Hlavní navigace

Lexikální a syntaktická analýza zdrojových kódů programovacího jazyka Python

2. 8. 2022
Doba čtení: 30 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V tomto článku o jazyku Python si řekneme, jak je možné s využitím standardní knihovny Pythonu provádět lexikální i syntaktickou analýzu zdrojových kódů napsaných v Pythonu, včetně konstrukce a zobrazení AST (abstraktního syntaktického stromu).

Obsah

1. Lexikální a syntaktická analýza zdrojových kódů programovacího jazyka Python

2. Od volně zapsaného zdrojového kódu k AST

3. Lexémy a tokeny (tokenizace)

4. Malá odbočka: tokenizace a programovací jazyk BASIC

5. Příklad tokenizace jednoduchého kódu napsaného v Pythonu

6. Tokenizace standardním modulem tokenize

7. Tokenizace jednoduchého výrazu

8. Tokenizace kódu s funkcí, vnořenými smyčkami a podmínkou

9. Tokenizace kódu s klíčovými slovy asyncawait

10. Rozlišení operátorů v sekvenci tokenů

11. Zobrazení AST pro část zdrojového kódu Pythonu

12. Zobrazení AST pro soubor se zdrojovým kódem

13. Obsah navazujícího článku

14. Repositář s demonstračními příklady

15. Odkazy na Internetu

1. Lexikální a syntaktická analýza zdrojových kódů programovacího jazyka Python

Na trojici článků, v nichž jsme se zabývali problematikou lexikální a syntaktické analýzy zdrojových kódů jazyka Go [1] [2] [3] dnes do jisté míry navážeme, ovšem přesuneme se z jazyka Go k pravděpodobně nejpopulárnějšímu jazyku současnosti – k Pythonu. Ukážeme si, jak lze provést takzvanou tokenizaci a následně parsing zdrojových kódů, jehož výsledkem je AST neboli abstraktní syntaktický strom (Abstract Syntax Tree). A samozřejmě se zmíníme i o tom, jakým způsobem lze abstraktním syntaktickým stromem procházet či jinak manipulovat.

K čemu je však získání AST pro zadaný zdrojový kód vhodné? Uveďme si několik příkladů:

 • Statická analýza kódu s vyhledáváním potenciálně problematických částí
 • Formátování zdrojového kódu
 • Vyhledávání strukturálních změn ve dvou verzích kódu
 • AST používají i mnohé generátor kódu (code generators)
 • Nástroje typu Hypothesis taktéž pracují s AST
 • Většina transpilerů manipuluje právě s AST (Transcrypt)
 • Optimalizace typu constant folding
 • Některé šablonovací nástroje taktéž pracují s AST
 • A samozřejmě AST slouží v samotném Pythonu pro konstrukci CFG (Control Flow Graph) a následně k produkci bajtkódu

V případě samotného Pythonu je cesta od zdrojového kódu k bajtkódu (dosti zjednodušeně řečeno) následující:

zdrojový kód → parse tree → AST → CFG → bajtkód
Poznámka: pro Python existují i podpůrné knihovny a nástroje pro manipulaci s AST, například astor, meta a codegen. Ještě se k nim vrátíme.

2. Od volně zapsaného zdrojového kódu k AST

Při zpracování zdrojových kódů se postupně provádí jednotlivé dílčí kroky, a to jak v klasických překladačích (Go), tak i v jazycích, které provádí překlad „jen“ do bajtkódu s jeho pozdější interpretací (Python). Díky rozdělení celého zpracování do několika konfigurovatelných kroků je zajištěna velká flexibilita a možnost případného relativně snadného rozšiřování o další syntaktické prvky, existuje možnost použití jediné sady nástrojů více jazyky, lze přidat podporu pro různé výstupní formáty (překlad do nativního kódu nebo do WebAssembly atd.), podporu pro speciální filtry apod. (nehledě na to, že každá činnost je založena na odlišné teorii). Celý průběh zpracování vypadá při určitém zjednodušení následovně:

 1. Na začátku zpracování se nachází takzvaný lexer, který postupně načítá jednotlivé znaky ze vstupního řetězce (resp. ze vstupního souboru) a vytváří z nich lexikální tokeny. Teoreticky se pro každý programovací jazyk používá odlišný lexer a samozřejmě je možné v případě potřeby si napsat lexer vlastní. V případě Pythonu můžeme použít standardní modul tokenizer, nebo lze alternativně použít například projekt Pygments, jenž obsahuje lexery pro mnoho dalších programovacích jazyků.
 2. Výstup z lexeru může procházet libovolným počtem filtrů sloužících pro odstranění nebo (častěji) modifikaci jednotlivých tokenů; ať již jejich typů či přímo textu, který tvoří hodnotu tokenu. Díky existenci filtrů je například možné nechat si zvýraznit vybrané bílé znaky, slova se speciálním významem v komentářích (TODO:, FIX:) apod. Některé lexery obsahují filtr přímo ve svém modulu.
 3. Sekvence tokenů tvoří základ pro syntaktickou analýzu. Nástroj, který syntaktickou analýzu provádí, se většinou nazývá parser a proto se taktéž někdy setkáme s pojmem parsing (tento termín je ovšem chybně používán i v těch případech, kdy se provádí „pouze“ lexikální analýza). Výsledkem činnosti parseru je vhodně zvolená datová struktura, typicky abstraktní syntaktický strom (AST); někdy též strom derivační. V případě Pythonu vypadá postupné zpracování vstupního zdrojového textu takto: lexer → derivační strom (parse tree) → AST.
Poznámka: díky tomu, že se prakticky veškeré zpracování zdrojových textů odehrává na úrovni tokenů, není nutné, aby byl celý zpracovávaný zdrojový kód (nebo jeho tokenizovaná podoba) uložen v operační paměti. Je tedy možné zpracovávat i velmi rozsáhlé zdrojové texty, a to bez větších nároků na operační paměť. Tento princip je použit například v již popsaném balíčku go/scanner, ovšem v případě Pythonu a jeho standardních modulů s lexerem a parserem jsme omezeni dostupnou kapacitou paměti (což v praxi nevadí, kromě extrémních případů).

3. Lexémy a tokeny (tokenizace)

První část zpracování zdrojových textů je nejzajímavější, a to jak z hlediska použití, tak i z hlediska implementace (zde ovšem záleží na tom, jaké techniky jsou použity pro implementaci lexeru). Lexer totiž musí v sekvenci znaků tvořících zdrojový text najít takzvané lexémy, tj. skupiny (sousedních) znaků odpovídajících nějakému vzorku (použít lze gramatiku, regulární výraz či ad-hoc testy). Z lexémů se posléze tvoří již zmíněné lexikální tokeny, což je – poněkud zjednodušeně řečeno – typicky dvojice obsahující typ tokenu (někdy se namísto „typ“ používá označení „jméno“) a řetězec ze vstupního zdrojového souboru (jak uvidíme dále, obsahují tokeny generované standardním Pythonovským lexerem mnohem více informací, například i celý řádek zdrojového kódu atd.). Převodu zdrojového textu na sekvenci tokenů se někdy říká tokenizace. Účelem tokenizace může být:

 • Transformace zdrojového textu do podoby, která může být dále zpracovávána dalším modulem překladače (syntaktická analýza popř. nějaké prvotní optimalizace). V takovém případě se však některé tokeny mohou zahazovat; příkladem mohou být komentáře, tokeny představující bílé znaky apod. Spojením lexeru a modulu pro syntaktickou analýzu vznikne parser (jeho typickým výsledkem je AST, mezivýsledkem pak již zmíněný derivační strom).
 • Transformace zdrojového kódu pro účely zvýraznění syntaxe v programátorských textových editorech či prohlížečích. V tomto případě se žádné tokeny nezahazují, což je mimochodem i případ knihovny Pygments, kde obecně vyžadujeme, aby výstup obsahoval všechny informace získané ze vstupu (zdrojového kódu).

4. Malá odbočka: tokenizace a programovací jazyk BASIC

Výše zmíněná tokenizace se používala například již v interpretrech programovacího jazyka BASIC na mnoha osmibitových domácích počítačích (ovšem i na některých minipočítačích, kde však BASIC nebyl primárním programovacím jazykem). Ovšem v tomto případě měly tokeny poněkud odlišnou strukturu, protože všechny příkazy a funkce byly většinou reprezentovány jednoznačným osmibitovým celým číslem, které tak současně představovalo jak typ tokenu, tak i jeho hodnotu. Důvod byl jednoduchý – v operační paměti (a ostatně i na disketě nebo magnetické pásce) mohl být uložen tokenizovaný kód a nikoli kód zapsaný uživatelem. Tento kód byl již mnohem jednodušeji zpracovatelný interpretrem, než původní zdrojový kód (odpadlo neustálé volání lexeru – lexikální analýza totiž nebyla na procesorech s frekvencemi okolo 1MHz tak rychlá operace, jako dnes). Navíc se každý programový řádek ihned po svém zápisu automaticky normalizoval (odstranily se bílé znaky, zkratky příkazů se expandovaly atd.). Ostatně množina příkazů a funkcí byla předem známá a nebyla rozšiřitelná (až na uživatelské funkce dostupné jen v některých BASICech). Tokenizovaná podoba programu mohla být i kratší.

Příkladem tokenizace tohoto typu mohou být tokeny použité v interpretru programovacího jazyka Atari BASIC, které skutečně přímo odpovídají příkazům, funkcím a operátorům tohoto jazyka. Pro zajímavost:

Příkaz Kód tokenu Příkaz Kód tokenu Příkaz Kód tokenu Příkaz Kód tokenu
REM 00 NEXT 09 CLR 18 NOTE 27
DATA 01 GOTO 10 DEG 19 POINT 28
INPUT 02 GO TO 11 DIM 20 XIO 29
COLOR 03 GOSUB 12 END 21 ON 30
LIST 04 TRAP 13 NEW 22 POKE 31
ENTER 05 BYE 14 OPEN 23 PRINT 32
LET 06 CONT 15 LOAD 24 RAD 33
IF 07 COM 16 SAVE 25 READ 34
FOR 08 CLOSE 17 STATUS 26 RESTORE 35

…atd…

Podívejme se nyní na způsob uložení programového kódu v operační paměti. Ihned po zápisu každého řádku se provádí již několikrát zmíněná tokenizace, která nahradí jednotlivé konstrukce jazyka osmibitovými kódy. Příkladem může být tokenizace tohoto programového řádku:

10 LET X=1 : PRINT X

V operační paměti tento kód není uložen (pouze v bufferu textového editoru, odtud je však ihned poté přemazán, jakmile je tokenizace dokončena). Namísto toho se do paměti uloží sekvence bajtů s následujícím významem:

číslo programového řádku (10)
Sekvence bajtů Stručný popis
A0 00
13 délka celého tokenizovaného řádku (19 bajtů)
0F offset konce prvního příkazu
06 token příkazu LET
80 index proměnné X
2D token operátoru =
0E následuje numerická konstanta
40 01 00 00 00 00 takto vypadá zakódovaná hodnota 1 (na začátku je exponent)
14 konec (prvního) příkazu
13 offset konce druhého příkazu
20 token příkazu PRINT
80 index proměnné X
16 značka EOL pro konec řádku

5. Příklad tokenizace jednoduchého kódu napsaného v Pythonu

Podívejme se nyní na příklad tokenizace velmi jednoduchého a krátkého zdrojového kódu, který je naprogramován v Pythonu:

for i in range(1, 11):
  print("Hello world!")

Pro tokenizaci v tomto případě použijeme knihovnu Pygments, která skutečně obsahuje zcela klasickou podobu lexeru. Výsledkem tokenizace je následující sekvence tokenů, tj. dvojic typ+hodnota (řetězec):

Typ tokenu Řetězec
Token.Keyword ‚for‘
Token.Text ' '
Token.Name ‚i‘
Token.Text ' '
Token.Operator.Word ‚in‘
Token.Text ' '
Token.Name.Builtin ‚range‘
Token.Punctuation ‚(‘
Token.Literal.Number.Integer ‚1‘
Token.Punctuation ‚,‘
Token.Text ' '
Token.Literal.Number.Integer ‚11‘
Token.Punctuation ‚)‘
Token.Punctuation ‚:‘
Token.Text ‚\n‘
Token.Text ' '
Token.Keyword ‚print‘
Token.Punctuation ‚(‘
Token.Literal.String.Double ‚"‘
Token.Literal.String.Double ‚Hello world!‘
Token.Literal.String.Double ‚"‘
Token.Punctuation ‚)‘
Token.Text ‚\n‘
Poznámka: lexer se v žádném případě nesnaží o nalezení syntaktických (a už vůbec ne sémantických) chyb v programu! Pouze se snaží rozeznat známé vzorky. To například znamená, že tokenizace proběhne bez problémů i pro tento zdrojový kód, který je sémanticky naprosto chybný:
range(1, "FDA") for while with i
except for for i else
  print("Hello world!")

Výsledek tokenizace v tomto případě vypadá následovně:

Typ tokenu Řetězec
Token.Name.Builtin ‚range‘
Token.Punctuation ‚(‘
Token.Literal.Number.Integer ‚1‘
Token.Punctuation ‚,‘
Token.Text ' '
Token.Literal.String.Double ‚"‘
Token.Literal.String.Double ‚FDA‘
Token.Literal.String.Double ‚"‘
Token.Punctuation ‚)‘
Token.Text ' '
Token.Keyword ‚for‘
Token.Text ' '
Token.Keyword ‚while‘
Token.Text ' '
Token.Keyword ‚with‘
Token.Text ' '
Token.Name ‚i‘
Token.Text ‚\n‘
Token.Keyword ‚except‘
Token.Text ' '
Token.Keyword ‚for‘
Token.Text ' '
Token.Keyword ‚for‘
Token.Text ' '
Token.Name ‚i‘
Token.Text ' '
Token.Keyword ‚else‘
Token.Text ‚\n‘
Token.Text ' '
Token.Keyword ‚print‘
Token.Punctuation ‚(‘
Token.Literal.String.Double ‚"‘
Token.Literal.String.Double ‚Hello world!‘
Token.Literal.String.Double ‚"‘
Token.Punctuation ‚)‘
Token.Text ‚\n‘

6. Tokenizace standardním modulem tokenize

V navazujících kapitolách se budeme zabývat standardním Pythonovským modulem nazvaným příznačně tokenize. Tento modul je určen pro prvotní zpracování vstupních zdrojových kódů s tím, že výsledkem je sekvence tokenů. Tokeny (tedy jejich typ a příslušný numerický kód) jsou deklarovány v modulu nazvaném token. Vzhledem k tomu, že jsou postupně přidávány další typy tokenů (ASYNC apod.), může být zajímavé si nechat vypsat všechny tokeny pro konkrétní (právě nainstalovanou) verzi Pythonu. Pro tento účel může sloužit následující skript:

import token
 
for name, value in vars(token).items():
  if not name.startswith('_'):
    if isinstance(value, int):
      print("{:20s} {}".format(name, value))

Výsledkem činnosti tohoto skriptu budou symbolická jména i numerické hodnoty všech rozeznávaných tokenů.

Konkrétně pro dnes již poněkud obstarožní Python 3.8:

ENDMARKER      0
NAME         1
NUMBER        2
STRING        3
NEWLINE       4
INDENT        5
DEDENT        6
LPAR         7
RPAR         8
LSQB         9
RSQB         10
COLON        11
COMMA        12
SEMI         13
PLUS         14
MINUS        15
STAR         16
SLASH        17
VBAR         18
AMPER        19
LESS         20
GREATER       21
EQUAL        22
DOT         23
PERCENT       24
LBRACE        25
RBRACE        26
EQEQUAL       27
NOTEQUAL       28
LESSEQUAL      29
GREATEREQUAL     30
TILDE        31
CIRCUMFLEX      32
LEFTSHIFT      33
RIGHTSHIFT      34
DOUBLESTAR      35
PLUSEQUAL      36
MINEQUAL       37
STAREQUAL      38
SLASHEQUAL      39
PERCENTEQUAL     40
AMPEREQUAL      41
VBAREQUAL      42
CIRCUMFLEXEQUAL   43
LEFTSHIFTEQUAL    44
RIGHTSHIFTEQUAL   45
DOUBLESTAREQUAL   46
DOUBLESLASH     47
DOUBLESLASHEQUAL   48
AT          49
ATEQUAL       50
RARROW        51
ELLIPSIS       52
COLONEQUAL      53
OP          54
AWAIT        55
ASYNC        56
TYPE_IGNORE     57
TYPE_COMMENT     58
ERRORTOKEN      59
COMMENT       60
NL          61
ENCODING       62
N_TOKENS       63
NT_OFFSET      256
Poznámka: nutno podotknout, že sada tokenů ani numerické hodnoty tokenů nejsou mezi jednotlivými verzemi Pythonu kompatibilní. Můžeme se o tom snadno přesvědčit porovnáním tokenů z Python 2.7 (poslední verze Pythonu 2) a již zmíněného Pythonu 3. Výsledek je zobrazen ve formě „dvousloupcového diffu“ (Python 2.7 je na levé straně):
AMPER       19         AMPER        19
AMPEREQUAL    42        | AMPEREQUAL      41
AT        50        | ASYNC        56
BACKQUOTE     25        | AT          49
CIRCUMFLEX    33        | ATEQUAL       50
CIRCUMFLEXEQUAL  44        | AWAIT        55
                  >   CIRCUMFLEX      32
                  >   CIRCUMFLEXEQUAL   43
COLON       11         COLON        11
                  >   COLONEQUAL      53
COMMA       12         COMMA        12
                  >   COMMENT       60
DEDENT      6         DEDENT        6
DOT        23         DOT         23
DOUBLESLASH    48        | DOUBLESLASH     47
DOUBLESLASHEQUAL 49        | DOUBLESLASHEQUAL   48
DOUBLESTAR    36        | DOUBLESTAR      35
DOUBLESTAREQUAL  47        | DOUBLESTAREQUAL   46
                  >   ELLIPSIS       52
                  >   ENCODING       62
ENDMARKER     0         ENDMARKER      0
EQEQUAL      28        | EQEQUAL       27
EQUAL       22         EQUAL        22
ERRORTOKEN    52        | ERRORTOKEN      59
GREATER      21         GREATER       21
GREATEREQUAL   31        | GREATEREQUAL     30
INDENT      5         INDENT        5
LBRACE      26        | LBRACE        25
LEFTSHIFT     34        | LEFTSHIFT      33
LEFTSHIFTEQUAL  45        | LEFTSHIFTEQUAL    44
LESS       20         LESS         20
LESSEQUAL     30        | LESSEQUAL      29
LPAR       7         LPAR         7
LSQB       9         LSQB         9
MINEQUAL     38        | MINEQUAL       37
MINUS       15         MINUS        15
NAME       1         NAME         1
NEWLINE      4         NEWLINE       4
NOTEQUAL     29        | NL          61
                  >   NOTEQUAL       28
NT_OFFSET     256        NT_OFFSET      256
N_TOKENS     53        | N_TOKENS       63
NUMBER      2         NUMBER        2
OP        51        | OP          54
PERCENT      24         PERCENT       24
PERCENTEQUAL   41        | PERCENTEQUAL     40
PLUS       14         PLUS         14
PLUSEQUAL     37        | PLUSEQUAL      36
RBRACE      27        | RARROW        51
RIGHTSHIFT    35        | RBRACE        26
RIGHTSHIFTEQUAL  46        | RIGHTSHIFT      34
                  >   RIGHTSHIFTEQUAL   45
RPAR       8         RPAR         8
RSQB       10         RSQB         10
SEMI       13         SEMI         13
SLASH       17         SLASH        17
SLASHEQUAL    40        | SLASHEQUAL      39
STAR       16         STAR         16
STAREQUAL     39        | STAREQUAL      38
STRING      3         STRING        3
TILDE       32        | TILDE        31
                  >   TYPE_COMMENT     58
                  >   TYPE_IGNORE     57
VBAR       18         VBAR         18
VBAREQUAL     43        | VBAREQUAL      42

7. Tokenizace jednoduchého výrazu

Vyzkoušejme si nyní, jakým způsobem lze získat sekvenci tokenů pro nějaký jednoduchý výraz zapsaný v syntaxi Pythonu:

1+2*3

Tento výraz uložíme do souboru nazvaného expression.py. Následně využijeme výše zmíněný modul tokenize, a to jeho přímým zavoláním z příkazové řádky:

$ python3 -m tokenize expression.py

Výsledek by měl vypadat takto:

0,0-0,0:      ENCODING    'utf-8'
1,0-1,1:      NUMBER     '1'
1,1-1,2:      OP       '+'
1,2-1,3:      NUMBER     '2'
1,3-1,4:      OP       '*'
1,4-1,5:      NUMBER     '3'
1,5-1,6:      NEWLINE    '\n'
2,0-2,0:      ENDMARKER   ''

Tokenizer ovšem ve skutečnosti neprovádí žádnou kontrolu syntaxe, takže dokáže získat sekvenci tokenů i pro následující kód, který je v Pythonu syntakticky nesprávný:

1*+2*3@4

S výsledkem:

$ python3 -m tokenize err_expression.py 
0,0-0,0:      ENCODING    'utf-8'
1,0-1,1:      NUMBER     '1'
1,1-1,2:      OP       '*'
1,2-1,3:      OP       '+'
1,3-1,4:      NUMBER     '2'
1,4-1,5:      OP       '*'
1,5-1,6:      NUMBER     '3'
1,6-1,7:      OP       '@'
1,7-1,8:      NUMBER     '4'
1,8-1,9:      NEWLINE    '\n'
2,0-2,0:      ENDMARKER   ''
Poznámka: což mimochodem otevírá různé možnosti rozšíření syntaxe Pythonu o další programové konstrukce.

Tokenizaci lze ovšem vyvolat přímo z Pythonu, a to přímým zavoláním funkce tokenize z modulu se stejným jménem. Výsledkem je sekvence tokenů, kterou lze procházet:

import tokenize
 
with open("expression.py", "rb") as fin:
  token_generator = tokenize.tokenize(fin.readline)
  for token in token_generator:
    print(token)

S výsledkem:

$ python3 tokenize_expression_1.py
 
TokenInfo(type=62 (ENCODING), string='utf-8', start=(0, 0), end=(0, 0), line='')
TokenInfo(type=2 (NUMBER), string='1', start=(1, 0), end=(1, 1), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=54 (OP), string='+', start=(1, 1), end=(1, 2), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=2 (NUMBER), string='2', start=(1, 2), end=(1, 3), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=54 (OP), string='*', start=(1, 3), end=(1, 4), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=2 (NUMBER), string='3', start=(1, 4), end=(1, 5), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='\n', start=(1, 5), end=(1, 6), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=0 (ENDMARKER), string='', start=(2, 0), end=(2, 0), line='')

Alternativní způsob zápisu s využitím funkce tokenize.open:

import tokenize
 
with tokenize.open("expression.py") as fin:
  token_generator = tokenize.generate_tokens(fin.readline)
  for token in token_generator:
    print(token)

Výsledek bude prakticky totožný s předchozím příkladem, až na chybějící token s informací o kódování:

TokenInfo(type=2 (NUMBER), string='1', start=(1, 0), end=(1, 1), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=54 (OP), string='+', start=(1, 1), end=(1, 2), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=2 (NUMBER), string='2', start=(1, 2), end=(1, 3), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=54 (OP), string='*', start=(1, 3), end=(1, 4), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=2 (NUMBER), string='3', start=(1, 4), end=(1, 5), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='\n', start=(1, 5), end=(1, 6), line='1+2*3\n')
TokenInfo(type=0 (ENDMARKER), string='', start=(2, 0), end=(2, 0), line='')
Poznámka: povšimněte si, kolik informací vlastně získáme, a to díky tomu, že se nejedná pouze o klasické minimalisticky pojaté tokeny, ale o tokeny s přidanými metainformacemi – dostaneme celý programový řádek, textovou obdobu tokenu tak, jak je zapsán v programovém kódu, přesné umístění tokenu na programovém řádku atd. Dokonce je tokenizován i konec řádku. To například umožňuje překladači Pythonu (a Python obsahuje překladač) zobrazovat přesná chybová hlášení.

8. Tokenizace kódu s funkcí, vnořenými smyčkami a podmínkou

Nyní se podívejme na poněkud složitější programový kód, konkrétně na funkci určenou pro výpočet prvočísel až do nastaveného limitu. Povšimněte si, že tato funkce obsahuje vnořené programové smyčky, podmínku, generátorovou notaci seznamu atd., takže její tokenizovaná podoba bude zajímavější, než tomu bylo u jednoduchého výrazu:

# originální kód lze nalézt na adrese:
# http://www.rosettacode.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes#Using_array_lookup
def primes2(limit):
  """Výpočet seznamu prvočísel až do zadaného limitu."""
  is_prime = [False] * 2 + [True] * (limit - 1)
  for n in range(int(limit**0.5 + 1.5)): # stop at ``sqrt(limit)``
    if is_prime[n]:
      for i in range(n*n, limit+1, n):
        is_prime[i] = False
  return [i for i, prime in enumerate(is_prime) if prime]
 
 
print(primes2(100))

Tokenizaci provedeme tímto skriptem:

import tokenize
 
with tokenize.open("primes.py") as fin:
  token_generator = tokenize.generate_tokens(fin.readline)
  for token in token_generator:
    print(token)

Zkrácený výsledek bude vypadat následovně:

TokenInfo(type=60 (COMMENT), string='# originální kód lze nalézt na adrese:', start=(1, 0), end=(1, 38), line='# originální kód lze nalézt na adrese:\n')
TokenInfo(type=61 (NL), string='\n', start=(1, 38), end=(1, 39), line='# originální kód lze nalézt na adrese:\n')
TokenInfo(type=60 (COMMENT), string='# http://www.rosettacode.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes#Using_array_lookup', start=(2, 0), end=(2, 74), line='# http://www.rosettacode.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes#Using_array_lookup\n')
TokenInfo(type=61 (NL), string='\n', start=(2, 74), end=(2, 75), line='# http://www.rosettacode.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes#Using_array_lookup\n')
...
...
...

Zajímavá je tokenizace této programové smyčky:

  for n in range(int(limit**0.5 + 1.5)): # stop at ``sqrt(limit)``

Do podoby (pro větší přehlednost jsou sloupce zarovnány):

TokenInfo(type=5 (INDENT), string='      ', start=(8, 0), end=(8, 12), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME),  string='for',     start=(8, 12), end=(8, 15), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME),  string='i',      start=(8, 16), end=(8, 17), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME),  string='in',      start=(8, 18), end=(8, 20), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME),  string='range',    start=(8, 21), end=(8, 26), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=54 (OP),   string='(',      start=(8, 26), end=(8, 27), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME),  string='n',      start=(8, 27), end=(8, 28), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=54 (OP),   string='*',      start=(8, 28), end=(8, 29), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME),  string='n',      start=(8, 29), end=(8, 30), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=54 (OP),   string=',',      start=(8, 30), end=(8, 31), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME),  string='limit',    start=(8, 32), end=(8, 37), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=54 (OP),   string='+',      start=(8, 37), end=(8, 38), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=2 (NUMBER), string='1',      start=(8, 38), end=(8, 39), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=54 (OP),   string=',',      start=(8, 39), end=(8, 40), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME),  string='n',      start=(8, 41), end=(8, 42), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=54 (OP),   string=')',      start=(8, 42), end=(8, 43), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=54 (OP),   string=':',      start=(8, 43), end=(8, 44), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')
TokenInfo(type=4 (NEWLINE), string='\n',      start=(8, 44), end=(8, 45), line='      for i in range(n*n, limit+1, n):\n')

Zajímavé je, že v této chvíli vlastně ještě nemáme k dispozici informaci o tom, že například for je klíčové slovo zatímco limit je jméno proměnné. Toto rozlišení je provedeno až na úrovni AST. Totéž platí pro závorky, které jsou uloženy v tokenu OP a nikoli LBRACE a RBRACE.

Poznámka: celou tokenizovanou podobu lze najít na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/primes.toks.

9. Tokenizace kódu s klíčovými slovy asyncawait

Ve výpisu tokenů nalezneme kromě jiného i tyto tokeny:

AWAIT        55
ASYNC        56

Vyzkoušejme si tedy, jestli jsou tyto tokeny skutečně použity, a to při tokenizaci tohoto zdrojového kódu:

import trio
 
 
async def producer(send_channel):
  for i in range(1, 10):
    message = f"message {i}"
    print(f"Producer: {message}")
    await send_channel.send(message)
 
 
async def consumer(receive_channel):
  async for value in receive_channel:
    print(f"Consumer: received{value!r}")
    await trio.sleep(1)
 
 
async def main():
  async with trio.open_nursery() as nursery:
    send_channel, receive_channel = trio.open_memory_channel(0)
    nursery.start_soon(producer, send_channel)
    nursery.start_soon(consumer, receive_channel)
 
 
trio.run(main)

Pro tokenizaci použijeme tento jednoduchý skript:

import tokenize
 
with tokenize.open("async.py") as fin:
  token_generator = tokenize.generate_tokens(fin.readline)
  for token in token_generator:
    print(token)

Výsledek je poměrně dlouhý, takže je zobrazen pouze výběr tokenů z celé sekvence:

$ python3 tokenize_async.py | grep -E 'string=.async|string=.await' 
 
TokenInfo(type=1 (NAME), string='async', start=(4, 0), end=(4, 5), line='async def producer(send_channel):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME), string='await', start=(8, 8), end=(8, 13), line='    await send_channel.send(message)\n')
TokenInfo(type=1 (NAME), string='async', start=(11, 0), end=(11, 5), line='async def consumer(receive_channel):\n')
TokenInfo(type=1 (NAME), string='async', start=(12, 4), end=(12, 9), line='  async for value in receive_channel:\n')
TokenInfo(type=1 (NAME), string='await', start=(14, 8), end=(14, 13), line='    await trio.sleep(1)\n')
TokenInfo(type=1 (NAME), string='async', start=(17, 0), end=(17, 5), line='async def main():\n')
TokenInfo(type=1 (NAME), string='async', start=(18, 4), end=(18, 9), line='  async with trio.open_nursery() as nursery:\n')

Vidíme, že klíčová slova prozatím nejsou při tokenizaci rozeznávána a jsou vrácena ve formě tokenu typu NAME, tedy obecné jméno či identifikátor. Rozeznání je opět provedeno až na úrovni AST.

Poznámka: celou tokenizovanou podobu lze najít na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/async.toks.

10. Rozlišení operátorů v sekvenci tokenů

Ještě jednou se vraťme k tokenizaci jednoduchého výrazu:

(1+2)*3

V případě, že si necháme vypsat pouze sekvenci tokenů skriptem:

import tokenize
 
with tokenize.open("expression2.py") as fin:
  token_generator = tokenize.generate_tokens(fin.readline)
  for token in token_generator:
    print(token)

Získáme výsledek, v němž mají všechny „operátorové“ tokeny, a to včetně závorek, typ 54 (OP):

TokenInfo(type=54 (OP),    string='(', start=(1, 0), end=(1, 1), line='(1+2)*3\n')
TokenInfo(type=2 (NUMBER),  string='1', start=(1, 1), end=(1, 2), line='(1+2)*3\n')
TokenInfo(type=54 (OP),    string='+', start=(1, 2), end=(1, 3), line='(1+2)*3\n')
TokenInfo(type=2 (NUMBER),  string='2', start=(1, 3), end=(1, 4), line='(1+2)*3\n')
TokenInfo(type=54 (OP),    string=')', start=(1, 4), end=(1, 5), line='(1+2)*3\n')
TokenInfo(type=54 (OP),    string='*', start=(1, 5), end=(1, 6), line='(1+2)*3\n')
TokenInfo(type=2 (NUMBER),  string='3', start=(1, 6), end=(1, 7), line='(1+2)*3\n')
TokenInfo(type=4 (NEWLINE),  string='\n', start=(1, 7), end=(1, 8), line='(1+2)*3\n')
TokenInfo(type=0 (ENDMARKER), string='',  start=(2, 0), end=(2, 0), line='')

Pro rozlišení konkrétních operátorů a závorek je nutné přečíst atribut exact_type, což vede k následující úpravě skriptu:

import tokenize
 
with tokenize.open("expression2.py") as fin:
  token_generator = tokenize.generate_tokens(fin.readline)
  for token in token_generator:
    print("{:2} {:2} {}".format(token.type, token.exact_type, token))

Tento skript vypíše obecný typ tokenu, „přesný“ typ tokenu a vlastní n-tici s obsahem tokenu. Povšimněte si rozdílů v hodnotách v prvním a druhém sloupci, ovšem pouze u obecného typu OP:

54  7 TokenInfo(type=54 (OP),    string='(', start=(1, 0), end=(1, 1), line='(1+2)*3\n')
 2  2 TokenInfo(type=2 (NUMBER),  string='1', start=(1, 1), end=(1, 2), line='(1+2)*3\n')
54 14 TokenInfo(type=54 (OP),    string='+', start=(1, 2), end=(1, 3), line='(1+2)*3\n')
 2  2 TokenInfo(type=2 (NUMBER),  string='2', start=(1, 3), end=(1, 4), line='(1+2)*3\n')
54  8 TokenInfo(type=54 (OP),    string=')', start=(1, 4), end=(1, 5), line='(1+2)*3\n')
54 16 TokenInfo(type=54 (OP),    string='*', start=(1, 5), end=(1, 6), line='(1+2)*3\n')
 2  2 TokenInfo(type=2 (NUMBER),  string='3', start=(1, 6), end=(1, 7), line='(1+2)*3\n')
 4  4 TokenInfo(type=4 (NEWLINE),  string='\n', start=(1, 7), end=(1, 8), line='(1+2)*3\n')
 0  0 TokenInfo(type=0 (ENDMARKER), string='',  start=(2, 0), end=(2, 0), line='')

11. Zobrazení AST pro část zdrojového kódu Pythonu

Víme již, že dalším krokem ve zpracování zdrojového kódu je převod sekvence tokenů na abstraktní syntaktický strom (AST). Interně se jedná o relativně komplikovaný proces, protože gramatika Pythonu je již poměrně složitá. Nicméně z pohledu programátora postačuje znalost modulu ast, který dokáže převést část zdrojového kódu reprezentovaného řetězcem nebo dokonce i celý soubor se zdrojovým kódem na AST. AST lze následně zobrazit funkcí ast.dump. Podívejme se na převod jednoduchého výrazu do AST:

import ast
 
tree = ast.parse("1+2*3")
 
print(ast.dump(tree))

Získaný výsledek je ovšem poměrně nečitelný:

Module(body=[Expr(value=BinOp(left=Num(n=1), op=Add(), right=BinOp(left=Num(n=2), op=Mult(), right=Num(n=3))))])

Do Pythonu 3.10 byla přidána možnost zobrazení stromu v čitelnější podobě – poduzly jsou v tomto případě jednoduše odsazeny o počet mezer specifikovaných v nepovinném parametru indent:

import ast
 
tree = ast.parse("1+2*3")
 
print(ast.dump(tree, indent=4))

Výsledek je již mnohem čitelnější:

Module(
  body=[
    Expr(
      value=BinOp(
        left=Constant(value=1),
        op=Add(),
        right=BinOp(
          left=Constant(value=2),
          op=Mult(),
          right=Constant(value=3))))],
  type_ignores=[])

12. Zobrazení AST pro soubor se zdrojovým kódem

Do AST lze převést i celý soubor se zdrojovým kódem, a to následujícím způsobem:

import ast
 
with open("async.py") as fin:
  code = fin.read()
  tree = ast.parse(code)
 
print(ast.dump(tree))

Výsledek je ovšem opět poměrně nečitelný, protože není zdůrazněna samotná struktura AST, ale pouze hodnoty jeho uzlů:

Module(body=[Import(names=[alias(name='trio', asname=None)]),
AsyncFunctionDef(name='producer', args=arguments(posonlyargs=[],
args=[arg(arg='send_channel', annotation=None, type_comment=None)],
vararg=None, kwonlyargs=[], kw_defaults=[], kwarg=None, defaults=[]),
body=[For(target=Name(id='i', ctx=Store()), iter=Call(func=Name(id='range',
ctx=Load()), args=[Constant(value=1, kind=None), Constant(value=10,
kind=None)], keywords=[]), body=[Assign(targets=[Name(id='message',
ctx=Store())], value=JoinedStr(values=[Constant(value='message ', kind=None),
FormattedValue(value=Name(id='i', ctx=Load()), conversion=-1,
format_spec=None)]), type_comment=None), Expr(value=Call(func=Name(id='print',
ctx=Load()), args=[JoinedStr(values=[Constant(value='Producer: ', kind=None),
FormattedValue(value=Name(id='message', ctx=Load()), conversion=-1,
format_spec=None)])], keywords=[])),
Expr(value=Await(value=Call(func=Attribute(value=Name(id='send_channel',
ctx=Load()), attr='send', ctx=Load()), args=[Name(id='message', ctx=Load())],
keywords=[])))], orelse=[], type_comment=None)], decorator_list=[],
returns=None, type_comment=None), AsyncFunctionDef(name='consumer',
args=arguments(posonlyargs=[], args=[arg(arg='receive_channel',
annotation=None, type_comment=None)], vararg=None, kwonlyargs=[],
kw_defaults=[], kwarg=None, defaults=[]),
body=[AsyncFor(target=Name(id='value', ctx=Store()),
iter=Name(id='receive_channel', ctx=Load()),
body=[Expr(value=Call(func=Name(id='print', ctx=Load()),
args=[JoinedStr(values=[Constant(value='Consumer: received', kind=None),
FormattedValue(value=Name(id='value', ctx=Load()), conversion=114,
format_spec=None)])], keywords=[])),
Expr(value=Await(value=Call(func=Attribute(value=Name(id='trio', ctx=Load()),
attr='sleep', ctx=Load()), args=[Constant(value=1, kind=None)],
keywords=[])))], orelse=[], type_comment=None)], decorator_list=[],
returns=None, type_comment=None), AsyncFunctionDef(name='main',
args=arguments(posonlyargs=[], args=[], vararg=None, kwonlyargs=[],
kw_defaults=[], kwarg=None, defaults=[]),
body=[AsyncWith(items=[withitem(context_expr=Call(func=Attribute(value=Name(id='trio',
ctx=Load()), attr='open_nursery', ctx=Load()), args=[], keywords=[]),
optional_vars=Name(id='nursery', ctx=Store()))],
body=[Assign(targets=[Tuple(elts=[Name(id='send_channel', ctx=Store()),
Name(id='receive_channel', ctx=Store())], ctx=Store())],
value=Call(func=Attribute(value=Name(id='trio', ctx=Load()),
attr='open_memory_channel', ctx=Load()), args=[Constant(value=0, kind=None)],
keywords=[]), type_comment=None),
Expr(value=Call(func=Attribute(value=Name(id='nursery', ctx=Load()),
attr='start_soon', ctx=Load()), args=[Name(id='producer', ctx=Load()),
Name(id='send_channel', ctx=Load())], keywords=[])),
Expr(value=Call(func=Attribute(value=Name(id='nursery', ctx=Load()),
attr='start_soon', ctx=Load()), args=[Name(id='consumer', ctx=Load()),
Name(id='receive_channel', ctx=Load())], keywords=[]))], type_comment=None)],
decorator_list=[], returns=None, type_comment=None),
Expr(value=Call(func=Attribute(value=Name(id='trio', ctx=Load()), attr='run',
ctx=Load()), args=[Name(id='main', ctx=Load())], keywords=[]))],
type_ignores=[])

Úprava pro Python 3.10 vypadá následovně:

import ast
 
with open("async.py") as fin:
  code = fin.read()
  tree = ast.parse(code)
 
print(ast.dump(tree, indent=4))

S mnohem čitelnějším výsledkem:

DT24

Module(
  body=[
    Import(
      names=[
        alias(name='trio')]),
    AsyncFunctionDef(
      name='producer',
      args=arguments(
        posonlyargs=[],
        args=[
          arg(arg='send_channel')],
        kwonlyargs=[],
        kw_defaults=[],
        defaults=[]),
      body=[
        For(
          target=Name(id='i', ctx=Store()),
          iter=Call(
            func=Name(id='range', ctx=Load()),
            args=[
              Constant(value=1),
              Constant(value=10)],
            keywords=[]),
          body=[
            Assign(
              targets=[
                Name(id='message', ctx=Store())],
              value=JoinedStr(
                values=[
                  Constant(value='message '),
                  FormattedValue(
                    value=Name(id='i', ctx=Load()),
                    conversion=-1)])),
            Expr(
              value=Call(
                func=Name(id='print', ctx=Load()),
                args=[
                  JoinedStr(
                    values=[
                      Constant(value='Producer: '),
                      FormattedValue(
                        value=Name(id='message', ctx=Load()),
                        conversion=-1)])],
                keywords=[])),
            Expr(
              value=Await(
                value=Call(
                  func=Attribute(
                    value=Name(id='send_channel', ctx=Load()),
                    attr='send',
                    ctx=Load()),
                  args=[
                    Name(id='message', ctx=Load())],
                  keywords=[])))],
          orelse=[])],
      decorator_list=[]),
    AsyncFunctionDef(
      name='consumer',
      args=arguments(
        posonlyargs=[],
        args=[
          arg(arg='receive_channel')],
        kwonlyargs=[],
        kw_defaults=[],
        defaults=[]),
      body=[
        AsyncFor(
          target=Name(id='value', ctx=Store()),
          iter=Name(id='receive_channel', ctx=Load()),
          body=[
            Expr(
              value=Call(
                func=Name(id='print', ctx=Load()),
                args=[
                  JoinedStr(
                    values=[
                      Constant(value='Consumer: received'),
                      FormattedValue(
                        value=Name(id='value', ctx=Load()),
                        conversion=114)])],
                keywords=[])),
            Expr(
              value=Await(
                value=Call(
                  func=Attribute(
                    value=Name(id='trio', ctx=Load()),
                    attr='sleep',
                    ctx=Load()),
                  args=[
                    Constant(value=1)],
                  keywords=[])))],
          orelse=[])],
      decorator_list=[]),
    AsyncFunctionDef(
      name='main',
      args=arguments(
        posonlyargs=[],
        args=[],
        kwonlyargs=[],
        kw_defaults=[],
        defaults=[]),
      body=[
        AsyncWith(
          items=[
            withitem(
              context_expr=Call(
                func=Attribute(
                  value=Name(id='trio', ctx=Load()),
                  attr='open_nursery',
                  ctx=Load()),
                args=[],
                keywords=[]),
              optional_vars=Name(id='nursery', ctx=Store()))],
          body=[
            Assign(
              targets=[
                Tuple(
                  elts=[
                    Name(id='send_channel', ctx=Store()),
                    Name(id='receive_channel', ctx=Store())],
                  ctx=Store())],
              value=Call(
                func=Attribute(
                  value=Name(id='trio', ctx=Load()),
                  attr='open_memory_channel',
                  ctx=Load()),
                args=[
                  Constant(value=0)],
                keywords=[])),
            Expr(
              value=Call(
                func=Attribute(
                  value=Name(id='nursery', ctx=Load()),
                  attr='start_soon',
                  ctx=Load()),
                args=[
                  Name(id='producer', ctx=Load()),
                  Name(id='send_channel', ctx=Load())],
                keywords=[])),
            Expr(
              value=Call(
                func=Attribute(
                  value=Name(id='nursery', ctx=Load()),
                  attr='start_soon',
                  ctx=Load()),
                args=[
                  Name(id='consumer', ctx=Load()),
                  Name(id='receive_channel', ctx=Load())],
                keywords=[]))])],
      decorator_list=[]),
    Expr(
      value=Call(
        func=Attribute(
          value=Name(id='trio', ctx=Load()),
          attr='run',
          ctx=Load()),
        args=[
          Name(id='main', ctx=Load())],
        keywords=[]))],
  type_ignores=[])

13. Obsah navazujícího článku

Dnes jsme se věnovali pouze naprostému základu manipulace s abstraktními syntaktickými stromy. Příště si ukážeme některé zajímavější a v některých případech i praktičtější operace. Zejména se budeme věnovat tomu, jak lze zajistit průchod všemi uzly AST, a to takovým způsobem, aby bylo například možné zpracovat jednotlivé výrazy, filtrovat uzly podle různých kritérií atd. (některé ze skriptů již můžete najít v repositáři. Ovšem vzhledem k tomu, že AST mohou být (a jsou) velmi rozsáhlé, je vhodné mít nástroj pro jejich vizualizaci nejenom na terminálu, ale i v grafické podobě. I tímto nástrojem, resp. přesněji řečeno nástroji, se budeme zabývat příště.

14. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech prozatím popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Python 3 byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem stále velmi malý, dnes má velikost zhruba několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Demonstrační příklad Stručný popis příkladu Cesta
1 expression.py zdrojový kód, který se bude tokenizovat a parsovat, obsahující jednoduchý výraz https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/expression.py
2 err_expression.py zdrojový kód, který se bude tokenizovat a parsovat, obsahující chybný výraz https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/err_expression.py
3 async.py zdrojový kód, který se bude tokenizovat a parsovat, obsahující async a await https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/async.py
4 primes.py zdrojový kód, který se bude tokenizovat a parsovat, obsahující výpočet celočísel https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/primes.py
       
5 print_tokens.py výpis všech typů a hodnot tokenů pro aktuální verzi Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/print_tokens.py
6 tokenize_expression1.py tokenizace výrazu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/toke­nize_expression1.py
7 tokenize_expression2.py tokenizace výrazu, alternativní způsob otevření zdrojového souboru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/toke­nize_expression2.py
8 tokenize_expression3.py tokenizace výrazu s více operátory https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/toke­nize_expression3.py
9 tokenize_expression4.py tokenizace výrazu s více operátory, výpis přesného typu tokenu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/toke­nize_expression4.py
10 tokenize_async.py tokenizace zdrojového kódu async.py https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/tokenize_async.py
11 tokenize_primes.py tokenizace zdrojového kódu primes.py https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/toke­nize_primes.py
12 tokenize_primes2.py tokenizace zdrojového kódu primes.py, výpis přesného typu tokenu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/toke­nize_primes2.py
       
13 parse_expression.py parsing zdrojového kódu s výrazem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/parse_ex­pression.py
14 parse_expression3_10.py parsing zdrojového kódu s výrazem, vylepšený výpis v Pythonu 3.10 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/parse_ex­pression3_10.py
15 parse_async.py parsing zdrojového kodu async.py https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/parse_async.py
16 parse_async3_10.py parsing zdrojového kodu async.py, vylepšený výpis v Pythonu 3.10 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/parse_a­sync3_10.py
17 parse_primes.py parsing zdrojového kodu primes.py https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/parse_primes.py
18 parse_primes3_10.py parsing zdrojového kodu primes.py, vylepšený výpis v Pythonu 3.10 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/parse_pri­mes3_10.py
       
19 traverse_expression1.py průchod AST, nejjednodušší varianta https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/traver­se_expression1.py
20 traverse_expression2.py průchod AST, vzor Visitor https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/traver­se_expression2.py
21 traverse_expression3.py průchod AST, vzor Visitor, odsazení kódu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/ast/traver­se_expression3.py

15. Odkazy na Internetu

 1. Abstract syntax tree
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Abstract_syntax_tree
 2. Lexical analysis
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lexical_analysis
 3. Parser
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Parsing#Parser
 4. Parse tree
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Parse_tree
 5. Derivační strom
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Deriva%C4%8Dn%C3%AD_strom
 6. Python doc: ast — Abstract Syntax Trees
  https://docs.python.org/3/li­brary/ast.html
 7. Python doc: tokenize — Tokenizer for Python source
  https://docs.python.org/3/li­brary/tokenize.html
 8. 5 Amazing Python AST Module Examples
  https://www.pythonpool.com/python-ast/
 9. Intro to Python ast Module
  https://medium.com/@wshanshan/intro-to-python-ast-module-bbd22cd505f7
 10. Golang AST Package
  https://golangdocs.com/golang-ast-package
 11. AP8, IN8 Regulární jazyky
  http://statnice.dqd.cz/home:inf:ap8
 12. AP9, IN9 Konečné automaty
  http://statnice.dqd.cz/home:inf:ap9
 13. AP10, IN10 Bezkontextové jazyky
  http://statnice.dqd.cz/home:inf:ap10
 14. AP11, IN11 Zásobníkové automaty, Syntaktická analýza
  http://statnice.dqd.cz/home:inf:ap11
 15. Introduction to YACC
  https://www.geeksforgeeks­.org/introduction-to-yacc/
 16. Introduction of Lexical Analysis
  https://www.geeksforgeeks­.org/introduction-of-lexical-analysis/?ref=lbp
 17. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 18. Pygments – Python syntax highlighter
  http://pygments.org/
 19. Pygments (dokumentace)
  http://pygments.org/docs/
 20. Write your own filter
  http://pygments.org/docs/fil­terdevelopment/
 21. Write your own lexer
  http://pygments.org/docs/le­xerdevelopment/
 22. Write your own formatter
  http://pygments.org/docs/for­matterdevelopment/
 23. Jazyky podporované knihovnou Pygments
  http://pygments.org/languages/
 24. Pygments FAQ
  http://pygments.org/faq/
 25. Compiler Construction/Lexical analysis
  https://en.wikibooks.org/wi­ki/Compiler_Construction/Le­xical_analysis
 26. Compiler Design – Lexical Analysis
  https://www.tutorialspoin­t.com/compiler_design/com­piler_design_lexical_analy­sis.htm
 27. Lexical Analysis – An Intro
  https://www.scribd.com/do­cument/383765692/Lexical-Analysis
 28. Python AST Visualizer
  https://github.com/pombredanne/python-ast-visualizer
 29. What is an Abstract Syntax Tree
  https://blog.bitsrc.io/what-is-an-abstract-syntax-tree-7502b71bde27
 30. Why is AST so important
  https://medium.com/@obernar­dovieira/why-is-ast-so-important-b1e7d6c29260
 31. Emily Morehouse-Valcarcel – The AST and Me – PyCon 2018
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=XhWvz4dK4ng
 32. Python AST Parsing and Custom Linting
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=OjPT15y2EpE
 33. Chase Stevens – Exploring the Python AST Ecosystem
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=Yq3wTWkoaYY
 34. Full Grammar specification
  https://docs.python.org/3/re­ference/grammar.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.