Hlavní navigace

Základy tvorby grafů v programovacím jazyku R

1. 10. 2020
Doba čtení: 24 minut

Sdílet

 Autor: R Core Team
V sedmé části seriálu o programovacím jazyku R se seznámíme se základními typy grafů, které je možné nalézt ve standardní knihovně tohoto jazyka. Posléze se zaměříme na popis velmi populární knihovny nazvané ggplot2.

Obsah

1. Tvorba grafů v programovacím jazyku R

2. Zdroj dat pro dnešní demonstrační příklady

3. Korelační diagram (bodový graf)

4. Přidání popisku grafu a popisků os

5. Nastavení limitů (rozsahů) na souřadných osách

6. Matice několika korelačních diagramů

7. Změna stylu vykreslení grafu

8. Přidání textu (popisků) k vykresleným bodům

9. Posun popisků v diagramu

10. Přikreslení úseček do diagramu

11. Vykreslení dvojice horizontálních úseček do diagramu

12. Nastavení stylu vykreslení úseček

13. Šest stylů úseček

14. Lineární regrese

15. Regresní přímka v diagramu

16. Průměr a směrodatná odchylka

17. Zakreslení obou statistických hodnot do diagramu

18. Získání koeficientů z regresního modelu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba grafů v programovacím jazyku R

Již v předchozím článku jsme se seznámili s principem tvorby jednoduchých sloupcových grafů, popř. grafů, do nichž byl přidán i liniový průběh. Tato problematika je ovšem velmi rozsáhlá, takže se jí budeme zabývat mj. i dnes. V jazyku R lze grafy a popř. i jiné formy grafického výstupu realizovat s využitím několika knihoven, které se od sebe liší tím, zda používají nízkoúrovňový či vysokoúrovňový přístup při popisu grafu, resp. při specifikaci jednotlivých kroků vykreslování. Navíc existuje několik knihoven, které jsou na dané úrovni použitelné. Některé z těchto knihoven jsou zmíněny v následujícím seznamu:

 • Nízkoúrovňový přístup
  • Funkce ze základní knihovny jazyka R
  • Balíček grid
 • Vysokoúrovňový přístup
  • Balíček lattice
  • Balíček ggplot

Obrázek 1: Jednoduchý sloupcový graf s hodnotami vyčtenými z datového rámce.

Pro interaktivní grafy (či obecně grafiku) je možné využít například tyto knihovny:

 • Balíček rggobi
 • Balíček iplots
 • Balíček rgl

Obrázek 2: Dvě skupiny sloupců na sloupcovém grafu zobrazené vedle sebe.

2. Zdroj dat pro dnešní demonstrační příklady

Grafy, které budou použity v dnešních demonstračních příkladech, budou používat datový rámec, který je součástí základní knihovny programovacího jazyka R. Tento datový rámec je pojmenován mtcars a obsahuje informace o 32 modelech automobilů z roků 1973 a 1974. O každém automobilu je zaznamenáno jedenáct numerických informací:

help(mtcars)
 
mtcars        package:datasets         R Documentation
 
Motor Trend Car Road Tests
 
Description:
 
   The data was extracted from the 1974 _Motor Trend_ US magazine,
   and comprises fuel consumption and 10 aspects of automobile design
   and performance for 32 automobiles (1973-74 models).
 
Usage:
 
   mtcars
 
Format:
 
   A data frame with 32 observations on 11 variables.
 
    [, 1] mpg  Miles/(US) gallon
    [, 2] cyl  Number of cylinders
    [, 3] disp Displacement (cu.in.)
    [, 4] hp  Gross horsepower
    [, 5] drat Rear axle ratio
    [, 6] wt  Weight (1000 lbs)
    [, 7] qsec 1/4 mile time
    [, 8] vs  V/S
    [, 9] am  Transmission (0 = automatic, 1 = manual)
    [,10] gear Number of forward gears
    [,11] carb Number of carburetors
 
Source:
 
   Henderson and Velleman (1981), Building multiple regression models
   interactively. _Biometrics_, *37*, 391-411.
 
Examples:
 
   require(graphics)
   pairs(mtcars, main = "mtcars data")
   coplot(mpg ~ disp | as.factor(cyl), data = mtcars,
      panel = panel.smooth, rows = 1)

Podívejme se nyní na obsah tohoto datového rámce. Můžeme vidět, že jednotlivé sloupce jsou pojmenovány (což je obvyklé), ovšem pojmenovány jsou i řádky. Samotné jméno modelu automobilu tedy není uloženo v samostatném sloupci (tím lze datový rámec odlišit od běžné databázové tabulky):

print(mtcars)
 
           mpg cyl disp hp drat  wt qsec vs am gear carb
Mazda RX4      21.0  6 160.0 110 3.90 2.620 16.46 0 1  4  4
Mazda RX4 Wag    21.0  6 160.0 110 3.90 2.875 17.02 0 1  4  4
Datsun 710     22.8  4 108.0 93 3.85 2.320 18.61 1 1  4  1
Hornet 4 Drive   21.4  6 258.0 110 3.08 3.215 19.44 1 0  3  1
Hornet Sportabout  18.7  8 360.0 175 3.15 3.440 17.02 0 0  3  2
Valiant       18.1  6 225.0 105 2.76 3.460 20.22 1 0  3  1
Duster 360     14.3  8 360.0 245 3.21 3.570 15.84 0 0  3  4
Merc 240D      24.4  4 146.7 62 3.69 3.190 20.00 1 0  4  2
Merc 230      22.8  4 140.8 95 3.92 3.150 22.90 1 0  4  2
Merc 280      19.2  6 167.6 123 3.92 3.440 18.30 1 0  4  4
Merc 280C      17.8  6 167.6 123 3.92 3.440 18.90 1 0  4  4
Merc 450SE     16.4  8 275.8 180 3.07 4.070 17.40 0 0  3  3
Merc 450SL     17.3  8 275.8 180 3.07 3.730 17.60 0 0  3  3
Merc 450SLC     15.2  8 275.8 180 3.07 3.780 18.00 0 0  3  3
Cadillac Fleetwood 10.4  8 472.0 205 2.93 5.250 17.98 0 0  3  4
Lincoln Continental 10.4  8 460.0 215 3.00 5.424 17.82 0 0  3  4
Chrysler Imperial  14.7  8 440.0 230 3.23 5.345 17.42 0 0  3  4
Fiat 128      32.4  4 78.7 66 4.08 2.200 19.47 1 1  4  1
Honda Civic     30.4  4 75.7 52 4.93 1.615 18.52 1 1  4  2
Toyota Corolla   33.9  4 71.1 65 4.22 1.835 19.90 1 1  4  1
Toyota Corona    21.5  4 120.1 97 3.70 2.465 20.01 1 0  3  1
Dodge Challenger  15.5  8 318.0 150 2.76 3.520 16.87 0 0  3  2
AMC Javelin     15.2  8 304.0 150 3.15 3.435 17.30 0 0  3  2
Camaro Z28     13.3  8 350.0 245 3.73 3.840 15.41 0 0  3  4
Pontiac Firebird  19.2  8 400.0 175 3.08 3.845 17.05 0 0  3  2
Fiat X1-9      27.3  4 79.0 66 4.08 1.935 18.90 1 1  4  1
Porsche 914-2    26.0  4 120.3 91 4.43 2.140 16.70 0 1  5  2
Lotus Europa    30.4  4 95.1 113 3.77 1.513 16.90 1 1  5  2
Ford Pantera L   15.8  8 351.0 264 4.22 3.170 14.50 0 1  5  4
Ferrari Dino    19.7  6 145.0 175 3.62 2.770 15.50 0 1  5  6
Maserati Bora    15.0  8 301.0 335 3.54 3.570 14.60 0 1  5  8
Volvo 142E     21.4  4 121.0 109 4.11 2.780 18.60 1 1  4  2

3. Korelační diagram (bodový graf)

První typ grafu, se kterým se dnes seznámíme, je korelační diagram, který je ovšem někdy známý i pod jménem bodový graf (scatter plot). Tento graf se vykresluje funkcí plot, které se předají minimálně informace o x-ových a y-ových souřadnicích bodů, jež se mají do grafu vykreslit:

plot(x, y, main, xlab, ylab, xlim, ylim, axes)

Tento graf využijeme pro zobrazení korelace mezi hmotností auta (tisíce liber) a spotřebou uvedenou v jednotkách míle/galon. Pro převod na jednotky používané v našem regionu lze využít tento graf:

Obrázek 3: Přepočet mezi spotřebou v jednotkách l/100 a mpg.
Zdroj: https://commons.wikimedia­.org/wiki/File:Chart_MPG_to_L-100km_v2009–10–08.svg

Nejprve si připomeňme, jakým způsobem se z datového rámce získají jen ty řádky, které nás zajímají. Jeden z možných způsobů:

input <- mtcars[,c('wt','mpg')]
print(input)
 
            wt mpg
Mazda RX4      2.620 21.0
Mazda RX4 Wag    2.875 21.0
Datsun 710     2.320 22.8
Hornet 4 Drive   3.215 21.4
Hornet Sportabout  3.440 18.7
Valiant       3.460 18.1
Duster 360     3.570 14.3
Merc 240D      3.190 24.4
Merc 230      3.150 22.8
Merc 280      3.440 19.2
Merc 280C      3.440 17.8
Merc 450SE     4.070 16.4
Merc 450SL     3.730 17.3
Merc 450SLC     3.780 15.2
Cadillac Fleetwood 5.250 10.4
Lincoln Continental 5.424 10.4
Chrysler Imperial  5.345 14.7
Fiat 128      2.200 32.4
Honda Civic     1.615 30.4
Toyota Corolla   1.835 33.9
Toyota Corona    2.465 21.5
Dodge Challenger  3.520 15.5
AMC Javelin     3.435 15.2
Camaro Z28     3.840 13.3
Pontiac Firebird  3.845 19.2
Fiat X1-9      1.935 27.3
Porsche 914-2    2.140 26.0
Lotus Europa    1.513 30.4
Ford Pantera L   3.170 15.8
Ferrari Dino    2.770 19.7
Maserati Bora    3.570 15.0
Volvo 142E     2.780 21.4

Nyní již můžeme použít nový datový rámec a vybrat z něho hodnoty pro x-ové souřadnice a souřadnice y-ové:

input <- mtcars[,c('wt','mpg')]
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg)

Výsledný diagram by měl vypadat následovně:

Obrázek 4: Korelační diagram mezi hmotností a spotřebou auta.

4. Přidání popisku grafu a popisků os

Korelační diagram nyní můžeme snadno upravovat specifikací dalších (nepovinných) parametrů. S využitím parametrů xlab, ylab a main můžeme do grafu přidat jeho titulek a popisky jednotlivých os:

input <- mtcars[,c('wt','mpg')]
 
plot(x = input$wt, y = input$mpg,
   xlab = "Weight",
   ylab = "Mileage",
   main = "Weight vs Mileage"
)

Obrázek 5: Graf s přidaným titulkem i popiskami obou os.

5. Nastavení limitů (rozsahů) na souřadných osách

Poměrně často se setkáme s tím, že ze všech bodů (tedy dvojic souřadnic [x,y]) budeme chtít vybrat pouze body ležící v nějaké oblasti. V korelačním diagramu pochopitelně můžeme nastavovat limity (nebo rozsahy) na obou souřadných osách. K tomuto účelu slouží nepovinné parametry nazvané xlim a ylim, kterým se předává dvouprvkový vektor s minimální a maximální hodnotou na dané ose:

input <- mtcars[,c('wt','mpg')]
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
   xlab = "Weight",
   ylab = "Mileage",
   main = "Weight vs Mileage",
   xlim = c(2.5,5),
   ylim = c(15,30)
)

Obrázek 6: Výřez hodnot z předchozího grafu.

6. Matice několika korelačních diagramů

V úvodních kapitolách jsme si ukázali datový rámec, který obsahuje celkem jedenáct různých numerických hodnot o každém modelu automobilu. Mezi některými hodnotami typicky existují různé korelace. A právě zde nastává problém – jakým způsobem zobrazit nebo vůbec nalézt korelace mezi několika hodnotami? Ke zkoumání korelací může posloužit skupina grafů zobrazená funkcí pairs, která zobrazí nikoli jeden korelační diagram, ale matici několika diagramů:

help(pairs)
 
pairs         package:graphics         R Documentation
 
Scatterplot Matrices
 
Description:
 
   A matrix of scatterplots is produced.
 
Usage:
 
   pairs(x, ...)
 
   ## S3 method for class 'formula'
   pairs(formula, data = NULL, ..., subset,
      na.action = stats::na.pass)
 
   ## Default S3 method:
   pairs(x, labels, panel = points, ...,
      horInd = 1:nc, verInd = 1:nc,
      lower.panel = panel, upper.panel = panel,
      diag.panel = NULL, text.panel = textPanel,
      label.pos = 0.5 + has.diag/3, line.main = 3,
      cex.labels = NULL, font.labels = 1,
      row1attop = TRUE, gap = 1, log = "")
   ...
   ...
   ...
   Details:
 
   The ijth scatterplot contains ‘x[,i]’ plotted against ‘x[,j]’.
   The scatterplot can be customised by setting panel functions to
   appear as something completely different. The off-diagonal panel
   functions are passed the appropriate columns of ‘x’ as ‘x’ and
   ‘y’: the diagonal panel function (if any) is passed a single
   column, and the ‘text.panel’ function is passed a single ‘(x, y)’
   location and the column name. Setting some of these panel
   functions to ‘NULL’ is equivalent to _not_ drawing anything there.

Podívejme se nyní na demonstrační příklady. V prvním příkladu je zobrazena matice s korelacemi mezi sloupcem wt a mpg a současně i diagram s opačnou korelací (tento diagram odpovídá grafu původnímu, pouze je zrcadlen). Diagonální diagramy obsahují jméno hodnoty, takže lze velmi snadno dohledat, jakou závislost každý z poddiagramů zobrazuje:

input <- mtcars
 
pairs(~wt+mpg, data = input,
   main = "Scatterplot Matrix", cex.axis=0.5)

Obrázek 7: Korelace mezi hodnotami ve dvou sloupcích.

Ovšem velmi snadno můžeme přidat i další sloupec, takže se nám zobrazí šestice různých korelačních diagramů:

input <- mtcars
 
pairs(~wt+mpg+disp, data = input,
   main = "Scatterplot Matrix", cex.axis=0.5)

Obrázek 8: Korelace mezi hodnotami ve třech sloupcích.

Nic nám nebrání v přidání čtvrtého sloupce – počet válců (zde jsou hodnoty nejméně náhodné):

input <- mtcars
 
pairs(~wt+mpg+disp+cyl, data = input,
   main = "Scatterplot Matrix", cex.axis=0.5)

Obrázek 9: Korelace mezi hodnotami ve čtyřech sloupcích.

Popř. můžeme zobrazit všechny možné kombinace korelací, což ovšem s ohledem na omezené rozlišení výsledných obrázků není vůbec praktické (muselo by se použít mnohem větší rozlišení):

input <- mtcars
 
pairs(input, data = input,
   main = "Scatterplot Matrix", cex.axis=0.5)

Obrázek 10: Korelace mezi hodnotami ve všech jedenácti sloupcích.

7. Změna stylu vykreslení grafu

Vraťme se nyní k funkci plot. Pokud se podíváme na původní grafy, zjistíme, že by je bylo možné vizuálně vylepšit. Původní korelační diagram:

Obrázek 11: Původní korelační diagram.

změníme na:

Obrázek 12: Korelační diagram s upravenými styly.

Musíme tedy změnit tvar bodů a jejich barvu. K tomu slouží nepovinné parametry pch a col:

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
   xlab = "Weight",
   ylab = "Mileage",
   main = "Weight vs Mileage",
   pch=20,
   col="red"
)

Tvar bodů (resp. číslo tvaru) si vyberte z následujícího seznamu:

8. Přidání textu (popisků) k vykresleným bodům

Do korelačního diagramu je možné přidat i text, resp. přesněji řečeno návěští k jednotlivým vykresleným bodům. K tomuto účelu slouží funkce nazvaná text, kterou lze zavolat po vykreslení grafu. Této funkci se předají x-ové souřadnice, y-ové souřadnice a vlastní textové popisky, což jsou v našem případě jména jednotlivých řádků v datovém rámci:

text(input$wt, input$mpg, rownames(input), cex=0.5)
    ^     ^      ^
    x     y     vlastní text

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
  xlab = "Weight",
  ylab = "Mileage",
  main = "Weight vs Mileage",
  pch=20, col="red"
)
 
text(input$wt, input$mpg, rownames(input), cex=0.5)

Obrázek 13: Přidání popisků do korelačního diagramu.

9. Posun popisků v diagramu

Na předchozím obrázku je patrné, že se popisky překrývají s body, které mají popisovat. Tento nedostatek je možné do určité míry napravit tak, že text popisků posuneme (samotné body samozřejmě posunovat nesmíme, protože by nekorespondovaly s osami). Posun popisků lze snadno provést, protože jeden sloupec datového rámce je považován za vektor a k prvkům vektoru se může připočítat skalární hodnota (resp. se opět jedná o vektor, který je „natažen“ do správné délky):

input <- mtcars
 
input$wt
 
input$mpg

Příklad vypíše původní vektory:

 [1] 2.620 2.875 2.320 3.215 3.440 3.460 3.570 3.190 3.150 3.440 3.440 4.070
[13] 3.730 3.780 5.250 5.424 5.345 2.200 1.615 1.835 2.465 3.520 3.435 3.840
[25] 3.845 1.935 2.140 1.513 3.170 2.770 3.570 2.780
 
 [1] 21.0 21.0 22.8 21.4 18.7 18.1 14.3 24.4 22.8 19.2 17.8 16.4 17.3 15.2 10.4
[16] 10.4 14.7 32.4 30.4 33.9 21.5 15.5 15.2 13.3 19.2 27.3 26.0 30.4 15.8 19.7
[31] 15.0 21.4

Posun vektorů:

input <- mtcars
 
input$wt + 2
 
input$mpg + 0.7

Výsledky:

 [1] 4.620 4.875 4.320 5.215 5.440 5.460 5.570 5.190 5.150 5.440 5.440 6.070
[13] 5.730 5.780 7.250 7.424 7.345 4.200 3.615 3.835 4.465 5.520 5.435 5.840
[25] 5.845 3.935 4.140 3.513 5.170 4.770 5.570 4.780
 
 [1] 21.7 21.7 23.5 22.1 19.4 18.8 15.0 25.1 23.5 19.9 18.5 17.1 18.0 15.9 11.1
[16] 11.1 15.4 33.1 31.1 34.6 22.2 16.2 15.9 14.0 19.9 28.0 26.7 31.1 16.5 20.4
[31] 15.7 22.1

Stejnou operaci můžeme provést při volání funkce text, což je patrné ze zdrojového kódu následujícího demonstračního příkladu:

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
  xlab = "Weight",
  ylab = "Mileage",
  main = "Weight vs Mileage",
  pch=20, col="red",
  xlim = c(2.5,4.3),
  ylim = c(15,26),

)
 
text(input$wt+0, input$mpg+0.7, rownames(input), cex=0.4)

Nyní by měly být popisky posunuty a současně by se měl ukázat jen výřez ze všech hodnot:

Obrázek 14: Posun popisků a zobrazení výrazu z grafu.

10. Přikreslení úseček do diagramu

Mnohdy je zapotřebí do diagramu (prakticky libovolného typu) přikreslit úsečky, které například budou ukazovat lineární trend, nějaké vymezené hodnoty apod. Příkladem může být graf, který jsme si ukázali v první části tohoto seriálu a který ukazuje teoretický poměr korelace mezi popularitou programovacích jazyků na serverech StackOverflow a na GitHubu:

Obrázek 15: Jazyk R na RedMonku (viz zvýrazněnou část) + teoretická korelace mezi popularitou programovacích jazyků na serverech StackOverflow a na GitHubu.
Zdroj: https://redmonk.com/

Úsečky je možné do grafu zakreslit funkcí pojmenovanou abline, kterou opět nalezneme ve standardní knihovně programovacího jazyka R:

help(abline)
 
abline        package:graphics         R Documentation
 
Add Straight Lines to a Plot
 
Description:
 
   This function adds one or more straight lines through the current
   plot.
 
Usage:
 
   abline(a = NULL, b = NULL, h = NULL, v = NULL, reg = NULL,
      coef = NULL, untf = FALSE, ...)
    
Arguments:
 
  a, b: the intercept and slope, single values.
 
  untf: logical asking whether to _untransform_. See ‘Details’.
 
    h: the y-value(s) for horizontal line(s).
 
    v: the x-value(s) for vertical line(s).
 
  coef: a vector of length two giving the intercept and slope.
 
   reg: an object with a ‘coef’ method. See ‘Details’.
 
   ...: graphical parameters such as ‘col’, ‘lty’ and ‘lwd’ (possibly
     as vectors: see ‘Details’) and ‘xpd’ and the line
     characteristics ‘lend’, ‘ljoin’ and ‘lmitre’.

Povšimněte si, že úsečku je možné zadat několika způsoby:

 1. posunem a sklonem
 2. y-ovou souřadnicí v případě horizontální úsečky
 3. x-ovou souřadnicí v případě úsečky vertikální
 4. vektorem obsahujícím posun a sklon
 5. výsledkem výpočtu lineární regrese
 6. atd.
Poznámka: ve skutečnosti koeficienty odpovídají přímce a nikoli úsečce, ovšem pochopitelně se vykreslí pouze ta část přímky, která leží v ploše grafu. V angličtině problém s rozlišením nenastává, protože se může použít slovo line, které mívá (nepřesně) oba významy.

11. Vykreslení dvojice horizontálních úseček do diagramu

Podívejme se nyní na způsob vykreslení dvojice horizontálních úseček do diagramu. V tomto případě nám postačuje zadat pouze posun a žádné další hodnoty (popř. pouze parametr h):

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
  xlab = "Weight",
  ylab = "Mileage",
  main = "Weight vs Mileage",
  pch=20, col="red"
)
 
text(input$wt+0, input$mpg+0.7, rownames(input), cex=0.2)
 
abline(20,0)
abline(25,0)

Obrázek 16: Dvojice horizontálních úseček dokreslená do diagramu.

Alternativní způsob zápisu:

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
  xlab = "Weight",
  ylab = "Mileage",
  main = "Weight vs Mileage",
  pch=20, col="red"
)
 
text(input$wt+0, input$mpg+0.7, rownames(input), cex=0.2)
 
abline(a=20, b=0)
abline(a=25, b=0)

Popř. je možné specifikovat vzdálenost horizontálních úseček od osy x:

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
  xlab = "Weight",
  ylab = "Mileage",
  main = "Weight vs Mileage",
  pch=20, col="red"
)
 
text(input$wt+0, input$mpg+0.7, rownames(input), cex=0.2)
 
abline(h=20)
abline(h=25)
Poznámka: všechny tři výše uvedené demonstrační příklady vykreslí stejný diagram.

12. Nastavení stylu vykreslení úseček

Styl vykreslení úseček lze ovlivnit několika parametry, zejména pak parametry col, lty a lwd:

# Parametr Stručný popis
1 col barva úsečky
2 lty styl čáry zapsaný celým číslem 1 až 6
3 lwd šířka vykreslení úsečky

Podívejme se na příklad, v němž se vykreslí dvě úsečky s různým stylem:

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
  xlab = "Weight",
  ylab = "Mileage",
  main = "Weight vs Mileage",
  pch=20, col="red"
)
 
text(input$wt+0, input$mpg+0.7, rownames(input), cex=0.2)
 
abline(20, 0, col='blue', lty=2, lwd=1)
abline(25, 0, col='darkgreen', lty=2, lwd=1)

Obrázek 17: Změna stylu vykreslení úseček.

13. Šest stylů úseček

Samotný styl úseček (což je celé číslo v rozsahu 1 až 6), resp. přesněji řečeno všech šest stylů, si ukážeme takto:

plot(0, xlim=c(1,7), ylim=c(1,6))
 
abline(h=1, lwd=1, lty=1, col="black")
abline(h=2, lwd=1, lty=2, col="blue")
abline(h=3, lwd=1, lty=3, col="cyan")
abline(h=4, lwd=1, lty=4, col="green")
abline(h=5, lwd=1, lty=5, col="orange")
abline(h=6, lwd=1, lty=6, col="red")

Obrázek 18: Šest stylů úseček.

Poznámka: povšimněte si, že se jedná o vykreslení prázdného grafu, v němž je pouze specifikována jeho plocha (limity na souřadných osách, ale žádný průběh s daty).

14. Lineární regrese

Programovací jazyk R obsahuje již ve své základní knihovně velmi užitečnou funkci pro výpočet lineární regrese, tj. pro proložení souboru bodů v grafu přímkou, a to tak, aby odchylky bodů od této přímky byly (v součtu, resp. součtu čtverců) co nejmenší. Předpokládá se přitom, že body představují naměřenou veličinu s lineárním průběhem. Pro výpočet lineární regrese se používá funkce nazvaná lm:

help(lm)
 
lm          package:stats          R Documentation
 
Fitting Linear Models
 
Description:
 
   ‘lm’ is used to fit linear models. It can be used to carry out
   regression, single stratum analysis of variance and analysis of
   covariance (although ‘aov’ may provide a more convenient interface
   for these).
 
Usage:
 
   lm(formula, data, subset, weights, na.action,
    method = "qr", model = TRUE, x = FALSE, y = FALSE, qr = TRUE,
    singular.ok = TRUE, contrasts = NULL, offset, ...)
   ...
   ...
   ...

Jednoduchý příklad pro výpočet regresní přímky pro soustavu bodů, které skutečně na přímce leží:

x <- c(1,2,3,4)
y <- c(2,4,6,8) + 10
 
regression <- lm(y~x)
regression

Výsledek nám říká, že sklon přímky (směrnice) je roven 2 a posun 10:

Call:
lm(formula = y ~ x)
 
Coefficients:
(Intercept)      x
     10      2

Můžeme se například pokusit získat regresní přímku, která by odpovídala korelaci mezi hodnotami ve sloupcích mpg (spotřeba) a wt (váha):

input <- mtcars
 
regression <- lm(input$mpg~input$wt)
regression

Výsledkem by měly být koeficienty vypočtené přímky (opět posun a sklon/směrnice):

Call:
lm(formula = input$mpg ~ input$wt)
 
Coefficients:
(Intercept)   input$wt
   37.285    -5.344

15. Regresní přímka v diagramu

Přidání regresní přímky do korelačního diagramu je snadné, což je ostatně patrné i ze zdrojového kódu následujícího demonstračního příkladu. Povšimněte si přitom, že výsledek výpočtu regrese nemusíme rozkládat na posun a směrnici, protože ve funkci abline lze použít parametr reg:

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
  xlab = "Weight",
  ylab = "Mileage",
  main = "Weight vs Mileage",
  pch=20, col="red"
)
 
text(input$wt+0, input$mpg+0.7, rownames(input), cex=0.2)
 
abline(20,0,col='blue', lty=2, lwd=1)
abline(25,0,col='darkgreen', lty=2, lwd=1)
 
regression <- lm(input$mpg~input$wt)
abline(reg=regression, col='lightblue', lwd=2)

Obrázek 19: Regresní přímka v diagramu.

16. Průměr a směrodatná odchylka

Do našeho korelačního diagramu přidáme několik úseček, které mají praktický význam. Jedna z úseček bude reprezentovat průměr hodnot (mean), druhé dvě pak směrodatnou odchylku (standard deviation). Průměr se vypočte velmi snadno funkcí nazvanou přímočaře mean:

help(mean)
 
mean          package:base          R Documentation
 
Arithmetic Mean
 
Description:
 
   Generic function for the (trimmed) arithmetic mean.
 
Usage:
 
   mean(x, ...)
 
   ## Default S3 method:
   mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE, ...)

Příklad výpočtu:

input <- mtcars
mean(input$mpg)
 
[1] 20.09062

Směrodatná odchylka se vypočte funkcí nazvanou sd:

help(sd)
 
sd          package:stats          R Documentation
 
Standard Deviation
 
Description:
 
   This function computes the standard deviation of the values in
   ‘x’. If ‘na.rm’ is ‘TRUE’ then missing values are removed before
   computation proceeds.
 
Usage:
 
   sd(x, na.rm = FALSE)

Příklad výpočtu:

input <- mtcars
sd(input$mpg)
 
[1] 6.026948

Více nás však budou v grafu zajímat odchylky od průměru, tedy:

input <- mtcars
m <- mean(input$mpg)
s <- sd(input$mpg)
 
m - s
m + s

S výsledky:

[1] 14.06368
[1] 26.11757

17. Zakreslení obou statistických hodnot do diagramu

Přidání obou statistických hodnot do diagramu je již snadné. Průměr bude reprezentován světle červenou vodorovnou úsečkou, odchylky od průměru pak světle modrou úsečkou. V diagramu ponecháme i regresní přímku:

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
  xlab = "Weight",
  ylab = "Mileage",
  main = "Weight vs Mileage",
  pch=20, col="red"
)
 
text(input$wt+0, input$mpg+0.7, rownames(input), cex = 0.2)
 
abline(h = mean(input$mpg), col = '#ff8080', lwd = 1, lty = 2)
 
abline(h = mean(input$mpg) + sd(input$mpg), col = 'steelblue', lwd = 1, lty = 2)
abline(h = mean(input$mpg) - sd(input$mpg), col = 'steelblue', lwd = 1, lty = 2)
 
regression <- lm(input$mpg~input$wt)
abline(reg=regression, col='lightblue', lwd=2)

Obrázek 20: Průměr o odchylky od průměru v korelačním diagramu.

18. Získání koeficientů z regresního modelu

Na závěr si ve stručnosti ukažme, jak je možné z výsledku regresního modelu získat oba koeficienty přímky, tedy jak její sklon, tak i posun:

input <- mtcars
 
regression <- lm(input$mpg~input$wt)
  
a <- coefficients(regression)[1] #intercept
b <- coefficients(regression)[2] #slope
 
regression
 
print("intercept")
a
 
print("slope")
b

Po spuštění skriptu se nejprve zobrazí výsledek výpočtu regrese a následně i oba koeficienty:

Call:
lm(formula = input$mpg ~ input$wt)
 
Coefficients:
(Intercept)   input$wt
   37.285    -5.344
 
[1] "intercept"
(Intercept)
  37.28513
 
[1] "slope"
 input$wt
-5.344472

Příklad pro vykreslení korelačního diagramu tedy můžeme upravit takovým způsobem, že úsečku zadáme koeficienty a a b, které byly získány právě z regresního modelu:

input <- mtcars
 
plot(x = input$wt,y = input$mpg,
  xlab = "Weight",
  ylab = "Mileage",
  main = "Weight vs Mileage",
  pch=20, col="red"
)
 
text(input$wt+0, input$mpg+0.7, rownames(input), cex = 0.2)
 
abline(h = mean(input$mpg), col = '#ff8080', lwd = 1, lty = 2)
 
abline(h = mean(input$mpg) + sd(input$mpg), col = 'steelblue', lwd = 1, lty = 2)
abline(h = mean(input$mpg) - sd(input$mpg), col = 'steelblue', lwd = 1, lty = 2)
 
regression <- lm(input$mpg~input$wt)
 
a <- coefficients(regression)[1] #intercept
b <- coefficients(regression)[2] #slope
 
abline(a=a, b=b, col="steelblue", lwd=2)

Obrázek 21: Totožný diagram, jaký byl vypočten i předchozím demonstračním příkladem.

Poznámka: sice zadáváme koeficienty přímky, ovšem v konečném grafu je přímka omezena jeho plochou, takže se geometricky jedná o úsečku.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/r-examples V případě, že z nějakého důvodu nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má stále jen jednotky kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_plot_wt_mpg.R jednoduchý korelační diagram (bodový graf) https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/01_plot_wt_mpg.R
2 02_plot_labels.R přidání popisku grafu a popisků os do korelačního diagramu https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/02_plot_labels.R
3 03_plot_limits.R nastavení limitů (rozsahů) na souřadných osách korelačního diagramu https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/03_plot_limits.R
4 04_pairs2.R korelace mezi hodnotami ve dvou sloupcích https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/04_pairs2.R
5 05_pairs3.R korelace mezi hodnotami ve třech sloupcích https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/05_pairs3.R
6 06_pairs4.R korelace mezi hodnotami ve čtyřech sloupcích https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/06_pairs4.R
7 07_pairs_all.R korelace mezi hodnotami ve všech jedenácti sloupcích https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/07_pairs_all.R
8 08_plot_style.R změna stylu vykreslení grafu (tvar a barva jednotlivých bodů) https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/08_plot_style.R
9 09_plot_and_text.R přidání textu k vykresleným bodům https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/09_plot_and_text.R
10 10_plot_and_text_offset.R posun textů v rámci grafu https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/10_plot_and_text_offset.R
11 11_plot_horizontal_abline.R přidání horizontálních úseček do grafu https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/11_plot_horizontal_abline.R
12 12_plot_horizontal_abline_style.R přidání horizontálních úseček do grafu se změnou jejich stylu https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/12_plot_horizontal_a­bline_style.R
13 13_plot_regression.R regresní přímka v grafu https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/13_plot_regression.R
14 14_plot_regression_mean_sd.R regresní přímka, průměrná hodnota a standardní odchylka https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/14_plot_regression_mean_sd.R
15 15_plot_regression_mean_sd.R regresní přímka, průměrná hodnota a standardní odchylka https://github.com/tisnik/r-examples/blob/master/07-plots/15_plot_regression_mean_sd.R

20. Odkazy na Internetu

 1. The R Project for Statistical Computing
  https://www.r-project.org/
 2. An Introduction to R
  https://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf
 3. R (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/R_(programming_language)
 4. The R Programming Language
  https://www.tiobe.com/tiobe-index/r/
 5. Grid
  https://www.stat.auckland­.ac.nz/~paul/grid/grid.html
 6. Lattice: Multivariate Data Visualization with R
  http://lmdvr.r-forge.r-project.org/figures/figures.html
 7. R Markdown
  https://rmarkdown.rstudio.com/
 8. R Markdown: The Definitive Guide
  https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/
 9. R Markdown Cheat Sheet
  https://rstudio.com/wp-content/uploads/2016/03/rmarkdown-cheatsheet-2.0.pdf
 10. Introduction to R Markdown
  https://rmarkdown.rstudio­.com/articles_intro.html
 11. R Cheat Sheets
  https://blog.sergiouri.be/2016/07/r-cheat-sheets.html
 12. R Cheat Sheet
  https://s3.amazonaws.com/quandl-static-content/Documents/Quandl±+R+Che­at+Sheet.pdf
 13. Base R Cheat Sheet
  https://rstudio.com/wp-content/uploads/2016/06/r-cheat-sheet.pdf
 14. PYPL PopularitY of Programming Language
  https://pypl.github.io/PYPL.html
 15. Tiobe index
  https://www.tiobe.com/tiobe-index/
 16. Stack Overflow: Most Loved, Dreaded & Wanted Programming Languages In 2020
  https://fossbytes.com/stack-overflow-most-loved-dreaded-wanted-programming-languages-in-2020/
 17. How to Install and Use R on Ubuntu
  https://itsfoss.com/install-r-ubuntu/
 18. R programming for beginners – Why you should use R
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=9kYUGMg_14s
 19. GOTO 2012 • The R Language The Good The Bad & The Ugly
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=6S9r_YbqHy8
 20. R vs Python – What should I learn in 2020? | R and Python Comparison
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=eRP_J2yLjSU
 21. R Programming 101
  https://www.youtube.com/c/rpro­gramming101
 22. Seriál Tvorba grafů pomocí programu „R“
  https://www.root.cz/serialy/tvorba-grafu-pomoci-programu-r/
 23. Tvorba grafů pomocí programu „R“: úvod
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-pomoci-programu-r-1/
 24. Tvorba grafů pomocí programu „R“: pokročilé funkce
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-pomoci-programu-r-pokrocile-funkce/
 25. Tvorba grafů pomocí programu „R“: vkládání textu, čeština
  https://www.root.cz/clanky/grafy-pomoci-programu-r-vkladani-textu-cestina/
 26. Cesta erka: Krok nultý – instalace & nastavení – prostředí, projekty, package
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-environment-setup/
 27. Cesta erka: Krok první – operace a struktury – proměnné, rovnítka a dolary
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-data-structures/
 28. Cesta erka: Krok druhý – načtení externích dat – csvčka, excely a databáze
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-read-data/
 29. Cesta erka: Krok třetí – manipulace s daty – dplyr, slovesa a pajpy
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-manipulate-data/
 30. Cesta erka: Krok čtvrtý – podání výsledků – ggplot, geomy a estetiky
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-report-results/
 31. Cesta erka: Krok pátý – case study – případ piva v Praze
  https://www.jla-data.net/r4su/r4su-case-study-beer/
 32. V indexu popularity programovacích jazyků TIOBE překvapilo R, Go, Perl, Scratch a Rust
  https://www.root.cz/zpravicky/v-indexu-popularity-programovacich-jazyku-tiobe-prekvapilo-r-go-perl-scratch-a-rust/
 33. Is R Programming SURGING in Popularity in 2020?
  https://www.youtube.com/watch?v=Duwn-vImyXE
 34. Using the R programming language in Jupyter Notebook
  https://docs.anaconda.com/a­naconda/navigator/tutorial­s/r-lang/
 35. Using R on Jupyter Notebook
  https://dzone.com/articles/using-r-on-jupyternbspnotebook
 36. Graphics, ggplot2
  http://r4stats.com/examples/graphics-ggplot2/
 37. A Practice Data Set
  https://r4stats.wordpress­.com/examples/mydata/
 38. Shiny – galerie projektů
  https://shiny.rstudio.com/gallery/
 39. Seriál Programovací jazyk Julia
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-julia/
 40. Julia (front page)
  http://julialang.org/
 41. Julia – repositář na GitHubu
  https://github.com/JuliaLang/julia
 42. Julia (programming language)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Julia_%28programming_lan­guage%29
 43. IJulia
  https://github.com/JuliaLan­g/IJulia.jl
 44. Introducing Julia
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia
 45. Julia: the REPL
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/The_REPL
 46. Introducing Julia/Metaprogramming
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Introducing_Julia/Meta­programming
 47. Month of Julia
  https://github.com/DataWo­okie/MonthOfJulia
 48. Learn X in Y minutes (where X=Julia)
  https://learnxinyminutes.com/doc­s/julia/
 49. New Julia language seeks to be the C for scientists
  http://www.infoworld.com/ar­ticle/2616709/application-development/new-julia-language-seeks-to-be-the-c-for-scientists.html
 50. Julia: A Fast Dynamic Language for Technical Computing
  http://karpinski.org/publi­cations/2012/julia-a-fast-dynamic-language
 51. The LLVM Compiler Infrastructure
  http://llvm.org/
 52. Julia: benchmarks
  http://julialang.org/benchmarks/
 53. R Vector
  https://www.datamentor.io/r-programming/vector/
 54. .R File Extension
  https://fileinfo.com/extension/r
 55. Lineární regrese
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Line%C3%A1rn%C3%AD_regre­se
 56. lm (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/stats/versi­ons/3.6.2/topics/lm
 57. quit (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/quit
 58. c (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/c
 59. help (funkce)
  https://www.rdocumentation­.org/packages/utils/versi­ons/3.6.2/topics/help
 60. Shiny: Introduction to interactive documents
  https://shiny.rstudio.com/ar­ticles/interactive-docs.html
 61. R Release History 1997–2013
  http://timelyportfolio.git­hub.io/rCharts_timeline_r/
 62. R: atomic vectors
  https://renenyffenegger.ch/no­tes/development/languages/R/da­ta-structures/vector/
 63. 11 Best R Programming IDE and editors
  https://www.dunebook.com/best-r-programming-ide/
 64. CRAN – The Comprehensive R Archive Network
  https://cran.r-project.org/
 65. R – Arrays
  https://www.tutorialspoin­t.com/r/r_arrays.htm
 66. Array vs Matrix in R Programming
  https://www.geeksforgeeks.org/array-vs-matrix-in-r-programming/?ref=rp
 67. Online R Language IDE
  https://www.jdoodle.com/execute-r-online/
 68. Execute R Online (R v3.4.1)
  https://www.tutorialspoin­t.com/execute_r_online.php
 69. Snippets: Run any R code you like. There are over twelve thousand R packages preloaded
  https://rdrr.io/snippets/
 70. R Package Documentation
  https://rdrr.io/
 71. Data Reshaping in R – Popular Functions to Organise Data
  https://techvidvan.com/tutorials/data-reshaping-in-r/
 72. What is an R Data Frame?
  https://magoosh.com/data-science/what-is-an-r-data-frame/
 73. What's a data frame?
  https://campus.datacamp.com/cou­rses/free-introduction-to-r/chapter-5-data-frames?ex=1
 74. data.frame
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/data.frame
 75. as.data.frame
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/as.data.fra­me
 76. table
  https://www.rdocumentation­.org/packages/base/version­s/3.6.2/topics/table
 77. Python Pandas – DataFrame
  https://www.tutorialspoin­t.com/python_pandas/python_pan­das_dataframe.htm
 78. The Pandas DataFrame: Make Working With Data Delightful
  https://realpython.com/pandas-dataframe/
 79. Python | Pandas DataFrame
  https://www.geeksforgeeks.org/python-pandas-dataframe/
 80. R – Factors
  https://www.tutorialspoin­t.com/r/r_factors.htm
 81. R – Scatterplots
  https://www.tutorialspoin­t.com/r/r_scatterplots.htm
 82. Quick guide to line types (lty) in R
  https://www.benjaminbell.co­.uk/2018/02/quick-guide-to-line-types-lty-in-r.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.