Hlavní navigace

Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python

6. 12. 2018
Doba čtení: 35 minut

Sdílet

Druhým systémem pro správu úloh psaných v Pythonu a spouštěných asynchronně s využitím front je nástroj Celery, s jehož základním nastavením a vlastnostmi se dnes seznámíme.

Obsah

1. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python

2. Brokeři podporovaní nástrojem Celery

3. Instalace Celery při použití Redisu v roli brokera

4. Příprava na spuštění nástroje Celery

5. Vlastní spuštění nástroje Celery

6. Nastavení počtu paralelně spuštěných workerů

7. Vložení úlohy do fronty a vykonání úlohy

8. Uložení výsledků úloh do Redisu

9. Objekt AsyncResult vrácený po zavolání app.delay()

10. Naplánování úlohy a přečtení výsledků

11. Konfigurace workerů

12. Chování systému při spuštění většího množství úloh

13. Řetězec několika úloh, které na sobě závisí

14. Výsledky zřetězeného spouštění úloh

15. Zjištění aktuálních informací o stavu systému front

16. Příkaz celery inspect

17. Obsah další části a poznámka na závěr

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na Internetu

1. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python

V předchozím článku jsme se věnovali popisu užitečného nástroje Redis Queue (RQ), který slouží pro vytváření a konfiguraci takzvaných úloh (zde se ovšem používá termín job, nikoli task), které jsou ukládány do zvolené (pojmenované) fronty. Následně si úlohy z fronty vyzvedává takzvaný worker, který zadanou úlohu zpracuje a uloží případný výsledek do Redisu, odkud si tento výsledek může kdokoli, kdo zná identifikátor úlohy, přečíst. Samotná úloha (job) přitom v kontextu nástroje Redis Queue není vůbec nic složitého – jedná se totiž o pouhé určení funkce (a jejích parametrů) implementované v Pythonu a přímo volané z workeru (ono přímé volání ovšem pochopitelně vyžaduje inicializaci interpretru programovacího jazyka Python atd.).

Poznámka: většinou po workerech spíše vyžadujeme provedení nějakého vedlejšího efektu (poslání e-mailu, zápis transakce do databáze atd. atd.), než výpočet výsledku.

Dnes si popíšeme sice podobně koncipovaný, ovšem v mnoha ohledech odlišný nástroj, který se jmenuje Celery. Tento nástroj je opět určený pro vývojáře používající programovací jazyk Python a znovu se jedná o systém určený pro konfiguraci a použití front úloh. Ovšem zatímco Redis Queue byl určen spíše pro přímočaré použití front, kde se nevyžadovala větší flexibilita, je tomu v případě Celery poněkud jinak, neboť tento nástroj umožňuje konfiguraci a modifikaci všech svých částí, u vybraných brokerů podporuje sledování systému (monitoring) popř. takzvané vzdálené ovládání workerů (remote control). Podporuje taktéž systém událostí (events). Navíc není Celery vázán pouze na jedinou implementaci front (přesněji na takzvaného brokera), ale je možné si podle potřeb vybrat z několika brokerů, a to včetně Amazonu SQS apod.

Poznámka: to, že je nástroj Redis Queue interně mnohem jednodušší, s sebou samozřejmě přináší i některé výhody, protože případné modifikace tohoto projektu jsou snadnější. Skutečně záleží na povaze řešené úlohy, který systém si vyberete. Navíc je nutno poznamenat, že pokud od Celery nebudeme vyžadovat složitější konfiguraci či chování, je jeho nastavení prakticky stejně rychlé jako u Redis Queue.

Obrázek 1: Typická konfigurace systému s frontami úloh. Zde se konkrétně používá jediná fronta nazvaná „default“, do které se mohou úlohy přidávat několika programy (těch může být libovolné množství). Samotné zpracování úloh je reprezentováno ve workerech, kterých taktéž může být libovolné množství podle požadavků aplikace, dostupných zdrojů atd. atd. Navíc je možné, aby v systému existovalo větší množství pojmenovaných front. Fronty je tak možné rozdělit podle priority, typu zpracovávaných úloh apod. Existuje dokonce jedna fronta, do níž se ukládají ty úlohy, na nichž worker zhavaroval. V systému Celery se výchozí fronta jmenuje „celery“, princip je však zachován.

2. Brokeři podporovaní nástrojem Celery

Již v úvodní kapitole jsem se zmínil o tom, že nástroj Celery je možné provozovat s různými brokery. Pod tímto názvem si můžeme představit především vlastní implementaci fronty (či front), která může být doplněna o další pomocné a administrační nástroje (konfigurace front, sledování aktuálního stavu front, load balancing, clustering atd.). V současnosti jsou plně podporování tři brokeři a jeden broker je ve stavu experimentálního použití. Pravděpodobně nejpoužívanější je RabbitMQ, ovšem setkat se můžeme i s použitím nám již známého Redisu či dokonce Amazonu SQS, který je součástí Amazon Web Services (AWS je ovšem téma na samostatný článek). V následující tabulce je vypsáno, které vlastnosti Celery jsou jednotlivými brokery podporovány a které nikoli:

Broker Současný stav Monitoring Vzdálené ovládání workerů
RabbitMQ stabilní
Redis stabilní
Amazon SQS stabilní × ×
Apache Zookeeper experimentální × ×
Poznámka: kromě termínu broker se můžeme setkat i s plným označením message broker nebo queue manager. V tomto článku však budu stručně používat pouze název broker.

Kromě vlastních brokerů je možné nastavit i systém, do kterého se ukládají výsledky práce workerů. Opět se může jednat o Redis, ovšem nakonfigurovat je možné například i Cassandru, CouchDB, Elastic Search apod. V případě potřeby se dá využít i přímo souborový systém (sdílený všemi servery s workery).

3. Instalace Celery při použití Redisu v roli brokera

V dalším textu si ukážeme způsob použití nástroje Celery společně s Redisem, který bude použit jak v roli brokera, tak i v roli backendu sloužícího pro uložení výsledků workerů (obecně je ovšem role brokera a backendu oddělena a používají se pro ni odlišné nástroje). Všechny dále uvedené příklady ovšem budou funkční i s jinými brokery, bude se odlišovat pouze volání konstruktoru třídy Celery (viz další kapitoly).

Samotná instalace nástroje Celery bude probíhat prakticky stejným způsobem, jako instalace nástroje Redis Queue. Lišit se bude pouze specifikace balíčku, protože budeme potřebovat nainstalovat variantu Celery s podporou Redisu (viz též popis konfigurace balíčku). Vzhledem k tomu, že jsou použity hranaté závorky, je bezpečnější celý název balíčku umístit do uvozovek, aby nedošlo k nechtěné expanzi zadaného názvu shellem:

$ pip3 install --user "celery[redis]"

Samotný průběh instalace je již plně v rukou nástroje pip:

Collecting celery[redis]
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e8/58/2a0b1067ab2c12131b5c089dfc579467c76402475c5231095e36a43b749c/celery-4.2.1-py2.py3-none-any.whl (401kB)
  100% |████████████████████████████████| 409kB 1.6MB/s
Collecting kombu<5.0,>=4.2.0 (from celery[redis])
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/97/61/65838c7da048e56d549e358ac19c0979c892e17dc6186610c49531d35b70/kombu-4.2.1-py2.py3-none-any.whl (177kB)
  100% |████████████████████████████████| 184kB 2.4MB/s
Collecting billiard<3.6.0,>=3.5.0.2 (from celery[redis])
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/87/ac/9b3cc065557ad5769d0626fd5dba0ad1cb40e3a72fe6acd3d081b4ad864e/billiard-3.5.0.4.tar.gz (150kB)
  100% |████████████████████████████████| 153kB 2.7MB/s
Requirement already satisfied: pytz>dev in /usr/lib/python3.6/site-packages (from celery[redis])
Requirement already satisfied: redis>=2.10.5; extra == "redis" in /home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages (from celery[redis])
Collecting amqp<3.0,>=2.1.4 (from kombu<5.0,>=4.2.0->celery[redis])
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/cf/12d4611fc67babd4ae250c9e8249c5650ae1933395488e9e7e3562b4ff24/amqp-2.3.2-py2.py3-none-any.whl (48kB)
  100% |████████████████████████████████| 51kB 4.2MB/s
Collecting vine>=1.1.3 (from amqp<3.0,>=2.1.4->kombu<5.0,>=4.2.0->celery[redis])
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/10/50/5b1ebe42843c19f35edb15022ecae339fbec6db5b241a7a13c924dabf2a3/vine-1.1.4-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: vine, amqp, kombu, billiard, celery
 Running setup.py install for billiard ... done
Successfully installed amqp-2.3.2 billiard-3.5.0.4 celery-4.2.1 kombu-4.2.1 vine-1.1.4
  100% |████████████████████████████████| 153kB 2.7MB/s
Requirement already satisfied: pytz>dev in /usr/lib/python3.6/site-packages (from celery[redis])
Requirement already satisfied: redis>=2.10.5; extra == "redis" in /home/tester/.local/lib/python3.6/site-packages (from celery[redis])
Collecting amqp<3.0,>=2.1.4 (from kombu<5.0,>=4.2.0->celery[redis])
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/7f/cf/12d4611fc67babd4ae250c9e8249c5650ae1933395488e9e7e3562b4ff24/amqp-2.3.2-py2.py3-none-any.whl (48kB)
  100% |████████████████████████████████| 51kB 4.2MB/s
Collecting vine>=1.1.3 (from amqp<3.0,>=2.1.4->kombu<5.0,>=4.2.0->celery[redis])
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/10/50/5b1ebe42843c19f35edb15022ecae339fbec6db5b241a7a13c924dabf2a3/vine-1.1.4-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: vine, amqp, kombu, billiard, celery
 Running setup.py install for billiard ... done

Dále je vhodné pro jistotu zkontrolovat, jestli je dostupný příkaz celery, který by měl být umístěn na PATH (typicky v ~/.local/bin). V mém případě mám k dispozici dvě instalace – jednu systémovou a jednu nainstalovanou pro lokálního uživatele:

$ whereis -b celery
 
celery: /usr/bin/celery /home/tester/.local/bin/celery

Samotný příkaz celery má k dispozici poměrně rozsáhlý systém nápovědy, která je rozdělena podle jednotlivých podpříkazů (worker, events, beat, shell, multi a amqp):

$ celery help
 
usage: celery [options]
 
Show help screen and exit.
 
positional arguments:
 args
 
optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 --version       show program's version number and exit
 
Global Options:
 -A APP, --app APP
 -b BROKER, --broker BROKER
 --result-backend RESULT_BACKEND
 --loader LOADER
 --config CONFIG
 --workdir WORKDIR
 --no-color, -C
 --quiet, -q
 
---- -- - - ---- Commands- -------------- --- ------------
 
+ Main:
|  celery worker
|  celery events
|  celery beat
|  celery shell
|  celery multi
|  celery amqp
...
...
...

4. Příprava na spuštění nástroje Celery

Po (doufejme, že úspěšné) instalaci se můžeme pokusit nástroj Celery spustit. Vzhledem k tomu, že ve funkci brokera používáme systém Redis, budeme muset ve skutečnosti nejdříve inicializovat server Redisu, a to nám již známým způsobem s využitím tohoto konfiguračního souboru připraveného tak, aby byl server viditelný pouze pro lokální nástroje:

$ cd ~/redis
$ redis-server redis.conf

Dále musíme v pracovním adresáři vytvořit první implementaci workera, tj. programového kódu, který bude provádět jednotlivé úlohy (task, job). Prozatím bez dalšího podrobnějšího popisu uvedu zdrojový kód workera, ovšem v navazujících kapitolách si samozřejmě konfiguraci workerů popíšeme podrobněji:

from celery import Celery
 
app = Celery('tasks', broker='redis://localhost:6379/0')
 
@app.task
def add(x, y):
  return x + y

Konstruktoru Celery se předává minimálně jméno hlavního modulu, které později použijeme při spuštění nástroje celery z příkazového řádku. Toto jméno je použito mj. i pro vytvoření prefixu všech úloh vkládaných do fronty. Dále konstruktoru předáme takzvaný connection string brokera, kterého budeme využívat. Povšimněte si, že se budeme připojovat k lokálně běžícímu Redisu, jehož API je dostupné na portu 6379 (což je výchozí port pro tento nástroj):

app = Celery('tasks', broker='redis://localhost:6379/0')

Dále si povšimněte tohoto řádku:

@app.task

Jedná se o dekorátor, který jednoduchou funkci implementující vlastní práci workera promění ve skutečnou úlohu. V praxi je totiž nutné workera volat nepřímo, což je logické, protože se do fronty pouze ukládá žádost o spuštění úlohy (+ parametry úlohy), ovšem samotné volání bude provedeno nástrojem Celery asynchronně. Dekorátor tedy funkci workera obalí potřebným kódem, což je ovšem pro běžné uživatele zcela transparentní (pokud nedojde k nějaké závažnější chybě).

Zdrojový kód workera by měl být uložen v souboru nazvaném tasks.py a naleznete ho na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example01/tasks.py.

5. Vlastní spuštění nástroje Celery

Zbývá nám vlastně již jen vlastní spuštění nástroje Celery. K tomu použijeme příkaz celery, kterému přes přepínač -A předáme jméno aplikace s implementací workerů (viz název souboru tasks.py a taktéž první parametr konstruktoru Celery), parametrem worker specifikujeme, že se má spustit instance workera a konečně parametrem –loglevel nastavíme úroveň podrobností logovacích informací (bude nás zajímat vše):

$ celery -A tasks worker --loglevel=info
 
 -------------- celery@localhost.localdomain v4.2.1 (windowlicker)
---- **** -----
--- * *** * -- Linux-4.14.11-200.fc27.x86_64-x86_64-with-fedora-26-Twenty_Six 2018-11-30 15:53:44
-- * - **** ---
- ** ---------- [config]
- ** ---------- .> app:     tasks:0x7f939094cc88
- ** ---------- .> transport:  redis://localhost:6379/0
- ** ---------- .> results:   disabled://
- *** --- * --- .> concurrency: 8 (prefork)
-- ******* ---- .> task events: OFF (enable -E to monitor tasks in this worker)
--- ***** -----
 -------------- [queues]
        .> celery      exchange=celery(direct) key=celery
Poznámka: povšimněte si zejména řádků obsahujících řetězce „transport:“ a „results:“. První z těchto řádků zobrazuje aktuálně používaného brokera, druhý pak backend. Ten jsme prozatím nenakonfigurovali, což znamená, že výsledky workerů budou zahozeny (což někdy nemusí vadit, pokud nám postačuje pouze spouštět workery s vedlejším efektem).

Ihned po inicializaci systému se automaticky přidají úlohy, provede se připojení k brokeru a následně se zpřístupní API dalším utilitám:

[tasks]
 . tasks.add
 
[2018-11-30 15:53:44,436: INFO/MainProcess] Connected to redis://localhost:6379/0
[2018-11-30 15:53:44,443: INFO/MainProcess] mingle: searching for neighbors
[2018-11-30 15:53:45,461: INFO/MainProcess] mingle: all alone
[2018-11-30 15:53:45,472: INFO/MainProcess] celery@localhost.localdomain ready.

Nyní by měl být Celery připraven přijímat úlohy a distribuovat je mezi workery.

Poznámka: v případě potřeby si můžete nechat vypsat všechny parametry příkazu celery worker, tj. příkazu, který spouští instanci workera:
$ celery worker --help
 
usage: celery worker [options]
 
Start worker instance.
 
Examples:
 
    $ celery worker --app=proj -l info
    $ celery worker -A proj -l info -Q hipri,lopri
 
    $ celery worker -A proj --concurrency=4
    $ celery worker -A proj --concurrency=1000 -P eventlet
    $ celery worker --autoscale=10,0
    ...
    ...
    ...

6. Nastavení počtu paralelně spuštěných workerů

Počet spuštěných workerů je odvozen od počtu jader, resp. přesněji řečeno počtu jader rozeznaných jádrem operačního systému. V mém případě jsem nástroj Celery testoval na stroji s osmi jádry (přesněji se jednalo o čtyři fyzická s hyper-threadingem: vendor_id: GenuineIntel, bugs: cpu_insecure :-), takže se nejdříve podívejme, jak takový mikroprocesor vlastně vidí operační systém:

$ nproc
8

Dále spustíme Celery na pozadí a získáme ID hlavního procesu:

$ celery -A tasks worker &
[1] 12477

Nakonec zjistíme, kolik podprocesů bylo vytvořeno:

$ pstree -a $!
celery /usr/bin/celery -A tasks worker
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker
 └─celery /usr/bin/celery -A tasks worker

Nikoli náhodou bylo vytvořeno (klasicky: forkem) přesně tolik podprocesů s workery, aby se při paralelním spuštění všech workerů vytížila všechna jádra (předpokládá se, že samotný worker běží v jednom vláknu, což je v klasickém CPythonu s GILem ostatně nejjednodušší řešení).

Ovšem počet podprocesů s workery je možné velmi snadno ovlivnit, a to konkrétně parametrem –concurrency. Zkusme si spuštění dvaceti podprocesů s workery:

$ celery -A tasks worker --loglevel=info --concurrency=20 &
[2] 12658

Zjištění, jak nyní vypadá struktura spuštěného procesu a jeho podprocesů:

$ pstree -a $!
celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 ├─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
 └─celery /usr/bin/celery -A tasks worker --loglevel=info--concurrency=2
Poznámka: $! se bude expandovat na číslo posledního procesu, který byl spuštěn na pozadí.

7. Vložení úlohy do fronty a vykonání úlohy

Ve chvíli, kdy je systém Celery připravený na akceptaci úloh, si můžeme vytvořit jednoduchý skript, kterým úlohu přidáme do fronty. Podobně, jako tomu bylo v Redis Queue, i v případě Celery je tento skript psaný přímo v Pythonu a musí importovat modul s workerem (přesněji řečeno modul, v němž je implementována funkce s dekorátorem @app.task). Díky tomuto přístupu je do jisté míry zaručeno, že worker i skript pro vytváření úloh budou mít odpovídající verze, i když je nutné říci, že díky dynamičnosti Pythonu jsou snahy o přísnější kontrolu těžko implementovatelné.

Podívejme se, jak může vypadat ta nejjednodušší forma skriptu, který do fronty přidá novou úlohu. Zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example01/enqueue_work­.py a vypadá následovně:

from tasks import add
 
result = add.delay(1, 2)
print(result)
print(result.backend)

Za povšimnutí stojí především zvýrazněný příkaz, kterým se přidává nová úloha do fronty. Tento příkaz se podobá přímému volání funkce add (odpovídají parametry atd. atd.), ovšem namísto přímého volání se použije nepřímé zavolání add.delay(), protože dekorátor z naší prosté funkce dynamicky vytvořil objekt.

Po spuštění tohoto skriptu se vytvoří úloha, vloží se do fronty a následně se vypíše informace o objektu, který add.delay vrací. Proměnná s tímto objektem je sice pojmenována result, ale samozřejmě se nejedná o výsledek práce workera, neboť ten je spuštěn asynchronně:

$ python3 enqueue_work.py 
23cca8ee-49d8-487f-b1d9-26789bf52e5b
<celery.backends.base.DisabledBackend object at 0x7f38b2d7f5c0>

Současně by se na terminálu se spuštěným procesem celery měly objevit informace o tom, že úloha byla přijata a posléze i informace o jejím dokončení:

[2018-11-30 15:55:47,253: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[ec190c42-1568-4be2-8db2-01cce0036543]
[2018-11-30 15:55:47,255: INFO/ForkPoolWorker-7] Task tasks.add[ec190c42-1568-4be2-8db2-01cce0036543] succeeded in 0.0002822577953338623s: 3
Poznámka: logovací zprávy o akceptaci úlohy a o jejím dokončení se vypisují s úrovní INFO, takže skutečně musíte Celery spouštět s přepínačem –loglevel=info. Při produkčním nasazení se stovkami či tisíci zpráv za sekundu se toto logování většinou vypíná.

8. Uložení výsledků úloh do Redisu

Worker, který byl ukázán v předchozích kapitolách, sice počítal výsledek (zde konkrétně součet hodnot), ale tento výsledek byl po dokončení práce zahozen, protože jsme nenakonfigurovali žádný backend pro (dočasné) uložení výsledků. To lze snadno napravit; samozřejmě za předpokladu, že je důležité výsledky workerů přímo využívat. Backend se nakonfiguruje přímo v souboru tasks.py, v němž je implementován vlastní kód workera:

from celery import Celery
 
app = Celery('tasks',
       broker='redis://localhost:6379/0',
       backend='redis://localhost:6379/0')
 
 
@app.task
def add(x, y):
  return x + y

Pokud se nyní proces s celery restartuje, měla by se objevit i informace o nastaveném backendu – viz zvýrazněná část:

$ celery -A tasks worker --loglevel=info 
 
 -------------- celery@localhost.localdomain v4.2.1 (windowlicker)
---- **** -----
--- * *** * -- Linux-4.14.11-200.fc26.x86_64-x86_64-with-fedora-26-Twenty_Six 2018-12-05 13:40:10
-- * - **** ---
- ** ---------- [config]
- ** ---------- .> app:     tasks:0x7fe0848c8cc0
- ** ---------- .> transport:  redis://localhost:6379/0
- ** ---------- .> results:   redis://localhost:6379/0
- *** --- * --- .> concurrency: 8 (prefork)
-- ******* ---- .> task events: OFF (enable -E to monitor tasks in this worker)
--- ***** -----
 -------------- [queues]
        .> celery      exchange=celery(direct) key=celery

Možnost ukládání výsledků workerů využijeme v dalších příkladech.

9. Objekt AsyncResult vrácený po zavolání app.delay()

Výsledkem vložení úlohy do fronty je objekt typu AsyncResult. Tento objekt má několik užitečných atributů a metod. Mezi atributy patří například:

Atribut Význam
id jednoznačné ID úlohy
backend backend použitý pro uložení výsledků
result výsledek, pokud byla úloha dokončena
state aktuální stav úlohy (PENDING, STARTED, RETRY, FAILURE nebo SUCCESS)

Dále tento objekt nabízí metody, které je možné použít pro získání dalších informací o úloze:

Metoda Význam
ready() dotaz na stav úlohy (vrací pravdivostní hodnotu)
failed() dotaz na stav úlohy (vrací pravdivostní hodnotu)
forget() odstranění výsledků úlohy z backendu
get() získání výsledků popř. čekání na dokončení

Důležité jsou především metody get() pro přečtení výsledků a forget() pro jejich odstranění z backendu (ovšem nic nám nebrání výsledky na backendu ponechat a zpracovat je někdy v budoucnosti).

10. Naplánování úlohy a přečtení výsledků

Další varianta skriptu pro naplánování úlohy je nepatrně složitější, než varianta první. Je tomu tak z toho důvodu, že úlohu nejenom naplánujeme, ale počkáme si na její dokončení. K tomuto účelu je zavolána metoda AsyncResult.get() s parametrem timeout=5, kterým omezujeme čas čekání na maximálně pět sekund. Dále by bylo možné specifikovat i parametr interval pro nastavení intervalu mezi testy, zda je úloha dokončena. Pro déletrvající úlohy tak můžeme nastavit čas čekání klidně na jednu hodinu (3600) a interval na jednu minutu (60):

from tasks import add
 
result = add.delay(1, 2)
print(result)
print(result.backend)
print(result.ready())
print(result.get())
print(result.ready())
 
print(result.get(timeout=5))
 
result.forget()
Poznámka: vyzkoušejte si i zakomentování řádku s result.get()

Po spuštění tohoto skriptu se vypíšou přibližně tyto zprávy:

$ python3 enqueue_work.py 
f6c9e2a9-7e7a-4b94-9343-726bbd4f3161
<celery.backends.redis.RedisBackend object at 0x7f901a45e6a0>
False
3
True
3

11. Konfigurace workerů

Konfigurace brokeru a backendu stylem, který jsme si ukázali v předchozích kapitolách, je vhodná pouze pro malé aplikace (resp. pro malé workery). V praxi se však používá poněkud odlišný přístup: veškerá konfigurace, která souvisí s workerem, se uloží do souboru nazvaného celeryconfig.py (jméno sice nemusí být dodrženo, ale je dobré být konzistentní se zbytkem světa). Jedná se o běžný Pythonovský soubor, který ovšem typicky obsahuje pouze nastavení parametrů workeru a žádný jiný kód. Takový soubor může vypadat následovně:

broker_url = 'redis://localhost:6379/0'
result_backend = 'redis://localhost:6379/0'
 
task_serializer = 'json'
result_serializer = 'json'
accept_content = ['json']
timezone = 'Europe/Prague'
enable_utc = True
 
task_default_queue = 'celery'
 
worker_log_color = True

Načtení konfigurace ve workerovi zařídí řádek:

app.config_from_object('celeryconfig')

Celý kód workera (soubor tasks.py) se tedy změní následujícím způsobem:

from celery import Celery
 
app = Celery('tasks')
 
app.config_from_object('celeryconfig')
 
 
@app.task
def add(x, y):
  return x + y

Zatímco skript pro naplánování úlohy zůstává naprosto stejný:

from tasks import add
 
result = add.delay(1, 2)
print(result)
print(result.backend)
print(result.ready())
print(result.get())
print(result.ready())
 
print(result.get(timeout=5))
 
result.forget()

12. Chování systému při spuštění většího množství úloh

Pro zajímavost si ukažme, jak se změní chování Celery ve chvíli, kdy zadáme větší množství úloh. Připomínám, že test bude proveden na stroji s osmi jádry, tudíž bylo spuštěno osm procesů s workery.

Implementace workera se změní jen nepatrně – přidáme pouze tisk informací na standardní výstup a dvousekundové zpoždění, které simuluje těžkou a déletrvající práci:

from time import sleep
from celery import Celery
 
app = Celery('tasks')
 
app.config_from_object('celeryconfig')
 
 
@app.task
def add(x, y):
  print("Working, received parameters {} and {}".format(x, y))
  sleep(2)
  print("Done")
  return x + y

Odlišná ovšem bude implementace skriptu pro naplánování úloh. Nejdříve v první programové smyčce co nejrychleji naplánujeme deset úloh a posléze se ve druhé smyčce pokusíme o přečtení jejich výsledků a popř. čekání na výsledky:

from tasks import add
 
async_tasks = []
for i in range(10):
  async_tasks.append(add.delay(i, i))
 
for task in async_tasks:
  print(task)
  print(task.backend)
  print(task.ready())
  print(task.get())
 
  print(task.get(timeout=5))
 
  task.forget()

Podívejme se, jaké informace se vypíšou na terminálu s běžícím systémem Celery. Vidíme, že print() ve workerech je zobrazen v logu jako varování, ovšem zajímavější je proložení informací o první části úlohy (před sleep) s informací o jejím dokončení. Navíc si povšimněte řetězců ForkPoolWorker-X. Tyto řetězce explicitně označují jeden z osmi procesů. Je vidět, že se workeři skutečně o práci dělí:

[2018-12-04 16:08:16,142: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[abfc4c46-1fbd-4041-bbea-7ac53a66249a]
[2018-12-04 16:08:16,144: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[8059b2bc-2f05-43f9-ae99-a8973d21e387]
[2018-12-04 16:08:16,144: WARNING/ForkPoolWorker-3] Working, received parameters 1 and 1
[2018-12-04 16:08:16,144: WARNING/ForkPoolWorker-2] Working, received parameters 0 and 0
[2018-12-04 16:08:16,145: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[2d7694fb-27b3-4cff-a005-b4702dd0445b]
[2018-12-04 16:08:16,147: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[a8cac06e-1a27-4d18-9132-69d62e7d31d1]
[2018-12-04 16:08:16,148: WARNING/ForkPoolWorker-5] Working, received parameters 2 and 2
[2018-12-04 16:08:16,148: WARNING/ForkPoolWorker-6] Working, received parameters 3 and 3
[2018-12-04 16:08:16,149: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[f017b5d9-9e1c-4515-81d3-36f30b28cd84]
[2018-12-04 16:08:16,154: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[afdbdb0c-e5b8-4dbd-9978-1b430d736854]
[2018-12-04 16:08:16,156: WARNING/ForkPoolWorker-8] Working, received parameters 4 and 4
[2018-12-04 16:08:16,156: WARNING/ForkPoolWorker-1] Working, received parameters 5 and 5
[2018-12-04 16:08:16,158: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[d65daef0-9c96-4766-a9af-8309b763af65]
[2018-12-04 16:08:16,162: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[2f37a8fb-5529-4e89-a1a0-3af736d276aa]
[2018-12-04 16:08:16,163: WARNING/ForkPoolWorker-7] Working, received parameters 6 and 6
[2018-12-04 16:08:16,163: WARNING/ForkPoolWorker-4] Working, received parameters 7 and 7
[2018-12-04 16:08:16,165: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[0ee1a155-9f9b-40ae-8e24-c84088ff741b]
[2018-12-04 16:08:16,169: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[fb639532-cdba-4d8e-b0f2-9485b76a24d6]
[2018-12-04 16:08:18,147: WARNING/ForkPoolWorker-3] Done
[2018-12-04 16:08:18,147: WARNING/ForkPoolWorker-2] Done
[2018-12-04 16:08:18,149: INFO/ForkPoolWorker-2] Task tasks.add[abfc4c46-1fbd-4041-bbea-7ac53a66249a] succeeded in 2.0046470165252686s: 0
[2018-12-04 16:08:18,149: INFO/ForkPoolWorker-3] Task tasks.add[8059b2bc-2f05-43f9-ae99-a8973d21e387] succeeded in 2.0048255398869514s: 2
[2018-12-04 16:08:18,150: WARNING/ForkPoolWorker-6] Done
[2018-12-04 16:08:18,151: WARNING/ForkPoolWorker-5] Done
[2018-12-04 16:08:18,152: INFO/ForkPoolWorker-6] Task tasks.add[a8cac06e-1a27-4d18-9132-69d62e7d31d1] succeeded in 2.0038469433784485s: 6
[2018-12-04 16:08:18,153: WARNING/ForkPoolWorker-3] Working, received parameters 9 and 9
[2018-12-04 16:08:18,153: INFO/ForkPoolWorker-5] Task tasks.add[2d7694fb-27b3-4cff-a005-b4702dd0445b] succeeded in 2.0052460320293903s: 4
[2018-12-04 16:08:18,153: WARNING/ForkPoolWorker-2] Working, received parameters 8 and 8
[2018-12-04 16:08:18,157: WARNING/ForkPoolWorker-8] Done
[2018-12-04 16:08:18,158: WARNING/ForkPoolWorker-1] Done
[2018-12-04 16:08:18,158: INFO/ForkPoolWorker-8] Task tasks.add[f017b5d9-9e1c-4515-81d3-36f30b28cd84] succeeded in 2.0022214762866497s: 8
[2018-12-04 16:08:18,158: INFO/ForkPoolWorker-1] Task tasks.add[afdbdb0c-e5b8-4dbd-9978-1b430d736854] succeeded in 2.002465270459652s: 10
[2018-12-04 16:08:18,166: WARNING/ForkPoolWorker-7] Done
[2018-12-04 16:08:18,166: WARNING/ForkPoolWorker-4] Done
[2018-12-04 16:08:18,167: INFO/ForkPoolWorker-4] Task tasks.add[2f37a8fb-5529-4e89-a1a0-3af736d276aa] succeeded in 2.004064477980137s: 14
[2018-12-04 16:08:18,167: INFO/ForkPoolWorker-7] Task tasks.add[d65daef0-9c96-4766-a9af-8309b763af65] succeeded in 2.0041318498551846s: 12
[2018-12-04 16:08:20,156: WARNING/ForkPoolWorker-3] Done
[2018-12-04 16:08:20,156: WARNING/ForkPoolWorker-2] Done
[2018-12-04 16:08:20,157: INFO/ForkPoolWorker-3] Task tasks.add[fb639532-cdba-4d8e-b0f2-9485b76a24d6] succeeded in 2.0045981109142303s: 18
[2018-12-04 16:08:20,157: INFO/ForkPoolWorker-2] Task tasks.add[0ee1a155-9f9b-40ae-8e24-c84088ff741b] succeeded in 2.0046060904860497s: 16

13. Řetězec několika úloh, které na sobě závisí

Poměrně často se můžeme setkat s požadavkem, aby se po zpracování jedné úlohy spustila úloha další, přičemž tato další úloha přebere již vypočtené mezivýsledky. Systém Celery sice není pro tyto účely zcela nejvhodnějším nástrojem, ovšem v případě, že graf závislostí úloh není příliš rozsáhlý, ho můžeme využít i v této oblasti. Nejprve upravíme workera takovým způsobem, aby obsahoval dvě funkce implementující dvě různé úlohy. Pro jednoduchost se bude jednat o úlohy součtu a součinu. Obě funkce musí používat dekorátor @app.task:

from time import sleep
from celery import Celery
 
app = Celery('tasks')
 
app.config_from_object('celeryconfig')
 
 
@app.task
def add(x, y):
  print("Working, received parameters {} and {} to add".format(x, y))
  sleep(2)
  result = x + y
  print("Done with result {}".format(result))
  return result

 
@app.task
def multiply(x, y):
  print("Working, received parameters {} and {} to multiply".format(x, y))
  sleep(2)
  result = x * y
  print("Done with result {}".format(result))
  return result

Lišit se ovšem bude spuštění úloh. Budeme chtít, aby se výsledek součtu (první úloha) předal do úlohy druhé, v níž se výsledek vynásobí třemi. V Celery se takovéto zřetězení zapíše nepovinným parametrem link. Navíc namísto volání app.delay použijeme volání app.apply_async, které provádí stejnou činnost (naplánování úlohy), ovšem je zde možné rozlišit parametry úlohy od parametrů samotné funkce app.apply_async. Parametry úlohy se nyní předávají v n-tici:

from tasks import add, multiply
 
add.apply_async((1, 2), link=multiply.s(3))
Poznámka: ve skutečnosti je volání delay(*args, *kwargs) zkráceným zápisem apply_async(args, kwargs).

Samozřejmě můžeme naprosto stejným způsobem spustit větší množství úloh:

from tasks import add, multiply

for i in range(10):
  add.apply_async((i, i + 1), link=multiply.s(i))

14. Výsledky zřetězeného spouštění úloh

Pokud spustíme pouze první skript s dvěma zřetězenými úlohami, můžeme v terminálu se spuštěným celery sledovat, jak se nejprve zavolá add a posléze multiply (zvýrazněný text):

[2018-12-04 20:53:48,759: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[19aa842f-a5a9-41ad-ac6d-0bd72b7ee6f5]
[2018-12-04 20:53:48,760: WARNING/ForkPoolWorker-2] Working, received parameters 1 and 2 to add
[2018-12-04 20:53:50,762: WARNING/ForkPoolWorker-2] Done with result 3
[2018-12-04 20:53:50,767: INFO/ForkPoolWorker-2] Task tasks.add[19aa842f-a5a9-41ad-ac6d-0bd72b7ee6f5] succeeded in 2.0068626664578915s: 3
[2018-12-04 20:53:50,767: INFO/MainProcess] Received task: tasks.multiply[ad5ec5c6-21df-46a6-a69f-0622e41a905b]
[2018-12-04 20:53:50,769: WARNING/ForkPoolWorker-2] Working, received parameters 3 and 3 to multiply
[2018-12-04 20:53:52,772: WARNING/ForkPoolWorker-2] Done with result 9
[2018-12-04 20:53:52,773: INFO/ForkPoolWorker-2] Task tasks.multiply[ad5ec5c6-21df-46a6-a69f-0622e41a905b] succeeded in 2.004228986799717s: 9

Pokud je naplánovaných více úloh pro součet a následné násobení (celkem dvacet úloh), budou se o jednotlivé úlohy starat různí workeři:

[2018-12-04 20:55:01,396: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[2a603183-42cf-4526-9d16-c6211d00f758]
[2018-12-04 20:55:01,397: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[90332b97-5508-4d1d-9e3c-3e661fa75771]
[2018-12-04 20:55:01,397: WARNING/ForkPoolWorker-1] Working, received parameters 1 and 2 to add
[2018-12-04 20:55:01,397: WARNING/ForkPoolWorker-2] Working, received parameters 0 and 1 to add
[2018-12-04 20:55:01,397: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[96ff6943-8cbe-4ab2-83d5-aa761aa53259]
[2018-12-04 20:55:01,399: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[e0cbbb1f-2ad6-4a76-a0ed-3621b3b40ab9]
[2018-12-04 20:55:01,399: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[8eca11fd-6b46-40ff-aa08-2bb0eb77bdec]
[2018-12-04 20:55:01,400: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[eabdb75b-6e58-411b-971c-4b2a7293ddc2]
[2018-12-04 20:55:01,400: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[31c5bac7-6b23-4d85-aed8-9a006efc4327]
[2018-12-04 20:55:01,401: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[f3ec7d5a-49a4-40fc-8b7d-63c5882ceb21]
[2018-12-04 20:55:01,401: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[5b3bb032-d6ba-4ac6-8bdd-f05023355c1d]
[2018-12-04 20:55:01,402: INFO/MainProcess] Received task: tasks.add[fee99828-f183-4805-a7cb-53950e99c1ba]
[2018-12-04 20:55:03,399: WARNING/ForkPoolWorker-2] Done with result 1
[2018-12-04 20:55:03,399: WARNING/ForkPoolWorker-1] Done with result 3
[2018-12-04 20:55:03,403: INFO/ForkPoolWorker-2] Task tasks.add[2a603183-42cf-4526-9d16-c6211d00f758] succeeded in 2.0061469674110413s: 1
[2018-12-04 20:55:03,403: INFO/ForkPoolWorker-1] Task tasks.add[90332b97-5508-4d1d-9e3c-3e661fa75771] succeeded in 2.006296880543232s: 3
[2018-12-04 20:55:03,406: WARNING/ForkPoolWorker-2] Working, received parameters 2 and 3 to add
[2018-12-04 20:55:03,406: WARNING/ForkPoolWorker-1] Working, received parameters 3 and 4 to add
[2018-12-04 20:55:04,332: INFO/MainProcess] Received task: tasks.multiply[1674a9b3-a7f1-4173-9dfd-ea615cb34b70]
[2018-12-04 20:55:04,335: INFO/MainProcess] Received task: tasks.multiply[84928082-373d-4b34-bb13-f3b25561b7fa]
[2018-12-04 20:55:05,409: WARNING/ForkPoolWorker-1] Done with result 7
[2018-12-04 20:55:05,409: WARNING/ForkPoolWorker-2] Done with result 5
...
...
...
[2018-12-04 20:55:19,469: WARNING/ForkPoolWorker-2] Working, received parameters 17 and 8 to multiply
[2018-12-04 20:55:19,469: WARNING/ForkPoolWorker-1] Working, received parameters 19 and 9 to multiply
[2018-12-04 20:55:21,472: WARNING/ForkPoolWorker-2] Done with result 136
[2018-12-04 20:55:21,472: WARNING/ForkPoolWorker-1] Done with result 171
[2018-12-04 20:55:21,473: INFO/ForkPoolWorker-2] Task tasks.multiply[0f2801bb-4b0c-42e7-86f3-63abf4bce32e] succeeded in 2.0041882805526257s: 136
[2018-12-04 20:55:21,473: INFO/ForkPoolWorker-1] Task tasks.multiply[041480fa-f0d3-46c8-916a-d42590ec9f0e] succeeded in 2.004200141876936s: 171

15. Zjištění aktuálních informací o stavu systému front

Pro zjištění, zda systém Celery běží a jak je naškálovaný, použijeme tento příkaz:

$ celery -A tasks status
 
celery@localhost.localdomain: OK
 
1 node online.

V případě, že budeme chtít zjistit výsledek nějaké úlohy (který je uložen v backendu), použijeme příkaz:

$ celery -A tasks result -t tasks.multiply 0f2801bb-4b0c-42e7-86f3-63abf4bce32e
 
136

16. Příkaz celery inspect

Dále můžeme zjistit, zda a jaké úlohy jsou právě aktivní. Vrátí se tolik řádků, kolik běží úloh:

$ celery -A tasks inspect active
 
-> celery@localhost.localdomain: OK
  * {'id': '44b3813e-08ab-4b6f-9518-9fdeee1af0d1', 'name': 'tasks.add', 'args': '(5, 6)', 'kwargs': '{}', 'type': 'tasks.add', 'hostname': 'celery@localhost.localdomain', 'time_start': 1543953820.9402742, 'acknowledged': True, 'delivery_info': {'exchange': '', 'routing_key': 'celery', 'priority': 0, 'redelivered': None}, 'worker_pid': 15706}

Tento příkaz ovšem může vrátit pouze zprávu „empty“, pokud žádná úloha neběží:

$ celery -A tasks inspect active
-> celery@localhost.localdomain: OK
  - empty -

Zajímavé je taktéž zjištění statistických informací o běžícím Celery. Povšimněte si především nastavení „pool“ se sadou workerů a „writes“ s informacemi o zápisu do backendu:

$ celery -A tasks inspect stats
-> celery@localhost.localdomain: OK
  {
    "broker": {
      "alternates": [],
      "connect_timeout": 4,
      "failover_strategy": "round-robin",
      "heartbeat": 120.0,
      "hostname": "localhost",
      "insist": false,
      "login_method": null,
      "port": 6379,
      "ssl": false,
      "transport": "redis",
      "transport_options": {},
      "uri_prefix": null,
      "userid": null,
      "virtual_host": "0"
    },
    "clock": "4",
    "pid": 15699,
    "pool": {
      "max-concurrency": 8,
      "max-tasks-per-child": "N/A",
      "processes": [
        15703,
        15704,
        15705,
        15706,
        15707,
        15708,
        15709,
        15710
      ],
      "put-guarded-by-semaphore": false,
      "timeouts": [
        0,
        0
      ],
      "writes": {
        "all": "12.50%, 10.00%, 12.50%, 15.00%, 12.50%, 10.00%, 12.50%, 15.00%",
        "avg": "12.50%",
        "inqueues": {
          "active": 0,
          "total": 8
        },
        "raw": "5, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 6",
        "strategy": "fair",
        "total": 40
      }
    },
    ...
    ...
e    ...

17. Obsah další části a poznámka na závěr

S dalšími možnostmi nástroje Celery se seznámíme ve druhé a současně i poslední části tohoto článku. Ukážeme si například práci s takzvaným canvasem a taktéž užitečný nástroj Flower pro sledování a vizualizaci úloh (flower zde neznamená květ, ale jde o odvozeninu ze slova „flow“).

Obrázek 1: Pomocný nástroj pro zobrazení událostí a výsledků práce workerů.

CS24_early

Na závěr si dovolím krátké odbočení, které ovšem souvisí jak s dnešním článkem, tak i s paralelně běžícím seriálem o programovacím jazyku Go. Již v úvodním článku jsme si řekli, že na Go přechází (většinou) nikoli programátoři používající jazyky C nebo C++, ale programátoři, kteří paralelně pracují s Pythonem nebo Node.js. Pochopitelně je vhodné, aby oba ekosystémy (Go+Python) používaly podobné nástroje a právě z tohoto důvodu vznikl zajímavý projekt gocelery, s nímž se pravděpodobně seznámíme v samostatném článku (ovšem později).

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů naprogramovaných v Pythonu byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce. Každý příklad se skládá minimálně ze dvou skriptů – implementace workera a skriptu pro uložení nové úlohy do fronty:

Příklad Skript Popis Cesta
1 tasks.py implementace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example01/tasks.py
1 enqueue_work.py naplánování úlohy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example01/enqueue_work­.py
       
2 tasks.py implementace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example02/tasks.py
2 enqueue_work.py naplánování úlohy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example02/enqueue_work­.py
2 enqueue_work_without_forget.py naplánování úlohy bez smazání výsledků https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example02/enqueue_work_wit­hout_forget.py
       
3 tasks.py implementace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example03/tasks.py
3 enqueue_work.py naplánování úlohy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example03/enqueue_work­.py
3 celeryconfig.py konfigurace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example03/celeryconfig­.py
       
4 tasks.py implementace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example04/tasks.py
4 enqueue_work.py naplánování úlohy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example04/enqueue_work­.py
4 celeryconfig.py konfigurace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example04/celeryconfig­.py
       
5 tasks.py implementace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example05/tasks.py
5 enqueue_work.py naplánování úlohy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example05/enqueue_work­.py
5 enqueue_more_work.py naplánování více úloh https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example05/enqueue_more_wor­k.py
5 celeryconfig.py konfigurace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example05/celeryconfig­.py
       
6 tasks.py implementace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example06/tasks.py
6 enqueue_work.py naplánování úlohy https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example06/enqueue_work­.py
6 enqueue_more_work.py naplánování více úloh https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example06/enqueue_more_wor­k.py
6 celeryconfig.py konfigurace workera https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/cele­ry/example06/celeryconfig­.py
Poznámka: demonstrační příklady byly odladěny pro Celery verze 4.2.1 a pro Python 3.6.3. Měly by však být funkční i pro všechny ostatní verze Pythonu podporované knihovnou Celery, tj. i Pythonem 2.7 a vyšším.

19. Odkazy na Internetu

 1. celery na PyPi
  https://pypi.org/project/celery/
 2. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 3. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 4. Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-rq-redis-queue-pro-spravu-uloh-zpracovavanych-na-pozadi/
 5. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 6. Python Celery & RabbitMQ Tutorial
  https://tests4geeks.com/python-celery-rabbitmq-tutorial/
 7. Flower: Real-time Celery web-monitor
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/mo­nitoring.html#flower-real-time-celery-web-monitor
 8. Asynchronous Tasks With Django and Celery
  https://realpython.com/asynchronous-tasks-with-django-and-celery/
 9. First Steps with Celery
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/getting-started/first-steps-with-celery.html
 10. node-celery
  https://github.com/mher/node-celery
 11. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 12. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 13. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 14. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 15. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 16. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 17. Try Redis
  http://try.redis.io/
 18. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 19. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 20. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 21. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 22. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 23. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 24. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 25. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 26. How to install REDIS in LInux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 27. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 28. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 29. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 30. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 31. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 32. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 33. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 34. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 35. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 36. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 37. Redis clients
  https://redis.io/clients
 38. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 39. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 40. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 41. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 42. Resque
  https://github.com/resque/resque
 43. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 44. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 45. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 46. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 47. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 48. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 49. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 50. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 51. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 52. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 53. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 54. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 55. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 56. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 57. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 58. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 59. Iron
  http://www.iron.io/mq
 60. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 61. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 62. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 63. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 64. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 65. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 66. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 67. Queues
  http://queues.io/
 68. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 69. RestMQ
  http://restmq.com/
 70. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 71. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 72. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 73. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 74. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 75. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 76. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 77. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 78. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 79. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq
 80. Running multiple workers using Celery
  https://serverfault.com/qu­estions/655387/running-multiple-workers-using-celery
 81. celery — Distributed processing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.html
 82. Chains
  https://celery.readthedoc­s.io/en/latest/userguide/can­vas.html#chains
 83. Routing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/rou­ting.html#automatic-routing
 84. Celery Distributed Task Queue in Go
  https://github.com/gocelery/gocelery/
 85. Python Decorators
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonDecorators

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.