Hlavní navigace

Tvorba GUI v PySide: grafické operace používající třídu QPainter

9. 1. 2018
Doba čtení: 33 minut

Sdílet

V sedmém článku věnovaném tvorbě grafického uživatelského rozhraní v Pythonu s využitím frameworku PySide si ukážeme některé možnosti nabízené třídou QPainter při vytváření 2D grafiky použité v GUI.

Obsah

1. Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: grafické operace používající třídu QPainter

2. Základní operace podporované třídou QPainter

3. Praktický postup při vykreslování

4. První demonstrační příklad: použití metod QPainter.begin a QPainter.end

5. Použití „chytrého“ konstruktoru objektu typu QPainter

6. Druhý demonstrační příklad: použití „chytrého“ konstruktoru objektu typu QPainter

7. Modifikace barvy a šířky pera použitého při vykreslování

8. Názvy barev s paletě knihovny PySide

9. Třetí demonstrační příklad: modifikace barvy a šířky pera

10. Čtvrtý demonstrační příklad: použití antialiasingu při vykreslování

11. Čárkované a čerchované úsečky

12. Pátý demonstrační příklad: kresba čárkovaných a čerchovaných úseček

13. Použití štětců při kreslení vyplněných grafických objektů

14. Šestý demonstrační příklad: vzorník standardních štětců

15. Barva pozadí oblasti nevyplněné štětcem

16. Sedmý demonstrační příklad: specifikace barvy pozadí a použití standardních štětců

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Odkazy na Internetu

1. Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: grafické operace používající třídu QPainter

Na předchozí část seriálu o tvorbě grafického uživatelského rozhraní v Pythonu, v níž jsme si popsali základní vlastnosti tříd QImage, QPixmap a QBitmap, dnes navážeme. Ukážeme si totiž, jakým způsobem je možné vykreslovat základní geometrické (2D) tvary s využitím metod třídy QPainter. Tato třída totiž programátorům nabízí možnost vykreslení následujících tvarů a objektů:

Tvar/objekt Metoda
bod drawPoint()
sada bodů drawPoints()
úsečka drawLine()
sada úseček drawLines()
obdélník drawRect(), fillRect()
sada obdélníků drawRects()
obdélník se zakulacenými rohy drawRoundRect(), drawRoundedRect()
polyčára (lomená úsečka) drawPolyline()
polygon drawPolygon(), drawConvexPolygon()
oblouk drawArc()
kruhová úseč drawChord()
kruhová výseč drawPie()
kružnice nebo elipsa drawEllipse()
obecná cesta drawPath(), fillPath()
text drawText(), drawTextItem()
rastrový obrázek drawImage(), drawPicture(), drawPixmap(), …

Podobně, jako je tomu například ve vektorovém formátu SVG, PostScriptu či v knihovně OpenVG, se i při použití QPainteru setkáme se třemi důležitými pojmy:

 1. Pero (pen) je nástroj použitý při vykreslování obrysu tvarů a samozřejmě i všech liniových tvarů (úsečky, oblouky, …).
 2. Štětec (brush) je nástroj použitý pro vyplnění uzavřených tvarů (obdélník, polygon, elipsa, cesta).
 3. Cesta (path) se používá k popisu složitějších tvarů složených z úseček a oblouků. Nad cestami je definováno větší množství operací, například test, zda bod leží uvnitř objektu popsaného cestou atd.

Dnes se seznámíme především s použitím per a štětců.

2. Základní operace podporované třídou QPainter: kreslení do rastrového obrázku

Samotný objekt QPainter provádí vykreslení na nějaké „plátno“, což může být buď přímo hardwarové zařízení (grafický subsystém), nebo rastrový obrázek. Podívejme se nyní na způsob vykreslení velmi jednoduché grafiky na rastrový obrázek s využitím možností nabízených třídou QPainter. Jeden z možných postupů je následující:

 1. Vytvoření instance třídy QImage, která bude tvořit „plátno“ pro QPainter. Konstruktoru QImage se předává rozlišení (počet sloupců a řádků) rastrového obrázku i formát pixelů. Nejjednodušší (i když ne vždy nejrychlejší) je použít formát QtGui.QImage.Format_RGB32 pro plnobarevné obrázky.
 2. Vytvoření objektu typu QPainter konstruktorem QPainter() (tento konstruktor nemá v nejjednodušším případě žádné parametry).
 3. Informace instance třídy QPainter o začátku vykreslování do instance třídy QImage. To se provede zavoláním metody QPainter.begin().
 4. Provedení vlastního vykreslení (například barevné úsečky). Mezi příkazovými závorkami begin a end můžete zavolat libovolné množství vykreslovacích operací.
 5. Informace QPainteru o ukončení vykreslování. To se provede zavoláním metody QPainter.end().
 6. Konverze objektu typu QImage na QPixmap (nebo QBitmap). Této problematice jsme se věnovali ve druhé kapitole předchozího článku.
 7. QPixmap či QBitmap lze již přímo vykreslit, například umístěním na návěští. I touto problematikou jsme se zabývali minule.

3. Praktický postup při vykreslování

V praxi se jednotlivé body výše uvedeného postupu budou implementovat následujícím způsobem:

Nejprve vytvoříme rastrový obrázek, který bude představovat „plátno“, na které bude třída QPainter vykreslovat obrazce:

image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
           MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
           QtGui.QImage.Format_RGB32)

Dále vytvoříme objekt typu QPainter:

qp = QtGui.QPainter()

Informujeme tento objekt o začátku změn (vykreslování) do instance třídy QImage:

qp.begin(self.image)

Provedeme vlastní vykreslování – nastavíme barvu pera a vykreslíme tímto perem diagonální úsečku (povšimněte si, že se nemusíme nijak starat o to, kdy zanikne platnost objektu typu QColor – některé jiné toolkity totiž vyžadují explicitní uvolnění prostředků):

qp.setPen(QtGui.QColor(64, 255, 64))
qp.drawLine(10, 10, MainWindow.IMAGE_WIDTH-10, MainWindow.IMAGE_HEIGHT-10)

Informujeme objekt o konci změn (vykreslování):

qp.end()

V předposledním kroku se provede konverze objektu typu QImage na QPixmap:

pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(image)

Někde v další části kódu již můžeme pixmapu bez problémů vložit na navěští a tím ji vykreslit (resp. přesněji řečeno zobrazit uživateli):

label = QtGui.QLabel("test")
label.setPixmap(pixmap)
self.setCentralWidget(label)

Obrázek 1: Úsečka vykreslená příkazy popsanými v této kapitole.

4. První demonstrační příklad: použití metod QPainter.begin a QPainter.end

Výše uvedený postup pro vykreslení grafiky používající třídy QPainter a QImage je použit v dnešním prvním demonstračním příkladu, jehož úplný zdrojový kód vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter
    qp = QtGui.QPainter()
    # začátek změn
    qp.begin(self.image)
    # nastavení barvy kreslení
    qp.setPen(QtGui.QColor(64, 255, 64))
    # vykreslení úsečky
    qp.drawLine(10, 10,
          MainWindow.IMAGE_WIDTH-10, MainWindow.IMAGE_HEIGHT-10)
    # konec změn
    qp.end()
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

5. Použití „chytrého“ konstruktoru objektu typu QPainter

Třídu QPainter jsme prozatím používali takovým způsobem, že jsme nejprve vytvořili (zkonstruovali) instanci této třídy, následně jsme zavolali metodu QPainter.begin() s předáním obrázku, na který se bude kreslit, provedli jsme vlastní vykreslení a posléze jsme vykreslení explicitně ukončili metodou QPainter.end():

# vytvoření objektu typu QPainter
qp = QtGui.QPainter()
# začátek změn
qp.begin(self.image)
# nastavení barvy kreslení
qp.setPen(QtGui.QColor(64, 255, 64))
# vykreslení úsečky
qp.drawLine(10, 10,
      MainWindow.IMAGE_WIDTH-10, MainWindow.IMAGE_HEIGHT-10)
# konec změn
qp.end()

Tento postup měl nevýhodu v tom, že si programátor musí sám ohlídat použití metod QPainter.begin() a QPainter.end(). Tyto metody se vždy musí vyskytovat v páru a nesmí se překrývat, tj. nelze například dvakrát zavolat QPainter.begin() pro různé obrázky bez předchozího zavolání QPainter.end(). Navíc by se měla hlídat i návratová hodnota z první uvedené metody (True/False), což je test, který jsme pro jednoduchost vynechali. Tento poměrně nízkoúrovňový přístup můžeme obejít tak, že už při konstrukci objektu QPainter předáme konstruktoru rastrový obrázek, na který se má provést vlastní vykreslení:

# vytvoření objektu typu QPainter s předáním
# reference na "pokreslovaný" objekt
qp = QtGui.QPainter(self.image)
# nastavení barvy kreslení
qp.setPen(QtGui.QColor(64, 255, 64))
# vykreslení úsečky
qp.drawLine(10, 10,
      MainWindow.IMAGE_WIDTH-10, MainWindow.IMAGE_HEIGHT-10)

V tomto případě nemusíme explicitně volat metodu QPainter.begin(), protože tato operace se provede automaticky. Mnohem zajímavější je, že i metoda QPainter.end() se zavolá automaticky, a to konkrétně v destruktoru objektu typu QPainter (to mj. znamená, že by tento objekt měl mít pouze lokální viditelnost resp. oblast platnosti – pro jednoduchost by se celé vykreslení mělo provést v jediné metodě).

Obrázek 2: Výsledkem je naprosto stejné okno, jako v prvním příkladu.

6. Druhý demonstrační příklad: použití „chytrého“ konstruktoru objektu typu QPainter

Jakým způsobem je možné využít „chytrý“ konstruktor objektu typu QPainter je ukázáno v dnešním druhém demonstračním příkladu, jehož úplný zdrojový kód je vypsán pod tímto odstavcem:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
    # nastavení barvy kreslení
    qp.setPen(QtGui.QColor(64, 255, 64))
    # vykreslení úsečky
    qp.drawLine(10, 10,
          MainWindow.IMAGE_WIDTH-10, MainWindow.IMAGE_HEIGHT-10)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

7. Modifikace barvy a šířky pera použitého při vykreslování

Podívejme se nyní na modifikaci stylu vykreslovaných objektů. Již v úvodní kapitole jsme si řekli, že při kreslení obrysů uzavřených objektů i všech liniových objektů se používá nástroj nazvaný pero (pen) představovaný instancí třídy QPen. Při konstrukci objektu typu QPen můžeme specifikovat mj. i barvu kreslení. Následně se pero přiřadí instanci třídy QPainter. Změna barvy kreslení tedy může v tom nejjednodušším případě vypadat následovně:

pen = QtGui.QPen(barva)
# kreslit se bude právě vytvořeným perem
qPainter.setPen(pen)

Barva je představována instancí třídy QColor a lze ji specifikovat v konstruktoru této třídy následujícími způsoby:

Parametry Význam
rgb jediná celočíselná hodnota (long) s kódem RGB
red, green, blue tři barvové složky: červená, zelená, modrá
red, green, blue, alpha tři barvové složky doplněné o průhlednost
name jméno barvy (viz následující kapitolu)
PySide.QtCore.Qt.GlobalColor jedna z dvaceti globálních barev

Pozor: pokud se barva explicitně nespecifikuje, je pro kreslení použita černá barva, takže na implicitně černém obrázku nebude kresba viditelná!

Šířku kreslení (stopy) je možné zadat buď v konstruktoru třídy QPen (ovšem potom nelze specifikovat barvu), nebo zavoláním metody QPen.setWidth():

pen = QtGui.QPen(barva)
# změna šířky pera
pen.setWidth(width)
# kreslit se bude právě vytvořeným perem
qPainter.setPen(pen)

Implicitně je šířka stopy nastavena na nulu; to odpovídá nejmenší možné stopě kreslení (jeden pixel bez použití antialiasingu).

8. Názvy barev s paletě knihovny PySide

Názvy všech barev uložených do standardní palety knihovny PySide získáme velmi snadno zavoláním statické metody QtGui.QColor.colorNames(), která vrátí seznam názvů známých barev. Tento seznam si samozřejmě můžeme velmi snadno vypsat, například následujícím jednořádkovým příkazem:

print("\n".join(QtGui.QColor.colorNames()))

Výstup by měl vypadat následovně (PySide 1.2.x):

aliceblue
antiquewhite
aqua
aquamarine
azure
beige
bisque
black
blanchedalmond
blue
blueviolet
brown
burlywood
cadetblue
chartreuse
chocolate
coral
cornflowerblue
cornsilk
crimson
cyan
darkblue
darkcyan
darkgoldenrod
darkgray
darkgreen
darkgrey
darkkhaki
darkmagenta
darkolivegreen
darkorange
darkorchid
darkred
darksalmon
darkseagreen
darkslateblue
darkslategray
darkslategrey
darkturquoise
darkviolet
deeppink
deepskyblue
dimgray
dimgrey
dodgerblue
firebrick
floralwhite
forestgreen
fuchsia
gainsboro
ghostwhite
gold
goldenrod
gray
green
greenyellow
grey
honeydew
hotpink
indianred
indigo
ivory
khaki
lavender
lavenderblush
lawngreen
lemonchiffon
lightblue
lightcoral
lightcyan
lightgoldenrodyellow
lightgray
lightgreen
lightgrey
lightpink
lightsalmon
lightseagreen
lightskyblue
lightslategray
lightslategrey
lightsteelblue
lightyellow
lime
limegreen
linen
magenta
maroon
mediumaquamarine
mediumblue
mediumorchid
mediumpurple
mediumseagreen
mediumslateblue
mediumspringgreen
mediumturquoise
mediumvioletred
midnightblue
mintcream
mistyrose
moccasin
navajowhite
navy
oldlace
olive
olivedrab
orange
orangered
orchid
palegoldenrod
palegreen
paleturquoise
palevioletred
papayawhip
peachpuff
peru
pink
plum
powderblue
purple
red
rosybrown
royalblue
saddlebrown
salmon
sandybrown
seagreen
seashell
sienna
silver
skyblue
slateblue
slategray
slategrey
snow
springgreen
steelblue
tan
teal
thistle
tomato
transparent
turquoise
violet
wheat
white
whitesmoke
yellow
yellowgreen

Příklad použití jména barvy:

# vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
pen = QtGui.QPen("gold")
 
# kreslit se bude právě vytvořeným perem
qPainter.setPen(pen)
 

9. Třetí demonstrační příklad: modifikace barvy a šířky pera

V dnešním třetím příkladu je ukázáno, jak je možné kreslit různobarevné úsečky s volitelnou šířkou stopy. O samotné kreslení úseček se stará uživatelská funkce drawLine():

# funkce pro vykreslení úsečky zadanou barvou
def drawLine(qPainter, color, x1, y1, x2, y2, width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(width)
 
  # kreslit se bude právě vytvořeným perem
  qPainter.setPen(pen)
 
  # vykreslení úsečky
  qPainter.drawLine(x1, y1, x2, y2)

Tato funkce v příkladu několikrát zavolána, takže vznikne následující kresba:

Obrázek 3: Okno vykreslené třetím příkladem.

Následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# funkce pro vykreslení úsečky zadanou barvou
def drawLine(qPainter, color, x1, y1, x2, y2, width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(width)
 
  # kreslit se bude právě vytvořeným perem
  qPainter.setPen(pen)
 
  # vykreslení úsečky
  qPainter.drawLine(x1, y1, x2, y2)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 320
  IMAGE_HEIGHT = 240
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    # Vykreslení čar různou barvou
    drawLine(qp, BLUE,  10, 10, 160, 20)
    drawLine(qp, CYAN,  10, 20, 160, 30)
    drawLine(qp, GREEN,  10, 30, 160, 40)
    drawLine(qp, YELLOW, 10, 40, 160, 50)
    drawLine(qp, RED,   10, 50, 160, 60)
    drawLine(qp, MAGENTA, 10, 60, 160, 70)
 
    # Vykreslení čar s různým sklonem
    for i in range(1, 90, 5):
      # převod ze stupňů na radiány
      angle = math.radians(i)
      radius = 150
      # výpočet koncových bodů úseček
      x = radius * math.sin(math.radians(i))
      y = radius * math.cos(math.radians(i))
      # vykreslení jedné úsečky
      drawLine(qp, WHITE, MainWindow.IMAGE_WIDTH-1, 0,
           MainWindow.IMAGE_WIDTH-x, y)
 
    # vykreslení čar různou šířkou
    for i in range(1, 10):
      drawLine(qp, WHITE, 10 + i*15, 90, 20 + i*15, 230, i)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

10. Čtvrtý demonstrační příklad: použití antialiasingu při vykreslování

Při kreslení objektů do rastrového obrázku je možné kdykoli zapnout či naopak vypnout antialiasing (aa). To se provádí metodou QPainter.setRenderHint(), které se předá konstanta QPainter.Antialiasing, popř. kombinace konstant QPainter.Antialiasing, QPainter.TextAntialiasing a QPainter.HighQualityAntialiasing:

# vytvoření objektu typu QPainter s předáním
# reference na "pokreslovaný" objekt
qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
qp.setRenderHint(QtGui.QPainter.Antialiasing)

V případě, že potřebujeme antialiasing vypnout (kresba různých schémat atd.), předejte metodě QPainter.setRenderHint() pojmenovaný parametr on=False (implicitně má totiž hodnotu True):

# vypneme antialiasing
qp.setRenderHint(QtGui.QPainter.Antialiasing, on=False)

Obrázek 4: Stejná scéna jako v předchozím příkladu, ovšem nyní vykreslená s využitím antialiasingu.

Pro porovnání rozdílů mezi nepoužitím a použitím antialiasingu si porovnejte následující dva obrázky:

Obrázek 5: Detail šikmých úseček vykreslených bez použití antialiasingu (zvětšeno).

Obrázek 6: Detail šikmých úseček vykreslených s použitím antialiasingu (zvětšeno).

Dnešní čtvrtý demonstrační příklad obsahuje ukázku zapnutí antialiasingu při kreslení úseček:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# funkce pro vykreslení úsečky zadanou barvou
def drawLine(qPainter, color, x1, y1, x2, y2, width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(width)
 
  # kreslit se bude právě vytvořeným perem
  qPainter.setPen(pen)
 
  # vykreslení úsečky
  qPainter.drawLine(x1, y1, x2, y2)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 320
  IMAGE_HEIGHT = 240
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    qp.setRenderHint(QtGui.QPainter.Antialiasing)
 
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    # Vykreslení čar různou barvou
    drawLine(qp, BLUE,  10, 10, 160, 20)
    drawLine(qp, CYAN,  10, 20, 160, 30)
    drawLine(qp, GREEN,  10, 30, 160, 40)
    drawLine(qp, YELLOW, 10, 40, 160, 50)
    drawLine(qp, RED,   10, 50, 160, 60)
    drawLine(qp, MAGENTA, 10, 60, 160, 70)
 
    # Vykreslení čar s různým sklonem
    for i in range(1, 90, 5):
      # převod ze stupňů na radiány
      angle = math.radians(i)
      radius = 150
      # výpočet koncových bodů úseček
      x = radius * math.sin(math.radians(i))
      y = radius * math.cos(math.radians(i))
      # vykreslení jedné úsečky
      drawLine(qp, WHITE, MainWindow.IMAGE_WIDTH-1, 0,
           MainWindow.IMAGE_WIDTH-x, y)
 
    # vykreslení čar různou šířkou
    for i in range(1, 10):
      drawLine(qp, WHITE, 10 + i*15, 90, 20 + i*15, 230, i)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

11. Čárkované a čerchované úsečky

Při kresbě liniových obrazců nebo okrajů plošných obrazců je možné zvolit vzorek (styl) úseček – plná (výchozí nastavení), čárkovaná, čerchovaná, střídavá apod. K nastavení vzorku vykreslení úsečky slouží metoda QPen.setDashPattern(). Parametrem této metody je seznam délek vykreslených segmentů prokládaných délkami segmentů nevykreslených. Podívejme se na jednoduchý příklad. Nejprve si vytvoříme pomocnou funkci pro vykreslení úsečky s volitelným vzorkem:

# funkce pro vykreslení úsečky zadanou barvou
def drawDashedLine(qPainter, color, x1, y1, x2, y2, pattern):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna typu čáry
  pen.setStyle(QtCore.Qt.CustomDashLine)
  pen.setDashPattern(pattern)
 
  # kreslit se bude právě vytvořeným perem
  qPainter.setPen(pen)
 
  # vykreslení úsečky
  qPainter.drawLine(x1, y1, x2, y2)

Tuto funkci použijeme pro vykreslení čar s různým vzorkem:

# Vykreslení čar různým stylem
drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 10, 160, 10, [1, 1])
drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 20, 160, 20, [1, 10])
drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 30, 160, 30, [10, 1])
drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 40, 160, 40, [10, 10])
drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 50, 160, 50, [10, 1, 10, 5])
drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 60, 160, 60, [5, 5])

Podívejme se nyní na výsledek:

Obrázek 7: Různé vzorky čar (zvětšeno 2×).

Při kreslení šikmých úseček je situace složitější, protože délky nebudou přesně odpovídat (ty platí jen pro vodorovné či svislé tvary):

# Vykreslení čar s různým sklonem
for i in range(1, 90, 5):
  # převod ze stupňů na radiány
  angle = math.radians(i)
  radius = 150
  # výpočet koncových bodů úseček
  x = radius * math.sin(math.radians(i))
  y = radius * math.cos(math.radians(i))
  # vykreslení jedné úsečky
  drawDashedLine(qp, WHITE, MainWindow.IMAGE_WIDTH-1, 0,
          MainWindow.IMAGE_WIDTH-x, y,
          [5, 5])

Obrázek 8: Šikmé úsečky (zvětšeno 2×, používá se antialiasing).

Zajímavé bude také sledovat, co se stane při změně šířky pera, tj. šířky kreslené stopy. Výše uvedenou funkci si nepatrně upravíme tak, aby akceptovala další nepovinný parametr s šířkou:

# funkce pro vykreslení úsečky zadanou barvou
def drawDashedLine(qPainter, color, x1, y1, x2, y2, pattern, width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(width)
 
  # změna typu čáry
  pen.setStyle(QtCore.Qt.CustomDashLine)
  pen.setDashPattern(pattern)
 
  # kreslit se bude právě vytvořeným perem
  qPainter.setPen(pen)
 
  # vykreslení úsečky
  qPainter.drawLine(x1, y1, x2, y2)

Zkusíme si vykreslit několik úseček s různou tloušťkou:

# vykreslení čar různou šířkou
for i in range(1, 10):
  drawDashedLine(qp, WHITE, 10 + i*15, 90, 10 + i*15, 230, [5, 5], i)

Výsledek je možná překvapivý:

Obrázek 9: Šířka pera ovlivňuje i délku vzorků (zvětšeno 2×).

12. Pátý demonstrační příklad: kresba čárkovaných a čerchovaných úseček

Postup při kreslení úseček s různým stylem je ukázán v dalším – dnes již pátém – demonstračním příkladu, po jehož spuštění by se měl vykreslit tento obrázek:

Obrázek 10: Okno vykreslené pátým demonstračním příkladem.

Následuje výpis zdrojového kódu tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# funkce pro vykreslení úsečky zadanou barvou
def drawDashedLine(qPainter, color, x1, y1, x2, y2, pattern, width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(width)
 
  # změna typu čáry
  pen.setStyle(QtCore.Qt.CustomDashLine)
  pen.setDashPattern(pattern)
 
  # kreslit se bude právě vytvořeným perem
  qPainter.setPen(pen)
 
  # vykreslení úsečky
  qPainter.drawLine(x1, y1, x2, y2)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 320
  IMAGE_HEIGHT = 240
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    # Vykreslení čar různým stylem
    drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 10, 160, 10, [1, 1])
    drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 20, 160, 20, [1, 10])
    drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 30, 160, 30, [10, 1])
    drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 40, 160, 40, [10, 10])
    drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 50, 160, 50, [10, 1, 10, 5])
    drawDashedLine(qp, YELLOW, 10, 60, 160, 60, [5, 5])
 
    qp.setRenderHint(QtGui.QPainter.Antialiasing)
 
    # Vykreslení čar s různým sklonem
    for i in range(1, 90, 5):
      # převod ze stupňů na radiány
      angle = math.radians(i)
      radius = 150
      # výpočet koncových bodů úseček
      x = radius * math.sin(math.radians(i))
      y = radius * math.cos(math.radians(i))
      # vykreslení jedné úsečky
      drawDashedLine(qp, WHITE, MainWindow.IMAGE_WIDTH-1, 0,
              MainWindow.IMAGE_WIDTH-x, y,
              [5, 5])
 
    # vykreslení čar různou šířkou
    for i in range(1, 10):
      drawDashedLine(qp, WHITE, 10 + i*15, 90, 10 + i*15, 230, [5, 5], i)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

13. Použití štětců při kreslení vyplněných grafických objektů

V úvodní kapitole jsme si řekli, že při kreslení uzavřených tvarů (obdélník, polygon, elipsa, cesta) je možné takové tvary vyplnit, přičemž pro vyplnění se používá nástroj nazvaný jednoduše štětec (brush. Štětec může být představován bitmapou (je to jedna z několika praktických možností použití bitmap ve frameworku PySide), popř. je možné štětec vybrat z připraveného vzorníku. Dnes se pro jednoduchost budeme zabývat právě existujícími vzorky štětců. Každý vzorek je představován jednou z konstant:

QtCore.Qt.SolidPattern
QtCore.Qt.HorPattern
QtCore.Qt.VerPattern
QtCore.Qt.CrossPattern
QtCore.Qt.BDiagPattern
QtCore.Qt.FDiagPattern
QtCore.Qt.DiagCrossPattern
QtCore.Qt.Dense1Pattern
QtCore.Qt.Dense2Pattern
QtCore.Qt.Dense3Pattern
QtCore.Qt.Dense4Pattern
QtCore.Qt.Dense5Pattern
QtCore.Qt.Dense6Pattern
QtCore.Qt.Dense7Pattern

Obrázek 11: Vzorník výše vypsaných štětců (v daném pořadí).

Vzorky štětců se nastavují takto (podtržená část kódu):

# funkce pro vykreslení obdélníku zadanou barvou a se specifikovaným štětcem
def drawRectangleUsingBrush(qPainter, color, x, y, width, height, brush_style, pen_width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(pen_width)
  qPainter.setPen(pen)
 
  # změna tvaru štětce
  brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(*color))
  brush.setStyle(brush_style)
  qPainter.setBrush(brush)
 
  # vykreslení obdélníku
  qPainter.drawRect(x, y, width, height)

Povšimněte si, že musíme specifikovat i barvu štětce, která se může lišit od barvy pera.

14. Šestý demonstrační příklad: vzorník standardních štětců

V šestém příkladu jsou ukázány základní vzorky štětců, které jsme si popsali v předchozí kapitole, takže se jen podívejme, jak může vypadat kód, který vzorník po svém spuštění vytiskne:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# funkce pro vykreslení obdélníku zadanou barvou a se specifikovaným štětcem
def drawRectangleUsingBrush(qPainter, color, x, y, width, height, brush_style, pen_width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(pen_width)
  qPainter.setPen(pen)
 
  # změna tvaru štětce
  brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(*color))
  brush.setStyle(brush_style)
  qPainter.setBrush(brush)
 
  # vykreslení obdélníku
  qPainter.drawRect(x, y, width, height)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 440
  IMAGE_HEIGHT = 140
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    # Vykreslení obdélníků různým stylem
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 10, 10, 50, 50, QtCore.Qt.SolidPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 70, 10, 50, 50, QtCore.Qt.HorPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 130, 10, 50, 50, QtCore.Qt.VerPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 190, 10, 50, 50, QtCore.Qt.CrossPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 250, 10, 50, 50, QtCore.Qt.BDiagPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 310, 10, 50, 50, QtCore.Qt.FDiagPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 370, 10, 50, 50, QtCore.Qt.DiagCrossPattern)
 
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 10, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense1Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 70, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense2Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 130, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense3Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 190, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense4Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 250, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense5Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 310, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense6Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 370, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense7Pattern)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

15. Barva pozadí oblasti nevyplněné štětcem

Při vyplňování uzavřených tvarů štětcem je možné si zvolit i barvu pozadí, přičemž pozadím jsou v tomto kontextu myšleny ty pixely, které sice leží uvnitř tvaru, ale štětec je při kreslení vynechá (nejedná se tedy o pozadí celé kreslicí plochy – plátna). Barva pozadí je stavová veličina a je ji možné kdykoli změnit (to ovlivní další vykreslování, nikoli však již vykreslené objekty). Navíc nezapomeňte, že kromě barvy pozadí je nutné nastavit i režim vykreslování pozadí na hodnotu QtCore.Qt.BGMode.OpaqueMode, protože implicitně se používá průhledné pozadí (přesněji řečeno nejsou pixely pozadí vůbec modifikovány). Podívejme se na příklad:

# vytvoření objektu typu QPainter s předáním
# reference na "pokreslovaný" objekt
qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
# barva pozadi a povoleni vykreslení pozadi (vyplne)
qp.setBackgroundMode(QtCore.Qt.BGMode.OpaqueMode)
qp.setBackground(QtGui.QColor(red, green, blue))

16. Sedmý demonstrační příklad: specifikace barvy pozadí a použití standardních štětců

Sedmý a současně i dnešní poslední demonstrační příklad se od příkladu šestého odlišuje jen tím, že je v něm explicitně specifikována barva pozadí při použití standardních štětců. Vykreslený obrázek se tedy změní z:

Obrázek 12: Rozdíl mezi použitím a nepoužitím pozadí při vykreslování plochy tvarů štětci.

CS24_early

Samozřejmě opět následuje výpis zdrojového kódu tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
import math
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# funkce pro vykreslení obdélníku zadanou barvou a se specifikovaným štětcem
def drawRectangleUsingBrush(qPainter, color, x, y, width, height, brush_style, pen_width=0):
  # vytvoření pera a nastavení barvy kreslení
  pen = QtGui.QPen(QtGui.QColor(*color))
 
  # změna šířky pera
  pen.setWidth(pen_width)
  qPainter.setPen(pen)
 
  # změna tvaru štětce
  brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(*color))
  brush.setStyle(brush_style)
  qPainter.setBrush(brush)
 
  # vykreslení obdélníku
  qPainter.drawRect(x, y, width, height)
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 440
  IMAGE_HEIGHT = 140
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
 
    # konstanty s n-ticemi představujícími základní barvy
    BLACK = (0, 0, 0)
    BLUE = (0, 0, 255)
    CYAN = (0, 255, 255)
    GREEN = (0, 255, 0)
    YELLOW = (255, 255, 0)
    RED = (255, 0, 0)
    MAGENTA = (255, 0, 255)
    WHITE = (255, 255, 255)
 
    # barva pozadi a povoleni vykreslení pozadi (vyplne)
    qp.setBackgroundMode(QtCore.Qt.BGMode.OpaqueMode)
    qp.setBackground(QtGui.QColor(*BLUE))
 
    # Vykreslení obdélníků různým stylem
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 10, 10, 50, 50, QtCore.Qt.SolidPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 70, 10, 50, 50, QtCore.Qt.HorPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 130, 10, 50, 50, QtCore.Qt.VerPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 190, 10, 50, 50, QtCore.Qt.CrossPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 250, 10, 50, 50, QtCore.Qt.BDiagPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 310, 10, 50, 50, QtCore.Qt.FDiagPattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, YELLOW, 370, 10, 50, 50, QtCore.Qt.DiagCrossPattern)
 
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 10, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense1Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 70, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense2Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 130, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense3Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 190, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense4Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 250, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense5Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 310, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense6Pattern)
    drawRectangleUsingBrush(qp, WHITE, 370, 70, 50, 50, QtCore.Qt.Dense7Pattern)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

17. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech sedmi dnes popsaných demonstračních příkladů byly opět, podobně jako tomu bylo i v předchozích článcích, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Pokud nechcete klonovat celý repositář, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

18. Odkazy na Internetu

 1. PySide 1.2.1 documentation
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/index.html
 2. QImage
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIma­ge.html
 3. QPixmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPix­map.html
 4. QBitmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBit­map.html
 5. QPaintDevice
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­intDevice.html
 6. QPicture
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPic­ture.html
 7. QPainter
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­inter.html
 8. QPainterPath
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­interPath.html
 9. Afinní zobrazení
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Afinn%C3%AD_zobrazen%C3%AD
 10. Differences Between PySide and PyQt
  https://wiki.qt.io/Differen­ces_Between_PySide_and_PyQt
 11. PySide 1.2.1 tutorials
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/tutorials/index.html
 12. PySide tutorial
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/
 13. Drawing in PySide
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/drawing/
 14. Qt Core
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/Qt­.html
 15. QLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­yout.html
 16. QStackedLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QStac­kedLayout.html
 17. QFormLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFor­mLayout.html
 18. QBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBox­Layout.html
 19. QHBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QHBox­Layout.html
 20. QVBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVBox­Layout.html
 21. QGridLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGrid­Layout.html
 22. QAction
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAc­tion.html
 23. QMessageBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMes­sageBox.html
 24. QListWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLis­tWidget.html
 25. Signals & Slots
  http://doc.qt.io/qt-4.8/signalsandslots.html
 26. Signals and Slots in PySide
  http://wiki.qt.io/Signals_an­d_Slots_in_PySide
 27. Intro to PySide/PyQt: Basic Widgets and Hello, World!
  http://www.pythoncentral.io/intro-to-pysidepyqt-basic-widgets-and-hello-world/
 28. QWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QWid­get.html
 29. QMainWindow
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMa­inWindow.html
 30. QLabel
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­bel.html
 31. QAbstractButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAb­stractButton.html
 32. QCheckBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QChec­kBox.html
 33. QRadioButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dioButton.html
 34. QButtonGroup
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBut­tonGroup.html
 35. QFrame
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame
 36. QFrame.frameStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame.frameStyle
 37. Leo editor
  http://leoeditor.com/
 38. IPython Qt Console aneb vylepšený pseudoterminál
  https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-ipython-a-ipython-notebook/#k06
 39. Vývojová prostředí ve Fedoře (4. díl)
  https://mojefedora.cz/vyvojova-prostredi-ve-fedore-4-dil/
 40. Seriál Letní škola programovacího jazyka Logo
  http://www.root.cz/serialy/letni-skola-programovaciho-jazyka-logo/
 41. Educational programming language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Educational_programmin­g_language
 42. Logo Tree Project:
  http://www.elica.net/downlo­ad/papers/LogoTreeProject­.pdf
 43. Hra Breakout napísaná v Tkinteri
  https://www.root.cz/clanky/hra-breakout-napisana-v-tkinteri/
 44. Hra Snake naprogramovaná v Pythone s pomocou Tkinter
  https://www.root.cz/clanky/hra-snake-naprogramovana-v-pythone-s-pomocou-tkinter/
 45. 24.1. turtle — Turtle graphics
  https://docs.python.org/3­.5/library/turtle.html#mo­dule-turtle
 46. TkDND
  http://freecode.com/projects/tkdnd
 47. Python Tkinter Fonts
  https://www.tutorialspoin­t.com/python/tk_fonts.htm
 48. The Tkinter Canvas Widget
  http://effbot.org/tkinter­book/canvas.htm
 49. Ovládací prvek (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ovl%C3%A1dac%C3%AD_prvek_­%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%29
 50. Rezervovaná klíčová slova v Pythonu
  https://docs.python.org/3/re­ference/lexical_analysis.html#ke­ywords
 51. TkDocs: Styles and Themes
  http://www.tkdocs.com/tuto­rial/styles.html
 52. Drawing in Tkinter
  http://zetcode.com/gui/tkin­ter/drawing/
 53. Changing ttk widget text color (StackOverflow)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/16240477/changing-ttk-widget-text-color
 54. The Hitchhiker's Guide to Pyhton: GUI Applications
  http://docs.python-guide.org/en/latest/scenarios/gui/
 55. 7 Top Python GUI Frameworks for 2017
  http://insights.dice.com/2014/11/26/5-top-python-guis-for-2015/
 56. GUI Programming in Python
  https://wiki.python.org/mo­in/GuiProgramming
 57. Cameron Laird's personal notes on Python GUIs
  http://phaseit.net/claird/com­p.lang.python/python_GUI.html
 58. Python GUI development
  http://pythoncentral.io/introduction-python-gui-development/
 59. Graphic User Interface FAQ
  https://docs.python.org/2/faq/gu­i.html#graphic-user-interface-faq
 60. TkInter
  https://wiki.python.org/moin/TkInter
 61. Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/tkinter/web/index.html
 62. TkInter (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tkinter
 63. appJar
  http://appjar.info/
 64. appJar (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/AppJar
 65. appJar na Pythonhosted
  http://pythonhosted.org/appJar/
 66. appJar widgets
  http://appjar.info/pythonWidgets/
 67. Stránky projektu PyGTK
  http://www.pygtk.org/
 68. PyGTK (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 69. Stránky projektu PyGObject
  https://wiki.gnome.org/Pro­jects/PyGObject
 70. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 71. Stránky projektu PyQt
  https://riverbankcomputin­g.com/software/pyqt/intro
 72. PyQt (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 73. Stránky projektu PySide
  https://wiki.qt.io/PySide
 74. PySide (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/PySide
 75. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 76. Kivy (framework, Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Kivy_(framework)
 77. QML Applications
  http://doc.qt.io/qt-5/qmlapplications.html
 78. KDE
  https://www.kde.org/
 79. Qt
  https://www.qt.io/
 80. GNOME
  https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME
 81. Category:Software that uses PyGTK
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGTK
 82. Category:Software that uses PyGObject
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGObject
 83. Category:Software that uses wxWidgets
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_wxWidgets
 84. GIO
  https://developer.gnome.or­g/gio/stable/
 85. GStreamer
  https://gstreamer.freedesktop.org/
 86. GStreamer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GStreamer
 87. Wax Gui Toolkit
  https://wiki.python.org/moin/Wax
 88. Python Imaging Library (PIL)
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/pil/
 89. Why Pyjamas Isn’t a Good Framework for Web Apps (blogpost z roku 2012)
  http://blog.pyjeon.com/2012/07/29/why-pyjamas-isnt-a-good-framework-for-web-apps/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.