Hlavní navigace

Další možnosti nabízené knihovnou ØMQ, implementace protokolů ØMQ v čisté Javě

7. 2. 2019
Doba čtení: 31 minut

Sdílet

Dnes si ukážeme některé další použití knihovny ØMQ. Nejprve dokončíme popis komunikační strategie PUSH-PULL, ukážeme si zařízení PyZMQ a pak si řekneme, jak je možné použít knihovnu ØMQ v programovacím jazyce Java.

Obsah

1. Další možnosti nabízené knihovnou ØMQ, implementace protokolů ØMQ v čisté Javě

2. Pipeline využívající strategii PUSH-PULL

3. Zařízení typu Streamer

4. Připojení k zařízení typu Streamer

5. Zařízení PyZMQ

6. Základní rozdíly mezi zařízeními 0MQ a PyZMQ

7. PyZMQ zařízení typu Queue versus ØMQ Queue

8. Úprava fronty takovým způsobem, aby se použilo zařízení PyZMQ

9. Kooperace mezi 0MQ a aplikacemi naprogramovanými v Javě

10. Knihovna JeroMQ

11. Komunikace typu REQ-REP: klient naprogramovaný v Pythonu a server v Javě

12. Otestování komunikace klient-server

13. Portace klienta do Javy

14. Komunikační strategie typu PUSH-PULL: přepis producenta zpráv do Javy

15. Komunikační strategie typu PUSH-PULL: přepis konzumenta zpráv do Javy

16. Rozdělení zátěže mezi větší počet konzumentů (workerů)

17. Repositář s demonstračními příklady

18. Odkazy na předchozí části seriálu

19. Odkazy na Internetu

1. Další možnosti nabízené knihovnou ØMQ, implementace protokolů ØMQ v čisté Javě

Dnešní článek o knihovně ØMQ je rozdělen na tři části. V úvodní části dokončíme popis využití komunikační strategie typu PUSH-PULL, s níž jsme se již v tomto seriálu několikrát setkali, ovšem prozatím jsme si neukázali všechny možnosti, které nám tato strategie nabízí. Na tuto část navážeme popisem vlastností zařízení PyZMQ (PyZMQ devices), která se používají jednodušeji, než zařízení samotné knihovny ØMQ (ØMQ devices). A konečně bude závěrečná část věnována základním způsobům použití knihovny ØMQ, přesněji řečeno její varianty nazvané JeroMQ, z programovacího jazyka Java. Díky závěrečné části článku se nám tedy podaří propojit témata tohoto seriálu a poněkud nepravidelně vycházejících článků o Javě a o virtuálním stroji Javy.

2. Pipeline využívající strategii PUSH-PULL

V této kapitole se na chvíli vrátíme k architektuře používající komunikační strategii PUSH-PULL.

Obrázek 1: Jednosměrná komunikace využívající strategii PUSH-PULL.

Minule jsme si ukázali, jakým způsobem je možné implementovat rozložení zátěže (úkolů) mezi větší množství workerů pomocí fan-out (fanout) a následně všechny výsledky práce workerů sloučit a popř. dále zpracovat (uložit atd.) v jediném uzlu (fan-in).

Obrázek 2: Využití většího množství workerů pomocí fan-in a fan-out.

Ovšem s využitím strategie PUSH-PULL je možné realizovat i „kolonu“ (pipeline) složenou z většího množství workerů, kteří si navzájem posílají výsledky své práce. Pojmenování pipeline je v tomto případě příznačné, protože prakticky tu stejnou funkci nám poskytuje shell při použití rour a FIFO. Ukažme si nyní, jak je možné realizovat relativně jednoduchou a přímočarou pipeline, v níž existuje jeden zdroj úkolů, workery dvou typů a na konci sběratel (collector) výsledků:

Obrázek 3: Jednoduchá pipeline.

Ve výše zobrazeném schématu se prozatím nenachází žádné zařízení, což je obecně poněkud problematické, protože to znamená, že jeden z workerů musí vystupovat v roli serveru (a přitom víme, že workeři jsou obecně nestabilním prvkem celého systému, jelikož je typicky připojujeme a odpojujeme podle aktuální zátěže, workeři mohou být restartováni po pádu, po zjištění velké spotřeby paměti atd.).

Implementace uzlu, který vytváří úkoly (job, task) pro jednotlivé workery a používá ve svém zdrojovém kódu dekorátory, vypadá následovně:

import zmq
from zmq.decorators import context, socket
from time import sleep
 
 
CONNECTION_TYPE = zmq.PUSH
PORT = 5556
 
 
def send_message(socket, message):
  """Poslání zprávy."""
  print("Sending message '{m}'".format(m=message))
  socket.send_string(message)
 
 
@context()
@socket(CONNECTION_TYPE)
def start_producer(context, socket):
  """Spuštění serveru."""
 
  address = "tcp://*:{port}".format(port=PORT)
  # socket.set_hwm(1)
  socket.bind(address)
  print("Bound to address {a}".format(a=address))
 
  for i in range(11):
    send_message(socket, "Message #{i}".format(i=i))
    sleep(0.1)
 
 
start_producer()

Implementace prvního workera, který je umístěn do levé části pipeline:

import zmq
from zmq.decorators import context, socket
from os import getpid
 
 
IN_PORT = 5556
OUT_PORT = 5557
 
 
@context()
@socket(zmq.PULL)
@socket(zmq.PUSH)
def start_worker(context, in_socket, out_socket):
  """Spuštění workera."""
 
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=IN_PORT)
  in_socket.connect(address)
  print("Connected to {a}".format(a=address))
 
  address = "tcp://*:{port}".format(port=OUT_PORT)
  out_socket.bind(address)
  print("And to {a}".format(a=address))
 
  print("Waiting for message from producer...")
  pid = getpid()
 
  while True:
    message = in_socket.recv_string()
    out_message = "Message from {pid}: '{m}'".format(pid=pid, m=message)
    print(out_message)
    out_socket.send_string(out_message)
 
 
start_worker()

Implementace druhého workera, který je umístěn do pravé části pipeline:

import zmq
from zmq.decorators import context, socket
from os import getpid
 
 
IN_PORT = 5557
OUT_PORT = 5558
 
 
@context()
@socket(zmq.PULL)
@socket(zmq.PUSH)
def start_worker(context, in_socket, out_socket):
  """Spuštění workera."""
 
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=IN_PORT)
  in_socket.connect(address)
  print("Connected to {a}".format(a=address))
 
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=OUT_PORT)
  out_socket.connect(address)
  print("And to {a}".format(a=address))
 
  print("Waiting for message from worker #1...")
  pid = getpid()
 
  while True:
    message = in_socket.recv_string()
    out_message = "Message from {pid}: '{m}'".format(pid=pid, m=message)
    print(out_message)
    out_socket.send_string(out_message)
 
 
start_worker()

A nakonec si ukažme implementaci sběratele výsledků:

import zmq
from zmq.decorators import context, socket
from time import sleep
 
 
CONNECTION_TYPE = zmq.PULL
PORT = 5558
 
 
@context()
@socket(CONNECTION_TYPE)
def start_collector(context, socket):
  """Spuštění sběratele."""
 
  address = "tcp://*:{port}".format(port=PORT)
  socket.bind(address)
  print("Connected to {a}".format(a=address))
 
  print("Waiting for message from worker #2 ...")
  while True:
    message = socket.recv_string()
    print("Collecting message: '{m}'".format(m=message))
    sleep(0)
 
 
start_collector()
Poznámka: povšimněte si, že se používají tři porty:
 1. 5556: od producenta k prvnímu workeru
 2. 5557: od prvního workera ke druhému workeru
 3. 5558: od druhého workera k procesu, který výsledky zpracuje

3. Zařízení typu Streamer

Posledním typem zařízení, s nímž se v dnešním článku seznámíme, je zařízení nazvané ZMQ.STREAMER. Toto zařízení se používá ve chvíli, kdy spolu jednotlivé uzly komunikují s využitím strategie PUSH-PULL. Streamer se do celého procesu zpracování přidává jednoduše, protože se na přední straně (frontend) chová jako běžný příjemze zpráv (PULL) a na zadní straně (backend) jako jejich zdroj. Na rozdíl od zařízení Queue tedy nebylo nutné přidat nové typy socketů typu XREP a XREQ:

Obrázek 4: Použití zařízení typu Streamer.

Opět si ukažme princip použití tohoto zařízení. Nejprve vytvoříme skripty se zdrojem zpráv a s jejich cílovým zpracováním. V obou skriptech se bude používat metoda Socket.connect, nikoli Socket.bind. Navíc se budou používat odlišná čísla portů, protože mezi producentem a konzumentem bude umístěno právě zařízení typu Streamer.

Implementace producenta zpráv:

import zmq
from zmq.decorators import context, socket
import time
 
 
CONNECTION_TYPE = zmq.PUSH
PORT = 5550
 
 
def send_message(socket, message):
  """Poslání zprávy."""
  print("Sending message '{m}'".format(m=message))
  socket.send_string(message)
 
 
@context()
@socket(CONNECTION_TYPE)
def start_producer(port, context, socket):
  """Spuštění serveru."""
 
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=port)
  # socket.set_hwm(1)
  socket.connect(address)
  print("Connected to address {a}".format(a=address))
 
  for i in range(100):
    send_message(socket, "Message #{i}".format(i=i))
    time.sleep(0.2)
 
 
start_producer(PORT)

Implementace konzumenta zpráv:

import zmq
from zmq.decorators import context, socket
import time
 
 
CONNECTION_TYPE = zmq.PULL
PORT = 5551
 
 
@context()
@socket(CONNECTION_TYPE)
def start_consumer(port, context, socket):
  """Spuštění konzumenta."""
 
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=port)
  socket.connect(address)
  print("Connected to {a}".format(a=address))
 
  print("Waiting for message...")
  cnt = 0
  while True:
    message = socket.recv_string()
    cnt += 1
    print("Received message {c} of 100: '{m}'".format(c=cnt, m=message))
    time.sleep(0)
 
 
start_consumer(PORT)

4. Připojení k zařízení typu Streamer

Vlastní implementace streameru je vlastně velmi jednoduchá a prakticky se neliší například od implementace zařízení typu Queue. Ostatně se můžeme podívat na zdrojový kód skriptu s implementací, v němž se na portu 5550 navazuje připojení typu PULL a na portu 5551 připojení typu PUSH, tj. přesně tak, jak to bylo naznačeno na čtvrtém obrázku. Na obou stranách se používá metoda Socket.bind, protože streamer bude ústředním a stabilním prvkem celé architektury:

import zmq
from zmq.decorators import context, socket
 
PULL_PORT = 5550
PUSH_PORT = 5551
 
 
@context()
@socket(zmq.PULL)
@socket(zmq.PUSH)
def create_streamer(pull_port, push_port, context, frontend, backend):
  """Vytvoření streameru."""
  context = zmq.Context()
 
  address = "tcp://*:{port}".format(port=pull_port)
  frontend.bind(address)
  print("Bound to {a} on port {p}".format(a=address, p=pull_port))
 
  address = "tcp://*:{port}".format(port=push_port)
  backend.bind(address)
  print("Bound to {a} on port {p}".format(a=address, p=push_port))
 
  zmq.device(zmq.STREAMER, frontend, backend)
 
 
create_streamer(PULL_PORT, PUSH_PORT)

5. Zařízení PyZMQ

V předchozím článku jsme se mj. zabývali i popisem takzvaných zařízení ØMQ. Připomeňme si, že samotná knihovna ØMQ nabízí vývojářům následující zařízení, která se většinou používají při návrhu systémů se složitější architekturou a s požadavkem na jejich větší robustnost:

Zařízení Stručný popis
ZMQ.QUEUE prostředník používaný především v komunikaci REQ-REP (klasický klient, server)
ZMQ.FORWARDER používá se jako prostředník mezi zdroji zpráv a jejich příjemci PUB-SUB
ZMQ.STREAMER používá se v komunikační strategii PUSH-PULL

Knihovna PyZMQ, která slouží jako rozhraní mezi nativní knihovnou ØMQ a programovacím jazykem Python, programátorům nabízí ještě jednu možnost – takzvaná zařízení PyZMQ (PyZMQ devices). Jejich základní význam je stejný, jako u zařízení ØMQ, ovšem zatímco u zařízení ØMQ jsme museli explicitně otevírat (popř. i zavírat) sockety, u zařízení PyZMQ se pracuje pouze s typy socketů. Všechny operace typu vytvoření socketu, vytvoření zařízení ØMQ atd., knihovna PyZMQ udělá za vývojáře sama, takže výsledný zdrojový kód je mnohem jednodušší a taktéž idiomatičtější (navíc se v naprosté většině případů vyhneme i použití dekorátorů, dokonce ani není nutné explicitně vytvářet instanci kontextu ØMQ).

Navíc je kód reprezentující zařízení spuštěn v samostatném (automaticky vytvořeném) vláknu, což znamená, že budeme moci velmi snadno v jednom skriptu implementovat jak příslušné zařízení, tak například i server či producenta. Z dalších pohledů však zařízení PyZMQ svými vlastnostmi plně odpovídají zařízením ØMQ:

Zařízení ØMQ Zařízení PyZMQ
zmq.device(zmq.QUEUE, socket, socket) ProcessDevice(zmq.QUEUE, typ_socketu, typ_socketu)
zmq.device(zmq.FORWARDER, socket, socket) ProcessDevice(zmq.FORWARDER, typ_socketu, typ_socketu)
zmq.device(zmq.STREAMER, socket, socket) ProcessDevice(zmq.STREAMER, typ_socketu, typ_socketu)

6. Základní rozdíly mezi zařízeními 0MQ a PyZMQ

Podívejme se nyní na praktické rozdíly mezi zařízeními knihovny ØMQ a zařízeními rozhraní PyZMQ z pohledu běžného vývojáře.

Nejdříve si připomeňme, jakým způsobem jsme použili zařízení Streamer, které se používá při komunikaci typu PUSH-PULL. Toto zařízení bude vloženo mezi producenta zpráv a mezi jejich konzumenta.

Samotnou implementaci meziuzlu reprezentovaného zařízením Streamer můžeme přepsat s využitím zařízení PyZMQ. Nejprve musíme importovat třídu ProcessDevice z modulu zmq.devices.basedevice:

from zmq.devices.basedevice import ProcessDevice

Dále zkonstruujeme instanci třídy ProcessDevice, přičemž budeme muset specifikovat jak typ zařízení (Streamer), tak i typ socketu na frontendu i na backendu (skutečně se specifikují pouze typy socketů, nikoli samotné sockety – ty nemusíme explicitně vytvářet):

streamer_device = ProcessDevice(zmq.STREAMER, zmq.PULL, zmq.PUSH)

Jakmile je zařízení vytvořeno, musíme nastavit adresy, na nichž zařízení typu Streamer naslouchá. K tomu se používají metody nazvané bind_in a bind_out:

frontend_address = "tcp://*:{port}".format(port=pull_port)
backend_address = "tcp://*:{port}".format(port=push_port)
 
streamer_device.bind_in(frontend_address)
streamer_device.bind_out(backend_address)

Nakonec pouze zařízení spustíme, takže se interně v novém vláknu (tedy z našeho pohledu na pozadí) spustí nekonečná smyčka zpracovávající zprávy přicházející na frontend a posílající zprávy na backend:

streamer_device.start()

Úplný zdrojový kód meziuzlu se zařízením typu Streamer a současně i s producentem zpráv vypadá takto:

import zmq
from zmq.decorators import context, socket
from zmq.devices.basedevice import ProcessDevice
import time
 
PULL_PORT = 5550
PUSH_PORT = 5551
 
PRODUCER_CONNECTION_TYPE = zmq.PUSH
PRODUCER_PORT = 5550
 
 
def create_streamer(pull_port, push_port):
  """Vytvoření streameru."""
  streamer_device = ProcessDevice(zmq.STREAMER, zmq.PULL, zmq.PUSH)
 
  frontend_address = "tcp://*:{port}".format(port=pull_port)
  backend_address = "tcp://*:{port}".format(port=push_port)
 
  streamer_device.bind_in(frontend_address)
  streamer_device.bind_out(backend_address)
 
  print("Bound to {a} on port {p}".format(a=frontend_address, p=pull_port))
  print("Bound to {a} on port {p}".format(a=backend_address, p=push_port))
 
  streamer_device.start()
  print("Device started in background")
 
 
def send_message(socket, message):
  """Poslání zprávy."""
  print("Sending message '{m}'".format(m=message))
  socket.send_string(message)
 
 
@socket(PRODUCER_CONNECTION_TYPE)
def start_producer(port, context, socket):
  """Spuštění zdroje zprav."""
 
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=port)
  # socket.set_hwm(1)
  socket.connect(address)
  print("Connected to address {a}".format(a=address))
 
  for i in range(100):
    send_message(socket, "Message #{i}".format(i=i))
    time.sleep(0.2)
 
 
@context()
def start_device_and_producer(context):
  create_streamer(PULL_PORT, PUSH_PORT)
  start_producer(PRODUCER_PORT, context)
 
 
start_device_and_producer()

Kód konzumenta se žádným způsobem nezmění, takže jen pro úplnost:

import zmq
from zmq.decorators import context, socket
import time
 
 
CONNECTION_TYPE = zmq.PULL
PORT = 5551
 
 
@context()
@socket(CONNECTION_TYPE)
def start_consumer(port, context, socket):
  """Spuštění konzumenta."""
 
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=port)
  socket.connect(address)
  print("Connected to {a}".format(a=address))
 
  print("Waiting for message...")
  cnt = 0
  while True:
    message = socket.recv_string()
    cnt += 1
    print("Received message {c} of 100: '{m}'".format(c=cnt, m=message))
    time.sleep(0)
 
 
start_consumer(PORT)

7. PyZMQ zařízení typu Queue versus ØMQ Queue

Druhým typem zařízení rozhraní PyZMQ, s nímž se dnes seznámíme, je zařízení typu Queue, které se využívá především v komunikační strategii REP-REQ, s níž jsme se již taktéž setkali. Opět si nejdříve ukažme implementaci jednoduchého serveru a klienta, mezi něž je vložena fronta vytvořená klasicky pomocí funkcí 0MQ:

Server vypadal takto:

import zmq
from math import factorial
 
PORT = 5557
 
 
def connect(port, connection_type):
  """Otevření socketu se specifikovaným typem spojení."""
  context = zmq.Context()
  socket = context.socket(connection_type)
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=port)
  socket.connect(address)
  print("Connected to {a}".format(a=address))
  return socket
 
 
def send_response(socket, response):
  """Odeslání odpovědi."""
  print("Sending response '{r}'".format(r=response))
  socket.send_string(response)
 
 
def receive_request(socket):
  """Zpracování požadavku klienta."""
  request = socket.recv_string()
  print("Received request from client: '{r}'".format(r=request))
  return request
 
 
def start_server():
  """Spuštění serveru."""
  socket = connect(PORT, zmq.REP)
  while True:
    request = receive_request(socket)
    try:
      n = int(request)
      fact = factorial(n)
      send_response(socket, "{n}! = {f}".format(n=n, f=fact))
    except Exception as e:
      send_response(socket, "Wrong input")
 
 
start_server()

Zdrojový kód klienta:

import zmq
 
PORT = 5556
 
 
def connect(port, connection_type):
  """Otevření socketu se specifikovaným typem spojení."""
  context = zmq.Context()
  socket = context.socket(connection_type)
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=port)
  socket.connect(address)
  print("Connected to {a}".format(a=address))
  return socket
 
 
def send_request(socket, request):
  """Poslání požadavku."""
  print("Sending request '{r}'".format(r=request))
  socket.send_string(request)
 
 
def start_client():
  """Spuštění klienta."""
  socket = connect(PORT, zmq.REQ)
 
  send_request(socket, "1")
  print(socket.recv_string())
  print()
 
  send_request(socket, "10")
  print(socket.recv_string())
  print()
 
  send_request(socket, "xyzzy")
  print(socket.recv_string())
  print()
 
  send_request(socket, "-10")
  print(socket.recv_string())
  print()
 
  send_request(socket, "100")
  print(socket.recv_string())
  print()
 
 
start_client()

A konečně vlastní zařízení typu Queue:

import zmq
 
XREP_PORT = 5556
XREQ_PORT = 5557
 
 
def create_queue(xrep_port, xreq_port):
  """Vytvoření fronty."""
  context = zmq.Context()
 
  frontend = context.socket(zmq.XREP)
  address = "tcp://*:{port}".format(port=xrep_port)
  frontend.bind(address)
  print("Bound to {a} on port {p}".format(a=address, p=xrep_port))
 
  backend = context.socket(zmq.XREQ)
  address = "tcp://*:{port}".format(port=xreq_port)
  backend.bind(address)
  print("Bound to {a} on port {p}".format(a=address, p=xreq_port))
 
  zmq.device(zmq.QUEUE, frontend, backend)
 
 
create_queue(XREP_PORT, XREQ_PORT)

8. Úprava fronty takovým způsobem, aby se použilo zařízení PyZMQ

Úprava při použití zařízení PyZMQ bude spočívat se sloučení kódu klienta a fronty do následujícího skriptu:

import zmq
from zmq.decorators import context
from zmq.devices.basedevice import ProcessDevice
from math import factorial
 
XREP_PORT = 5556
XREQ_PORT = 5557
 
SERVER_PORT = 5557
 
 
def create_queue(xrep_port, xreq_port):
  """Vytvoření fronty."""
  queue_device = ProcessDevice(zmq.QUEUE, zmq.XREP, zmq.XREQ)
 
  frontend_address = "tcp://*:{port}".format(port=xrep_port)
  backend_address = "tcp://*:{port}".format(port=xreq_port)
 
  queue_device.bind_in(frontend_address)
  queue_device.bind_out(backend_address)
 
  print("Bound to {a} on port {p}".format(a=frontend_address, p=xrep_port))
  print("Bound to {a} on port {p}".format(a=backend_address, p=xreq_port))
 
  queue_device.start()
  print("Queue device started in background")
 
 
def connect(context, port, connection_type):
  """Otevření socketu se specifikovaným typem spojení."""
  socket = context.socket(connection_type)
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=port)
  socket.connect(address)
  print("Connected to {a}".format(a=address))
  return socket
 
 
def send_response(socket, response):
  """Odeslání odpovědi."""
  print("Sending response '{r}'".format(r=response))
  socket.send_string(response)
 
 
def receive_request(socket):
  """Zpracování požadavku klienta."""
  request = socket.recv_string()
  print("Received request from client: '{r}'".format(r=request))
  return request
 
 
def start_server(context, port):
  """Spuštění serveru."""
  socket = connect(context, port, zmq.REP)
  while True:
    request = receive_request(socket)
    try:
      n = int(request)
      fact = factorial(n)
      send_response(socket, "{n}! = {f}".format(n=n, f=fact))
    except Exception as e:
      send_response(socket, "Wrong input")
 
 
@context()
def start_device_and_server(context):
  create_queue(XREP_PORT, XREQ_PORT)
  start_server(context, SERVER_PORT)
 
 
start_device_and_server()

9. Kooperace mezi 0MQ a aplikacemi naprogramovanými v Javě

V závěrečné části dnešního článku si ukážeme, jakým způsobem je možné ØMQ využít v Javě a (nepřímo) i v dalších programovacích jazycích, které jsou postaveny nad virtuálním strojem Javy (Groovy, Scale, Clojure, pravděpodobně i dnes již poněkud obstarožní Jython atd.). Připomeňme si, že ØMQ je naprogramována v jazyce C++ a existuje pro ni nativní rozhraní jak pro C, tak i pro C++. Díky tomu je relativně přímočaré použít rozhraní JNI (Java Native Interface) pro volání nativního kódu z Javy. Tento přístup je použit v knihovně JZMQ, jejíž zdrojové kódy naleznete v GitHub repositáři https://github.com/zeromq/jzmq. Předností tohoto způsobu je automaticky zaručená kompatibilita s ostatními aplikacemi a nástroji, které ØMQ používají. Nevýhodou pak především složitější překlad a instalace JZMQ (ostatně většinou se při kombinaci nativních knihoven a JVM dostaneme do podobné situace).

10. Knihovna JeroMQ

Pokud vám z nějakého důvodu knihovna JZMQ nebude vyhovovat, například při požadavku na to, že se může nasazovat jen bajtkód JVM, můžete využít alternativní knihovnu nazvanou JeroMQ. Tato knihovna, jejíž repositář je umístěn na adrese https://github.com/zeromq/jeromq, reimplementuje celou infrastrukturu ØMQ, ovšem na rozdíl od jazyka C++ je použita Java. Tím se podařilo obejít JNI, zjednodušit celý proces překladu a instalace knihovny atd. Možná poněkud paradoxní je, že výsledek nemusí být pomalejší, než nativní varianta ØMQ, a to z toho důvodu, že JNI je samo o sobě dosti problematické a pomalé, takže záleží především na tom, jak často se nativní funkce volají a jak velké datové struktury se jim předávají. Viz též několik porovnání dostupných na wiki https://github.com/zeromq/je­romq/wiki/Performance.

Knihovnu JeroMQ můžeme buď přidat do svého pom.xml (pokud používáte Maven popř. systém postavený na Mavenu), popř. si pro pouhé otestování můžete stáhnout již připravený java archiv s přeloženou knihovnou:

wget https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots/org/zeromq/jeromq/0.4.4-SNAPSHOT/jeromq-0.4.4-20180323.141003-1.jar

Tento druhý způsob využijeme v dalších příkladech.

11. Komunikace typu REQ-REP: klient naprogramovaný v Pythonu a server v Javě

Ukažme si nyní, jak je možné komunikovat mezi klientem naprogramovaným v Pythonu a používajícím nativní ØMQ na jedné straně, se serverem naprogramovaným v Javě a používajícím JeroMQ na straně druhé. Využijeme základní komunikační strategii REQ-REP, s níž jsme již dobře seznámeni.

Jak jsme si již řekli v úvodním odstavci, je klient vytvořen v Pythonu a prozatím v něm nenajdeme žádnou novou funkcionalitu:

import zmq
 
 
def connect(port, connection_type):
  """Otevření socketu se specifikovaným typem spojení."""
  context = zmq.Context()
  socket = context.socket(connection_type)
  address = "tcp://localhost:{port}".format(port=port)
  socket.connect(address)
  print("Connected to {a}".format(a=address))
  return socket
 
 
def send_request(socket, request):
  """Poslání požadavku."""
  print("Sending request '{r}'".format(r=request))
  socket.send_string(request)
 
 
def start_client():
  """Spuštění klienta."""
  socket = connect(5555, zmq.REQ)
 
  send_request(socket, "1")
  print(socket.recv_string())
  print()
 
  send_request(socket, "10")
  print(socket.recv_string())
  print()
 
  send_request(socket, "xyzzy")
  print(socket.recv_string())
  print()
 
 
start_client()

Naproti tomu pro implementaci serveru použijeme Javu. Server bude přijímat požadavky a pokud bude v požadavku předáno celé číslo (zapsané do řetězce), vypočte server faktoriál tohoto čísla a vrátí výsledek. V případě jakéhokoli problému se vrátí zpráva s informací o tom, proč k problému došlo. Zdrojový kód serveru může vypadat následovně:

import org.zeromq.ZMQ;
import org.zeromq.ZContext;
 
public class Server
{
  public static long factorial(long n)
  {
    int i, result=1;
    for(i=2; i<=n; i++) {
      result *= i;
    }
    return result;
  }
 
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    try (ZContext context = new ZContext()) {
      ZMQ.Socket socket = context.createSocket(ZMQ.REP);
      socket.bind("tcp://*:5555");
 
      while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {
        byte[] raw_request = socket.recv(0);
        String request = new String(raw_request, ZMQ.CHARSET);
        String response = null;
 
        System.out.println("Received: " + request);
 
        try {
          long n = Integer.parseInt(request);
          if (n < 0) {
            response = "Invalid input!";
          } else {
            response = n + "! = " + Server.factorial(n);
          }
        }
        catch (Exception e) {
          response = "Wrong input!";
        }
 
        socket.send(response.getBytes(ZMQ.CHARSET), 0);
      }
    }
  }
}

Oproti kódu naprogramovanému v Pythonu je zde provedeno několik změn, které se týkají kódování a dekódování řetězců. Musíme mít totiž na paměti, že v ØMQ se přenáší zprávy obsahující pouze sekvenci bajtů a o případnou interpretaci těchto bajtů se musíme postarat sami. Týká se to především interpretace konce řetězce a potom taktéž kódování, resp. přesněji řečeno mapování mezi bajty a znaky (typicky v Unicode). Proto můžeme v kódu výše vidět dekódování přijatého požadavku a na konci kódování řetězce se zprávou zpět na pole bajtů (byte[]).

12. Otestování komunikace klient-server

V případě, že jste si již v rámci předchozí kapitoly stáhli java archiv s přeloženou knihovnou JeroMQ, může překlad serveru proběhnout takto:

javac -cp jeromq-0.4.4-20180323.141003-1.jar Server.java

Spuštění serveru:

java -cp .:jeromq-0.4.4-20180323.141003-1.jar Server

Nyní můžeme spustit klienta a sledovat, že se serverem skutečně dokáže bez problémů komunikovat, i když se na každé komunikující straně používá zcela odlišná implementace ØMQ:

$ python3 client.py
 
Connected to tcp://localhost:5555
Sending request '1'
1! = 1
 
Sending request '10'
10! = 3628800
 
Sending request 'xyzzy'
Wrong input!

Logy na straně serveru:

Received: 1
Received: 10
Received: xyzzy

13. Portace klienta do Javy

Samozřejmě nám nic nebrání přepsat do Javy i samotného klienta. Jedna z možných reimplementací může vypadat následovně:

import org.zeromq.ZMQ;
import org.zeromq.ZContext;
 
public class Client
{
 
  static void send_request(ZMQ.Socket socket, int number)
  {
    String request = String.valueOf(number);
 
    socket.send(request.getBytes(ZMQ.CHARSET), 0);
    System.out.println("Sent: " + request);
 
    byte[] raw_response = socket.recv(0);
    String response = new String(raw_response, ZMQ.CHARSET);
    System.out.println("Received from server: " + response);
  }
 
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    try (ZContext context = new ZContext()) {
      ZMQ.Socket socket = context.createSocket(ZMQ.REQ);
      socket.connect("tcp://localhost:5555");
      for (int i=0; i<10; i++) {
        send_request(socket, i);
      }
      send_request(socket, -10);
    }
  }
}

Překlad klienta:

java -cp .:jeromq-0.4.4-20180323.141003-1.jar Client

Spuštění nové verze klienta:

java -cp .:jeromq-0.4.4-20180323.141003-1.jar Client

14. Komunikační strategie typu PUSH-PULL: přepis producenta zpráv do Javy

Další příklad, který přepíšeme z Pythonu do Javy, se skládá z producenta a konzumenta zpráv, kteří mezi sebou komunikují s využitím strategie PUSH-PULL, kterou jsme si připomněli mj. i v úvodních kapitolách. Javovská implementace producenta zpráv vznikla prakticky přímým přepisem původního kódu napsaného v Pythonu (samozřejmě až na větší „ukecanost“Javy a striktní typování):

import org.zeromq.ZMQ;
import org.zeromq.ZContext;
 
public class Producer
{
  static final int PORT = 5555;
 
  static void send_message(ZMQ.Socket socket, String message)
  {
    socket.send(message.getBytes(ZMQ.CHARSET), 0);
  }
 
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    try (ZContext context = new ZContext()) {
      ZMQ.Socket socket = context.createSocket(ZMQ.PUSH);
 
      String address = "tcp://*:" + PORT;
      socket.bind(address);
      System.out.println("Bound to address " + address);
 
      for (int i=0; i<100; i++) {
        String message = "Messsage #" + i;
        send_message(socket, message);
        try {
          Thread.sleep(50);
        }
        catch (InterruptedException e) {
          System.out.println("Interrupted");
          return;
        }
      }
    }
  }
}

Spuštění producenta se nebude nijak lišit od předchozích implementací serveru či klienta – pouze musíme zajistit, aby na classpath byl uložen mj. i Java archiv s knihovnou JeroMQ:

java -cp .:jeromq-0.4.4-20180323.141003-1.jar Producer

15. Komunikační strategie typu PUSH-PULL: přepis konzumenta zpráv do Javy

I při přepisu konzumenta zpráv jsme vycházeli z originálního skriptu vytvořeného v Pythonu. Povšimněte si, že se v javovské verzi konzumenta opět převádí pole bajtů na řetězec:

import org.zeromq.ZMQ;
import org.zeromq.ZContext;
 
public class Consumer
{
  static final int PORT = 5555;
 
  static void receive_messages(ZMQ.Socket socket)
  {
    int cnt = 0;
    while (true) {
      byte[] raw_message = socket.recv(0);
      cnt++;
      String message = new String(raw_message, ZMQ.CHARSET);
      System.out.println("Received message: " + message);
    }
  }
 
  public static void main(String[] args) throws Exception
  {
    try (ZContext context = new ZContext()) {
      ZMQ.Socket socket = context.createSocket(ZMQ.PULL);
 
      String address = "tcp://localhost:" + PORT;
      socket.connect(address);
      System.out.println("Connected to " + address);
 
      System.out.println("Waiting for message...");
 
      receive_messages(socket);
    }
  }
}

Spuštění konzumenta:

java -cp .:jeromq-0.4.4-20180323.141003-1.jar Consumer

Ukázka vzájemného posílání zpráv od producenta ke konzumentovi:

$ ./run_producer.sh 
Bound to address tcp://*:5555
$ ./run_consumer.sh 
Connected to tcp://localhost:5555
Waiting for message...
Received message: Messsage #0
Received message: Messsage #1
Received message: Messsage #2
...
...
...
Received message: Messsage #97
Received message: Messsage #98
Received message: Messsage #99

16. Rozdělení zátěže mezi větší počet konzumentů (workerů)

Nic nám samozřejmě nebrání spustit větší množství konzumentů zpráv (workerů) a tím pádem rozdělit zátěž – úkoly vytvářené producentem. Zkusme si například pustit tři workery a sledovat algoritmus round robin v praxi:

Worker #1:

$ ./run_consumer.sh 
 
Connected to tcp://localhost:5555
Waiting for message...
Received message: Messsage #0
Received message: Messsage #1
Received message: Messsage #4
Received message: Messsage #7
...
...
...
Received message: Messsage #91
Received message: Messsage #94
Received message: Messsage #97

Worker #2:

$ ./run_consumer.sh 
 
Connected to tcp://localhost:5555
Waiting for message...
Received message: Messsage #2
Received message: Messsage #5
Received message: Messsage #8
...
...
...
Received message: Messsage #92
Received message: Messsage #95
Received message: Messsage #98

Worker #3:

skoleni

$ ./run_consumer.sh 
 
Connected to tcp://localhost:5555
Waiting for message...
Received message: Messsage #3
Received message: Messsage #6
Received message: Messsage #9
...
...
...
Received message: Messsage #93
Received message: Messsage #96
Received message: Messsage #99

17. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů naprogramovaných v Pythonu a taktéž v programovacím jazyku C byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce.

Příklad Skript/kód Popis Cesta
1 producer.py producent na začátku pipeline https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example15_push_pull_pi­peline/producer.py
1 worker1.py první worker jako součást pipeline https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example15_push_pull_pi­peline/worker1.py
1 worker2.py druhý worker jako součást pipeline https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example15_push_pull_pi­peline/worker2.py
1 collector.py shromažďovač výsledků na konci pipeline https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example15_push_pull_pi­peline/collector.py
       
2 streamer.py použití zařízení typu streamer https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example23_push_pull_stre­amer/streamer.py
2 producer.py komunikační strategie PUSH-PULL, producent https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example23_push_pull_stre­amer/producer.py
2 consumer.py komunikační strategie PUSH-PULL, konzument https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example23_push_pull_stre­amer/consumer.py
       
3 streamer.py použití zařízení typu streamer (producent a streamer současně) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example24_push_pull_stre­amer_device/streamer.py
3 consumer.py komunikační strategie PUSH-PULL, konzument https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example24_push_pull_stre­amer_device/consumer.py
       
4 server.py použití zařízení typu queue (server a queue současně) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example25_queue_device/ser­ver.py
4 client.py komunikační strategie REQ-REP, klient https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/pyt­hon/example25_queue_device/cli­ent.py
       
5 client.py klient napsaný v Pythonu (REQ-REP) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/ja­va/client.py
5 Server.java server napsaný v Javě (REQ-REP) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/ja­va/Server.java
       
6 Client.java klient napsaný v Javě (REQ-REP) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/java/req-rep-pure-java/Client.java
6 Server.java server napsaný v Javě (REQ-REP) https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/java/req-rep-pure-java/Server.java
       
7 Producer.java producent zpráv naprogramovaný v Javě https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/java/push-pull/Producer.java
7 Consumer.java konzument zpráv naprogramovaný v Javě https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/0mq/java/push-pull/Consumer.java

18. Odkazy na předchozí části seriálu

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na všech osm předchozích částí seriálu, v němž se zabýváme různými způsoby implementace front zpráv a k nim přidružených technologií:

 1. Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-rq-redis-queue-pro-spravu-uloh-zpracovavanych-na-pozadi/
 2. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python/
 3. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python-dokonceni/
 4. RabbitMQ: jedna z nejúspěšnějších implementací brokera
  https://www.root.cz/clanky/rabbitmq-jedna-z-nejuspesnejsich-implementaci-brokera/
 5. Pokročilejší operace nabízené systémem RabbitMQ
  https://www.root.cz/clanky/po­krocilejsi-operace-nabizene-systemem-rabbitmq/
 6. ØMQ: knihovna pro asynchronní předávání zpráv
  https://www.root.cz/clanky/0mq-knihovna-pro-asynchronni-predavani-zprav/
 7. Další možnosti poskytované knihovnou ØMQ
  https://www.root.cz/clanky/dalsi-moznosti-poskytovane-knihovnou-mq/

19. Odkazy na Internetu

 1. Snapshot JeroMQ verze 0.4.4
  https://oss.sonatype.org/con­tent/repositories/snapshot­s/org/zeromq/jeromq/0.4.4-SNAPSHOT/
 2. Repositář knihovny JeroMQ
  https://github.com/zeromq/jeromq/
 3. ØMQ – Distributed Messaging
  http://zeromq.org/
 4. ØMQ Community
  http://zeromq.org/community
 5. Get The Software
  http://zeromq.org/intro:get-the-software
 6. PyZMQ Documentation
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/
 7. Module: zmq.decorators
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.deco­rators.html
 8. ZeroMQ is the answer, by Ian Barber
  https://vimeo.com/20605470
 9. ZeroMQ RFC
  https://rfc.zeromq.org/
 10. ZeroMQ and Clojure, a brief introduction
  https://antoniogarrote.wor­dpress.com/2010/09/08/zeromq-and-clojure-a-brief-introduction/
 11. zeromq/czmq
  https://github.com/zeromq/czmq
 12. golang wrapper for CZMQ
  https://github.com/zeromq/goczmq
 13. ZeroMQ version reporting in Python
  http://zguide.zeromq.org/py:version
 14. A Go interface to ZeroMQ version 4
  https://github.com/pebbe/zmq4
 15. Broker vs. Brokerless
  http://zeromq.org/whitepa­pers:brokerless
 16. Learning ØMQ with pyzmq
  https://learning-0mq-with-pyzmq.readthedocs.io/en/latest/
 17. Céčková funkce zmq_ctx_new
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-new
 18. Céčková funkce zmq_ctx_destroy
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-destroy
 19. Céčková funkce zmq_bind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-bind
 20. Céčková funkce zmq_unbind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-unbind
 21. Céčková C funkce zmq_connect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-connect
 22. Céčková C funkce zmq_disconnect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-disconnect
 23. Céčková C funkce zmq_send
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-send
 24. Céčková C funkce zmq_recv
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-recv
 25. Třída Context (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#con­text
 26. Třída Socket (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#soc­ket
 27. Python binding
  http://zeromq.org/bindings:python
 28. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part I)
  http://250bpm.com/blog:4
 29. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part II)
  http://250bpm.com/blog:8
 30. About Nanomsg
  https://nanomsg.org/
 31. Advanced Message Queuing Protocol
  https://www.amqp.org/
 32. Advanced Message Queuing Protocol na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Advanced_Message_Queuin­g_Protocol
 33. Dokumentace k příkazu rabbitmqctl
  https://www.rabbitmq.com/rab­bitmqctl.8.html
 34. RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/
 35. RabbitMQ Tutorials
  https://www.rabbitmq.com/get­started.html
 36. RabbitMQ: Clients and Developer Tools
  https://www.rabbitmq.com/dev­tools.html
 37. RabbitMQ na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/RabbitMQ
 38. Streaming Text Oriented Messaging Protocol
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Streaming_Text_Oriented_Mes­saging_Protocol
 39. Message Queuing Telemetry Transport
  https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
 40. Erlang
  http://www.erlang.org/
 41. pika 0.12.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/pika/
 42. Introduction to Pika
  https://pika.readthedocs.i­o/en/stable/
 43. Langohr: An idiomatic Clojure client for RabbitMQ that embraces the AMQP 0.9.1 model
  http://clojurerabbitmq.info/
 44. AMQP 0–9–1 Model Explained
  http://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html
 45. Part 1: RabbitMQ for beginners – What is RabbitMQ?
  https://www.cloudamqp.com/blog/2015–05–18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html
 46. Downloading and Installing RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/dow­nload.html
 47. celery na PyPi
  https://pypi.org/project/celery/
 48. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 49. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 50. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 51. Python Celery & RabbitMQ Tutorial
  https://tests4geeks.com/python-celery-rabbitmq-tutorial/
 52. Flower: Real-time Celery web-monitor
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/mo­nitoring.html#flower-real-time-celery-web-monitor
 53. Asynchronous Tasks With Django and Celery
  https://realpython.com/asynchronous-tasks-with-django-and-celery/
 54. First Steps with Celery
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/getting-started/first-steps-with-celery.html
 55. node-celery
  https://github.com/mher/node-celery
 56. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 57. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 58. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 59. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 60. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 61. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 62. Try Redis
  http://try.redis.io/
 63. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 64. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 65. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 66. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 67. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 68. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 69. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 70. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 71. How to install REDIS in LInux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 72. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 73. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 74. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 75. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 76. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 77. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 78. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 79. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 80. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 81. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 82. Redis clients
  https://redis.io/clients
 83. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 84. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 85. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 86. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 87. Resque
  https://github.com/resque/resque
 88. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 89. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 90. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 91. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 92. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 93. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 94. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 95. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 96. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 97. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 98. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 99. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 100. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 101. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 102. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 103. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 104. Iron
  http://www.iron.io/mq
 105. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 106. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 107. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 108. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 109. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 110. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 111. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 112. Queues
  http://queues.io/
 113. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 114. RestMQ
  http://restmq.com/
 115. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 116. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 117. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 118. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 119. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 120. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 121. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 122. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 123. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 124. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq
 125. Running multiple workers using Celery
  https://serverfault.com/qu­estions/655387/running-multiple-workers-using-celery
 126. celery — Distributed processing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.html
 127. Chains
  https://celery.readthedoc­s.io/en/latest/userguide/can­vas.html#chains
 128. Routing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/rou­ting.html#automatic-routing
 129. Celery Distributed Task Queue in Go
  https://github.com/gocelery/gocelery/
 130. Python Decorators
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonDecorators
 131. Periodic Tasks
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/pe­riodic-tasks.html
 132. celery.schedules
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.schedules.html#celery­.schedules.crontab
 133. Pros and cons to use Celery vs. RQ
  https://stackoverflow.com/qu­estions/13440875/pros-and-cons-to-use-celery-vs-rq
 134. Priority queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Priority_queue
 135. Jupyter
  https://jupyter.org/
 136. How IPython and Jupyter Notebook work
  https://jupyter.readthedoc­s.io/en/latest/architectu­re/how_jupyter_ipython_wor­k.html
 137. Context Managers
  http://book.pythontips.com/en/la­test/context_managers.html

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.