Hlavní navigace

Sledování vybraných metrik služeb naprogramovaných v jazyku Go

25. 6. 2019
Doba čtení: 39 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Dnes si na několika příkladech ukážeme, jak je možné zařídit, aby dlouhodobě běžící aplikace (webové servery, služby či démoni) poskytovaly dalším nástrojům různé metriky i ostatní užitečné údaje.

Obsah

1. Sledování vybraných metrik služeb naprogramovaných v jazyku Go

2. Nativní aplikace vytvořená v Go versus aplikace běžící ve virtuálních strojích

3. Zopakování z minula: jednoduchý HTTP server s dynamicky generovaným obsahem

4. Zveřejnění obsahu čítačů přes explicitně naprogramované koncové body API

5. Mutex pro synchronizaci změny obsahu čítače

6. Použití funkcí zajišťujících atomickou změnou hodnoty pro realizaci čítačů

7. Úprava HTTP serveru s čítači s atomickou změnou hodnoty

8. Balíček expvar

9. Úprava HTTP serveru tak, aby byly čítače dostupné přes standardní rozhraní

10. Úprava předchozího příkladu a odstranění globálních proměnných ze zdrojového kódu

11. Současné zveřejnění metrik i profilovacích informací

12. Nový demonstrační příklad: vykreslování Mandelbrotovy množiny se zaznamenáváním důležitých statistických informací

13. Sledování činnosti HTTP serveru

14. Zpracování metrik programově

15. Složitější skript: uložení výsledků do tabulky ve formátu CSV

16. Kumulativní časy

17. Další datové typy podporované modulem expvar

18. Dodatek: různé metody práce s čítačem zvyšovaným v gorutinách

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Sledování vybraných metrik služeb naprogramovaných v jazyku Go

V předchozí části seriálu o programovacím jazyku Go jsme si mj. řekli, že virtuální stroje, v nichž běží takzvané managed aplikace, dokážou dalším nástrojům (profilerům, debuggerům, monitorovacím aplikacím atd.) poskytovat důležité metriky a dokonce umožňují, aby aplikace sama zveřejňovala ty údaje, které jsou nutné například pro její korektní monitoring (počet aktuálně přihlášených uživatelů, stav připojení do databází apod.). Jako velmi dobrý příklad z praxe jsme si uvedli virtuální stroj programovacího jazyka Java (JVM), který pro poskytování podobných informací nabízí hned několik rozhraní spadajících pod obecný název JPDA neboli Java Platform Debugger Architecture; patří sem především rozhraní JVM TI (Java Virtual Machine Tools Interface), JDWP (Java Debug Wire Protocol) a JDI (Java Debug Interface). Kromě toho může sama aplikace zveřejňovat prakticky libovolné údaje přes rozhraní JMX, které lze využít například ze standardního nástroje JConsole.

*

Obrázek 1: Ovládání front message brokera Apache Active MQ (AMQ) ze standardního nástroje JConsole. Povšimněte si, že je možné mj. i přímo ovládat samotné fronty a jejich obsah.

Poznámka: možnosti rozhraní JMX jsou ve skutečnosti mnohem rozsáhlejší, protože lze velmi snadno zajistit, aby se atributy zveřejněných objektů mohly měnit a aby bylo dokonce možné volat jejich metody, a to přímo z již zmíněné JConsole nebo podobného nástroje. Tento přístup se používá při ovládání některých služeb, například Apache Active MQ (AMQ) (viz předchozí screenshot), s níž jsme se seznámiliseriálu o message brokerech.
*

Obrázek 2: Vpravo nahoře jsou vypsány všechny dostupné fronty běžícího serveru Apache Active MQ, přesněji řečeno datové typy, kterými jsou reprezentovány.

2. Nativní aplikace vytvořená v Go versus aplikace běžící ve virtuálních strojích

Programovací jazyk Go se v mnoha ohledech odlišuje od jazyků umožňujících běh aplikací ve specializovaných virtuálních strojích. Je tomu tak především z toho důvodu, že výsledkem překladu (s následným linkováním) je v případě jazyka Go binární spustitelná nativní aplikace obsahující i všechny potřebné knihovny, a to včetně modulu pro automatickou správu paměti apod. (naopak aplikace naprogramované v Javě jsou přeloženy do bajtkódu, který je JITovaný ve virtuálním stroji). Proto asi nebude velkým překvapením zjištění, že možnosti Go jsou odlišné, ovšem pokud je skutečně nutné, aby byla dlouhodobě běžící aplikace nějakým způsobem sledována, je to možné zařídit, a to dokonce relativně jednoduchým způsobem. Již minule jsme si řekli, jakým způsobem je možné zajistit, aby aplikace (například webové server nebo jiná síťová služba) poskytovala všechny profilovací informace. Připomeňme si, že dostačuje, aby taková aplikace provedla import balíčku net/http/pprof a popř. nastartovala webový server (pokud ovšem taková služba sama není webovým serverem, potom už se pochopitelně další HTTP server spouštět nemusí):

import (
    _ "net/http/pprof"
)

Profilovací informace takto nastavené aplikace budou dostupné z každého webového prohlížeče po zadání cesty /debug/pprof, což jsme si již ukázali minule na několika demonstračních příkladech. Příklad výsledku:

Obrázek 3: Úvodní stránka s profilovacími informacemi běžícího HTTP serveru.

Příklad informací o paměťovém subsystému běžící aplikace:

# runtime.MemStats
# Alloc = 1568912
# TotalAlloc = 7938176
# Sys = 72022264
# Lookups = 0
# Mallocs = 136375
# Frees = 134637
# HeapAlloc = 1568912
# HeapSys = 66617344
# HeapIdle = 64028672
# HeapInuse = 2588672
# HeapReleased = 0
# HeapObjects = 1738
# Stack = 491520 / 491520
# MSpan = 24776 / 49152
# MCache = 6912 / 16384
# BuckHashSys = 1444585
# GCSys = 2371584
# OtherSys = 1031695
# NextGC = 4194304
# LastGC = 1560699375977620410
...
...
...

3. Zopakování z minula: jednoduchý HTTP server s dynamicky generovaným obsahem

Dnes si ukážeme druhou důležitou část celého řešení – zveřejnění těch údajů, které budou nastavovány samotnou aplikací. Nejprve si (znovu) ukažme velmi jednoduchý webový server, který po svém spuštění uživatelům poskytuje jedinou dynamicky generovanou stránku a v ní zobrazí taktéž dynamicky generovaný rastrový obrázek s náhodně obarvenými pixely. Následující příklad vznikl úpravou (vylepšením) příkladu, s nímž jsme se již seznámili v předchozím článku:

package main
 
import (
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "io"
    "math/rand"
    "net/http"
)
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    io.WriteString(writer, response)
}
 
func calculateColor() color.RGBA {
    return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)), 255}
}
 
func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
    outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0},
        image.Point{ImageWidth, ImageHeight}})
 
    for y := 0; y < ImageHeight; y++ {
        for x := 0; x < ImageWidth; x++ {
            c := calculateColor()
            outputimage.Set(x, y, c)
        }
    }
    png.Encode(writer, outputimage)
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

Obrázek 4: Stránka s obrázkem generovaná HTTP serverem implementovaným v předchozím demonstračním příkladu.

4. Zveřejnění obsahu čítačů přes explicitně naprogramované koncové body API

Jak by bylo možné postupovat v případě, že budeme chtít získat informaci o tom, kolikrát byl vlastně obrázek vygenerován? Nic nám samozřejmě nebrání si do aplikace přidat čítač (proměnnou typu int):

var counter int

Čítač se bude při každém překreslení obrázku zvyšovat o jedničku:

func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    ...
    ...
    ...
    counter++
}

Obsah tohoto čítače můžeme zveřejnit například přes specializovaný koncový bod (endpoint) rozhraní HTTP serveru. V tom nejjednodušším případě může být koncový bod naprogramován zcela primitivním způsobem:

func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain")
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter)
}

Navíc je samozřejmě nutné nový handler zaregistrovat při inicializaci HTTP serveru:

http.HandleFunc("/counter", counterHandler)

Nová podoba HTTP serveru s implementovaným čítačem může vypadat takto:

package main
 
import (
    "fmt"
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "io"
    "math/rand"
    "net/http"
)
 
var counter int
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    io.WriteString(writer, response)
}
 
func calculateColor() color.RGBA {
    return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)), 255}
}
 
func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
    outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0},
        image.Point{ImageWidth, ImageHeight}})
 
    for y := 0; y < ImageHeight; y++ {
        for x := 0; x < ImageWidth; x++ {
            c := calculateColor()
            outputimage.Set(x, y, c)
        }
    }
    png.Encode(writer, outputimage)
    counter++
}
 
func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain")
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter)
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.HandleFunc("/counter", counterHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

Po spuštění serveru nám nic nebrání se dotázat na obsah čítače. Můžeme využít například standardní nástroj curl:

$ curl localhost:8080/counter
 
Counter: 0

A po dvojím překreslení stránky v prohlížeči by se měl stejným způsobem změnit i obsah čítače:

$ curl localhost:8080/counter
 
Counter: 2

5. Mutex pro synchronizaci změny obsahu čítače

Musíme však mít na paměti, že funkce s implementací odpovědí na jednotlivé požadavky jsou spouštěny v samostatných gorutinách, takže je nutné změnu obsahu čítače provádět takovým způsobem, aby byly změny mezi gorutinami synchronizovány (což ovšem obecně dělat moc často nechceme, protože se snižuje výkon aplikace) a dokonce aby změny byly dalšími gorutinami vůbec viditelné, protože u běžných proměnných (i globálních) není viditelnost změn v ostatních gorutinách nijak garantována (viz též The Go Memory Model ). Jedno z možných řešení spočívá v použití klasických mutexů:

var counter int
var mutex = &sync.Mutex{}

Čítač se bude zvyšovat v sekci, která bude vždy vykonána maximálně jednou gorutinou:

mutex.Lock()
counter++
mutex.Unlock()

Celý demonstrační příklad bude po příslušných úpravách vypadat takto:

package main
 
import (
    "fmt"
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "io"
    "math/rand"
    "net/http"
    "sync"
)
 
var counter int
var mutex = &sync.Mutex{}
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    io.WriteString(writer, response)
}
 
func calculateColor() color.RGBA {
    return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)), 255}
}
 
func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
    outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0},
        image.Point{ImageWidth, ImageHeight}})
 
    for y := 0; y < ImageHeight; y++ {
        for x := 0; x < ImageWidth; x++ {
            c := calculateColor()
            outputimage.Set(x, y, c)
        }
    }
    png.Encode(writer, outputimage)
    mutex.Lock()
    counter++
    mutex.Unlock()
}
 
func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain")
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter)
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.HandleFunc("/counter", counterHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}
Poznámka: porovnání různých řešení synchronizace a atomicity čítače si ukážeme v osmnácté kapitole.

6. Použití funkcí zajišťujících atomickou změnou hodnoty pro realizaci čítačů

Existuje samozřejmě i další řešení, které se spoléhá na speciální funkce zaručující, že provedou atomickou změnu hodnoty. Tyto funkce určené pro některé základní datové typy nalezneme ve standardním balíčku sync/atomic:

# Datový typ Uložení hodnoty Změna hodnoty Operace CAS
1 int32 StoreInt32(addr *int32, val int32) AddInt32(addr *int32, delta int32) (new int32) CompareAndSwapInt32(addr *int32, old, new int32) (swapped bool)
2 int64 StoreInt64(addr *int64, val int64) AddInt64(addr *int64, delta int64) (new int64) CompareAndSwapInt64(addr *int64, old, new int64) (swapped bool)
3 uint32 StoreUint32(addr *uint32, val uint32) AddUint32(addr *uint32, delta uint32) (new uint32) CompareAndSwapUint32(addr *uint32, old, new uint32) (swapped bool)
4 uint64 StoreUint64(addr *uint64, val uint64) AddUint64(addr *uint64, delta uint64) (new uint64) CompareAndSwapUint64(addr *uint64, old, new uint64) (swapped bool)
5 uintptr StoreUintptr(addr *uintptr, val uintptr) AddUintptr(addr *uintptr, delta uintptr) (new uintptr) CompareAndSwapUintptr(addr *uintptr, old, new uintptr) (swapped bool)

7. Úprava HTTP serveru s čítači s atomickou změnou hodnoty

Úprava našeho HTTP serveru takovým způsobem, aby používat čítače měněné atomickou operací (z pohledu ostatních gorutin), je snadná. Nejprve čítač vytvoříme; bude se jednat o běžnou globální proměnnou:

var counter uint32

Zvýšení čítače v gorutině vytvořené pro obsluhu události, se provede takto:

func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    ...
    ...
    ...
    atomic.AddUint32(&counter, 1)
}

Úplný zdrojový kód upraveného příkladu bude vypadat následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "io"
    "math/rand"
    "net/http"
    "sync/atomic"
)
 
var counter uint32
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    io.WriteString(writer, response)
}
 
func calculateColor() color.RGBA {
    return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)), 255}
}
 
func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
    outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0},
        image.Point{ImageWidth, ImageHeight}})
 
    for y := 0; y < ImageHeight; y++ {
        for x := 0; x < ImageWidth; x++ {
            c := calculateColor()
            outputimage.Set(x, y, c)
        }
    }
    png.Encode(writer, outputimage)
 
    atomic.AddUint32(&counter, 1)
}
 
func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain")
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter)
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.HandleFunc("/counter", counterHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

8. Balíček expvar

Ovšem nejlepší (a především i standardní) řešení spočívá v použití balíčku nazvaného expvar. Tento balíček umožňuje definovat ty proměnné, jejichž obsah bude zveřejněn interním HTTP serverem aplikace, a to na standardní adrese /debug/vars. U těchto proměnných je zaručeno, že jejich modifikace bude synchronizována mezi gorutinami, takže nebudeme muset ručně pracovat s mutexy ani s atomickými datovými typy.

V balíčku expvar je implementována podpora pro několik datových typů exportovaných proměnných:

# Datový typ Typ exportované proměnné
1 Int int64
2 Float float64
3 String string
4 Map Map
5 Func funkce vracející řetězec
Poznámka: jak uvidíme dále, jedná se o uživatelské datové typy, u nichž je mj. definováno i několik metod pro modifikaci hodnot. Příkladem mohou být metody pro typ Int:
# Funkce/metoda Stručný popis
1 func NewInt(name string) *Int konstruktor datového typu
2 func (v *Int) Add(delta int64) zvýšení či snížení hodnoty o zadaný offset
3 func (v *Int) Set(value int64) nastavení nové hodnoty
4 func (v *Int) String() string převod na tisknutelný řetězec
5 func (v *Int) Value() int64 získání aktuální hodnoty proměnné

Obrázek 5: Hodnota čítače získaná přes standardní rozhraní runtime jazyka Go.

9. Úprava HTTP serveru tak, aby byly čítače dostupné přes standardní rozhraní

Ukažme si nyní, jakým způsobem je nutné předělat předchozí demonstrační příklady takovým způsobem, aby bylo počitadlo překreslení obrázku exportováno standardním způsobem. Ve skutečnosti to není vůbec nic těžkého. Nejprve je samozřejmě nutné importovat balíček expvar společně se všemi ostatními balíčky, které aplikace pro svůj běh vyžaduje:

import (
    "expvar"
)

Následně můžeme vytvořit globální exportovanou proměnnou typu Int a pojmenovat ji (pod daným jménem bude obsah proměnné zveřejněn):

var counter = expvar.NewInt("counter")
Poznámka: používání globálních proměnných je z pochopitelných důvodů považováno za špatný přístup, ovšem v tomto případě se jedná o nejjednodušší řešení, které umožňuje, že nemusíme obalovat handlery HTTP serveru do uzávěrů. Pokud přesto budete preferovat čistší přístup, uvedeme si příklad alternativního řešení v navazující kapitole.

Změnu hodnoty této proměnné můžeme provést přímo v handleru, který je zavolán ve chvíli, kdy je zapotřebí vykreslit obrázek (na základě uživatelského požadavku – requestu). Povšimněte si způsobu změny hodnoty počitadla pomocí metody:

func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    ...
    ...
    ...
    counter.Add(1)
}

Následuje výpis úplného zdrojového kódu upraveného demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "expvar"
    "fmt"
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "io"
    "math/rand"
    "net/http"
)
 
var counter = expvar.NewInt("counter")
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    io.WriteString(writer, response)
}
 
func calculateColor() color.RGBA {
    return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)), 255}
}
 
func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
    outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0},
        image.Point{ImageWidth, ImageHeight}})
 
    for y := 0; y < ImageHeight; y++ {
        for x := 0; x < ImageWidth; x++ {
            c := calculateColor()
            outputimage.Set(x, y, c)
        }
    }
    png.Encode(writer, outputimage)
    counter.Add(1)
}
 
func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain")
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter.Value())
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.HandleFunc("/counter", counterHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

Zveřejněné proměnné a jejich obsah bude dostupný na adrese /debug/vars, takže ho můžeme přečíst například standardní utilitou curl:

$ curl localhost:8080/debug/vars
 
{
"cmdline": ["/tmp/go-build196872790/b001/exe/05_image_server_expvar"],
"counter": 0,
"memstats":
{"Alloc":285976,"TotalAlloc":285976,"Sys":70189056,"Lookups":0,"Mallocs":859,"Frees":69,"HeapAlloc":285976,"HeapSys":66715648,"HeapIdle":65724416,"HeapInuse":991232,"HeapReleased":0,"HeapObjects":790,"StackInuse":393216,"StackSys":393216,"MSpanInuse":15808,"MSpanSys":16384,"MCacheInuse":6912,"MCacheSys":16384,"BuckHashSys":2689,"GCSys":2234368,"OtherSys":810367,"NextGC":4473924,"LastGC
...
...
...
Poznámka: povšimněte si, že kromě obsahu samotného čítače (atribut counter) se vrátily i informace o činnosti paměťového subsystému celé aplikace, resp. přesněji řečeno její běhové (runtime) části.

10. Úprava předchozího příkladu a odstranění globálních proměnných ze zdrojového kódu

Předchozí demonstrační příklad ještě upravíme takovým způsobem, aby se v něm nepoužívaly globální proměnné. To znamená, že do gorutin budeme muset předávat i samotný čítač, takže se handlery upraví takto:

func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, counter *expvar.Int) {
    ...
    ...
    ...
    counter.Add(1)
}

Aby bylo možné do handlerů přidat další parametr, musíme vytvořit buď pomocnou funkci nebo uzávěr (closure). Ukažeme si způsob použití uzávěru, tj. (zde anonymní) funkce, na kterou je navázána lokální proměnná counter definovaná v nadřazené funkci main:

http.HandleFunc("/image",
    func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { imageHandler(writer, request, counter) })

Úplný zdrojový kód příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "expvar"
    "fmt"
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "io"
    "math/rand"
    "net/http"
)
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    io.WriteString(writer, response)
}
 
func calculateColor() color.RGBA {
    return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)), 255}
}
 
func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, counter *expvar.Int) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
    outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0},
        image.Point{ImageWidth, ImageHeight}})
 
    for y := 0; y < ImageHeight; y++ {
        for x := 0; x < ImageWidth; x++ {
            c := calculateColor()
            outputimage.Set(x, y, c)
        }
    }
    png.Encode(writer, outputimage)
    counter.Add(1)
}
 
func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request, counter *expvar.Int) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain")
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter.Value())
}
 
func main() {
    counter := expvar.NewInt("counter")
 
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image",
        func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { imageHandler(writer, request, counter) })
    http.HandleFunc("/counter",
        func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { counterHandler(writer, request, counter) })
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

11. Současné zveřejnění metrik i profilovacích informací

Nic nám ovšem nebrání, aby aplikace zveřejňovala jak své metriky, tak i profilovací informace (popsané minule). Řešení je jednoduché – do předchozího příkladu pouze přidáme import balíčku net/http/pprof. Žádné další změny není nutné v příkladu dělat:

package main
 
import (
    "expvar"
    "fmt"
    "image"
    "image/color"
    "image/png"
    "io"
    "math/rand"
    "net/http"
    _ "net/http/pprof"
)
 
var counter = expvar.NewInt("counter")
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    io.WriteString(writer, response)
}
 
func calculateColor() color.RGBA {
    return color.RGBA{uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)),
        uint8(rand.Intn(255)), 255}
}
 
func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
    outputimage := image.NewRGBA(image.Rectangle{image.Point{0, 0},
        image.Point{ImageWidth, ImageHeight}})
 
    for y := 0; y < ImageHeight; y++ {
        for x := 0; x < ImageWidth; x++ {
            c := calculateColor()
            outputimage.Set(x, y, c)
        }
    }
    png.Encode(writer, outputimage)
    counter.Add(1)
}
 
func counterHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/plain")
    fmt.Fprintf(writer, "Counter: %d\n", counter.Value())
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.HandleFunc("/counter", counterHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

Obrázek 6: Zveřejněné profilovací informace.

Obrázek 7: Současně zveřejněné metriky aplikace.

12. Nový demonstrační příklad: vykreslování Mandelbrotovy množiny se zaznamenáváním důležitých statistických informací

V dalším příkladu, který vychází ze zdrojového kódu zveřejněného minule, je zveřejněno hned několik údajů o běžící aplikaci:

 1. Počet překreslení Mandelbrotovy množiny
 2. Celkový čas, který CPU strávil výpočtem Mandelbrotových množin
 3. Počet překreslených (vybarvených) pixelů
 4. Čas výpočtu, ovšem ve formátu čitelném člověkem

Jedná se o tyto proměnné:

var renderingCounter = expvar.NewInt("renderingCounter")
var renderingDuration = expvar.NewInt("renderingDuration")
var pixelsColored = expvar.NewInt("pixelsColored")
var humanReadableDuration = expvar.NewString("humanReadableDuration")

Upravený zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "expvar"
    "image"
    "image/png"
    "io"
    "net/http"
    _ "net/http/pprof"
    "time"
)
 
var renderingCounter = expvar.NewInt("renderingCounter")
var renderingDuration = expvar.NewInt("renderingDuration")
var pixelsColored = expvar.NewInt("pixelsColored")
var humanReadableDuration = expvar.NewString("humanReadableDuration")
 
func indexPageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "text/html")
    response := `
<body>
  <h1>Enterprise image renderer</h1>
  <img src="/image" width=256 height=256 />
</body>`
    io.WriteString(writer, response)
}
 
func iterCount(cx float64, cy float64, maxiter uint) uint {
    var zx float64 = 0.0
    var zy float64 = 0.0
    var i uint = 0
    for i < maxiter {
        zx2 := zx * zx
        zy2 := zy * zy
        if zx2+zy2 > 4.0 {
            break
        }
        zy = 2.0*zx*zy + cy
        zx = zx2 - zy2 + cx
        i++
    }
    return i
}
 
func calcMandelbrot(width uint, height uint, maxiter uint, palette [][3]byte, image []byte, cy float64, done chan bool) {
    var cx float64 = -2.0
    for x := uint(0); x < width; x++ {
        i := iterCount(cx, cy, maxiter)
        color := palette[i]
        image[3*x] = color[0]
        image[3*x+1] = color[1]
        image[3*x+2] = color[2]
        cx += 3.0 / float64(width)
    }
    done <- true
}
 
func writeImage(width uint, height uint, pixels []byte) *image.NRGBA {
    img := image.NewNRGBA(image.Rect(0, 0, int(width), int(height)))
    pixel := 0
 
    for y := 0; y < int(height); y++ {
        offset := img.PixOffset(0, y)
        for x := uint(0); x < width; x++ {
            img.Pix[offset] = pixels[pixel]
            img.Pix[offset+1] = pixels[pixel+1]
            img.Pix[offset+2] = pixels[pixel+2]
            img.Pix[offset+3] = 0xff
            pixel += 3
            offset += 4
        }
    }
    return img
}
 
func calculateFractal(width int, height int, maxiter int) []byte {
    done := make(chan bool, height)
 
    pixels := make([]byte, width*height*3)
    offset := 0
    delta := width * 3
 
    var cy float64 = -1.5
    for y := 0; y < height; y++ {
        go calcMandelbrot(uint(width), uint(height), uint(maxiter), mandmap[:], pixels[offset:offset+delta], cy, done)
        offset += delta
        cy += 3.0 / float64(height)
    }
    for i := 0; i < height; i++ {
        <-done
    }
 
    return pixels
}
 
func imageHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    const ImageWidth = 256
    const ImageHeight = 256
 
    t1 := time.Now()
 
    pixels := calculateFractal(ImageWidth, ImageHeight, 255)
    outputimage := writeImage(ImageWidth, ImageHeight, pixels)
    png.Encode(writer, outputimage)
 
    t2 := time.Now()
    elapsed := t2.Sub(t1)
 
    renderingCounter.Add(1)
    renderingDuration.Set(int64(elapsed))
    pixelsColored.Set(ImageWidth * ImageHeight)
    humanReadableDuration.Set(elapsed.String())
}
 
func main() {
    http.HandleFunc("/", indexPageHandler)
    http.HandleFunc("/image", imageHandler)
    http.ListenAndServe(":8080", nil)
}
 
/* taken from Fractint */
 
var mandmap = [...][3]byte{
    {255, 255, 255}, {224, 224, 224}, {216, 216, 216}, {208, 208, 208},
    {200, 200, 200}, {192, 192, 192}, {184, 184, 184}, {176, 176, 176},
    {168, 168, 168}, {160, 160, 160}, {152, 152, 152}, {144, 144, 144},
    ...
    ...
    ...
    {240, 240, 140}, {244, 244, 152}, {244, 244, 168}, {244, 244, 180},
    {244, 244, 196}, {248, 248, 208}, {248, 248, 224}, {248, 248, 236},
    {252, 252, 252}, {248, 248, 248}, {240, 240, 240}, {232, 232, 232}}

Obrázek 8: Nový HTTP server v akci.

13. Sledování činnosti HTTP serveru

Pro sledování činnosti HTTP serveru, který počítá a zobrazuje rastrový obrázek Mandelbrotovy množiny můžeme v tom nejjednodušším případě opět použít nástroj curl.

Před prvním překreslením:

$ curl localhost:8080/debug/vars
 
{
"cmdline": ["/tmp/go-build480851913/b001/exe/08_image_server_fractal"],
"humanReadableDuration": "",
"memstats": {"Alloc":308736,"TotalAlloc":308736,"Sys":69926912,"Lookups":0,"Mall
...
...
...
"pixelsColored": 0,
"renderingCounter": 0,
"renderingDuration": 0
}

Po dvou překresleních:

$ curl localhost:8080/debug/vars
 
{
...
...
...
"humanReadableDuration": "44.726908ms",
...
...
...
"pixelsColored": 65536,
"renderingCounter": 2,
"renderingDuration": 44726908

14. Zpracování metrik programově

V tomto okamžiku již víme, jakým způsobem můžeme metriky popisující aktuální stav běžící aplikace získat. Nyní nám vlastně zbývá jen „maličkost“ – umět získaná data zpracovat a následně nějakým způsobem interpretovat. K tomuto účelu je možné použít buď již hotové nástroje (Prometheus aj.), nebo data zpracovat vlastními silami, což je samozřejmě mnohem zajímavější. Podívejme se tedy na způsob přečtení metrik jednoduchým skriptem naprogramovaným v Pythonu. Pro samotný přenos dat z aplikace do skriptu použijeme populární knihovnu Requests. První verze skriptu pouze data přečte a vypíše je na standardní výstup, bez jejich dalšího zpracování:

import requests
 
response = requests.get("http://localhost:8080/debug/vars")
 
assert response.status_code == 200, "Chyba při čtení metrik: neočekávaný HTTP kód odpovědi"
 
payload = response.json()
 
print("Počet překreslení: ", payload["renderingCounter"])
print("Celkový čas výpočtu: ", payload["humanReadableDuration"])

Příklad výsledku činnosti tohoto skriptu:

Počet překreslení: 1
Celkový čas výpočtu: 46.758702ms
Počet obarvených pixelů: 65536

15. Složitější skript: uložení výsledků do tabulky ve formátu CSV

Pochopitelně nám ovšem nic nebrání v tom, aby skript se získanými daty prováděl další manipulace. Jeho druhá varianta přečtená data uloží do datového souboru mandelbrot.csv; přesněji řečeno po každém spuštění se do tohoto souboru přidá další řádek s výsledky měření. Pokud tedy skript budeme spouštět v pravidelných intervalech (cron apod.), bude výsledkem tabulka obsahující postupný vývoj všech měřených hodnot:

import requests
import os
import csv
 
filename = "mandelbrot.csv"
 
response = requests.get("http://localhost:8080/debug/vars")
 
assert response.status_code == 200, "Chyba při čtení metrik: neočekávaný HTTP kód odpovědi"
 
payload = response.json()
 
mode = None
write_header = False
 
if os.path.exists(filename):
  mode = "a"
else:
  mode = "w"
  write_header = True
 
with open(filename, mode) as csv_file:
  writer = csv.writer(csv_file, delimiter=',')
  if write_header:
    writer.writerow(("Počet překreslení", "Čas výpočtu", "Obarvených pixelů"))
  writer.writerow((payload["renderingCounter"],
           payload["humanReadableDuration"],
           payload["pixelsColored"]))

Příklad výstupu postupně generovaného předchozím skriptem:

Počet překreslení,Čas výpočtu,Obarvených pixelů
0,,0
1,43.446635ms,65536
2,40.86645ms,65536
6,41.091674ms,65536

Obrázek 9: Zobrazení tabulky v tabulkovém procesoru.

16. Kumulativní časy

Příklad samozřejmě můžeme upravit tak, aby se počítaly kumulativní časy, obarvené pixely atd.:

renderingCounter.Add(1)
renderingDuration.Add(int64(elapsed))
pixelsColored.Add(ImageWidth * ImageHeight)
humanReadableDuration.Set(elapsed.String())
import requests
import os
import csv
 
filename = "mandelbrot.csv"
 
response = requests.get("http://localhost:8080/debug/vars")
 
assert response.status_code == 200, "Chyba při čtení metrik: neočekávaný HTTP kód odpovědi"
 
payload = response.json()
 
mode = None
write_header = False
 
if os.path.exists(filename):
  mode = "a"
else:
  mode = "w"
  write_header = True
 
with open(filename, mode) as csv_file:
  writer = csv.writer(csv_file, delimiter=',')
  if write_header:
    writer.writerow(("Počet překreslení", "Čas výpočtu", "Obarvených pixelů", "Poslední výpočet"))
  writer.writerow((payload["renderingCounter"],
           payload["renderingDuration"],
           payload["pixelsColored"],
           payload["humanReadableDuration"]))

Výsledek pěti měření (CSV formát):

Počet překreslení,Čas výpočtu,Obarvených pixelů,Poslední výpočet
0,0,0,
1,41073963,65536,41.073963ms
2,83259556,131072,42.185593ms
3,126872642,196608,43.613086ms
4,173997267,262144,47.124625ms

Obrázek 10: Zobrazení tabulky s výsledky v tabulkovém procesoru.

17. Další datové typy podporované modulem expvar

Při popisu možností balíčku expvar jsme se mj. zmínili i o podporovaných datových typech proměnných, které může aplikace „zviditelnit“. Použití datových typů Int, Float a String je pravděpodobně zřejmé, ovšem zajímavější je situace u zbývajících dvou typů: funkcí a map. Funkce, pokud je použita jako typ „zviditelněné proměnné“, je zavolána ve chvíli, kdy je zapotřebí získat metriky. Výsledkem této funkce jsou data, která mají být zveřejněna:

type Metrics struct {
    Counter int
    Duration int
}

func MetricsFunc() interface{} {
    return Metrics{
        Counter: 1,
        Duration: -1,
    }
}

Zveřejnění metriky zajistí zavolání:

expvar.Publish("metrics", expvar.Func(MetricsFunc))

Obrázek 11: Nově zveřejněná metrika.

18. Dodatek: různé metody práce s čítačem zvyšovaným v gorutinách

V předchozích kapitolách jsme se mj. zabývali i problémem práce s obsahem proměnné, která je používána větším množstvím gorutin. Programovací jazyk Go neobsahuje žádnou obdobu klíčového slova volatile, což je ostatně dobře, protože význam tohoto slova je v různých programovacích jazycích dosti odlišný (v první skupině jsou jazyky C a C++, ve druhé pak Java a .NET). Pokud například budeme v Go měnit obsah globální proměnné, a to v mnoha gorutinách, nebudou výsledky odpovídat očekávání, protože operace čtení a zápisu nebudou synchronizovány. O tom se můžeme snadno přesvědčit po spuštění následujícího příkladu, v němž se obsah globálního čítače zvýší 1000×, ovšem výsledkem nebude hodnota 1000, ale hodnota nižší (protože dojde k překryvu operací čtení hodnoty proměnné a jejího zápisu – více gorutin bude zvyšovat stejnou hodnotu, popř. provede zápis výsledku, který již ovšem byl jinou gorutinou změněn):

package main
 
import (
    "fmt"
    "time"
)
 
func main() {
    var cnt int = 0
 
    for i := 0; i < 1000; i++ {
        go func() {
            cnt++
        }()
    }
    time.Sleep(1000 * time.Millisecond)
    fmt.Printf("%d\n", cnt)
}

Výsledek běhu tohoto programu (bude se obecně lišit s každým spuštěním aplikace):

952
Poznámka: dokonce může dojít k tomu, že čítač bude obsahovat zcela nesmyslné hodnoty, protože není zaručeno, že na všech architekturách se vždy zapíšou současně všechny bity čítače.

Jedno z možných řešení tohoto problému spočívá v použití synchronizace gorutin s využitím mutexu (jedna z forem zámku). Před změnou obsahu čítače se gorutina pokusí o získání mutexu a pokud uspěje, provede změnu obsahu čítače (přečtení hodnoty, zvýšení o jedničku, zápis výsledku) a zámek opět uvolní. V případě, že bude zámek držen jinou gorutinou, musí se počkat (takže se původní paralelní běh kódu v tomto místě opět „serializuje“):

package main
 
import (
    "fmt"
    "sync"
    "time"
)
 
func main() {
    var cnt int32 = 0
    var mutex = &sync.Mutex{}
 
    for i := 0; i < 1000; i++ {
        go func() {
            mutex.Lock()
            cnt++
            mutex.Unlock()
        }()
    }
    time.Sleep(1000 * time.Millisecond)
    fmt.Printf("%d\n", cnt)
}

Výsledek běhu tohoto programu:

1000

Použití mutexů ovšem není zcela bez problémů, protože při špatném naprogramování může docházet k deadlockům.

V případě jednoduchého čítače je výhodnější využít spíše již zmíněný balíček sync/atom s implementací atomických operací. Interně se samozřejmě opět musí řešit nějaký typ zámku, ovšem tato činnost je před programátorem skryta. A hlavně – nedojde k situaci, kdy by programátor zapomněl zámek uvolnit nebo uvolňoval zámky ve špatném pořadí; tudíž se eliminuje možnost vzniku deadlocku:

DT24

package main
 
import (
    "fmt"
    "sync/atomic"
    "time"
)
 
func main() {
    var cnt int32 = 0
 
    for i := 0; < 1000; i++ {
        go func() {
            atomic.AddInt32(&cnt, 1)
        }()
    }
    time.Sleep(1000 * time.Millisecond)
    fmt.Printf("%d\n", cnt)
}

Výsledek běhu tohoto programu:

1000

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně dva megabajty), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis příkladu Cesta
1 01_image_server.go jednoduchý HTTP server, který generuje dynamickou HTML stránku a rastrový obrázek s náhodnými barvami pixelů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/01_i­mage_server.go
2 02_image_server_counter.go úprava HTTP serveru takovým způsobem, že je možné zobrazit i stav čítačů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/02_i­mage_server_counter.go
3 03_image_server_counter_mutex.go čítač je zvyšován v sekci synchronizované s ostatními gorutinami https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/03_i­mage_server_counter_mutex­.go
4 04_image_server_counter_atom.go čítač je zvyšován funkcí umožňující atomické změny proměnné https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/04_i­mage_server_counter_atom.go
5 05_image_server_expvar.go zveřejnění informací o běžící aplikaci https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/05_i­mage_server_expvar.go
6 06_image_server_expvar_closure.go použití uzávěrů a eliminace globálních proměnných https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/06_i­mage_server_expvar_closure­.go
7 07_image_server_expvar_pprof.go zveřejnění informací o běžící aplikaci a současně i profilovacích záznamů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/07_i­mage_server_expvar_pprof.go
8 08_image_server_fractal.go generování Mandelbrotovy množiny se zveřejněním metrik https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/08_i­mage_server_fractal.go
9 09_counter.go čítač zvyšovaný v několika gorutinách https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/09_cou­nter.go
10 10_counter_lock.go použití mutexu při přístupu k obsahu čítače https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/10_cou­nter_lock.go
11 11_counter_atomic.go použití funkce pro atomické zvýšení hodnoty čítače https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/11_cou­nter_atomic.go
       
12 get_metrics1.py přečtení metrik jednoduchým skriptem psaným v Pythonu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/get_me­trics1.py
13 get_metrics2.py přečtení metrik jednoduchým skriptem psaným v Pythonu s exportem do CSV https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/get_me­trics2.py
14 get_metrics3.py přečtení metrik jednoduchým skriptem psaným v Pythonu s exportem do CSV https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article31/get_me­trics3.py

20. Odkazy na Internetu

 1. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 2. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 3. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 4. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 5. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 6. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 7. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 8. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 9. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 10. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 11. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 12. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 13. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 14. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 15. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 16. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 17. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 18. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 19. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 20. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 21. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 22. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 23. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 24. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 25. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 26. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 27. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 28. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 29. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 30. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 31. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 32. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 33. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 34. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 35. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 36. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 37. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 38. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 39. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 40. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 41. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 42. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 43. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 44. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 45. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 46. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 47. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 48. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 49. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 50. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 51. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 52. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 53. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 54. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 55. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 56. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 57. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 58. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 59. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 60. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 61. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 62. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 63. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 64. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 65. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 66. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 67. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 68. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 69. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 70. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 71. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 72. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 73. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 74. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 75. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 76. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 77. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 78. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 79. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 80. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 81. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 82. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 83. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 84. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 85. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 86. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 87. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 88. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 89. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 90. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 91. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 92. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 93. GoConvey
  http://goconvey.co/
 94. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 95. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 96. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 97. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 98. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 99. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 100. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 101. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 102. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 103. YAML
  https://yaml.org/
 104. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 105. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 106. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 107. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 108. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 109. Introducing JSON
  http://json.org/
 110. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 111. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 112. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 113. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 114. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 115. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 116. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 117. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 118. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 119. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 120. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 121. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 122. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 123. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 124. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 125. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 126. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 127. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 128. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 129. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 130. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 131. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 132. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 133. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 134. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 135. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 136. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 137. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 138. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 139. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 140. GoDoc
  https://godoc.org/
 141. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 142. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 143. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 144. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 145. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 146. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 147. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 148. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 149. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 150. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 151. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 152. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 153. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 154. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 155. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 156. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 157. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 158. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 159. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 160. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 161. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 162. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 163. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 164. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 165. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 166. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 167. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 168. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 169. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 170. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 171. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 172. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 173. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 174. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 175. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 176. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 177. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 178. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 179. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 180. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 181. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 182. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 183. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 184. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 185. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 186. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 187. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 188. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 189. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 190. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 191. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 192. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 193. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 194. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 195. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 196. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 197. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 198. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 199. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 200. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 201. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 202. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 203. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 204. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 205. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 206. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 207. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 208. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 209. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 210. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 211. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 212. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 213. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 214. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 215. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 216. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 217. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 218. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 219. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 220. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 221. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 222. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 223. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 224. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 225. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 226. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 227. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 228. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 229. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 230. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 231. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 232. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 233. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 234. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 235. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 236. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 237. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 238. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 239. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 240. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 241. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 242. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?