Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – složené datové typy a programová smyčka typu for-each v Python VM

29. 7. 2014
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

V dnešní části seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji Javy si ukážeme, jakým způsobem se překládají programové smyčky typu „for-each“ v Pythonu. Jedná se tedy o doplnění předchozích dvou částí, v nichž jsme se zabývali stejnou problematikou, ovšem z pohledu JVM a Lua VM.

Obsah

1. Pohled pod kapotu JVM – složené datové typy a programová smyčka typu for-each v Python VM

2. Překlad programové smyčky typu „for-each“ v programovacím jazyku Python do bajtkódu Python VM

3. Demonstrační příklad Test25.py n-tice a programová smyčka typu „for-each“

4. Okomentovaný bajtkód funkce printTuple()

5. Okomentovaný bajtkód funkce sum()

6. Demonstrační příklad Test26.py seznamy a programová smyčka typu „for-each“

7. Okomentovaný bajtkód funkce printList()

8. Okomentovaný bajtkód funkce sum()

9. Demonstrační příklad Test27.py slovníky a programová smyčka typu „for-each“

10. Okomentovaný bajtkód funkce printDictionary()sum()

11. Repositář se zdrojovými kódy všech tří dnešních demonstračních příkladů

12. Odkazy na Internetu

1. Pohled pod kapotu JVM – složené datové typy a programová smyčka typu for-each v Python VM

V předchozích dvou částech [137][138] seriálu o programovacím jazyku Java i o virtuálním stroji tohoto jazyka byl vysvětlen způsob překladu programové smyčky typu „for-each“ z programovacího jazyka Java do bajtkódu JVM i z programovacího jazyka Lua do bajtkódu Lua VM. V případě Javy a JVM jsme si ukázali použití této smyčky při průchodu poli i při průchodu různými typy kolekcí (seznam, mapa). Programovací jazyk Lua namísto polí a kolekcí nabízí programátorům jediný univerzálnější datový typ tabulka, takže jsme si ukázali, jak je do bajtkódu přeložen průchod tabulkou, a to jak tabulkou, kde jsou jednotlivé prvky indexovány celými čísly (ve výchozím případě od jedničky!), popř. i libovolnými jinými klíči (typicky se jedná o řetězce).

Ve vývojářské praxi velmi užitečnou programovou smyčku typu „for-each“ samozřejmě najdeme i v programovacím jazyku Python, kde ji lze použít společně s n-ticemi, seznamy, slovníky a taktéž i ve všech případech, kdy programátor použije vlastní iterátor popř. iterátor získaný ze standardní knihovny Pythonu (mimochodem: typ iterátor byl přidán do Pythonu verze 2.2, což de facto znamená, že je již použitelný v prakticky všech systémech, i když i dnes lze v některých speciálních případech narazit na již patnáct let starou verzi 1.5.2, viz též https://www.python.org/dow­nload/releases/). V následujících kapitolách si ukážeme, jakým způsobem se do bajtkódu jazyka Python překládá programová smyčka typu „for-each“ aplikovaná na n-tice (třetí kapitola), seznamy (šestá kapitola) i slovníky (devátá kapitola).

2. Překlad programové smyčky typu „for-each“ v programovacím jazyku Python do bajtkódu Python VM

V následujících kapitolách si na trojici demonstračních příkladů ukážeme překlad programové smyčky typu „for-each“ do bajtkódu programovacího jazyka Python. V přeložených tělech funkcí či metod nalezneme i tři popř. čtyři instrukce bajtkódu, které jsou pro překládané smyčky „for-each“ typické. Následuje podrobnější popis těchto instrukcí bajtkódu:

 • JUMP_ABSOLUTE: za instrukčním kódem je uložena adresa, na níž se provede skok. Adresa je v pojetí virtuálního stroje jazyka Pythonu absolutní, ovšem pouze v rámci bajtkódu jedné metody. Není tedy možné skočit do kódu jiné metody (ani by to nedávalo žádný smysl). Tato instrukce je vkládána na konec těla přeložených smyček typu „for-each“, aby bylo možné pokračovat v další iteraci.
 • GET_ITER: tato instrukce očekává na vrcholu zásobníku operandů (TOS=Top Of Stack) nějaký objekt. Pro tento objekt se získá iterátor, který je uložen zpět na TOS. Předpokládá se samozřejmě, že pro objekt lze iterátor získat, což samozřejmě platí jak pro n-tice, tak i pro seznamy a slovníky. Tato instrukce je typicky použita těsně před tělem přeložené programové smyčky typu „for-each“.
 • FOR_ITER: tato instrukce očekává na vrcholu zásobníku operandů iterátor. Následně zavolá metodu next() a pokud tato metoda vrátí/vytvoří novou hodnotu, uloží se tato hodnota na zásobník (konkrétně na TOS, iterátor se tedy posune na druhou pozici v zásobníku). Pokud naopak metoda next() žádnou další hodnotu nevrátí, je iterátor ze zásobníku odstraněn a následně se provede skok o relativní adresu delta uloženou za instrukčním slovem.
 • UNPACK_SEQUENCE: na vrcholu zásobníku operandů je uložený objekt, který se rozdělí na n individuálních hodnot uložených postupně zpět na zásobník. Tato instrukce se používá při průchodu slovníky, aby se v každé iteraci získala dvojice samostatných hodnot klíčhodnota.

Zejména instrukce GET_ITERFOR_ITER byly do bajtkódu Pythonu přidány téměř výhradně pro implementaci programových smyček.

3. Demonstrační příklad Test25.py n-tice a programová smyčka typu „for-each“

V dnešním prvním demonstračním příkladu nazvaném Test25.py je programová smyčka typu „for-each“ aplikována na n-tice, tj. na neměnitelné (immutable) složené datové typy, v nichž lze jednoduše (samozřejmě i náhodně) přistupovat k prvkům s využitím celočíselných indexů. V příkladu je implementována funkce printTuple(), v níž se postupně vytisknou všechny prvky n-tice a taktéž funkce sum() se stejným významem, s jakým jsme se již setkali v demonstračních příkladech uvedených v předchozích dvou částech tohoto seriálu. Následuje okomentovaný výpis zdrojového kódu příkladu Test25.py:

#
# Demonstracni priklad cislo 25.
#
# n-tice a programova smycka typu for-each.
#
 
 
 
#
# Vypis vsech prvku n-tice.
#
def printTuple(tuple):
  for item in tuple:
    print item
 
 
 
#
# Vypocet sumy vsech prvku.
#
def sum(tuple):
  sum = 0
  for item in tuple:
    sum = sum + item
  return sum
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  tuple = (1, 2, 3, 4)
 
  printTuple(tuple)
  print("Sum = " + str(sum(tuple)))
  print
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nprintTuple:")
  dis(printTuple)
 
  print("\nsum:")
  dis(sum)
 
main()
 
 
disassemble()

Po spuštění tohoto příkladu se na standardní výstup vypíše následující text (předpokládejme, že se nevolá funkce disassemble():

1
2
3
4
Sum = 10

4. Okomentovaný bajtkód funkce printTuple()

Podívejme se nyní, jakým způsobem je přeložena funkce printTuple() do bajtkódu programovacího jazyka Python:

printTuple:
 13      0 SETUP_LOOP     19 // příprava bloku pro programovou smyčku (až do adresy 22)
       3 LOAD_FAST      0 // uložení prvního parametru funkce (kterým je parametr typu n-tice)
                    // na vrchol zásobníku operandů
       6 GET_ITER        // získání iterátoru pro n-tici
 
                    // začátek těla programové smyčky
    >>  7 FOR_ITER      11 // přečtení další hodnoty generované iterátorem
                    // pokud iterátor další hodnotu již nevrátí,
                    // provede se skok na instrukci s indexem 21
       10 STORE_FAST      1 // uložení hodnoty vrácené iterátorem (lokální proměnná "item")
 14     13 LOAD_FAST      1 // přečtení hodnoty lokální proměnné "item"
       16 PRINT_ITEM       // výpis této hodnoty
       17 PRINT_NEWLINE     // odřádkování
       18 JUMP_ABSOLUTE    7 // skok na začátek programové smyčky (na instrukci FOR_ITER)
 
    >>  21 POP_BLOCK       // konec těla programové smyčky, zrušení bloku
    >>  22 LOAD_CONST      0 // uložit na vrchol zásobníku operandů konstantu None
                    // = návratovou hodnotu této funkce
       25 RETURN_VALUE      // provedení návratu z funkce

Na výpisu bajtkódu je vidět snaha o co nejbližší přiblížení se k původnímu zdrojovému textu s podporou debuggingu na úrovni zdrojového textu; ve skutečnosti by však nebylo nutné použít dvojici instrukcí STORE_FAST+LOAD_FAST.

5. Okomentovaný bajtkód funkce sum()

Druhou implementovanou funkcí je funkce nazvaná sum(). Opět se podívejme na to, jakým způsobem došlo k jejímu překladu do bajtkódu:

sum:
 22      0 LOAD_CONST      0 // uložit na vrchol zásobníku operandů konstantu 0
       3 STORE_FAST      1 // tato hodnota se použije pro inicializaci lokální proměnné "sum"
 
 23      6 SETUP_LOOP     24 // příprava bloku pro programovou smyčku (až do adresy 33)
       9 LOAD_FAST      0 // načtení prvního parametru funkce (n-tice) a uložení na TOS
       12 GET_ITER        // získání iterátoru pro n-tici
 
                    // začátek těla programové smyčky
    >>  13 FOR_ITER      16 // přečti další hodnotu generovanou iterátorem
                    // pokud iterátor další hodnotu již nevrátí, skok na instrukci s indexem 32
       16 STORE_FAST      2 // přečtení hodnoty lokální proměnné "item"
 24     19 LOAD_FAST      1 // uložit na TOS hodnotu lokální proměnné "sum"
       22 LOAD_FAST      2 // uložit na TOS hodnotu lokální proměnné "item" (původní TOS se posune)
       25 BINARY_ADD       // součet sum+item
       26 STORE_FAST      1 // výsledek součtu se uloží zpět do lokální proměnné "sum"
       29 JUMP_ABSOLUTE    13 // skok na začátek programové smyčky (na instrukci FOR_ITER)
 
    >>  32 POP_BLOCK       // konec těla programové smyčky, zrušení bloku
 
 25   >>  33 LOAD_FAST      1 // uložit na vrchol zásobníku operandů hodnotu lokální proměnné "sum"
       36 RETURN_VALUE      // návrat z funkce

6. Demonstrační příklad Test26.py seznamy a programová smyčka typu „for-each“

V dnešním druhém demonstračním příkladu nazvaném Test26.py je programová smyčka typu „for-each“ aplikována na seznamy, což jsou – na rozdíl od n-tic – měnitelné (mutable) datové typy, v nichž lze, stejně jako v případě n-tic, jednoduše (a samozřejmě i náhodně) přistupovat k jednotlivým prvkům s využitím celočíselných indexů. V příkladu je implementována funkce printList(), v níž se postupně vytisknou všechny prvky seznamu a taktéž nám již dobře známá funkce sum() (ve skutečnosti je však implementace těchto funkcí shodná s předchozím příkladem a to díky dynamickému typování v Pythonu):

#
# Demonstracni priklad cislo 26.
#
# Seznamy a programova smycka typu for-each.
#
 
 
 
#
# Vypis vsech prvku seznamu.
#
def printList(list):
  for item in list:
    print item
 
 
 
#
# Vypocet sumy vsech prvku.
#
def sum(list):
  sum = 0
  for item in list:
    sum = sum + item
  return sum
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  list = (1, 2, 3, 4)
 
  printList(list)
  print("Sum = " + str(sum(list)))
  print
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nprintList:")
  dis(printList)
 
  print("\nsum:")
  dis(sum)
 
main()
 
 
disassemble()

Po spuštění tohoto příkladu se na standardní výstup vypíšou shodné řádky, jako tomu byl v předchozím příkladu Test25.py:

1
2
3
4
Sum = 10

7. Okomentovaný bajtkód funkce printList()

Vzhledem k již zmíněnému dynamickému typování je bajtkód funkce printList() prakticky totožný s bajtkódem funkce printTuple() z předchozího demonstračního příkladu. Ostatně se o tom můžeme velmi snadno přesvědčit:

printList:
 13      0 SETUP_LOOP     19 // příprava bloku pro programovou smyčku (až do adresy 22)
       3 LOAD_FAST      0 // uložení prvního parametru funkce (kterým je parametr typu seznam)
                    // na vrchol zásobníku operandů
       6 GET_ITER        // získání iterátoru pro seznam
 
                    // začátek těla programové smyčky
    >>  7 FOR_ITER      11 // přečtení další hodnoty generované iterátorem
                    // pokud iterátor další hodnotu již nevrátí,
                    // provede se skok na instrukci s indexem 21
       10 STORE_FAST      1 // uložení hodnoty vrácené iterátorem (lokální proměnná "item")
 14     13 LOAD_FAST      1 // přečtení hodnoty lokální proměnné "item"
       16 PRINT_ITEM       // výpis této hodnoty
       17 PRINT_NEWLINE     // odřádkování
       18 JUMP_ABSOLUTE    7 // skok na začátek programové smyčky (na instrukci FOR_ITER)
 
    >>  21 POP_BLOCK       // konec těla programové smyčky, zrušení bloku
    >>  22 LOAD_CONST      0 // uložit na vrchol zásobníku operandů konstantu None
                    // = návratovou hodnotu této funkce
       25 RETURN_VALUE      // provedení návratu z funkce

8. Okomentovaný bajtkód funkce sum()

I bajtkód funkce sum() bude po prostudování páté kapitoly čtenářům pravděpodobně povědomý:

sum:
 22      0 LOAD_CONST      0 // uložit na vrchol zásobníku operandů konstantu 0
       3 STORE_FAST      1 // tato hodnota se použije pro inicializaci lokální proměnné "sum"
 
 23      6 SETUP_LOOP     24 // příprava bloku pro programovou smyčku (až do adresy 33)
       9 LOAD_FAST      0 // načtení prvního parametru funkce (list) a uložení na TOS
       12 GET_ITER        // získání iterátoru pro seznam
    >>  13 FOR_ITER      16 // přečti další hodnotu generovanou iterátorem
                    // pokud iterátor další hodnotu již nevrátí, skok na instrukci s indexem 32
       16 STORE_FAST      2 // přečtení hodnoty lokální proměnné "item"

 24     19 LOAD_FAST      1 // uložit na TOS hodnotu lokální proměnné "sum"
       22 LOAD_FAST      2 // uložit na TOS hodnotu lokální proměnné "item" (původní TOS se posune)
       25 BINARY_ADD       // součet sum+item
       26 STORE_FAST      1 // výsledek součtu se uloží zpět do lokální proměnné "sum"
       29 JUMP_ABSOLUTE    13 // skok na začátek programové smyčky (na instrukci FOR_ITER)
 
    >>  32 POP_BLOCK       // konec těla programové smyčky, zrušení bloku
 
 25   >>  33 LOAD_FAST      1 // uložit na vrchol zásobníku operandů hodnotu lokální proměnné "sum"
       36 RETURN_VALUE      // návrat z funkce

9. Demonstrační příklad Test27.py slovníky a programová smyčka typu „for-each“

Při použití programové smyčky typu „for-each“ společně se slovníky (tedy asociativními poli) je nutné použít nepatrně odlišnou konstrukci této smyčky. Jedna z možností spočívá v zavolání metody items(). Nejedná se sice o jedinou variantu, ovšem využití items() mi připadne nejčitelnější a výsledná smyčka sémanticky odpovídá stejnému typu smyčky známé z programovacího jazyka Lua:

#
# Demonstracni priklad cislo 27.
#
# Slovniky a programova smycka typu for-each.
#
 
 
 
#
# Vypis vsech prvku slovniku.
#
def printDictionary(dictionary):
  for key, value in dictionary.items():
    print key, value
 
 
 
#
# Vypocet sumy vsech prvku.
#
def sum(dictionary):
  sum = 0
  for key, value in dictionary.items():
    sum = sum + value
  return sum
 
 
 
#
# Test.
#
def main():
  dictionary = {'first':1, 'second':2, 'third':3, 'fourth':4}
 
  printDictionary(dictionary)
  print("Sum = " + str(sum(dictionary)))
  print
 
#
# Ukazka disasembleru.
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nprintDictionary:")
  dis(printDictionary)
 
  print("\nsum:")
  dis(sum)
 
main()
 
 
disassemble()

10. Okomentovaný bajtkód funkce printDictionary()sum()

V bajtkódu funkce printDictionary() najdeme všechny čtyři instrukce popsané ve druhé kapitole, tj. konkrétně instrukce GET_ITER, FOR_ITER, UNPACK_SEQUENCEJUMP_ABSOLUTE:

root_podpora

printDictionary:
 13      0 SETUP_LOOP     35 // příprava bloku pro programovou smyčku (až do adresy 38)
 
       3 LOAD_FAST      0 // uložení prvního parametru funkce (kterým je parametr typu slovník)
       6 LOAD_ATTR      0 // příprava volání funkce items() nad slovníkem
       9 CALL_FUNCTION    0 // zavolání funkce items()
 
       12 GET_ITER        // získání iterátoru pro slovník
 
                    // začátek těla programové smyčky
    >>  13 FOR_ITER      21 // přečtení další hodnoty generované iterátorem
                    // pokud iterátor další hodnotu již nevrátí,
                    // provede se skok na instrukci s indexem 37
       16 UNPACK_SEQUENCE   2 // iterátor uložil na zásobník dvojici klíč+hodnota
                    // touto instrukcí se dvojice rozloží na dvě samostatné hodnoty
       19 STORE_FAST      1 // uložení první části (klíče) z TOS do lokální proměnné
       22 STORE_FAST      2 // uložení druhé části (hodnoty) z TOS do lokální proměnné
 14     25 LOAD_FAST      1 // načtení klíče zpět na TOS
       28 PRINT_ITEM       // výpis této hodnoty
       29 LOAD_FAST      2 // načtení hodnoty zpět na TOS
       32 PRINT_ITEM       // výpis této hodnoty
       33 PRINT_NEWLINE     // odřádkování
       34 JUMP_ABSOLUTE    13 // skok na začátek programové smyčky (na instrukci FOR_ITER)
 
    >>  37 POP_BLOCK       // odstranění bloku vytvořeného pro smyčku
    >>  38 LOAD_CONST      0 // uložit na vrchol zásobníku operandů konstantu None
                    // = návratovou hodnotu této funkce
       41 RETURN_VALUE      // provedení návratu z funkce

Totéž ostatně platí i pro funkci sum(), jejíž bajtkód má následující podobu:

sum:
 22      0 LOAD_CONST      0 // uložit na vrchol zásobníku operandů konstantu 0
       3 STORE_FAST      1 // tato hodnota se použije pro inicializaci lokální proměnné "sum"
 
 23      6 SETUP_LOOP     36 // příprava bloku pro programovou smyčku (až do adresy 15)
 
       9 LOAD_FAST      0 // uložení prvního parametru funkce (kterým je parametr typu slovník)
       12 LOAD_ATTR      0 // příprava volání funkce items() nad slovníkem
       15 CALL_FUNCTION    0 // zavolání funkce items()
 
                    // začátek těla programové smyčky
       18 GET_ITER        // získání iterátoru pro slovník
    >>  19 FOR_ITER      22 // přečtení další hodnoty generované iterátorem
                    // pokud iterátor další hodnotu již nevrátí,
                    // provede se skok na instrukci s indexem 44
       22 UNPACK_SEQUENCE   2 // iterátor uložil na zásobník dvojici klíč+hodnota
                    // touto instrukcí se dvojice rozloží na dvě samostatné hodnoty
       25 STORE_FAST      2 // uložení první části (klíče) z TOS do lokální proměnné
       28 STORE_FAST      3 // uložení druhé části (hodnoty) z TOS do lokální proměnné
 
 24     31 LOAD_FAST      1 // uložit na TOS hodnotu lokální proměnné "sum"
       34 LOAD_FAST      3 // uložit na TOS hodnotu lokální proměnné "value" (původní TOS se posune)
       37 BINARY_ADD       // součet sum+value
       38 STORE_FAST      1 // výsledek součtu se uloží zpět do lokální proměnné "sum"
 
       41 JUMP_ABSOLUTE    19 // skok na začátek programové smyčky (na instrukci FOR_ITER)
 
    >>  44 POP_BLOCK       // konec těla programové smyčky, zrušení bloku
 
 25   >>  45 LOAD_FAST      1 // uložit na vrchol zásobníku operandů hodnotu lokální proměnné "sum"
       48 RETURN_VALUE      // návrat z funkce

11. Repositář se zdrojovými kódy obou dnešních demonstračních příkladů

Všechny tři dnes popsané a použité demonstrační příklady byly uloženy do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto příkladů naleznete v tabulce pod tímto odstavcem:

12. Odkazy na Internetu

 1. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/re­lease/2.5.2/lib/bytecodes­.html
 2. For-each Loop in Java
  http://www.leepoint.net/notes-java/flow/loops/foreach.html
 3. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 4. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 5. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 6. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 7. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 8. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 9. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 10. Python 2.x: funkce range()
  https://docs.python.org/2/li­brary/functions.html#range
 11. Python 2.x: typ iterátor
  https://docs.python.org/2/li­brary/stdtypes.html#itera­tor-types
 12. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 13. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 14. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 15. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 16. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 17. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 18. Parrot
  http://www.parrot.org/
 19. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 20. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 21. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 22. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 23. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 24. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 25. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 26. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 27. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 28. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 29. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 30. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 31. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 32. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 33. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 34. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 35. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 36. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 37. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 38. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 39. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 40. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 41. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 42. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 43. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 44. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 45. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 46. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 47. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 48. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 49. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 50. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 51. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 52. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 53. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 54. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 55. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 56. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 57. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 58. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 59. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 60. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 61. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 62. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 63. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 64. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 65. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 66. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 67. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 68. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 69. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 70. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 71. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 72. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 73. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 74. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 75. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 76. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 77. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?