4 5 6]
y:  [1 2 3 4 5 6]
z:  [1 2.2 2.8 4.2 4.8 6]
 
x~=y (±0,10)?: true
x~=z (±0,05)?: false
x~=z (±0,09)?: false
x~=z (±0,10)?: true
x~=z (±0,11)?: true
Poznámka: existují i další možnosti porovnání, například porovnání hodnot ze dvou řezů, přičemž dvě hodnoty NaN (Not a Number) jsou považovány za shodné (v obecném případě to ovšem neplatí, protože porovnání dvou NaN na ekvivalenci vrací podle normy hodnotu false a nikoli true).

3. Další funkce z balíčku gonum.org/v1/gonum/floats

Popišme si ještě některé další vybrané funkce, které nalezneme v balíčku gonum.org/v1/gonum/floats. Často používanou funkcí je funkce provádějící skalární součin prvků ze dvou řezů o shodné délce:

gomacro> floats.Dot(x, x)
91   // float64
gomacro> floats.Dot(x, y)
65   // float64

Následující dvě funkce nazvané Reverse a Scale změní obsah původního řezu. Nejedná se tedy o funkce v matematickém významu (což je zvláštní, protože toto chování neodpovídá pravidlům, které knihovna Gonum v jiných balíčcích dodržuje).

Otočení všech prvků v řezu:

gomacro> floats.Reverse(x)
 
gomacro> x
[6 5 4 3 2 1]  // []float64

Změna měřítka prvků (vynásobení každého prvku konstantou):

gomacro> floats.Scale(10, x)
 
gomacro> x
[60 50 40 30 20 10]   // []float64

Užitečná je i funkce nazvaná Within, která vrací index i takového prvku z řezu s, pro který platí s[i] <= v < s[i+1]. Funkci lze použít pouze pro řezy, v nichž jsou prvky seřazeny vzestupně a současně řez obsahuje alespoň dva prvky (tyto podmínky jsou testovány a pokud nejsou splněny, vyvolá se panic):

gomacro> x := []float64{1,2,3,4,5,6}
 
gomacro> floats.Within(x, 3)
2    // int
 
gomacro> floats.Within(x, 3.5)
2    // int
 
gomacro> floats.Within(x, 10)
-1   // int

Vypočítat můžeme i takzvanou kumulativní sumu, což je nový řez, jehož první prvek je zkopírován z původního řezu, druhý prvek obsahuje hodnotu prvního sečtenou z hodnotou druhého prvku atd.:

gomacro> floats.CumSum(x, y)
[1 6 9 14 19 19]    // []float64
 
gomacro> floats.CumSum(x, x)
[1 7 16 30 49 68]    // []float64

Zajímavá je funkce nazvaná Argsort. Tato funkce setřídí řez předaný v prvním parametru, navíc ovšem do dalšího řezu (ten musí být vytvořen) vloží původní indexy prvků. Tento druhý řez tedy musí být typu []int a nikoli []float64:

gomacro> y
[1 5 3 5 5 0]  // []float64
 
gomacro> indexes := [6]int{}
 
gomacro> floats.Argsort(y, indexes)

Řez y by měl být po provedení operace Argsort setříděn a navíc by řez indexes měl obsahovat původní indexy v nesetříděném řezu:

gomacro> y
[0 1 3 5 5 5]  // []float64
 
gomacro> indexes
[5 0 2 1 3 4]  // [6]int
Poznámka: zajímavé v tomto kontextu je, že balíček Gonum prozatím nenabízí plnohodnotné „indexování“ s využitím obsahu jiného řezu, tedy operaci, kterou najdeme jak v jazyku Julia, tak i v knihovně NumPy pro programovací jazyk Python.

4. Jednorozměrné vektory

Nyní se vrátíme k popisu balíčku gonum.org/v1/gonum/mat, s jehož základním použitím jsme se již seznámili minule. Ovšem v předchozím článku jsme se zabývali převážně popisem práce s běžnými čtvercovými a obdélníkovými maticemi, i když možnosti tohoto balíčku jsou ve skutečnosti větší. Pracovat lze i s vektory, které jsou (minimálně z pohledu balíčku mat) sloupcové. Výchozím typem vektorů je datová struktura vecdense představující vektor s měnitelnými (mutable) prvky. Interně se jedná o pole prvků, a proto je zde použito slovo „dense“

Nový sloupcový vektor se vytvoří konstruktorem nazvaným NewVecDense, a to následujícím způsobem:

gomacro> v := mat.NewVecDense(10, nil)
 
gomacro> mat.Formatted(v)
⎡0⎤
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎣0⎦   // fmt.Formatter

V případě, že budeme chtít vektor inicializovat prvky se známou hodnotou, použijeme sice stejný konstruktor, ale namísto druhé hodnoty nil lze předat řez s hodnotami typu float64. Volání konstruktoru tedy bude vypadat následovně:

gomacro> v := mat.NewVecDense(10, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10})
 
gomacro> mat.Formatted(v)
⎡ 1⎤
⎢ 2⎥
⎢ 3⎥
⎢ 4⎥
⎢ 5⎥
⎢ 6⎥
⎢ 7⎥
⎢ 8⎥
⎢ 9⎥
⎣10⎦  // fmt.Formatter

U vektorů lze zjistit jejich velikost (délka zde vlastně odpovídá výšce) a taktéž kapacitu:

gomacro> v.Len()
10   // int
 
gomacro> v.Cap()
10   // int

Metoda Dims vrací dimenzi vektoru – n řádků a jeden sloupec:

gomacro> v.Dims()
10   // int
1    // int

Pochopitelně je možné vytvořit i řádkový vektor o to maticovou operací transpozice zapisovanou metodou se jménem T:

gomacro> v.T()
{Matrix:0xc001792870}  // gonum.org/v1/gonum/mat.Matrix
 
gomacro> mat.Formatted(v.T())
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10]    // fmt.Formatter
Poznámka: výsledkem je v tomto případě matice s jedním řádkem.

5. Získání řezu (slice) z vektoru

Často je zapotřebí z vektoru získat pouze určitou část. V případě polí a řezů (jakožto základních datových typů programovacího jazyka Go) je pro tento účel použit operátor řezu (slice), ovšem u vektorů typu vecdense je namísto toho nutné použít metodu nazvanou SliceVec. Použití této metody je snadné, i když nutno podotknout, že ne tak čitelné, jako použití skutečného operátoru pro provedení řezu.

Nejprve vytvoříme nový vektor s deseti prvky:

gomacro> v := mat.NewVecDense(10, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10})

Následně vytvoříme řez tvořený prvky s indexy 4 a 5:

gomacro> mat.Formatted(v.SliceVec(4, 6))
⎡5⎤
⎣6⎦   // fmt.Formatter
Poznámka: povšimněte si, že první prvek řezu je určen „včetně“, zatímco druhý prvek „kromě“ (uzavřený vs. otevřený interval).

Podobně lze vytvořit řez obsahující všechny původní prvky:

gomacro> mat.Formatted(v.SliceVec(0, 9))
⎡1⎤
⎢2⎥
⎢3⎥
⎢4⎥
⎢5⎥
⎢6⎥
⎢7⎥
⎢8⎥
⎣9⎦   // fmt.Formatter

Indexy prvků musí být kladná čísla – jinými slovy to znamená, že není povolena počítat indexy od konce vektoru tak, jak to známe z některých jiných knihoven:

gomacro> mat.Formatted(v.SliceVec(0, -1))
mat: index out of range

Řez vektoru je skutečným řezem ve smyslu, že se jedná o „pohled“ na původní vektor. V dalším příkladu vytvoříme řez nazvaný w, jehož obsah je nepřímo změněn modifikací obsahu původního vektoru v:

gomacro> v := mat.NewVecDense(10, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10})
 
gomacro> w := v.SliceVec(0, 9)
 
gomacro> mat.Formatted(w)
⎡1⎤
⎢2⎥
⎢3⎥
⎢4⎥
⎢5⎥
⎢6⎥
⎢7⎥
⎢8⎥
⎣9⎦   // fmt.Formatter
 
gomacro> v.SetVec(5, 100)
 
gomacro> mat.Formatted(w)
⎡ 1⎤
⎢ 2⎥
⎢ 3⎥
⎢ 4⎥
⎢ 5⎥
⎢100⎥
⎢ 7⎥
⎢ 8⎥
⎣ 9⎦  // fmt.Formatter

6. Čtení a modifikace prvků vektoru

Způsob nastavení nové hodnoty prvku vektoru jsme již viděli v předchozí kapitole. Pro tento účel se používá metoda nazvaná SetVec; opět tedy platí, že nelze použít přetížený operátor:

gomacro> v := mat.NewVecDense(10, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10})
 
gomacro> for i := 0; i < v.Len(); i++ {
. . . .   v.SetVec(i, 1.0 / float64(i))
. . . . }

Změněný vektor bude mít opět deset prvků:

gomacro> mat.Formatted(v)
⎡        +Inf⎤
⎢         1⎥
⎢        0.5⎥
⎢ 0.3333333333333333⎥
⎢        0.25⎥
⎢        0.2⎥
⎢0.16666666666666666⎥
⎢0.14285714285714285⎥
⎢       0.125⎥
⎣ 0.1111111111111111⎦  // fmt.Formatter

Existují dvě metody určené pro přečtení hodnoty prvku z vektoru. První metoda se jmenuje At a používá se i pro čtení prvků z dvourozměrných matic (u sloupcových vektorů je druhý index vždy nulový):

gomacro> for i := 0; i < v.Len(); i++ {
. . . .  fmt.Printf("%10.6f\n", v.At(i, 0))
. . . . }

   +Inf
 1.000000
 0.500000
 0.333333
 0.250000
 0.200000
 0.166667
 0.142857
 0.125000
 0.111111

Druhá metoda se jmenuje AtVec a předává se jí jen jediný index:

gomacro> for i := 0; i < w.Len(); i++ {
. . . .   fmt.Printf("%10.6f\n", w.AtVec(i))
. . . . }
 
 10.000000
 0.000000
 20.000000
 0.000000
 30.000000

7. Operace nad vektory

V této kapitole si popíšeme některé další operace, které lze provádět s vektory. Nejdříve vytvoříme dvojici vektorů, které budou použity v dalších příkazech:

gomacro> v1 := mat.NewVecDense(5, nil)
 
gomacro> v2 := mat.NewVecDense(5, []float64{1,0,2,0,3})
 
gomacro> mat.Formatted(v1)
⎡0⎤
⎢0⎥
⎢0⎥
⎢0⎥
⎣0⎦   // fmt.Formatter
 
gomacro> mat.Formatted(v2)
⎡1⎤
⎢0⎥
⎢2⎥
⎢0⎥
⎣3⎦   // fmt.Formatter

Třetí vektor bude použit jako cíl pro některé operace:

gomacro> v := mat.NewVecDense(5, nil)

Operace součtu dvou vektorů realizovaná metodou – modifikuje se v ní příjemce (receiver):

gomacro> v.AddVec(v1, v2)
 
gomacro> mat.Formatted(v)
⎡1⎤
⎢0⎥
⎢2⎥
⎢0⎥
⎣3⎦   // fmt.Formatter
 
gomacro> v.AddVec(v2, v2)
 
gomacro> mat.Formatted(v)
⎡2⎤
⎢0⎥
⎢4⎥
⎢0⎥
⎣6⎦   // fmt.Formatter

Operace rozdílu vektorů, opět s modifikací příjemce:

gomacro> v.SubVec(v1, v2)
 
gomacro> mat.Formatted(v)
⎡-1⎤
⎢ 0⎥
⎢-2⎥
⎢ 0⎥
⎣-3⎦  // fmt.Formatter

Změna měřítka, tj. vynásobení všech prvků vektoru nějakou konstantou:

gomacro> v.ScaleVec(10.0, v2)
 
gomacro> mat.Formatted(v)
⎡10⎤
⎢ 0⎥
⎢20⎥
⎢ 0⎥
⎣30⎦  // fmt.Formatter

Vynásobení dvou vektorů stylem prvek po prvku (nejedná se o vektorový součin):

gomacro> v.MulElemVec(v2, v2)
 
gomacro> mat.Formatted(v)
⎡1⎤
⎢0⎥
⎢4⎥
⎢0⎥
⎣9⎦   // fmt.Formatter

Podporována je i operace vynásobení matice a vektoru, samozřejmě za předpokladu, že počet sloupců matice bude odpovídat počtu řádků sloupcového vektoru:

gomacro> m := mat.NewDense(3, 3, []float64{1,0,0,0,1,0,0,0,1})
 
gomacro> v3 := mat.NewVecDense(3, []float64{2,3,4})
 
gomacro> v := mat.NewVecDense(3, nil)
 
gomacro> v.MulVec(m, v3)
 
gomacro> mat.Formatted(v)
⎡2⎤
⎢3⎥
⎣4⎦   // fmt.Formatter

Vynásobení vektoru maticí reprezentující otočení okolo z-ové osy o 90°:

gomacro> m := mat.NewDense(3, 3, []float64{0,-1,0,1,0,0,0,0,1})
 
gomacro> v.MulVec(m, v3)
 
gomacro> mat.Formatted(v)
⎡-3⎤
⎢ 2⎥
⎣ 4⎦  // fmt.Formatter

Skalární součin dvou vektorů o stejné velikosti:

gomacro> mat.Dot(v1, v2)
0    // float64
 
gomacro> mat.Dot(v2, v2)
14   // float64

Získání prvku s největší a nejmenší hodnotou:

gomacro> mat.Max(v)
4    // float64
 
gomacro> mat.Min(v)
-3   // float64

Součet všech prvků vektoru:

gomacro> mat.Sum(v)
3    // float64

8. Obecné dvourozměrné matice

I obecné dvourozměrné matice byly popsány v předchozí části seriálu o programovacím jazyce Go, takže si jen ve stručnosti shrňme některé základní operace. Matici vytváříme konstruktorem NewDense:

gomacro> d := mat.NewDense(6, 5, nil)
 
gomacro> mat.Formatted(d)
⎡0 0 0 0 0⎤
⎢0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0⎥
⎣0 0 0 0 0⎦ // fmt.Formatter

Konstrukce matice s inicializací jejich prvků:

gomacro> d := mat.NewDense(4, 3, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12})
 
gomacro> mat.Formatted(d)
⎡ 1  2  3⎤
⎢ 4  5  6⎥
⎢ 7  8  9⎥
⎣10 11 12⎦  // fmt.Formatter

Druhá matice, tentokrát se třemi řádky a čtyřmi sloupci:

gomacro> d := mat.NewDense(3, 4, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12})
 
gomacro> mat.Formatted(d)
⎡ 1  2  3  4⎤
⎢ 5  6  7  8⎥
⎣ 9 10 11 12⎦    // fmt.Formatter

Čtvercová matice 3×3 prvky:

gomacro> m := mat.NewDense(3, 3, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9})
 
gomacro> mat.Formatted(m)
⎡1 2 3⎤
⎢4 5 6⎥
⎣7 8 9⎦    // fmt.Formatter

Přečtení i-tého sloupce matice. Výsledkem je v tomto případě běžný řez programovacího jazyka Go:

gomacro> mat.Col(nil, 0, m)
[1 4 7] // []float64
 
gomacro> mat.Col(nil, 1, m)
[2 5 8] // []float64
 
gomacro> mat.Col(nil, 2, m)
[3 6 9] // []float64
 
gomacro> mat.Col(nil, 3, m)
mat: column index out of range

Přečtení j-tého řádku matice. Výsledkem je v tomto případě opět běžný řez programovacího jazyka Go:

gomacro> mat.Row(nil, 0, m)
[1 2 3] // []float64
 
gomacro> mat.Row(nil, 1, m)
[4 5 6] // []float64
 
gomacro> mat.Row(nil, 2, m)
[7 8 9] // []float64
 
gomacro> mat.Row(nil, 3, m)
mat: column index out of range

Výpočet determinantu matice 3×3 prvky:

gomacro> mat.Det(m)
6.66133814775094e-16  // float64

Opět můžeme použít funkce pro získání prvku s nejmenší hodnotou, největší hodnotou a pro součet (sumu) všech prvků v matici:

gomacro> mat.Min(m)
1    // float64
 
gomacro> mat.Max(m)
9    // float64
 
gomacro> mat.Sum(m)
45   // float64

Poslední zajímavou metodou je metoda, která vrací diagonální matici (všechny prvky kromě prvků na hlavní diagonále jsou nulové):

gomacro> mat.Formatted(m.DiagView())
⎡1 0 0⎤
⎢0 5 0⎥
⎣0 0 9⎦    // fmt.Formatter

9. Symetrické matice

V knihovně mat existuje i konstruktor pro symetrické matice. Chování tohoto konstruktoru je ovšem poněkud zvláštní – předat je mu totiž nutné všechny prvky odpovídající velikosti matice. Například pro matici 3×3 prvky (symetrická matice je vždy čtvercová) je nutné konstruktoru předat devět hodnot prvků, i když se z těchto hodnot použije jen šest prvků (horní trojúhelníková matice):

gomacro> s := mat.NewSymDense(3, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9})
 
gomacro> mat.Formatted(s)
⎡1 2 3⎤
⎢2 5 6⎥
⎣3 6 9⎦    // fmt.Formatter

Tyto matice mají zachovávají většinu základních vlastností běžných matic, tj. můžeme například získat informace o jejich kapacitě, velikosti (v jednotlivých dimenzích) atd.:

gomacro> s.Caps()
3    // int
3    // int
 
gomacro> s.Dims()
3    // int
3    // int

Vytvořit je možné i transformovanou matici, což je ovšem jen kopie matice původní:

gomacro> mat.Formatted(s.T())
⎡1 2 3⎤
⎢2 5 6⎥
⎣3 6 9⎦    // fmt.Formatter

Prvky symetrické matice se nastavují metodou SetSym (jiná metoda ani není k dispozici). Tato metoda pochopitelně zachovává „symetričnost“ matice, tj. změní se buď jeden prvek na hlavní diagonále nebo dvojice prvků:

gomacro> s.SetSym(1, 0, -100)
 
gomacro> mat.Formatted(s)
⎡  1 -100   3⎤
⎢-100   5   6⎥
⎣  3   6   9⎦   // fmt.Formatter

10. Diagonální matice

Další variantou matic jsou diagonální matice. Ty lze vytvořit konstruktorem NewDiagDense:

gomacro> d := mat.NewDiagDense(10, nil)
 
gomacro> mat.Formatted(d)
⎡0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎤
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎢0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎥
⎣0 0 0 0 0 0 0 0 0 0⎦ // fmt.Formatter

Konstruktoru je možné předat hodnoty všech prvků na hlavní diagonále:

gomacro> d := mat.NewDiagDense(10, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10})
 
gomacro> mat.Formatted(d)
⎡ 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0⎤
⎢ 0  2  0  0  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  3  0  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  4  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  5  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  6  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  7  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  0  8  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  0  0  9  0⎥
⎣ 0  0  0  0  0  0  0  0  0 10⎦    // fmt.Formatter

A opět jsou k dispozici metody pro získání základních informací o existující matici:

gomacro> d.Diag()
10   // int
 
gomacro> d.Dims()
10   // int
10   // int

Pro nastavení hodnoty prvku diagonální matice se používá metoda SetDiag:

gomacro> d := mat.NewDiagDense(10, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10})
 
gomacro> d.SetDiag(1, 100)
 
gomacro> mat.Formatted(d)
⎡ 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0⎤
⎢ 0 100  0  0  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  3  0  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  4  0  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  5  0  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  6  0  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  7  0  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  0  8  0  0⎥
⎢ 0  0  0  0  0  0  0  0  9  0⎥
⎣ 0  0  0  0  0  0  0  0  0  10⎦   // fmt.Formatter

11. Trojúhelníkové matice

V knihovně mat jsou vývojářům k dispozici i funkce a metody určené pro práci s trojúhelníkovými maticemi. Opět si nejprve řekněme, jakým způsobem se tyto matice vytváří. Použít můžeme konstruktor NewTriDense, kterému se předává jak velikost trojúhelníkové matice (je pochopitelně čtvercová), tak i to, zda se jedná o horní či dolní trojúhelníkovou matici. A opět platí, že je nutné zapsat všechny prvky trojúhelníkové matice, i když se ve skutečnosti využijí pouze hodnoty prvků na hlavní diagonále a horním, resp. dolním trojúhelníku.

Horní trojúhelníková matice se vytváří takto:

gomacro> t1 := mat.NewTriDense(3, mat.Upper, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9})
 
gomacro> mat.Formatted(t1)
⎡1 2 3⎤
⎢0 5 6⎥
⎣0 0 9⎦    // fmt.Formatter

Dolní trojúhelníková matice inicializovaná shodnými hodnotami se konstruuje následovně:

gomacro> t2 := mat.NewTriDense(3, mat.Lower, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9})
 
gomacro> mat.Formatted(t2)
⎡1 0 0⎤
⎢4 5 0⎥
⎣7 8 9⎦    // fmt.Formatter

Získat můžeme pohled obsahující pouze prvky na hlavní diagonále:

gomacro> mat.Formatted(t1.DiagView())
⎡1 0 0⎤
⎢0 5 0⎥
⎣0 0 9⎦    // fmt.Formatter
 
gomacro> mat.Formatted(t2.DiagView())
⎡1 0 0⎤
⎢0 5 0⎥
⎣0 0 9⎦    // fmt.Formatter

Trojúhelníkové matice lze transponovat, čímž se z horní matice stane dolní a naopak:

gomacro> mat.Formatted(t1.T())
⎡1 0 0⎤
⎢2 5 0⎥
⎣3 6 9⎦    // fmt.Formatter
 
gomacro> mat.Formatted(t2.T())
⎡1 4 7⎤
⎢0 5 8⎥
⎣0 0 9⎦    // fmt.Formatter

Pro nastavení hodnot prvků trojúhelníkové matice slouží metoda NewTriDense, která zajistí, aby se neměnily prvky v té části trojúhelníkové matice, které musí být nulové:

gomacro> t1 := mat.NewTriDense(3, mat.Upper, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9})
 
gomacro> t1.SetTri(2, 0, 100)
mat: triangular set out of bounds
 
gomacro> t1.SetTri(0, 2, 100)
 
gomacro> mat.Formatted(t1)
⎡ 1  2 100⎤
⎢ 0  5  6⎥
⎣ 0  0  9⎦ // fmt.Formatter

12. Balíček stat

Třetím balíčkem, s jehož možnostmi se dnes ve stručnosti seznámíme, je balíček nazvaný stat. Najdeme v něm různé funkce a metody, které se týkají především statistických výpočtů, ovšem například i lineární regrese (proložení naměřených či vypočtených bodů úsečkou) apod. Většina základních funkcí pracuje s hodnotami uloženými v řezu hodnot typu float64, většinou doplněných o další řez obsahující váhy hodnot (výchozí váhou je 1.0). Podrobnější informace o možnostech tohoto balíčku budou uvedeny příště.

13. Výpočet průměrů, rozptylů a směrodatných odchylek

Základní funkcí, která má všeobecné využití, je výpočet aritmetického průměru (AM=Arithmetic Mean). Tato funkce se v knihovně stat jmenuje Mean. Této funkci se předává řez s hodnotami a popř. i další řez s vahami. Pokud je druhým parametrem hodnota nil, budou váhy všech prvků rovny 1.0:

gomacro> stat.Mean([]float64{1,2,3,4,5}, nil)
3    // float64
 
gomacro> stat.Mean([]float64{1,2,3,4,5}, []float64{1,1,1,1,1})
3    // float64
 
gomacro> stat.Mean([]float64{1,2,3,4,5}, []float64{1,1,1,1,10})
4.285714285714286    // float64

K dispozici je i funkce pro výpočet geometrického průměru (GM=Geometric Mean) se stejnými vlastnostmi, jako je tomu u výše zmíněné funkce Mean:

gomacro> stat.GeometricMean([]float64{1,2,3,4,5}, nil)
2.605171084697352    // float64
 
gomacro> stat.GeometricMean([]float64{1,2,3,4,5}, []float64{1,1,1,1,1})
2.605171084697352    // float64
 
gomacro> stat.GeometricMean([]float64{1,2,3,4,5}, []float64{1,1,1,1,10})
3.9614192356754674   // float64

Vypočítat lze i harmonický průměr (HM=Harmonic Mean), a to s využitím funkce HarmonicMean:

gomacro> stat.HarmonicMean([]float64{1,2,3,4,5}, nil)
2.1897810218978098   // float64
 
gomacro> stat.HarmonicMean([]float64{1,2,3,4,5}, []float64{1,1,1,1,1})
2.1897810218978098   // float64
 
gomacro> stat.HarmonicMean([]float64{1,2,3,4,5}, []float64{1,1,1,1,10})
3.4285714285714293   // float64

V dalších příkladech budeme používat pole o sto prvcích naplněné náhodnými hodnotami:

gomacro> import "math/rand"
 
gomacro> ys := [100]float64{}
 
gomacro> for i := 0; i < len(ys); i++ {
. . . .   ys[i] = 50.0 - float64(i) + 2.0*rand.Float64() - 1.0
. . . . }

Výpočet aritmetického průměru:

gomacro> stat.Mean(ys[:], nil)
0.48154185382982606   // float64

Výpočet směrodatné odchylky a standardní chyby (SE):

gomacro> stat.StdDev(ys[:], nil)
28.95847713231853    // float64
 
gomacro> stat.StdErr(stat.StdDev(ys[:], nil), 100)
2.895847713231853    // float64

Aritmetický průměr i směrodatnou odchylku lze vypočítat jedinou funkcí MeanStdDev, která vrací dvojici hodnot:

gomacro> stat.MeanStdDev(ys[:], nil)
0.48154185382982606   // float64
28.95847713231853    // float64

14. Výpočet entropie

Vypočítat lze i entropii pro hodnoty, které se v sekvenci vyskytují s různou pravděpodobností. Touto funkcí a jejím konkrétním významem se budeme podrobněji zabývat příště, takže jen krátce:

gomacro> stat.Entropy([]float64{0.25, 0.25, 0.25, 0.25})
1.3862943611198906   // float64
 
gomacro> stat.Entropy([]float64{0.20, 0.20, 0.20, 0.40})
1.3321790402101223   // float64
 
gomacro> stat.Entropy([]float64{0.10, 0.10, 0.10, 0.70})
0.9404479886553264   // float64
 
gomacro> stat.Entropy([]float64{0.00, 0.00, 0.00, 1.00})
0    // float64
Poznámka: v posledním příkladu se hodnoty vyskytovaly se 100% pravděpodobností, takže entropie takové zprávy je nulová.

15. Korelace

V knihovně stat nalezneme i funkce pro výpočet korelace. Nejdříve si však připravíme dvojici řezů, které pro výpočet korelace využijeme:

gomacro> x := []float64{1,2,3,4,5,6}
 
gomacro> y := []float64{1,5,3,5,5,0}

Korelace řezu se sebou samým:

gomacro> stat.Correlation(x, x, nil)
1    // float64
 
gomacro> stat.Correlation(y, y, nil)
1    // float64

Korelace mezi dvěma řezy:

gomacro> stat.Correlation(x, y, nil)
-0.07195396418966687  // float64

Korelace mezi různými řezy, jejichž korespondující prvky se vždy liší pouze o jedničku:

gomacro> z := []float64{2,3,4,5,6,7}
 
gomacro> stat.Correlation(x, z, nil)
1    // float64

V dalším příkladu vypočítáme korelaci mezi vzestupnou a sestupnou řadou šesti hodnot (zde se jedná o antikorelaci):

gomacro> w := []float64{6,5,4,3,2,1}
 
gomacro> stat.Correlation(x, w, nil)
-1   // float64

16. Kovariance

Pro výpočet kovariance (https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Kovariance) slouží funkce Covariance, která může sloužit pro zjištění, zda jsou dvě veličiny či naměřené hodnoty na sobě lineárně závislé či nikoli:

gomacro> stat.Covariance(x, x, nil)
3.5   // float64
 
gomacro> stat.Covariance(x, y, nil)
-0.3  // float64
 
gomacro> stat.Covariance(x, z, nil)
3.5   // float64
 
gomacro> stat.Covariance(x, w, nil)
-3.5  // float64

17. Lineární regrese

Poslední funkcí, se kterou se dnes setkáme, je funkce určená pro výpočet lineární regrese (tedy proložení úsečky naměřenými hodnotami). Nejdříve si připravíme dvojici řezů obsahujících x-ové a y-ové hodnoty:

gomacro> xs := []float64{1,2,3,4,5}
gomacro> ys := []float64{2,3,4,5,6}

Dále vypočteme posun a směrnici úsečky, kterou proložíme mezi naměřenými body (tato úsečka bude procházet všemi body):

gomacro> stat.LinearRegression(xs, ys, nil, false)
1    // float64
1    // float64

Posledním parametrem si můžeme vynutit, aby úsečka procházela počátkem souřadného systému (což ovšem pro tyto konkrétní hodnoty moc nedává význam):

gomacro> stat.LinearRegression(xs, ys, nil, true)
0    // float64
1.2727272727272727   // float64

Zkusme nyní použít odlišné hodnoty, které představují body na úsečce, která neprochází počátkem souřadného systému:

gomacro> xs := []float64{1,2,3,4,5}
 
gomacro> ys := []float64{-2,0,2,4,6}
 
gomacro> stat.LinearRegression(xs, ys, nil, false)
-4   // float64
2    // float64

Nyní je posun roven –4 a směrnice 2.

Praktičtěji zaměřený příklad pro body, které se nepatrně odchylují od ideálního průběhu funkce:

gomacro> import "math/rand"
gomacro> xs := [100]float64{}
gomacro> ys := [100]float64{}
gomacro> for i := 0; i < len(xs); i++ {
. . . .   xs[i] = float64(i)
. . . . }

Výpočet y-ových souřadnic bodů:

gomacro> for i := 0; i < len(ys); i++ {
. . . .   ys[i] = 50.0 - float64(i) + 2.0*rand.Float64() - 1.0
. . . . }

Výpočet lineární regrese (posunu a směrnice):

gomacro> stat.LinearRegression(xs[:], ys[:], nil, false)
49.88218549333264    // float64
-0.9979928007980367   // float64

Obrázek 1: Průběh funkce (s náhodnými výchylkami), kterou lze proložit úsečkou s posunem cca 50 a směrnicí cca –1.0.

Můžeme si vynutit, aby úsečka procházela počátkem souřadného systému (což opět pro tyto konkrétní hodnoty nemá význam):

gomacro> stat.LinearRegression(xs[:], ys[:], nil, true)
0    // float64
-0.24600005466739383  // float64

18. Obsah následující části seriálu

V navazující části seriálu o programovacím jazyku Go si ukážeme možnosti nabízené dalšími balíčky z knihovny Gonum. Bude se jednat zejména o balíčky s funkcemi pro numerickou derivaci a integraci, práci s náhodnými hodnotami (resp. jejich sekvencemi), práci s grafovými strukturami aj.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 floats01.go nalezení minimální a maximální hodnoty, výpočet sumy a produktu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats01.go
2 floats02.go nalezení indexu prvku s minimální, resp. maximální hodnotou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats02.go
3 floats03.go otočení prvků a změna měřítka https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats03.go
4 floats04.go přičtení, odečtení, vynásobení a vydělení řezu od jiného řezu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats04.go
5 floats05.go součet hodnot ze dvou řezů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats05.go
6 floats06.go rozdíl hodnot ze dvou řezů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats06.go
7 floats07.go součin hodnot ze dvou řezů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats07.go
8 floats08.go podíl hodnot ze dvou řezů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats08.go
9 floats09.go porovnání hodnot ze dvou řezů na shodnost https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats09.go
10 floats10.go porovnání hodnot ze dvou řezů na podobnost https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/flo­ats10.go
       
11 mat11.go konstrukce jednorozměrného vektoru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat11.go
12 mat12.go konstrukce jednorozměrného vektoru s inicializací prvků https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat12.go
13 mat13.go vytvoření řádkového vektoru transpozicí vektoru sloupcového https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat13.go
14 mat14.go součet dvou vektorů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat14.go
15 mat15.go rozdíl dvou vektorů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat15.go
16 mat16.go vynásobení prvků vektorů konstantou https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat16.go
17 mat17.go vynásobení prvků dvou vektorů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat17.go
18 mat18.go vynásobení vektoru a matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat18.go
19 mat19.go vynásobení vektoru a matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat19.go
20 mat20.go další operace s vektory https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat20.go
21 mat21.go konstrukce symetrické matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat21.go
22 mat22.go základní vlastnosti symetrické matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat22.go
23 mat23.go základní vlastnosti symetrické matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat23.go
24 mat24.go metody běžné obdélníkové matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat24.go
25 mat25.go získání diagonály matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat25.go
26 mat26.go získání i-tého sloupce či j-tého řádku matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat26.go
27 mat27.go konstrukce diagonální matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat27.go
28 mat28.go základní vlastnosti diagonální matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat28.go
29 mat29.go základní vlastnosti diagonální matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat29.go
30 mat30.go konstrukce trojúhelníkové matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat30.go
31 mat31.go základní vlastnosti trojúhelníkové matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat31.go
32 mat32.go základní vlastnosti trojúhelníkové matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/mat32.go
       
33 stat01.go výpočet průměrů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/stat01.go
34 stat02.go výpočet geometrického průměru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/stat02.go
35 stat03.go výpočet harmonického průměru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/stat03.go
36 stat04.go výpočet směrodatné odchylky a standardní chyby https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/stat04.go
37 stat05.go výpočet průměru a standardní chyby jedinou funkcí https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article49/stat05.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 2. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 3. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 4. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 5. gonum
  https://github.com/gonum
 6. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 7. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 8. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 9. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 10. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 11. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 12. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 13. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 14. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 15. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 16. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 17. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 18. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 19. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 20. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 21. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 22. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 23. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 24. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 25. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 26. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 27. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 28. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 29. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 30. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 31. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 32. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 33. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 34. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 35. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 36. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 37. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 38. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 39. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 40. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 41. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 42. xml.org
  http://www.xml.org/
 43. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 44. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 45. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 46. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 47. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 48. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 49. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 50. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 51. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 52. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 53. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 54. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 55. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 56. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 57. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 58. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 59. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 60. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 61. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 62. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 63. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 64. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 65. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 66. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 67. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 68. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 69. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 70. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 71. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 72. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 73. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 74. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 75. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 76. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 77. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 78. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 79. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 80. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 81. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 82. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 83. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 84. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 85. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 86. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 87. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 88. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 89. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 90. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 91. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 92. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 93. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 94. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 95. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 96. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 97. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 98. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 99. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 100. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 101. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 102. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 103. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 104. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 105. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 106. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 107. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 108. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 109. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 110. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 111. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 112. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 113. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 114. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 115. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 116. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 117. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 118. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 119. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 120. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 121. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 122. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 123. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 124. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 125. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 126. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 127. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 128. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 129. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 130. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 131. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 132. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 133. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 134. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 135. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 136. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 137. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 138. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 139. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 140. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 141. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 142. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 143. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 144. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 145. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 146. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 147. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 148. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 149. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 150. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 151. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 152. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 153. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 154. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 155. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 156. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 157. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 158. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 159. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 160. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 161. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 162. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 163. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 164. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 165. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 166. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 167. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 168. GoConvey
  http://goconvey.co/
 169. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 170. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 171. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 172. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 173. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 174. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 175. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 176. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 177. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 178. YAML
  https://yaml.org/
 179. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 180. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 181. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 182. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 183. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 184. Introducing JSON
  http://json.org/
 185. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 186. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 187. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 188. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 189. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 190. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 191. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 192. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 193. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 194. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 195. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 196. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 197. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 198. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 199. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 200. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 201. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 202. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 203. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 204. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 205. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 206. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 207. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 208. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 209. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 210. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 211. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 212. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 213. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 214. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 215. GoDoc
  https://godoc.org/
 216. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 217. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 218. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 219. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 220. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 221. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 222. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 223. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 224. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 225. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 226. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 227. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 228. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 229. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 230. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 231. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 232. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 233. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 234. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 235. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 236. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 237. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 238. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 239. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 240. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 241. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 242. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 243. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 244. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 245. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 246. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 247. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 248. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 249. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 250. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 251. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 252. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 253. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 254. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 255. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 256. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 257. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 258. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 259. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 260. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 261. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 262. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 263. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 264. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 265. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 266. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 267. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 268. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 269. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 270. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 271. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 272. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 273. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 274. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 275. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 276. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 277. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 278. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 279. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 280. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 281. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 282. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 283. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 284. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 285. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 286. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 287. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 288. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 289. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 290. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 291. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 292. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 293. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 294. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 295. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 296. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 297. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 298. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 299. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 300. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 301. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 302. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 303. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 304. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 305. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 306. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 307. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 308. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 309. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 310. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 311. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 312. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 313. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 314. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 315. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 316. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 317. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.