Hlavní navigace

Programovací jazyk Go a assembler (3.část)

13. 2. 2020
Doba čtení: 42 minut

Sdílet

Dnes se již potřetí budeme zabývat použitím assembleru v aplikacích, které jsou z větší části psané v Go. Ukážeme si využití programových smyček, ale i moderních instrukcí použitelných pro urychlení vybraných algoritmů.

Obsah

1. Programovací jazyk Go a assembler (3.část)

2. Malá rozcvička: interní reprezentace řezů (slices)

3. Předávání řezů v zásobníkovém rámci do volaných funkcí

4. Vyplnění obrázku konstantní barvou

5. Benchmark pro funkci vyplňující rastrový obrázek

6. Naivní implementace vyplňování v assembleru

7. Výsledky benchmarků

8. Reorganizace vnitřní smyčky naprogramované v assembleru

9. Výsledky benchmarků

10. Vyplňování po čtyřbajtových slovech

11. Výsledky benchmarků

12. Použití „řetězcových“ operací typu REP STOS

13. Opět výsledky benchmarků

14. Plyn až na podlahu: instrukce MOVDQU a VMOVNTDQ

15. Použití knihovny go-memset

16. Zázrak se ovšem nekoná neboli opět benchmarky

17. Malá odbočka na závěr – změna barvy pixelů vysokoúrovňovým kódem

18. Poslední výsledky benchmarků a shrnutí na závěr

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Programovací jazyk Go a assembler (3.část)

Na předchozí články, v nichž jsme si popsali některé vlastnosti poněkud specifického assembleru dodávaného společně se základními nástroji Go, dnes navážeme. Ukážeme si totiž, jak lze urychlit některé základní manipulace s rastrovými obrázky. Z dále popsaných demonstračních příkladů bude patrné, že použití assembleru skutečně může vést k mnohdy velmi výraznému urychlení některých operací, pochopitelně ovšem za cenu zkomplikování a zpomalení vývoje. Je tomu tak z toho důvodu, že překladač programovacího jazyka Go nedokáže (alespoň v jeho současné verzi) aplikovat některé optimalizace a současně samotný jazyk Go v mnoha případech nenabízí vhodnou sémantiku pro popis některých operací (resp. přesněji řečeno to někdy možné je, ovšem za předpokladu použití balíčku unsafe a podobných spíše nízkoúrovňových a potenciálně nebezpečných postupů).

Poznámka: nutno poznamenat, že je dosti nepravděpodobné, že by překladač jazyka Go v dohledné době prováděl některé časově náročné optimalizace (ty jsou mnohdy založeny na trasování spuštěného kódu). Jde to proti filozofii, které se Go drží, tj. snažit se, aby se Go, což je překládaný jazyk, používalo stejně snadno a rychle, jako jazyky interpretované.
Poznámka2: prozatím prosím nečekejte od stále ještě úvodního článku pokročilé triky. K těm se dostaneme příště.

2. Malá rozcvička: interní reprezentace řezů (slices)

Nejdříve si povězme, jakým způsobem se v programovacím jazyce Go pracuje s takzvanými řezy (slices). S řezy jsme se již pochopitelně seznámili, protože se jedná o významný prvek jazyka Go, bez něhož by nebylo možné elegantně pracovat s kolekcemi s měnitelnou kapacitou a počtem uložených prvků.

Interně se jedná o referenci na automaticky vytvořené pole nebo na pole, které je explicitně „nasalámováno“ operací řezu [od:do]. Každý řez je v operační paměti uložen ve formě trojice hodnot (jde o záznam – struct či record):

 1. Ukazatele (reference) na zvolený prvek pole s daty, ke kterým přes řez přistupujeme.
 2. Délky řezu, tj. počtu prvků.
 3. Kapacity řezu (do jaké míry může řez narůstat v důsledku přidávání dalších prvků).

Tato interní struktura řezů s sebou přináší několik zajímavých důsledků. Je totiž možné, aby existovalo větší množství řezů ukazujících na obecně různé prvky jediného pole. Pokud nyní změníme prvek v jednom řezu, znamená to, že se vlastně modifikuje obsah původního pole a i ostatní řezy nový prvek uvidí. Co je však užitečnější – s řezy jako s datovým typem se velmi snadno pracuje; řezy mohou být předávány do funkcí, vráceny z funkcí atd.

Podívejme se ovšem na řezy z pohledu programátora, který by řezy používal v assembleru. Řez je i při tomto pohledu stále tvořen trojicí hodnot – ukazatele na první pohled, kapacity a aktuálně využité kapacity řezu (tedy jeho délky). Tyto hodnoty jsou do volané funkce předány jako trojice, protože se řez předává hodnotou, ostatně podobně, jako další datové typy jazyka Go. V případě, že se používá 64bitová platforma (tedy x86–64/AMD64 či AArch64), má ukazatel šířku 64 bitů, kapacita je uložena v 32 bitech a délka taktéž v 32 bitech.

Způsob předání zmíněných tří hodnot si otestujeme na následujícím velmi jednoduchém demonstračním příkladu, v němž je implementována dvojice funkcí, z nichž jedna vrací kapacitu řezu a druhá počet skutečně obsazených prvků. Zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main
 
func GetLen(b []byte) int {
    return len(b)
}
 
func GetCap(b []byte) int {
    return cap(b)
}
 
func main() {
    var x []byte = []byte{1, 2, 3}
    println(GetLen(x))
    println(GetCap(x))
}

3. Předávání řezů v zásobníkovém rámci do volaných funkcí

Zajímat nás nyní bude způsob volání těchto funkcí i princip předávání tří hodnot popisujících řez. Demonstrační příklad tedy přeložíme, ovšem takovým způsobem, aby nedošlo k inliningu volaných funkcí:

$ go build -gcflags '-l' slices.go

Nyní se již můžeme podívat na sekvenci instrukcí, do nichž se přeložily zdrojové kódy funkcí GetLen a GetCap. Pro získání sekvence instrukcí v lidsky čitelné podobě použijeme známý a již popsaný nástroj nazvaný objdump:

$ go tool objdump -S -s GetLen ./slices 
 
TEXT main.GetLen(SB) /home/ptisnovs/src/go-root/article_56/slices.go
    return len(b)
 0x452330       488b442410       MOVQ 0x10(SP), AX
 0x452335       4889442420       MOVQ AX, 0x20(SP)
 0x45233a       c3           RET

a:

$ go tool objdump -S -s GetCap ./slices 
TEXT main.GetCap(SB) /home/ptisnovs/src/go-root/article_56/slices.go
    return cap(b)
 0x452340       488b442418       MOVQ 0x18(SP), AX
 0x452345       4889442420       MOVQ AX, 0x20(SP)
 0x45234a       c3           RET

Z disassemblovaného kódu obou funkcí lze vydedukovat způsob předávání struktury popisující řez:

 1. Ukazatel na první prvek v řezu má šířku 64 bitů a je předán na zásobníkovém rámci na offsetu 8 (osm bajtů zabírá návratová adresa).
 2. Aktuálně zapsaný počet prvků řezu má šířku 32 bitů a je předán na zásobníkovém rámci na offsetu 16 (8+8).
 3. Využitelná kapacita řezu má šířku taktéž 32 bitů a je předán na zásobníkovém rámci na offsetu 24 (8+8+4+4 align).
Poznámka: znovu zopakujme, že výše uvedené informace platí pro 64bitovou platformu x86–64. Na jiných platformách bude předávání vypadat odlišně (například se nepoužije zásobníkový rámec) nebo bude ukazatel pouze 32bitový.

4. Vyplnění obrázku konstantní barvou

Nyní, když již víme, jak se pracuje s řezy, se můžeme podívat na další demonstrační příklad. Ten slouží k vytvoření plnobarevného rastrového obrázku o rozlišení 256×256 pixelů, který je následně vyplněn bílou neprůhlednou barvou a uložen do externího souboru ve formátu PNG. Připomeňme si, že u plnobarevných obrázků (RGBA) je barva tvořena čtveřicí hodnot red, green, blue a alpha, přičemž u alfa kanálu (alpha) značí 0 plnou průhlednost zatímco 255 úplnou neprůhlednost (ovšem v jiných jazycích a knihovnách je tomu přesně naopak).

Rastrový obrázek se vytvoří konstruktorem:

destinationImage := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, 256, 256))

Ve výchozím stavu má obrázek všechny pixely černé a současně průhledné. Budeme ho tedy muset vyplnit. Využijeme přitom toho faktu, že hodnoty všech pixelů jsou uloženy v kontinuálním řezu typu []byte, tj. k pixelům a jejich barvám je možné přistupovat na dosti nízké úrovni (což je ostatně pro mnoho algoritmů jen dobře). Vyplnění celého obrázku tedy můžeme realizovat následující funkcí:

func fillPixels(pixels []uint8) {
    for i := 0; i < len(pixels); i++ {
        pixels[i] = 255
    }
}

U této funkce se na chvíli zastavme a zjistěme, jestli je skutečně legální takto k pixelům přistupovat. Struktura popisující celobarevný obrázek totiž vypadá následovně:

// RGBA64 is an in-memory image whose At method returns color.RGBA64 values.
type RGBA64 struct {
    // Pix holds the image's pixels, in R, G, B, A order and big-endian format. The pixel at
    // (x, y) starts at Pix[(y-Rect.Min.Y)*Stride + (x-Rect.Min.X)*8].
    Pix []uint8
    // Stride is the Pix stride (in bytes) between vertically adjacent pixels.
    Stride int
    // Rect is the image's bounds.
    Rect Rectangle
}

Pokud znáte nějaké další (nízkoúrovňové) knihovny pro práci s rastrovými obrázky, například původní SDL verze 1, možná budete předpokládat, že existence atributu Stride znamená, že jednotlivé obrazové řádky nemusí být uloženy ihned za sebou. Jinými slovy – mezi posledním pixelem na jednom řádku a prvním pixelem na následujícím řádku může být nevyužité místo. Ve skutečnosti tomu však v tomto případě není, o čemž se snadno přesvědčíme pohledem do zdrojového kódu samotného balíčku image:

// NewRGBA returns a new RGBA image with the given bounds.
func NewRGBA(r Rectangle) *RGBA {
    w, h := r.Dx(), r.Dy()
    buf := make([]uint8, 4*w*h)
    return &RGBA{buf, 4 * w, r}
}

Úplný zdrojový kód dnešního druhého demonstračního příkladu vypadá takto:

package main
 
import (
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const DestinationImageFileName = "empty.png"
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func fillPixels(pixels []uint8) {
    for i := 0; i < len(pixels); i++ {
        pixels[i] = 255
    }
}
 
func main() {
    destinationImage := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, 256, 256))
 
    fillPixels(destinationImage.Pix)
 
    err := saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

Funkci pro vyplnění všech pixelů rastrového obrázku tedy máme naprogramovanou a díky tomu, že je v ní použit (relativně) nízkoúrovňový výstup je možné předpokládat, že bude přeložena poměrně rozumným způsobem. Můžeme si to ostatně ověřit na optimalizované variantě:

TEXT main.fillPixels(SB) /home/ptisnovs/src/go-root/article_56/01_no_op_filter.go
    for i := 0; i < len(pixels); i++ {
 0x4b87b0       488b442410       MOVQ 0x10(SP), AX
 0x4b87b5       488b4c2408       MOVQ 0x8(SP), CX
 0x4b87ba       31d2          XORL DX, DX
 0x4b87bc       eb07          JMP 0x4b87c5
        pixels[i] = 255
 0x4b87be       c60411ff        MOVB $0xff, 0(CX)(DX*1)
    for i := 0; i < len(pixels); i++ {
 0x4b87c2       48ffc2         INCQ DX
 0x4b87c5       4839c2         CMPQ AX, DX
 0x4b87c8       7cf4          JL 0x4b87be
 0x4b87ca       c3           RET

Z předchozího kódu je patrné, že se pixely vyplňují po jednotlivých bajtech, což pravděpodobně nebude nejrychlejší řešení.

Poznámka: zajímavé je, že pokud bychom řez vyplňovali nulami, použil by překladač velmi rychlou variantu, k níž se dostaneme v dalším textu.

5. Benchmark pro funkci vyplňující rastrový obrázek

O tom, jak rychlé či naopak pomalé je vyplňování obrázku realizované v dnešním druhém demonstračním příkladu, se přesvědčíme prakticky, a to konkrétně vytvořením vhodného benchmarku. Podporou benchmarků jsme se prozatím v tomto seriálu nezabývali do větší hloubky, ovšem pro účely dnešního článku postačuje vědět, že se jedná o součást standardního testovacího frameworku programovacího jazyka Go a že v implementaci benchmarku (funkce Run) typicky používáme smyčku prováděnou od 0 do b.N, přičemž ono N je do benchmarku předáváno samotným testovacím frameworkem.

Náš benchmark bude relativně jednoduchý – postupně zkonstruuje obrázky se zvětšujícím se rozlišením a bude měřit, jak dlouho trvá jejich vyplnění konstantní barvou:

package main
 
import (
    "fmt"
    "image"
    "testing"
)
 
var sizes = []int{32, 128, 256, 512, 1024, 2048}
 
func BenchmarkFillPixels(b *testing.B) {
    for _, size := range sizes {
        sizeStr := fmt.Sprintf("%dx%d", size, size)
        b.Run(sizeStr, func(b *testing.B) {
            destinationImage := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, size, size))
 
            b.ResetTimer()
 
            for i := 0; i < b.N; i++ {
                fillPixels(destinationImage.Pix)
            }
        })
    }
}

Takto vytvořený benchmark se spustí příkazem:

20:20 $ go test -bench=.

Z výsledků benchmarku je patrné, jak dlouho trvá jedno vyplnění pro obrázek zvolené velikosti i kolik vyplnění bylo za zvolený časový rámec provedeno:

goos: linux
goarch: amd64
BenchmarkFillPixels/32x32-8        985530       1194 ns/op
BenchmarkFillPixels/128x128-8       57682       20843 ns/op
BenchmarkFillPixels/256x256-8       14215       83921 ns/op
BenchmarkFillPixels/512x512-8        3368      337089 ns/op
BenchmarkFillPixels/1024x1024-8       866      1369216 ns/op
BenchmarkFillPixels/2048x2048-8       218      5427221 ns/op
PASS
ok   _/home/ptisnovs/src/go-root/article_56/01_empty_image_go    9.810s

Pro zajímavost ještě spustíme benchmark pro kód, který nebyl optimalizován:

20:22 $ go test -gcflags '-l' -bench=.
 
goos: linux
goarch: amd64
BenchmarkFillPixels/32x32-8        493587       2390 ns/op
BenchmarkFillPixels/128x128-8       31555       38150 ns/op
BenchmarkFillPixels/256x256-8        7726      152297 ns/op
BenchmarkFillPixels/512x512-8        1915      609991 ns/op
BenchmarkFillPixels/1024x1024-8       482      2444177 ns/op
BenchmarkFillPixels/2048x2048-8       120      9837822 ns/op
PASS
ok   _/home/ptisnovs/src/go-root/article_56/01_empty_image_go    9.372s

6. Naivní implementace vyplňování v assembleru

Nyní si již můžeme ukázat použití assembleru. Nejdříve nepatrně upravíme samotný zdrojový kód příkladu, v němž vynecháme tělo funkce fillPixels:

package main
 
import (
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const DestinationImageFileName = "empty.png"
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func fillPixels(pixels []uint8)
 
func main() {
    destinationImage := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, 256, 256))
 
    fillPixels(destinationImage.Pix)
 
    err := saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

Chybějící tělo funkce bude vytvořeno v assembleru. První varianta je napsána dosti naivním způsobem a je odvozena z kódu, který by generoval samotný překladač programovacího jazyka Go:

TEXT ·fillPixels(SB),7,$0
    MOVQ pix_data+0(FP), CX // adresa
    MOVQ pix_len+8(FP), AX  // delka
    XORL DX, DX       // pocitadlo
    JMP NEXT        // reseni problemu len(pixels)==0
 
LOOP:
    MOVB $0xff, 0(CX)(DX*1) // zapis bajtu
    INCQ DX         // zvyseni hodnoty pocitadla
NEXT:  CMPQ DX, AX       // porovnani s delkou rezu
    JL LOOP         // pocitadlo mensi? ok, skok
    RET

Povšimněte si, jak tato funkce pracuje: je v ní použito počitadlo realizované registrem EDX, který se používá i pro adresování pixelu. Dále zde můžeme vidět registr RCX, do něhož se uložila adresa prvního prvku v řezu (rozlišení, který registr se použije, je patrné ze suffixu instrukce). A konečně se do registru RAX uložil počet prvků v řezu, což v našem případě konkrétně znamená počet pixelů vynásobených čtyřmi. V programové smyčce se kontroluje, zda již počitadlo (postupně zvyšované o jedničku) nedosáhlo počtu prvků v řezu. Pokud tomu tak je, je funkce ukončena, jinak je proveden skok na začátek smyčky (JL = Jump if Less than). Navíc je funkce navržena takovým způsobem, že pracuje korektně i za předpokladu, že má obrázek nulovou velikost a tedy že neobsahuje žádné pixely (skok doprostřed smyčky na začátku).

7. Výsledky benchmarků

Relativně krátká funkce naprogramovaná v assembleru s velkou pravděpodobností nebude příliš rychlá, protože k pixelům stále přistupujeme po jednotlivých bajtech (zápis instrukcí MOVB). O tom, jak dobře či špatně jsme na tom v porovnání s původním příkladem, se opět přesvědčíme benchmarkem:

20:23 $ go test -bench=.
 
goos: linux
goarch: amd64
pkg: empty_image
BenchmarkFillPixels/32x32-8        422341       2420 ns/op
BenchmarkFillPixels/128x128-8       31546       38293 ns/op
BenchmarkFillPixels/256x256-8        7755      152968 ns/op
BenchmarkFillPixels/512x512-8        1930      608001 ns/op
BenchmarkFillPixels/1024x1024-8       483      2444272 ns/op
BenchmarkFillPixels/2048x2048-8       120      9858778 ns/op
PASS
ok   empty_image   8.292s
Poznámka: dosažené počty operací, resp. naopak jejich rychlosti nás prozatím příliš neohromí, ale pokračujme dále.

8. Reorganizace vnitřní smyčky naprogramované v assembleru

V případě, že budeme předpokládat, že vyplňovat se bude obrázek o nenulové velikosti, je možné programovou smyčku vytvořenou v assembleru přepsat a nepatrně ji tak urychlit. Použijeme zde dosti typickou kombinaci instrukcí DEC+JNZ. Upravená varianta vypadá následovně:

TEXT ·fillPixels(SB),7,$0
    MOVQ pix_data+0(FP), CX // adresa
    MOVQ pix_len+8(FP), AX  // delka
    XORL DX, DX       // offset
 
LOOP:
    MOVB $0xff, 0(CX)(DX*1) // zapis bajtu
    INCQ DX         // zvyseni hodnoty offsetu
    DECQ AX         // zmenseni pocitadla
    JNZ LOOP         // pocitadlo vetsi nez 0? ok, skok
    RET
Poznámka: stále se jedná o naivně pojaté řešení, které je založeno na optimalizacích provedených na nejnižší úrovni bez přemýšlení o tom, že s pixely lze pracovat i jinak.

9. Výsledky benchmarků

Po spuštění benchmarků je patrné nepatrné urychlení, které ovšem bylo vykoupeno potenciální nebezpečností implementované funkce:

20:24 $ go test -bench=.
 
goos: linux
goarch: amd64
pkg: empty_image
BenchmarkFillPixels/32x32-8        498303       2380 ns/op
BenchmarkFillPixels/128x128-8       31570       38094 ns/op
BenchmarkFillPixels/256x256-8        7450      152076 ns/op
BenchmarkFillPixels/512x512-8        1927      610624 ns/op
BenchmarkFillPixels/1024x1024-8       478      2522056 ns/op
BenchmarkFillPixels/2048x2048-8       117      9990900 ns/op
PASS
ok   empty_image   9.467s

10. Vyplňování po čtyřbajtových slovech

Další úprava celé programové smyčky zapsané v assembleru je již mnohem významnější. Použijeme zde zápis celého pixelu nikoli po bajtech, ale po celých čtyřbajtových slovech. Vzhledem k tomu, že každý pixel má ve formátu RGBA šířku právě čtyř bajtů, je výpočet jednoduchý a nemusíme sledovat, kolik pixelů bitmapa obsahuje (zda je počet lichý, sudý, dělitelný čtyřmi atd. atd.). Jedna z možných variant smyčky ve formě, jak ji generují některé překladače (nikoli překladač jazyka Go!) vypadá takto:

TEXT ·fillPixels(SB),7,$0
    MOVQ pix_data+0(FP), CX // adresa
    MOVQ pix_len+8(FP), AX  // delka
    XORL DX, DX       // offset
    MOVD $0xffffffff, BX   // zapisovana barva pixelu (RGBA)
 
LOOP:
    MOVD BX, 0(CX)(DX*1)   // zapis bajtu
    ADDQ $4, DX       // zvyseni hodnoty offsetu
    SUBQ $4, AX       // zmenseni pocitadla
    JNZ LOOP         // pocitadlo vetsi nez 0? ok, skok
    RET

Povšimněte si zejména toho že se provede čtyřikrát méně operací. Počitadlo by bylo možné hned na začátku vydělit čtyřmi (což uděláme v dalším příkladu); taktéž by bylo možné smyčku nepatrně přeorganizovat a použít odlišný přístup ke kontrole, zda se již došlo nakonec celé smyčky (poslední iterace), ovšem výsledný čas běhu funkce zůstává přibližně stejný.

11. Výsledky benchmarků

Na výsledcích benchmarku je jasně patrný výkonnostní rozdíl mezi zápisem do rastrového obrázku po čtyřech bajtech v porovnání se zápisem po bajtech:

20:24 $ go test -bench=.
 
goos: linux
goarch: amd64
pkg: empty_image
BenchmarkFillPixels/32x32-8       3501494        324 ns/op
BenchmarkFillPixels/128x128-8       218844       5479 ns/op
BenchmarkFillPixels/256x256-8       52108       23002 ns/op
BenchmarkFillPixels/512x512-8       12303       97159 ns/op
BenchmarkFillPixels/1024x1024-8       3022      390965 ns/op
BenchmarkFillPixels/2048x2048-8       662      1746510 ns/op
PASS
ok   empty_image   8.928s

Dosažené zrychlení (pochopitelně platné pouze pro počítač s i5, na kterém testy běžely) je rovno:

9990900/1746510=5,72

Tento výsledek je zajímavý a možná neočekávaný, protože by se mělo jednat o přibližně čtyřnásobné urychlení. Ukazuje se, že na 64bitové (i 32bitové) platformě může být manipulace s jednotlivými bajty hodně pomalou operací.

Poznámka: toto je nutné mít na paměti i při dalším zpracování polí či řezů bajtů. Jedná se totiž o zcela obvyklé operace, zejména v případě webových serverů s REST API, u nichž se neustále pracuje s řetězci, provádí se deserializace JSONů a další podobné operace.

12. Použití „řetězcových“ operací typu REP STOS

Na platformě x86 i x86–64 jsou již od samého začátku existence této řady mikroprocesorů dostupné „řetězcové“ operace typu MOVS, CMPS, LODS a STOS. Tyto instrukce provádí čtení či zápis do paměťového místa současně se změnou offsetu; jejich typické použití je při kopiích polí, vyplňování bloků paměti atd. Instrukce LODS a STOS navíc pracují s různou šířkou dat – od bajtů přes 16bitová slova až po slova 64bitová (pochopitelně na nových procesorech):

Instrukce Význam v 64bitovém režimu
STOSB ulož AL na adresu v registru RDI nebo EDI, zvyš/sniž adresu o 1
STOSW ulož AX na adresu v registru RDI nebo EDI, zvyš/sniž adresu o 2
STOSD ulož EAX na adresu v registru RDI nebo EDI, zvyš/sniž adresu o 4
STOSQ ulož RAX na adresu v registru RDI nebo EDI, zvyš/sniž adresu o 8

Navíc se před tyto instrukce může vložit prefixová instrukce REP, která znamená „opakuj CX-krát“, resp. „opakuj ECX-krát“.

Naši smyčku tedy můžeme přepsat takovým způsobem, že se použije:

REP STOSD

Ovšem v assembleru programovacího jazyka Go se používá jiný způsob zápisu, kdy prefix figuruje jako samostatná instrukce a navíc se namísto STOSD použije STOSL (L=long). Nesmíme zapomenout na nastavení směru zápisu, což zajišťuje instrukce CLD (pokud ji nepoužijete, bude se zapisovat opačným směrem, což povede k pádu programu):

TEXT ·fillPixels(SB),7,$0
    MOVQ pix_data+0(FP), DI // adresa
    MOVQ pix_len+8(FP), CX  // delka
    SHRQ $2, CX       // delime ctyrmi - protoze se zapisuji ctyri bajty soucasne
    MOVD $0xffffffff, AX   // zapisovana barva pixelu (RGBA)
 
    CLD           // smer zapisu
    REP           // opakovani CX-krat
    STOSL          // zapis ctyrbajtoveho slova
    RET
Poznámka: více informací o instrukcích typu STOS naleznete například na stránce https://www.felixcloutier­.com/x86/stos:stosb:stosw:stos­d:stosq.

13. Opět výsledky benchmarků

Na výsledcích benchmarku je nyní patrné, že se prozatím jedná o nejrychlejší variantu smyčky pro vyplnění rastrového obrázku:

20:24 $ go test -bench=.
 
goos: linux
goarch: amd64
pkg: empty_image
BenchmarkFillPixels/32x32-8       22048845        47.9 ns/op
BenchmarkFillPixels/128x128-8      1239043        954 ns/op
BenchmarkFillPixels/256x256-8       263758       4494 ns/op
BenchmarkFillPixels/512x512-8       58672       20276 ns/op
BenchmarkFillPixels/1024x1024-8      14119       85268 ns/op
BenchmarkFillPixels/2048x2048-8       1090      1081754 ns/op
PASS
ok   empty_image   9.272s

14. Plyn až na podlahu: instrukce MOVDQU a VMOVNTDQ

Prozatím jsme pracovali „pouze“ se čtyřmi bajty současně, ovšem moderní 64bitové mikroprocesory nabízí i další možnosti, které v co největší míře využívají 64bitovou sběrnici. Jedná se o instrukce MOVDQU, popř. VMOVNTDQ (ta existuje ve více variantách). Podrobnější informace o těchto instrukcích lze nalézt například na stránce https://www.felixcloutier­.com/x86/movdqu:vmovdqu8:vmov­dqu16:vmovdqu32:vmovdqu64, popř. na https://www.felixcloutier­.com/x86/movntdq (další varianta).

Poznámka: instrukce začínající písmenem „V“ pracují s „vektorovými“ registry, tj. jedná se o nějakou formu SIMD operace. Naopak „U“ na konci znamená „unaligned“, tj. bude možné data přenášet z jakékoli adresy (za což obecně zaplatíme delším časem běhu).

Použití těchto instrukcí by mělo vést ke zdaleka nejrychlejšímu kódu, ovšem samotná implementace smyčky již bude mnohem složitější, neboť bude nutné zajistit, co se stane v případě, kdy počet zapisovaných dat nebude roven osmi, kdy nebudou data zarovnána atd. Ostatně se můžeme podívat, jak je tato problematika řešena v samotném jazyku Go při vyplňování polí nulami (ovšem jen nulami) – https://golang.org/src/run­time/memclr_amd64.s.

Poznámka: ve výše uvedeném – ručně optimalizovaném – kódu si povšimněte dosti masivního rozbalení smyčky, protože právě operace podmíněného skoku je obecně dosti pomalá, protože obecně porušuje tok instrukcí v instrukční pipeline.

15. Použití knihovny go-memset

Namísto zápisu optimalizované smyčky využijeme existující a řádně otestovaný kód, jenž lze nalézt na adrese https://github.com/tmthrgd/go-memset/blob/master/memset_amd64.s. Tento kód je součástí minibalíčku nazvaného go-memset, který použijeme v dalším demonstračním příkladu.

Balíček nejdříve nainstalujeme, a to klasicky:

$ go get github.com/tmthrgd/go-memset

A aplikujeme ho:

func fillPixels(pixels []uint8) {
    memset.Memset(pixels, 0xff)
}

O případné optimalizace, rozbalení smyčky atd. by se měl postarat kód ve funkci Memset:

package main
 
import (
    memset "github.com/tmthrgd/go-memset"
    "image"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const DestinationImageFileName = "empty.png"
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()
 
    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func fillPixels(pixels []uint8) {
    memset.Memset(pixels, 0xff)
}
 
func main() {
    destinationImage := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, 256, 256))
 
    fillPixels(destinationImage.Pix)
 
    err := saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

16. Zázrak se ovšem nekoná neboli opět benchmarky

Na výsledku benchmarků je patrné, že se (kupodivu) příliš velké urychlení oproti REP STOSD nekoná, což je poněkud překvapivé:

$ go test -bench=.
 
goos: linux
goarch: amd64
pkg: empty_image
BenchmarkFillPixels/32x32-8       26100108        42.2 ns/op
BenchmarkFillPixels/128x128-8      1221976        986 ns/op
BenchmarkFillPixels/256x256-8       207972       5618 ns/op
BenchmarkFillPixels/512x512-8       41854       28681 ns/op
BenchmarkFillPixels/1024x1024-8      10000      115203 ns/op
BenchmarkFillPixels/2048x2048-8       1100      1077157 ns/op
PASS
ok   empty_image   8.542s
Poznámka: bylo by vhodné a poučné tyto benchmarky spustit i na serverových mikroprocesorech, jak od AMD, tak i od společnosti Intel.

17. Malá odbočka na závěr – změna barvy pixelů vysokoúrovňovým kódem

Na závěr se ještě podívejme na alternativní způsob vybarvení celého rastrového obrázku. Ten je založen na použití datové struktury color.RGBA, která se může předat do metody Image.SetRGBA. Jedná se o způsob, který sice nevyžaduje nízkoúrovňový přístup k obsahu rastrového obrázku, ovšem dá se předpokládat, že bude (mnohem) pomalejší. Ve funkci nyní předpočítáme barvu pixelu (jedinkrát) a posléze ji použijeme ve vnořené programové smyčce:

func fillPixels(img *image.RGBA) {
    clr := color.RGBA{255, 255, 255, 255}
    bounds := img.Bounds()
    width, height := bounds.Max.X, bounds.Max.Y
    for y := 0; y < height; y++ {
        for x := 0; x < width; x++ {
            img.SetRGBA(x, y, clr)
        }
    }
}

Takto upravený demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/07_em­pty_image_high_level/empty_i­mage.go:

package main
 
import (
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "log"
    "os"
)
 
const DestinationImageFileName = "empty.png"
 
func saveImage(filename string, img image.Image) error {
    outfile, err := os.Create(filename)
    if err != nil {
        return err
    }
    defer outfile.Close()

    png.Encode(outfile, img)
    return nil
}
 
func fillPixels(img *image.RGBA) {
    clr := color.RGBA{255, 255, 255, 255}
    bounds := img.Bounds()
    width, height := bounds.Max.X, bounds.Max.Y
    for y := 0; y < height; y++ {
        for x := 0; x < width; x++ {
            img.SetRGBA(x, y, clr)
        }
    }
}
 
func main() {
    destinationImage := image.NewRGBA(image.Rect(0, 0, 256, 256))
 
    fillPixels(destinationImage)
 
    err := saveImage(DestinationImageFileName, destinationImage)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

18. Poslední výsledky benchmarků a shrnutí na závěr

Naposledy se podívejme na výsledky benchmarků, tentokrát pro poslední demonstrační příklad popsaný v předchozí kapitole. Podle očekávání se jedná o nejpomalejší možný způsob:

21:19 $ go test -bench=.
 
goos: linux
goarch: amd64
BenchmarkFillPixels/32x32-8        198350       5405 ns/op
BenchmarkFillPixels/128x128-8       14533       82587 ns/op
BenchmarkFillPixels/256x256-8        3627      330180 ns/op
BenchmarkFillPixels/512x512-8        910      1299179 ns/op
BenchmarkFillPixels/1024x1024-8       226      5240748 ns/op
BenchmarkFillPixels/2048x2048-8        52     20969468 ns/op
PASS
ok   _/home/ptisnovs/src/go-root/article_56/07_empty_image_high_level    8.557s

Výsledky přepsané do jediné tabulky, konkrétně pro rastrové obrázky o rozlišení 2048×2048 pixelů:

Metoda Čas (ns)
Implementace v Go, optimalizováno  5427221
Implementace v Go, neoptimalizováno  9837822
Naivní implementace v assembleru  9858778
Reorganizace vnitřní smyčky, přístup po bajtech  9990900
Přístup po čtyřbajtových slovech  1746510
Použití řetězcových operací  1081754
Vektorové instrukce  1077157
Vysokoúrovňový přístup 20969468

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně šest až sedm megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_empty_image_go/empty_image.go implementace vyplnění obrázku v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/01_em­pty_image_go/empty_image.go
2 01_empty_image_go/empty_image_test.go benchmark ke zdrojovému kódu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/01_em­pty_image_go/empty_image_tes­t.go
       
3 02_empty_image_asm/empty_image.go volání vyplnění obrázku v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/02_em­pty_image_asm/empty_image­.go
4 02_empty_image_asm/empty_image_test.go benchmark ke zdrojovému kódu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/02_em­pty_image_asm/empty_image_tes­t.go
5 02_empty_image_asm/fill_pixels_amd64.s implementace vyplnění obrázku v assembleru (po bajtech) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/02_em­pty_image_asm/fill_pixels_am­d64.s
       
6 03_empty_image_asm/empty_image.go implementace vyplnění obrázku v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/03_em­pty_image_asm/empty_image­.go
7 03_empty_image_asm/empty_image_test.go benchmark ke zdrojovému kódu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/03_em­pty_image_asm/empty_image_tes­t.go
8 03_empty_image_asm/fill_pixels_amd64.s implementace vyplnění obrázku v assembleru (po bajtech) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/03_em­pty_image_asm/fill_pixels_am­d64.s
       
9 04_empty_image_asm/empty_image.go implementace vyplnění obrázku v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/04_em­pty_image_asm/empty_image­.go
10 04_empty_image_asm/empty_image_test.go benchmark ke zdrojovému kódu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/04_em­pty_image_asm/empty_image_tes­t.go
11 04_empty_image_asm/fill_pixels_amd64.s implementace vyplnění obrázku v assembleru (po 4 bajtech) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/04_em­pty_image_asm/fill_pixels_am­d64.s
       
12 05_empty_image_asm/empty_image.go implementace vyplnění obrázku v Go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/05_em­pty_image_asm/empty_image­.go
13 05_empty_image_asm/empty_image_test.go benchmark ke zdrojovému kódu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/05_em­pty_image_asm/empty_image_tes­t.go
14 05_empty_image_asm/fill_pixels_amd64.s implementace vyplnění obrázku v assembleru (rep stosq) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/05_em­pty_image_asm/fill_pixels_am­d64.s
       
15 06_empty_image_go_memset/empty_image.go implementace vyplnění obrázku přes knihovnu go-memset https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/06_em­pty_image_go_memset/empty_i­mage.go
16 06_empty_image_go_memset/em­pty_image_test.go benchmark ke zdrojovému kódu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/06_em­pty_image_go_memset/empty_i­mage_test.go
       
17 slices.go práce s řezy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article56/slices.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Golang Guide: A List of Top Golang Frameworks, IDEs & Tools
  https://blog.intelligentbe­e.com/2017/08/14/golang-guide-list-top-golang-frameworks-ides-tools/
 2. Repositář projektu Gift
  https://github.com/disinte­gration/gift
 3. Dokumentace k projektu Gift
  https://godoc.org/github.com/di­sintegration/gift
 4. Online x86 / x64 Assembler and Disassembler
  https://defuse.ca/online-x86-assembler.htm#disassembly2
 5. The Design of the Go Assembler
  https://talks.golang.org/2016/as­m.slide#1
 6. A Quick Guide to Go's Assembler
  https://golang.org/doc/asm
 7. AssemblyPolicy
  https://github.com/golang/go/wi­ki/AssemblyPolicy
 8. Geohash in Golang Assembly
  https://mmcloughlin.com/posts/geohash-assembly
 9. Command objdump
  https://golang.org/cmd/objdump/
 10. Assembly
  https://goroutines.com/asm
 11. Go & Assembly
  http://www.doxsey.net/blog/go-and-assembly
 12. A Foray Into Go Assembly Programming
  https://blog.sgmansfield.com/2017/04/a-foray-into-go-assembly-programming/
 13. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 14. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 15. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 16. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 17. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 18. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 19. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 20. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 21. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 22. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 23. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 24. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 25. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 26. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 27. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 28. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 29. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 30. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 31. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 32. gonum
  https://github.com/gonum
 33. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 34. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 35. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 36. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 37. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 38. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 39. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 40. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 41. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 42. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 43. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 44. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 45. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 46. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 47. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 48. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 49. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 50. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 51. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 52. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 53. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 54. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 55. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 56. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 57. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 58. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 59. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 60. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 61. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 62. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 63. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 64. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 65. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 66. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 67. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 68. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 69. xml.org
  http://www.xml.org/
 70. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 71. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 72. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 73. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 74. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 75. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 76. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 77. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 78. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 79. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 80. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 81. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 82. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 83. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 84. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 85. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 86. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 87. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 88. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 89. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 90. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 91. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 92. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 93. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 94. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 95. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 96. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 97. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 98. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 99. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 100. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 101. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 102. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 103. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 104. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 105. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 106. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 107. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 108. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 109. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 110. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 111. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 112. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 113. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 114. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 115. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 116. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 117. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 118. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 119. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 120. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 121. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 122. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 123. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 124. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 125. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 126. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 127. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 128. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 129. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 130. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 131. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 132. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 133. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 134. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 135. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 136. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 137. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 138. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 139. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 140. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 141. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 142. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 143. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 144. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 145. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 146. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 147. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 148. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 149. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 150. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 151. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 152. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 153. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 154. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 155. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 156. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 157. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 158. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 159. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 160. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 161. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 162. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 163. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 164. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 165. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 166. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 167. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 168. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 169. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 170. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 171. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 172. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 173. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 174. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 175. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 176. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 177. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 178. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 179. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 180. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 181. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 182. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 183. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 184. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 185. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 186. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 187. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 188. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 189. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 190. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 191. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 192. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 193. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 194. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 195. GoConvey
  http://goconvey.co/
 196. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 197. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 198. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 199. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 200. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 201. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 202. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 203. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 204. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 205. YAML
  https://yaml.org/
 206. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 207. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 208. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 209. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 210. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 211. Introducing JSON
  http://json.org/
 212. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 213. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 214. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 215. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 216. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 217. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 218. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 219. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 220. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 221. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 222. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 223. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 224. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 225. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 226. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 227. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 228. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 229. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 230. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 231. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 232. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 233. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 234. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 235. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 236. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 237. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 238. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 239. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 240. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 241. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 242. GoDoc
  https://godoc.org/
 243. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 244. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 245. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 246. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 247. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 248. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 249. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 250. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 251. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 252. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 253. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 254. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 255. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 256. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 257. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 258. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 259. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 260. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 261. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 262. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 263. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 264. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 265. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 266. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 267. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 268. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 269. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 270. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 271. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 272. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 273. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 274. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 275. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 276. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 277. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 278. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 279. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 280. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 281. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 282. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 283. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 284. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 285. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 286. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 287. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 288. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 289. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 290. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 291. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 292. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 293. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 294. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 295. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 296. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 297. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 298. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 299. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 300. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 301. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 302. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 303. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 304. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 305. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 306. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 307. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 308. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 309. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 310. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 311. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 312. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 313. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 314. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 315. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 316. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 317. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 318. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 319. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 320. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 321. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 322. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 323. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 324. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 325. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 326. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 327. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 328. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 329. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 330. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 331. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 332. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 333. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 334. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 335. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 336. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 337. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 338. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 339. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 340. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 341. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 342. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 343. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 344. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go