Hlavní navigace

Použití Apache ActiveMQ s protokolem AMQP, jazyk Go a message brokeři

28. 2. 2019
Doba čtení: 34 minut

Sdílet

Dnes si nejdříve ukážeme, jaký je možné komunikovat se systémem Apache ActiveMQ při použití protokolu AMQP. Druhá část článku je věnována spolupráci mezi Apache ActiveMQ a aplikacemi naprogramovanými v jazyku Go.

Obsah

1. Použití Apache ActiveMQ s protokolem AMQP, jazyk Go a message brokeři

2. Instalace knihovny Qpid Proton

3. Producent zpráv publikovaných pod zvoleným tématem

4. Příjemce zpráv s nastaveným tématem

5. Producent zpráv posílaných do fronty

6. Konzument zpráv z vybrané fronty

7. Logika implementace producenta většího množství zpráv

8. Konzument zpráv ukončovaný explicitně poslanou zprávou EXIT

9. Speciální témata vytvářená automaticky systémem AMQ

10. Příprava běžného producenta a konzumenta zpráv

11. Jednoduchý nástroj pro sledování speciálních témat

12. Analýza výsledků práce nástroje

13. Použití message brokerů z programovacího jazyka Go s využitím protokolu STOMP

14. Připojení k message brokerovi, práce se zprávami

15. Implementace producenta zpráv (publishera)

16. Implementace konzumenta zpráv

17. Úprava producenta a konzumenta tak, aby komunikace s message brokerem probíhala v gorutině

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na předchozí části seriálu

20. Odkazy na Internetu

1. Použití Apache ActiveMQ s protokolem AMQP, jazyk Go a message brokeři

Dnešní část seriálu o systémech implementujících fronty zpráv bude rozdělena do dvou částí. V první části si na několika co nejjednodušších demonstračních příkladech ukážeme, jakým způsobem je možné komunikovat se systémem Apache ActiveMQ s využitím protokolu AMQP. Příklady budou naprogramovány v Pythonu, přičemž vlastní realizaci komunikačního protokolu bude zajišťovat knihovna pojmenovaná Qpid Proton, kterou nalezneme na adrese https://qpid.apache.org/proton/ (tato knihovna podporuje například i již popsaného message brokera RabbitMQ). Zajímavé je, že programátorské rozhraní knihovny Qpid Proton je zcela odlišné od rozhraní protokolu STOMP, které bylo realizováno v knihovně stomp.py, viz též předchozí část tohoto seriálu s popisem možností poskytovaných touto knihovnou.

Druhá část článku je věnována nepatrně odlišnému tématu. Ukážeme si v ní způsob realizace klientů vyvinutých v programovacím jazyce Go, kterému se podrobněji věnujeme v paralelně běžícím seriálu. Uvidíme, že díky některým vlastnostem programovacího jazyka Go, zejména díky kanálům a gorutinám, je implementace klientů message brokera v mnoha ohledech velmi elegantní.

Poznámka: před spuštěním demonstračních příkladů si zkontrolujte, zda soubor conf/activemq.xml
obsahuje konfiguraci protokolů STOMP i AMQP – viz zvýrazněné části:
<transportConnectors>
  <transportConnector name="openwire" uri="tcp://0.0.0.0:61616?maximumConnections=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
  <transportConnector name="amqp" uri="amqp://0.0.0.0:5672?maximumConnections=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
  <transportConnector name="stomp" uri="stomp://0.0.0.0:61613?maximumConnections=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
  <transportConnector name="mqtt" uri="mqtt://0.0.0.0:1883?maximumConnections=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
  <transportConnector name="ws" uri="ws://0.0.0.0:61614?maximumConnections=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
</transportConnectors>

2. Instalace knihovny Qpid Proton

V demonstračních příkladech, které si popíšeme a ukážeme v navazujících kapitolách, použijeme pro komunikaci se systémem Apache ActiveMQ knihovnu nazvanou Qpid Proton, která je určena pro programovací jazyk Python. Tato knihovna je – jak je dnes již dobrým zvykem – dostupná na PyPi (Python Package Indexu), ovšem před její instalací je nutné nainstalovat i Cython, a to v samostatném kroku. Cython, s nímž jsme se seznámili v jiném článku, nainstalujeme pro právě přihlášeného uživatele následujícím příkazem:

$ pip3 install --user cython
 
Collecting cython
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/16/98/49aa24054e99e9c7734e49d6996662f547e4e2faae0051d35fbbc461afa4/Cython-0.29.5-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl (2.1MB)
  100% |████████████████████████████████| 2.1MB 603kB/s
Installing collected packages: cython
Successfully installed cython-0.29.5

Po (doufejme že úspěšné) instalaci Cythonu již můžeme bez problémů nainstalovat i knihovnu Qpid Proton, a to takto:

$ pip3 install --user python-qpid-proton
 
Collecting python-qpid-proton
 Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/fe/e3/58379a2262a31788cfa037bde2c0c77273a74f34943f73abf20030c71f17/python-qpid-proton-0.26.0.zip (563kB)
  100% |████████████████████████████████| 573kB 1.1MB/s
Installing collected packages: python-qpid-proton
 Running setup.py install for python-qpid-proton ... done
Successfully installed python-qpid-proton-0.26.0
Poznámka: instalace proběhla pro Python 3, i když by knihovnu mělo být možné použít i společně s Pythonem 2.

Základní kontrolu instalace můžeme provést přímo z interaktivní smyčky jazyka Python. Použijeme interpret Pythonu 3, protože i instalace byla provedena pro Python 3:

$ python3
 
Python 3.6.3 (default, Oct 9 2017, 12:11:29)
[GCC 7.2.1 20170915 (Red Hat 7.2.1-2)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 
>>> import proton
>>> help("proton")

Po potvrzení posledního příkazu by se měla zobrazit nápověda:

Help on package proton:
 
NAME
  proton
 
DESCRIPTION
  The proton module defines a suite of APIs that implement the AMQP 1.0
  protocol.
 
  The proton APIs consist of the following classes:
 
   - L{Message}  -- A class for creating and/or accessing AMQP message content.
   - L{Data}   -- A class for creating and/or accessing arbitrary AMQP encoded
           data.
 
PACKAGE CONTENTS

3. Producent zpráv publikovaných pod zvoleným tématem

Instalaci knihovny Qpid Proton jsme dokončili, takže si nyní můžeme ukázat způsob implementace jednoduchého producenta zpráv, které budou přes message brokera posílány s využitím strategie PUB-SUB – zprávy tedy nebudou ukládány do fronty, ale budou přímo přeposlány všem posluchačům, kteří jsou v daný okamžik k message brokerovi připojeni.

Ve výchozím nastavení systému Apache ActiveMQ je pro komunikaci s využitím protokolu AMQP používán port 5672, který je dokonce k tomuto účelu rezervován. Doménové jméno serveru tedy společně s portem 5672 použijeme pro určení jeho adresy ve formátu, v jakém ho očekává knihovna Qpid:

ADDRESS = "localhost:5672"

nebo:

ADDRESS = "192.168.1.42:5672"

popř.:

ADDRESS = "foo.bar.baz:5672"

Určit musíme i cíl zprávy. Ten typicky začíná prefixem „topic://“ nebo „queue://“. V prvním příkladu použijeme téma (topic) nazvané „event“, takže se cíl zapíše následovně (vypadá trošku jako URL i s uvedením „protokolu“):

TARGET = "topic://event"

Samotný producent zprávy se inicializuje a následně spustí takto (ve vlastním kontejneru, což je ovšem termín knihovny Qpid):

publisher = Publisher(ADDRESS, TARGET)
container = Container(publisher)
container.run()

Samozřejmě nám zbývá implementovat vlastní logiku producenta, tj. musíme naprogramovat třídu nazvanou Publisher, která byla zmíněna v předchozích programových řádcích. Tato třída je odvozena od třídy MessagingHandler, v níž je předepsáno několik callback metod volaných samotnou knihovnou Qpid Proton na základě různých událostí (Event), které nastávají v průběhu života producenta zpráv. Prozatím nás budou zajímat čtyři typy událostí:

 1. on_start – spuštění producenta v kontejneru
 2. on_accepted – akceptace poslané zprávy
 3. on_disconnected – odpojení od message brokera
 4. on_sendable – systém je připraven na poslání další zprávy

V nejjednodušším případě – což je výchozí stav – budou handlery prázdné, ovšem povšimněte si, že se každému handleru skutečně předává objekt, který reprezentuje vzniklou událost:

class Publisher(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, target):
    pass
 
  def on_start(self, event):
    pass
 
  def on_sendable(self, event):
    pass
 
  def on_accepted(self, event):
    pass
 
  def on_disconnected(self, event):
    pass

Konkrétní implementace producenta zpráv samozřejmě bude složitější, což je patrné i při pohledu na jeho úplný zdrojový kód:

from proton import Message
from proton.handlers import MessagingHandler
from proton.reactor import Container
 
ADDRESS = "localhost:5672"
TARGET = "topic://event"
 
 
class Publisher(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, target):
    super(Publisher, self).__init__()
    self.url = url
    self.target = target
    self.message_sent = False
 
  def on_start(self, event):
    print("on_start()")
    connection = event.container.connect(self.url)
    event.container.create_sender(connection, self.target)
 
  def on_sendable(self, event):
    print("on_sendable()")
    if not self.message_sent:
      message = Message(id=1, body="Hello world1")
      event.sender.send(message)
      self.message_sent = True
      print("Message has been sent")
    else:
      print("Already sent... do nothing")
 
  def on_accepted(self, event):
    print("on_accepted()")
    if self.message_sent:
      event.connection.close()
 
  def on_disconnected(self, event):
    print("on_disconnected()")
 
 
publisher = Publisher(ADDRESS, TARGET)
container = Container(publisher)
container.run()
Poznámka: důležité je počkat na skutečné poslání a akceptaci zprávy. Pokud producent skončí dřív, než byla zpráva akceptována, nemusí dojít k jejímu doručení.

4. Příjemce zpráv s nastaveným tématem

Příjemce zprávy se vytvoří velmi podobným způsobem jako její producent:

subscriber = Subscriber(ADDRESS, SOURCE)
container = Container(subscriber)
container.run()

V nejjednodušším případě bude implementace třídy Subscriber odvozené od nám již známé třídy MessagingHandler obsahovat jen dvě callback metody:

class Subscriber(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, source):
    pass
 
  def on_start(self, event):
    pass
 
  def on_message(self, event):
    pass

Ve chvíli, kdy je automaticky zavolána metoda on_start, se můžeme připojit k message brokerovi a přihlásit se k odebírání zpráv s nějakým tématem:

connection = event.container.connect(self.url)
event.container.create_receiver(connection, self.source)

Samotný příjem zprávy je již snadný, protože pro každou zprávu, kterou z message brokera získáme, je zavolána callback metoda on_message. Zpráva je součástí parametru event, text zprávy pak v atributu body:

def on_message(self, event):
  message = event.message
 
  print("Received message '{m}'".format(m=message.body))
 
  event.receiver.close()
  event.connection.close()
Poznámka: tento příjemce zprávy je velmi jednoduchý a akceptuje pouze jedinou zprávu. Proto ihned po jejím přijetí ukončí připojení.

Opět si ukažme úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

from proton.handlers import MessagingHandler
from proton.reactor import Container
 
ADDRESS = "localhost:5672"
SOURCE = "topic://event"
 
 
class Subscriber(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, source):
    super(Subscriber, self).__init__()
    self.url = url
    self.source = source
 
  def on_start(self, event):
    print("on_start()")
    connection = event.container.connect(self.url)
    event.container.create_receiver(connection, self.source)
 
  def on_message(self, event):
    message = event.message
 
    print("Received message '{m}'".format(m=message.body))
 
    event.receiver.close()
    event.connection.close()
 
 
subscriber = Subscriber(ADDRESS, SOURCE)
container = Container(subscriber)
container.run()

5. Producent zpráv posílaných do fronty

Pokud budeme chtít namísto komunikace typu PUB-SUB použít strategii PUSH-PULL budou změny provedené v producentovi i konzumentovi minimální, i když samotný transport zpráv bude naprosto odlišný (to je však záležitostí samotného message brokera, nikoli klientů, kteří se k němu připojují). Změní se pouze cíl, a to z:

TARGET = "topic://event"

na:

TARGET = "queue://test"
Poznámka: „test“ je v tomto případě jménem fronty, do níž se budou zprávy posílat.

Upravený zdrojový kód producenta zpráv posílaných do fronty „test“ bude vypadat následovně:

from proton import Message
from proton.handlers import MessagingHandler
from proton.reactor import Container
 
ADDRESS = "localhost:5672"
TARGET = "queue://test"
 
 
class Publisher(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, target):
    super(Publisher, self).__init__()
    self.url = url
    self.target = target
    self.message_sent = False
 
  def on_start(self, event):
    print("on_start()")
    connection = event.container.connect(self.url)
    event.container.create_sender(connection, self.target)
 
  def on_sendable(self, event):
    print("on_sendable()")
    if not self.message_sent:
      message = Message(id=1, body="Hello world1")
      event.sender.send(message)
      self.message_sent = True
      print("Message has been sent")
    else:
      print("Already sent... do nothing")
 
  def on_accepted(self, event):
    print("on_accepted()")
    if self.message_sent:
      event.connection.close()
 
  def on_disconnected(self, event):
    print("on_disconnected()")
 
 
publisher = Publisher(ADDRESS, TARGET)
container = Container(publisher)
container.run()

6. Konzument zpráv z vybrané fronty

Kód konzumenta, který bude postupně vybírat zprávy z fronty nazvané „test“, nalezneme na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample02_publisher_subcri­ber_queue/subscriber.py:

from proton.handlers import MessagingHandler
from proton.reactor import Container
 
ADDRESS = "localhost:5672"
SOURCE = "queue://test"
 
 
class Subscriber(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, source):
    super(Subscriber, self).__init__()
    self.url = url
    self.source = source
 
  def on_start(self, event):
    print("on_start()")
    connection = event.container.connect(self.url)
    event.container.create_receiver(connection, self.source)
 
  def on_message(self, event):
    message = event.message
 
    print("Received message '{m}'".format(m=message.body))
 
    event.receiver.close()
    event.connection.close()
 
 
subscriber = Subscriber(ADDRESS, SOURCE)
container = Container(subscriber)
container.run()

7. Logika implementace producenta většího množství zpráv

Nyní si ukažme, jak se implementuje producent většího množství zpráv. Kvůli tomu, že producent veškerou komunikaci řídí z callback metod, bude implementace nepatrně složitější, než tomu bylo při použití jiných protokolů. Nejdříve ve třídě Publisher v konstruktoru vytvoříme dva pomocné atributy s počtem poslaných zpráv a počtem zpráv akceptovaných:

self.message_sent = 0
self.message_accepted = 0

Dále budeme v callback metodě on_sendable postupně posílat běžné zprávy a nakonec i zprávu s textem „exit“, kterou budeme řídit konzumenta zpráv:

if self.message_sent < MAX_MESSAGES:
  self.message_sent += 1
  message = Message(id=self.message_sent, body="Hello world #{n}".format(n=self.message_sent))
  event.sender.send(message)
elif self.message_sent == MAX_MESSAGES:
  self.message_sent += 1
  message = Message(id=self.message_sent, body="exit")
  event.sender.send(message)

V callback metodě on_accepted pouze zajistíme, aby se připojení ukončilo, ale až po odeslání všech zpráv (ne dříve!):

self.message_accepted += 1
if self.message_accepted == self.message_sent:
  print("All messages confirmed")
  event.connection.close()

Upravený zdrojový kód producenta zpráv bude vypadat následovně:

from proton import Message
from proton.handlers import MessagingHandler
from proton.reactor import Container
 
ADDRESS = "localhost:5672"
TARGET = "queue://test"
 
MAX_MESSAGES = 10
 
class Publisher(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, target):
    super(Publisher, self).__init__()
    self.url = url
    self.target = target
    self.message_sent = 0
    self.message_accepted = 0
 
  def on_start(self, event):
    print("on_start()")
    connection = event.container.connect(self.url)
    event.container.create_sender(connection, self.target)
 
  def on_sendable(self, event):
    print("on_sendable()")
    if self.message_sent < MAX_MESSAGES:
      self.message_sent += 1
      message = Message(id=self.message_sent, body="Hello world #{n}".format(n=self.message_sent))
      event.sender.send(message)
      print("Message #{n} has been sent".format(n=self.message_sent))
    elif self.message_sent == MAX_MESSAGES:
      self.message_sent += 1
      message = Message(id=self.message_sent, body="exit")
      event.sender.send(message)
      print("Exit message")
 
  def on_accepted(self, event):
    print("on_accepted()")
    self.message_accepted += 1
    if self.message_accepted == self.message_sent:
      print("All messages confirmed")
      event.connection.close()
    print("Number of accepted messages: {n}".format(n=self.message_accepted))
 
  def on_disconnected(self, event):
    print("on_disconnected()")
 
 
publisher = Publisher(ADDRESS, TARGET)
container = Container(publisher)
container.run()

8. Konzument zpráv ukončovaný explicitně poslanou zprávou EXIT

Samotný konzument zpráv se příliš nezmění, ovšem odlišná bude logika naprogramovaná v callback metodě on_message. V této metodě totiž spojení ukončíme pouze v tom případě, že byla přijata zpráva „exit“:

message = event.message
 
print("Received message '{m}'".format(m=message.body))
 
if message.body == "exit":
  print("Last message for me...good bye")
  event.receiver.close()
  event.connection.close()

Samozřejmě si opět ukážeme celý zdrojový kód konzumenta:

from proton.handlers import MessagingHandler
from proton.reactor import Container
 
ADDRESS = "localhost:5672"
SOURCE = "queue://test"
 
 
class Subscriber(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, source):
    super(Subscriber, self).__init__()
    self.url = url
    self.source = source
 
  def on_start(self, event):
    print("on_start()")
    connection = event.container.connect(self.url)
    event.container.create_receiver(connection, self.source)
 
  def on_message(self, event):
    message = event.message
 
    print("Received message '{m}'".format(m=message.body))
 
    if message.body == "exit":
      print("Last message for me...good bye")
      event.receiver.close()
      event.connection.close()
 
 
subscriber = Subscriber(ADDRESS, SOURCE)
container = Container(subscriber)
container.run()

9. Speciální témata vytvářená automaticky systémem AMQ

Pokud se podíváme na administrátorské rozhraní systému Apache ActiveMQ ve chvíli, kdy se používá komunikační protokol AMQP, zjistíme, že se v sekci „Topics“ automaticky vytvořila čtyři nová témata:

ActiveMQ.Advisory.Connection
ActiveMQ.Advisory.Queue
ActiveMQ.Advisory.Topic
ActiveMQ.Advisory.MasterBroker

Pro každou používanou frontu se vytvoří ještě další dvojice témat, takže například pokud používáme frontu nazvanou „test“, uvidíme tato dvě témata:

ActiveMQ.Advisory.Consumer.Queue.test
ActiveMQ.Advisory.Producer.Queue.test

Tato témata, resp. přesněji řečeno zprávy, které se zde publikují, je možné využít pro sledování aktuálního stavu celého message brokera. Zpracování těchto zpráv je jednoduché, pouze si musíme ukázat jejich formát.

10. Příprava běžného producenta a konzumenta zpráv

Nejprve si připravíme běžného producenta zpráv, který se nijak neliší od producentů předchozích:

from proton import Message
from proton.handlers import MessagingHandler
from proton.reactor import Container
 
ADDRESS = "localhost:5672"
TARGET = "queue://test"
 
MAX_MESSAGES = 100
 
 
class Publisher(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, target):
    super(Publisher, self).__init__()
    self.url = url
    self.target = target
    self.message_sent = 0
    self.message_accepted = 0
 
  def on_start(self, event):
    print("on_start()")
    connection = event.container.connect(self.url)
    event.container.create_sender(connection, self.target)
 
  def on_sendable(self, event):
    print("on_sendable()")
    if self.message_sent < MAX_MESSAGES:
      self.message_sent += 1
      message = Message(id=self.message_sent, body="Hello world #{n}".format(n=self.message_sent))
      event.sender.send(message)
      print("Message #{n} has been sent".format(n=self.message_sent))
    elif self.message_sent == MAX_MESSAGES:
      self.message_sent += 1
      message = Message(id=self.message_sent, body="exit")
      event.sender.send(message)
      print("Exit message")
 
  def on_accepted(self, event):
    print("on_accepted()")
    self.message_accepted += 1
    if self.message_accepted == self.message_sent:
      print("All messages confirmed")
      event.connection.close()
    print("Number of accepted messages: {n}".format(n=self.message_accepted))
 
  def on_disconnected(self, event):
    print("on_disconnected()")
 
 
publisher = Publisher(ADDRESS, TARGET)
container = Container(publisher)
container.run()

Konzument zpráv je upravený nepatrně – každou zprávu bude zpracovávat minimálně jednu sekundu, aby bylo možné mezitím sledovat stav speciálních témat:

import time
 
from proton.handlers import MessagingHandler
from proton.reactor import Container
 
ADDRESS = "localhost:5672"
SOURCE = "queue://test"
 
 
class Subscriber(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url, source):
    super(Subscriber, self).__init__()
    self.url = url
    self.source = source
 
  def on_start(self, event):
    print("on_start()")
    connection = event.container.connect(self.url)
    event.container.create_receiver(connection, self.source)
 
  def on_message(self, event):
    message = event.message
 
    print("Received message '{m}'".format(m=message.body))
 
    if message.body == "exit":
      print("Last message for me...good bye")
      event.receiver.close()
      event.connection.close()
    time.sleep(1)
 
 
subscriber = Subscriber(ADDRESS, SOURCE)
container = Container(subscriber)
container.run()
Poznámka: podobným způsobem producenta zpráv upravit nelze, protože reakce na události v callback metodách on_sendable a on_accepted musí být velmi rychlé.

11. Jednoduchý nástroj pro sledování speciálních témat

Samotný nástroj, který bude speciální témata sledovat, se vlastně žádným zásadním způsobem neodlišuje od konzumenta zpráv. Pouze musíme zajistit, aby došlo k sledování všech zajímavých témat; nikdo nám samozřejmě nebrání sledovat více témat současně:

TOPICS = (
  "ActiveMQ.Advisory.Connection",
  "ActiveMQ.Advisory.Consumer.Queue.test",
  "ActiveMQ.Advisory.MasterBroker",
  "ActiveMQ.Advisory.Producer.Queue.test",
  "ActiveMQ.Advisory.Queue",
  "ActiveMQ.Advisory.Topic"
)

Přihlášení ke všem tématům je provedeno v callback metodě on_start:

connection = event.container.connect(self.url)
for topic in TOPICS:
  event.container.create_receiver(connection, "topic://" + topic)

Následuje výpis zdrojového kódu tohoto nástroje:

from proton.handlers import MessagingHandler
from proton.reactor import Container
 
ADDRESS = "localhost:5672"
 
TOPICS = (
  "ActiveMQ.Advisory.Connection",
  "ActiveMQ.Advisory.Consumer.Queue.test",
  "ActiveMQ.Advisory.MasterBroker",
  "ActiveMQ.Advisory.Producer.Queue.test",
  "ActiveMQ.Advisory.Queue",
  "ActiveMQ.Advisory.Topic"
)
 
 
class Subscriber(MessagingHandler):
 
  def __init__(self, url):
    super(Subscriber, self).__init__()
    self.url = url
 
  def on_start(self, event):
    print("on_start()")
    connection = event.container.connect(self.url)
    for topic in TOPICS:
      event.container.create_receiver(connection, "topic://" + topic)
 
  def on_message(self, event):
    message = event.message
    print(message)
 
 
subscriber = Subscriber(ADDRESS)
container = Container(subscriber)
container.run()

12. Analýza výsledků práce nástroje

Po spuštění producenta zpráv, jejich konzumenta a současně i nástroje pro sledování speciálních témat by tento nástroj měl zobrazit tyto zprávy:

Message{address="topic://ActiveMQ.Advisory.Connection", priority=0, id="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-1:1:0:0:374", subject="Advisory", annotations={:"x-opt-jms-dest"=1}, properties={"originBrokerURL"="amqp://localhost.localdomain:5672", "originBrokerId"="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-0:1", "originBrokerName"="localhost"}}
Message{address="topic://ActiveMQ.Advisory.Producer.Queue.test", priority=0, id="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-1:1:0:0:375", subject="Advisory", annotations={:"x-opt-jms-dest"=1}, properties={"originBrokerURL"="amqp://localhost.localdomain:5672", "originBrokerId"="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-0:1", "producerCount"=1, "originBrokerName"="localhost"}}
Message{address="topic://ActiveMQ.Advisory.Producer.Queue.test", priority=0, id="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-1:1:0:0:376", subject="Advisory", annotations={:"x-opt-jms-dest"=1}, properties={"originBrokerURL"="amqp://localhost.localdomain:5672", "originBrokerId"="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-0:1", "producerCount"=0, "originBrokerName"="localhost"}}
Message{address="topic://ActiveMQ.Advisory.Connection", priority=0, id="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-1:1:0:0:377", subject="Advisory", annotations={:"x-opt-jms-dest"=1}, properties={"originBrokerURL"="amqp://localhost.localdomain:5672", "originBrokerId"="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-0:1", "originBrokerName"="localhost"}}
Message{address="topic://ActiveMQ.Advisory.Connection", priority=0, id="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-1:1:0:0:378", subject="Advisory", annotations={:"x-opt-jms-dest"=1}, properties={"originBrokerURL"="amqp://localhost.localdomain:5672", "originBrokerId"="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-0:1", "originBrokerName"="localhost"}}
Message{address="topic://ActiveMQ.Advisory.Consumer.Queue.test", priority=0, id="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-1:1:0:0:379", subject="Advisory", annotations={:"x-opt-jms-dest"=1}, properties={"originBrokerURL"="amqp://localhost.localdomain:5672", "consumerCount"=1, "originBrokerId"="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-0:1", "originBrokerName"="localhost"}}
Message{address="topic://ActiveMQ.Advisory.Consumer.Queue.test", priority=0, id="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-1:1:0:0:380", subject="Advisory", annotations={:"x-opt-jms-dest"=1}, properties={"originBrokerURL"="amqp://localhost.localdomain:5672", "consumerCount"=0, "originBrokerId"="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-0:1", "originBrokerName"="localhost"}}
Message{address="topic://ActiveMQ.Advisory.Connection", priority=0, id="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-1:1:0:0:381", subject="Advisory", annotations={:"x-opt-jms-dest"=1}, properties={"originBrokerURL"="amqp://localhost.localdomain:5672", "originBrokerId"="ID:localhost.localdomain-37517-1550847645470-0:1", "originBrokerName"="localhost"}}

Povšimněte si, že zprávy neobsahují tělo, ale pouze předmět, identifikaci message brokera atd. Už samotné téma totiž podává mnohdy dostatečnou informaci o tom, k jaké události došlo:

ActiveMQ.Advisory.Connection připojení či odpojení klienta
ActiveMQ.Advisory.Producer.Queue.test informace o připojení či odpojení producenta
ActiveMQ.Advisory.Consumer.Queue.test informace o připojení či odpojení konzumenta

V posledních dvou případech se mění atribut „producerCount“ popř. „consumerCount“.

13. Použití message brokerů z programovacího jazyka Go s využitím protokolu STOMP

Ve druhé části dnešního článku se seznámíme s tím, jakým způsobem je možné použít message brokera Apache ActiveMQ z programovacího jazyka Go. Pro jednoduchost použijeme protokol STOMP (Streaming Text Oriented Messaging Protocol), který, jak již víme, sice nedokáže využít všechny možnosti AMQ, ovšem základní architekturu systému založeného na kombinaci AMQ+STOMP celkem bez problémů dokážeme postavit (ostatně největší problémy nás většinou čekají při návrhu subsystému pro persistenci zpráv popř. pro clusterování a konfiguraci load balancingu). Implementaci knihovny s podporou protokolu STOMP určenou pro jazyk Go nalezneme v GitHub repositáři https://github.com/go-stomp/stomp, takže samotná instalace bude jednoduchá. Nejdříve přejdeme do adresáře, na nějž ukazuje proměnná prostředí GOPATH; typicky se jedná o adresář ~/go. Zde zadáme následující příkaz:

$ go get github.com/go-stomp/stomp

V adresářové struktuře by se měl objevit podadresář src/github.com/go-stomp/stomp a taktéž pkg/linux_amd64/github.com/go-stomp/stomp s přibližně následujícím obsahem:

.
├── pkg
│   └── linux_amd64
│     └── github.com
│       └── go-stomp
│         └── stomp.a
├── src
│   ├── github.com
│   │   └── go-stomp
│   │     └── stomp
│   │       ├── ack.go
│   │       ├── breaking_changes.md
│   │       ├── conn.go
│   │       ├── conn_options.go
│   │       ├── conn_test.go
│   │       │   └── testutil.go
...
...
...
...
...
...
│   │       ├── transaction.go
│   │       ├── validator.go
│   │       ├── version.go
│   │       └── version_test.go

14. Připojení k message brokerovi, práce se zprávami

Použití balíčku go-stomp/stomp je poměrně snadné. Nejdříve si ukážeme způsob připojení k message brokerovi s využitím protokolu STOMP. První důležitou věcí je pochopitelně import balíčku:

import "github.com/go-stomp/stomp"

Připojení je realizováno funkcí Dial, které se předá způsob připojení (zde přes TCP) a adresa serveru s portem (pro STOMP „localhost:61613“). Ve třetím parametru je možné v případě potřeby přidat další údaje nutné pro přihlášení, ale pro nezabezpečenou variantu STOMPu zde můžeme použít jen nil. Samozřejmě je nutné zkontrolovat případné chyby, ke kterým může dojít:

conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
if err != nil {
    println("cannot connect to server", err.Error())
    return
} else {
    println("connected to server", serverAddr)
}

Dále zajistíme, že spojení bude na konci příslušné funkce automaticky ukončeno. K tomu slouží příkaz defer:

defer conn.Disconnect()
Poznámka: popis příkazu defer naleznete zde.

Samotné poslání zprávy je již jednoduché – musíme jen specifikovat jméno fronty, MIME typ posílané zprávy (viz předchozí článek), samotnou zprávu reprezentovanou polem/řezem bajtů (konverzi je nutné provést explicitně) a případné další parametry (hlavičky atd.):

err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte("EXIT"), nil)

Příjem zprávy je realizován odlišně a elegantně. Nejdříve se přihlásíme k nějaké frontě a zkontrolujeme, zda se přihlášení skutečně podařilo:

sub, err := conn.Subscribe(queueName, stomp.AckAuto)
if err != nil {
    println("cannot subscribe to", queueName, err.Error())
    return
}
close(subscribed)

První návratovou hodnotou funkce Subscribe je struktura obsahující mj. i kanál, z něhož můžeme provést (blokující) čtení, a to takto:

for {
    msg := <-sub.C
    text := string(msg.Body)
    ...
    ...
    ...
}

Pokud přijde nová zpráva, bude výsledkem msg := ← sub.C nová zpráva uložená do proměnné msg, v opačném případě se bude čekat na příchod další zprávy. Případné další paralelně běžící gorutiny nejsou touto operací nijak omezeny.

Poznámka: samozřejmě je možné, aby příjemce zpráv současně vykonával i další komunikaci. K tomu slouží mj. i konstrukce select popsaná v tomto článku.

15. Implementace producenta zpráv (publishera)

Všechny potřebné informace o základním použití protokolu STOMP v jazyku Go již máme, takže se podívejme na způsob implementace producenta deseti běžných zpráv, za nimiž následuje zpráva „EXIT“, která ukončí případného konzumenta zpráv:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-stomp/stomp"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
const messageCount = 10
 
func sendMessages() {
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
    if err != nil {
        println("cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("connected to server", serverAddr)
    }
    defer conn.Disconnect()
 
    for i := 1; i <= messageCount; i++ {
        text := fmt.Sprintf("Message #%d", i)
        err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte(text), nil)
        if err != nil {
            println("failed to send to server", err)
            return
        } else {
            println("message sent")
        }
    }
    println("sending EXIT message")
    err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte("EXIT"), nil)
    if err != nil {
        println("failed to send EXIT message to server", err)
        return
    } else {
        println("message sent")
    }
    println("sender finished")
}
 
func main() {
    sendMessages()
}

16. Implementace konzumenta zpráv

Naproti tomu konzument zpráv, který navíc dokáže zareagovat na zprávu s tělem „EXIT“, může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "github.com/go-stomp/stomp"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
func receiveMessages() {
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
 
    if err != nil {
        println("cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("connected to server", serverAddr)
    }
 
    defer conn.Disconnect()
 
    sub, err := conn.Subscribe(queueName, stomp.AckAuto)
    if err != nil {
        println("cannot subscribe to", queueName, err.Error())
        return
    }
    for {
        msg := <-sub.C
        text := string(msg.Body)
        if text != "EXIT" {
            println("Received message", text)
        } else {
            println("Received EXIT command")
            break
        }
    }
    println("receiver finished")
}
 
func main() {
    receiveMessages()
}

17. Úprava producenta a konzumenta tak, aby komunikace s message brokerem probíhala v gorutině

Příště si ukážeme některé další možnosti, které nám propojení Go+STOMP nabízí. Jen pro ukázku bude uveden producent zpráv, kde vlastní posílání zpráv probíhá ve vyhrazené gorutině, na jejíž ukončení čeká hlavní vlákno s využitím kanálu nazvaného stop:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-stomp/stomp"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
const messageCount = 10
 
var stop = make(chan bool)
 
func sendMessages() {
    defer func() {
        stop <- true
    }()
 
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
    if err != nil {
        println("cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("connected to server", serverAddr)
    }
    defer conn.Disconnect()
 
    for i := 1; i <= messageCount; i++ {
        text := fmt.Sprintf("Message #%d", i)
        err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte(text), nil)
        if err != nil {
            println("failed to send to server", err)
            return
        } else {
            println("message sent")
        }
    }
    println("sending EXIT message")
    err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte("EXIT"), nil)
    if err != nil {
        println("failed to send EXIT message to server", err)
        return
    } else {
        println("message sent")
    }
    println("sender finished")
}
 
func main() {
    go sendMessages()
 
    <-stop
}

Podobným způsobem můžeme vyřešit i konzumenta zpráv, který je upraven nepatrně odlišným způsobem:

CS24_early

package main
 
import (
    "github.com/go-stomp/stomp"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
var stop = make(chan bool)
 
func receiveMessages(subscribed chan bool) {
    defer func() {
        stop <- true
    }()
 
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
 
    if err != nil {
        println("cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("connected to server", serverAddr)
    }
 
    defer conn.Disconnect()
 
    sub, err := conn.Subscribe(queueName, stomp.AckAuto)
    if err != nil {
        println("cannot subscribe to", queueName, err.Error())
        return
    }
    close(subscribed)
 
    for {
        msg := <-sub.C
        text := string(msg.Body)
        if text != "EXIT" {
            println("Received message", text)
        } else {
            println("Received EXIT command")
            break
        }
    }
    println("receiver finished")
}
 
func main() {
    subscribed := make(chan bool)
    go receiveMessages(subscribed)
 
    <-subscribed
 
    <-stop
}

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů naprogramovaných v Pythonu a taktéž v jazyku Go byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce.

Příklad Skript/kód Popis Cesta
1 publisher.py producent jediné zprávy používající protokol AMQP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample01_publisher_subcri­ber_topic/publisher.py
1 subscriber.py příjemce jediné zprávy používající protokol AMQP https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample01_publisher_subcri­ber_topic/subscriber.py
       
2 publisher.py producent používající strategii PUSH-PULL https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample02_publisher_subcri­ber_queue/publisher.py
2 subscriber.py konzument používající strategii PUSH-PULL https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample02_publisher_subcri­ber_queue/subscriber.py
       
3 publisher.py producent deseti běžných zpráv a zprávy „exit“ https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample03_publisher_subcri­ber_all_messages/publisher­.py
3 subscriber.py konzument zpráv ukončený zprávou „exit“ https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample03_publisher_subcri­ber_all_messages/subscriber­.py
       
4 publisher.py producent deseti běžných zpráv a zprávy „exit“ https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample04_special_events/pu­blisher.py
4 subscriber.py producent deseti běžných zpráv a zprávy „exit“ https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample04_special_events/sub­scriber.py
4 special_events.py nástroj pro sledování speciálních témat https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/amqp/e­xample04_special_events/spe­cial_events.py
       
5 publisher.go producent zpráv naprogramovaný v Go https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull/publisher.go
5 subscriber.go konzument zpráv naprogramovaný v Go https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull/subscriber.go
       
6 publisher.go producent zpráv naprogramovaný v Go využívající gorutiny https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull-goroutines/publisher.go
6 subscriber.go konzument zpráv naprogramovaný v Go využívající gorutiny https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull-goroutines/subscriber.go

19. Odkazy na předchozí části seriálu

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na všech deset předchozích částí seriálu, v němž se zabýváme různými způsoby implementace front zpráv a k nim přidružených technologií:

 1. Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-rq-redis-queue-pro-spravu-uloh-zpracovavanych-na-pozadi/
 2. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python/
 3. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python-dokonceni/
 4. RabbitMQ: jedna z nejúspěšnějších implementací brokera
  https://www.root.cz/clanky/rabbitmq-jedna-z-nejuspesnejsich-implementaci-brokera/
 5. Pokročilejší operace nabízené systémem RabbitMQ
  https://www.root.cz/clanky/po­krocilejsi-operace-nabizene-systemem-rabbitmq/
 6. ØMQ: knihovna pro asynchronní předávání zpráv
  https://www.root.cz/clanky/0mq-knihovna-pro-asynchronni-predavani-zprav/
 7. Další možnosti poskytované knihovnou ØMQ
  https://www.root.cz/clanky/dalsi-moznosti-poskytovane-knihovnou-mq/
 8. Další možnosti nabízené knihovnou ØMQ, implementace protokolů ØMQ v čisté Javě
  https://www.root.cz/clanky/dalsi-moznosti-nabizene-knihovnou-mq-implementace-protokolu-mq-v-ciste-jave/
 9. Apache ActiveMQ – další systém implementující message brokera
  https://www.root.cz/clanky/apache-activemq-dalsi-system-implementujici-message-brokera/
 10. Použití Apache ActiveMQ s protokolem STOMP
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-apache-activemq-s-protokolem-stomp/

20. Odkazy na Internetu

 1. Stránka Apache Software Foundation
  http://www.apache.org/
 2. Informace o portu 5672
  http://www.tcp-udp-ports.com/port-5672.htm
 3. Třída MessagingHandler knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._handlers.MessagingHan­dler-class.html
 4. Třída Event knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._events.Event-class.html
 5. package stomp (Go)
  https://godoc.org/github.com/go-stomp/stomp
 6. Go language library for STOMP protocol
  https://github.com/go-stomp/stomp
 7. python-qpid-proton 0.26.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/python-qpid-proton/
 8. Qpid Proton
  http://qpid.apache.org/proton/
 9. Using the AMQ Python Client
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-us/red_hat_amq/7.1/html-single/using_the_amq_python_client/
 10. Apache ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 11. Apache ActiveMQ Artemis
  https://activemq.apache.org/artemis/
 12. Apache ActiveMQ Artemis User Manual
  https://activemq.apache.or­g/artemis/docs/latest/index­.html
 13. KahaDB
  http://activemq.apache.or­g/kahadb.html
 14. Understanding the KahaDB Message Store
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_MQ_Enterprise/7.1/html/Con­figuring_Broker_Persisten­ce/files/KahaDBOverview.html
 15. Command Line Tools (Apache ActiveMQ)
  https://activemq.apache.org/activemq-command-line-tools-reference.html
 16. stomp.py 4.1.21 na PyPi
  https://pypi.org/project/stomp.py/
 17. Stomp Tutorial
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_Message_Broker/5.5/html/Con­nectivity_Guide/files/FMBCon­nectivityStompTelnet.html
 18. Heartbeat (computing)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Heartbeat_(computing)
 19. Apache Camel
  https://camel.apache.org/
 20. Red Hat Fuse
  https://developers.redhat­.com/products/fuse/overvi­ew/
 21. Confusion between ActiveMQ and ActiveMQ-Artemis?
  https://serverfault.com/qu­estions/873533/confusion-between-activemq-and-activemq-artemis
 22. Staré stránky projektu HornetQ
  http://hornetq.jboss.org/
 23. Snapshot JeroMQ verze 0.4.4
  https://oss.sonatype.org/con­tent/repositories/snapshot­s/org/zeromq/jeromq/0.4.4-SNAPSHOT/
 24. Difference between ActiveMQ vs Apache ActiveMQ Artemis
  http://activemq.2283324.n4­.nabble.com/Difference-between-ActiveMQ-vs-Apache-ActiveMQ-Artemis-td4703828.html
 25. Microservices communications. Why you should switch to message queues
  https://dev.to/matteojoli­veau/microservices-communications-why-you-should-switch-to-message-queues–48ia
 26. Stomp.py 4.1.19 documentation
  https://stomppy.readthedoc­s.io/en/stable/
 27. Repositář knihovny JeroMQ
  https://github.com/zeromq/jeromq/
 28. ØMQ – Distributed Messaging
  http://zeromq.org/
 29. ØMQ Community
  http://zeromq.org/community
 30. Get The Software
  http://zeromq.org/intro:get-the-software
 31. PyZMQ Documentation
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/
 32. Module: zmq.decorators
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.deco­rators.html
 33. ZeroMQ is the answer, by Ian Barber
  https://vimeo.com/20605470
 34. ZeroMQ RFC
  https://rfc.zeromq.org/
 35. ZeroMQ and Clojure, a brief introduction
  https://antoniogarrote.wor­dpress.com/2010/09/08/zeromq-and-clojure-a-brief-introduction/
 36. zeromq/czmq
  https://github.com/zeromq/czmq
 37. golang wrapper for CZMQ
  https://github.com/zeromq/goczmq
 38. ZeroMQ version reporting in Python
  http://zguide.zeromq.org/py:version
 39. A Go interface to ZeroMQ version 4
  https://github.com/pebbe/zmq4
 40. Broker vs. Brokerless
  http://zeromq.org/whitepa­pers:brokerless
 41. Learning ØMQ with pyzmq
  https://learning-0mq-with-pyzmq.readthedocs.io/en/latest/
 42. Céčková funkce zmq_ctx_new
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-new
 43. Céčková funkce zmq_ctx_destroy
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-destroy
 44. Céčková funkce zmq_bind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-bind
 45. Céčková funkce zmq_unbind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-unbind
 46. Céčková C funkce zmq_connect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-connect
 47. Céčková C funkce zmq_disconnect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-disconnect
 48. Céčková C funkce zmq_send
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-send
 49. Céčková C funkce zmq_recv
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-recv
 50. Třída Context (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#con­text
 51. Třída Socket (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#soc­ket
 52. Python binding
  http://zeromq.org/bindings:python
 53. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part I)
  http://250bpm.com/blog:4
 54. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part II)
  http://250bpm.com/blog:8
 55. About Nanomsg
  https://nanomsg.org/
 56. Advanced Message Queuing Protocol
  https://www.amqp.org/
 57. Advanced Message Queuing Protocol na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Advanced_Message_Queuin­g_Protocol
 58. Dokumentace k příkazu rabbitmqctl
  https://www.rabbitmq.com/rab­bitmqctl.8.html
 59. RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/
 60. RabbitMQ Tutorials
  https://www.rabbitmq.com/get­started.html
 61. RabbitMQ: Clients and Developer Tools
  https://www.rabbitmq.com/dev­tools.html
 62. RabbitMQ na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/RabbitMQ
 63. Streaming Text Oriented Messaging Protocol
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Streaming_Text_Oriented_Mes­saging_Protocol
 64. Message Queuing Telemetry Transport
  https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
 65. Erlang
  http://www.erlang.org/
 66. pika 0.12.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/pika/
 67. Introduction to Pika
  https://pika.readthedocs.i­o/en/stable/
 68. Langohr: An idiomatic Clojure client for RabbitMQ that embraces the AMQP 0.9.1 model
  http://clojurerabbitmq.info/
 69. AMQP 0–9–1 Model Explained
  http://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html
 70. Part 1: RabbitMQ for beginners – What is RabbitMQ?
  https://www.cloudamqp.com/blog/2015–05–18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html
 71. Downloading and Installing RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/dow­nload.html
 72. celery na PyPi
  https://pypi.org/project/celery/
 73. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 74. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 75. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 76. Python Celery & RabbitMQ Tutorial
  https://tests4geeks.com/python-celery-rabbitmq-tutorial/
 77. Flower: Real-time Celery web-monitor
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/mo­nitoring.html#flower-real-time-celery-web-monitor
 78. Asynchronous Tasks With Django and Celery
  https://realpython.com/asynchronous-tasks-with-django-and-celery/
 79. First Steps with Celery
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/getting-started/first-steps-with-celery.html
 80. node-celery
  https://github.com/mher/node-celery
 81. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 82. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 83. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 84. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 85. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 86. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 87. Try Redis
  http://try.redis.io/
 88. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 89. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 90. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 91. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 92. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 93. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 94. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 95. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 96. How to install REDIS in LInux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 97. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 98. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 99. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 100. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 101. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 102. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 103. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 104. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 105. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 106. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 107. Redis clients
  https://redis.io/clients
 108. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 109. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 110. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 111. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 112. Resque
  https://github.com/resque/resque
 113. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 114. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 115. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 116. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 117. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 118. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 119. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 120. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 121. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 122. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 123. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 124. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 125. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 126. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 127. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 128. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 129. Iron
  http://www.iron.io/mq
 130. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 131. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 132. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 133. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 134. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 135. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 136. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 137. Queue – A thread-safe FIFO implementation
  https://pymotw.com/2/Queue/
 138. Queues
  http://queues.io/
 139. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 140. RestMQ
  http://restmq.com/
 141. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 142. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 143. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 144. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 145. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 146. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 147. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 148. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 149. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 150. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq
 151. Running multiple workers using Celery
  https://serverfault.com/qu­estions/655387/running-multiple-workers-using-celery
 152. celery — Distributed processing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.html
 153. Chains
  https://celery.readthedoc­s.io/en/latest/userguide/can­vas.html#chains
 154. Routing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/rou­ting.html#automatic-routing
 155. Celery Distributed Task Queue in Go
  https://github.com/gocelery/gocelery/
 156. Python Decorators
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonDecorators
 157. Periodic Tasks
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/pe­riodic-tasks.html
 158. celery.schedules
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.schedules.html#celery­.schedules.crontab
 159. Pros and cons to use Celery vs. RQ
  https://stackoverflow.com/qu­estions/13440875/pros-and-cons-to-use-celery-vs-rq
 160. Priority queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Priority_queue
 161. Jupyter
  https://jupyter.org/
 162. How IPython and Jupyter Notebook work
  https://jupyter.readthedoc­s.io/en/latest/architectu­re/how_jupyter_ipython_wor­k.html
 163. Context Managers
  http://book.pythontips.com/en/la­test/context_managers.html
Seriál: Message brokery

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.