Hlavní navigace

Programovací jazyk Clojure 13: překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM (pokračování)

4. 9. 2012
Doba čtení: 37 minut

Sdílet

Dnes se budeme společně zabývat stejným tématem jako v části předchozí – řekneme si další informace o tom, jakým způsobem se překládají aplikace naprogramované v Clojure do bajtkódu JVM. Jeden z problémů, které je nutné řešit, spočívá v tom, jak do Clojure vnést informaci o datových typech.

Obsah

1. Programovací jazyk Clojure 13: překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM (pokračování)

2. Tvorba tříd v Clojure a jejich překlad do bajtkódu (makro gen-class)

3. Využití prefixů u názvů funkcí

4. Staticky definované datové typy v dynamicky typovaném programovacím jazyce?

5. Tvorba metod z funkcí

6. Informace o typech předávaných parametrů i o návratovém typu metody

7. Rozhraní clojure.lang.IFn a další magie skrytá pod povrchem

8. Statické metody

9. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Clojure 13: překlad programů z Clojure do bajtkódu JVM (pokračování)

V předchozí části seriálu o Javě i o virtuálním stroji Javy jsme si řekli základní informace o způsobu překladu aplikací naprogramovaných v Clojure do bajtkódu JVM. Připomeňme si, že překlad lze provést několika způsoby. V průběhu vývoje je nejčastěji prováděn překlad s generováním bajtkódu přímo ve virtuálním stroji Javy, což znamená, že se nevytváří žádné externí soubory s bajtkódem, které by bylo možné prozkoumat či přenést na počítače uživatelů. Z tohoto důvodu je pro účely distribuce aplikace a/nebo nasazení aplikace většinou vhodnější vedle zdrojových kódů dodávat i explicitně přeloženou aplikaci, a to buď ve formě souborů .class s bajtkódem, nebo alternativně ve formě Java archivu (.jar) či webového archivu (.war) – tyto archivy totiž kromě dalších souborů obsahují právě přeložený bajtkód. Existuje ještě třetí způsob překladu – vytváření tříd a k nim příslušných souborů .class přímo za běhu aplikace přes proxy třídy, což je varianta, kterou lze v samotné Javě napodobit jen velmi neohrabaně s využitím classloaderů a třídy java.lang.Compiler.

Minule jsme si taktéž ukazovali, jak se „explicitní“ překlad funkcí (prozatím skutečně pouze funkcí) provádí prakticky. V současné verzi programovacího jazyka Clojure je možné přeložit pouze kód uložený ve zdrojovém souboru, nelze tedy například přímo v interpretru přeložit jednu zvolenou funkci atd. (výjimkou je překlad využívající již zmíněnou proxy třídu; tento způsob bude popsaný příště). V nejjednodušším případě, pokud tedy prozatím nebudeme vytvářet třídy umístěné v balíčcích, je možné mít soubory se zdrojovými texty uložené v podadresáři nazvaném classes. Tyto soubory by měly mít koncovku .clj a na začátku každého souboru by měla být uvedena specifikace jmenného prostoru s názvem odpovídajícím jménu souboru se zdrojovým textem. Následující zdrojový text by tedy měl být uložený v souboru se jménem classes/AddTest1.clj:

(ns AddTest1)
 
(defn add
  [x y]
  (+ x y))

Překlad tohoto zdrojového textu do bajtkódu JVM se provede z adresáře, v němž je umístěn výše zmíněný podadresář classes. V tomto adresáři je pro co největší jednoduchost (snadné nastavení CLASSPATH) uložen i archiv clojure-1.4.0.jar, popř. symbolický link na tento archiv. Struktura celého pracovního adresáře by mohla vypadat následovně:

|  clojure-1.4.0.jar
|

AddTest1.clj
\---

Překlad programu AddTest1 do bajtkódu se provede tak, že se nejdříve spustí interpret programovacího jazyka Clojure s tím, že se na CLASSPATH přidá i podadresář classes:

java -cp .;classes;clojure-1.4.0.jar clojure.main

Jakmile se interpret spustí, postačí zadat jediný příkaz spouštějící překlad:

user=> (compile 'AddTest1)
AddTest1
user=>

V podadresáři classes by se měly vytvořit tři nové soubory, takže se celá struktura pracovního adresáře změní takto:

|  clojure-1.4.0.jar
|

AddTest1$add.class
AddTest1$loading__4784__auto__.class
AddTest1.clj
AddTest1__init.class
\---

Stručný význam jednotlivých souborů uložených v podadresáři classes:

# Soubor Velikost Popis
1 AddTEst1.clj 55 zdrojový kód příkladu v Clojure
2 AddTest1__init.class 2369 pomocné metody využívané „interpretrem“
3 AddTest1$loading__4784__auto__.class 1492 pomocné metody využívané „interpretrem“
4 AddTest1$add.class 884 metoda add a třída, která tuto metodu obaluje

2. Tvorba tříd v Clojure a jejich překlad do bajtkódu (makro gen-class)

Překlad demonstračního příkladu AddTest1, s nímž jsme se seznámili v předchozí kapitole, sice skutečně vedl k vytvoření několika souborů .class a tedy i k vytvoření několika javovských tříd, ovšem ve skutečnosti v tomto případě překladač pouze vygeneroval pro každou definovanou funkci samostatnou třídu obalující příslušnou metodu. K funkci nazvané add, která byla definována ve jmenném prostoru AddTest1 tedy byla vytvořena třída nazvaná AddTest1$add, což přesně odpovídá jmenným konvencím Javy. Pro zajímavost se můžeme podívat na vnitřní strukturu této třídy. Vzhledem k tomu, že vygenerovaný bajtkód je plnohodnotným bajtkódem JVM, lze pro zjištění jeho vnitřní struktury použít libovolný (vhodný) nástroj, například nástroj javap, s nímž jsme se již v tomto seriálu několikrát setkali. Připomeňme si, že tento nástroj je standardní součástí každé instalace JDK:

% javap AddTest1$add
 
Compiled from "AddTest1.clj"
public final class AddTest1$add extends clojure.lang.AFunction{
  public static final clojure.lang.Var const__0;
  public static {};
  public AddTest1$add();
  public java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object);
}

Naše funkce původně nazvaná add se ve skutečnosti bude volat nepřímo přes metodu Object invoke(Object, Object). Toto chování překladače Clojure sice docela dobře odpovídá filozofii funkcionálního programovacího jazyka (obecné „beztypové“ parametry), ale v praxi budeme většinou potřebovat generovat „skutečné“ javovské třídy a budeme tedy muset vyřešit minimálně dva problémy – jak sloučit několik funkcí do jediné třídy (a udělat z těchto funkcí statické či nestatické metody) a jak nahradit obecné metody typu Object invoke(Object, Object) za metody s přesněji specifikovanými datovými typy. Obě tyto problematiky lze v programovacím jazyce Clojure samozřejmě řešit, i když se popravdě řečeno nejedná o řešení elegantní: je zde patrné, že vzájemná kooperace mezi objektově orientovaným staticky typovaným jazykem a dynamicky typovaným funkcionálním jazykem je sice možná, ale nikoli zcela automatická. Nejprve si ukažme, jak se vytváří „skutečné“ třídy. Pro tyto účely se používá téměř všemocné makro nazvané gen-class.

V následujícím demonstračním příkladu je makro gen-class voláno v rámci zpracování makra ns, což je obvyklé doporučované řešení. Makro gen-class může mít velké množství volitelných parametrů, z nichž my použijeme prozatím pouze parametry dva – určení jména třídy (:name „AddTest2“) a zajištění vygenerování metody main (:main true). Ve zdrojovém kódu je navíc definována i funkce -main překládaná do metody main. Znak pomlčky na začátku názvu této metody nebyl zapsán omylem, jeho význam si vysvětlíme v navazující kapitole:

(ns AddTest2 (
  :gen-class
  :name "AddTest2"
  :main true))
 
(defn -main
  []
  (println "Hello world!"))

Překlad se provede stejným postupem, jako tomu bylo i u předchozího demonstračního příkladu:

% java -cp .;classes;clojure-1.4.0.jar clojure.main
 
user=> (compile 'AddTest2)
AddTest2
user=>

V adresáři classes by nyní mělo být uloženo i těchto pět souborů:

# Soubor Velikost
1 AddTest2.clj 128
2 AddTest2__init.class 2325
3 AddTest2$loading__4784__auto__.class 1494
4 AddTest2$_main.class 848
5 AddTest2.class 1744

Vzhledem k tomu, že ve třídě AddTest2.class je definována i metoda public static void main(String[]), můžeme tuto metodu ihned po inicializaci virtuálního stroje spustit, a to prakticky stejně, jako jakoukoli jinou aplikaci napsanou v Javě (pouze stále potřebujeme mít archiv clojure*.jar uložen na CLASSPATH):

% java -cp .;classes;clojure-1.4.0.jar AddTest2
Hello world!

3. Využití prefixů u názvů funkcí

V demonstračním příkladu z předchozí kapitoly byl před názvem funkce main uveden znak pomlčky, který byl nedílnou součástí tohoto názvu. Jedná se o takzvaný prefix používaný pro poloautomatické začleňování funkcí do vytvářených tříd, kde se z funkcí stanou plnohodnotné statické či nestatické metody. Pokud vám nevyhovuje implicitní prefix - (tj. ona pomlčka), je samozřejmě možné ho změnit a to s využitím nepovinného parametru :prefix předaného makru gen-class. V dnešním třetím demonstračním příkladu je tento parametr použit s hodnotou (řetězcem) „implementation-“, což samozřejmě znamená, že se musel změnit i název funkce main-main (prefixem je jen pomlčka) na implementation-main (prefixem je slovo „implementation“ následované pomlčkou):

(ns AddTest3 (
  :gen-class
  :name "AddTest3"
  :main true
  :prefix "implementation-"))
 
(defn implementation-main
  []
  (println "Hello world!"))

Překlad tohoto demonstračního příkladu se provede naprosto stejným způsobem, jako tomu bylo v předchozím demonstračním příkladu (v dalších kapitolách už si tuto informaci nebudeme uvádět, ale pro jednoduchost předpokládejme, že všechny zdrojové kódy budou vždy umístěny v podadresáři classes):

% java -cp .;classes;clojure-1.4.0.jar clojure.main
 
user=> (compile 'AddTest3)
AddTest3
user=>

Výsledkem překladu je čtveřice nových souborů obsahujících bajtkód a v následující tabulce jsou pro porovnání uvedena jména a velikosti souborů s bajtkódem vygenerovaným pro demonstrační příklad AddTest2 i pro příklad AddTest3. Povšimněte si, že změny postihly název bajtkódu s implementací funkce main, zatímco dalších pomocných tříd se změny prakticky nedotkly:

# Soubor (AddTest2) Velikost (AddTest2) Soubor (AddTest3) Velikost (AddTest3)
1 AddTest2.clj 128 AddTest3.clj 173
2 AddTest2__init.class 2325 AddTest3__init.class 2353
3 AddTest2$loading__4784__auto__.class 1494 AddTest3$loading__4784__auto__.class 1494
4 AddTest2$_main.class 848 AddTest3$_main.class 862
5 AddTest2.class 1744 AddTest3.class 1828

Zajímavější než porovnání bajtkódů vzniklých překladem obou demonstračních příkladů však bude interní struktura třídy AddTest3.class:

% javap AddTest3
 
public class AddTest3 extends java.lang.Object{
  public static {};
  public AddTest3();
  public java.lang.String toString();
  public boolean equals(java.lang.Object);
  public java.lang.Object clone();
  public int hashCode();
  public static void main(java.lang.String[]);
}

Z předchozího výpisu je patrné, že se v této třídě skutečně nachází metoda public static void main(String[]) – tudíž je možné tuto metodu spustit po startu JVM – a navíc jsou v této třídě „poctivě“ implementovány i metody toString(), equals(), hashCode() a clone() získané překrytím metod se stejnou signaturou, které jsou deklarovány ve třídě Object, tedy ve třídě představující kořen stromu třídní hierarchie Javy. Pokud se však podíváme na obsah těchto překrytých metod, zjistíme, že se v nich ve skutečnosti volá některá z forem metody Object invoke(Object…) definované v rozhraní clojure.lang.IFn, což znamená nutnost přetypování výsledku atd. To je daň, kterou platíme za to, že se snažíme používat bajtkód navržený pro staticky typovaný jazyk. Další informace o této problematice si řekneme v navazujících kapitolách.

4. Staticky definované datové typy v dynamicky typovaném programovacím jazyce?

Dále uvedené informace není v žádném případě nutné znát pro to, abyste byli schopni vytvářet v Clojure skutečné třídy. Jedná se jen o problematiku, s níž musí bojovat a nějak ji vyřešit všichni tvůrci dynamicky typovaných programovacích jazyků určených pro běh nad virtuálním strojem Javy.

Nyní se již dostáváme k poměrně závažnému tématu – jakým způsobem je vlastně v bajtkódu zařízeno volání funkcí (či možná přesněji řečeno metod) naprogramovaných původně v Clojure? Největší problém spočívá v tom, jak se pracuje s typy parametrů a současně i s typem návratové hodnoty, protože programovací jazyk Java i jeho bajtkód je navržen s ohledem na to, že se při předávání parametrů metodám i při výpočtu aritmetických a logických výrazů používají primitivní datové typy (boolean, char, byte, short, int, long, float, double), popř. se při volání metod předávají hodnoty referenčního typu, neboli reference na objekty. Důležitější však je, že informace o typech a o počtu parametrů i informace o typu návratové hodnoty je nedílnou součástí signatury každé metody a tato signatura je uložena v bajtkódu JVM (je dokonce přímo čitelná z constant poolu).

Při překladu funkcí z Clojure do bajtkódu JVM tedy musí překladač nějakým postupem vygenerovat metody se správnou signaturou a to takovým způsobem, aby se stále jednalo o plnohodnotné metody, které je možné zavolat s libovolným typem parametrů, tj. stejným způsobem, jakým můžeme volat funkce v Clojure (počet parametrů je na druhou stranu přesně zadaný již ve chvíli, kdy je metoda vytvořena). My ve skutečnosti vlastně již víme, jak je tento úkol vyřešen, protože již v první kapitole jsme si ukázali, že následující funkce:

(defn add
  [x y]
  (+ x y))

se do bajtkódu přeloží jako metoda se signaturou public java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object);, která je umístěna do „obalové“ třídy, v našem případě mající název AddTest1$add:

% javap AddTest1$add
 
Compiled from "AddTest1.clj"
public final class AddTest1$add extends clojure.lang.AFunction{
  public static final clojure.lang.Var const__0;
  public static {};
  public AddTest1$add();
  public java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object);
}

Metoda invoke tedy jako své parametry akceptuje libovolné dva objekty, což je přesně to, co jsme vlastně zpočátku požadovali, protože v Clojure je jakákoli numerická hodnota představována instancí nějaké třídy implementující rozhraní java.lang.Number. A skutečně – pokud se podíváme na bajtkód metody invoke, zjistíme, že se jedná o velmi jednoduchou metodu, která ve skutečnosti volá metodu clojure.lang.Numbers.add(Object, Object) (až do této chvíle je tedy možné předat metodě invoke jakoukoli dvojici objektů – opět stejně jako v samotném Clojure!):

public java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object);
 Code:
  0:  aload_1     ; první parametr na zásobník
  1:  aconst_null   ; pravděpodobně jen zajištění, že se první parametr již nikde nepoužije
  2:  astore_1
  3:  aload_2     ; druhý parametr na zásobník
  4:  aconst_null   ; pravděpodobně jen zajištění, že se první parametr již nikde nepoužije
  5:  astore_2
  6:  invokestatic  #34; //Method clojure/lang/Numbers.add:(Ljava/lang/Objec
t;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Number;
  9:  areturn
}

Jednoduše lze zjistit, že třída clojure.lang.Numbers skutečně obsahuje metodu add s touto signaturou:

Compiled from "Numbers.java"
public class clojure.lang.Numbers extends java.lang.Object{
  ...
  public static java.lang.Number add(java.lang.Object, java.lang.Object);
  ...
}

Až v této metodě je v runtime proveden test na skutečný typ předávaných objektů:

public static java.lang.Number add(java.lang.Object, java.lang.Object);
 Code:
  0:  aload_0
  1:  invokestatic  #2; //Method ops:(Ljava/lang/Object;)Lclojure/lang/Numbers$Ops;
  4:  aload_1
  5:  invokestatic  #2; //Method ops:(Ljava/lang/Object;)Lclojure/lang/Numbers$Ops;
  8:  invokeinterface #13, 2; //InterfaceMethod clojure/lang/Numbers$Ops.combine:(Lclojure/lang/Numbers$Ops;)Lclojure/lang/Numbers$Ops;
  13: aload_0
  14: checkcast    #3; //class java/lang/Number
  17: aload_1
  18: checkcast    #3; //class java/lang/Number
  21: invokeinterface #14, 3; //InterfaceMethod clojure/lang/Numbers$Ops.add:(Ljava/lang/Number;Ljava/lang/Number;)Ljava/lang/Number;
  26: areturn

5. Tvorba metod z funkcí

V této kapitole si ukážeme, jakým způsobem lze do generovaných tříd přidat nové metody, a to dokonce metody, u nichž je možné přesně specifikovat typ předávaných parametrů i typ návratové hodnoty. Pro přidání metod do vytvářené třídy (resp. přesněji řečeno do bajtkódu odpovídajícího této třídě) je nutné použít další parametr předávaný makru gen-class. Prozatím jsme se v předchozích kapitolách seznámili se třemi parametry tohoto makra: :name jméno_třídy, :main true/false a :prefix prefix_funkcí. Čtvrtým důležitým parametrem je parametr s názvem :methods, jemuž se předá vektor obsahující informace o všech metodách, které se mají do vytvářeného bajtkódu přidat. Informace o každé metodě je taktéž představována vektorem, jehož prvním prvkem je název vygenerované metody (bez prefixu), ve druhém prvku je uvedena specifikace typů parametrů metody (třetí vnořený vektor!) a prvkem třetím je pak typ návratové hodnoty metody. Zní to složitě, že? Ukažme si tedy, jak celý zápis :methods může vypadat:

:methods
[             ; začátek vektoru obsahujícího informace o metodách
 
  [           ; začátek vektoru popisujícího metodu se signaturou "long add(long, long)"
    add        ; jméno metody
    [long long]    ; TYP parametrů metody (nikoli názvy těchto parametrů)
    long        ; návratový typ metody
  ]           ; konec vektoru popisujícího metodu se signaturou "long add(long, long)"
 
  [           ; začátek vektoru popisujícího metodu se signaturou "String add(String, String)"
    add        ; jméno metody
    [String String]  ; TYP parametrů metody (nikoli názvy těchto parametrů)
    String       ; návratový typ metody
  ]           ; konec vektoru popisujícího metodu se signaturou "String add(String, String)"
 
]             ; konec vektoru obsahujícího informace o metodách

V praxi může použití :methods vypadat následovně – vytvoříme novou třídu nazvanou AddTest4, která bude obsahovat nestatickou metodu add akceptující dvojici parametrů typu long a jejíž návratová hodnota bude taktéž long. Tato metoda je předepsána funkcí implementation-add, kde nejsou prozatím uvedeny žádné informace o datových typech, jedná se tedy o obyčejnou funkci Clojure:

(ns AddTest4 (
  :gen-class
  :name "AddTest4"
  :prefix "implementation-"
  :methods [
    [add [long long] long] ]))
 
(defn implementation-add
  [x y]
  (+ x y))
 
(defn implementation-main
  []
  (println "Hello world!" (implementation-add 10 20)))

Jak tedy bude vypadat struktura vygenerovaného bajtkódu třídy AddTest4? S využitím nástroje javap můžeme snadno zjistit, že metoda add skutečně byla vytvořena a že její signatura přesně odpovídá našemu předpisu – public long add(long, long):

% javap AddTest4
 
public class AddTest4 extends java.lang.Object{
  public static {};
  public AddTest4();
  public java.lang.String toString();
  public boolean equals(java.lang.Object);
  public java.lang.Object clone();
  public int hashCode();
  public long add(long, long);
  public static void main(java.lang.String[]);
}

Ztratili jsme však něco z obecnosti funkce implementation-main, kterou lze z Clojure volat s jakoukoli dvojicí číselných hodnot? Ve skutečnosti tomu tak není, protože ve třídě AddTest4 je sice uložena metoda public long add(long, long); (viz výpis uvedený před tímto odstavcem), ale kromě toho byl vygenerován i bajtkód třídy pojmenované AddTest4$implementation_add, v níž je stále uložen obecný tvar této funkce volané přes metodu Object invoke(Object, Object):

% javap AddTest4$implementation_add
 
Compiled from "AddTest4.clj"
public final class AddTest4$implementation_add extends clojure.lang.AFunction{
  public static final clojure.lang.Var const__0;
  public static {};
  public AddTest4$implementation_add();
  public java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object);
}

6. Informace o typech předávaných parametrů i o návratovém typu metody

Všechny funkce, které jsme prozatím v Clojure vytvářeli, obsahovaly pouze informaci o počtu a názvu parametrů těchto funkcí (tyto údaje se zapisují do vektoru umístěného ihned za název funkce), nikoli však již údaje o typu parametrů, což dobře odpovídá způsobu zápisu funkcí a/nebo metod v dynamicky typovaných jazycích. Ve skutečnosti je však možné i v dynamicky typovaném jazyku Clojure přidat k funkcím i „statickou“ informaci o předpokládaných typech parametrů i o typu návratové hodnoty. Pro tento účel se před jméno parametru popř. za jméno funkce může přidat zápis ve tvaru ^typ. Demonstrační příklad uvedený v předchozí kapitole tedy můžeme ještě vylepšit tím, že u funkce implementation_add určíme, že oba předávané parametry by měly být typu long a i návratová hodnota by měla být typu long, což ostatně přesně koresponduje s údaji uvedenými v parametru :methods makra gen-class:

(ns AddTest5 (
  :gen-class
  :name "AddTest5"
  :prefix "implementation-"
  :methods [[add [long long] long]]))
 
(defn implementation-add ^long
  [^long x ^long y]
  (+ x y))
 
(defn implementation-main
  []
  (println "Hello world!" (implementation-add 10 20)))

V bajtkódu vytvořené a přeložené třídy AddTest5 nenajdeme žádné „novinky“, které by nás mohly překvapit:

% javap AddTest5
 
public class AddTest5 extends java.lang.Object{
  public static {};
  public AddTest5();
  public java.lang.String toString();
  public boolean equals(java.lang.Object);
  public java.lang.Object clone();
  public int hashCode();
  public long add(long, long);
  public static void main(java.lang.String[]);
}

Mnohem zajímavější je však třída AddTest5$implementation_add, protože zde oproti předchozímu demonstračnímu příkladu došlo ke dvěma významným změnám. První změnou je to, že třída nově implementuje rozhraní s poněkud neobvyklým názvem clojure.lang.IF$LLL a druhou změnou je přidání nové nestatické metody long invokePrim(long, long):

% javap AddTest5$implementation_add
 
Compiled from "AddTest5.clj"
public final class AddTest5$implementation_add extends clojure.lang.AFunction
  ; nově implementované rozhraní
  implements clojure.lang.IFn$LLL{
  public static final clojure.lang.Var const__0;
  public static {};
  public AddTest5$implementation_add();
  ; nová metoda vyžadovaná rozhraním IFn$LLL
  public final long invokePrim(long, long);
  public java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object);
}

Podrobnosti o tom, proč vlastně byla třída AddTest5$implementation_add vytvořena přesně takovýmto způsobem, si řekneme v navazující kapitole.

7. Rozhraní clojure.lang.IFn a další magie skrytá pod povrchem

V této kapitole jsou opět uvedeny informace, které sice není zapotřebí znát pro použití jazyka Clojure v praxi, ovšem současně tyto informace osvětlují některé aspekty interní struktury Clojure i důvod, proč je konstrukce překladače pro dynamicky typované jazyky pracující nad JVM relativně složitá a někdy málo elegantní (částečné řešení spočívá ve využití instrukce invokedynamic).

Podívejme se ještě jednou na vygenerovanou třídu AddTest5. Tato třída je odvozena od třídy clojure.lang.AFunction a navíc implementuje rozhraní IFn$LLL. V samotné třídě clojure.lang.AFunction pro nás v tuto chvíli není nic zajímavého až na informaci, že se jedná o specializaci třídy clojure.lang.AFn. Až tato třída je zajímavá a to především z toho důvodu, že implementuje rozhraní clojure.lang.IFn, v němž je předepsána celá řada variant metody invoke. Ostatně se o tom sami přesvědčte:

Compiled from "IFn.java"
public interface clojure.lang.IFn extends java.util.concurrent.Callable,java.lang.Runnable{
  public abstract java.lang.Object invoke();
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object);
  public abstract java.lang.Object invoke(java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object, java.lang.Object[]);
  public abstract java.lang.Object applyTo(clojure.lang.ISeq);
}

Uff! Co to všechno vlastně pro nás znamená? Třída clojure.lang.AFn implementuje všechny výše vypsané metody rozhraní clojure.lang.IFn, ovšem nejedná se o finální metody, což znamená, že jakákoli třída odvozená od clojure.lang.AFn může libovolnou z těchto metod překrýt a implementovat ji po svém. Tímto poněkud „ukecaným“ způsobem je zajištěno to, že jakoukoli funkci lze v Clojure volat s libovolným množstvím parametrů (resp. s maximálně 21 parametry, pokud počítám dobře), jejichž typy se zjišťují až v runtime a současně implicitní implementace těchto metod zajišťuje správné chování funkcí při předání špatného počtu parametrů – nesmíme totiž zapomenout na to, že funkce jsou vždy překládány do bajtkódu, a to i při používání interpretru, tedy REPL.

Druhá informace o implementovaném rozhraní IFn$LLL třídou AddTest5 je taktéž důležitá. V tomto rozhraní je totiž předepsána jediná metoda se dvěma parametry typu long vracející hodnotu typu long – to jsou ostatně ony tři „L“ v názvu rozhraní:

javap IFn$LLL
 
Compiled from "IFn.java"
public interface clojure.lang.IFn$LLL{
  public abstract long invokePrim(long, long);
}

Clojure existuje celá řada podobných rozhraní, která umožňují definovat signaturu metody invokePrim s různými typy parametrů a s různými typy návratové hodnot. Tyto informace lze vždy vyčíst z názvu rozhraní. Například rozhraní IFn$DLDOL předepisuje metodu invokePrim takto:

public interface clojure.lang.IFn$DLDOL{
  public abstract long invokePrim(double, long, double, java.lang.Object);
}

Prozatím existují tato rozhraní kombinující různé parametry a různé návratové hodnoty metody invokePrim:

clojure/lang/IFn$D     clojure/lang/IFn$DD    clojure/lang/IFn$DDD
clojure/lang/IFn$DDDD   clojure/lang/IFn$DDDDD   clojure/lang/IFn$DDDDL
clojure/lang/IFn$DDDDO   clojure/lang/IFn$DDDL   clojure/lang/IFn$DDDLD
clojure/lang/IFn$DDDLL   clojure/lang/IFn$DDDLO   clojure/lang/IFn$DDDO
clojure/lang/IFn$DDDOD   clojure/lang/IFn$DDDOL   clojure/lang/IFn$DDDOO
clojure/lang/IFn$DDL    clojure/lang/IFn$DDLD   clojure/lang/IFn$DDLDD
clojure/lang/IFn$DDLDL   clojure/lang/IFn$DDLDO   clojure/lang/IFn$DDLL
clojure/lang/IFn$DDLLD   clojure/lang/IFn$DDLLL   clojure/lang/IFn$DDLLO
clojure/lang/IFn$DDLO   clojure/lang/IFn$DDLOD   clojure/lang/IFn$DDLOL
clojure/lang/IFn$DDLOO   clojure/lang/IFn$DDO    clojure/lang/IFn$DDOD
clojure/lang/IFn$DDODD   clojure/lang/IFn$DDODL   clojure/lang/IFn$DDODO
clojure/lang/IFn$DDOL   clojure/lang/IFn$DDOLD   clojure/lang/IFn$DDOLL
clojure/lang/IFn$DDOLO   clojure/lang/IFn$DDOO   clojure/lang/IFn$DDOOD
clojure/lang/IFn$DDOOL   clojure/lang/IFn$DDOOO   clojure/lang/IFn$DL
clojure/lang/IFn$DLD    clojure/lang/IFn$DLDD   clojure/lang/IFn$DLDDD
clojure/lang/IFn$DLDDL   clojure/lang/IFn$DLDDO   clojure/lang/IFn$DLDL
clojure/lang/IFn$DLDLD   clojure/lang/IFn$DLDLL   clojure/lang/IFn$DLDLO
clojure/lang/IFn$DLDO   clojure/lang/IFn$DLDOD   clojure/lang/IFn$DLDOL
clojure/lang/IFn$DLDOO   clojure/lang/IFn$DLL    clojure/lang/IFn$DLLD
clojure/lang/IFn$DLLDD   clojure/lang/IFn$DLLDL   clojure/lang/IFn$DLLDO
clojure/lang/IFn$DLLL   clojure/lang/IFn$DLLLD   clojure/lang/IFn$DLLLL
clojure/lang/IFn$DLLLO   clojure/lang/IFn$DLLO   clojure/lang/IFn$DLLOD
clojure/lang/IFn$DLLOL   clojure/lang/IFn$DLLOO   clojure/lang/IFn$DLO
clojure/lang/IFn$DLOD   clojure/lang/IFn$DLODD   clojure/lang/IFn$DLODL
clojure/lang/IFn$DLODO   clojure/lang/IFn$DLOL   clojure/lang/IFn$DLOLD
clojure/lang/IFn$DLOLL   clojure/lang/IFn$DLOLO   clojure/lang/IFn$DLOO
clojure/lang/IFn$DLOOD   clojure/lang/IFn$DLOOL   clojure/lang/IFn$DLOOO
clojure/lang/IFn$DO    clojure/lang/IFn$DOD    clojure/lang/IFn$DODD
clojure/lang/IFn$DODDD   clojure/lang/IFn$DODDL   clojure/lang/IFn$DODDO
clojure/lang/IFn$DODL   clojure/lang/IFn$DODLD   clojure/lang/IFn$DODLL
clojure/lang/IFn$DODLO   clojure/lang/IFn$DODO   clojure/lang/IFn$DODOD
clojure/lang/IFn$DODOL   clojure/lang/IFn$DODOO   clojure/lang/IFn$DOL
clojure/lang/IFn$DOLD   clojure/lang/IFn$DOLDD   clojure/lang/IFn$DOLDL
clojure/lang/IFn$DOLDO   clojure/lang/IFn$DOLL   clojure/lang/IFn$DOLLD
clojure/lang/IFn$DOLLL   clojure/lang/IFn$DOLLO   clojure/lang/IFn$DOLO
clojure/lang/IFn$DOLOD   clojure/lang/IFn$DOLOL   clojure/lang/IFn$DOLOO
clojure/lang/IFn$DOO    clojure/lang/IFn$DOOD   clojure/lang/IFn$DOODD
clojure/lang/IFn$DOODL   clojure/lang/IFn$DOODO   clojure/lang/IFn$DOOL
clojure/lang/IFn$DOOLD   clojure/lang/IFn$DOOLL   clojure/lang/IFn$DOOLO
clojure/lang/IFn$DOOO   clojure/lang/IFn$DOOOD   clojure/lang/IFn$DOOOL
clojure/lang/IFn$DOOOO   clojure/lang/IFn$L     clojure/lang/IFn$LD
clojure/lang/IFn$LDD    clojure/lang/IFn$LDDD   clojure/lang/IFn$LDDDD
clojure/lang/IFn$LDDDL   clojure/lang/IFn$LDDDO   clojure/lang/IFn$LDDL
clojure/lang/IFn$LDDLD   clojure/lang/IFn$LDDLL   clojure/lang/IFn$LDDLO
clojure/lang/IFn$LDDO   clojure/lang/IFn$LDDOD   clojure/lang/IFn$LDDOL
clojure/lang/IFn$LDDOO   clojure/lang/IFn$LDL    clojure/lang/IFn$LDLD
clojure/lang/IFn$LDLDD   clojure/lang/IFn$LDLDL   clojure/lang/IFn$LDLDO
clojure/lang/IFn$LDLL   clojure/lang/IFn$LDLLD   clojure/lang/IFn$LDLLL
clojure/lang/IFn$LDLLO   clojure/lang/IFn$LDLO   clojure/lang/IFn$LDLOD
clojure/lang/IFn$LDLOL   clojure/lang/IFn$LDLOO   clojure/lang/IFn$LDO
clojure/lang/IFn$LDOD   clojure/lang/IFn$LDODD   clojure/lang/IFn$LDODL
clojure/lang/IFn$LDODO   clojure/lang/IFn$LDOL   clojure/lang/IFn$LDOLD
clojure/lang/IFn$LDOLL   clojure/lang/IFn$LDOLO   clojure/lang/IFn$LDOO
clojure/lang/IFn$LDOOD   clojure/lang/IFn$LDOOL   clojure/lang/IFn$LDOOO
clojure/lang/IFn$LL    clojure/lang/IFn$LLD    clojure/lang/IFn$LLDD
clojure/lang/IFn$LLDDD   clojure/lang/IFn$LLDDL   clojure/lang/IFn$LLDDO
clojure/lang/IFn$LLDL   clojure/lang/IFn$LLDLD   clojure/lang/IFn$LLDLL
clojure/lang/IFn$LLDLO   clojure/lang/IFn$LLDO   clojure/lang/IFn$LLDOD
clojure/lang/IFn$LLDOL   clojure/lang/IFn$LLDOO   clojure/lang/IFn$LLL
clojure/lang/IFn$LLLD   clojure/lang/IFn$LLLDD   clojure/lang/IFn$LLLDL
clojure/lang/IFn$LLLDO   clojure/lang/IFn$LLLL   clojure/lang/IFn$LLLLD
clojure/lang/IFn$LLLLL   clojure/lang/IFn$LLLLO   clojure/lang/IFn$LLLO
clojure/lang/IFn$LLLOD   clojure/lang/IFn$LLLOL   clojure/lang/IFn$LLLOO
clojure/lang/IFn$LLO    clojure/lang/IFn$LLOD   clojure/lang/IFn$LLODD
clojure/lang/IFn$LLODL   clojure/lang/IFn$LLODO   clojure/lang/IFn$LLOL
clojure/lang/IFn$LLOLD   clojure/lang/IFn$LLOLL   clojure/lang/IFn$LLOLO
clojure/lang/IFn$LLOO   clojure/lang/IFn$LLOOD   clojure/lang/IFn$LLOOL
clojure/lang/IFn$LLOOO   clojure/lang/IFn$LO    clojure/lang/IFn$LOD
clojure/lang/IFn$LODD   clojure/lang/IFn$LODDD   clojure/lang/IFn$LODDL
clojure/lang/IFn$LODDO   clojure/lang/IFn$LODL   clojure/lang/IFn$LODLD
clojure/lang/IFn$LODLL   clojure/lang/IFn$LODLO   clojure/lang/IFn$LODO
clojure/lang/IFn$LODOD   clojure/lang/IFn$LODOL   clojure/lang/IFn$LODOO
clojure/lang/IFn$LOL    clojure/lang/IFn$LOLD   clojure/lang/IFn$LOLDD
clojure/lang/IFn$LOLDL   clojure/lang/IFn$LOLDO   clojure/lang/IFn$LOLL
clojure/lang/IFn$LOLLD   clojure/lang/IFn$LOLLL   clojure/lang/IFn$LOLLO
clojure/lang/IFn$LOLO   clojure/lang/IFn$LOLOD   clojure/lang/IFn$LOLOL
clojure/lang/IFn$LOLOO   clojure/lang/IFn$LOO    clojure/lang/IFn$LOOD
clojure/lang/IFn$LOODD   clojure/lang/IFn$LOODL   clojure/lang/IFn$LOODO
clojure/lang/IFn$LOOL   clojure/lang/IFn$LOOLD   clojure/lang/IFn$LOOLL
clojure/lang/IFn$LOOLO   clojure/lang/IFn$LOOO   clojure/lang/IFn$LOOOD
clojure/lang/IFn$LOOOL   clojure/lang/IFn$LOOOO   clojure/lang/IFn$OD
clojure/lang/IFn$ODD    clojure/lang/IFn$ODDD   clojure/lang/IFn$ODDDD
clojure/lang/IFn$ODDDL   clojure/lang/IFn$ODDDO   clojure/lang/IFn$ODDL
clojure/lang/IFn$ODDLD   clojure/lang/IFn$ODDLL   clojure/lang/IFn$ODDLO
clojure/lang/IFn$ODDO   clojure/lang/IFn$ODDOD   clojure/lang/IFn$ODDOL
clojure/lang/IFn$ODDOO   clojure/lang/IFn$ODL    clojure/lang/IFn$ODLD
clojure/lang/IFn$ODLDD   clojure/lang/IFn$ODLDL   clojure/lang/IFn$ODLDO
clojure/lang/IFn$ODLL   clojure/lang/IFn$ODLLD   clojure/lang/IFn$ODLLL
clojure/lang/IFn$ODLLO   clojure/lang/IFn$ODLO   clojure/lang/IFn$ODLOD
clojure/lang/IFn$ODLOL   clojure/lang/IFn$ODLOO   clojure/lang/IFn$ODO
clojure/lang/IFn$ODOD   clojure/lang/IFn$ODODD   clojure/lang/IFn$ODODL
clojure/lang/IFn$ODODO   clojure/lang/IFn$ODOL   clojure/lang/IFn$ODOLD
clojure/lang/IFn$ODOLL   clojure/lang/IFn$ODOLO   clojure/lang/IFn$ODOO
clojure/lang/IFn$ODOOD   clojure/lang/IFn$ODOOL   clojure/lang/IFn$ODOOO
clojure/lang/IFn$OL    clojure/lang/IFn$OLD    clojure/lang/IFn$OLDD
clojure/lang/IFn$OLDDD   clojure/lang/IFn$OLDDL   clojure/lang/IFn$OLDDO
clojure/lang/IFn$OLDL   clojure/lang/IFn$OLDLD   clojure/lang/IFn$OLDLL
clojure/lang/IFn$OLDLO   clojure/lang/IFn$OLDO   clojure/lang/IFn$OLDOD
clojure/lang/IFn$OLDOL   clojure/lang/IFn$OLDOO   clojure/lang/IFn$OLL
clojure/lang/IFn$OLLD   clojure/lang/IFn$OLLDD   clojure/lang/IFn$OLLDL
clojure/lang/IFn$OLLDO   clojure/lang/IFn$OLLL   clojure/lang/IFn$OLLLD
clojure/lang/IFn$OLLLL   clojure/lang/IFn$OLLLO   clojure/lang/IFn$OLLO
clojure/lang/IFn$OLLOD   clojure/lang/IFn$OLLOL   clojure/lang/IFn$OLLOO
clojure/lang/IFn$OLO    clojure/lang/IFn$OLOD   clojure/lang/IFn$OLODD
clojure/lang/IFn$OLODL   clojure/lang/IFn$OLODO   clojure/lang/IFn$OLOL
clojure/lang/IFn$OLOLD   clojure/lang/IFn$OLOLL   clojure/lang/IFn$OLOLO
clojure/lang/IFn$OLOO   clojure/lang/IFn$OLOOD   clojure/lang/IFn$OLOOL
clojure/lang/IFn$OLOOO   clojure/lang/IFn$OOD    clojure/lang/IFn$OODD
clojure/lang/IFn$OODDD   clojure/lang/IFn$OODDL   clojure/lang/IFn$OODDO
clojure/lang/IFn$OODL   clojure/lang/IFn$OODLD   clojure/lang/IFn$OODLL
clojure/lang/IFn$OODLO   clojure/lang/IFn$OODO   clojure/lang/IFn$OODOD
clojure/lang/IFn$OODOL   clojure/lang/IFn$OODOO   clojure/lang/IFn$OOL
clojure/lang/IFn$OOLD   clojure/lang/IFn$OOLDD   clojure/lang/IFn$OOLDL
clojure/lang/IFn$OOLDO   clojure/lang/IFn$OOLL   clojure/lang/IFn$OOLLD
clojure/lang/IFn$OOLLL   clojure/lang/IFn$OOLLO   clojure/lang/IFn$OOLO
clojure/lang/IFn$OOLOD   clojure/lang/IFn$OOLOL   clojure/lang/IFn$OOLOO
clojure/lang/IFn$OOOD   clojure/lang/IFn$OOODD   clojure/lang/IFn$OOODL
clojure/lang/IFn$OOODO   clojure/lang/IFn$OOOL   clojure/lang/IFn$OOOLD
clojure/lang/IFn$OOOLL   clojure/lang/IFn$OOOLO   clojure/lang/IFn$OOOOD
clojure/lang/IFn$OOOOL

V předchozí části tohoto seriálu jsme si řekli, že Clojure využívá pouze malé množství primitivních typů jazyka Java a toto je jeden z důvodů, proč jich není podporováno více. Pokud by se například kromě typu double podporoval ještě typ float, musel by počet rozhraní IFn$*** být ještě mnohem větší!

8. Statické metody

Ve výčtu metod zapisovaného do parametru :methods makra gen-class lze určit, které metody jsou statické a které nikoli. Připomeňme si, že nestatické metody se od metod statických liší především tím, že se jim při volání automaticky předává i reference na objekt, pro nějž je nestatická metoda volána. Naproti tomu statické metody nemají přístup k atributům tohoto objektu (mají však samozřejmě přístup k atributům třídy). Pro vytvoření statické metody postačuje před vektor obsahující informace o metodě přidat metainformaci ^{:static true}. To je vše – pouze na základě této informace se vytvoří metoda, která má v bajtkódu nastaven příznak ACC_STATIC a bude se jí předávat o jeden parametr méně – bude tedy chybět neviditelný parametr this:

(ns AddTest6 (
  :gen-class
  :name "AddTest6"
  :prefix "implementation-"
  :methods [^{:static true} [add [long long] long]]))
 
(defn implementation-add
  [^long x ^long y]
  (^long + x y))
 
(defn implementation-main
  []
  (println "Hello world!" (implementation-add 10 20)))

O tom, že je skutečně vygenerována statická metoda, se můžeme jednoduše přesvědčit prozkoumáním interní struktury vytvořeného souboru AddTest6.class s bajkódem:

% javap AddTest6
 
public class AddTest6 extends java.lang.Object{
  public static {};
  public AddTest6();
  public java.lang.String toString();
  public boolean equals(java.lang.Object);
  public java.lang.Object clone();
  public int hashCode();
  public static long add(long, long);
  public static void main(java.lang.String[]);
}

Na závěr si musíme ještě říci, že přidání typů k funkcím (jedná se o metainformaci) v Clojure ve skutečnosti neznamená, že by bylo možné jen takto jednoduše vytvořit přetížené metody, tj. metody se stejným názvem, které se od sebe liší typem a/nebo počtem parametrů. Podívejme se na následující příklad, v němž je skrytá určitá zrada, kterou však překladač dopředu neohlásí, a to z toho prostého důvodu, že tuto zradu vlastně nemůže u dynamicky typovaného jazyka vždy na 100% předvídat:

Cloud 24 - tip 1

(ns AddTest7 (
  :gen-class
  :name "AddTest7"
  :prefix "implementation-"
  :methods [
    ^{:static true} [add [long long] long]
    ^{:static true} [add [double double] double]
    ^{:static true} [add [String String] String]
    ]))
 
(defn implementation-add
  [^long x ^long y]
  (^long + x y))
 
(defn implementation-add
  [^double x ^double y]
  (^double + x y))
 
(defn implementation-add
  [^String x ^String y]
  (^String str x y))
 
(defn implementation-main
  []
  (println "Hello world!"))

Mohlo by se zdát, že je vše v pořádku a že jsme takto jednoduše nadefinovali trojici funkcí implementation-add, které se přeloží do odpovídajících metod add. I průzkum bajtkódu vytvořené třídy neodhalí žádný problém, spíše naopak:

% javap AddTest7
 
public class AddTest7 extends java.lang.Object{
  public static {};
  public AddTest7();
  public java.lang.String toString();
  public boolean equals(java.lang.Object);
  public java.lang.Object clone();
  public int hashCode();
  public static long add(long, long);
  public static double add(double, double);
  public static java.lang.String add(java.lang.String, java.lang.String);
  public static void main(java.lang.String[]);
}

Ve skutečnosti však došlo k tomu, že poslední funkce implementation-add přemazala definici předchozích funkcí, a to úplně stejným způsobem, jako by se to stalo v interpretru jazyka Clojure. To znamená, že i když je ve vygenerovaném bajtkódu třídy AddTest7.class uvedena trojice metod add s různými parametry, bude se z těchto metod ve skutečnosti vždy volat přeložená funkce implementation-add, v jejímž těle se budou spojovat dva řetězce pomocí str. Pokud se této funkci předají parametry jiného typu než dvojice řetězců (AddTest7.add(1,2)), dojde k běhové chybě!

9. Odkazy na Internetu

 1. Tech behind Tech: Clojure Macros Simplified
  http://techbehindtech.com/2010/09/28/clo­jure-macros-simplified/
 2. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 3. Eulerovo číslo
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Eulerovo_číslo
 4. List comprehension
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_comprehension
 5. List Comprehensions in Clojure
  http://asymmetrical-view.com/2008/11/18/list-comprehensions-in-clojure.html
 6. Clojure Programming Concepts: List Comprehension
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Clojure_Programming/Con­cepts#List_Comprehension
 7. Clojure core API: for macro
  http://clojure.github.com/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/for
 8. cirrus machina – The Clojure for macro
  http://www.cirrusmachina.com/blog/com­ment/the-clojure-for-macro/
 9. Clojure.org: Clojure home page
  http://clojure.org/downloads
 10. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 11. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 12. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 13. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 14. A Couple of Clojure Agent Examples
  http://lethain.com/a-couple-of-clojure-agent-examples/
 15. Clojure – Functional Programming for the JVM
  http://java.ociweb.com/mar­k/clojure/article.html
 16. Clojure quick reference
  http://faustus.webatu.com/clj-quick-ref.html
 17. 4Clojure
  http://www.4clojure.com/
 18. ClojureDoc
  http://clojuredocs.org/
 19. Clojure (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 20. Clojure (Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 21. Riastradh's Lisp Style Rules
  http://mumble.net/~campbe­ll/scheme/style.txt
 22. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 23. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 24. Java Virtual Machine Support for Non-Java Languages
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/technotes/gui­des/vm/multiple-language-support.html
 25. New JDK 7 Feature: Support for Dynamically Typed Languages in the Java Virtual Machine
  http://java.sun.com/develo­per/technicalArticles/Dyn­TypeLang/
 26. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform
  http://jcp.org/en/jsr/detail?id=223
 27. JSR 292: Supporting Dynamically Typed Languages on the JavaTM Platform
  http://jcp.org/en/jsr/detail?id=292
 28. Java 7: A complete invokedynamic example
  http://niklasschlimm.blog­spot.com/2012/02/java-7-complete-invokedynamic-example.html
 29. InvokeDynamic: Actually Useful?
  http://blog.headius.com/2007/01/in­vokedynamic-actually-useful.html
 30. A First Taste of InvokeDynamic
  http://blog.headius.com/2008/09/first-taste-of-invokedynamic.html
 31. Java 6 try/finally compilation without jsr/ret
  http://cliffhacks.blogspot­.com/2008/02/java-6-tryfinally-compilation-without.html
 32. An empirical study of Java bytecode programs
  http://www.mendeley.com/research/an-empirical-study-of-java-bytecode-programs/
 33. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 34. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 35. Control Flow in the Java Virtual Machine
  http://www.artima.com/under­thehood/flowP.html
 36. Root.cz: Využití komprimovaných ukazatelů na objekty v JVM
  http://www.root.cz/clanky/vyuziti-komprimovanych-ukazatelu-na-objekty-v-nbsp-jvm/
 37. Root.cz: JamVM aneb alternativa k HotSpotu nejenom pro embedded zařízení a chytré telefony
  http://www.root.cz/clanky/jamvm-aneb-alternativa-k-hotspotu-nejenom-pro-embedded-zarizeni-tablety-a-chytre-telefony/
 38. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 39. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 40. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 41. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 42. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 43. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 44. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 45. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 46. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 47. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 48. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 49. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 50. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 51. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 52. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 53. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 54. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 55. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 56. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 57. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 58. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 59. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 60. FindBugs
  http://findbugs.sourceforge.net/
 61. GNU Classpath
  www.gnu.org/s/classpath/
 62. Java VMs Compared
  http://bugblogger.com/java-vms-compared-160/
 63. JSRs: Java Specification Requests – JSR 223: Scripting for the Java Platform
  http://www.jcp.org/en/jsr/de­tail?id=223
 64. Scripting for the Java Platform
  http://java.sun.com/develo­per/technicalArticles/J2SE/Des­ktop/scripting/
 65. Scripting for the Java Platform (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Scripting_for_the_Java_Plat­form
 66. Java Community Process
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Java_Specification_Requ­est
 67. Java HotSpot VM Options
  http://www.oracle.com/technet­work/java/javase/tech/vmop­tions-jsp-140102.html
 68. Great Computer Language Shootout
  http://c2.com/cgi/wiki?Gre­atComputerLanguageShootout
 69. Java performance
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Java_performance
 70. Trying the prototype
  http://mail.openjdk.java.net/pi­permail/lambda-dev/2010-August/002179.html
 71. Better closures (for Java)
  http://blogs.sun.com/jrose/en­try/better_closures
 72. Lambdas in Java: An In-Depth Analysis
  http://www.infoq.com/articles/lambdas-java-analysis
 73. Class ReflectiveOperationException
  http://download.java.net/jdk7/doc­s/api/java/lang/Reflective­OperationException.html
 74. Scala Programming Language
  http://www.scala-lang.org/
 75. Run Scala in Apache Tomcat in 10 minutes
  http://www.softwaresecret­weapons.com/jspwiki/run-scala-in-apache-tomcat-in-10-minutes
 76. Fast Web Development With Scala
  http://chasethedevil.blog­spot.cz/2007/09/fast-web-development-with-scala.html
 77. Top five scripting languages on the JVM
  http://www.infoworld.com/d/developer-world/top-five-scripting-languages-the-jvm-855
 78. Proposal: Indexing access syntax for Lists and Maps
  http://mail.openjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/001108.html
 79. Proposal: Elvis and Other Null-Safe Operators
  http://mail.openjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/000047.html
 80. Java 7 : Oracle pushes a first version of closures
  http://www.baptiste-wicht.com/2010/05/oracle-pushes-a-first-version-of-closures/
 81. Groovy: An agile dynamic language for the Java Platform
  http://groovy.codehaus.org/Operators
 82. Better Strategies for Null Handling in Java
  http://www.slideshare.net/Step­han.Schmidt/better-strategies-for-null-handling-in-java
 83. Control Flow in the Java Virtual Machine
  http://www.artima.com/under­thehood/flowP.html
 84. Java Virtual Machine
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Java_virtual_machine
 85. ==, .equals(), compareTo(), and compare()
  http://leepoint.net/notes-java/data/expressions/22com­pareobjects.html
 86. New JDK7 features
  http://openjdk.java.net/pro­jects/jdk7/features/
 87. Project Coin: Bringing it to a Close(able)
  http://blogs.sun.com/darcy/en­try/project_coin_bring_clo­se
 88. CloseableFinder source code
  http://blogs.sun.com/darcy/re­source/ProjectCoin/Closea­bleFinder.java
 89. Joe Darcy blog about JDK
  http://blogs.sun.com/darcy
 90. Java 7 – more dynamics
  http://www.baptiste-wicht.com/2010/04/java-7-more-dynamics/
 91. New JDK 7 Feature: Support for Dynamically Typed Languages in the Java Virtual Machine
  http://java.sun.com/develo­per/technicalArticles/Dyn­TypeLang/index.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.