Hlavní navigace

Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: rastrová a vektorová grafika

2. 1. 2018
Doba čtení: 28 minut

Sdílet

Dnes se budeme zabývat zpracováním a zobrazením grafických informací ve frameworku PySide. Jedná se o poměrně rozsáhlé téma, proto si zatím popíšeme třídy QImage, QBitmap, QPixmap a QTransform.

Obsah

1. Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: rastrová a vektorová grafika

2. Konverze rastrového obrázku reprezentovaného třídami QImage a QPixmap

3. Vytvoření obrázku s jeho vykreslením do hlavního okna aplikace

4. Zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

5. Manipulace s obsahem rastrového obrázku reprezentovaného třídou QImage

6. Určení barvy kreslení

7. Druhý demonstrační příklad: použití metody QImage.fill

8. Změna barev jednotlivých pixelů

9. Třetí demonstrační příklad: použití metody QImage.setPixel

10. Třída QBitmap a její odlišnost od třídy QPixmap

11. Čtvrtý demonstrační příklad – vykreslení obrázku se dvěma barvami

12. Afinní transformace rastrových obrázků

13. Pátý demonstrační příklad: otočení obrázku

14. Šestý demonstrační příklad: skládání transformací

15. Sedmý demonstrační příklad: ruční vytvoření transformační matice

16. Repositář s demonstračními příklady

17. Odkazy na Internetu

1. Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: rastrová a vektorová grafika

Jak jsme se již zmínili v perexu, budeme se v dnešním článku zabývat především tím, jakým způsobem je možné ve frameworku PySide pracovat s grafickými informacemi (2D rastrovými obrázky, vektorovými scénami v ploše i v 3D prostoru). Jedná se o poměrně rozsáhlé téma, protože možnosti nabízené framworkem PySide jsou v tomto ohledu skutečně široké – možné je pracovat s jednoduchými ikonami (QIcon), existuje rozhraní ke knihovně OpenGL (QtOpenGL), k vektorové grafice ukládané ve formátu SVG (QtSvg) a zapomenout nesmíme ani na možnost vysokoúrovňové práce s grafickými daty s využitím třídy QGraphicsScene a tříd odvozených od QGraphicsItem.

Začneme popisem práce s rastrovými obrázky, které mohou být reprezentovány hned několika třídami, které jsou vypsány v následující tabulce:

Třída Stručný popis
QImage umožňuje snadný přístup k hodnotám pixelů, nabízí možnost specifikace formátů pixelů
QPixmap lze je snadno vykreslit přes vybraný widget, operace pro načtení a uložení obrázku do jednoho z podporovaných formátů
QBitmap speciální případ QPixmap – bitmapa s dvěma barvami (typicky černobílá)
QPicture kontejner, na který je možné kreslit s využitím třídy QPainter a následně data serializovat do grafického metaformátu

Poznámka: třída QPicture ve skutečnosti vytváří rastrové obrázky až ve chvíli, kdy skutečně budeme chtít provést vykreslení (rendering). Před touto operací jsou grafické entity reprezentovány vektorově. Podrobnosti si ukážeme příště.

2. Konverze rastrového obrázku reprezentovaného třídami QImage a QPixmap

Pokud budeme chtít manipulovat s rastrovými obrázky na úrovni jednotlivých pixelů a následně výsledek zobrazit, lze postupovat například takto:

 1. Vytvoří se instance třídy QImage se zvoleným rozlišením a formátem pixelů (z něj se odvozuje bitová hloubka, existence barvové palety atd.)
 2. S využitím metody setPixel atd. se může s rastrovým obrázkem libovolně manipulovat.
 3. Následně se obrázek převede na instanci třídy QPixmap či QBitmap, protože tyto třídy již umožňují snadné vykreslení do zvoleného widgetu.
 4. Provede se vykreslení obrázku, například použitím metodysetPixmap, kterou nabízí widget QLabel, ale i některé další ovládací prvky.

Ve skutečnosti je možné provádět konverze mezi QImageQPixmap oběma směry. Použité metody jsou vypsány v následující tabulce:

Konverze Metoda
QImage → QPixmap QPixmap.fromImage()
QPixmap → QImage QPixmap.toImage()

Poznámka: první metoda je statická, protože ji můžeme zavolat i ve chvíli, kdy žádná instance třídy QPixmap prozatím neexistuje.

3. Vytvoření obrázku s jeho vykreslením do hlavního okna aplikace

Podívejme se nyní na příklad – vytvoříme instanci třídy QImage se zvoleným rozlišením a formátem pixelů RGB32 (tj. truecolor) a ihned poté provedeme konverzi na instanci třídy QPixmap. Ve skutečnosti se interně žádná konverze nemusí provádět, záleží to na konkrétních podmínkách a formátu pixelů:

def prepareImage(self):
  # vytvoření instance třídy QImage
  self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
               MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
               QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
  # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
  self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)

Vykreslení se provede způsobem naznačeným v předchozí kapitole – použitím metody setPixmap u návěští, které je vloženo do hlavního okna aplikace. Velikost okna se přitom automaticky přizpůsobí rozměrům návěstí:

def addLabelWithPixmap(self):
  # vytvoření návěští
  label = QtGui.QLabel("test")
  # přiřazení rastrového obrázku k návěští
  label.setPixmap(self.pixmap)
  # vložení návěští do hlavního okna
  self.setCentralWidget(label)

Obrázek 1: Ze screenshotu je patrné, že rastrový obrázek je implicitně naplněn zcela černými pixely.

4. Zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

Screenshot zobrazený na obrázku číslo 1 byl získán spuštěním dnešního prvního demonstračního příkladu, jehož úplný zdrojový kód vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QImage demo #1')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

5. Manipulace s obsahem rastrového obrázku reprezentovaného třídou QImage

Ve třídě QImage najdeme několik (opravdu jen několik) metod určených pro manipulaci s obsahem rastrového obrázku. Jedná se o zcela základní operace, protože pro vykreslování složitějších grafických entit jsou určeny jiné technologie nabízené například třídou QPainter. Mezi operace podporované třídou QImage patří:

Metoda Provedená operace
setPixel(x, y, index) nastavení barvy pixelu u obrázků s paletou
setPixel(x, y, rgb) nastavení barvy pixelu u plnobarevných obrázků (truecolor)
setPixel(point: QPoint, index) nastavení barvy pixelu u obrázků s paletou
setPixel(point: QPoint, rgb) nastavení barvy pixelu u plnobarevných obrázků (truecolor)
   
fill(color: QColor) vyplnění celého obrázku konstantní barvou
fill(color: GlobalColor) vyplnění celého obrázku konstantní barvou
fill(color: uint) vyplnění celého obrázku konstantní barvou

Vidíme, že obě metody setPixel() a fill() existují v několika variantách, které se od sebe liší počtem a typem parametrů. Obecně platí, že při specifikaci souřadnice pixelu, jehož hodnota se má přečíst či změnit, je rychlejší použít souřadnice x, y namísto objektu typu QPoint.

Poznámka: metoda setPixel() je pochopitelně pomalejší, než přímá manipulace s hodnotami pixelů rastrového obrázku. Pokud tedy budete potřebovat generovat větší množství různých textur atd., je výhodnější si nejprve připravit data pro obrázek a až posléze zkonstruovat instanci třídy QImage s využitím těchto dat.

6. Určení barvy kreslení

Zajímavý je způsob získání barvy pro obě výše zmíněné operace setPixel() a fill(). Existuje totiž hned několik variant, které se od sebe odlišují podle toho, zda se používají obrázky s paletou či plnobarevné (truecolor) obrázky. V případě plnobarevných obrázků se hodnota pixelu vypočítá přes statickou metodu QtGui.qRgb(r, g, b), u obrázků s paletou je možné použít přímo index barvy v paletě (těmito typy obrázků, které jsou velmi užitečné například pro reprezentaci ikon, se budeme podrobněji zabývat příště). V obou případech je barva reprezentována jediným celým číslem, které má u obrázků s paletou význam indexu a u plnobarevných obrázků je do onoho celého čísla zakódována hodnota všech tří barvových složek a popř. i alfa kanálu. Alternativně lze získat barvu libovolného pixelu v obrázku zavoláním metody pixel(), která také existuje ve dvou variantách:

Metoda Provedená operace
pixel(x, y) získání barvy pixelu
pixel(point: QPoint) získání barvy pixelu

7. Druhý demonstrační příklad: použití metody QImage.fill

Ve druhém demonstračním příkladu je ukázáno použití metody QImage.fill určené pro vyplnění celého obrázku konstantní barvou. Princip je jednoduchý – ihned po vytvoření obrázku (který bude vyplněn černou barvou) vypočítáme hodnotu barvy (RGB) a použijeme tuto hodnotu při volání metody QImage.fill:

# vytvoření instance třídy QImage
self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
             MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
             QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
# vyplnění celého obrázku konstantní barvou
self.image.fill(QtGui.qRgb(10, 80, 20))

Obrázek 2: Vyplnění celého obrázku s rozlišením 256×256 pixelů konstantní tmavě zelenou barvou.

Následuje výpis zdrojového kódu tohoto příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vyplnění celého obrázku konstantní barvou
    self.image.fill(QtGui.qRgb(10, 80, 20))
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QImage demo #2')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

8. Změna barev jednotlivých pixelů

Změna barev jednotlivých pixelů s využitím metody QImage.setPixel je velmi snadná, především u plnobarevných obrázků, v nichž můžeme barvu pixelu vypočítat pomocí QtGui.qRgb. Před vlastním kreslením obrázek vytvoříme:

# vytvoření instance třídy QImage
self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
             MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
             QtGui.QImage.Format_RGB32)

Následně s využitím dvojice do sebe vnořených programových smyček vykreslíme gradientní přechod:

# vyplnění celého obrázku barvovým přechodem
for y in range(MainWindow.IMAGE_HEIGHT):
  for x in range(MainWindow.IMAGE_WIDTH):
    self.image.setPixel(x, y, QtGui.qRgb(x, x, y))

Obrázek 3: Vyplnění obrázku o rozměrech 256×256 pixelů barevným přechodem.

Poznámka: pokud bude šířka a/nebo výška obrázku přesahovat hodnotu 255, znamená to, že při výpočtu barvy:

QtGui.qRgb(x, x, y)

bude docházet k přetečení hodnoty jednotlivých barvových složek, protože funkce qRgb žádné kontroly neprovádí. Pokud tedy například zadáme zelenou barvovou složku nastavenou na hodnotu 400, ve skutečnosti se použije 400 % 256 = 144 a současně se ovlivní i hodnota složky modré či červené (podle použitého formátu pixelů). Toho můžeme využít pro různé efekty, například:

# rozměry rastrového obrázku vetší než 255
IMAGE_WIDTH = 512
IMAGE_HEIGHT = 512
 
# vyplnění celého obrázku barvovým přechodem
for y in range(MainWindow.IMAGE_HEIGHT):
  for x in range(MainWindow.IMAGE_WIDTH):
    # zde dochází k přetečení hodnoty barvových složek
    self.image.setPixel(x, y, QtGui.qRgb(x, x*10, y))

Obrázek 4: Efekt přetečení hodnot barvových složek.

9. Třetí demonstrační příklad: použití metody QImage.setPixel

Opět si ukažme, jak se výše uvedený fragment kódu použije v demonstračním příkladu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vyplnění celého obrázku barvovým přechodem
    for y in range(MainWindow.IMAGE_HEIGHT):
      for x in range(MainWindow.IMAGE_WIDTH):
        self.image.setPixel(x, y, QtGui.qRgb(x, x, y))
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QImage demo #3')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

Varianta s větším obrázkem a přetečením hodnoty barvových složek:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku vetší než 255
  IMAGE_WIDTH = 512
  IMAGE_HEIGHT = 512
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vyplnění celého obrázku barvovým přechodem
    for y in range(MainWindow.IMAGE_HEIGHT):
      for x in range(MainWindow.IMAGE_WIDTH):
        # zde dochází k přetečení hodnoty barvových složek
        # Red, Green, Blue
        self.image.setPixel(x, y, QtGui.qRgb(x, x*10, y))
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QImage demo #3')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

10. Třída QBitmap a její odlišnost od třídy QPixmap

Prozatím jsme v příkladech nejprve vytvořili objekt typu QImage, změnili pixely obrázku a následně jsme obrázek převedli na objekt typu QPixmap, jenž je možné relativně snadno vykreslit do okna:

# vytvoření instance třídy QImage
self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
             MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
             QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
...
... manipulace s obsahem obrázku
...
 
# vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)

Takto převedený obrázek je stále plnobarevný, takže nedošlo k žádné ztrátě informace. Můžeme však provést malou úpravu v posledním kroku a vytvořit skutečnou bitmapu v původním slova smyslu, tj. obrázek, v němž je každý pixel reprezentován jediným bitem:

# vytvoření instance třídy QBitmap z objektu QImage
self.bitmap = QtGui.QBitmap.fromImage(self.image)

Při této konverzi už dochází ke ztrátě obrazové informace (v našem případě dost podstatné), čemuž se framework PySide snaží alespoň trošku zabránit použitím ditheringu:

Obrázek 5: Použití ditheringu při práci s bitmapami.

K čemu se vlastně bitmapy dnes hodí, když současné zobrazovací systémy prakticky ve všech případech podporují plnobarevné zobrazení? Ve skutečnosti se bitmapy již (většinou) nevyužívají pro přímé kreslení, ale plní další funkce, například:

 • Definice tvaru kurzoru (třída QCursor)
 • Definice štětce při kreslení (třída QBrush)
 • Definice složitějších regionů (třída QRegion), které omezují prostor, který se musí překreslit
 • Specifikace masky u pixmap

11. Čtvrtý demonstrační příklad – vykreslení obrázku se dvěma barvami

V dnešním třetím příkladu je ukázáno, jak lze z plnobarevného obrázku reprezentovaného objektem typu QImage vytvořit černobílý obrázek se dvěma barvami. Při převodu se framework PySide snaží o použití jednoduchého ditheringu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vyplnění celého obrázku barvovým přechodem
    for y in range(MainWindow.IMAGE_HEIGHT):
      for x in range(MainWindow.IMAGE_WIDTH):
        self.image.setPixel(x, y, QtGui.qRgb(y, y, y))
 
    # vytvoření instance třídy QBitmap z objektu QImage
    self.bitmap = QtGui.QBitmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QImage+QBitmap')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s monochromatickým rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithBitmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithBitmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení monochromatického rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.bitmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

12. Afinní transformace rastrových obrázků

Obrázky je možné před jejich vykreslením nebo dalším zpracováním otočit, změnit jejich měřítko, posunout, zkosit atd. Pro specifikaci operace prováděné s celým obrázkem slouží takzvané afinní transformace, které jsou v počítačové grafice velmi často používány, a to jak ve 2D, tak i v 3D (zde se samozřejmě pracuje s další souřadnicí navíc). Afinní transformace jsou představovány objekty typu QTransform, přičemž samotná transformace je interně představována maticí o rozměrech 3×3 prvky. Většina transformací prováděných v rovině navíc nepotřebuje specifikovat poslední sloupec transformační matice, protože tento sloupec většinou obsahuje sloupcový vektor [0, 0, 1]T, takže se počet skutečně používaných prvků matice sníží na 2×3 prvky.

Velmi důležitou vlastností afinních transformací je možnost jejich skládání, přičemž složením vznikne další afinní transformace. Vzhledem k tomu, že se interně skládání transformací provádí maticovým součinem, je jasné, že se NEjedná o komutativní operaci (to je ovšem logické, když si uvědomíme rozdíl mezi otočením objektu okolo počátku souřadnic a jeho posunem a posunem objektu následovaným otočením okolo počátku souřadnic).

Poznámka: po aplikaci transformace vznikne nový obrázek, ovšem pokud na tento nový obrázek budeme aplikovat opačnou transformaci, nemusíme vždy dostat obrázek původní, protože některé transformace jsou ztrátové (typicky zmenšení, otočení).

Podívejme se, jak lze otočit obrázek o 30° s využitím afinní transformace. Není to nic těžkého, pouze vytvoříme instanci typu QTransform a následně tuto transformaci použijeme pro vytvoření nového obrázku (starý je zahozen správcem paměti):

# vytvoření instance třídy QImage
self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
             MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
             QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
# vyplnění celého obrázku barvovým přechodem
...
...
...
 
# vytvoření transformace
transform = QtGui.QTransform()
transform.rotate(30)
 
# získání transformovaného obrázku
self.image = self.image.transformed(transform)

Obrázek 6: Otočení obrázku o 30° vede k jeho zvětšení.

Transformace můžeme skládat dohromady, takže například můžeme specifikovat rotaci následovanou změnou měřítka a další rotací (výsledkem je stále jediný objekt s jedinou transformační maticí):

# skládání transformací
transform = QtGui.QTransform()
transform.rotate(30)
transform.scale(2.0, 1.0)
transform.rotate(-30)

Obrázek 7: Zkosení pomocí složené transformace rotace+změna měřítka+rotace.

V některých případech můžeme chtít specifikovat prvky transformační matice ručně. To je samozřejmě možné, protože existuje přetížený konstruktor třídy QTransform, který akceptuje buď prvky celé matice nebo jen submatice o velikosti 2×3 prvky. Transformaci provádějící rotaci obrázku o 45° lze zapsat takto:

# vytvoření transformační matice
angle = math.radians(45)
transform = QtGui.QTransform(math.cos(angle), math.sin(angle),
               -math.sin(angle), math.cos(angle),
               0, 0)

Poznámka: v tomto případě je samozřejmě mnohem kratší použít QTransform.rotate(45).

Obrázek 8: Otočení obrázku o 45° ručně vytvořenou transformační maticí.

13. Pátý demonstrační příklad: otočení obrázku

V dnešním pátém příkladu je ukázán způsob otočení obrázku o 30° s využitím afinních transformací. Význam objektu QTransform jsme si vysvětlili v předchozí kapitole:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vyplnění celého obrázku barvovým přechodem
    for y in range(MainWindow.IMAGE_HEIGHT):
      for x in range(MainWindow.IMAGE_WIDTH):
        self.image.setPixel(x, y, QtGui.qRgb(y, y, 0))
 
    # vytvoření transformace
    transform = QtGui.QTransform()
    transform.rotate(30)
 
    # získání transformovaného obrázku
    self.image = self.image.transformed(transform)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QImage transform')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

14. Šestý demonstrační příklad: skládání transformací

V šestém demonstračním příkladu je ukázán způsob skládání několika afinních transformací. Výsledkem je samozřejmě opět afinní transformace reprezentovaná jedinou transformační maticí. S teorií jsme se opět seznámili ve dvanácté kapitole:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vyplnění celého obrázku barvovým přechodem
    for y in range(MainWindow.IMAGE_HEIGHT):
      for x in range(MainWindow.IMAGE_WIDTH):
        self.image.setPixel(x, y, QtGui.qRgb(y, y, 0))
 
    # skládání transformací
    transform = QtGui.QTransform()
    transform.rotate(30)
    transform.scale(2.0, 1.0)
    transform.rotate(-30)
 
    # získání transformovaného obrázku
    self.image = self.image.transformed(transform)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QImage transform')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

15. Sedmý demonstrační příklad: ruční vytvoření transformační matice

Jak jsme se již dozvěděli ve dvanácté kapitole, je možné vytvořit transformační matici „ručně“, tj. specifikací jejích jednotlivých prvků. Jak se to v praxi provádí je patrné ze zdrojového kódu dalšího příkladu:

CS24_early

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
import math
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vyplnění celého obrázku barvovým přechodem
    for y in range(MainWindow.IMAGE_HEIGHT):
      for x in range(MainWindow.IMAGE_WIDTH):
        self.image.setPixel(x, y, QtGui.qRgb(y, y, 0))
 
    # vytvoření transformační matice
    angle = math.radians(45)
    transform = QtGui.QTransform(math.cos(angle), math.sin(angle),
                   -math.sin(angle), math.cos(angle),
                   0, 0)
 
    # aplikace transformace
    self.image = self.image.transformed(transform)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QImage transform')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

16. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů byly opět, podobně jako tomu bylo i v předchozích článcích, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Pokud nechcete klonovat celý repositář, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

Příklady prozatím připravené pro další část tohoto seriálu:

17. Odkazy na Internetu

 1. PySide 1.2.1 documentation
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/index.html
 2. QImage
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIma­ge.html
 3. QPixmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPix­map.html
 4. QBitmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBit­map.html
 5. QPaintDevice
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­intDevice.html
 6. QPicture
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPic­ture.html
 7. QPainter
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­inter.html
 8. Afinní zobrazení
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Afinn%C3%AD_zobrazen%C3%AD
 9. Differences Between PySide and PyQt
  https://wiki.qt.io/Differen­ces_Between_PySide_and_PyQt
 10. PySide 1.2.1 tutorials
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/tutorials/index.html
 11. PySide tutorial
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/
 12. Drawing in PySide
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/drawing/
 13. Qt Core
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/Qt­.html
 14. QLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­yout.html
 15. QStackedLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QStac­kedLayout.html
 16. QFormLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFor­mLayout.html
 17. QBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBox­Layout.html
 18. QHBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QHBox­Layout.html
 19. QVBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVBox­Layout.html
 20. QGridLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGrid­Layout.html
 21. QAction
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAc­tion.html
 22. QMessageBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMes­sageBox.html
 23. QListWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLis­tWidget.html
 24. Signals & Slots
  http://doc.qt.io/qt-4.8/signalsandslots.html
 25. Signals and Slots in PySide
  http://wiki.qt.io/Signals_an­d_Slots_in_PySide
 26. Intro to PySide/PyQt: Basic Widgets and Hello, World!
  http://www.pythoncentral.io/intro-to-pysidepyqt-basic-widgets-and-hello-world/
 27. QWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QWid­get.html
 28. QMainWindow
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMa­inWindow.html
 29. QLabel
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­bel.html
 30. QAbstractButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAb­stractButton.html
 31. QCheckBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QChec­kBox.html
 32. QRadioButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dioButton.html
 33. QButtonGroup
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBut­tonGroup.html
 34. QFrame
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame
 35. QFrame.frameStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame.frameStyle
 36. Leo editor
  http://leoeditor.com/
 37. IPython Qt Console aneb vylepšený pseudoterminál
  https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-ipython-a-ipython-notebook/#k06
 38. Vývojová prostředí ve Fedoře (4. díl)
  https://mojefedora.cz/vyvojova-prostredi-ve-fedore-4-dil/
 39. Seriál Letní škola programovacího jazyka Logo
  http://www.root.cz/serialy/letni-skola-programovaciho-jazyka-logo/
 40. Educational programming language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Educational_programmin­g_language
 41. Logo Tree Project:
  http://www.elica.net/downlo­ad/papers/LogoTreeProject­.pdf
 42. Hra Breakout napísaná v Tkinteri
  https://www.root.cz/clanky/hra-breakout-napisana-v-tkinteri/
 43. Hra Snake naprogramovaná v Pythone s pomocou Tkinter
  https://www.root.cz/clanky/hra-snake-naprogramovana-v-pythone-s-pomocou-tkinter/
 44. 24.1. turtle — Turtle graphics
  https://docs.python.org/3­.5/library/turtle.html#mo­dule-turtle
 45. TkDND
  http://freecode.com/projects/tkdnd
 46. Python Tkinter Fonts
  https://www.tutorialspoin­t.com/python/tk_fonts.htm
 47. The Tkinter Canvas Widget
  http://effbot.org/tkinter­book/canvas.htm
 48. Ovládací prvek (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ovl%C3%A1dac%C3%AD_prvek_­%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%29
 49. Rezervovaná klíčová slova v Pythonu
  https://docs.python.org/3/re­ference/lexical_analysis.html#ke­ywords
 50. TkDocs: Styles and Themes
  http://www.tkdocs.com/tuto­rial/styles.html
 51. Drawing in Tkinter
  http://zetcode.com/gui/tkin­ter/drawing/
 52. Changing ttk widget text color (StackOverflow)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/16240477/changing-ttk-widget-text-color
 53. The Hitchhiker's Guide to Pyhton: GUI Applications
  http://docs.python-guide.org/en/latest/scenarios/gui/
 54. 7 Top Python GUI Frameworks for 2017
  http://insights.dice.com/2014/11/26/5-top-python-guis-for-2015/
 55. GUI Programming in Python
  https://wiki.python.org/mo­in/GuiProgramming
 56. Cameron Laird's personal notes on Python GUIs
  http://phaseit.net/claird/com­p.lang.python/python_GUI.html
 57. Python GUI development
  http://pythoncentral.io/introduction-python-gui-development/
 58. Graphic User Interface FAQ
  https://docs.python.org/2/faq/gu­i.html#graphic-user-interface-faq
 59. TkInter
  https://wiki.python.org/moin/TkInter
 60. Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/tkinter/web/index.html
 61. TkInter (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tkinter
 62. appJar
  http://appjar.info/
 63. appJar (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/AppJar
 64. appJar na Pythonhosted
  http://pythonhosted.org/appJar/
 65. appJar widgets
  http://appjar.info/pythonWidgets/
 66. Stránky projektu PyGTK
  http://www.pygtk.org/
 67. PyGTK (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 68. Stránky projektu PyGObject
  https://wiki.gnome.org/Pro­jects/PyGObject
 69. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 70. Stránky projektu PyQt
  https://riverbankcomputin­g.com/software/pyqt/intro
 71. PyQt (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 72. Stránky projektu PySide
  https://wiki.qt.io/PySide
 73. PySide (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/PySide
 74. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 75. Kivy (framework, Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Kivy_(framework)
 76. QML Applications
  http://doc.qt.io/qt-5/qmlapplications.html
 77. KDE
  https://www.kde.org/
 78. Qt
  https://www.qt.io/
 79. GNOME
  https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME
 80. Category:Software that uses PyGTK
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGTK
 81. Category:Software that uses PyGObject
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGObject
 82. Category:Software that uses wxWidgets
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_wxWidgets
 83. GIO
  https://developer.gnome.or­g/gio/stable/
 84. GStreamer
  https://gstreamer.freedesktop.org/
 85. GStreamer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GStreamer
 86. Wax Gui Toolkit
  https://wiki.python.org/moin/Wax
 87. Python Imaging Library (PIL)
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/pil/
 88. Why Pyjamas Isn’t a Good Framework for Web Apps (blogpost z roku 2012)
  http://blog.pyjeon.com/2012/07/29/why-pyjamas-isnt-a-good-framework-for-web-apps/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.