Hlavní navigace

Interní reprezentace numerických hodnot: od skutečného počítačového pravěku po IEEE 754–2008 (dokončení)

5. 10. 2017
Doba čtení: 32 minut

Sdílet

Nejdříve se zmíníme o standardních i rozšířených formátech definovaných v IEEE 754–2008, popíšeme si „malé“ FP formáty a samozřejmě nezapomeneme ani na formáty používající BCD, ať již v původní či komprimované podobě.

Obsah

1. Interní reprezentace numerických hodnot: od skutečného počítačového pravěku po IEEE 754–2008 (dokončení)

2. Norma IEEE 754 a IEEE 754–2008

3. Vliv existence IEEE 754 na další vývoj IT

4. Varianta single – hodnoty s jednoduchou přesností

5. Varianta double – hodnoty s dvojnásobnou přesností

6. Denormalizovaná čísla, hodnoty typu NaN a nekonečna

7. Rozšířený formát extended/temporary

8. Varianta quadruple – hodnoty se čtyřnásobnou přesností

9. Varianta octuple – 256 bitů pro jedno číslo

10. Varianta half – poloviční přesnost

11. Další „malé“ FP varianty

12. Použití BCD pro uložení čísel i pro výpočty

13. Podpora pro výpočty v BCD v instrukčních sadách mikroprocesorů

14. Od BCD ke kódování EBCDIC

15. Formáty s plovoucí řádovou čárkou s bází rovnou deseti

16. Příklad FP s bází rovnou deseti: Packed Decimal u mikroprocesorů Motorola 68000

17. „Komprimované“ formáty založené na BCD aneb jak uložit tři číslice do deseti bitů

18. Formáty decimal32, decimal64 a decimal128

19. Alternativní formát uložení čísel – zlomky (rational)

20. Odkazy na Internetu

1. Interní reprezentace numerických hodnot: od skutečného počítačového pravěku po IEEE 754–2008 (dokončení)

V první části článku o způsobech reprezentace numerických hodnot jsme se seznámili především s různými variantami použití plovoucí řádové čárky (FP – floating point), což je formát, který byl poměrně masivně používán už na první generaci elektronkových mainframů firmy IBM. Dále jsme si řekli, jak byly numerické hodnoty reprezentovány na některých starších počítačích popř. v knihovnách různých jazyků – Sinclair BASICu, Atari BASICu, Turbo Pascalu atd. Dnes toto poměrně rozsáhlé téma dokončíme. Nejdříve si popíšeme základní formáty definované v normě IEEE 754 (ty ostatně většina programátorů používá prakticky každý den), dále se zmíníme o rozšířených formátech (nazývanými poněkud nepřesně „half precision“, „double extended/temporary“, „quadruple precision“, „octuple precision“), o takzvaných „malých“ FP formátech a samozřejmě nezapomeneme ani na formáty používající BCD, ať již v původní formě, tak i v komprimované podobě.

Obrázek 1: Superpočítač CDC 7600, který lze považovat za předchůdce superpočítačů CRAY. Tyto stroje byly optimalizovány na výpočty, nikoli například na hromadné zpracování dat. Právě v souvislosti se superpočítači CRAY se začala objevovat zkratka MFLOPS (později GFLOPS) udávající rychlost FP výpočtů.

Tabulku s různými formáty numerických hodnot si rozšíříme o další varianty:

Počítač/norma/systém Šířka (b) Báze Exponent (b) Mantisa (b)
„microfloat“ 8 2 4 3+1
IEEE 754 half 16 2 5 10+1
         
IEEE 754 single 32 2 8 23+1
IEEE 754 double 64 2 11 52+1
         
IEEE 754 double extended 80 2 15 64
IEEE 754 quadruple 128 2 15 112+1
IEEE 754 octuple 256 2 19 236+1
         
IEEE 754 decimal32 32 10 variabilní 20
IEEE 754 decimal64 64 10 variabilní 50
IEEE 754 decimal128 128 10 variabilní 110
IBM řady 7×x 36 2 8 27
IBM 360 single 32 16 7 24
IBM 360 double 64 16 7 56
HP 3000 single 32 2 9 22
HP 3000 double 64 2 9 54
CDC 6000, 6600 60 2 11 48+1
Cray-1 64 2 15 48
         
Strela 43 2 7 35
         
Apple II 40 2 8 31+1
ZX Spectrum 40 2 8 31+1
Atari (FP rutiny) 48 10 7 40
Turbo Pascal real 48 2 8 39

Poznámka: pro připomenutí – pokud je ve sloupci Mantisa napsána hodnota n+1, znamená to, že hodnoty jsou normalizovány tak, aby první bit mantisy byl vždy jedničkový. V takovém případě tento bit nemusíme nikam zapisovat (víme, že je jednička) a tudíž se mantisa automaticky o tento jeden bit rozšiřuje. To samozřejmě neplatí pro denormalizované hodnoty (blízké nule).

Obrázek 2: Některé typy programových smyček optimalizovaných překladačem FORTRANu 77 pro počítače Cray-2. Většina optimalizací byla umožněna použitím vektorů s FP hodnotami.
(zdroj: materiály firmy Cray Research)

2. Norma IEEE 754 a IEEE 754–2008

Důležitým milníkem v reprezentaci reálných čísel se stala norma IEEE 754, která se používá u naprosté většiny polovodičových čipů vyrobených v posledním čtvrtstoletí. V normě IEEE 754, jejíž první verze je mimochodem v platnosti již od roku 1985, jsou specifikovány nejenom vlastní formáty uložení numerických hodnot v systému pohyblivé řádové čárky (FP formátu), ale i pravidla implementace základních aritmetických operací s těmito hodnotami, aplikace zaokrouhlovacích režimů, způsoby některých konverzí apod. Konkrétně je v této normě popsáno:

 1. Základní (basic) a rozšířený (extended) formát uložení numerických hodnot.
 2. Způsob provádění základních matematických operací:
  • součet
  • rozdíl
  • součin
  • podíl
  • zbytek po dělení
  • druhá odmocnina
  • porovnání
 3. Režimy zaokrouhlování.
 4. Způsob práce s denormalizovanými hodnotami.
 5. Pravidla konverze mezi celočíselnými formáty (integer bez a se znaménkem) a formáty s plovoucí řádovou čárkou.
 6. Způsob konverze mezi různými formáty s plovoucí řádovou čárkou (singledouble atd.).
 7. Způsob konverze základního formátu s plovoucí řádovou čárkou na řetězec číslic (včetně nekonečen a nečíselných hodnot).
 8. Práce s hodnotami NaN (not a number) a výjimkami, které mohou při výpočtech za určitých předpokladů vzniknout.

Obrázek 3: Mezi nabídkou datových typů pro FP hodnoty Turbo Pascalu 7 nalezneme i typ comp. Ten odpovídá 64bitovým celým číslům (integer), ovšem výpočty s typem comp jsou prováděny v matematickém koprocesoru a nikoli v ALU (ta ostatně byla jen šestnáctibitová).

Podle bitové šířky čísel exp, bias a m se rozlišují základní (basic) a rozšířené (extended) formáty FP čísel; norma IEEE 754 (její původní verze) přitom explicitně zmiňuje dva základní formáty: jednoduchá přesnost (single) a dvojitá přesnost (double). Druhá verze normy IEEE 754–2008 již obsahuje specifikaci většího množství formátů; navíc došlo k přejmenování typů single a double na binary32 a binary64:

Oficiální jméno Základní Známo též jako Znaménko Exponent Mantisa Celkem Decimálních číslic
binary16 × half precision 1b 5b 10b 16b cca 3,3
binary32 single precision/float 1b 8b 23b 32b cca 7,2
binary64 double precision 1b 11b 52b 64b cca 15,9
binary128 quadruple precision 1b 15b 112b 128b cca 34,0
binary256 × octuple precision 1b 19b 236b 256b cca 71,3

Obrázek 4: První čip, který používal formát definovaný v IEEE 754 – Intel 8087.
Zdroj: Wikipedia, Autor: Dirk Oppelt

3. Vliv existence IEEE 754 na další vývoj IT

Podpora vybraných formátů definovaných v IEEE 754 popř. v IEEE 754–2008 je dnes prakticky univerzální a nezávislá na procesorové architektuře a/nebo operačním systému. V minulosti byly FP operace podporovány v samostatných matematických koprocesorech neboli FPU – Floating Point Units. Jednalo se především o čipy Intel 8087, Intel i80287, Intel i80387, Intel i80487, Motorola M68881 a Motorola M68882. Dnes je FPU většinou přímo součástí moderních mikroprocesorů (řada x86 od „plnohodnotných“ mikroprocesorů i486, Motorola M68040, Power PC, ARMy, AArch64, RISC-V, SPARC některé typy mikrořadičů a signálových procesorů atd. (naproti tomu například TMS320C30 vyžaduje konvertor).

Obrázek 5: Mikroprocesory Pentium i všechny další čipy řady 80×86 již implicitně obsahují plnohodnotný FPU. Zlé jazyky tvrdí, že u první řady Pentií byl FPU tak rychlý jen proto, že výsledky pouze odhadoval :-)

Díky široké podpoře IEEE 754 se zjednodušil přenos numerických údajů mezi různými zařízeními. Pro mnoho programátorů je také výhodné to, že jeden základní datový typ (například float) je možné použít pro reprezentaci mnoha objektů či vlastností. Všechny tyto skutečnosti vedly k tomu, že FP formát (či formáty) jsou v prakticky všech programovacích jazycích implementovány jako základní datové typy.

Obrázek 6: Interní struktura mikroprocesorů Itanium. Asi nás nepřekvapí červeně označené bloky s FPU (dvě jednotky) a jeho registry.

FP formát však má i některé zápory, které nás mohou v některých případech „donutit“ k použití nějaké alternativy. První nevýhoda vychází z velké komplexnosti vlastního formátu, tj. způsobu rozdělení údajů na mantisu a exponent. I taková základní matematická operace, jako je součet, je kvůli FP formátu poměrně složitá a výsledek nemusí vždy odpovídat intuitivnímu cítění programátora, který má tendenci FP formát pokládat za ekvivalent reálných čísel („datový typ double je přesný…“). Mnoho programátorů se například chybně spoléhá na to, že i pouhý převod mezi typem int32 na single/float a zpět na int je bezeztrátový – pravý opak je pravdou a to vzhledem k tomu, že se ztratí hodnoty minimálně osmi nejnižších bitů, které musely být vyhrazeny pro uložení exponentu (dtto pro int64 a double). FP formát, resp. formát specifikovaný normou IEEE 754, se nehodí pro práci s peněžními hodnotami; z tohoto důvodu se v některých vyšších programovacích jazycích zavádí speciální datový typ decimal resp. currency, určený speciálně pro peněžní hodnoty – viz další kapitoly.

Obrázek 7: Interní struktura novějších verzí mikroprocesorů s architekturou SPARC, na níž můžeme najít jak moduly pro práci s celými čísly, tak i moduly FPU.

4. Varianta single – hodnoty s jednoduchou přesností

Tento formát, který je v programovacích jazycích označován buď jako single či float, je charakteristický tím, že se pro uložení numerické hodnoty používá třiceti dvou bitů (4 byty), což pro mnoho aplikací představuje velmi dobrý poměr mezi rozsahem hodnot, přesností a nároky na úložný prostor, nehledě na to, že mnoho architektur stále používá 32bitové sběrnice (klasické ARMy, …). Oněch 32 bitů je rozděleno do třech částí. V první části (představované nejvyšším bitem) je uloženo znaménko, následuje osm bitů pro uložení posunutého exponentu a za nimi je zbývajících 23 bitů, které slouží pro uložení mantisy. Celé třiceti dvoubitové slovo s FP hodnotou tedy vypadá následovně:

bit 31 30   29 … 24   23 22   21 … 3   2   1   0
význam s exponent (8 bitů) mantisa (23 bitů)

Exponent je přitom posunutý o hodnotu bias, která je nastavena na 127, protože je použit výše uvedený vztah:

bias=2eb-1-1

a po dosazení eb=8 (bitů) dostaneme:

bias=28–1-1=27-1=128–1=127

Vzorec pro vyjádření reálné hodnoty vypadá následovně:

Xsingle=(-1)s × 2exp-127 × m

Uložení znaménka číselné hodnoty je jednoduché: pokud je znaménkový bit nastavený na jedničku, jedná se o zápornou hodnotu, v opačném případě jde o hodnotu kladnou. Exponent je uložený v takzvané posunuté formě, tj. jako binárně zakódované celé číslo v rozsahu 0..255. Po vyjádření neposunutého exponentu dostáváme rozsah –127..128, obě krajní hodnoty jsou však použity pro speciální účely, proto dostáváme rozsah exponentů pouze –126..127 pro normalizovaná čísla (krajními hodnotami jsou takové exponenty, které mají všechny bity buď jedničkové nebo naopak nulové).

Obrázek 8: Matematický koprocesor vyráběný firmou Weitek. Tento konkrétní čip je určen pro procesory řady 486 (není kompatibilní s 80487), ovšem Weitek vyráběl koprocesory pro celou řadu dalších architektur, od 8087 přes Motoroly řady 68k až po (micro)SPARC.

Ještě si však musíme říci, jakým způsobem je uložena mantisa. Ta je totiž většinou (až na velmi malá čísla) normalizovaná, což znamená, že se do mantisy ukládají pouze hodnoty v rozsahu <1,0;2,0-ε>. Vzhledem k tomu, že první bit umístěný před binární tečkou je u tohoto rozsahu vždy nastavený na jedničku, není ho zapotřebí ukládat, což znamená, že ušetříme jeden bit z třiceti dvoubitového slova (viz úvodní kapitolu). Pro normalizované hodnoty platí následující vztah:

Xsingle=(-1)s × 2exp-127(1.M)2

kde M je hodnota bitového vektoru mantisy, tj.:

M=m22-1+m21-2+m20-3+…+m1-22+m0-23

Rozsah hodnot, které je možné reprezentovat ve formátu jednoduché přesnosti v normalizovaném tvaru je –3,4×1038 až 3,4×1038. Nejnižší reprezentovatelná (normalizovaná) hodnota je rovna 1,17549×10-38, denormalizovaná pak 1,40129×10-45. Jak jsme k těmto hodnotám došli? Zkuste se podívat na následující vztahy:

hexadecimální hodnota výpočet FP dekadický výsledek normalizováno
0×00000001 2-126×2-23 1,40129×10-45 ne
0×00800000 2-126 1,17549×10-38 ano
0×7F7FFFFF (2–2-23)×2127 3,4×1038 ano

5. Varianta double – hodnoty s dvojnásobnou přesností

Formát s dvojitou přesností (double), který je definovaný taktéž normou IEEE 754, se v mnoha ohledech podobá formátu s jednoduchou přesností (single), pouze se zdvojnásobil celkový počet bitů, ve kterých je hodnota uložena, tj. místo 32 bitů se používá 64 bitů. Právě to je hlavní příčinou toho, proč se tento formát nazývá double, ve skutečnosti je totiž přesnost více než dvojnásobná. 64 bitů alokovaných pro FP hodnotu je v tomto případě rozděleno následujícím způsobem:

 1. 1 bit pro znaménko
 2. 11 bitů pro exponent
 3. 52 bitů pro mantisu

Bitově vypadá rozdělení následovně:

bit 63 62 … 52 51 … 0
význam s exponent (11 bitů) mantisa (52 bitů)

Exponent je v tomto případě posunutý o hodnotu bias=2047 a vzorec pro výpočet reálné hodnoty vypadá takto:

Xdouble=(-1)s × 2exp-2047 × m

Přičemž hodnotu mantisy je možné pro normalizované hodnoty získat pomocí vztahu:

m=1+m51-1+m50-2+m49-3+…+m0-52

(mx představuje x-tý bit mantisy)

Rozsah hodnot ukládaných ve dvojité přesnosti je –1,7×10308..1,7×10308, nejmenší možná nenulová hodnota je rovna 2,2×10-308.

6. Denormalizovaná čísla, hodnoty typu NaN a nekonečna

Ještě si musíme vysvětlit význam těch exponentů, které mají minimální a maximální hodnotu, tj. jsou buď nulové, nebo mají v případě formátu single hodnotu 255 (obě samozřejmě před posunem). Vše je přehledně uvedeno v následující tabulce:

s-bit exponent mantisa význam šestnáctkově
0 0<e<255 >0 normalizované kladné číslo  
1 0<e<255 >0 normalizované záporné číslo  
0 0 >0 denormalizované kladné číslo  
1 0 >0 denormalizované záporné číslo  
0 0 0 kladná nula 0×00000000
1 0 0 záporná nula 0×80000000
0 255 0 kladné nekonečno 0×7F800000
1 255 0 záporné nekonečno 0×FF800000
0 255 >0 NaN – not a number  
1 255 >0 NaN – not a number  

Pojmem denormalizovaná čísla označujeme takové hodnoty, u kterých není první (explicitně nevyjádřený) bit mantisy roven jedničce, ale naopak nule. Výpočty s těmito velmi malými hodnotami nejsou přesné, zejména při násobení a dělení (a samozřejmě i všech odvozených operacích). Při ukládání denormalizovaných čísel je exponent vždy nastaven na nejnižší hodnotu, tj. na –126 a nejvyšší (explicitně neukládaný) bit mantisy je vždy nulový, nikoli jedničkový, jak je tomu u normalizovaných hodnot.

Hodnota typu NaN vznikne v případě, že je použita operace s nejasným výsledkem, například 0/0 nebo, a to v praxi snad nejčastěji, při odmocňování záporných čísel. Nekonečná hodnota vzniká typicky při dělení nulou (zde je možné zjistit znaménko), nebo při vyjádření funkcí typu log(0) atd.

Minimální a maximální hodnota exponentu má speciální význam i u formátu double:

s-bit exponent mantisa význam
0 0<e<2047 >0 normalizované kladné číslo
1 0<e<2047 >0 normalizované záporné číslo
0 0 >0 denormalizované kladné číslo
1 0 >0 denormalizované záporné číslo
0 0 0 kladná nula
1 0 0 záporná nula
0 2047 0 kladné nekonečno
1 2047 0 záporné nekonečno
0 2047 >0 NaN – not a number
1 2047 >0 NaN – not a number

7. Rozšířený formát extended/temporary

Kromě obou základních formátů (tj. jednoduché i dvojité přesnosti) je v normě IEEE 754 povoleno používat i rozšířené formáty. Na platformě x86 je při výpočtech prováděných v FPU používán rozšířený formát nazývaný extended či temporary. Tento formát je zajímavý tím, že pro uložení FP hodnot používá 80 bitů a je do něho možné beze ztráty přesnosti uložit 64bitové hodnoty typu integer (přesně taková je totiž bitová šířka mantisy). Osmdesátibitový vektor je rozdělený do třech částí následujícím způsobem:

 • 1 bit pro znaménko
 • 15 bitů pro exponent (BIAS je roven 16383)
 • 64 bitů pro mantisu (maximální hodnota přesahuje 104932)

U tohoto formátu je zajímavá funkce bitu s indexem 63. Podle hodnoty tohoto bitu se rozlišují čísla normalizovaná a nenormalizovaná (tento bit ve skutečnosti nahrazuje implicitně nastavovaný nejvyšší bit mantisy, jak ho známe z předchozích formátů). Matematický koprocesor 8087 sice dokáže pracovat s čísly nenormalizovanými, výsledkem jeho aritmetických operací jsou však vždy hodnoty normalizované. Všechny možnosti, které mohou při ukládání extended FP formátu nastat, jsou přehledně vypsány v následující tabulce:

s-bit exponent mantisa m63 význam
0 0<e<32767 >0 1 normalizované kladné číslo
1 0<e<32767 >0 1 normalizované záporné číslo
0 0<e<32767 >0 0 nenormalizované kladné číslo
1 0<e<32767 >0 0 nenormalizované záporné číslo
0 0 >0 0 denormalizované kladné číslo
1 0 >0 0 denormalizované záporné číslo
0 0 0 x kladná nula
1 0 0 x záporná nula
0 32767 0 x kladné nekonečno
1 32767 0 x záporné nekonečno
0 32767 >0 x NaN – not a number
1 32767 >0 x NaN – not a number

Pro normalizované i nenormalizované hodnoty je možné uloženou hodnotu vyjádřit pomocí vzorce (všimněte si, že bit 63 je umístěn před binární tečkou):

Xextended=(-1)s × 2exp-16383 × m

m=m630+m62-1+m61-2+…+m0-63

8. Varianta quadruple – hodnoty se čtyřnásobnou přesností

„For now the 10-byte Extended format is a tolerable compromise between the value of extra-precise arithmetic and the price of implementing it to run fast; very soon two more bytes of precision will become tolerable, and ultimately a 16-byte format… That kind of gradual evolution towards wider precision was already in view when IEEE Standard 754 for Floating-Point Arithmetic was framed.“
William Kahan, architekt IEEE 754

Rozšiřování šířky mantisy i možných rozsahů exponentu se nezastavilo u výše popsaného formátu extended. Ostatně formát extended byl již v době svého vzniku pouze dočasným řešením, protože tehdejší technologie neumožňovala, aby matematický koprocesor 8087 obsahoval příliš mnoho tranzistorů (jednalo by se o drahé řešení, navíc zvýšení počtu tranzistorů vedlo k menší výtěžnosti výroby, což opět vede ke zdražení). V novější normě IEEE 754–2008 je specifikován nepovinný formát nazvaný binary128, který se ovšem běžně označuje quadruple precision či jen quad precision. Tento formát je založen na slovech širokých 128 bitů (16 bajtů), která jsou rozdělena takto:

 1. 1 bit pro znaménko
 2. 15 bitů pro exponent
 3. 112 bitů pro mantisu

Bitově vypadá rozdělení následovně:

bit 127 126 … 112 111 … 0
význam s exponent (15 bitů) mantisa (112 bitů)

Exponent je v tomto případě posunutý o hodnotu bias=16383. Dekadická přesnost u tohoto formátu dosahuje 34 cifer!

Formát quadruple je podporován těmi procesory s architekturou RISC-V, které implementují rozšíření instrukční sady „Q“. Toto rozšíření je platné pouze pro 64bitové varianty procesorů, které obsahují sadu RV64I (u 32bitových variant CPU nebude „Q“ podporována). V rámci podpory rozšíření instrukční sady „Q“ se zvětšila šířka FP registrů, a to na 128 bitů. Většina původních FP instrukcí zůstala zachována, pouze se změnil jejich postfix určující typ zpracovávaných numerických hodnot. Jediné instrukce, které byly odstraněny, jsou instrukce pro bitovou kopii dat mezi celočíselným registrem a FP registrem (to je vlastně pochopitelné), což znamená nutnost načítání a ukládání operandů přímo do operační paměti. V instrukční sadě „Q“ tedy neexistují tyto dvě instrukce: FMV.X.Q a FMV.Q.X.

Nové instrukce pro načítání a ukládání operandů do operační paměti:

# Instrukce Význam
1 FLQ načtení FP hodnoty z paměti (adresa rs+offset)
2 FSQ uložení FP hodnoty do paměti (adresa rs+offset)

Základní aritmetické operace jsou (opět) prakticky stejné, pouze mají odlišný postfix:

# Instrukce Význam
1 FADD.Q součet dvou FP hodnot (tříadresový kód)
2 FSUB.Q rozdíl dvou FP hodnot
3 FMUL.Q součin dvou FP hodnot
4 FDIV.Q podíl dvou FP hodnot
5 FMIN.Q vrací menší z obou FP hodnot
6 FMAX.Q vrací větší z obou FP hodnot
     
7 FSQRT.Q druhá odmocnina (použity jsou jen dva registry)

Konverze mezi typy single, float a quadruple:

# Instrukce Význam
1 FCVT.S.Q quadruple → single
2 FCVT.Q.S single → quadruple
3 FCVT.D.Q quadruple → double
4 FCVT.Q.D double → quadruple

Operace se znaménkem:

# Instrukce Význam
1 FSGNJ.Q kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2
2 FSGNJN.Q kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je přečteno ze src2 a znegováno
3 FSGNJX.Q kopie z registru src1 do dest, ovšem kromě znaménka; to je získáno ze src1src2 s využitím operace XOR

9. Varianta octuple – 256 bitů pro jedno číslo

Jen krátce se zmiňme o poslední variantě FP formátu, který se nazývá binary256 či méně formálně octuple precision. Tento formát využívá slova o šířce plných 256 bitů (32 bajtů) s následujícím rozdělením:

 1. 1 bit pro znaménko
 2. 19 bitů pro exponent
 3. 236 bitů pro mantisu

(povšimněte si, že šířka exponentu nemusí růst nijak radikálně)

Bitově vypadá rozdělení následovně:

bit 255 254 … 236 235 … 0
význam s exponent (19 bitů) mantisa (235 bitů)

Exponent je v tomto případě posunutý o hodnotu bias=262143. Dekadická přesnost u tohoto formátu dosahuje 71 cifer, nejmenší (nenormalizovaná) reprezentovatelná hodnota rozdílná od nuly je přibližně 10−78984, maximální hodnota pak 1.611 ×1078913 (těžko říct, zda je takový rozsah vůbec reálně využitelný).

10. Varianta half – poloviční přesnost

Formát Minifloat je významný tím, že je implementován v některých grafických procesorech GPU; používají ho i firmy ILM a Pixar atd. Tento formát, někdy (zejména v programovacím jazyku Cg) také nazývaný half či jednoduše fp16, používá pro ukládání FP hodnot pouhých šestnáct bitů, tj. dva byty. Maximální hodnota je rovna 65504 (FFE016=11111111111000002), minimální hodnota přibližně 2,9×10-8. Předností tohoto formátu je malá bitová šířka (umožňuje paralelní přenos po interních sběrnicích GPU) a také větší rychlost zpracování základních operací, protože pro tak malou bitovou šířku mantisy je možné některé operace „zadrátovat“ a nepočítat pomocí ALU. Také některé iterativní výpočty (sin, cos, sqrt) mohou být provedeny rychleji, než v případě plnohodnotných typů float a single.

Celkový počet bitů (bytů): 16 (2)
Bitů pro znaménko: 1
Bitů pro exponent: 5
Bitů pro mantisu: 10
BIAS (offset exponentu): 15
Přesnost: 5–6 číslic
Maximální hodnota: 65504
Minimální hodnota: –65504
Nejmenší kladná nenulová hodnota: 5,96×10-8
Nejmenší kladná normalizovaná hodnota: 6,104×10-5

Tento formát nalezneme v některých programovacích jazycích a knihovnách určených pro zpracování velkého množství numerických údajů. Příkladem je programovací jazyk Julia s datovým typem Float16 či populární knihovna Numpy s datovým typem s prakticky totožným názvem float16.

Logo programovacího jazyka Julia.

11. Další „malé“ FP varianty

Nejmenším FP formátem, který je ještě možné prakticky použít, je formát neoficiálně nazývaný microfloat. Tento formát, ve kterém jsou hodnoty uložené na pouhých osmi bitech, tj. jednom bytu, se používá například při ukládání hodnot naměřených z nelineárních čidel, digitálních průběhů apod. Předností je značná úspora paměti a také snazší FP operace, které je možné povětšinou zakódovat do vyhledávacích tabulek (na mikrořadičích do paměti PROM). Nevýhodou je (logicky) malý rozsah a současně i přesnost. Kromě normalizovaných číselných hodnot (nejmenší hodnotou je 1/64) je možné ukládat i hodnoty nenormalizované (zde je nejmenší hodnotou 1/512), přičemž je možné odlišit kladnou a zápornou nulu a samozřejmě i kladné a záporné nekonečno. Základní charakteristika tohoto opravdu minimalistického FP formátu je zobrazena v následující tabulce:

Celkový počet bitů (bytů): 8 (1)
Bitů pro znaménko: 1
Bitů pro exponent: 4
Bitů pro mantisu: 3
BIAS: 7
Přesnost: 2–3 číslice
Maximální hodnota: 240
Minimální hodnota: –240
Nejmenší kladná nenulová hodnota: 1/512 (denormalizovaná hodnota)

Poznámka: pokud se tento formát používá pro přenos naměřených dat z čidel atd., většinou se nepracuje ani s nenormalizovanými hodnotami ani se speciálními (ne)čísly typu NaN či ±∞

Na některých univerzitách se používá ještě menší FP formát s šířkou pouhých šesti bitů. V tomto formátu je jeden bit vyhrazen pro znaménko (logicky), tři bity pro exponent (s biasem 3) a pouhé dva bity pro mantisu. K čemu je takový formát vlastně dobrý? Šesti bity je možné reprezentovat pouze 64 stavů a ty lze snadno namapovat na reálné hodnoty vynesené na číselnou osu. Pokud se u tohoto formátu dodrží všechny mechanismy specifikované v IEEE 754, lze pracovat s hodnotami NaN, +∞, -∞ atd., testovat, za jakých okolností dochází k přetečení, kdy se snižuje přesnost výsledku atd. To, že je mantisa uložena jen ve dvou bitech vůbec nevadí, spíš naopak (zmenšuje se stavový prostor).

Další „mini-FP“ formát používá pouze pět bitů, přičemž dva bity jsou vyhrazeny na exponent a tři na mantisu (bez znaménka). Tento formát se používá na PC pro nastavení rychlosti automatického opakování znaků při držení klávesy. Všech 32 kombinací pěti bitů je převedeno na hodnoty od 8 do 120. Na tomto formátu lze dobře ilustrovat vlastnost všech FP formátů – čím vyšší hodnoty používáme, tím větší krok je mezi dvěma sousedními hodnotami:

Exponent Mantisa Výsledek (dekadicky)
00 000 8
00 001 9
00 010 10
00 011 11
00 100 12
00 101 13
00 110 14
00 111 15
     
01 000 16
01 001 18
01 010 20
01 011 22
01 100 24
01 101 26
01 110 28
01 111 30
     
10 000 32
10 001 36
10 010 40
10 011 44
10 100 48
10 101 52
10 110 56
10 111 60
     
11 000 64
11 001 72
11 010 80
11 011 88
11 100 96
11 101 104
11 110 112
11 111 120

12. Použití BCD pro uložení čísel i pro výpočty

Při popisu různých způsobů uložení numerických hodnot nesmíme zapomenout na BCD (Binary-coded decimal), tedy na systém uložení každé desítkové cifry ve čtyřech bitech. Typicky se tedy do jednoho bajtu mohou uložit dvě cifry, do 16bitového slova čtyři cifry, do 32bitového slova osm cifer atd. BCD se v nejjednodušším případě používá pro uložení celých čísel, a to buď bez znaménka (jednotlivé cifry) nebo se znaménkem (potom je znaménko typicky uloženo ve vlastním bitu, nebo se používá dvojkový doplněk, to ovšem méně často). Ovšem můžeme se setkat i s takzvaným FX formátem (fixed point), v němž je desetinná tečka umístěna za předem známou cifrou a je neměnná – počet cifer před desetinnou tečkou a za ní je stále stejný. To znamená, že se v takovém případě nemusí ukládat exponent, který u výše popsaných FP hodnot přímo či nepřímo určoval pozici řádové čárky v uloženém číslu.

13. Podpora pro výpočty v BCD v instrukčních sadách mikroprocesorů

Výpočty s číselnými hodnotami uloženými v kódu BCD se ve výpočetní technice používají již od první generace (elektronkových) mainframů, které společnost IBM vyráběla v padesátých letech minulého století. Dnes se s BCD setkáme například při programování mikrořadičů, protože některé sedmisegmentové LCD, čipy s hodinami reálného času či malé numerické klávesnice kód BCD používají. Ostatně i z tohoto důvodu výpočty v BCD podporuje většina mikrořadičů, s výjimkou některých řad osmibitových mikrořadičů PIC. Čipy podporující výpočty v BCD můžeme rozdělit do tří kategorií:

 1. Registry přímo obsahují BCD (typicky dvě číslice 00–99) a ALU taktéž produkuje výsledek v BCD. Typickým příkladem je slavný osmibitový mikroprocesor MOS 6502, který lze přepnout do „dekadického režimu“ instrukcí SED (Set Decimal Mode) či se přepnout zpátky instrukcí CLD (Clear Decimal Mode).
 2. ALU sice provádí výpočty v binárním kódu, ale po provedení výpočtu je možné explicitně provést úpravu výsledku na BCD (na základě nastavených příznaků přenosu a polovičního přenosu). Typickým příkladem jsou čipy Intel 8048, Intel 8051, Motorola 6809, Motorola 68HC11 atd. atd. s instrukcí DAA či DA A používanou po operaci součtu a rozdílu. Podobná je instrukce A6AAC u čtyřbitových mikrořadičů TMS-1000.
 3. ALU provádí většinu operací v binárním režimu, ovšem některé instrukce ji mohou přepnout do režimu BCD. Příkladem je Motorola 68000 s instrukcemi ABCD (Add Binary Coded Decimal), NBCD (Negate Binary Coded Decimal) a SBCD (Subtract Binary Coded Decimal).

Obrázek 9: Jedna z typických nasazení čtyřbitových mikrořadičů – nejjednodušší kalkulačky .

Některé mikroprocesory obsahují větší množství instrukcí pro úpravu výsledku a/nebo vstupních operandů. Příkladem může být čip 8086 (s instrukční sadou udržovanou dodnes), podporující jak „packed BCD“ (dvě cifry v bajtu), tak i „unpacked BCD“ (jediná cifra v bajtu). V instrukční sadě nalezneme hned šest relevantních instrukcí:

Operace Packed BCD Unpacked BCD
součet DAA AAA
rozdíl DAS AAS
součin × AAM
podíl × AAD

BCD používá i matematický koprocesor x86 (konkrétně čip 8087 a kvůli zpětné kompatibilitě i dnešní CPU+FPU), který dokáže do osmdesáti bitového slova uložit 18 BCD cifer + znaménko (necelé dva bajty se přitom nevyužijí).

Obrázek 10: Segmentem, v němž se BCD používá dodnes, jsou kalkulačky.

14. Od BCD ke kódování EBCDIC

S kódem BCD poměrně úzce souvisí i kódování znaků EBCDIC neboli Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Firma IBM toto kódování vytvořila v letech 1963–1964 v návaznosti na šestibitový kód využívaný u děrných štítků a použila ho u počítačů System/360. Vzhledem k velké popularitě těchto počítačů se kódování EBCDIC i přes jeho mnohé nevýhody (především v porovnání s kódováním ASCII) rozšířilo i na další počítače a jejich operační systémy, například OS/390, z/OS, OS/400 i některé počítačové systémy firem HP či Unisys. V předchozím textu bylo napsáno, že EBCDIC má v porovnání s dnes mnohem častěji používaným kódem ASCII několik nevýhod. Některé z těchto nevýhod si popíšeme v následujícím textu.

ibm2

Obrázek 11: Architektura počítačů System/360.

EBCDIC je založen na reprezentaci znaků pomocí osmi bitů, což představuje rozdíl oproti sedmibitovému ASCII, i když celkový počet znaků (včetně řídicích kódů) je zhruba stejný – pokrývá totiž potřeby anglického jazyka. Alfanumerické i další znaky však nejsou v tabulce všech 256 kombinací umístěny v přirozené posloupnosti (26 znaků velké abecedy, 26 znaků malé abecedy atd.), ale spíše po skupinách čítajících devět či deset znaků, což je patrné z části této tabulky vypsané na konci kapitoly (rozdíl mezi malými a velkými písmeny však spočívá v negaci jednoho bitu, stejně jako v případě ASCII). Nepravidelnost při tvorbě tabulky představovala pro programátory problém, protože například nebylo jednoduché vygenerovat posloupnost všech písmen, nešlo jednoduše zjistit, zda je nějaký znak platným písmenem (v ASCII záležitost dvou porovnání), EBCDIC se dal hůře zapamatovat (kupodivu i dnes je alespoň základní znalost ASCII pro programátory velkou výhodou) atd.

Navíc se při požadavku na rozšíření základní tabulky o další znaky (například písmen s akcenty, řeckou abecedu, azbuku atd.) musely tyto znaky přidávat na volné pozice rozmístěné po celé tabulce, na rozdíl od sedmibitového kódu ASCII, který bylo možné celkem jednoduše rozšířit přidáním osmého bitu – ostatně přesně tímto způsobem vzniklo například populární kódování Kamenických, kódování dle normy ISO 8859–2 i mnoho dalších kódování, u nichž byl prakticky vždy zachován význam prvních 128 kódů odpovídajících ASCII (jednou z výjimek je kódování použité u jehličkových tiskáren Epson, u nichž se některé znaky s akcenty vkládaly do prvních 128 pozic na místo hranatých závorek a několika dalších znaků, které se v běžně psaném textu vyskytují v malém množství). Z výše zmíněných důvodů nebylo kódování EBCDIC mezi programátory příliš oblíbeno, i když se ho firma IBM kvůli zachování zpětné kompatibility drží prakticky až do dnešní doby.

Povšimněte si, jak je v EBCDIC schován kód BCD – jedná se o poslední řádek s prefixem F-, tj. číslice jsou reprezentovány takto: 1111+BCD:

–0 –1 –2 –3 –4 –5 –6 –7 –8 –9 -A -B -C -D -E -F
8– a b c d e f g h i
9– j k l m n o p q r
A- ~ s t u v w x y z
B- ^ [ ]
C- { A B C D E F G H I
D- } J K L M N O P Q R
E- \ S T U V W X Y Z
F- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ibm2

Obrázek 12: Některá úložná zařízení sálových počítačů firmy IBM – v pozadí jednotky magnetických pásek, v popředí diskové jednotky.

15. Formáty s plovoucí řádovou čárkou s bází rovnou deseti

Již minule jsme se seznámili s poněkud neobvyklým formátem čísel s plovoucí řádovou čárkou, který byl používaný u osmibitových mikropočítačů Atari. Připomeňme si, že se u tohoto formátu používala báze rovna hodnotě 100 (a nikoli 2 či 16, což je u počítačů častější), navíc byla hodnota mantisy uložena pomocí BCD kódu. Tento formát je skutečně v oblasti mikropočítačů poněkud neobvyklý, ovšem poněkud častěji se můžeme setkat s použitím FP formátu, v němž je báze reprezentována hodnotou 10.

Tento formát velmi často nalezneme i u kalkulaček, navíc kombinovaný s mantisou uloženou v BCD. Například slavná HP-35 používá vlastně velmi podobný formát, jako již zmíněné osmibitové mikropočítače Atari, ovšem s mnohem větší přesností:

 • Exponent je uložen jako dvojice BCD číslic, může tedy mít hodnotu 0 .. 99 (to je obvyklé u většiny kalkulaček).
 • Mantisa je uložena jako deset BCD číslic (jednodušší kalkulačky mají jen osm BCD číslic).
 • Další dva čtyřbitové „nibbly“ jsou použity pro uložení znaménka mantisy a exponentu (zde se poněkud plýtvá místem).

Celkově je jedno číslo uloženo v 56 bitech (14×4), což sice může vypadat jako plýtvání místem, ovšem musíme si uvědomit, že kalkulačky pracují pouze se dvěma či třemi registry, popř. u HP se zásobníkem se čtyřmi prvky. Použití báze nastavené na 10 a BCD má své výhody, především není nutné složitě kódovat vstup od uživatele na interní reprezentaci a naopak výsledky dekódovat zpět na displej (nehledě na to, že u báze rovné deseti je zcela přesně známá přesnost vyjádřená v počtu desetinných míst).

16. Příklad FP s bází rovnou deseti: Packed Decimal u mikroprocesorů Motorola 68000

U slavných mikroprocesorů Motorola 68000 se můžeme setkat s formátem nazvaným Packed Decimal (který ovšem nemůže být přímo zpracováván – je nutné použít k tomu určené subrutiny). Tento formát vychází z formátu, který jsme si popsali v předchozí kapitole, ovšem je zvětšen rozsah hodnot i jejich přesnost. Pro uložení numerické hodnoty se používají tři 32bitová slova, tedy dohromady dvanáct bajtů. Exponent je reprezentován třemi dekadickými ciframi (BCD), exponent pak sedmnácti dekadickými ciframi, přičemž jedna cifra je umístěna před desetinnou čárkou, dalších šestnáct cifer za touto čárkou:

Slovo Nibble 7 Nibble 6 Nibble 5 Nibble 4 Nibble 3 Nibble 2 Nibble 1 Nibble 0
1 příznaky exponent exponent exponent × × × 17.cifra
2 16.cifra 15.cifra 14.cifra 13.cifra 12.cifra 11.cifra 10.cifra 9.cifra
3 8.cifra 7.cifra 6.cifra 5.cifra 4.cifra 3.cifra 2.cifra 1.cifra

V nejvyšším nibble prvního slova se nachází příznaky speciálních hodnot (+∞, -∞, NAN, +0, –0), znaménko mantisy (SM) i znaménko exponentu (SE),

17. „Komprimované“ formáty založené na BCD aneb jak uložit tři číslice do deseti bitů

Samotný BCD není příliš úsporný. Představme si, že máme pracovat s desítkovými hodnotami 0 až 999. Pokud použijeme BCD, budeme pro každou hodnotu potřebovat 12 bitů (3 cifry × 4 bity), zatímco při použití klasického binárního kódu nám bude stačit bitů 10 (210 = 1024 > 1000). Aby se tento problém eliminoval, bylo vymyšleno několik způsobů „komprimace“ BCD číslic takovým způsobem, aby bylo možné reprezentovat trojici desítkových cifer v pouhých deseti bitech. Delší čísla se pak jednoduše získají skládáním trojice cifer za sebe. Existuje hned několik variant tohoto řešení, z nichž nejznámější je formát DPD (Densely Packed Decimal), jehož jednodušší varianta byla navržena Chen–Ho(em).

V Chen-Hoově kódování, které je velmi elegantní, se desítková čísla 0 až 999 rozdělují do několika skupin, přičemž každá skupina se kóduje odlišným způsobem:

Čísla Kombinací Kódování Poznámka
(0–7)(0–7)(0–7) 8×8×8=512 0+xxx+xxx+xxx xxx představuje cifru 0–7
(8–9)(0–7)(0–7) 2×8×8=128 100+y+xxx+xxx y rozlišuje mezi 8 a 9
(0–7)(8–9)(0–7) 8×2×8=128 101+y+xxx+xxx alternativa k předchozímu formátu
(0–7)(0–7)(8–9) 8×8×2=128 110+y+xxx+xxx alternativa k předchozímu formátu
(0–7)(8–9)(8–9) 8×2×2=32 111+x+00+yxxy  
(8–9)(0–7)(8–9) 2×8×2=32 111+y+01+xxxy  
(8–9)(8–9)(0–7) 2×2×8=32 111+y+10+yxxx  
(8–9)(8–9)(8–9) 2×2×2=8 111+y+11+y+00+y kombinace 888, 889, 898, až 999

Poznámka: xxx lze považovat za zkrácený BCD, který dokáže reprezentovat cifru 0–7 (osm stavů). y je jediný bit, který rozlišuje mezi cifrou 8 a 9.

18. Formáty decimal32, decimal64 a decimal128

Na DPD (Densely Packed Decimal) jsou založeny formáty decimal32, decimal64 a decimal128, které jsou taktéž popsány v normě IEEE 754–2008. Základní vlastnosti těchto formátů jsou shrnuty v následující tabulce:

Formát Šířka Mantisa Exponent
decimal32 32 bitů 7 cifer −95 až +96
decimal64 64 bitů 16 cifer −383 až +384
decimal128 128 bitů 34 cifer −6143 až +6144

Kvůli implicitnímu umístění desetinné tečky za první cifru jsou rozsahy nejmenší (nenulové) hodnoty a největší hodnoty následující:

Nejmenší kladná hodnota Největší hodnota
0000001×10−101 9999999×1090
0000000000000001×10−398 9999999999999999×10369
0000000000000000000000000­000000001×10−6176 9999999999999999999999999­999999999×106111

Poznámka: kódování je symetrické, takže největší kladná a nejmenší záporná hodnota se liší pouze znaménkem.

Kromě běžných hodnot existují i bitové kombinace pro NaN, +∞ i pro -∞.

19. Alternativní formát uložení čísel – zlomky (rational)

V mnoha programovacích jazycích odvozených od LISPu se setkáme s podporou zlomků; tento formát se většinou nazývá rational či jen ratio. Se zlomky lze pracovat například v jazyce Clojure, ve Scheme i v jazyku Pixie odvozeném od Clojure. Konkrétní implementace zlomků se v různých jazycích od sebe odlišuje. Většinou se jedná buď o dvojici celých čísel (například 32bitových integerů) nebo o dvojici hodnot typu big integer, které mají neomezený rozsah. Ostatně právě tato reprezentace je použita v jazyku Clojure pro jeho datový typ Ratio. Se zlomky se v LISPovských jazycích pracuje jednoduše, protože zápis x/y znamená skutečně zápis zlomku a nikoli násobení (to se zapisuje prefixovou funkcí). Většina výpočtů provádí automatické zjednodušování zlomků:

(/ 1 2)
1/2
(/ 1 2 3)
1/6
(/ 3 2)
3/2
(/ (+ 1 2) (+ 3 4))
3/7
(+ 1/2 (* 3/4 (/ 5/6 7/8)))
17/14

Převod na zlomek si můžeme i vynutit konverzní funkcí, ovšem výsledek samozřejmě nebude přesný, protože není přesný samotný vstup do konverzní funkce:

(rationalize Math/PI)
3141592653589793/1000000000000000

Další příklad: kombinace takzvaného threading makra, konstruktoru sekvence, funkce vyššího řádu reduce a zlomků:

(->> (repeat 10 3/7) (reduce *))
59049/282475249

Použití zlomků může být v mnoha oblastech výhodné, protože jimi lze nahradit typy decimal či FP s bází rovnou deseti. Zaplatíme za to ovšem delším časem výpočtu, protože zlomky nejsou přímo podporovány v hardware a navíc se musí výsledek výpočtu (dvě celočíselné hodnoty x a y) zjednodušovat.

23_lisp3

Obrázek 13: Design počítače Connection Machine 5 (s paralelním LISPem) se skutečně povedl, jedná se pravděpodobně o nejelegantnější superpočítač, který byl kdy vyroben.

20. Odkazy na Internetu

 1. Norma IEEE 754 a příbuzní: formáty plovoucí řádové tečky
  https://www.root.cz/clanky/norma-ieee-754-a-pribuzni-formaty-plovouci-radove-tecky/
 2. IEEE-754 Floating-Point Conversion
  http://babbage.cs.qc.cuny.edu/IEEE-754.old/32bit.html
 3. Small Float Formats
  https://www.khronos.org/o­pengl/wiki/Small_Float_For­mats
 4. Binary-coded decimal
  https://en.wikipedia.org/wiki/Binary-coded_decimal
 5. Chen–Ho encoding
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Chen%E2%80%93Ho_encoding
 6. Densely packed decimal
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Densely_packed_decimal
 7. A Summary of Chen-Ho Decimal Data encoding
  http://speleotrove.com/decimal/chen-ho.html
 8. Art of Assembly language programming: The 80×87 Floating Point Coprocessors
  https://courses.engr.illi­nois.edu/ece390/books/arto­fasm/CH14/CH14–3.html
 9. Art of Assembly language programming: The FPU Instruction Set
  https://courses.engr.illi­nois.edu/ece390/books/arto­fasm/CH14/CH14–4.html
 10. INTEL 80387 PROGRAMMER'S REFERENCE MANUAL
  http://www.ragestorm.net/dow­nloads/387intel.txt
 11. Floating-Point Formats
  http://www.quadibloc.com/com­p/cp0201.htm
 12. Mainframe family tree and chronology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/ex­hibits/mainframe/mainframe_FT1­.html
 13. 704 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/ex­hibits/mainframe/mainframe_PP704­.html
 14. 705 Data Processing System
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/ex­hibits/mainframe/mainframe_PP705­.html
 15. The IBM 704
  http://www.columbia.edu/a­cis/history/704.html
 16. IBM Mainframe album
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/ex­hibits/mainframe/mainframe_al­bum.html
 17. Mainframe computer
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Mainframe_computer
 18. IBM mainframe
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_mainframe
 19. IBM 700/7000 series
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM700/7000_series
 20. IBM System/360
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_System/360
 21. IBM System/370
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_System/370
 22. IBM Floating Point Architecture
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_Floating_Point_Archi­tecture
 23. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
  http://en.wikipedia.org/wiki/EBCDIC
 24. ASCII/EBCDIC Conversion Table
  http://docs.hp.com/en/32212–90008/apcs01.html
 25. EBCDIC
  http://www.hansenb.pdx.edu/DMKB/dic­t/tutorials/ebcdic.php
 26. EBCDIC tables
  http://home.mnet-online.de/wzwz.de/temp/eb­cdic/cc_en.htm
 27. The Mainframe Blog
  http://mainframe.typepad.com/blog/2006/11/my_per­sonal_mai.html
 28. IBM Tightens Stranglehold Over Mainframe Market Gets Hit with Antitrust Complaint in Europe
  http://www.ccianet.org/ar­tmanager/publish/news/IBM_Tig­htens_Stranglehold_Over_Ma­inframe_Market_Gets_Hit_wit­h_Antitrust_Complaint_in_E­urope.shtml
 29. Lectures in the History of Computing: Mainframes
  http://www.computinghisto­rymuseum.org/teaching/lec­tures/pptlectures/9-MainframeComputers.ppt
 30. 36-bit
  http://en.wikipedia.org/wiki/36-bit_word_length
 31. 36bit.org
  http://www.36bit.org/
 32. Applesoft BASIC
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Applesoft_BASIC
 33. How did the Apple II do floating point?
  https://groups.google.com/fo­rum/#!topic/comp.emulator­s.apple2/qSBiG2TAlRg
 34. IBM Floating Point Architecture
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/IBM_Floating_Point_Archi­tecture
 35. The Arithmetic Subroutines
  http://www.users.waitrose­.com/~thunor/mmcoyzx81/chap­ter17.html
 36. ZX Floating point to Decimal code in BASIC
  http://www.sinclairzxworld­.com/viewtopic.php?t=1422
 37. Floating Point Arithmetic Package
  http://www.retrocomputing­.net/parts/atari/800/docs/a­tari_os/atari_os_user_manu­al08.htm
 38. 704 Data Processing System
  https://www-03.ibm.com/ibm/history/ex­hibits/mainframe/mainframe_PP704­.html
 39. Turbo Pascal Real
  http://www.shikadi.net/mod­dingwiki/Turbo_Pascal_Real
 40. THE FLOATING POINT ARITHMETIC PACKAGE
  http://www.atarimax.com/fre­enet/freenet_material/5.8-BitComputersSupportArea/7­.TechnicalResourceCenter/sho­warticle.php?14
 41. Sinclair ZX81 BASIC Programming (by Steven Vickers)
  http://www.worldofspectrum­.org/ZX81BasicProgramming/
 42. The Most Expensive One-byte Mistake: Did Ken, Dennis, and Brian choose wrong with NUL-terminated text strings?
  http://queue.acm.org/deta­il.cfm?id=2010365
 43. UCSD Pascal
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/UCSD_Pascal
 44. D Language: Strings
  https://dlang.org/spec/arra­ys.html#strings
 45. The History Behind the Definition of a ‚String‘
  https://stackoverflow.com/qu­estions/880195/the-history-behind-the-definition-of-a-string
 46. Libc: Representation of Strings
  https://www.gnu.org/softwa­re/libc/manual/html_node/Re­presentation-of-Strings.html
 47. ATARI BASIC
  http://www.atariarchives.or­g/dere/chapt10.php
 48. BASIC (Wikipedia EN)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BASIC
 49. BASIC (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/BASIC
 50. Turbo BASIC (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Turbo_BASIC
 51. Sinclair BASIC (Wikipedia CZ)
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Sinclair_BASIC
 52. More BASIC Computer Games
  http://www.atariarchives.or­g/morebasicgames/
 53. Dartmouth College Computation Center: 1964 – The original Dartmouth BASIC manual
  http://www.bitsavers.org/pdf/dar­tmouth/BASIC_Oct64.pdf
 54. The Original BASIC
  http://www.truebasic.com/
 55. BASIC – Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code
  http://hopl.murdoch.edu.au­/showlanguage.prx?exp=176
 56. Universal Coded Character Set
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Universal_Coded_Charac­ter_Set
 57. UTF-16
  https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-16
 58. PEP 393 – Flexible String Representation
  https://www.python.org/dev/peps/pep-0393/
 59. In-memory size of a Python structure
  https://stackoverflow.com/qu­estions/1331471/in-memory-size-of-a-python-structure
 60. What is internal representation of string in Python 3.x
  https://stackoverflow.com/qu­estions/1838170/what-is-internal-representation-of-string-in-python-3-x#9079985
 61. How to profile memory usage in Python
  https://www.pluralsight.com/blog/tu­torials/how-to-profile-memory-usage-in-python
 62. What's the rationale for null terminated strings?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/4418708/whats-the-rationale-for-null-terminated-strings
 63. Unicode
  https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode
 64. The Development of the C Language
  https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/chist.html
 65. Borland Pascal Wiki: String operations
  http://borlandpascal.wiki­a.com/wiki/String_operati­ons
 66. Pascal Strings
  https://www.tutorialspoin­t.com/pascal/pascal_strin­gs.htm
 67. PChar – Null terminated strings
  https://www.freepascal.org/docs-html/ref/refsu12.html
 68. Comparison of Pascal and C
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Comparison_of_Pascal_an­d_C
 69. FORTRAN 66
  http://fortranwiki.org/for­tran/show/FORTRAN+66
 70. Fortran: strings
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Fortran/strings
 71. Strings in Atari BASIC
  http://www.cyberroach.com/a­nalog/an11/strings.htm
 72. String Arrays in Atari BASIC
  http://www.atarimagazines­.com/compute/issue11/52_1_STRIN­G_ARRAYS_IN_ATARI_BASIC.php
 73. An Atari BASIC Tutorial
  http://www.cyberroach.com/a­nalog/an25/basictutorial.htm
 74. Basic Multilingual Plane
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Plane_(Unicode)#Basic_Mul­tilingual_Plane

Byl pro vás článek přínosný?