Hlavní navigace

Generování fraktálů v assembleru

10. 4. 2007
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

V dnešním díle seriálu si ukážeme způsob vykreslování Mandelbrotovy množiny pomocí krátkých programů napsaných v assembleru. Také si řekneme základní informace o optimalizaci assemblerovských programů, jak z hlediska rychlosti, tak i velikosti výsledného kódu.

Obsah

1. Programy pro generování fraktálů napsané v assembleru
2. Výpočet Mandelbrotovy množiny pomocí FPU
3. Optimalizace výpočtu Mandelbrotovy množiny na velikost výsledného kódu
4. Fixed point aritmetika
5. Vykreslení Mandelbrotovy množiny s využitím fixed point aritmetiky
6. Mandelbrot is possible
7. Odkazy na další informační zdroje
8. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

1. Programy pro generování fraktálů napsané v assembleru

Při výpočtech obrázků, na kterých jsou zobrazeny fraktální objekty, se provádí poměrně zdlouhavé a přitom jednoduše naprogramovatelné numerické výpočty, většinou založené na iteraci řešené programovou smyčkou. Není tedy divu, že se mnohdy místo vyššího programovacího jazyka použil pro psaní těchto programů assembler, přesněji jazyk symbolických adres (JSA). Použití assembleru umožnilo programátorům zkrátit dobu trvání výpočtu fraktálu, a to mnohdy až o několik řádů, zejména při přechodu z interpretovaných jazyků. Efekt přechodu z Céčka na assembler není tak výrazný, i když se uvádí, že dobrý programátor dokáže po úpravě assemblerovského zdrojového kódu program urychlit až o 50%. Je to ostatně logické, protože překladač má o řešeném problému k dispozici mnohem méně informací než samotný programátor.

Kromě toho je ručně napsaný a optimalizovaný program v assembleru mnohdy také kratší než tentýž algoritmus pouze přeložený z vyššího programovacího jazyka. Toho lze využít například při tvorbě takzvaných inter, tj. velmi krátkých spustitelných programů, typicky o velikosti pouhých 128, 256, 1024 nebo 4096 bytů (existují ještě 64kB intra, ty se však již dají napsat ve vyšším programovacím jazyce, protože je zde kladen menší důraz na kompaktní kód). V následujících kapitolách si uvedeme některé postupy, které je možné použít právě při tvorbě jednoduchých assemblerovských programů, které mají generovat fraktály. Kvůli jednoduchému přístupu ke grafickým funkcím jsou všechny demonstrační příklady vytvořeny pro operační systém DOS a mikroprocesory řady x86, přičemž jsou samozřejmě spustitelné v DOSBoxu či podobném emulátoru.

Všechny dále popisované demonstrační příklady, tj. jak zdrojové kódy, tak i výsledné spustitelné soubory, můžete získat pod tímto odkazem. Pro překlad (resp. korektnější by bylo slovo „sestavení“) všech demonstračních příkladů byl použit známý Turbo Assembler verze 2.51, linkování (de facto pouze převod z objektového kódu do spustitelného tvaru) pak bylo provedeno programem Turbo Link 4.01; obě dvě zmiňované aplikace vytvořila v minulém století firma Borland International. Po úpravách zdrojového kódu je však možné použít i další assemblery, například dnes oblíbený NASM. Překlad a následný převod objektového kódu demonstračních příkladů do spustitelných programů ve formátu COM byl proveden pomocí příkazů:

tasm /l mandelf1.asm
tlink /t mandelf1.obj

tasm /l mandelf2.asm
tlink /t mandelf2.obj

tasm /l mandelf3.asm
tlink /t mandelf3.obj

tasm /l mandelfx.asm
tlink /t mandelfx.obj

tasm /l julia1.asm
tlink /t julia1.obj

tasm /l julia2.asm
tlink /t julia2.obj 

2. Výpočet Mandelbrotovy množiny pomocí FPU

V dnešním prvním demonstračním příkladu je ukázán jeden ze způsobů výpočtu a zobrazení Mandelbrotovy množiny s využitím matematického koprocesoru, který umožňuje provádění operací s hodnotami uloženými ve formátu pohyblivé řádové binární čárky (FP – Floating Point). Výpočet je poměrně přímočarý. Nejprve se nastaví grafický režim 320×200 pixelů s 256 barvami a dvojice registrů ES:DI je naplněna tak, aby ukazovala na počáteční adresu video paměti. Posléze se ve třech do sebe vložených smyčkách (návěstí for_y, for_x a smycka) provádí výpočet barev jednotlivých pixelů.

Po odchodu z těchto smyček (buď po překročení hodnoty bailout nebo dosažení maximálního počtu iterací) je v registru CL uložen počet iterací (čítá se od počáteční hodnoty směrem k nule). Tento údaj je převeden do registru AL a posléze uložen do video paměti. Dvojice registrů ES:DI se při této operaci automaticky nastaví na další pixel. Na konci programu se volají BIOSovské funkce pro čekání na stisk klávesy, zpětné nastavení textového režimu a konečně instrukce retn, která v programech typu COM vlastně znamená ukončení aplikace (DOS totiž na zásobník před spuštěním programu uloží adresu obsluhy jeho korektního ukončení). Celý program má po překladu délku 196 bytů.

; Vykresleni Mandelbrotovy mnoziny s vyuzitim instrukci FPU
; prvni verze
; Autor: Pavel Tisnovsky 19.09.99

model  tiny          ; pametovy model CS=DS=SS<64kB
p386              ; povoleny instrukce procesoru 386+

SLOUPCU equ   320       ; pocet sloupcu na obrazovce

;*** zacatek data segmentu

dataseg             ; zacatek data-segmentu

ypos  dd -2.0         ; pozice na vertikalni ose
c4   dd 4.0         ; bailout
min   dd -2.5         ; minimalni hodnota na horizontalni ose
posunx dd 0.015        ; posun po horizontalni ose
posuny dd 0.02         ; posun po vertikalni ose
xpos  dd ?

p286
udataseg

zx1   dd ?          ; hodnota komplexni promenne Z
zy1   dd ?          ;
zx2   dd ?          ; druha mocnina slozek Z
zy2   dd ?          ;
ccx   dd ?          ; hodnota komplexni konstanty C
ccy   dd ?


;*** zacatek kodoveho segmentu

codeseg             ; zacatek code-segmentu
org   100h          ; zacatek kodu pro programy typu COM

p386
start:
    mov   al,13h     ; graficky mod 13h
    int   10h

    push  0a000h
    pop   es       ; video segment
    xor   di,di      ; zacatek vykreslovani na obrazovce

for_y: mov   si,SLOUPCU   ; x
    fld   ypos
    fadd  posuny     ; ypos+=4.0/200.0
    fstp  ypos

    mov   eax,min     ; xpos=-2.5
    mov   xpos,eax

for_x:
    fld   xpos
    fadd  posunx     ; xpos+=4.0/260.0
    fstp  xpos

    xor   eax,eax
    mov   zx1,eax     ; na zacatku iterace vynulovat Z
    mov   zy1,eax

    mov   eax,xpos
    mov   ccx,eax     ; nastavit korektne C
    mov   eax,ypos
    mov   ccy,eax

    mov   cl,51      ; maximalni pocet iteraci

smycka:
    fld   zx1       ;\
    fmul  zx1       ; > zx2=zx1*zx1
    fstp  zx2       ;/

    fld   zy1       ;\
    fmul  zy1       ; > zy2=zy1*zy1
    fstp  zy2       ;/

    fld   zx1       ;\
    fmul  zy1       ; \
    fadd  st,st      ; > zy1=2*zx1*zy1+cy
    fadd  ccy       ; /
    fstp  zy1       ;/

    fld   zx2       ;\
    fsub  zy2       ; \
    fadd  ccx       ; /` zx1=zx2-zy2+cx
    fstp  zx1       ;/

    fld   zx2       ;\
    fadd  zy2       ; > zx2+zy2>4 ?
    fcomp  c4       ;/
    fstsw  ax       ; FPU priznaky do AX
    sahf          ; predani FPU priznaku do priznakoveho registru
    jnb   short pokr   ; pokud jsme prekrocili bailout, konec

    loop  short smycka

pokr:
    xchg  ax,cx      ; pocet iteraci do AL -> barva pixelu
    stosb          ; vykreslit bod+posun na dalsi
    dec   si
for_x_: jnz   short for_x   ; dalsi radek

    cmp   di,64000    ; konec obrazku ?
for_y_: jne   for_y      ; konec smycky for y

    xor   ax,ax      ; cekat na klavesu
    int   16h
    mov   ax,3      ; textovy rezim
    int   10h
    retn          ; finito

end start 

fractals75_1
Obrázek 1: Screenshot prvního demonstračního příkladu

3. Optimalizace výpočtu Mandelbrotovy množiny na velikost výsledného kódu

Výše uvedený příklad je možné optimalizovat, a to jak na velikost výsledného programového kódu, tak i na rychlost provádění celého výpočtu. Nyní si ukážeme, jakým způsobem by mohla probíhat optimalizace na velikost výsledného kódu (přičemž se mimochodem zvýší i jeho rychlost). Největší díl neefektivity předchozího příkladu spočíval v tom, že se všechny mezivýsledky ukládaly ze zásobníku matematického koprocesoru zpět do operační paměti. Všechny instrukce koprocesoru, které mají jako operand uvedenu adresu do paměti, mají délku čtyři byty (v 16bitovém prostředí). Pokud však místo přímé adresy budeme adresovat nepřímo přes registr BX s posunem, zkrátí se délka instrukcí na tři byty. Posun však musí být malý, aby se offset nemusel kódovat na šestnáct bytů.

Toho je (pro větší komfort z programování) dosaženo použitím „maker“ equ, která ve zdrojovém kódu při sestavování programu nahrazují svoji levou stranu za stranu pravou (vlastně se jedná o obdobu direktivy #define z céčka). Dalšího zkrácení programu bylo dosaženo použitím celočíselných konstant pro bailout a minimální hodnotu proměnné x na horizontální ose (ta musela být zaokrouhlena). Matematický koprocesor totiž zpracuje i celočíselné operandy, které si nejprve automaticky převede do interního tvaru (formát extended) a posléze s nimi provede požadovanou operaci. V čem jsou celočíselné konstanty výhodnější? Ve výsledném kódu mohou být zakódovány na šestnácti bitech (integer) a ne na třiceti dvou bitech (float/single). Těmito úpravami se délka přeloženého kódu zmenšila ze 196 bytů na 142 bytů.

; Vykresleni Mandelbrotovy mnoziny s vyuzitim instrukci FPU
; druha verze
; Autor: Pavel Tisnovsky 19.09.99

model  tiny          ; pametovy model CS=DS=SS<64kB
p386              ; povoleny instrukce procesoru 386+

SLOUPCU equ   320       ; pocet sloupcu na obrazovce

;*** zacatek data segmentu

dataseg             ; zacatek data-segmentu

min   dw -3          ; minimalni hodnota promenne xpos jako integer
ypos  dd -2.0         ; pozice na vertikalni ose
posunx dd 0.015        ; posun po horizontalni ose
posuny dd 0.02         ; posun po vertikalni ose
c4   dw 4          ; bailout jako integer

p286
udataseg

zx1   dd ?          ; hodnota komplexni promenne Z
zy1   dd ?          ;
ccx   dd ?          ; hodnota komplexni konstanty C
ccy   dd ?
zy2   dd ?
xpos  dd ?

; makra - nahrada primeho adresovani adresovanim pres registr BX
minptr  equ word ptr [bx-16]
yposptr  equ dword ptr [bx-14]
posunxptr equ dword ptr [bx-10]
posunyptr equ dword ptr [bx-6]
c4ptr   equ word ptr [bx-2]
zx1ptr  equ dword ptr [bx]
zy1ptr  equ dword ptr [bx+4]
cxptr   equ dword ptr [bx+8]
cyptr   equ dword ptr [bx+12]
zy2ptr  equ dword ptr [bx+16]
xposptr  equ dword ptr [bx+20]

;*** zacatek kodoveho segmentu

codeseg             ; zacatek code-segmentu
org   100h          ; zacatek kodu pro programy typu COM

p386
start:
    mov   al,13h     ; graficky mod 13h
    int   10h

    push  0a000h
    pop   es       ; video segment
    xor   di,di      ; zacatek vykreslovani na obrazovce
    mov   bx, offset zx1 ; inicializace pro relativni adresovani

for_y: mov   si,SLOUPCU   ; x
    fld   yposptr
    fadd  posunyptr    ; ypos+=4.0/200.0
    fstp  yposptr

    fild  minptr     ; xpos=-3
    fstp  xposptr

for_x:
    fld   xposptr
    fadd  posunxptr    ; xpos+=4.0/260.0
    fst   cxptr      ; vlozit i do promenne ccx
    fst   zx1ptr     ; zx1=cx (nahrada prvni iterace)
    fstp  xposptr

    fld   yposptr
    fst   zy1ptr     ; zy1=cy (nahrada prvni iterace)
    fstp  cyptr

    mov   cl,50      ; maximalni pocet iteraci

smycka:             ;           zasobnik FPU
    fld   zx1ptr     ;\          zx1
    fmul  st(0),st(0)   ; > zx2=zx1*zx1    zx1*zx1
    fld   st(0)      ;/          zx2 zx2

    fld   zy1ptr     ;\          zy1 zx2 zx2
    fmul  st(0),st(0)   ; > zy2=zy1*zy1    zy2 zx2 zx2
    fst   zy2ptr     ;/          zy2 zx2 zx2

    fld   zx1ptr     ;\          zx1 zy2 zy2 zx2 zx2
    fmul  zy1ptr     ; \          zx1*zy1 zy2 zy2 zx2 zx2
    fadd  st(0),st(0)   ; > zy1=2*zx1*zy1+cy 2*zx1*zy1 zy2 zy2 zx2 zx2
    fadd  cyptr      ; /          2*zx1*zy1+ccy zy2 zy2 zx2 zx2
    fstp  zy1ptr     ;/          zy2 zy2 zx2 zx2

    fsubp  st(1), st(0)  ;\          zx2-zy2 zy2 zx2
    fadd  cxptr      ; \          zx2-zy2+ccx zy2 zx2
    fstp  zx1ptr     ; /` zx1=zx2-zy2+cx  zy2 zx2
                ;/

    fadd  zy2ptr     ; zx2+zy2>4 ?
    ficomp c4ptr
    fstsw  ax       ; FPU priznaky do AX
    sahf          ; predani FPU priznaku do priznakoveho registru
    jnb   short pokr   ; pokud jsme prekrocili bailout, konec

    loop  short smycka

pokr:
    xchg  ax,cx      ; pocet iteraci do AL -> barva pixelu
    stosb          ; vykreslit bod+posun na dalsi
    dec   si
for_x_: jnz   short for_x   ; dalsi radek

    cmp   di,64000    ; konec obrazku ?
for_y_: jne   short for_y   ; konec smycky for y

    xor   ax,ax      ; cekat na klavesu
    int   16h
    mov   ax,3      ; textovy rezim
    int   10h
    retn          ; finito

end start 

fractals75_2
Obrázek 2: Screenshot druhého demonstračního příkladu

V úpravách však můžeme dále pokračovat. Zásobník operandů matematického koprocesoru se totiž nechová pouze jako řádný zásobník, ale také jako pole s osmi hodnotami, které je možné indexovat. Jinými slovy – matematické operace nemusí probíhat pouze nad nejvyššími dvěma položkami na zásobníku, ale i s položkami uloženými níže. Tato možnost je využita ve třetí verzi programu pro vykreslení Mandelbrotovy množiny. Před provedením smyček jsou všechny hodnoty, se kterými se počítá, uloženy na zásobník matematického koprocesoru a veškeré výpočty jsou posléze prováděny pouze nad zásobníkem. Vzhledem k tomu, že jsou operace nad zásobníkem zakódovány do dvou bytů, došlo k dalšímu zkrácení přeloženého programového kódu, který dosáhl velikosti přesně 128 bytů, může tedy sloužit jako primitivní intro 128B.

; Vykresleni Mandelbrotovy mnoziny s vyuzitim instrukci FPU
; treti verze
; Autor: Pavel Tisnovsky 19.09.99 00:04:19

model  tiny          ; pametovy model CS=DS=SS<64kB
p386              ; povoleny instrukce procesoru 386+

SLOUPCU equ   320       ; pocet sloupcu na obrazovce

;*** zacatek data segmentu

dataseg             ; zacatek data-segmentu

min   dw -3          ; minimalni hodnota promenne xpos
ypos  dd -2.0
posunx dd 0.015
posuny dd 0.02
c4   dw 4

p286
udataseg

xpos  dd ?

minptr     equ word ptr [bx-16]
yposptr     equ dword ptr [bx-14]
posunxptr    equ dword ptr [bx-10]
posunyptr    equ dword ptr [bx-6]
c4ptr      equ word ptr [bx-2]
xposptr     equ dword ptr [bx]

;*** zacatek kodoveho segmentu

codeseg             ; zacatek code-segmentu
org   100h          ; zacatek kodu pro programy typu COM

p386
start:
    mov   al,13h     ; graficky mod 13h
    int   10h

    push  0a000h
    pop   es       ; video segment
    xor   di,di      ; zacatek vykreslovani na obrazovce
    mov   bx, offset xpos ; inicializace pro relativni adresovani

for_y: mov   si,SLOUPCU   ; x
    fld   yposptr
    fadd  posunyptr    ; ypos+=4.0/200.0
    fstp  yposptr

    fild  minptr     ; xpos=-3
    fstp  xposptr

for_x:
    mov   cl,51      ; maximalni pocet iteraci
    finit
    fldz          ; pocatecni hodnota Z    zx bailout
    fldz          ;              zy zx bailout

    fld   xposptr
    fadd  posunxptr    ; xpos+=4.0/260.0
    fst   xposptr     ;              cx zy zx bailout

    fld   yposptr     ;              cy cx zy zx bailout

    fldz          ; pocatecni hodnoty ZX2   zy2 cy cx zy zx bailout
    fldz          ; a ZY2           zx2 zy2 cy cx zy zx bailout

smycka:
    fxch  st(1)      ; pocitame se ZY2

    fsubp  st(1), st(0)  ; ZX2-ZY2
    fadd  st(0), st(2)  ; ZX2-ZY2+CX
    fxch  st(4)      ; ZX1=ZX2-ZY2+CX

    fadd  st(0), st(0)  ; 2*ZX1
    fmul  st(0), st(3)  ; 2*ZX1*ZY1
    fadd  st(0), st(1)  ; ZY1=2*ZX1*ZY1+CY
    fst   st(3)      ; pro dalsi vypocty nechat v ST(0)

    fmul  st(0), st(0)  ; ZY1*ZY1
    fld   st(4)      ; ZX1
    fmul  st(0), st(0) ; ; ZX1*ZX1
    fld   st(1)      ; pro dalsi vypocty nechat na zasobniku
    fadd  st(0), st(1)  ; ZX2+ZY2

    ficomp c4ptr      ; ZX2+ZY2>bailout ?
    fstsw  ax       ; FPU priznaky do AX
    sahf          ; predani FPU priznaku do priznakoveho registru
    jnb   short pokr   ; pokud jsme prekrocili bailout, konec

    loop  short smycka

pokr:
    xchg  ax,cx      ; pocet iteraci do AL -> barva pixelu
    stosb          ; vykreslit bod+posun na dalsi
    dec   si
for_x_: jnz   short for_x   ; dalsi radek
    cmp   di,64000    ; konec obrazku ?
for_y_: jne   short for_y   ; konec smycky for y

    xor   ax,ax      ; cekat na klavesu
    int   16h
    mov   ax,3      ; textovy rezim
    int   10h
    retn          ; finito

end start 

4. Fixed point aritmetika

Při návrhu algoritmů pro výpočet fraktálů se – zejména v minulosti – používal formát pevné řádové binární čárky (FX – fixed point). Tento formát je zajímavý především tím, že binární řádová čárka je vždy umístěna na pevném místě, které si stanovil programátor na základě analýzy řešeného problému. Vzhledem k tomu, že je tato skutečnost dopředu známá algoritmu, který provádí zpracování čísel, není zapotřebí spolu s číslem uchovávat i pozici binární tečky, což výrazně snižuje počet bitů, které je zapotřebí rezervovat pro čísla ze zadaného rozsahu. To může znamenat i to, že pro mnoho výpočtů je možné použít pouze šestnáctibitové registry, zatímco nejmenší počet bitů pro FP hodnoty je roven hodnotě třicet dva.

V případě, že není k dispozici specializovaný a současně velmi komplikovaný matematický koprocesor (FPU), je mnohdy mnohem jednodušší a rychlejší implementovat matematické operace v FX formátu. To je případ mnoha jednočipových mikroprocesorů (mikrořadičů), signálových procesorů, ale i specializovaných zařízení obsahujících programovatelné obvody CPLD či FPGA. Dnes sice mají komplikovanější (a dražší) FPGA implementovanou i jednotku FPU, ale mnohdy je výhodnější použít FPGA bez této jednotky a potřebné operace si do tohoto obvodu „vypálit“ po svém. Výpočty v FX formátu jsou v tomto případě mnohem rychlejší, než volání funkcí emulujících jednotlivé operace FPU.

FX formát má však i některé nevýhody. První nevýhoda spočívá v tom, že není příliš podporován, a to ani po programové stránce (podpora v programovacích jazycích), ani výrobci mikroprocesorů pro počítače PC. Absence podpory FX formátu ve vyšších programovacích jazycích nás při práci v assembleru nemusí trápit, potřebné operace si můžeme naimplementovat sami. Jedinou překážkou je omezený počet registrů, zejména u procesorů řady x86. Na této platformě je však možné FX formát využít v instrukční sadě MMX. Použití formátu FX bude ukázáno na demonstračním příkladu v následující kapitole.

5. Vykreslení Mandelbrotovy množiny s využitím fixed point aritmetiky

V dnešním čtvrtém a současně i posledním demonstračním příkladu je ukázáno použití šestnáctibitové fixed point aritmetiky při výpočtu a zobrazení Mandelbrotovy množiny. Příklad je vytvořen tak, aby byl spustitelný i na procesorech, které neobsahují matematický koprocesor, teoreticky by měl dokonce dostačovat procesor Intel 286, protože nejsou použity ani třicetidvoubitové registry. Na tomto příkladu je patrná jedna zajímavá vlastnost platformy x86 – malý počet celočíselných registrů a existence instrukcí, které implicitně používají konkrétní registr (čítače smyček – CX, adresování – SI, DI a BX, aritmetické operace – AX, DX apod.).

Díky pečlivému rozvržení použití všech registrů se celková velikost kódu snížila na pouhých 116 bytů, na druhou stranu můžeme ve výsledném obrázku vidět chyby při výpočtech. Vzhledem k tomu, že počet registrů byl nedostatečný, použil jsem pro uložení mezivýsledků video paměť, která je sice v porovnání s operační pamětí velmi pomalá, její adresování však vedlo ke kratším instrukcím (používají se buňky video paměti umístěné těsně nad vykreslovaným pixelem, ke kterému máme vypočtenou adresu).

; Demonstracni program vykreslujici Mandelbrotovu mnozinu s vyuzitim
; fixed point aritmetiky.
; Autor: Pavel Tisnovsky

model  tiny          ; pametovy model CS=DS=SS<64kB
p286              ; povoleny instrukce procesoru 286+

P    equ   4096      ; poloha desetinne tecky v X-pointu
K    equ   3*P/320     ; vzdalenost mezi dvema body v rovine (krok smycky)
K1   equ   3*P/240     ; totez ve smeru y-ove osy
MIN   equ   -2*P      ; minimalni a maximalni hodnota konstant fraktalu
                ; v komplexni rovine
ITERACI equ   32       ; pocet iteraci
SLOUPCU equ   320       ; pocet sloupcu na obrazovce

; Obsazeni jednotlivych registru
; ch   --- pocet iteraci
; cl   --- desetinna tecka
; di   --- poloha vykreslovaneho bodu
; si   --- pocitadlo sloupcu
; bp   --- realna cast komplexniho cisla
; bx   --- imaginarni cast komplexniho cisla
; ss:[sp] --- pomocna promenna zx3
; es:[di] --- pomocna promenna zy3

codeseg             ; zacatek code-segmentu
org   100h          ; zacatek kodu pro programy typu COM

start:
    mov   al,13h     ; VGA graficky rezim 13h
    int   10h

    push  0a000h
    pop   es       ; zacatek obrazove pameti
    xor   di,di      ; zacatek vykreslovani na obrazovce
    mov   cl,6      ; poloha desetinne tecky v x-pointu

mforx: mov   [zx1],MIN    ; od -2 (imaginarni osa)
    mov   si,SLOUPCU   ; x
mfory: mov   ch,ITERACI   ; pocet iteraci
    xor   ax,ax      ; \
    mov   bp,ax      ; /`nastaveni real.casti zacatku
    xchg  ax,bx      ; nastaveni imag.casti cacatku

mrep_:             ; *** iteracni smycka ***
    mov   ax,bp      ; \
    sar   ax,cl      ; \
    imul  ax       ; /`ZX3:=ZX2^2 (v X-pointu)
    push  ax       ; /

    mov   ax,bx      ; \
    sar   ax,cl      ; \
    imul  ax       ; /`ZY3:=ZY2^2 (v X-pointu)
    mov   es:[di],ax   ; /

    mov   ax,bp      ; \
    sar   ax,cl      ; /`ZX2 div 256 (pro mul v X-pointu)
    sar   bx,5      ; /`ZY2 div 256 * 2 (pro mul v X-pointu)
    imul  bx       ; ZY2:=2*ZX2*ZY2
    add   ax,[zy1]    ; ZY2:=2*ZX2*ZY2+CY (u Mandelbrota poc.iter.)
    xchg  ax,bx

    pop   ax       ; ax=zx3
    push  ax
    sub   ax,es:[di]
    add   ax,[zx1]    ; \
    mov   bp, ax     ; /`ZX2:=ZX2^2-ZY2^2+CX
    pop   ax       ; ax=zx3
    add   ax,es:[di]
    dec   ch       ; pocitadlo iteraci
    jz   short mpokrac  ; konec iteraci ?
    cmp   ax,4*P     ; kontrola na bailout (abs[Z]<4)
    jc   short mrep_   ; abs[Z]<4 =>dalsi iterace
mpokrac:
    xchg  al,ch      ; al=pocet iteraci
    stosb          ; vykreslit bod+posun na dalsi
    add   [zx1],K     ; ZY1:=ZY1+K
    dec   si
    jnz   short mfory   ; Y!=0 ->dalsi radek

    add   [zy1],K1    ; ZX1:=ZX1+K
    cmp   di,64000    ; konec obrazku ?
    jne   short mforx

    xor   ah,ah      ; cekat na klavesu
    int   16h
    mov   ax,3      ; textovy rezim
    int   10h
    retn          ; finito

zy1   dw -1*P-1000      ; poloha v komplexni rovine
zx1   dw ?          ;

end start 

fractals75_3
Obrázek 3: Screenshot třetího demonstračního příkladu

6. Mandelbrot is possible

Velmi zajímavé intro, ve kterém se vykresluje Mandelbrotova množina, se jmenuje Mandelbrot is possible (http://downtow­n.dee.cz). Autorem intra je Dement (známá to postava naší demoscény). V intru je ukázáno zoomování Mandelbrotovy množiny, přičemž je synchronně generována hudba pomocí OPL (Adlib). Vzhledem k tomu, že málokterá zvuková karta ještě OPL nativně podporuje, je vhodné pro spuštění použít například DOSBox. Také si všimněte nekorektního testování ukončení iterační smyčky – v obrázcích se vyskytují „obloučky“, které v klasické Mandelbrotově množině nenajdeme. To je však daň za optimalizaci výpočtů na velikost výsledného kódu.

fractals75_4

root_podpora

7. Odkazy na další informační zdroje

 1. John Bridges:
  VGAKIT Version 5.2b
 2. Matthew Hildebrand:
  SVGA library
 3. Jidan Al-Eryani:
  Floating Point Unit
 4. Randy Yates:
  Fixed-Point Arithmetic: An Introduction
 5. Hook Brian:
  An Introduction to Fixed Point Math,
  Game Design and Review, 2003
 6. Agner Fog:
  How to optimize for the Pentium processor
 7. Randall Hyde:
  The Great Debate: Will Compilers Ever Produce Code as Good as an Expert Assembly Language Programmer?"
 8. Randall Hyde:
  The Art of ASSEMBLY LANGUAGE PROGRAMMING
 9. Paul Hsieh:
  Programming Optimization
 10. Tomáš Papoušek:
  Učebnice assembleru
 11. Peter Norton:
  Peter Norton's Assembly Language Book for the IBM PC
 12. Software optimization resources:
  http://www.ag­ner.org/optimi­ze/
 13. The PC Game Programmer's En­cyclopedia:
  http://www.ge­ocities.com/Si­liconValley/2151/pcgpe­.html
 14. Nasm (Netwide assembler):
  http://source­forge.net/pro­jects/nasm
 15. Intro anapurna:
  http://downtow­n.dee.cz
 16. Intro mandelbrot is possible:
  http://downtow­n.dee.cz
 17. Intro poledne dot com:
  http://downtow­n.dee.cz
 18. QuickMAN – Fast Mandelbrot Generator:
  http://source­forge.net/pro­jects/quickman
 19. A realtime Mandelbrot zoomer in SSE assembly:
  http://www.sof­tlab.ntua.gr/~ttsi­od/mandelSSE.html
 20. Fractal eXtreme: The Mandelbrot Set:
  http://www.cygnus-software.com/ga­llery/mandelbrot­.htm
 21. Assembly Language Programming…:
  http://www.mag­ma.ca/~wjr/
 22. Jeremy Gordon: The Go tools for Windows + Assembler:
  http://www.jor­gon.freeserve­.co.uk/
 23. sandpile.org: The world's leading source for pure technical IA-32 processor information:
  www.sandpile.org
 24. Wikipedia: Fixed-point arithmetic,
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Fi­xed-point_arithmetic
 25. Wikipedia: Floating point,
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/Flo­ating_point
 26. Wikipedia: IEEE floating-point standard,
  http://en.wiki­pedia.org/wiki/I­EEE_Floating_Po­int_Standard

8. Obsah dalšího pokračování tohoto seriálu

V následujícím pokračování seriálu si ukážeme způsob naprogramování animovaných Juliových množin, samozřejmě taktéž s využitím assembleru.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.