Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – překlad programových smyček do bajtkódů JVM, Lua VM a Python VM

3. 6. 2014
Doba čtení: 35 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji Javy se již potřetí budeme zabývat porovnáváním vlastností bajtkódů JVM, Python VM i Lua VM. Zaměříme se především na způsob překladu programových smyček typu „while“ a „do-while“ (popř. „repeat-until“) do bajtkódu.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – překlad programových smyček do bajtkódů JVM, Lua VM a Python VM

2. Jednoduchá programová smyčka typu while

3. Ukázky překladu jednoduché programové smyčky while do bajtkódu

4. Programová smyčka typu while se složitějším tělem

5. Ukázky překladu složitější programové smyčky while do bajtkódu

6. Dvě vnořené smyčky typu while – výpis řady prvočísel

7. Ukázky překladu vnořených smyček while do bajtkódu

8. Jednoduchá programová smyčka typu do-while/repeat-until

9. Ukázky překladu jednoduché programové smyčky do-while/repeat-until do bajtkódu

10. Dvě vnořené smyčky typu do-while – výpis řady prvočísel

11. Ukázky překladu vnořených smyček do-while do bajtkódu

12. Obsah následující části seriálu

13. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

14. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – překlad programových smyček do bajtkódů JVM, Lua VM a Python VM

V předchozích dvou částech seriálu o programovacím jazyku Java i o JVM jsme si stručně popsali některé základní vlastnosti bajtkódu JVM, Lua VM a Python VM. Prozatím známe základní informace o způsobu překladu aritmetických a logických výrazů – zde jsme si vysvětlili základní rozdíly mezi virtuálními stroji založenými na zásobníku (což je JVM a Python VM) a virtuálními stroji založenými na sadě registrů (mezi tyto virtuální stroje patří Lua VM a taktéž Parrot, tj. VM použitý mj. i v Perlu 6). Minule jsme si taktéž, ovšem bez bližších podrobností, ukázali, jakým způsobem se překládají jazykové konstrukce typu if-then popř. úplné rozvětvení typu if-then-else. Dnes se budeme zabývat způsobem překladu programových smyček do bajtkódů jednotlivých virtuálních strojů. Podobně jako tomu bylo u konstrukcí if-thenif-then-else, i u programových smyček jsou použity instrukce podmíněných a nepodmíněných skoků, popř. instrukce pro přeskočení dalšího instrukčního slova (což může sloužit jako náhrada podmíněného skoku).

Jako příklad typického virtuálního stroje nám dobře poslouží JVM. Tento virtuální stroj obsahuje jedinou instrukci nepodmíněného skoku, jejíž jméno je goto (nikoli jmp, což je možná obvyklejší). Podobně jako podmíněné skoky popsané v následujícím odstavci, má i instrukce goto několik podstatných omezení – skok lze totiž provést pouze v rámci těla jedné metody, není tedy možné skočit na libovolné místo v bajtkódu, což ostatně platí i pro všechny další VM. Toto omezení bylo zavedeno ze dvou důvodů – zajišťuje se tím větší bezpečnost a taktéž se tím zjednodušuje práce JIT překladače, který při optimalizacích generovaného nativního binárního kódu může pracovat s izolovaným stavovým prostorem (má totiž jistotu, že když danou metodu celou přeloží, není nutné vyhledávat, z jakých dalších metod jsou do právě přeložené metody prováděny skoky – jednoduše to není možné). Instrukce goto existuje ve dvou variantách – „krátké“ a „dlouhé“. Tyto varianty se od sebe odlišují pouze počtem bajtů, které se v bajtkódu použijí pro uložení adresy cíle skoku. Buď je možné použít 16bitovou adresu (vyhovuje prakticky všem rozumně dlouhým metodám) nebo adresu 32bitovou (to se obecně příliš často nepoužívá, protože existují další omezení na maximální počet 65536 instrukcí v jedné metodě).

Nyní se již konečně dostáváme k zajímavějšímu tématu – k podmíněným skokům. V instrukčním kódu virtuálního stroje jazyka Java je k dispozici poměrně velké množství typů různých podmíněných skoků. V tomto odstavci si popíšeme skoky, které se provedou resp. neprovedou na základě testu hodnoty jediného operandu, který je uložen na vrcholu zásobníku operandů (TOS). Ve všech případech se přitom musí jednat o operand typu int, který je po provedení testu ze zásobníku operandů odstraněn (samozřejmě nezávisle na tom, jak test ve skutečnosti dopadl). Instrukce podmíněného skoku nejdříve na základě operačního kódu instrukce zjistí, zda je operand nulový, nenulový, větší než nula, menší než nula, větší nebo roven nule popř. naopak menší nebo roven nule. Pokud je daná podmínka splněna, je proveden skok na šestnáctibitovou lokální adresu uloženou za operačním kódem instrukce; v opačném případě se pokračuje v provádění instrukce uložené ihned za podmíněným skokem. Všech šest variant podmíněných skoků pracujících s jediným operandem typu int je vypsáno v následující tabulce:

# Instrukce Opkód Operandy Podmínka Operace
1 ifeq 0×99 highbyte, lowbyte TOS=0 skok na lokální adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
2 ifne 0×9A highbyte, lowbyte TOS≠0 skok na lokální adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
3 iflt 0×9B highbyte, lowbyte TOS<0 skok na lokální adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
4 ifge 0×9C highbyte, lowbyte TOS≥0 skok na lokální adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
5 ifgt 0×9D highbyte, lowbyte TOS>0 skok na lokální adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
6 ifle 0×9E highbyte, lowbyte TOS≤0 skok na lokální adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky

Z teoretického hlediska by podmíněné skoky popsané v předchozím odstavci měly ve všech případech postačovat. V praxi – například při implementaci počítaných programových smyček – je však vhodné umět efektivně provést podmíněný skok na základě porovnání dvou operandů, nikoli na základě porovnání jednoho operandu vůči nule. Samozřejmě je možné nejdříve oba operandy od sebe odečíst a poté provést skok na základě výsledku tohoto rozdílu (což se podobá systému používanému u mnohých typů mikroprocesorů), to však vyžaduje zbytečně dlouhou sekvenci instrukcí. Z tohoto důvodu se v instrukčním souboru JVM nachází i instrukce, které porovnají dvojici operandů typu int uloženou na nejvrchnějších dvou pozicích zásobníku operandů a skok vykonají na základě toho, zda je první operand větší, menší či roven operandu druhému (oba operandy jsou navíc ze zásobníku odstraněny):

# Instrukce Opkód Operandy Podmínka Operace
1 if_icmpeq 0×9F highbyte, lowbyte value1=value2 skok na adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
2 if_icmpne 0×A0 highbyte, lowbyte value1≠value2 skok na adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
3 if_icmplt 0×A1 highbyte, lowbyte value1<value2 skok na adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
4 if_icmpge 0×A2 highbyte, lowbyte value1≥value2 skok na adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
5 if_icmpgt 0×A3 highbyte, lowbyte value1>value2 skok na adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky
6 if_icmple 0×A4 highbyte, lowbyte value1≤value2 skok na adresu highbyte*256+lowbyte při splnění podmínky

Ostatní dva popisované virtuální stroje mají kupodivu mnohem jednodušší instrukční sadu, což ostatně uvidíme i na demonstračních příkladech společně s příslušným popisem.

2. Jednoduchá programová smyčka typu while

Základním a ve skutečnosti i univerzálním typem smyčky je ve strukturovaném programování smyčka typu while. U tohoto typu smyčky se podmínka pro ukončení smyčky kontroluje vždy na začátku každé iterace, což mj. znamená, že se tělo smyčky nemusí provést ani jednou, a to v případě, kdy podmínka není splněna již před provedením první iterace, tj. před vstupem do smyčky. Z tohoto důvodu se konstrukce while používá například v situacích, kdy se mají zpracovávat vstupní data (čtená ze souboru, z databázové tabulky atd.), u nichž není zřejmé, kolik údajů se bude načítat a zda se vůbec nějaký údaj na vstupu bude nacházet. Zajímavé je, že ostatní typy smyček lze většinou přepsat právě na programovou smyčku typu while, i když – jak uvidíme na příkladu Pythonu – se nemusí vždy jednat o elegantní řešení. Pojďme si tedy na velmi jednoduchých příkladech ukázat způsob překladu této programové smyčky do bajtkódu JVM, Lua VM i Python VM. Nejprve si ukážeme překlad smyčky, v níž se pouze snižuje hodnota počitadla kontrolovaného v podmínce pro další iteraci.

Demonstrační příklad Test7.java

/**
 * Trida s jedinou statickou metodou
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu programove smycky typu while.
 */
public class Test7 {
 
  public static int loop(int x) {
    // sestupne citani smerem k nule
    while (x > 0) {
      x--;
    }
    // bude se vracet hodnota 0
    return x;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(loop(10));
  }
}

Demonstrační příklad Test7.lua

--
-- Modul s jedinou funkci pro otestovani
-- zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu programove smycky typu while.
--
 
function loop(x)
  while x > 0 do
    x = x - 1
  end
  return x
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  print(loop(10))
end
 
main()

Demonstrační příklad Test7.py

#
# Modul s jedinou funkci pro otestovani
# zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
# prekladu programove smycky typu while.
#
 
def loop(x):
  while x > 0:
    x = x - 1
  return x
 
 
#
# Vse je nutne otestovat.
#
def main():
  print(loop(10))
 
#
# Vypsani bajkkodu testovane funkce
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nloop:")
  dis(loop)
 
main()
 
disassemble()

3. Ukázky překladu jednoduché programové smyčky while do bajtkódu

V této kapitole budou ukázány okomentované bajtkódy získané překladem demonstračních příkladů Test7.java, Test7.luaTest7.py.

Bajtkód demonstračního příkladu Test7.java

V bajtkódu JVM nalezneme jak nepodmíněný skok goto umístěný na konci smyčky, tak i podmíněný skok ifle umístěný na začátku smyčky. Překlad tedy velmi přesně reflektuje původní zdrojový text, což je vhodné zvláště při ladění a krokování:

public static int loop(int);
 Code:
  0:  iload_0       ; načíst (jediný) parametr metody a uložit ho na zásobník
  1:  ifle  10     ; porovnání s nulou a podmíněný skok na instrukci na indexu 10
  4:  iinc  0, -1    ; snížení hodnoty počitadla (resp. přičtení hodnoty -1, což je to samé)
  7:  goto  0      ; nepodmíněný skok na začátek smyčky
  10: iload_0       ; opět načíst (jediný) parametr metody a uložit ho na zásobník
  11: ireturn       ; a vrátit jeho novou hodnotu, což by měla být vždy nula

Bajtkód demonstračního příkladu Test7.lua

Funkčně shodný příklad je v případě Lua VM přeložen zcela odlišným způsobem. Namísto podmíněného skoku, což je v Lua VM neexistující instrukce, se zde využívá dvojice instrukcí LTJMP. JMP je (relativní) nepodmíněný skok, přičemž hodnota uložená v instrukčním slovu se přičítá k aktuální hodnotě čítače instrukcí (PC – Program Counter). Instrukce LT přeskočí následující instrukci tehdy, pokud je splněna podmínka operand 1 < operand 2 (zde je operand 2 konstantou):

function Test7.lua:7,12 (6 instructions at 0x9f54c88)
1 param, 2 slots, 0 upvalues, 1 local, 2 constants, 0 functions
    1    [8]   LT       0 -1 0 ; 0 -  ; porovnání x s nulou a podmíněné přeskočení další instrukce
    2    [8]   JMP       0 2   ; to 5 ; nepodmíněný skok na instrukci s indexem 5 (konec smyčky)
    3    [9]   SUB       0 0 -2 ; - 1  ; snížení hodnoty parametru x (index 0) o jedničku
    4    [9]   JMP       0 -4  ; to 1 ; nepodmíněný skok na instrukci s indexem 1 (skok na začátek smyčky)
    5    [11]  RETURN     0 2       ; návrat s použitím jediného parametru jako návratové hodnoty
    6    [12]  RETURN     0 1       ; automaticky generováno (zde zcela zbytečně)

Bajtkód demonstračního příkladu Test7.py

Bajtkód vytvořený pro virtuální stroj Pythonu je kupodivu nejdelší (což prakticky znamená i pomalejší vyhodnocení v porovnání s Luou). Můžeme zde vidět jak nepodmíněný skok JUMP_ABSOLUTE, tak i podmíněný skok JUMP_IF_FALSE, pro nějž se podmínka vyhodnocuje instrukcí COMPARE_OP. Povšimněte si taktéž nutnosti použití instrukce POP_TOP sloužící pro „uklizení“ obsahu zásobníku operandů:

loop:
 8      0 SETUP_LOOP       28 (to 31)  ; příprava na provedení smyčky
       3 LOAD_FAST        0 (x)    ; načíst (jediný) parametr metody a uložit ho na zásobník
       6 LOAD_CONST        1 (0)    ; načíst konstantu 0 použitou pro porovnání
       9 COMPARE_OP        4 (>)    ; provést porovnání, výsledek je použit pro podmíněný skok
       12 JUMP_IF_FALSE      14 (to 29)  ; podmíněný skok při NEsplnění podmínky
       15 POP_TOP               ; uklizení zásobníku

 9     16 LOAD_FAST        0 (x)    ; načíst (jediný) parametr metody a uložit ho na zásobník
       19 LOAD_CONST        2 (1)    ; načíst konstantu 1 použitou pro snížení počitadla
       22 BINARY_SUBTRACT           ; snížení hodnoty počitadla o 1
       23 STORE_FAST        0 (x)    ; a uložit novou hodnotu
       26 JUMP_ABSOLUTE      3      ; skok na začátek smyčky
       29 POP_TOP               ; (opět) uklizení zásobníku)
       30 POP_BLOCK

 10     31 LOAD_FAST        0 (x)    ; načíst (jediný) parametr metody a uložit ho na zásobník
       34 RETURN_VALUE             ; návrat s použitím jediného parametru jako návratové hodnoty

4. Programová smyčka typu while se složitějším tělem

Pro zajímavost se ještě podívejme na poněkud složitější demonstrační příklady, v nichž je opět použita programová smyčka typu while. Tyto příklady slouží k výpočtu exponenciální funkce 2x, popř. y2x. Vzhledem k tomu, že hodnoty xy nejsou dopředu známé, nemůže překladač provádět prakticky žádné optimalizace smyčky (to mohl teoreticky udělat v předchozím příkladu, což se však, jak již víme, ve skutečnosti nestalo).

Demonstrační příklad Test8.java

/**
 * Trida s jedinou statickou metodou
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu programove smycky typu while se slozitejsim
 * vypoctem uvnitr tela smycky.
 */
public class Test8 {
 
  public static int loop(int x, int y) {
    while (x > 0) {
      x--;
      y *= 2;
    }
    return y;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(loop(10, 1));
  }
}

Demonstrační příklad Test8.lua

--
-- Modul s jedinou funkci pro otestovani
-- zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu programove smycky typu while.
--
 
function loop(x, y)
  while x > 0 do
    x = x - 1
    y = y * 2
  end
  return y
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  print(loop(10, 1))
end
 
main()

Demonstrační příklad Test8.py

#
# Modul s jedinou funkci pro otestovani
# zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
# prekladu programove smycky typu while.
#
 
def loop(x, y):
  while x > 0:
    x = x - 1
    y = y * 2
  return y
 
 
#
# Vse je nutne otestovat.
#
def main():
  print(loop(10, 1))
 
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nloop:")
  dis(loop)
 
main()
 
disassemble()

5. Ukázky překladu složitější programové smyčky while do bajtkódu

V této kapitole budou ukázány okomentované bajtkódy získané překladem demonstračních příkladů Test8.java, Test8.luaTest8.py.

Bajtkód demonstračního příkladu Test8.java

Způsob překladu do bajtkódu JVM není nijak překvapivý, protože samotná programová smyčka je prakticky shodná s příkladem předchozím:

public static int loop(int, int);
 Code:
  0:  iload_0       ; načíst první parametr (x) metody a uložit ho na zásobník
  1:  ifle  14     ; porovnání s nulou a podmíněný skok na instrukci na indexu 10
  4:  iinc  0, -1    ; snížení hodnoty počitadla (resp. přičtení hodnoty -1, což je to samé)
  7:  iload_1       ; načíst druhý parametr (y) metody a uložit ho na zásobník
  8:  iconst_2      ; uložit na zásobník i konstantu 2
  9:  imul        ; provést aritmetickou operaci násobení s dvojicí operandů na zásobníku
  10: istore_1      ; uložit výsledek zpět do parametru y
  11: goto  0      ; nepodmíněný skok na začátek smyčky
  14: iload_1       ; načíst druhý parametr (y) metody a uložit ho na zásobník
  15: ireturn       ; a vrátit jeho novou hodnotu, což by měla být vždy nula

Bajtkód demonstračního příkladu Test8.lua

Bajtkód Lua VM je podle očekávání nejkratší, neboť se zde s výhodou využívají vlastnosti registrového virtuálního stroje:

function Test8.lua:7,13 (7 instructions at 0x970fc88)
2 params, 2 slots, 0 upvalues, 2 locals, 3 constants, 0 functions
    1    [8]   LT       0 -1 0 ; 0 -  ; porovnání x s nulou a podmíněné přeskočení další instrukce
    2    [8]   JMP       0 3   ; to 6 ; nepodmíněný skok na instrukci s indexem 6 (konec smyčky)
    3    [9]   SUB       0 0 -2 ; - 1  ; snížení hodnoty parametru x (index 0) o jedničku
    4    [10]  MUL       1 1 -3 ; - 2  ; druhý parametr (y) je vynásoben konstantou 2
    5    [10]  JMP       0 -5  ; to 1 ; nepodmíněný skok na instrukci s indexem 1 (skok na začátek smyčky)
    6    [12]  RETURN     1 2       ; návrat s použitím druhého parametru (y) jako návratové hodnoty
    7    [13]  RETURN     0 1       ; automaticky generováno (zde zcela zbytečně)

Bajtkód demonstračního příkladu Test8.py

V případě bajtkódu Python VM je vygenerovaná sekvence instrukcí opět nejdelší:

loop:
 8      0 SETUP_LOOP       38 (to 41)  ; příprava na provedení smyčky
       3 LOAD_FAST        0 (x)    ; načíst první parametr (x) metody a uložit ho na zásobník
       6 LOAD_CONST        1 (0)    ; načíst konstantu 0 použitou pro porovnání
       9 COMPARE_OP        4 (>)    ; provést porovnání, výsledek je použit pro podmíněný skok
       12 JUMP_IF_FALSE      24 (to 39)  ; podmíněný skok při NEsplnění podmínky
       15 POP_TOP               ; uklizení zásobníku

 9     16 LOAD_FAST        0 (x)    ; načíst první parametr (x) metody a uložit ho na zásobník
       19 LOAD_CONST        2 (1)    ; načíst konstantu 1 použitou pro snížení počitadla
       22 BINARY_SUBTRACT           ; snížení hodnoty počitadla o 1
       23 STORE_FAST        0 (x)    ; a uložit novou hodnotu

 10     26 LOAD_FAST        1 (y)    ; načíst druhý parametr (y) metody a uložit ho na zásobník
       29 LOAD_CONST        3 (2)    ; načíst konstantu 2 použitou pro násobení
       32 BINARY_MULTIPLY           ; provést aritmetickou operaci násobení
       33 STORE_FAST        1 (y)    ; uložit výsledek zpět do y
       36 JUMP_ABSOLUTE      3      ; skok na začátek smyčky
       39 POP_TOP               ; (opět) uklizení zásobníku)
       40 POP_BLOCK

 11     41 LOAD_FAST        1 (y)    ; načíst druhý parametr (y) metody a uložit ho na zásobník
       44 RETURN_VALUE             ; návrat s použitím parametru y jako návratové hodnoty

6. Dvě vnořené smyčky typu while – výpis řady prvočísel

Nastává čas ukázat si způsob překladu algoritmu, v němž se používají dvě vnořené programové smyčky typu while. Zde je již situace zajímavější, protože delší zdrojový kód dává překladači alespoň teoretickou možnost provedení různých optimalizací. Jako příklad jsem vybral výpočet řady prvočísel od 2 do zadané maximální hodnoty, přičemž se pro výpočet používá ta nejjednodušší a současně i nejpomalejší :-) metoda založená na postupném zjišťování, zda je zadaná hodnota n dělitelná nějakým celým číslem v rozsahu 2..n-1 (teoreticky je možné smyčku ukončit dříve, ovšem nechtěl jsem zbytečně do demonstračního algoritmu přidávat volání funkcí).

Demonstrační příklad Test9.java

/**
 * Trida s jedinou statickou metodou
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu vnorene programove smycky typu while pri
 * vypisu rady prvocisel.
 */
public class Test9 {
 
  public static void primeNumbers(int min, int max) {
    int i = min;
    while (i <= max) {       // projit vsechny hodnoty od min do max
      int j = 2;
      while (j < i) {      // (lze optimalizovat a zkratit smycku!)
        if (i % j == 0) {   // je mozne celociselne delit?
          break;       // - pak ovsem nejde o prvocislo
        }
        j++;          // vyzkouset dalsiho kandidata na celociselne deleni
      }
      if (j == i) {       // pokud jsme dosli az k cislu i
        System.out.println(i); // nedoslo nikdy k celociselnemu deleni
      }             // a tudiz jsme nasli prvocislo
      i++;            // dalsi hodnota v posloupnosti
    }
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    primeNumbers(2, 1000);
  }
}

Demonstrační příklad Test9.lua

--
-- Modul s jedinou funkci pro otestovani
-- zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu programove smycky typu while pri
-- vypisu rady prvocisel.
--
 
function primeNumbers(min, max)
  local i = min
  while i <= max do     -- projit vsechny hodnoty od min do max
    local j = 2
    while j < i do     -- (lze optimalizovat a zkratit smycku!)
      if i % j == 0 then -- je mozne celociselne delit?
        break     -- - pak ovsem nejde o prvocislo
      end
      j = j + 1     -- vyzkouset dalsiho kandidata na celociselne deleni
    end
    if j == i then     -- pokud jsme dosli az k cislu i
      print(i)      -- nedoslo nikdy k celociselnemu deleni
    end          -- a tudiz jsme nasli prvocislo
    i = i + 1       -- dalsi hodnota v posloupnosti
  end
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  primeNumbers(2, 1000)
end
 
main()

Demonstrační příklad Test9.py

#
# Modul s jedinou funkci pro otestovani
# zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
# prekladu programove smycky typu while pri
# vypoctu rady prvocisel.
#
 
def primeNumbers(min, max):
  i = min
  while(i <= max):    # projit vsechny hodnoty od min do max
    j = 2
    while(j < i):   # (lze optimalizovat a zkratit smycku!)
      if i % j == 0: # je mozne celociselne delit?
        break   # - pak ovsem nejde o prvocislo
      j = j + 1   # vyzkouset dalsiho kandidata na celociselne deleni
    if (j == i):    # pokud jsme dosli az k cislu i
      print i    # nedoslo nikdy k celociselnemu deleni
    i = i + 1     # dalsi hodnota v posloupnosti
 
#
# Vse je nutne otestovat.
#
def main():
  primeNumbers(2, 1000)
 
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nprimeNumbers:")
  dis(primeNumbers)
 
main()
 
disassemble()

7. Ukázky překladu vnořených smyček while do bajtkódu

V této kapitole budou ukázány okomentované bajtkódy získané překladem demonstračních příkladů Test9.java, Test9.luaTest9.py.

Bajtkód demonstračního příkladu Test9.java

Na přeloženém bajtkódu JVM je asi nejzajímavější fakt, že se plně nevyužívá možností zásobníku operandů, takže se hodnoty neustále načítají z parametrů popř. z lokálních proměnných, i když bajtkód JVM obsahuje „zásobníkové“ instrukce typu DUP, DUP2 či SWAP:

public static void primeNumbers(int, int);
 Code:
  0:  iload_0
  1:  istore_2
  2:  iload_2       ; začátek vnější smyčky
  3:  iload_1
  4:  if_icmpgt    47 ; test na ukončení vnější
  7:  iconst_2
  8:  istore_3
  9:  iload_3       ; začátek vnitřní smyčky
  10: iload_2
  11: if_icmpge    29 ; test na vnitřní vnější
  14: iload_2
  15: iload_3
  16: irem
  17: ifne  23     ; implementace "if"
  20: goto  29
  23: iinc  3, 1
  26: goto  9      ; skok na začátek vnitřní smyčky
  29: iload_3
  30: iload_2
  31: if_icmpne    41 ; implementace "if"
  34: getstatic    #2; ; Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  37: iload_2
  38: invokevirtual  #3; ; Method java/io/PrintStream.println:(I)V
  41: iinc  2, 1
  44: goto  2      ; skok na začátek vnější smyčky
  47: return

Bajtkód demonstračního příkladu Test9.lua

V případě bajtkódu Lua VM je překlad vnořených programových smyček přímočarý – nalezneme zde celkem dva nepodmíněné skoky (na konci smyček) a čtyři dvojice podmínka+skok (začátky smyček a rozhodovací konstrukce „if“):

function Test9.lua:8,23 (19 instructions at 0x842dcb0)
2 params, 6 slots, 1 upvalue, 4 locals, 4 constants, 0 functions
    1    [9]   MOVE      2 0
    2    [10]  LE       0 2 1      ; podmínka pro vnější smyčku
    3    [10]  JMP       0 15  ; to 19 ; skok pro vnější smyčku
    4    [11]  LOADK      3 -1  ; 2
    5    [12]  LT       0 3 2      ; podmínka pro vnitřní smyčku
    6    [12]  JMP       0 5   ; to 12 ; skok pro vnitřní smyčku
    7    [13]  MOD       4 2 3
    8    [13]  EQ       1 4 -2 ; - 0
    9    [13]  JMP       0 2   ; to 12 ; implementace "if"
    10   [16]  ADD       3 3 -3 ; - 1
    11   [16]  JMP       0 -7  ; to 5 ; skok na konci vnitřní smyčky
    12   [18]  EQ       0 3 2      ; implementace "if"
    13   [18]  JMP       0 3   ; to 17
    14   [19]  GETTABUP    4 0 -4 ; _ENV "print" ; příprava na volání funkce print()
    15   [19]  MOVE      5 2
    16   [19]  CALL      4 2 1      ; vlastní volání funkce print()
    17   [21]  ADD       2 2 -3 ; - 1
    18   [21]  JMP       0 -17  ; to 2 ; skok na konci vnější smyčky
    19   [23]  RETURN     0 1       ; automaticky generováno (nic se nevrací)

Bajtkód demonstračního příkladu Test9.py

Posledním bajtkódem je bajtkód vygenerovaný pro Python VM. Tento bajtkód je již dosti těžkopádný, což souvisí i s relativní pomalostí jeho vykonávání, zejména v porovnání s Lua VM:

primeNumbers:
 9      0 LOAD_FAST        0 (min)   ; i = min
       3 STORE_FAST        2 (i)
 
 10      6 SETUP_LOOP       109 (to 118)  ; while(i <= max):
       9 LOAD_FAST        2 (i)
       12 LOAD_FAST        1 (max)
       15 COMPARE_OP        1 (<=)
       18 JUMP_IF_FALSE      95 (to 116)
       21 POP_TOP
 
 11     22 LOAD_CONST        1 (2)    ; j = 2
       25 STORE_FAST        3 (j)
 
 12     28 SETUP_LOOP       50 (to 81)  ; while(j < i):
       31 LOAD_FAST        3 (j)
       34 LOAD_FAST        2 (i)
       37 COMPARE_OP        0 (<)
       40 JUMP_IF_FALSE      36 (to 79)
       43 POP_TOP
 
 13     44 LOAD_FAST        2 (i)    ; if i % j == 0:
       47 LOAD_FAST        3 (j)
       50 BINARY_MODULO
       51 LOAD_CONST        2 (0)
       54 COMPARE_OP        2 (==)
       57 JUMP_IF_FALSE      5 (to 65)
       60 POP_TOP
 
 14     61 BREAK_LOOP
       62 JUMP_FORWARD       1 (to 66)  ; break
       65 POP_TOP
 
 15     66 LOAD_FAST        3 (j)    ; j = j + 1
       69 LOAD_CONST        3 (1)
       72 BINARY_ADD
       73 STORE_FAST        3 (j)
       76 JUMP_ABSOLUTE      31      ; konec vnitřní smyčky
       79 POP_TOP
       80 POP_BLOCK
 
 16     81 LOAD_FAST        3 (j)    ; if (j == i):
       84 LOAD_FAST        2 (i)
       87 COMPARE_OP        2 (==)
       90 JUMP_IF_FALSE      9 (to 102)
       93 POP_TOP
 
 17     94 LOAD_FAST        2 (i)    ; print i
       97 PRINT_ITEM
       98 PRINT_NEWLINE
       99 JUMP_FORWARD       1 (to 103)
      102 POP_TOP
 
 18     103 LOAD_FAST        2 (i)    ; i = i + 1
      106 LOAD_CONST        3 (1)
      109 BINARY_ADD
      110 STORE_FAST        2 (i)
      113 JUMP_ABSOLUTE      9      ; konec vnější smyčky
      116 POP_TOP
      117 POP_BLOCK
      118 LOAD_CONST        0 (None)
      121 RETURN_VALUE

8. Jednoduchá programová smyčka typu do-while/repeat-until

Kromě programové smyčky typu while se ve strukturovaném programování velmi často setkáme i se smyčkou typu do-while, popř. s ekvivalentní smyčkou repeat-until. Zatímco se ve smyčce while provádí test na ukončení smyčky před každou iterací, je v případě do-whilerepeat-until test prováděn na konci těla smyčky a tedy již po dokončení jedné iterace, což mimochodem znamená, že tělo smyčky bude vždy provedeno alespoň jedenkrát. Rozdíl mezi smyčkami do-while (céčková větev programovacích jazyků) a repeat-until (Pascal, Modula-2, Lua) spočívá pouze v tom, zda je splnění zapsané podmínky považováno za vstup do další iterace či naopak za důvod pro ukončení celé programové smyčky. Zatímco programovací jazyk Java podporuje smyčku do-while, najdeme v jazyku Lua smyčku repeat-until a v Pythonu je nutné tuto smyčku emulovat s využitím smyčky typu while doplněnou o podmínku na konci popř. doplněnou o další lokální proměnnou.

Demonstrační příklad Test10.java

/**
 * Trida s jedinou statickou metodou
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu jednoduche programove smycky typu do-while.
 */
public class Test10 {
 
  public static int loop(int x) {
    do {
      x--;
    } while (x>0);
    return x;
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(loop(10));
  }
}

Demonstrační příklad Test10.lua

--
-- Modul s jedinou funkci pro otestovani
-- zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu programove smycky typu do-while
-- (resp. repeat-until)
--
 
function loop(x)
  repeat
    x = x - 1
  until x <= 0
  return x
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  print(loop(10))
end
 
main()

Demonstrační příklad Test10.py

#
# Modul s jedinou funkci pro otestovani
# zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
# prekladu programove smycky typu do-while.
# (presneji receno jeji emulace)
#
 
def loop(x):
  while True:
    x = x - 1
    if x <= 0: break
  return x
 
#
# Vse je nutne otestovat.
#
def main():
  print(loop(10))
 
#
# Vypsani bajkkodu testovane funkce
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nloop:")
  dis(loop)
 
main()
 
disassemble()

9. Ukázky překladu jednoduché programové smyčky do-while/repeat-until do bajtkódu

V této kapitole budou ukázány okomentované bajtkódy získané překladem demonstračních příkladů Test10.java, Test10.luaTest10.py.

Bajtkód demonstračního příkladu Test10.java

Z výpisu bajtkódu JVM je patrné, že se smyčka typu do-while přeložila pouze s využitím jednoho podmíněného skoku umístěného na konci smyčky:

public static int loop(int);
 Code:
  0:  iinc  0, -1    ; snížení hodnoty počitadla (resp. přičtení hodnoty -1, což je to samé)
  3:  iload_0       ; načíst první parametr (x) metody a uložit ho na zásobník
  4:  ifgt  0      ; porovnání s nulou a podmíněný skok na začátek smyčky
  7:  iload_0       ; načíst první parametr (x) metody a uložit ho na zásobník
  8:  ireturn       ; a vrátit jeho novou hodnotu, což by měla být vždy nula

Bajtkód demonstračního příkladu Test10.lua

Bajtkód určený pro Lua VM je opět podle očekávání velmi jednoduchý a přímočarý, pouze se namísto instrukce LT používá instrukce LE (less or equal):

function Test10.lua:8,13 (5 instructions at 0x8ae2c88)
1 param, 2 slots, 0 upvalues, 1 local, 2 constants, 0 functions
    1    [10]  SUB       0 0 -1 ; - 1  ; snížení hodnoty parametru x (index 0) o jedničku
    2    [11]  LE       0 0 -2 ; - 0  ; porovnání x s nulou a podmíněné přeskočení další instrukce
    3    [11]  JMP       0 -3  ; to 1 ; nepodmíněný skok na instrukci s indexem 1 (skok na začátek smyčky)
    4    [12]  RETURN     0 2       ; návrat s použitím prvního parametru (x) jako návratové hodnoty
    5    [13]  RETURN     0 1       ; automaticky generováno (zde zcela zbytečně)

Bajtkód demonstračního příkladu Test10.py

V případě Pythonu je smyčka do-while ve skutečnosti pouze emulována, čemuž odpovídá i (relativně přímočarý) překlad do bajtkódu:

loop:
 9      0 SETUP_LOOP       40 (to 43)  ; příprava na provedení smyčky
       3 LOAD_GLOBAL       0 (True)  ; nekonečná smyčka typu while
       6 JUMP_IF_FALSE      32 (to 41)  ; podmíněný skok při NEsplnění podmínky
       9 POP_TOP               ; uklizení zásobníku

 10     10 LOAD_FAST        0 (x)    ; načíst (jediný) parametr metody a uložit ho na zásobník
       13 LOAD_CONST        1 (1)    ; načíst konstantu 1 použitou pro snížení počitadla
       16 BINARY_SUBTRACT           ; snížení hodnoty počitadla o 1
       17 STORE_FAST        0 (x)    ; a uložit novou hodnotu

 11     20 LOAD_FAST        0 (x)    ; načíst (jediný) parametr metody a uložit ho na zásobník
       23 LOAD_CONST        2 (0)    ; načíst konstantu 0 použitou pro porovnání
       26 COMPARE_OP        1 (<=)   ; provést porovnání, výsledek je použit pro podmíněný skok
       29 JUMP_IF_FALSE      5 (to 37)  ; podmíněný skok při NEsplnění podmínky
       32 POP_TOP               ; uklizení zásobníku
       33 BREAK_LOOP              ; ukončení smyčky
       34 JUMP_ABSOLUTE      3      ; skok na začátek smyčky
       37 POP_TOP               ; uklizení zásobníku
       38 JUMP_ABSOLUTE      3      ; skok na začátek smyčky
       41 POP_TOP               ; uklizení zásobníku
       42 POP_BLOCK

 12     43 LOAD_FAST        0 (x)    ; načíst (jediný) parametr metody a uložit ho na zásobník
       46 RETURN_VALUE             ; návrat s použitím jediného parametru jako návratové hodnoty

10. Dvě vnořené smyčky typu do-while – výpis řady prvočísel

Pro zajímavost se pokusíme přepsat výše uvedené demonstrační příklady pro výpočet řady prvočísel takovým způsobem, aby se místo vnořených programových smyček typu while používala buď dvojice vnořených smyček typu do-while v případě programovacího jazyka Java popř. dvojice vnořených smyček typu repeat-until programovacího jazyka Lua. Tyto příklady sice nejsou zcela ekvivalentní původním demonstračním příkladům, ovšem základní způsob výpočtu zůstává zachován. Vzhledem k tomu, že programovací jazyk Python tento typ smyček vůbec nepodporuje, nebyl program přepsán (protože to zrovna u tohoto algoritmu nedává žádný velký smysl a vygenerovaný bajtkód by byl ještě horší než u algoritmu v původní podobě).

Demonstrační příklad Test11.java

/**
 * Trida s jedinou statickou metodou
 * pro otestovani zakladnich vlastnosti bajtkodu JVM:
 * prekladu vnorene programove smycky typu do-while pri
 * vypisu rady prvocisel.
 */
public class Test11 {
 
  public static void primeNumbers(int min, int max) {
    int i = min;
    do {              // projit vsechny hodnoty od min do max
      int j = 2;
      do {
        if (i % j == 0) {   // je mozne celociselne delit?
          break;       // - pak ovsem nejde o prvocislo
        }
        j++;          // vyzkouset dalsiho kandidata na celociselne deleni
      } while (j < i);      // (lze optimalizovat a zkratit smycku!)
      if (j == i) {       // pokud jsme dosli az k cislu i
        System.out.println(i); // nedoslo nikdy k celociselnemu deleni
      }             // a tudiz jsme nasli prvocislo
      i++;            // dalsi hodnota v posloupnosti
    } while (i <= max);
  }
 
  /**
   * Vse je nutne otestovat.
   */
  public static void main(String[] args) {
    primeNumbers(2, 1000);
  }
}

Demonstrační příklad Test11.lua

--
-- Modul s jedinou funkci pro otestovani
-- zakladnich vlastnosti bajtkodu jazyka Lua
-- prekladu programove smycky typu repeat-until
-- pri vypisu rady prvocisel.
--
 
function primeNumbers(min, max)
  local i = min
  repeat           -- projit vsechny hodnoty od min do max
    local j = 2
    repeat         -- (lze optimalizovat a zkratit smycku!)
      if i % j == 0 then -- je mozne celociselne delit?
        break     -- - pak ovsem nejde o prvocislo
      end
      j = j + 1     -- vyzkouset dalsiho kandidata na celociselne deleni
    until j > i
    if j == i then     -- pokud jsme dosli az k cislu i
      print(i)      -- nedoslo nikdy k celociselnemu deleni
    end          -- a tudiz jsme nasli prvocislo
    i = i + 1       -- dalsi hodnota v posloupnosti
  until i > max
end
 
--
-- Vse je nutne otestovat.
--
function main()
  primeNumbers(2, 1000)
end
 
main()

11. Ukázky překladu vnořených smyček do-while do bajtkódu

Bajtkód demonstračního příkladu Test11.java

V případě programovacího jazyka Java došlo ke zkrácení bajtkódu na 41 bajtů oproti původním 47 bajtům při použití smyček typu while:

public static void primeNumbers(int, int);
 Code:
  0:  iload_0
  1:  istore_2
  2:  iconst_2      ; začátek vnější smyčky
  3:  istore_3
  4:  iload_2       ; začátek vnitřní smyčky
  5:  iload_3
  6:  irem
  7:  ifne  13     ; implementace "if"
  10: goto  21
  13: iinc  3, 1
  16: iload_3
  17: iload_2
  18: if_icmplt  4  ; skok na konci vnitřní smyčky
  21: iload_3
  22: iload_2
  23: if_icmpne  33 ; implementace "if"
  26: getstatic  #2; ; Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
  29: iload_2
  30: invokevirtual  #3; ; Method java/io/PrintStream.println:(I)V
  33: iinc  2, 1
  36: iload_2
  37: iload_1
  38: if_icmple  2  ; skok na konci vnější smyčky
  41: return

Bajtkód demonstračního příkladu Test11.lua

Zatímco demonstrační příklad Test9.lua byl přeložen pomocí devatenácti instrukcí, zde si překladač vystačil s pouhými sedmnácti instrukcemi, a to opět z toho důvodu, že se test provádí až na konci smyčky, ušetří se tedy minimálně dva nepodmíněné skoky:

ux tip do článku

function Test11.lua:8,23 (17 instructions at 0x9ee0cb0)
2 params, 6 slots, 1 upvalue, 4 locals, 4 constants, 0 functions
    1    [9]   MOVE      2 0
    2    [11]  LOADK      3 -1  ; 2
    3    [13]  MOD       4 2 3
    4    [13]  EQ       1 4 -2 ; - 0
    5    [13]  JMP       0 3   ; to 9 ; implementace "if"
    6    [16]  ADD       3 3 -3 ; - 1
    7    [17]  LT       0 2 3
    8    [17]  JMP       0 -6  ; to 3 ; skok pro vnitřní smyčku
    9    [18]  EQ       0 3 2
    10   [18]  JMP       0 3   ; to 14 ; implementace "if"
    11   [19]  GETTABUP    4 0 -4 ; _ENV "print"
    12   [19]  MOVE      5 2
    13   [19]  CALL      4 2 1
    14   [21]  ADD       2 2 -3 ; - 1
    15   [22]  LT       0 1 2
    16   [22]  JMP       0 -15  ; to 2 ; skok pro vnější smyčku
    17   [23]  RETURN     0 1       ; automaticky generováno (nic se nevrací)

12. Obsah následující části seriálu

V následující části tohoto seriálu se budeme věnovat již poněkud pokročilejším tématům. Bude se jednat o způsob překladu programových smyček typu for (počítaná programová smyčka) a foreach (průchod kolekcí popř. využití takzvaných iterátorů), protože některé popisované virtuální stroje obsahují specializované instrukce pro tento typ velmi často používaných programových smyček. Kromě toho si taktéž ukážeme, jakým způsobem se v generovaném bajtkódu volají funkce a/nebo metody, což je problematika, která velmi úzce souvisí se způsobem předávání parametrů volaným metodám/funkcím i se způsobem předávaní návratové hodnoty či dokonce většího množství návratových hodnot.

13. Repositář se zdrojovými kódy všech dnešních demonstračních příkladů

Všechny dnes popsané a využité demonstrační příklady (naprogramované v Javě, Lue i Pythonu) byly uloženy do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

# Zdrojový kód Umístění
1 Test7.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/9f1d8c533dd2/by­tecode/Java/Test7.java
2 Test7.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/8d82717323ec/by­tecode/Lua/Test7.lua
3 Test7.py http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/dc752058181f/by­tecode/Python/Test7.py
     
4 Test8.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/9f1d8c533dd2/by­tecode/Java/Test8.java
5 Test8.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/8d82717323ec/by­tecode/Lua/Test8.lua
6 Test8.py http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/dc752058181f/by­tecode/Python/Test8.py
     
7 Test9.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/9f1d8c533dd2/by­tecode/Java/Test9.java
8 Test9.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/8d82717323ec/by­tecode/Lua/Test9.lua
9 Test9.py http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/dc752058181f/by­tecode/Python/Test9.py
     
10 Test10.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/9f1d8c533dd2/by­tecode/Java/Test10.java
11 Test10.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/8d82717323ec/by­tecode/Lua/Test10.lua
12 Test10.py http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/dc752058181f/by­tecode/Python/Test10.py
     
13 Test11.java http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/9f1d8c533dd2/by­tecode/Java/Test11.java
14 Test11.lua http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/file/8d82717323ec/by­tecode/Lua/Test11.lua

14. Odkazy na Internetu

 1. Parrot
  http://www.parrot.org/
 2. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 3. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 4. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 5. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 6. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 7. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 8. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 9. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 10. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 11. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 12. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 13. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 14. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 15. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 16. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 17. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 18. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 19. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 20. BCPL
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCPL
 21. The BCPL Cintcode System and Cintpos User Guide by Martin Richards
  http://www.cl.cam.ac.uk/u­sers/mr/bcplman.pdf
 22. Bootstrapping the BCPL Compiler using INTCODE
  http://www.gtoal.com/langu­ages/bcpl/amiga/bcpl/bootin­g.txt
 23. p-code machine
  http://en.wikipedia.org/wiki/P-code_machine
 24. ucsd-psystem-vm 0.11 (a portable virtual machine for the UCSD p-System)
  http://ucsd-psystem-vm.sourceforge.net/
 25. Introduction to Smalltalk bytecodes
  http://marianopeck.wordpres­s.com/2011/05/21/introduc­tion-to-smalltalk-bytecodes/
 26. Audio File Formats.
  http://sox.sourceforge.net/Au­dioFormats-11.html
 27. TestSounds.com: pure digital sounds to test your audio
  http://www.testsounds.com/
 28. Test Tones (20hz – 20khz)
  http://mdf1.tripod.com/test-tones.html
 29. WAV (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/WAV
 30. WAVE PCM soundfile format
  https://ccrma.stanford.edu/cou­rses/422/projects/WaveFor­mat/
 31. Audio Interchange File Format
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aiff
 32. Musical Instrument Digital Interface,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Musical_Instrument_Digi­tal_Interface
 33. A MIDI Pedalboard Encode,
  http://www.pykett.org.uk/a_mi­di_pedalboard_encoder.htm
 34. MIDI Note Number, Frequency Table,
  http://tonalsoft.com/pub/news/pitch-bend.aspx
 35. Note names, MIDI numbers and frequencies,
  http://www.phys.unsw.edu.au­/jw/notes.html
 36. The MIDI Specification,
  http://www.gweep.net/~pre­fect/eng/reference/protocol/mi­dispec.html
 37. Essentials of the MIDI protocol,
  http://ccrma.stanford.edu/~cra­ig/articles/linuxmidi/mis­c/essenmidi.html
 38. General MIDI,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/General_MIDI
 39. Obecné MIDI (General MIDI),
  http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/mi­di/5.html
 40. Custom Chips: Paula
  http://www.amiga-hardware.com/showhardware­.cgi?HARDID=1460
 41. Big Book of Amiga Hardware
  http://www.amiga-resistance.info/bboahfaq/
 42. Amiga Hardware Database
  http://amiga.resource.cx/
 43. ExoticA
  http://www.exotica.org.uk/wi­ki/Main_Page
 44. The absolute basics of Amiga audio
  http://www.sufo.estates.co­.uk/amiga/amimus.html
 45. Wikipedia: Tracker
  http://en.wikipedia.org/wiki/Tracker
 46. Wikipedia: Trackers
  http://en.wikipedia.org/wiki/Trackers
 47. Ultimate Soundtracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Ultimate_Soundtracker
 48. Protracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ProTracker
 49. Impulse Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Impulse_Tracker
 50. Scream Tracker
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ScreamTracker
 51. MikMod for Java
  http://jmikmod.berlios.de/
 52. List of audio trackers
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_audio_trackers
 53. Wikipedia: Module File
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Module_file
 54. Wikipedia: Chiptune
  http://en.wikipedia.org/wiki/Chiptune
 55. SDL_mixer 2.0
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_mixer/
 56. SDLJava: package sdljava.ttf
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/pac­kage-summary.html#package_description
 57. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTTF
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTTF­.html
 58. SDLJava: class sdljava.ttf.SDLTrueTypeFont
  http://sdljava.sourceforge­.net/docs/api/sdljava/ttf/SDLTru­eTypeFont.html
 59. SDL_ttf Documentation
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/
 60. SDL_ttf 2.0 (není prozatím součástí SDLJava)
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/
 61. SDL_ttf doc
  http://www.libsdl.org/pro­jects/SDL_ttf/docs/SDL_ttf_fra­me.html
 62. SDL 1.2 Documentation: SDL_Surface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsurface.html
 63. SDL 1.2 Documentation: SDL_PixelFormat
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlpixelformat.html
 64. SDL 1.2 Documentation: SDL_LockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdllocksurface.html
 65. SDL 1.2 Documentation: SDL_UnlockSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlunlocksurface.html
 66. SDL 1.2 Documentation: SDL_LoadBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlloadbmp.html
 67. SDL 1.2 Documentation: SDL_SaveBMP
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlsavebmp.html
 68. SDL 1.2 Documentation: SDL_BlitSurface
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlblitsurface.html
 69. SDL 1.2 Documentation: SDL_VideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlvideoinfo.html
 70. SDL 1.2 Documentation: SDL_GetVideoInfo
  http://www.libsdl.org/release/SDL-1.2.15/docs/html/sdlgetvideoinfo.html
 71. glDrawArrays
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArrays­.xml
 72. glDrawElements
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­ts.xml
 73. glDrawArraysInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawArraysIn­stanced.xml
 74. glDrawElementsInstanced
  http://www.opengl.org/sdk/doc­s/man4/xhtml/glDrawElemen­tsInstanced.xml
 75. Root.cz: Seriál Grafická knihovna OpenGL
  http://www.root.cz/serialy/graficka-knihovna-opengl/
 76. Root.cz: Seriál Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT
  http://www.root.cz/serialy/tvorba-prenositelnych-grafickych-aplikaci-vyuzivajicich-knihovnu-glut/
 77. Best Practices for Working with Vertex Data
  https://developer.apple.com/li­brary/ios/documentation/3ddra­wing/conceptual/opengles_pro­grammingguide/Techniquesfor­WorkingwithVertexData/Techni­quesforWorkingwithVertexDa­ta.html
 78. Class BufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/i­mage/BufferStrategy.html
 79. Class Graphics
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.5.0/docs/api/java/aw­t/Graphics.html
 80. Double Buffering and Page Flipping
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/doublebuf.html
 81. BufferStrategy and BufferCapabilities
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/bufferstrategy.html
 82. Java:Tutorials:Double Buffering
  http://content.gpwiki.org/in­dex.php/Java:Tutorials:Dou­ble_Buffering
 83. Double buffer in standard Java AWT
  http://www.codeproject.com/Ar­ticles/2136/Double-buffer-in-standard-Java-AWT
 84. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 1 – Volatile Images
  http://www.javalobby.org/fo­rums/thread.jspa?threadID=16840&tstar­t=0
 85. Java 2D: Hardware Accelerating – Part 2 – Buffer Strategies
  http://www.javalobby.org/ja­va/forums/t16867.html
 86. How does paintComponent work?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/15544549/how-does-paintcomponent-work
 87. A Swing Architecture Overview
  http://www.oracle.com/technet­work/java/architecture-142923.html
 88. Class javax.swing.JComponent
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html
 89. Class java.awt.Component
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html
 90. Class java.awt.Component.BltBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.BltBufferStrategy.html
 91. Class java.awt.Component.FlipBufferStrategy
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.FlipBufferStrategy­.html
 92. Metoda java.awt.Component.isDoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/java/awt/Com­ponent.html#isDoubleBuffe­red()
 93. Metoda javax.swing.JComponent.is­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#isDouble­Buffered()
 94. Metoda javax.swing.JComponent.set­DoubleBuffered()
  http://docs.oracle.com/ja­vase/6/docs/api/javax/swin­g/JComponent.html#setDouble­Buffered(boolean)
 95. Javadoc – třída GraphicsDevice
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsDevice.html
 96. Javadoc – třída GraphicsEnvironment
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsEnvironment.html
 97. Javadoc – třída GraphicsConfiguration
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Grap­hicsConfiguration.html
 98. Javadoc – třída DisplayMode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/7/docs/api/java/awt/Dis­playMode.html
 99. Lesson: Full-Screen Exclusive Mode API
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/
 100. Full-Screen Exclusive Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/exclusivemode.html
 101. Display Mode
  http://docs.oracle.com/ja­vase/tutorial/extra/fullscre­en/displaymode.html
 102. Using the Full-Screen Exclusive Mode API in Java
  http://www.developer.com/ja­va/other/article.php/3609776/U­sing-the-Full-Screen-Exclusive-Mode-API-in-Java.htm
 103. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 104. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 105. MultiMedia eXtensions
  http://softpixel.com/~cwrig­ht/programming/simd/mmx.phpi
 106. SSE (Streaming SIMD Extentions)
  http://www.songho.ca/misc/sse/sse­.html
 107. Timothy A. Chagnon: SSE and SSE2
  http://www.cs.drexel.edu/~tc365/mpi-wht/sse.pdf
 108. Intel corporation: Extending the Worldr's Most Popular Processor Architecture
  http://download.intel.com/techno­logy/architecture/new-instructions-paper.pdf
 109. SIMD architectures:
  http://arstechnica.com/ol­d/content/2000/03/simd.ar­s/
 110. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 111. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 112. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 113. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 114. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 115. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 116. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 117. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 118. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 119. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 120. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 121. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 122. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 123. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 124. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 125. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 126. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 127. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 128. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 129. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 130. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 131. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 132. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 133. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 134. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 135. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 136. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 137. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 138. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 139. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 140. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 141. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 142. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 143. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 144. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 145. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 146. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 147. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 148. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 149. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?