Hlavní navigace

MRTG - grafické prehľady (2)

21. 9. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V dnešnej časti miniseriálu o MRTG si priblížime skript indexmaker a jednotlivé voľby konfiguračných súborov mrtg.

I. Indexmaker

Mrtg samé o sebe graficky spracováva údaje v časových radoch do obrázkov vo formáte .gif alebo .png. Aby ich bolo možné pohodlne prehliadať v prehliadači, je potrebné vytvoriť k nim .html súbory. Na to slúži skript indexmaker.

V jednom priebehu je možné špecifikovať aj viacero konfiguračných súborov súčasne napríklad

 indexmaker router1.cfg router2.cfg router3.cfg

Ako je zvykom, zasa je k dispozícii viacero volieb, ktorými môžeme výsledok ovplyvniť. Implicitný výstup je znovu na STDOUT, čo môžeme zmeniť voľbou

 --output filename

Vzhľad jednotlivých dokumentov, ktoré budú uložené na základe konfiguračného parametru WorkDir: nám ovplyvnia nasledovné voľby

 --title text: Nastaví hlavičku pre indexový súbor
 --bodyopt text: umožní nastavovať parametre pre body.
  Voľba sa používa hlavne pre nastavenie farieb
  jednotlivých elementov, napr bgcolor="#000000" text="#FFFFFF" link="CCAAF0"
 --columns number: nám špecifikuje, v koľkých stĺpcoch
  budú grafy umiestnené, štandardne 2
 --enumerate: očísluje jednotlivé grafy
 --width number: nastaví šírku grafov v pixeloch
 --height number: nastaví výšku grafov v pixeloch
 --show day|week|month|year|none: určí, ktorý druh
  grafu má byť na indexovej stránke
 --sort title|name|descr: určuje či majú byť grafy
  usporiadané podľa nejakého kľúča

II. Parametre v konfiguračnom súbore MRTG

Po vytvorení konfiguračných súborov skriptom cfgmaker máme možnosť tieto súbory upraviť si podľa vlastných požiadaviek a tým si jednotlivé grafy prispôsobiť k vlastným potrebám. Konfiguračný súbor môže vyzerať nasledovne:

WorkDir: /var/www/mrtg
Title[^]: Analýza toku pre blabla
Pagetop[^]: <H1> Štatistika pre blabla

Options[_]:growright

Title[line]: Linka von
PageTop[line]: Linka von
Target[line]:2:mojakomunita@router.sk
MaxBytes[line]:1250000

Avšak, existuje veľa možností, ktoré môžeme v konfiguračnom súbore nastaviť. Nasledujúce možnosti nám určujú, ako sa má mrtg pri svojom behu správať, a kam má ukladať generované dokumenty.

WorkDir: <adresár>

určuje pracovný adresár, do ktorého sa majú ukladať html dokumenty, generované grafy a logové súbory. Tieto súbory je možné usporiadať aj do samostatných adresárov a to za pomoci direktív. HtmlDir, ImageDir a LogDir. Použitie týchto direktív značne sprehľadní spleť vygenerovaných súborov.

Forks: <počet>

ak máme zložitý konfiguračný súbor, ktorý určuje mrtg dotazovať sa na viacero routerov s dlhou odozvou, je možné mrtg určiť, aby uskutočnilo fork a dotazovalo tým pádom viacero routerov naraz.

Refresh: <sekundy>

parameter určuje, v akom časovom intervale je mrtg volané. Parameter slúži pre generovanie html dokumentov, aby bolo možné do hlavičky zapísať informáciu, v akých intervaloch sa má stránka reloadovať.

IconDir: <adresár>

parameter určuje, v ktorom adesári sa nachádzajú súbory s ikonami programu mrtg. Ak chcete mať generované dokumenty kompletné, nezabudnite si nastaviť tento parameter.

Language: <jazyk>

parameter určuje v akom jazyku má byť výsledok generovania. Mrtg podporuje slovenský aj český jazyk, zvolíme si teda czech / slovak.

RunAsDaemon: Yes
Interval:5

tieto dva parametre nám umožnia spúšťať mrtg v daemon móde, takže použitie cronu nie je tým pádom potrebné. Pri spúšťaní mrtg si môžeme určit efektívneho užívateľa a skupinu nasledovne:

mrtg --user=mrtg --group=mrtg mrtg.cfg

Jednotlivé ciele mrtg definujeme nasledovne:

target[názov]: <cieľ>

cieľ môžeme určiť rôznymi spôsobmi

<rozhranie>:komunita@router

(napr 2:public@mojrouter.cz. Ak pred číslom rozhrania uvedieme znak -, znamená to, že pri zbieraní údajov budú vymenené hodnoty toku dát dnu, a von. Pre kumulovanie hodnôt je možné uviesť aj viacero rozhraní oddelených znamienkom +)

<OID>:komunita@router

(napr 1.3.1.1.2.1.2­.2.1.1.14.1&1­.3.1.1.2.1.2.2­.1.1.14.1:public@moj­router
Týmto spôsobom môžeme priamo zadávať SNMP OIDs, napríklad pre tvorbu grafov vyťaženia procesora, jeho teploty, spracovanie hodnôť squidu a podobne.)

UX DAy - tip 2

<užívateľský skript>

Táto možnosť nám poskytuje voľnú ruku pre poskytnutie ľubovoľných hodnôt prostredníctvom užívateľského skriptu, takže v podstate závisí na nás, aké hodnoty budeme graficky spracovávať.

V ďalšej časti tohto miniseriálu o mrtg si ukážeme, ako jednotlivými voľbami môžeme ovplyvniť tvorbu grafov.

Byl pro vás článek přínosný?