Hlavní navigace

Gophernotes: kombinace interaktivního prostředí Jupyteru s jazykem Go

27. 12. 2019
Doba čtení: 41 minut

Sdílet

Ve výzkumu v oblastech numerických výpočtů, simulací, ML a AI se poměrně razantním způsobem prosadil jazyk Python. Ovšem i zde můžeme použít další programovací jazyky. Relativním nováčkem na tomto poli je jazyk Go.

Obsah

1. Gophernotes: kombinace interaktivního prostředí Jupyteru s jazykem Go

2. Projekt Gonum Numerical Packages (Gonum)

3. Projekt Gomacro

4. Klávesové zkratky použitelné v interaktivní smyčce projektu Gomacro

5. Základní použití interaktivní smyčky REPL projektu Gomacro

6. Manipulace s maticemi (v REPL)

7. Zobrazení vybraného obsahu rozsáhlých matic

8. Transpozice a součet matic

9. Maticový součin a podobné operace

10. Použití projektu Gophernotes společně s Jupyter notebookem

11. Spuštění Gophernotes v Dockeru

12. Kombinace projektů Gophernotes, Gonum a Gomacro

13. Použití Markdownu

14. Matematická sazba

15. Víceřádkové vzorce

16. Načtení rastrových obrázků

17. Načtení vektorových obrázků ve formátu SVG

18. Obsah navazující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Gophernotes: kombinace interaktivního prostředí Jupyteru s jazykem Go

„There is a tension, especially in scientific computing, between ease and simplicity“

V dnešním článku si popíšeme potenciálně velmi užitečný nástroj nazvaný Gophernotes, který uživatelům (a zdaleka se nemusí jednat pouze o vývojáře) používajícím programovací jazyk Go zpřístupňuje interaktivní prostředí založené na známém projektu Jupyter, který vznikl z neméně známého a používaného projektu IPython Notebook. Toto interaktivní prostředí, které se zobrazuje přímo ve webovém prohlížeči, obsahuje klasickou smyčku REPL (Read–Eval–Print–Loop), což mj. znamená, že se jednotlivé výrazy zapsané uživatelem mohou ihned vyhodnocovat s prakticky okamžitou zpětnou vazbou. Navíc však nástroj Gophernotes dokáže do okna prohlížeče vykreslovat základní grafy, a to jak s přímým využitím předaných dat (vektory či sekvence čísel), tak i při specifikaci funkce, jejíž průběh se má vykreslit (existují zde ovšem mnohá omezení, kterými se budu zabývat v navazujících kapitolách). Třešničkou na dortu je podpora pro práci se vzorci psanými v TeXu či LaTeXu.

Obrázek 1: Klasický IPython notebook – nástroj, který umožňoval interaktivní ovládání interpretru Pythonu z GUI, nabízel všechny možnosti konzolového IPythonu a navíc i podporoval práci s grafickými objekty (rastrové obrázky, grafy, diagramy atd.).

Celé grafické uživatelské rozhraní Gophernotes napodobuje diář (notebook), do kterého se zapisují jak poznámky, tak i programový kód a jeho výsledek, takže se tento systém může hodit i pro tvorbu (interaktivních) prezentací, použití sdílené pracovní plochy atd. Ostatně v tomto ohledu není přístup zvolený autory nijak nový ani přelomový, protože například i populární Matlab používá podobnou technologii (i když založenou na jiném programovacím jazyku).

D

Obrázek 2: Použití Pythonu v Jupyteru při výpočtu fraktálů. Složitější numerické výpočty jsou jednou z oblastí, v níž by bylo výhodnější použít jiný programovací jazyk, resp. přesněji jeho jádro propojené s Jupyterem.
 Zdroj

Již v úvodním odstavci jsme si řekli, že Gophernotes je založen na projektu Jupyter. Ve skutečnosti Gophernotes do Jupyteru doplňuje modul (takzvaný kernel) zajišťující interakci s jazykem Go, podobně jako existují další podobné moduly určené pro programovací jazyky Python, Julia, Lua, jazyk Hy atd. V případě jazyka Go je ovšem situace poněkud složitější, protože Go je primárně překladačem. Aby bylo možné zkombinovat možnosti interpretru a klasického překladače, vznikl projekt pojmenovaný Gomacro, o jehož některých možnostech se zmíníme v navazujících kapitolách.

Obrázek 3: Nejenom pro numerické výpočty může být ideální kombinací jazyk Julia a projekt Jupyter notebook.
 Zdroj

Poznámka: ve skutečnosti existuje hned několik kernelů pro Go: IGo, gopherlab a právě Gophernotes.

2. Projekt Gonum Numerical Packages (Gonum)

Samotný programovací jazyk Go obsahuje podporu pro práci s maticemi a řezy (ostatně se jedná o základní datové typy tohoto jazyka). Práce s těmito datovými strukturami je podporována i ve standardní knihovně jazyka. Ovšem například v porovnání se známou a velmi často používanou knihovnou NumPy ze světa Pythonu (nebo s možnostmi Matlabu či R) jsou možnosti standardní instalace Go v této oblasti mnohem menší. Ovšem některé operace, které známe z NumPy, byly implementovány v sadě knihoven, které jsou součástí projektu nazvaného jednoduše Gonum Numerical Packages. Tento projekt obsahuje zejména knihovnu pro práci s maticemi (naprosté základy si ukážeme níže a více se jim budeme věnovat příště), algoritmy lineární algebry, podporu pro tvorbu grafů, podporu práce s takzvanými „datovými rámci“ (ve světě Pythonu se používá pandas) atd.

Obrázek 4: Logo projektu Gonum Numerical Packages.

Poznámka: na tomto místě je však vhodné poznamenat, že integrace NumPy do Pythonu je mnohem lepší, než je tomu v případě projektu Gonum. Je tomu tak z toho důvodu, že jazyk Go nepodporuje přetěžování operátorů, takže například není možné implementovat maticové operace „přirozenou“ cestou (zrovna příklad NumPy ukazuje, že přetěžování operátorů, pokud je použito rozumně, může být velmi užitečné).

Samotnou sadu knihoven z projektu Gonum Numerical Packages nainstalujeme (pro aktivního uživatele) snadno, konkrétně příkazem „go get“:

$ go get -u gonum.org/v1/gonum/...
Poznámka: při instalaci více knihoven současně nezapomeňte na uvedení tří teček na konci cesty v „go get“.

S některými vlastnostmi knihovnu mat z projektu Gonum se setkáme po instalaci projektu Gomacro.

3. Projekt Gomacro

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, aby bylo možné programovací jazyk Go zařadit do nástrojů typu Jupyter, je nutné, aby byl k dispozici buď přímo klasický interpret, nebo alespoň překladač umožňující postupný překlad jednotlivých výrazů, funkcí a metod s jejich následným spouštěním a zpracováním výsledků. A právě tato funkcionalita je nabízena projektem nazvaným Gomacro, který dokáže pracovat jako interpret jazyka Go a nabízí programátorům i plnohodnotnou smyčku REPL.

Instalace tohoto projektu se opět provede příkazem „go get“:

$ go get -u github.com/cosmos72/gomacro

Dále je nutné se přesvědčit o tom, že je adresář $HOME/go/bin zařazen do proměnné prostředí PATH. V opačném případě by totiž nebylo možné příkaz gomacro volat odkudkoli (což platí i pro další nástroje naprogramované v jazyku Go a instalované příkazem „go get“).

Pokud je $HOME/go/bin vložen do proměnné prostředí PATH, bude možné Gomacro spustit:

$ gomacro
 
// GOMACRO, an interactive Go interpreter with generics and macros
// Copyright (C) 2018-2019 Massimiliano Ghilardi <https://github.com/cosmos72/gomacro>
// License MPL v2.0+: Mozilla Public License version 2.0 or later <http://mozilla.org/MPL/2.0/>
// This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
//
// Type :help for help
gomacro>
Poznámka: případné hlášení zobrazené níže znamená, že byly smazány zdrojové kódy Gomacra, což však jeho práci nijak zásadně neovlivní:
// warning: could not find package "github.com/cosmos72/gomacro" in $GOPATH = "/home/tester/go/", assuming package is located in "/home/tester/go/src/github.com/cosmos72/gomacro"

Aby bylo možné odlišit příkazy jazyka Go od nových příkazů zavedených Gomacrem, začínají příkazy Gomacra dvojtečkou:

gomacro> :help
 
// type Go code to execute it. example: func add(x, y int) int { return x + y }
 
// interpreter commands:
:debug EXPR    debug expression or statement interactively
:env [NAME]    show available functions, variables and constants
          in current package, or from imported package NAME
:help       show this help
:inspect EXPR   inspect expression interactively
:options [OPTS]  show or toggle interpreter options
:package "PKGPATH" switch to package PKGPATH, importing it if possible
:quit       quit the interpreter
:unload "PKGPATH" remove package PKGPATH from the list of known packages.
          later attempts to import it will trigger a recompile
:write [FILE]   write collected declarations and/or statements to standard output or to FILE
          use :opt Declarations and/or :opt Statements to start collecting them
// abbreviations are allowed if unambiguous.

Dále je možné prozkoumat výrazy jazyka Go:

gomacro> :inspect 1*(2+3)
 
1*(2+3) = {int 5}    // untyped.Lit
  0. Kind   = int  // untyped.Kind
  1. Val   = 5   // constant.Value
  2. basicTypes    = [<nil> 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 0x11060b0 <nil> <nil> <nil> <nil> <nil> <nil> <nil> 0x11060b0 <nil> 0x11060b0] // *[]xreflect.Type
// type ? for inspector help

Prozkoumat lze i volání funkcí, kdy se mj. zobrazí jejich výsledek:

gomacro> import "fmt"
 
gomacro> :inspect fmt.Printf("%d\n", 42)
 
// warning: expression returns 2 values, using only the first one: [int error]
42
fmt.Printf("%d\n", 42) = 3   // int
// type ? for inspector help

Popř. lze vypsat metody aplikovatelné pro zvoleného příjemce (receiver):

inspect fmt.Printf("%d\n", 42)> methods
 
methods of int:
  m0. func (int).Add(int, int) int
  m1. func (int).And(int, int) int
  m2. func (int).AndNot(int, int) int
  m3. func (int).Cmp(int) int
  m4. func (int).Equal(int) bool
  m5. func (int).Less(int) bool
  m6. func (int).Lsh(int, uint8) int
  m7. func (int).Mul(int, int) int
  m8. func (int).Neg(int) int
  m9. func (int).Not(int) int
  m10. func (int).Or(int, int) int
  m11. func (int).Quo(int, int) int
  m12. func (int).Rem(int, int) int
  m13. func (int).Rsh(int, uint8) int
  m14. func (int).Sub(int, int) int
  m15. func (int).Xor(int, int) int

Výpis tzv. prostředí, tj. dostupných funkcí a datových typů:

gomacro> :env
 
// ----- builtin binds -----
Eval      = {0x1213270 func(interface{}, interface{}) interface{}}    // fast.Function
EvalKeepUntyped = {0x1213320 func(interface{}, interface{}) interface{}}    // fast.Function
EvalType    = {0x1213660 func(interface{}, interface{}) reflect.Type}    // fast.Function
Interp     = {0x1213240 func(interface{}) interface{}}   // fast.Function
MacroExpand   = {0x1214310 func(interface{}, interface{}) (go/ast.Node, bool)}    // fast.Function
MacroExpand1  = {0x1214400 func(interface{}, interface{}) (go/ast.Node, bool)}    // fast.Function
MacroExpandCodeWalk       = {0x12144f0 func(interface{}, interface{}) (go/ast.Node, bool)}    // fast.Function
Parse      = {0x1216310 func(string, interface{}) interface{}}   // fast.Function
append     = 0x120efd0   // fast.Builtin
cap       = 0x120fb30   // fast.Builtin
close      = 0x1210290   // fast.Builtin
complex     = 0x1210880   // fast.Builtin
copy      = 0x1211f00   // fast.Builtin
delete     = 0x1212ae0   // fast.Builtin
false      = {bool false} // untyped.Lit
imag      = 0x1216e30   // fast.Builtin
len       = 0x1213960   // fast.Builtin
make      = 0x1214bd0   // fast.Builtin
new       = 0x1215bb0   // fast.Builtin
nil       = nil  //
panic      = 0x1216020   // fast.Builtin
print      = 0x1216a60   // fast.Builtin
println     = 0x1216a60   // fast.Builtin
real      = 0x1216e30   // fast.Builtin
recover     = 0x12180e0   // fast.Builtin
true      = {bool true}  // untyped.Lit
 
// ----- builtin types -----
Pointer     = unsafe.Pointer    // unsafe.Pointer
bool      = bool // bool
byte      = uint8 // uint8
complex128   = complex128  // complex128
complex64    = complex64   // complex64
error      = error // interface
float32     = float32    // float32
float64     = float64    // float64
int       = int  // int
int16      = int16 // int16
int32      = int32 // int32
int64      = int64 // int64
int8      = int8 // int8
rune      = int32 // int32
string     = string    // string
uint      = uint // uint
uint16     = uint16    // uint16
uint32     = uint32    // uint32
uint64     = uint64    // uint64
uint8      = uint8 // uint8
uintptr     = uintptr    // uintptr
 
// ----- main binds -----
fmt       = {fmt "fmt", 19 binds, 6 types}    // *fast.Import

4. Klávesové zkratky použitelné v interaktivní smyčce projektu gomacro

Vzhledem k tomu, že je gomacro vybaveno i interaktivní smyčkou REPL, je důležité, aby bylo možné editovat příkazový řádek, mít k dispozici historii příkazového řádku (s možností vyhledávání) atd. Pro tento účel používá gomacro knihovnu https://github.com/peterh/liner naprogramovanou v jazyce Go, která je inspirována céčkovou knihovnou linenoise (ke které se ještě na stránkách Rootu vrátíme). V této kapitole jsou vypsány vybrané klávesové zkratky, které jsou ve výchozím nastavení použity v interaktivní smyčce projektu gomacro. Většina zkratek vychází z Emacsu a uživatelé je mohou znát například i z editoru Joe, z shellu (BASH atd.), pokud ovšem není nastaven režim emulující chování textového editoru Vi/Vim. Pro větší přehlednost jsou příkazy rozděleny do několika skupin.

Příkazy pro přesuny kurzoru

Základní příkazy pro přesun kurzoru používají kombinaci kláves Ctrl+znak, Alt+znak popř. alternativně Esc, znak v případě, že zkratky Alt+znak kolidují s emulátorem terminálu (například vyvolávají příkazy z menu). V případě, že je terminál správně nakonfigurován, měly by fungovat i kurzorové šipky, kombinace Ctrl+šipky a navíc i klávesy Home a End (se zřejmou funkcí):

Klávesa Alternativa Význam
Ctrl+B šipka doleva přesun kurzoru na předchozí znak
Ctrl+F šipka doprava přesun kurzoru na následující znak
     
Alt+B Ctrl+šipka doleva přesun kurzoru na předchozí slovo
Alt+F Ctrl+šipka doprava přesun kurzoru na další slovo
Esc, B   shodné s klávesovou zkratkou Alt+B
Esc, F   shodné s klávesovou zkratkou Alt+F
     
Ctrl+A Home přesun kurzoru na začátek řádku
Ctrl+E End přesun kurzoru na konec řádku

Mazání textu, práce s yank bufferem

Pro přesun části textu v rámci editovaného řádku (nebo na nějaký jiný řádek atd.) se používá takzvaný yank buffer (v Emacsu se používá označení kill ring), do něhož se smazaný text uloží. Pro vložení takto smazaného textu do jiné oblasti se používá operace nazvaná yank (odpovídá operaci paste). Některé dále uvedené příkazy dokážou s yank bufferem pracovat (obdoba cut/copy/paste):

Klávesa Význam
Ctrl+H smaže znak před kurzorem
BackSpace smaže znak před kurzorem
   
Ctrl+K smaže text od kurzoru do konce řádku
Ctrl+U smaže text od začátku řádku do pozice kurzoru
Ctrl+W smaže předchozí slovo
Alt+D smaže následující slovo
   
Ctrl+Y vloží text z yank bufferu na místo, na němž se nachází kurzor (yank neboli paste)
Alt+Y po operaci Ctrl+Y dokáže rotovat historií a obnovit tak (před)předchozí smazaný text
   
Ctrl+D smaže jeden znak (pokud je ovšem na řádku nějaký obsah, jinak typicky ukončí aplikaci)

Práce s historií dříve zadaných příkazů

Velmi užitečné klávesové zkratky umožňují procházet historií dříve zadaných příkazů. Pro vyhledávání v historii slouží zkratka Ctrl+R:

Klávesa Význam
Ctrl+P průchod historií – předchozí text
Ctrl+N průchod historií – následující text
Ctrl+R zpětné (interaktivní) vyhledávání v historii

Některé další dostupné příkazy

Mezi další užitečné zkratky patří režim completeru, v němž se gomacro snaží nalézt symbol z tabulky funkcí či metod:

Klávesa Význam
Tab implicitní klávesa pro zavolání completeru
Shift+Tab návrat na předchozí návrh doplnění jména funkce/metody
Ctrl+T prohození dvou znaků (před kurzorem a na pozici kurzoru)
   
Ctrl+L smazání obrazovky
Poznámka: v případě volání funkcí a metod bere completer do úvahy i kontext, takže se například pro textu fmt. nabídnou pouze funkce z balíčku „fmt“.

5. Základní použití interaktivní smyčky REPL projektu Gomacro

V této kapitole se seznámíme s některými možnostmi, které nám interaktivní smyčka projektu Gomacro nabízí. Pokud na vstup zadáme nějaký výraz (aritmetický, logický, výraz s řetězci atd.), je tento výraz přeložen a ihned vyhodnocen. Jeho výsledek se vypíše na výstup, stejně, jako by jazyk Go byl interpretován:

gomacro> 1+1
{int 2} // untyped.Lit
Poznámka: povšimněte si, že se nevypíše pouze výsledek výrazu, ale i jeho typ, což může být velmi užitečné, jak uvidíme dále.

Můžeme provést i import knihovny (balíčku):

gomacro> import "fmt"

U funkce či výrazu vracejícího více hodnot se zobrazí všechny hodnoty. V případě funkce i se jmény a typy návratových hodnot (velmi praktické, protože ihned vidíme, že například funkce fmt.Println vrací ve druhé návratové hodnotě příznak chyby):

gomacro> fmt.Println("test")
test
5    // int
<nil>  // error

Deklarovat můžeme i proměnné, a to libovolného typu, včetně řezů (slice):

gomacro> var a []int
gomacro> a
[]   // []int
 
gomacro> a=append(a, 10)
gomacro> a
[10]  // []int

Zavolání metod objektů, zde konkrétně metody řezu:

gomacro> a.Cap()
1    // int
 
gomacro> a.Len()
1    // int

Použít můžeme i programovou smyčku:

gomacro> for i := 1; i < 10; i++ {
. . . .  a=append(a, i)
. . . . }
 
gomacro> a
[10 1 2 3 4 5 6 7 8 9] // []int
 
gomacro> a.Cap()
16   // int
 
gomacro> a.Len()
10   // int

Další příklad – funkce s několika návratovými hodnotami:

gomacro> func x(i int) (int, float64, byte) {
. . . .   return i, 1.0/float64(i), byte(i)
. . . . }
 
gomacro> x(10)
10   // int
0.1   // float64
10   // uint8

Funkce vracející chybu:

gomacro> f, err := os.Open("foobarbaz")
gomacro> f
  // *os.File
gomacro> err
open foobarbaz: no such file or directory    // error

Funkce, která naopak otevře existující soubor:

gomacro> f, err := os.Open(".bashrc")
 
gomacro> f
&{0xc00048d260} // *os.File
gomacro> err
<nil>  // error

Malá připomínka, že k hodnotě nil je přiřazen i typ:

gomacro> var ii interface{} = nil
gomacro> ii
<nil>  // interface{}
 
gomacro> var p *int = nil
gomacro> p
<nil>  // *int
 
gomacro> var m map[string]string = nil
gomacro> m
map[]  // map[string]string

6. Manipulace s maticemi (v REPL)

Nyní, když máme nainstalovánu jak interaktivní smyčku REPL (Gomacro) i projekt Gonum s několika numerickými knihovnami, si můžeme ukázat, jak se manipuluje s maticemi, které v oblasti numerických výpočtů mnohdy představují základní datový typ.

Používat budeme dva balíčky – standardní balíček „fmt“ a balíček „mat“ z Gonum:

gomacro> import "fmt"
 
gomacro> import "gonum.org/v1/gonum/mat"
// debug: looking for package "gonum.org/v1/gonum/mat" ...
// debug: compiling "/home/ptisnovs/go/src/gomacro.imports/gonum.org/v1/gonum/mat/mat.go" ...

Pro reprezentaci matic se používá několik struktur. Základem je je dense matrix používaná pro matice běžné velikosti, které obsahují libovolné prvky (a kde typicky nepřevažují prvky nulové):

gomacro> zero := mat.NewDense(5, 6, nil)
 
gomacro> zero
&{{5 6 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 6} 5 6}  // *gonum.org/v1/gonum/mat.Dense

Naplnění matice daty:

gomacro> m2 := mat.NewDense(3, 4, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12})
Poznámka: zde můžeme vidět, že práce s maticemi není tak elegantní, jako je tomu v knihovně NumPy.

7. Zobrazení vybraného obsahu rozsáhlých matic

Nyní se pokusme vytvořit relativně velkou matici o rozměrech 100×100 prvků:

gomacro> big := mat.NewDense(100, 100, nil)

Matici můžeme naplnit daty, a to pomocí metody Set (vyplníme jen prvky na hlavní úhlopříčce):

gomacro> for i := 0; i < 100; i++ {
. . . .    big.Set(i, i, 1)
. . . .  }

Přímý tisk hodnoty takové matice ovšem není přehledný:

gomacro> big
&{{100 100 [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...
...
...
0 0 0 0 0 1] 100} 100 100}   // *gonum.org/v1/gonum/mat.Dense

Ani přímý tisk přes standardní funkci fmt.Printf není ideální:

gomacro> fmt.Printf("%v\n", big)
&{{100 100 [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...
...
...

Výhodnější je použití funkce mat.Formatted, které se ve druhém parametru předá oddělovač hodnot na řádku a ve třetím parametru pak informace o tom, kolik mezních sloupců a řádků se má vytisknout. Pokud nám postačuje tisk prvních a posledních tří řádků a sloupců, lze použít:

gomacro> fmt.Printf("excerpt big identity matrix: %v\n\n",
. . . .    mat.Formatted(big, mat.Prefix(" "), mat.Excerpt(3)))
 
excerpt big identity matrix: Dims(100, 100)
 ⎡1 0 0 ... ... 0 0 0⎤
 ⎢0 1 0      0 0 0⎥
 ⎢0 0 1      0 0 0⎥
 .
 .
 .
 ⎢0 0 0      1 0 0⎥
 ⎢0 0 0      0 1 0⎥
 ⎣0 0 0 ... ... 0 0 1⎦
 
261   // int
<nil>  // error

V REPLu navíc nemusíme volat funkci fmt.Printf, protože se výsledná hodnota zobrazí automaticky:

gomacro> mat.Formatted(big, mat.Prefix(" "), mat.Excerpt(3))
 
Dims(100, 100)
 ⎡1 0 0 ... ... 0 0 0⎤
 ⎢0 1 0      0 0 0⎥
 ⎢0 0 1      0 0 0⎥
 .
 .
 .
 ⎢0 0 0      1 0 0⎥
 ⎢0 0 0      0 1 0⎥
 ⎣0 0 0 ... ... 0 0 1⎦  // fmt.Formatter

Dtto, ale pro mezních pět řádků a sloupců:

gomacro> mat.Formatted(big, mat.Prefix(" "), mat.Excerpt(5))
 
Dims(100, 100)
 ⎡1 0 0 0 0 ... ... 0 0 0 0 0⎤
 ⎢0 1 0 0 0      0 0 0 0 0⎥
 ⎢0 0 1 0 0      0 0 0 0 0⎥
 ⎢0 0 0 1 0      0 0 0 0 0⎥
 ⎢0 0 0 0 1      0 0 0 0 0⎥
 .
 .
 .
 ⎢0 0 0 0 0      1 0 0 0 0⎥
 ⎢0 0 0 0 0      0 1 0 0 0⎥
 ⎢0 0 0 0 0      0 0 1 0 0⎥
 ⎢0 0 0 0 0      0 0 0 1 0⎥
 ⎣0 0 0 0 0 ... ... 0 0 0 0 1⎦    // fmt.Formatter

8. Transpozice a součet matic

Mezi další podporované základní maticové operace patří transpozice a součet matic.

Nejdříve vytvoříme proměnnou pro uložení výsledku (nealokuje se žádná další paměť):

gomacro> var c mat.Dense
gomacro> c
{mat:{0 0 [] 0} capRows:0 capCols:0}  // gonum.org/v1/gonum/mat.Dense

Dále vytvoříme dvě matice se třemi řádky a čtyřmi prvky na řádku:

gomacro> m1 := mat.NewDense(3, 4, {})
gomacro> m1
&{{3 4 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 4} 3 4}    // *gonum.org/v1/gonum/mat.Dense
 
gomacro> m2 := mat.NewDense(3, 4, []float64{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12})
gomacro> m2
&{{3 4 [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 4} 3 4}   // *gonum.org/v1/gonum/mat.Dense

Obě matice vytiskneme v čitelném formátu:

gomacro> mat.Formatted(m1)
⎡0 0 0 0⎤
⎢0 0 0 0⎥
⎣0 0 0 0⎦  // fmt.Formatter
 
gomacro> mat.Formatted(m2)
⎡ 1  2  3  4⎤
⎢ 5  6  7  8⎥
⎣ 9 10 11 12⎦    // fmt.Formatter

Výpočet transponované matice s jejím následným vytištěním:

gomacro> m3 := m2.T()
gomacro> mat.Formatted(m3)
⎡ 1  5  9⎤
⎢ 2  6 10⎥
⎢ 3  7 11⎥
⎣ 4  8 12⎦  // fmt.Formatter

Součet matic je řešen metodou:

gomacro> c.Add(m3, m3)
gomacro> mat.Formatted(&c)
⎡ 2 10 18⎤
⎢ 4 12 20⎥
⎢ 6 14 22⎥
⎣ 8 16 24⎦  // fmt.Formatter
Poznámka: v této knihovně vždy platí – funkce ani metody nemění obsah svých parametrů (matic). Změnit lze obsah jediné hodnoty – příjemce (receiveru) u metod.

9. Maticový součin a podobné operace

Podporována je i operace maticového součinu, ale pochopitelně pouze za předpokladu, že počet sloupců první matice odpovídá počtu řádků matice druhé:

gomacro> var c mat.Dense
gomacro> c.Mul(m3, m2)
mat: dimension mismatch

Pokud matice m2 a m3 předáme ve správném pořadí, bude možné matice vynásobit a uložit výsledek do příjemce:

gomacro> c.Mul(m2, m3)
 
gomacro> mat.Formatted(&c)
⎡ 30  70 110⎤
⎢ 70 174 278⎥
⎣110 278 446⎦ // fmt.Formatter

Provést lze i násobení dvou matic prvek po prvku (což ovšem neodpovídá maticovému násobení):

gomacro> var c mat.Dense
gomacro> c.MulElem(m3, m3)
gomacro> mat.Formatted(&c)
⎡ 1  25  81⎤
⎢ 4  36 100⎥
⎢ 9  49 121⎥
⎣ 16  64 144⎦ // fmt.Formatter

10. Použití projektu Gophernotes společně s Jupyter notebookem

Nástroj Gophernotes je založen na klasické technologii klient-server, kde klientem je webový prohlížeč spuštěný u uživatele (či uživatelů) a serverem je Jupyter s přidaným modulem (kernelem) pro jazyk Go vybaveným výše popsaným projektem gomacro. Výraz, popř. blok výrazů představujících programový kód napsaný v programovacím jazyce Go, je po stlačení klávesové zkratky Shift+Enter přenesen na server, kde je zpracován a výsledek je poslán zpět do prohlížeče.

JavaScriptový kód na straně prohlížeče zajistí interpretaci získaných výsledků a jejich zařazení na správné místo do dynamické webové stránky (jedná se vlastně o dnes tak populární SPA – Single Page Application se všemi přednostmi a zápory, které toto řešení přináší). Výsledky poslané serverem na klienta mohou být ve skutečnosti různého typu; typicky se jedná o fragment HTML (tabulky atd.), obrázek typu SVG (graf, histogram), rastrový obrázek (graf získaný například ze systému R), vzorec vykreslený z TeXového či LaTeXového zdrojového kódu apod. Samotná architektura nástroje Jupyter je otevřená a poměrně snadno rozšiřitelná, což znamená, že je v případě potřeby možné přidat například další typy grafů apod.

Existují i podobně koncipované projekty. Na stránkách Rootu jsme se například seznámili s projektem Gorilla REPL, který je určen pro programovací jazyk Clojure:

Obrázek 5: Interaktivní prostředí nástroje Gorilla REPL spuštěné v běžném webovém prohlížeči (zde konkrétně ve Firefoxu).

Obrázek 6: Standardní grafy jsou v Gorilla REPL do stránky vkládány ve formátu SVG.

Obrázek 7: Ukázka použití jednoduchého sloupcového grafu.

11. Spuštění Gophernotes v Dockeru

Nejjednodušší způsob, jakým lze spustit Gophernotes i se všemi potřebnými závislostmi, spočívá v použití Dockeru, protože již existuje připravený obraz obsahující Gophernotes, Jupyter, gomacro i další knihovny pro numerické výpočty a zpracování dat. Následující příkaz zajistí stažení obrazů, spuštění Gophernotesu a namapování HTTP serveru (Jupyter) na port 8888:

$ docker run -it -p 8888:8888 gopherdata/gophernotes:latest-ds
 
Unable to find image 'gopherdata/gophernotes:latest-ds' locally
Trying to pull repository docker.io/gopherdata/gophernotes ...
sha256:e2ef4a5b318604b8e5116fcf470e11fecbb2c18631cb73bdbed46ed026e862a6: Pulling from docker.io/gopherdata/gophernotes
a44d943737e8: Pull complete
0bbfb29b138b: Pull complete
ef49c0fa046c: Pull complete
Digest: sha256:e2ef4a5b318604b8e5116fcf470e11fecbb2c18631cb73bdbed46ed026e862a6
Status: Downloaded newer image for docker.io/gopherdata/gophernotes:latest-ds
[I 15:14:32.110 NotebookApp] Writing notebook server cookie secret to /root/.local/share/jupyter/runtime/notebook_cookie_secret
[I 15:14:32.998 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: /
[I 15:14:32.999 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:
[I 15:14:33.000 NotebookApp] http://(6c7428d3f7f9 or 127.0.0.1):8888/?token=f4d754332b4be755cfb351018840af76767e80829d7dfc61
[I 15:14:33.000 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).
[C 15:14:33.006 NotebookApp]
 
  To access the notebook, open this file in a browser:
    file:///root/.local/share/jupyter/runtime/nbserver-1-open.html
  Or copy and paste one of these URLs:
    http://(6c7428d3f7f9 or 127.0.0.1):8888/?token=f4d754332b4be755cfb351018840af76767e80829d7dfc61
Poznámka: povšimněte si, že se zobrazil i token, který použijeme pro přihlášení a založení nového diáře.

12. Kombinace projektů Gophernotes, Gonum a Gomacro

„There is a tension, especially in scientific computing, between ease and simplicity“

Do adresního řádku webového browseru napíšeme adresu: http://127.0.0.1:8888.

Obrázek 8: Prohlížeč se zeptá na token, který zkopírujeme ze zprávy vypsané po spuštění Dockeru s gophernotesem.

Obrázek 9: Grafické uživatelské rozhraní Jupyteru s Gophernotesem.

Obrázek 10: Zprávy zapisované na chybový výstup jsou podbarveny červeně, zprávy zapisované na výstup standardní nemají podbarvení žádné (implicitní barvou je bílé pozadí).

Obrázek 11: Formátování matic tak, jak jsme si to ukázali v předchozích kapitolách.

13. Použití Markdownu

Vzhledem k tomu, že je možné projekt Jupyter použít i pro tvorbu prezentací, asi nás nepřekvapí, že je podporována tvorba poznámek, které mohou být naformátovány. Podporován je především známý a široce používaný formátovací jazyk Markdown. Podívejme se na následující příklad, v němž je Markdown použit pro zobrazení textu neproporcionálním písmem, tučným písmem a kurzivou:

Obrázek 12: Použití funkce Display.markdown.

14. Matematická sazba

Podporována je i matematická sazba odvozená od možností TeXu a LaTeXu. Příkladem může být zápis vzorce s integrálem a zlomkem:

F(x) &= \int^a_b \frac{1}{3}x^3

Další dva příklady ukazují použití horních indexů (mocnin), zlomku a zápisu druhé odmocniny:

Display(display.Math(`x^2+y^2`))
Display(display.Math(`\frac{1}{\sqrt{x}}`))
Poznámka: povšimněte si, že se řetězce zapisují do zpětných apostrofů. Díky tomuto zápisu lze v jazyce Go do řetězců zapsat libovolné znaky bez nutnosti jejich uvození zpětným lomítkem, což je právě u matematických vzorců TeXu a LaTeXu velmi častý znak.

Obrázek 13: Výsledek zobrazení vzorce \frac{1}{\sqrt{x}} .

15. Víceřádkové vzorce

Použít lze i víceřádkovou sazbu vzorců. Časté bývá použití matic, na jejichž začátku a konci musíme použít „velké“ hranaté závorky (namísto pouhého zápisu [ a ]):

Display(display.Math(`\left[
\begin{matrix}
1 & 0\\
0 & 1
\end{matrix}
\right]`))

Obrázek 14: Matice vykreslená TeXovským formátovačem.

Podobný zápis je vyžadován i u složitějších vzorců se zlomky, integrály, sumami, limity atd.:

Display(display.Math(`
 \left[ \frac{ N } { \left( \frac{L}{p} \right) - (m+n) } \right]
`))

Obrázek 14: Složený zlomek vykreslený TeXovským formátovačem.

16. Načtení rastrových obrázků

Velmi často se setkáme s nutností zobrazit přímo v diáři rastrový obrázek. Ten může vzniknout několika způsoby, typicky se však jedná (ve světě výpočtů, simulací, ML atd.) o nějaký graf (heatmap atd.), výsledek aplikace rastrových operací na vstupní data atd. Pro zobrazení rastrového obrázku lze použít funkce dostupné z balíčku display, který je automaticky načten při inicializaci diáře, takže nemusíme provádět jeho explicitní import. V následujícím příkladu je ukázáno, jak lze načíst obrázek z externího zdroje (stáhneme ho pomocí http.Get) a zobrazit ho funkcí display.PNG (obrázek je reprezentován řezem bajtů obsahujícím jeho podobu zakódovanou do PNG – včetně hlaviček, palety, metadat atd.). Podobné funkce pochopitelně existují i pro rastrové obrázky uložené ve formátu JPEG či GIF:

import (
  "image"
  "net/http"
  "io/ioutil"
)
 
resp, err := http.Get("https://github.com/gopherdata/gophernotes/raw/master/files/gophernotes-logo.png")
bytes, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
resp.Body.Close()
display.PNG(bytes)
Poznámka: jedná se o příklad převzatý přímo z dokumentace projektu Gophernotes.

Obrázek 15: Rastrový obrázek s logem projektu Gophernotes načtený přímo do diáře.

17. Načtení vektorových obrázků ve formátu SVG

Zmiňme se o další užitečné vlastnosti projektu Gophernotes v kombinaci s Jypyterem. Jedná se o schopnost zobrazit přímo do vytvářeného diáře diagram, graf či nárys uložený do vektorového formátu SVG (Scalable Vector Graphics). Pro tento účel se používá funkce display.SVG, které se předá řez bajtů obsahující data s popisem SVG. Ta mohou vzniknout různým způsobem – lze je stáhnout, vytvořit programově atd. atd.:

resp, err := http.Get("http://jupyter.org/assets/nav_logo.svg")
bytes, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)
resp.Body.Close()
display.SVG(string(bytes))
Poznámka: opět se jedná o příklad převzatý přímo z dokumentace projektu Gophernotes.

Obrázek 16: Logo projektu Jupyter je uloženo do vektorového formátu SVG a je ho tak možné přímo stáhnout a zobrazit v diáři.

CS24_early

18. Obsah navazující části seriálu

Možností, která nám nabízí kombinace projektů Gomacro, Gonum a Gophernotes, je pochopitelně mnohem více, než bylo naznačeno v předchozích kapitolách. I z tohoto důvodu se s touto trojicí projektů setkáme i v navazujících částech seriálu o programovacím jazyce Go.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 mat01.go vytvoření matice konstruktorem mat.NewDense https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat01.go
2 mat02.go vytištění obsahu matice funkcí mat.Formatted https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat02.go
3 mat03.go vytištění obsahu rozsáhlé matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat03.go
4 mat04.go vytištění obsahu rozsáhlé matice funkcí mat.Formatted https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat04.go
5 mat05.go vytištění vybrané části rozsáhlé matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat05.go
6 mat06.go vytištění vybrané části rozsáhlé matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat06.go
7 mat07.go transpozice matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat07.go
8 mat08.go součet a součin matic https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat08.go
9 mat09.go použití rozhraní mat.Matrix https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat09.go
10 mat10.go výpočet inverzní matice https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article48/mat10.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 2. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 3. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 4. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 5. gonum
  https://github.com/gonum
 6. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 7. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 8. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 9. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 10. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 11. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 12. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 13. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 14. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 15. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 16. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 17. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 18. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 19. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 20. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 21. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 22. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 23. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 24. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 25. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 26. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 27. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 28. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 29. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 30. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 31. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 32. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 33. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 34. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 35. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 36. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 37. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 38. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 39. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 40. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 41. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 42. xml.org
  http://www.xml.org/
 43. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 44. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 45. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 46. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 47. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 48. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 49. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 50. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 51. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 52. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 53. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 54. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 55. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 56. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 57. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 58. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 59. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 60. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 61. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 62. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 63. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 64. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 65. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 66. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 67. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 68. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 69. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 70. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 71. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 72. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 73. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 74. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 75. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 76. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 77. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 78. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 79. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 80. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 81. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 82. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 83. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 84. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 85. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 86. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 87. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 88. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 89. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 90. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 91. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 92. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 93. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 94. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 95. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 96. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 97. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 98. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 99. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 100. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 101. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 102. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 103. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 104. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 105. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 106. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 107. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 108. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 109. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 110. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 111. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 112. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 113. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 114. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 115. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 116. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 117. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 118. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 119. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 120. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 121. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 122. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 123. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 124. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 125. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 126. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 127. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 128. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 129. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 130. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 131. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 132. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 133. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 134. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 135. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 136. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 137. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 138. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 139. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 140. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 141. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 142. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 143. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 144. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 145. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 146. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 147. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 148. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 149. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 150. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 151. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 152. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 153. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 154. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 155. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 156. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 157. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 158. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 159. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 160. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 161. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 162. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 163. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 164. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 165. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 166. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 167. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 168. GoConvey
  http://goconvey.co/
 169. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 170. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 171. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 172. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 173. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 174. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 175. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 176. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 177. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 178. YAML
  https://yaml.org/
 179. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 180. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 181. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 182. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 183. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 184. Introducing JSON
  http://json.org/
 185. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 186. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 187. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 188. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 189. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 190. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 191. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 192. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 193. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 194. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 195. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 196. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 197. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 198. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 199. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 200. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 201. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 202. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 203. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 204. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 205. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 206. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 207. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 208. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 209. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 210. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 211. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 212. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 213. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 214. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 215. GoDoc
  https://godoc.org/
 216. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 217. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 218. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 219. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 220. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 221. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 222. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 223. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 224. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 225. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 226. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 227. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 228. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 229. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 230. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 231. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 232. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 233. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 234. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 235. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 236. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 237. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 238. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 239. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 240. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 241. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 242. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 243. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 244. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 245. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 246. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 247. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 248. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 249. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 250. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 251. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 252. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 253. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 254. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 255. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 256. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 257. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 258. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 259. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 260. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 261. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 262. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 263. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 264. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 265. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 266. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 267. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 268. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 269. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 270. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 271. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 272. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 273. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 274. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 275. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 276. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 277. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 278. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 279. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 280. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 281. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 282. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 283. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 284. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 285. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 286. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 287. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 288. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 289. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 290. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 291. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 292. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 293. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 294. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 295. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 296. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 297. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 298. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 299. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 300. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 301. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 302. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 303. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 304. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 305. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 306. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 307. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 308. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 309. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 310. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 311. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 312. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 313. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 314. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 315. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 316. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 317. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.