Hlavní navigace

Programovací jazyk Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JavaScriptu

30. 10. 2012
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

Dnes se zmíníme o projektu ClojureScript. Zatímco původní implementace jazyka Clojure interně používá překlad funkcí do bajtkódu JVM, používá ClojureScript překlad do jazyka JavaScript. Je tedy jasné, kde může ClojureScript nalézt své oblasti použití: především na webu, popř. v oblasti mobilních aplikací.

Obsah

1. Programovací jazyk Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JavaScriptu

2. JavaScript jako jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků na straně klienta

3. JavaScript: assembler pro web?

4. Základní vlastnosti ClojureScriptu

5. Instalace překladače ClojureScriptu

6. Překlad programů z příkazové řádky a z REPL

7. Použití přeložených skriptů na webové stránce

8. Clojure na straně klienta i na straně serveru

9. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Clojure 21: ClojureScript aneb překlad Clojure do JavaScriptu

V předchozích dvaceti částech tohoto seriálu jsme se zabývali popisem programovacího jazyka Clojure, který byl ve své původní verzi implementován nad virtuálním strojem Javy (JVM). Na rozdíl od některých dalších jazyků odvozených od LISPu totiž Clojure nespadá do kategorie klasických interpretovaných jazyků, protože všechny uživatelem zapsané funkce či funkce načtené z knihoven jsou ihned při svém načtení smyčkou REPL nejprve zkompilovány do bajtkódu JVM a teprve poté je tento bajtkód spuštěn. To ve výsledku může vést k překladu bajtkódu JVM do nativního strojového kódu použitého mikroprocesoru, ovšem tato činnost (pokud k ní vůbec dojde) je již závislá pouze na konfiguraci konkrétního virtuálního stroje Javy a nemá prakticky nic společného s původním zdrojovým kódem naprogramovaným v Clojure. Nicméně JVM nemusí být jedinou platformou, na níž může být smyčka REPL programovacího jazyka Clojure spuštěna. Existuje totiž například i alternativní implementace Clojure pro platformu .NET (CLR).

Poněkud paradoxní přitom je, že implementace Clojure pro .NET (CLR) byla ve skutečnosti poněkud komplikovanější než původní implementace pro JVM, a to z toho důvodu, že virtuální stroj Javy (JVM) nepoužívá tak silnou kontrolu datových typů jako konkurenční CLR. Problémy nastaly především při implementaci seznamů, množin, vektorů a map, které jsou v JVM představovány obecnými datovými kontejnery (informace o generických datových typech jsou totiž odstraněny při překladu), ale v CLR je typová kontrola v této oblasti poněkud silnější. Nicméně se vraťme k dalším „alternativním“ implementacím jazyka Clojure. Další implementace nese název ClojureScript, a to z toho důvodu, že se programy napsané v Clojure nepřekládají do žádného bajtkódu virtuálního stroje, ale namísto toho se programy překládají (či přesněji řečeno transformují) do JavaScriptu. Díky tomu lze Clojure začít využívat i na těch místech, kde to původně nebylo možné – na webových stránkách (protože applety a JWS aplikace jsou již za svým zenitem) i na mobilních zařízeních, do nichž se mnohdy JVM neinstaluje z licenčních důvodů (viz též „kauzu Dalvik“).

2. JavaScript jako jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků na straně klienta

Programovací jazyk JavaScript pravděpodobně není zapotřebí čtenářům tohoto článku nijak podrobněji představovat. Tento jazyk se díky rozšíření webových prohlížečů a na nich postavených webových aplikací stal jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků na straně klientů (u serverů tomu tak – alespoň prozatím – není). Původně bylo možné JavaScript na klientech (tj. původně pouze ve webových prohlížečích) používat pouze ve velmi omezené míře, což velmi úzce souviselo s možnostmi nabízenými tehdejšími webovými prohlížeči a jazykem HTML. Webové stránky totiž nebylo možné s využitím skriptů modifikovat v takovém rozsahu jako dnes. Z tohoto důvodu se JavaScript používal pouze pro přidávání nových informací do stránky v době jejího načítání, v načtené stránce bylo možné číst a popř. i měnit informace zadávané do formulářů (jednořádkových i víceřádkových textových polí, checkboxů, listboxů a radio buttonů) a konečně mohl být JavaScript použit pro komunikaci mezi webovým klientem a pluginy, především pak s Javovskými applety. Tato funkcionalita, poprvé představená v Netscape Navigatoru pod názvem LiveConnext, je dodnes nabízena Java-pluginem.

Role JavaScriptu tedy byla ještě v dobách kralování „dvojkových“ a „trojkových“ verzí obou tehdy nejpoužívanějších prohlížečů (Netscape Navigator + Internet Explorer) ještě relativně malá a většina funkcí byla v případě webových aplikací soustředěna na server, který pro každý požadavek vygeneroval novou dynamickou stránku, v níž byl JavaScript použit například pro pouhou kontrolu dat zadávaných do formuláře, popř. pro jednodušší triky, jakým byla například změna obrázků. Skripty psané v JavaScriptu byly většinou poměrně krátké, jednoduché a tudíž i poměrně přehledné. Ovšem společně s tím, jak se měnily schopnosti webových klientů, zejména v oblasti DOM (celá stránka je reprezentována modifikovatelným stromem tagů a jejich atributů) a možnosti asynchronní komunikace se serverem (AJAX založený na objektu XMLHttpRequest), se postupně začala měnit i role JavaScriptu, který se začal ve webových aplikacích používat v mnohem větší míře.

3. JavaScript: assembler pro web?

JavaScript se ovšem začal kromě webových prohlížečů používat i v dalších oblastech, například (pokud zůstaneme v oblasti Linuxu) v Gnome Shellu, při vývoji ucelených mobilních aplikací a dokonce i v oblasti databází (CouchDB…). A právě při vývoji větších aplikací (dejme tomu o rozsahu deseti tisíc řádků a více) se ukazuje, že JavaScript nemusí být tím nejvhodnějším programovacím jazykem a bylo by lepší použít některý jiný vyšší programovací jazyk. Problém JavaScriptu spočívá především v tom, že není příliš robustní pro tvorbu skutečně rozsáhlých aplikací. Mnoho moderních webových aplikací je totiž založeno na jediné stránce s velkým objemem JavaScriptu a JS knihoven a pokud se vyžaduje komunikace se serverem, je provedena asynchronně s využitím AJAXu. Velká část funkcionality aplikace se tedy přenesla ze serveru na klienta. „Drobný zádrhel“ ovšem spočívá v tom, že není vůbec jednoduché prosadit nový programovací jazyk v tak decentralizované oblasti, jako jsou webové prohlížeče (i když několik pokusů zde bylo, například VB od Microsoftu či dále zmíněný Dart).

Tlaky na použití jiných vhodnějších programovacích jazyků vedly ke vzniku takzvaných transpřekladačů, což jsou překladače, výsledkem jejichž činnosti není strojový kód (jako u běžných překladačů), ale kód v jiném vyšším programovacím jazyce, v našem případě samozřejmě v JavaScriptu. Idea transpřekladačů není ve skutečnosti nijak nová, protože se podobné nástroje používaly již před mnoha lety například pro Fortran (přidání dalších jazykových konstrukcí), a i první verze jazyka C++ byly transformovány do Céčka. JavaScript je v současnosti cílovým jazykem hned několika dalších programovacích jazyků. Chronologicky seřazeno se jedná o jazyk CoffeeScript (2009), který do JS přidává některé vysokoúrovňové operace pro práci se seznamy atd., což prý průměrně vede k ušetření zhruba jedné třetiny řádků kódu. Dále pak existuje dnes již dosti známý jazyk Dart (2011, Google) taktéž překládaný do JS, i když existuje snaha podporovat tento jazyk přímo v prohlížečích. Novým jazykem v této oblasti je TypeScript (2012, MS) a do JS dokáže kód transformovat i transpřekladač jazyka Haxe (ten ovšem kromě toho podporuje i mnoho dalších cílových jazyků).

Poznámka: ve skutečnosti není JavaScript vůbec špatným jazykem a zejména pro tvorbu kratších aplikací se nejedná o špatnou volbu, což je asi jeden z důvodů, proč je podporován i v Gnome Shellu. Ovšem při pokusu o psaní robustních aplikací se začínají projevovat některé jeho nedostatky (problém se skutečnými jmennými prostory, chování smyčky for-each, objektový a typový systém …) a taktéž jeho „prototypový“ přístup některým vývojářům zvyklým na klasické OOP nemusí plně vyhovovat.

4. Základní vlastnosti ClojureScriptu

Tvůrci programovacího jazyka ClojureScript se mohli při jeho implementaci vydat dvěma směry. První směr spočívá v implementaci smyčky REPL programovacího jazyka Clojure přímo v JavaScriptu, takže by se aplikace psané v Clojure buď interpretovaly JavaScriptovým „enginem“, nebo by se transformovaly do JavaScriptu s využitím transpřekladače naprogramovaného taktéž v JavaScriptu. Toto řešení by tedy bylo z větší části postaveno přímo na programovacím jazyku JavaScript, což by však bylo poněkud paradoxní, když víme, že JavaScript nemusí být pro větší projekty tím nejvhodnějším řešením. Z tohoto důvodu se tvůrci ClojureScriptu rozhodli pro jiný postup – transpřekladač je naprogramován přímo v „nativním“ Clojure, což znamená, že pro jeho spuštění potřebujeme JVM a samozřejmě i samotný jazyk Clojure. Zbylá část nového jazyka, tj. makra a většina knihoven, je naprogramována přímo v ClojureScriptu, což znamená, že bylo možné se zcela vyhnout nutnosti mít nějaké zdrojové kódy napsané v nahrazovaném JavaScriptu.

ClojureScript v současnosti podporuje většinu základní funkcionality programovacího jazyka Clojure, včetně (nekonečných) sekvencí i čtyř strukturovaných datových typů – seznamů, vektorů, množin a map. K této základní funkcionalitě jsou dodávány knihovny, jejichž zdrojový kód se taktéž transformuje do JavaScriptu. Smyčka REPL je naprogramována v Clojure a dokáže překládat zadávané formy do JavaScriptu přímo v runtime, podobně jako v původním Clojure byl překlad prováděn do bajtkódu JVM. Aby však bylo možné zadanou formu (dejme tomu funkci) transformovat do JavaScriptu a posléze spustit, musí mít smyčka REPL možnost přístupu k interpretru JS. Ten je představován již zmíněným projektem Rhino. Kromě této základní smyčky REPL již vzniklo několik pokusů o implementaci REPL přímo ve webovém prohlížeči, což může mít velký dopad na rychlost vývoje a testování nových webových aplikací, podobně jako má existence smyčky REPL v původním Clojure velký dopad na vývoj či opravu „živých“ aplikací přímo na serveru, bez nutnosti jejich restartu.

5. Instalace překladače ClojureScriptu

V této kapitole si řekneme, jakým způsobem je možné získat zdrojové kódy ClojureScriptu a jak posléze tyto zdrojové kódy přeložit. ClojureScript s poměrně velkou pravděpodobností nebude na vašem systému k dispozici ve formě instalačního balíčku, proto je většinou nutné provést překlad vlastními silami, což však ve skutečnosti není příliš obtížné. Zdrojové kódy lze získat buď ve formě ZIP archivu vygenerovaného GitHubem, nebo (což je snazší) je možné získat poslední verzi zdrojových kódů přímo s využitím nástroje git (samozřejmě se předpokládá, že tento nástroj máte k dispozici). Postačuje se přemístit do adresáře, v němž se má celý projekt vytvořit a zapsat následující příkaz:

git clone git://github.com/clojure/clojurescript.git

Jakmile je vytvořena lokální adresářová struktura projektu, lze provést jeho překlad a následné otestování. Pro vlastní překlad je nutné mít nainstalováno JDK (OpenJDK…) alespoň ve verzi 6, a to z toho důvodu, že právě do této verze JDK byl přidán balíček Rhino, což je skriptovací engine určený pro programovací jazyk JavaScript (resp. jeho standard ECMA-262), který byl kompletně napsán v Javě a navíc byl uvolněn jako open-source. Překlad ClojureScriptu lze provést více způsoby, nejjednodušší je však použití shellového skriptu nazvaného bootstrap uloženého v adresáři script:

cd clojurescript
./script/bootstrap

V průběhu překladu dojde ke stažení dalších knihoven z Internetu, proto je vhodné sledovat, zda není downloading těchto souborů zablokován firewallem apod. Výsledkem překladu je několik archivů uložených v podadresáři lib.

Další informace o projektu Rhino (využitého například smyčkou REPL) lze nalézt na těchto stránkách:

 1. Rhino: JavaScript for Java
  http://www.mozilla.org/rhino
 2. JavaScript engine (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/JavaScript_engine
 3. Rhino (JavaScript engine)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Rhino_(JavaScript_engi­ne)
 4. Rhino: JavaScript for Java
  http://www.mozilla.org/rhino/
 5. Podpora skriptovacích jazyků v JDK6 a OpenJDK6
  http://www.root.cz/clanky/podpora-skriptovacich-jazyku-v-jdk6-a-openjdk6/
 6. Podpora skriptovacích jazyků v JDK6 a OpenJDK6 (2.část)
  http://www.root.cz/clanky/podpora-skriptovacich-jazyku-v-jdk6-a-openjdk6–2-cast/
 7. Podpora skriptovacích jazyků v JDK6 a OpenJDK6 (3.část)
  http://www.root.cz/clanky/podpora-skriptovacich-jazyku-v-jdk6-a-openjdk6–3-cast/
 8. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform
  http://jcp.org/en/jsr/detail?id=223
 9. JSR 292: Supporting Dynamically Typed Languages on the JavaTM Platform
  http://jcp.org/en/jsr/detail?id=292

6. Překlad programů z příkazové řádky a z REPL

Pokud se překlad transpřekladače ClojureScriptu podařil, můžeme si vyzkoušet provést transformaci zdrojového kódu naprogramovaného v Clojure do JavaScriptu. Nejprve je zapotřebí vytvořit soubor obsahující nějaký jednoduchý zdrojový text. Bude se jednat o soubor s názvem test.cljs, jenž bude obsahovat jediný řádek kódu:

(println "Hello world!")

Překlad, či přesněji řečeno transformaci tohoto zdrojového textu do JavaScriptu, lze provést nejjednodušeji z příkazové řádky nástrojem cljsc, který se nachází v podadresáři bin:

$ ./bin/cljsc test.cljs > test.js

Pokud skončí překlad/transformace s chybou, je nutné zkontrolovat, zda se v podadresáři lib nacházejí všechny potřebné knihovny – clojure*.jar, rhino.jar atd.

Alternativně lze tomuto nástroji předat i další parametry. V následujícím příkladu je zapnuta optimalizace výsledného JavaScriptového kódu prováděná přes Google Closure (Closure, nikoli Clojure – zde je shoda jmen v podstatě jen náhodná):

$ ./bin/cljsc test.cljs '{:optimizations :advanced}' > test.js

Při vývoji je mnohdy výhodné spustit překlad přímo ze smyčky REPL. I to je samozřejmě možné, postačuje zavolat funkci build ze jmenného prostoru cljsc:

(cljsc/build "test.cljs" {:optimizations :advanced :output-to "test.js"})

7. Použití přeložených skriptů na webové stránce

V dalším demonstračním příkladu bude ukázán překlad a následné použití přeloženého skriptu na webové stránce. Použijeme poněkud komplikovanější zdrojový text, v němž je deklarována funkce nazvaná hello_world, která se nachází ve jmenném prostoru hello. Povšimněte si, že se ve jméně této funkce nepoužívá pomlčka, jak je tomu v LISPovských jazycích zvykem, protože by došlo k problémům při následném volání transformované funkce z JavaScriptu. Dále je u této funkce nastaven atribut export:

; vytvoreni noveho jmenneho prostoru
(ns hello)
 
; deklarace funkce hello_world ve jmennem prostoru hello
(defn ^:export hello_world [message]
 (str "Hello " message))

Překlad se opět provede s využitím nástroje ./bin/cljsc; výsledné skripty by měly být uloženy v podadresáři out (pokud neexistuje, je tento adresář automaticky vytvořen). Vytvořený skript lze otestovat přímo na webové stránce, kde je pouze zapotřebí upravit cesty v případě, že bude stránka umístěna na serveru (ovšem nejjednodušší je stránku prostě vytvořit tam, kde jsou uloženy skripty a přímo ji otevřít v prohlížeči):

<html>
 
  <head>
    <title>ClojureScript test</title>
    <script type="text/javascript" src="out/goog/base.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="hello.js"></script>
    <script type="text/javascript">goog.require('hello');</script>
  </head>
 
  <body>
    <h1>ClojureScript test</h1>
    <script type="text/javascript">
      alert(hello.hello_world("ClojureScript"));
    </script>
  </body>
 
</html>

8. Clojure na straně klienta i na straně serveru

Díky existenci ClojureScriptu je možné programovací jazyk Clojure využít jak na straně klienta, tak i na straně serveru. To může programátorům ulehčit vývoj, protože je například možné jak na serveru, tak i na klientu použít stejné datové struktury založené na seznamech, vektorech, množinách a mapách. Teoreticky by taktéž bylo možné implementovat například agenty na serveru, kteří by čekali na událost vzniklou ve webovém prohlížeči, ovšem namísto ručního programování je vhodnější využít již hotovou funkcionalitu nabízenou například knihovnou ClojureScript One, jejíž zdrojové kódy jsou dostupné na adrese https://github.com/brento­nashworth/one. Možnostmi nabízenými touto knihovnou se možná budeme zabývat v některém z dalších pokračování tohoto seriálu.

9. Odkazy na Internetu

 1. ClojureScript One: Index
  http://clojurescriptone.com/in­dex.html
 2. ClojureScript One: Documentation
  http://clojurescriptone.com/do­cumentation.html
 3. ClojureScript One: Wiki
  https://github.com/brento­nashworth/one/wiki
 4. ClojureScript: Quick Start
  https://github.com/clojure/clo­jurescript/wiki/Quick-Start
 5. Getting Started with ClojureScript (and FW/1)
  http://corfield.org/entry/getting-started-with-clojurescript-and-fw-1
 6. First ClojureScript experiences: using Raphaël
  http://maurits.wordpress.com/2012/02/13/fir­st-clojurescript-experiences-using-raphael/
 7. Raphaël-JavaScript Library
  http://raphaeljs.com/
 8. A detailed installation Guide for VimClojure 2.2
  http://www.duenas.at/new_ho­mepage/vimclojure
 9. VimClojure : A filetype, syntax and indent plugin for Clojure
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2501
 10. Nailgun server
  http://www.martiansoftware­.com/nailgun/background.html
 11. SLIME (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/SLIME
 12. slime.vim
  http://s3.amazonaws.com/mps/slime.vim
 13. Textový editor Vim jako IDE: 1. část
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide/
 14. Textový editor Vim jako IDE: 2. část
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-2-cast/
 15. Textový editor Vim jako IDE: 3. část (omni completion)
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-3-cast/
 16. Textový editor Vim jako IDE: 4. část
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-4-cast/
 17. Textový editor Vim jako IDE: 5. část
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-5-cast/
 18. Textový editor Vim jako IDE: 6. část – Vim Script
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-6-cast-vim-script/
 19. Textový editor Vim jako IDE: 7. část – Vim Script
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-7-cast-vim-script/
 20. Textový editor Vim jako IDE: 8. část
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-8-cast/
 21. Textový editor Vim jako IDE: 9. část – pluginy Netrw a snipMate
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-9-cast-pluginy-netrw-a-snipmate/
 22. Textový editor Vim jako IDE: 10. část – různé tipy a triky
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-10-cast-ruzne-tipy-a-triky/
 23. Přenos textů mezi Vimem a dalšími aplikacemi
  http://www.root.cz/clanky/prenos-textu-mezi-vimem-a-dalsimi-aplikacemi/
 24. Textový editor Vim: konfigurace pravítka a stavového řádku
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-12-cast-konfigurace-pravitka-a-stavoveho-radku/
 25. Textový editor Vim: automatické formátování textů
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-14-cast-automaticke-formatovani-textu/
 26. Textový editor Vim: automatické formátování textů
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-automaticke-formatovani-textu-dokonceni/
 27. Textový editor Vim: editace XML a HTML
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-15-cast-editace-xml-a-html/
 28. Textový editor Vim: kooperace mezi Vimem a skripty
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-16-cast-kooperace-mezi-vimem-a-skriptovacimi-jazyky/
 29. Textový editor Vim: kooperace mezi Vimem a jazykem Perl
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-17-cast-kooperace-mezi-vimem-a-jazykem-perl/
 30. Textový editor Vim: konfigurace a překlad Vimu
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide-18-cast-konfigurace-a-preklad-vimu/
 31. Counterclockwise
  http://code.google.com/p/cou­nterclockwise/
 32. Clojure IDEs – The Grand Tour
  http://www.bestinclass.dk/in­dex.clj/2010/03/clojure-ides-the-grand-tour-getting-started.html
 33. Light Table – a new IDE concept
  http://www.chris-granger.com/2012/04/12/light-table---a-new-ide-concept/
 34. SICP (The Structure and Interpretation of Computer Programs)
  http://mitpress.mit.edu/sicp/
 35. Pure function
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Pure_function
 36. Funkcionální programování
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Funkcionální_programová­ní
 37. Čistě funkcionální (datové struktury, jazyky, programování)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Čistě_funkcionální
 38. Clojure Macro Tutorial (Part I, Getting the Compiler to Write Your Code For You)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-i-getting.html
 39. Clojure Macro Tutorial (Part II: The Compiler Strikes Back)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-compiler.html
 40. Clojure Macro Tutorial (Part III: Syntax Quote)
  http://www.learningclojure­.com/2010/09/clojure-macro-tutorial-part-ii-syntax.html
 41. Tech behind Tech: Clojure Macros Simplified
  http://techbehindtech.com/2010/09/28/clo­jure-macros-simplified/
 42. Fatvat – Exploring functional programming: Clojure Macros
  http://www.fatvat.co.uk/2009/02/clo­jure-macros.html
 43. Eulerovo číslo
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Eulerovo_číslo
 44. List comprehension
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_comprehension
 45. List Comprehensions in Clojure
  http://asymmetrical-view.com/2008/11/18/list-comprehensions-in-clojure.html
 46. Clojure Programming Concepts: List Comprehension
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Clojure_Programming/Con­cepts#List_Comprehension
 47. Clojure core API: for macro
  http://clojure.github.com/clo­jure/clojure.core-api.html#clojure.core/for
 48. cirrus machina – The Clojure for macro
  http://www.cirrusmachina.com/blog/com­ment/the-clojure-for-macro/
 49. Clojure.org: Clojure home page
  http://clojure.org/downloads
 50. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 51. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 52. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 53. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 54. A Couple of Clojure Agent Examples
  http://lethain.com/a-couple-of-clojure-agent-examples/
 55. Clojure – Functional Programming for the JVM
  http://java.ociweb.com/mar­k/clojure/article.html
 56. Clojure quick reference
  http://faustus.webatu.com/clj-quick-ref.html
 57. 4Clojure
  http://www.4clojure.com/
 58. ClojureDoc
  http://clojuredocs.org/
 59. Clojure (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 60. Clojure (Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 61. Riastradh's Lisp Style Rules
  http://mumble.net/~campbe­ll/scheme/style.txt
 62. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 63. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 64. Java Virtual Machine Support for Non-Java Languages
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/technotes/gui­des/vm/multiple-language-support.html
 65. New JDK 7 Feature: Support for Dynamically Typed Languages in the Java Virtual Machine
  http://java.sun.com/develo­per/technicalArticles/Dyn­TypeLang/
 66. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform
  http://jcp.org/en/jsr/detail?id=223
 67. JSR 292: Supporting Dynamically Typed Languages on the JavaTM Platform
  http://jcp.org/en/jsr/detail?id=292
 68. Java 7: A complete invokedynamic example
  http://niklasschlimm.blog­spot.com/2012/02/java-7-complete-invokedynamic-example.html
 69. InvokeDynamic: Actually Useful?
  http://blog.headius.com/2007/01/in­vokedynamic-actually-useful.html
 70. A First Taste of InvokeDynamic
  http://blog.headius.com/2008/09/first-taste-of-invokedynamic.html
 71. Java 6 try/finally compilation without jsr/ret
  http://cliffhacks.blogspot­.com/2008/02/java-6-tryfinally-compilation-without.html
 72. An empirical study of Java bytecode programs
  http://www.mendeley.com/research/an-empirical-study-of-java-bytecode-programs/
 73. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 74. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 75. Control Flow in the Java Virtual Machine
  http://www.artima.com/under­thehood/flowP.html
 76. Root.cz: Využití komprimovaných ukazatelů na objekty v JVM
  http://www.root.cz/clanky/vyuziti-komprimovanych-ukazatelu-na-objekty-v-nbsp-jvm/
 77. Root.cz: JamVM aneb alternativa k HotSpotu nejenom pro embedded zařízení a chytré telefony
  http://www.root.cz/clanky/jamvm-aneb-alternativa-k-hotspotu-nejenom-pro-embedded-zarizeni-tablety-a-chytre-telefony/
 78. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 79. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 80. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 81. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 82. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 83. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 84. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 85. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 86. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 87. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 88. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 89. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 90. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 91. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 92. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 93. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 94. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 95. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 96. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 97. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 98. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 99. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 100. FindBugs
  http://findbugs.sourceforge.net/
 101. GNU Classpath
  www.gnu.org/s/classpath/
 102. Java VMs Compared
  http://bugblogger.com/java-vms-compared-160/
 103. JSRs: Java Specification Requests – JSR 223: Scripting for the Java Platform
  http://www.jcp.org/en/jsr/de­tail?id=223
 104. Scripting for the Java Platform
  http://java.sun.com/develo­per/technicalArticles/J2SE/Des­ktop/scripting/
 105. Scripting for the Java Platform (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Scripting_for_the_Java_Plat­form
 106. Java Community Process
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Java_Specification_Requ­est
 107. Java HotSpot VM Options
  http://www.oracle.com/technet­work/java/javase/tech/vmop­tions-jsp-140102.html
 108. Great Computer Language Shootout
  http://c2.com/cgi/wiki?Gre­atComputerLanguageShootout
 109. Java performance
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Java_performance
 110. Trying the prototype
  http://mail.openjdk.java.net/pi­permail/lambda-dev/2010-August/002179.html
 111. Better closures (for Java)
  http://blogs.sun.com/jrose/en­try/better_closures
 112. Lambdas in Java: An In-Depth Analysis
  http://www.infoq.com/articles/lambdas-java-analysis
 113. Class ReflectiveOperationException
  http://download.java.net/jdk7/doc­s/api/java/lang/Reflective­OperationException.html
 114. Scala Programming Language
  http://www.scala-lang.org/
 115. Run Scala in Apache Tomcat in 10 minutes
  http://www.softwaresecret­weapons.com/jspwiki/run-scala-in-apache-tomcat-in-10-minutes
 116. Fast Web Development With Scala
  http://chasethedevil.blog­spot.cz/2007/09/fast-web-development-with-scala.html
 117. Top five scripting languages on the JVM
  http://www.infoworld.com/d/developer-world/top-five-scripting-languages-the-jvm-855
 118. Proposal: Indexing access syntax for Lists and Maps
  http://mail.openjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/001108.html
 119. Proposal: Elvis and Other Null-Safe Operators
  http://mail.openjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/000047.html
 120. Java 7 : Oracle pushes a first version of closures
  http://www.baptiste-wicht.com/2010/05/oracle-pushes-a-first-version-of-closures/
 121. Groovy: An agile dynamic language for the Java Platform
  http://groovy.codehaus.org/Operators
 122. Better Strategies for Null Handling in Java
  http://www.slideshare.net/Step­han.Schmidt/better-strategies-for-null-handling-in-java
 123. Control Flow in the Java Virtual Machine
  http://www.artima.com/under­thehood/flowP.html
 124. Java Virtual Machine
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Java_virtual_machine
 125. ==, .equals(), compareTo(), and compare()
  http://leepoint.net/notes-java/data/expressions/22com­pareobjects.html
 126. New JDK7 features
  http://openjdk.java.net/pro­jects/jdk7/features/
 127. Project Coin: Bringing it to a Close(able)
  http://blogs.sun.com/darcy/en­try/project_coin_bring_clo­se
 128. CloseableFinder source code
  http://blogs.sun.com/darcy/re­source/ProjectCoin/Closea­bleFinder.java
 129. Joe Darcy blog about JDK
  http://blogs.sun.com/darcy
 130. Java 7 – more dynamics
  http://www.baptiste-wicht.com/2010/04/java-7-more-dynamics/
 131. New JDK 7 Feature: Support for Dynamically Typed Languages in the Java Virtual Machine
  http://java.sun.com/develo­per/technicalArticles/Dyn­TypeLang/index.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.