Hlavní navigace

Programovací jazyk Clojure 9: validátory, pozorovatelé a kooperace mezi Clojure a Javou

7. 8. 2012
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o programovacím jazyce Java i o virtuálním stroji Javy se již podeváté budeme zabývat popisem jazyka Clojure postaveného nad JVM. Dnes se seznámíme s takzvanými validátory (validators), hlídači/pozorovateli (watchers) a taktéž způsobem kooperace mezi jazykem Clojure a jazykem Java.

Obsah

1. Krátké zopakování z minula: identity, stavy a reference v programovacím jazyku Clojure

2. Příklad změny stavu identity – tři verze jednoduchého čítače

3. Validátory: validators

4. Demonstrační příklady na použití validátorů

5. Pozorovatelé/hlídači: watchers

6. Kooperace mezi programovacími jazyky Clojure a Java

7. Volání konstruktorů

8. Volání metod javovských objektů

9. Odkazy na Internetu

1. Krátké zopakování z minula: identity, stavy a reference v programovacím jazyku Clojure

V minulé části seriálu o Javě i o virtuálním stroji Javy jsme se zabývali technikami, které se v programovacím jazyku Clojure (postaveným nad JVM) používají pro nastavení a změnu stavu v běžící aplikaci. Z čistě teoretického pohledu by sice změna stavu aplikace ve funkcionálních jazycích neměla být vůbec umožněna, čímž by se mimochodem do značné míry vyřešil problém s paralelizací (a s ní souvisejícími deadlocky), ovšem v praxi je většinou nutné se umět se změnou stavu vypořádat takovým způsobem, aby se jednalo o činnost, která je provedena za přesně stanovených podmínek (viz též programovací jazyk Haskell, v němž jsou pro tento účel použité monády, které jsou z teoretického hlediska velmi čistým řešením tohoto problému, ovšem odlišným od řešení, ke kterému se přiklonil Rich Hickey v případě jazyka Clojure).

Kvůli podpoře změny stavu za přesně stanovených podmínek se v programovacím jazyku Clojure zcela záměrně nepoužívá koncept běžných proměnných, které se mohou měnit kdykoli a v jakémkoli vlákně (kde je proměnná viditelná) a namísto toho se zavedl koncept takzvaných identit, které mohou v různém čase běhu aplikace nabývat různých stavů, přičemž se zde pojmem stav označují hodnoty libovolného neměnitelného datového typu (do této kategorie ostatně spadají všechny datové typy nabízené přímo jazykem Clojure). S identitami a jejich stavy se v Clojure pracuje pomocí takzvaných referencí. Změna stavů identit může být provedena buď koordinovaně (v transakci, s využitím softwarově řízené transakční paměti) či naopak nezávisle na ostatních identitách. Koordinovanou změnu stavu umožňují reference typu ref, nezávislou změnu stavu pak reference typu atom a agent.

Změna, resp. změny stavů identit se taktéž odlišují v tom, že mohou být provedeny buď synchronně či asynchronně – opět v závislosti na potřebách konkrétní vyvíjené aplikace. Synchronní změna stavu identit je provedena ihned a tudíž přímo ve vláknu, které tuto změnu provádí (synchronní a současně i nezávislá změna stavu identity je tedy z hlediska vývojáře prakticky totožná se změnou hodnoty proměnné). Naopak asynchronní změna stavu identit(y) nemusí být provedena ihned, ale někdy v blíže neurčené budoucnosti. To znamená, že asynchronní změnu je možné implementovat v jiném vlákně. Synchronní změna stavu je provedena v případě použití referencí typu ref a atom, asynchronní změna stavu identit je prováděna v případě využití referencí typu agent:

Jméno Var Ref Atom Agent
Změna stavu synchronní synchronní synchronní asynchronní
Typ změny lokální, v rámci jednoho vlákna koordinovaná nezávislá nezávislá
Podpora transakcí ne ano ne ne

2. Příklad změny stavu identity – tři verze jednoduchého čítače

Pokud se programovací jazyk Clojure učí vývojář, který již pracoval v nějakém jiném programovacím jazyce, ať již se jedná o jazyk funkcionální či imperativní, může mu koncept identit, jejich stavů a referencí použitých pro přístup ke stavům identit připadat v některých případech zbytečně složitý a omezující (například mu může vadit nutnost použití transakcí či nutnost dereferencování hodnot při čtení stavu). To je ovšem ve skutečnosti vlastnost a nikoli chyba v návrhu Clojure, protože ve chvíli, kdy by vývojáři mohli používat běžné proměnné a měnit tak jejich stavy prakticky kdykoli, vytratila by se jedna z předností tohoto programovacího jazyka, tj. do značné míry bezproblémový návrh paralelních programů. Pro určitou analogii nemusíme chodit daleko – zavedení silného typového systému taktéž programátory do určité míry omezuje oproti systému slabě typovému, ale výhody silného typového systému nakonec ve většině případů převažují, a to nezávisle na tom, zda je typová kontrola prováděna staticky či dynamicky.

Podívejme se nyní na jednoduchý problém a některé způsoby jeho řešení. Jedná se o implementaci čítače, který má nějakou počáteční hodnotu (pro jednoduchost nulu) a existuje operace pro zvýšení jeho hodnoty a samozřejmě pro přečtení jeho hodnoty. Nejjednodušší implementace čítače by spočívala ve využití reference typu var, což je referenční typ, který se nejvíce přibližuje chápání běžné proměnné v dalších programovacích jazycích. Pokud má však být čítač vytvořen tak, aby ho bylo možné použít ve více vláknech, je vhodnější ho implementovat buď jako atom nebo jako referenci typu ref, jejíž hodnota se zvyšuje v transakci. Podívejme se nejprve na řešení využívající referenci typu atom:

; vytvoření čítače
(def counter (atom 0))
 
; jeden ze způsobů zvýšení hodnoty čítače
(swap! counter + 1)
(swap! counter inc)
 
; přečtení hodnoty čítače
@counter

Použití softwarově řízené transakční paměti pro implementaci čítače sice vypadá jako kanón na vrabce, ale může mít v některých případech své opodstatnění, například tehdy, pokud se v transakci nějak pracuje s aktuální hodnotou čítače:

; vytvoření čítače
(def counter (ref 0))
 
; jeden ze způsobů zvýšení hodnoty čítače
(dosync (
  (alter counter +1))
 
(dosync (
  (alter counter inc))
 
; přečtení hodnoty čítače
@counter

Jako malou kuriozitu si můžeme ukázat i použití agentů, ovšem změna hodnoty čítače je v tomto případě provedena asynchronně v jiném vláknu, což znamená, že při čtení hodnoty čítače (přes dereferencování) se musí vlákna opět sesynchronizovat. To je pochopitelně náročnější, než pouhé atomické přičtení jedničky. Jedná se však pouze o demonstrační příklad:

; vytvoření čítače
(def counter (agent 0))
 
; jeden ze způsobů zvýšení hodnoty čítače
(send counter + 1)
(send counter inc)
; přečtení hodnoty čítače
@counter

Vážený čtenář již asi odhadl, že v tomto případě je nejlepší a z implementačního hlediska i nejefektivnější pro implementaci čítače použít referenci typu atom, proto si ukažme, jak by se dal čítač jednoduše implementovat s využitím uzávěru (closure):

; funkce counter a s ni "uzavrena" hodnota n
(let
  [n (atom 0)]
  (defn counter
    []
    (swap! n inc)))
 
user=> (counter)
1
user=> (counter)
2
user=> (counter)
3

3. Validátory: validators

Prozatím jsme si popsali pouze čtyři typy operací, které lze s referencemi všech čtyř typů provádět. Jednalo se zejména o vlastní vytvoření nové reference. Dále pak o nastavení reference na určitou hodnotu, resp. přesněji řečeno změnu stavu identity. Třetí operací byla změna hodnoty reference takovým způsobem, že se na stávající hodnotu aplikovala nějaká funkce a poslední popsanou operací bylo získání aktuální hodnoty reference s využitím dereferencování. Všechny čtyři typy operací nad všemi čtyřmi referenčními typy jsou vypsány v následující tabulce:

Typ Var Ref Atom Agent
Vytvoření (def name value) (ref value) (atom value) (agent value)
Nastavení hodnoty (set! name value) (ref-set ref value) (reset! atom value) ×
Aplikace funkce × (alter ref funkce) (swap! atom funkce) (send agent funkce)
Čtení hodnoty name @ref @ref @ref

Ovšem zajímavé a možná i poněkud překvapivé je to, že operací prováděných s referenčními typy existuje ještě větší množství, na rozdíl od běžných proměnných, které lze jen nastavit či přečíst k nim přiřazenou hodnotu. Velmi užitečné mohou být takzvané validátory (validators). Tímto slovem jsou v programovacím jazyku Clojure označeny funkce, které se volají ve chvíli, kdy se Clojure snaží změnit stav identity. V tomto okamžiku je možné s využitím validátoru zajistit kontrolu nad tím, že stav nebude nastaven na nějakou nepovolenou hodnotu. Obecně by validátor měl být implementován pomocí funkce bez vedlejších efektů (neměl by se tedy například měnit stav běžícího programu), který v případě, že je nový stav v pořádku, vrátí pravdivostní hodnotu true a v případě, že nastavovaná hodnota je z libovolného pohledu neakceptovatelná, vrátí buď false, nebo se vyvolá výjimka. Validátor se pro libovolnou referenci registruje pomocí funkce set-validator!, což si ukážeme na demonstračních příkladech uvedených ve čtvrté kapitole.

Možnost využití validátorů představuje jednu z variant, jak do vytvářeného programového kódu přidat detekci potenciálně chybových stavů programu. Důležité je taktéž chování Clojure v případě, že již při registraci validátoru je aktuální stav identity nastaven na hodnotu, kterou by validátor měl vyhodnotit jako neakceptovatelnou – v tomto případě se ihned vyvolá výjimka a validátor není zaregistrován, popř. zůstane zaregistrován původní validátor (pokud ovšem nějaký validátor předtím existoval). Zrušení registrovaného validátoru je snadné – funkci set-validator! postačuje namísto skutečné funkce předat pouze hodnotu nil, nezávisle na tom, zda nějaký validátor byl či nebyl zaregistrován.

4. Demonstrační příklady na použití validátorů

V této kapitole si ukážeme způsob použití validátorů. Jak již bylo řečeno v předchozím textu, je možné validátory použít na libovolný typ reference, ovšem my se budeme zabývat jejich použitím společně s referenčními typy ref, atom a agent, protože u referenčního typu ref je použití validátorů omezeno na lokální vazby, nikoli na vazby vytvořené na globální úrovni. V prvním demonstračním příkladu je validátor nastaven na kontrolu referenčního typu ref takovým způsobem, že se kontroluje, zda je nová hodnota sudým číslem:

; vytvoření reference typu ref
user=> (def x (ref 42))
#'user/x
 
; nastavení validátoru pro tuto referenci
user=> (set-validator! x (fn [val] (even? val)))
nil
 
; otestujeme, zda validátor skutečně funguje:
; - nastavení nové hodnoty
user=> (dosync (ref-set x 10))
10
 
; - změna hodnoty
user=> (dosync (alter x + 10))
20
 
; nastavení nevalidní hodnoty
user=> (dosync (alter x + 1))
IllegalStateException Invalid reference state clojure.lang.ARef.validate (ARef.java:33)
 

V posledním případě validátor správně zachytil pokus o změnu stavu identity na hodnotu, která není sudá. Ovšem kontrola se provádí „vně“ transakce, tudíž je možné uvnitř transakce přechodně nastavit i špatnou hodnotu bez toho, aby se nahlásila chyba (opět se zde tedy uplatňují pravidla ACID):

; vytvoření reference typu ref
user=> (def x (ref 42))
#'user/x
 
; nastavení validátoru pro tuto referenci
user=> (set-validator! x (fn [val] (even? val)))
nil
 
; dvojí změna hodnoty uvnitř transakce je OK
; i když "mezistav" je špatný
user=> (dosync (alter x + 1) (alter x + 1))
12

Ve druhém demonstračním příkladu je ukázáno použití validátoru pro referenční typ atom:

; vytvoření reference typu atom
user=> (def my-atom (atom 42))
#'user/my-atom
 
; funkce použitá validátorem
user=> (defn positive? [val] (> val 0))
#'user/positive?
 
; nastavení validátoru
user=> (set-validator! my-atom (fn [val] (positive? val)))
nil
 
; test funkce validátoru
; - nastavení nové hodnoty
user=> (reset! my-atom 20)
20
 
; - nastavení špatné hodnoty
user=> (reset! my-atom 0)
IllegalStateException Invalid reference state clojure.lang.ARef.validate (ARef.java:33)
 
; test funkce validátoru
; - změna hodnoty
user=> (swap! my-atom + 2)
23
 
; změna NA špatnou hodnotu
user=> (swap! my-atom - 1000)
IllegalStateException Invalid reference state clojure.lang.ARef.validate (ARef.java:33)

Podobně je tomu v případě, že je validátor použit pro referenční typ agent:

; vytvoření reference typu agent
user=> (def my-agent (agent 42))
#'user/my-agent
 
; nastavení validátoru
user=> (set-validator! my-agent (fn [x] (even? x)))
nil
 
; test funkce validátoru
; - změna hodnoty
user=> (send my-agent + 10)
#<Agent@e3849c: 52>
 
; nastavila se nová hodnota?
user=> @my-agent
52
 
; test funkce validátoru
; - pokus o nastavení špatné hodnoty
user=> (send my-agent + 1)
#<Agent@e3849c: 52>
; ok, validátor změnu hodnoty povolil
 
; nastavila se nová hodnota?
user=> @my-agent
52
; nikoli, protože validátor to nepovolil

5. Pozorovatelé/hlídači: watchers

Kromě validátorů popsaných v předchozích dvou kapitolách je možné ke každé referenci zaregistrovat i libovolné množství takzvaných pozorovatelů či hlídačů (watcher) – použití slova „pozorovatel“ je možná v tomto případě vhodnější, protože „hlídač“ evokuje nějaký subjekt, který dokáže vyvolat nějakou další událost, což však v jazyce Clojure neplatí. Podobně jako v případě validátorů je i pozorovatel implementován nějakou funkcí bez vedlejších efektů, která je zavolána tehdy, pokud se změní hodnota nějaké reference (= stav identity). Zatímco však validátor vykonával nějakou aktivní roli a zasahoval tak do procesu změny stavu hodnoty, u pozorovatelů se očekává, že budou v tomto ohledu pasivní, tj. že například pouze zaznamenají, že ke změně stavu hodnoty došlo. Navíc je umožněno, aby pro jednu referenci bylo zaregistrováno větší množství pozorovatelů, které se od sebe odlišují pomocí unikátního klíče (ten je pozorovateli předán při každém jeho zavolání). Třetím rozdílem je to, že pozorovatel při svém zavolání získá jak starou hodnotu reference, tak i hodnotu novou a dokonce může být zavolán i několikrát – to v případě opakování transakcí.

Ukažme si opět několik demonstračních příkladů. Ve všech příkladech bude ve funkci pozorovatele použita funkce on-change vypsaná níže, která sice při striktním pohledu není bez vedlejších efektů, ale vedlejším efektem ve skutečnosti není změna stavu programu, ale pouze výpis textu na standardní výstup, což můžeme akceptovat:

(defn on-change
  [key identity old-val new-val]
  (println (str "Old value: " old-val))
  (println (str "New value: " new-val)))

Nejprve si ukážeme chování pozorovatele u referenčního typu ref:

; vytvoření reference typu ref
user=> (def x (ref 42))
#'user/x
 
; registrace pozorovatele
user=> (add-watch x "watch-1" on-change)
#<Ref@1e903d5: 42>
 
; změna hodnoty reference v transakci
user=> (dosync (alter x + 1 ))
Old value: 42
New value: 43
43
 
; dvojí změna hodnoty reference v transakci
user=> (dosync (alter x + 1) (alter x - 1))
Old value: 43
New value: 43
43
 
; odstranění pozorovatele
user=> (remove-watch x "watch-1")
#<Ref@1e903d5: 43>
; změna hodnoty reference v transakci
user=> (dosync (alter x + 1))
44

Ve druhém demonstračním příkladu jsou k referenčnímu typu atom zaregistrováni dva pozorovatelé (zde pro jednoduchost představováni shodnou funkcí):

; vytvoření reference typu atom
user=> (def my-atom (atom 42))
#'user/my-atom
 
; registrace prvního pozorovatele
user=> (add-watch my-atom "watch-1" on-change)
#<Atom@1ee148b: 42>
 
; registrace druhého pozorovatele
user=> (add-watch my-atom "watch-2" on-change)
#<Atom@1ee148b: 42>
 
; změna hodnoty reference v transakci
user=> (reset! my-atom 0)
Old value: 42
New value: 0
Old value: 42
New value: 0
0
 
; přečtení hodnoty - dereference
user=> @my-atom
0

Nyní oba pozorovatele odstraníme:

; vytvoření reference typu agent
user=> (remove-watch my-atom "watch-1")
#<Atom@1ee148b: 0>
 
user=> (remove-watch my-atom "watch-2")
#<tom@1ee148b: 0>
 
; nastavení nové hodnoty již není sledováno
user=> (reset! my-atom 99)
99

6. Kooperace mezi programovacími jazyky Clojure a Java

Zajímavé je, že i když je tento článek již devátým článkem, který vychází v cyklu o novém programovacím jazyce, prozatím jsme si popsali jen poměrně velmi malé množství funkcí, speciálních forem a maker, které se nachází ve standardních knihovnách Clojure. To je způsobeno dvěma fakty. První příčinou je to, že mnohé již popsané funkce je možné aplikovat na různé datové typy, typicky na seznamy, vektory, množiny a někdy též mapy. Navíc se řetězce považují za sekvence znaků, tudíž je mnoho těchto funkcí snadno aplikovatelných i na řetězce. Tento přístup je pro funkcionální jazyky do značné míry typický: nabídnou vývojářům pouze několik univerzálních datových typů a k nim příslušné univerzální funkce (s trochou nadsázky dokonce můžeme říct, že pravý opak představuje klasický objektově-orientovaný přístup s funkcemi/metodami dostupnými pouze pro určitý specifický datový typ – třídu, resp. pro její instance – tím nechci říci, že by OOP přístup byl špatný, má však odlišné uplatnění a dnes se zneužívá i tam, kde není vhodný).

Druhá příčina tohoto stavu je prozaičtější – vzhledem k tomu, že původní implementace jazyka Clojure byla naprogramována přímo pro virtuální stroj Javy (JVM) a programy psané v Clojure jsou překládány do Javovského bajtkódu, bylo by vlastně zbytečné a kontraproduktivní se znovu pokoušet o novou implementaci všech knihoven, které tvoří jak součást Java SE API, tak i externích knihoven a frameworků. Jednalo by se totiž jak o mrhání času vývojářů Clojure (vyvinout a udržovat ucelenou knihovnu skutečně není tak jednoduché, jak se na začátku vývoje může zdát), tak i času programátorů, kteří by chtěli Clojure používat, protože by se museli učit nové API. Tento stav byl sice narušen tím, že Clojure je dnes možné překládat i do JavaScriptu, to však můžeme považovat pouze za indikaci toho, že se začíná jednat o v určitých kruzích dosti populární programovací jazyk (navíc je jeho použití na webu vhodné, například kvůli existenci agentů atd.). V následujících dvou kapitolách si popíšeme první část rozhraní Clojure-Java. Bude se jednat o způsob práce s Javovskými třídami v Clojure.

7. Volání konstruktorů

Při konstrukci instancí javovských tříd i při přístupu k atributům a metodám objektů se v programovacím jazyce Clojure využívá několik speciálních forem. První z těchto forem nese jméno new a způsob jejího použití již vyplývá ze samotného názvu této speciální formy: slouží pro vytvoření instance libovolné javovské třídy, přesněji řečeno takové třídy, u níž lze instance vytvářet. Podívejme se na několik demonstračních příkladů, které použití tohoto makra ozřejmí:

; prázdný řetězec
user=> (new String)
""
 
; řetězec inicializovaný literálem
user=> (new String "Hello world")
"Hello world"
 
; vytvoření instance třídy java.util.Date
; (vytvoří se s aktuálním datem)
user=> (new java.util.Date)
#inst "2012-08-06T21:02:23.348-00:00"
 
; vytvoření instance třídy java.awt.Color
user=> (new java.awt.Color 0.0 1.0 0.0)
#<Color java.awt.Color[r=0,g=255,b=0]>
 
; pokus o zavolání neexistujícího konstruktoru
user=> (new Integer)
CompilerException java.lang.IllegalArgumentException: No matching ctor found for class java.lang.Integer, compiling:(NO_SOURCE_PATH:6)
 
; tento příklad je ovšem již v pořádku
user=> (new Integer 42)
42
 
; ve speciální formě new lze samozřejmě volat i jiné funkce
user=> (new Integer (* 6 7))
42

8. Volání metod javovských objektů

Druhou důležitou speciální formou je forma s prostým názvem . (tečka). Jedná se skutečně o korektní jméno (identifikátor), o čemž se můžeme snadno přesvědčit zavoláním makra doc s předáním tečky jako parametru tohoto makra:

user=> (doc .)
-------------------------
.
 (.instanceMember instance args*)
 (.instanceMember Classname args*)
 (Classname/staticMethod args*)
 Classname/staticField
Special Form
 The instance member form works for both fields and methods.
 They all expand into calls to the dot operator at macroexpansion time.
 
 Please see http://clojure.org/java_interop#dot
nil

Speciální forma . se používá pro volání metod, popř. pro přístup k atributům objektů. Opět se podívejme na několik příkladů:

; ekvivalent příkazu Integer.valueOf("42");
user=> (. Integer valueOf "42")
42
 
; ekvivalent příkazu Float.MAX_VALUE;
user=> (. Float MAX_VALUE)
3.4028235E38
 
; ekvivalent příkazu Boolean.TRUE;
user=> (. Boolean TRUE)
true
 
; přístup ke konstantnímu atributu
user=> (. Math PI)
3.141592653589793

Namísto přímého uvedení jména třídy je možné uvést i jméno navázané na instanci nějakého objektu:

user=> (def my-string "Hello world")
#'user/my-string
 
user=> (. my-string length)
11
 
user=> (. my-string toUpperCase)
"HELLO WORLD"
 
user=> (. my-string substring 6)
"world"

Poslední důležitou speciální formou je forma s názvem set!, kterou lze použít pro nastavení viditelného atributu objektu. V následujícím příkladu se nejprve vytvoří instance třídy java.awt.Rectangle a posléze se nastaví šířka a výška tohoto obdélníku:

; vytvoření instance třídy java.awt.Rectangle
user=> (def rect (new java.awt.Rectangle))
#'user/rect
 
; převod objektu na řetězec (toString)
user=> rect
#<Rectangle java.awt.Rectangle[x=0,y=0,width=0,height=0]>
 
; nastavení šířky obdélníku
user=> (set! (. rect width) 320)
320
 
; nastavení výšky obdélníku
user=> (set! (. rect height) 240)
240
 
; převod objektu na řetězec (toString)
user=> rect
#<Rectangle java.awt.Rectangle[x=0,y=0,width=320,height=240]>

Složitější, praktičtěji zaměřené příklady, si ukážeme příště.

9. Odkazy na Internetu

 1. Clojure.org: Clojure home page
  http://clojure.org/downloads
 2. Clojure.org: Vars and the Global Environment
  http://clojure.org/Vars
 3. Clojure.org: Refs and Transactions
  http://clojure.org/Refs
 4. Clojure.org: Atoms
  http://clojure.org/Atoms
 5. Clojure.org: Agents as Asynchronous Actions
  http://clojure.org/agents
 6. A Couple of Clojure Agent Examples
  http://lethain.com/a-couple-of-clojure-agent-examples/
 7. Clojure – Functional Programming for the JVM
  http://java.ociweb.com/mar­k/clojure/article.html
 8. Clojure quick reference
  http://faustus.webatu.com/clj-quick-ref.html
 9. 4Clojure
  http://www.4clojure.com/
 10. ClojureDoc
  http://clojuredocs.org/
 11. Clojure (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Clojure
 12. Clojure (Wikipedia CS)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Clojure
 13. Riastradh's Lisp Style Rules
  http://mumble.net/~campbe­ll/scheme/style.txt
 14. Dynamic Languages Strike Back
  http://steve-yegge.blogspot.cz/2008/05/dynamic-languages-strike-back.html
 15. Scripting: Higher Level Programming for the 21st Century
  http://www.tcl.tk/doc/scripting.html
 16. Java Virtual Machine Support for Non-Java Languages
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/technotes/gui­des/vm/multiple-language-support.html
 17. New JDK 7 Feature: Support for Dynamically Typed Languages in the Java Virtual Machine
  http://java.sun.com/develo­per/technicalArticles/Dyn­TypeLang/
 18. JSR 223: Scripting for the JavaTM Platform
  http://jcp.org/en/jsr/detail?id=223
 19. JSR 292: Supporting Dynamically Typed Languages on the JavaTM Platform
  http://jcp.org/en/jsr/detail?id=292
 20. Java 7: A complete invokedynamic example
  http://niklasschlimm.blog­spot.com/2012/02/java-7-complete-invokedynamic-example.html
 21. InvokeDynamic: Actually Useful?
  http://blog.headius.com/2007/01/in­vokedynamic-actually-useful.html
 22. A First Taste of InvokeDynamic
  http://blog.headius.com/2008/09/first-taste-of-invokedynamic.html
 23. Java 6 try/finally compilation without jsr/ret
  http://cliffhacks.blogspot­.com/2008/02/java-6-tryfinally-compilation-without.html
 24. An empirical study of Java bytecode programs
  http://www.mendeley.com/research/an-empirical-study-of-java-bytecode-programs/
 25. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 26. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 27. Control Flow in the Java Virtual Machine
  http://www.artima.com/under­thehood/flowP.html
 28. Root.cz: Využití komprimovaných ukazatelů na objekty v JVM
  http://www.root.cz/clanky/vyuziti-komprimovanych-ukazatelu-na-objekty-v-nbsp-jvm/
 29. Root.cz: JamVM aneb alternativa k HotSpotu nejenom pro embedded zařízení a chytré telefony
  http://www.root.cz/clanky/jamvm-aneb-alternativa-k-hotspotu-nejenom-pro-embedded-zarizeni-tablety-a-chytre-telefony/
 30. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 31. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 32. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 33. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 34. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 35. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 36. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 37. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 38. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 39. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 40. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 41. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 42. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 43. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 44. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 45. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 46. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 47. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 48. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 49. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 50. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 51. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 52. FindBugs
  http://findbugs.sourceforge.net/
 53. GNU Classpath
  www.gnu.org/s/classpath/
 54. Java VMs Compared
  http://bugblogger.com/java-vms-compared-160/
 55. JSRs: Java Specification Requests – JSR 223: Scripting for the Java Platform
  http://www.jcp.org/en/jsr/de­tail?id=223
 56. Scripting for the Java Platform
  http://java.sun.com/develo­per/technicalArticles/J2SE/Des­ktop/scripting/
 57. Scripting for the Java Platform (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Scripting_for_the_Java_Plat­form
 58. Java Community Process
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Java_Specification_Requ­est
 59. Java HotSpot VM Options
  http://www.oracle.com/technet­work/java/javase/tech/vmop­tions-jsp-140102.html
 60. Great Computer Language Shootout
  http://c2.com/cgi/wiki?Gre­atComputerLanguageShootout
 61. Java performance
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Java_performance
 62. Trying the prototype
  http://mail.openjdk.java.net/pi­permail/lambda-dev/2010-August/002179.html
 63. Better closures (for Java)
  http://blogs.sun.com/jrose/en­try/better_closures
 64. Lambdas in Java: An In-Depth Analysis
  http://www.infoq.com/articles/lambdas-java-analysis
 65. Class ReflectiveOperationException
  http://download.java.net/jdk7/doc­s/api/java/lang/Reflective­OperationException.html
 66. Scala Programming Language
  http://www.scala-lang.org/
 67. Run Scala in Apache Tomcat in 10 minutes
  http://www.softwaresecret­weapons.com/jspwiki/run-scala-in-apache-tomcat-in-10-minutes
 68. Fast Web Development With Scala
  http://chasethedevil.blog­spot.cz/2007/09/fast-web-development-with-scala.html
 69. Top five scripting languages on the JVM
  http://www.infoworld.com/d/developer-world/top-five-scripting-languages-the-jvm-855
 70. Proposal: Indexing access syntax for Lists and Maps
  http://mail.openjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/001108.html
 71. Proposal: Elvis and Other Null-Safe Operators
  http://mail.openjdk.java.net/pi­permail/coin-dev/2009-March/000047.html
 72. Java 7 : Oracle pushes a first version of closures
  http://www.baptiste-wicht.com/2010/05/oracle-pushes-a-first-version-of-closures/
 73. Groovy: An agile dynamic language for the Java Platform
  http://groovy.codehaus.org/Operators
 74. Better Strategies for Null Handling in Java
  http://www.slideshare.net/Step­han.Schmidt/better-strategies-for-null-handling-in-java
 75. Control Flow in the Java Virtual Machine
  http://www.artima.com/under­thehood/flowP.html
 76. Java Virtual Machine
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Java_virtual_machine
 77. ==, .equals(), compareTo(), and compare()
  http://leepoint.net/notes-java/data/expressions/22com­pareobjects.html
 78. New JDK7 features
  http://openjdk.java.net/pro­jects/jdk7/features/
 79. Project Coin: Bringing it to a Close(able)
  http://blogs.sun.com/darcy/en­try/project_coin_bring_clo­se
 80. CloseableFinder source code
  http://blogs.sun.com/darcy/re­source/ProjectCoin/Closea­bleFinder.java
 81. Joe Darcy blog about JDK
  http://blogs.sun.com/darcy
 82. Java 7 – more dynamics
  http://www.baptiste-wicht.com/2010/04/java-7-more-dynamics/
 83. New JDK 7 Feature: Support for Dynamically Typed Languages in the Java Virtual Machine
  http://java.sun.com/develo­per/technicalArticles/Dyn­TypeLang/index.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.