Hlavní navigace

Pohled pod kapotu JVM – volání funkcí a použití generátorů i uzávěrů v Python VM (2)

2. 9. 2014
Doba čtení: 25 minut

Sdílet

Na předchozí část seriálu o JVM (a dalších VM), v níž jsme si popsali volání funkcí a metod v Python VM, dnes navážeme, protože si vysvětlíme princip implementace generátorů a uzávěrů v Python VM. Díky podpoře uzávěrů a zejména generátorů je možné v Pythonu psát některé algoritmy velmi elegantním způsobem.

Obsah

1. Generátory v Pythonu a v Python VM

2. Demonstrační příklad Test32.py: jednoduchý generátor

3. Překlad demonstračního příkladu Test32.py do bajtkódu Python VM

4. Demonstrační příklad Test33.py: generátor konečné sekvence hodnot

5. Překlad demonstračního příkladu Test33.py do bajtkódu Python VM

6. Uzávěry v Pythonu a v Python VM

7. Demonstrační příklad Test34.py: jednoduchý uzávěr vytvořený v Pythonu

8. Překlad demonstračního příkladu Test34.py do bajtkódu Python VM

9. Demonstrační příklad Test35.py: nefunkční implementace čítače realizovaného uzávěrem

10. Demonstrační příklad Test36.py: funkční implementace čítače realizovaného uzávěrem

11. Překlad demonstračního příkladu Test36.py do bajtkódu Python VM

12. Repositář se zdrojovými kódy všech pěti dnešních demonstračních příkladů

13. Generátory a uzávěry – rozdíly mezi jazyky Lua a Python

14. Odkazy na Internetu

1. Generátory v Pythonu a v Python VM

V předchozí části tohoto seriálu jsme si popsali princip volání funkcí v bajtkódu Python VM. Víme již, jak se volají „běžné“ funkce s pozičními parametry, funkce, jejichž (některé) parametry mají přiřazenou implicitní hodnotu i funkce, při jejichž volání jsou explicitně přiřazeny hodnoty k pojmenovaným parametrům. Ovšem v souvislosti s funkcemi si musíme popsat dvojici konceptů – uzávěrů (closures)generátorů (generators). Zejména koncept generátorů a obecně koprogramů (coroutines) umožňuje tvořit v Pythonu některé algoritmy velmi elegantním způsobem bez nutnosti zavádění lazy sekvencí známých z některých funkcionálních programovacích jazyků. Generátory jsou v programech použity především v programových smyčkách typu for, ve skutečnosti je však možné volat koprogram (kterým je generátor většinou implementován) i z jiné části kódu. Nicméně právě použití v programové smyčce typu for je tak idiomatické, že tuto smyčku použijeme i v některých dnešních demonstračních příkladech (proto se také budeme bavit speciálně o generátorech a ne o obecných koprogramech).

Generátorem se v Pythonu označuje specifický typ funkce určené pro postupné generování nějaké sekvence hodnot, přičemž tato sekvence může být nekonečná. Při každém volání této funkce je však vrácena vždy jen jedna hodnota – to je právě důvod, proč mohou generátory generovat teoreticky nekonečnou sekvenci, aniž by došlo k zaplnění veškeré operační paměti. Aby bylo možné generátor vůbec vytvořit, musel být koncept funkcí rozšířen a zobecněn – funkce již nemá jeden vstupní bod a její provádění neskončí při výskoku z funkce, ale v případě generátorů má funkce určitou formu vnitřní paměti (tím se přibližuje uzávěrům, i když samotná implementace je odlišná).

Aby bylo možné při každém zavolání generátoru vrátit další hodnotu generované posloupnosti a současně i zachovat vnitřní stav funkce, nepoužívá se pro vrácení a ukončení funkce klíčové slovo return ale odlišné klíčové slovo yield. Jakmile program při svém běhu (v průběhu vykonávání těla generátoru) narazí na toto klíčové slovo, přeruší běh generátoru a vrátí hodnotu výrazu uvedeného za tímto klíčovým slovem. Další volání generátoru nezačíná od začátku jeho těla, ale těsně za příkazem yield. Pokud se však při provádění generátoru dojde na konec jeho těla, ukončí se jeho běh, stejně jako je tomu u běžné funkce. Generátor se nevolá přímo, ale přes funkci/metodu next(), což vlastně znamená, že se současně jedná i o iterátor.

2. Demonstrační příklad Test32.py: jednoduchý generátor

Pochopení principu práce generátorů může být možná zpočátku poněkud složité, proto se podívejme na „školní“ příklad, jehož obdobu lze najít v mnoha učebnicích programovacího jazyka Python. V tomto příkladu je vytvořen generátor, který po každém svém zavolání vrátí další člen posloupnosti faktoriálů, tj. postupně se vrací hodnoty 1!=1, 2!=2, 3!=6, 4!=24 atd. Tělo generátoru pojmenovaného factorialGenerator() je tvořeno nekonečnou smyčkou (generuje se tedy alespoň teoreticky nekonečná posloupnost – otestujte sami!), v jejímž těle je použit příkaz yield n, který přeruší běh generátoru a současně i vrátí hodnotu dalšího vypočteného faktoriálu v posloupnosti. „Paměť generátoru“ je zde tvořena dvojicí interních proměnných nazvaných ni. Povšimněte si, že generátor se volá přímo přes metodu next(), což je v praxi poněkud neobvyklé (v dalším příkladu je ukázán jiný postup):

#
# Demonstracni priklad cislo 32.
#
# Generatory v Pythonu.
#
 
 
 
#
# Jednoduchy generator.
#
def factorialGenerator():
  n = 1
  i = 1
  while True:
    yield n
    i = i + 1
    n = n * i
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  fact = factorialGenerator()
  for i in range(10):
    print(fact.next())
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nfactorialGenerator():")
  dis(factorialGenerator)
 
 
 
main()
 
#disassemble()
 
#
# Finito.
#

Tento demonstrační příklad po svém spuštění vypíše na standardní výstup následující sekvenci hodnot:

1
2
6
24
120
720
5040
40320
362880
3628800

3. Překlad demonstračního příkladu Test32.py do bajtkódu Python VM

Podívejme se na způsob překladu demonstračního příkladu Test32.py popsaného v předchozí kapitole do bajtkódu virtuálního stroje jazyka Python. Překlad funkce factorialGenerator() je zvláštní použitím instrukce YIELD_VALUE, která implementuje funkcionalitu zabezpečenou přímo v Pythonu klíčovým slovem yield. Při volání instrukce YIELD_VALUE se na vrcholu zásobníku operandů (TOS) očekává hodnota, která je předána volajícímu kódu:

factorialGenerator():
 13      0 LOAD_CONST        1 (1)     // umístit na TOS celočíselnou konstantu 1
       3 STORE_FAST        0 (n)     // a uložit ji do lokální proměnné n
 
 14      6 LOAD_CONST        1 (1)     // opět umístit na TOS celočíselnou konstantu 1
       9 STORE_FAST        1 (i)     // a uložit ji do lokální proměnné i
 
 15     12 SETUP_LOOP       37 (to 52)   // příprava na provedení programové smyčky
       15 LOAD_GLOBAL       0 (True)   // příprava pro test na tuto hodnotu (True)
       18 JUMP_IF_FALSE      29 (to 50)   // tento podmíněný skok nikdy nenastane
       21 POP_TOP                // odstranit prvek (True) z TOS
 
 16     22 LOAD_FAST        0 (n)     // načtení hodnoty lokální proměnné n
       25 YIELD_VALUE              // přerušení běhu generátoru a vrácení hodnoty n
       26 POP_TOP                // odstranit prvek (hodnotu n) z TOS
 
 17     27 LOAD_FAST        1 (i)     // |
       30 LOAD_CONST        1 (1)     // | implementace operace i = i + 1
       33 BINARY_ADD               // |
       34 STORE_FAST        1 (i)     // |
 
 18     37 LOAD_FAST        0 (n)     // |
       40 LOAD_FAST        1 (i)     // | implementace operace n = n * i
       43 BINARY_MULTIPLY            // |
       44 STORE_FAST        0 (n)     // |
 
       47 JUMP_ABSOLUTE      15       // skok na začátek programové smyčky while
 
       50 POP_TOP                // odstranit prvek z TOS
       51 POP_BLOCK               // (úklid po programové smyčce)
                            // standardní výskok z funkce
       52 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       55 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

Samotné použití generátoru je velice snadné, protože explicitně voláme metodu fact.next(), kde fact je jméno lokální proměnné, do níž byla reference na generátor uložena. Veškerá další činnost je již zajištěna programovou smyčkou for a funkcí range() vracející svůj vlastní iterátor (který nemá s naším generátorem nic společného):

main():
 26      0 LOAD_GLOBAL       0       // načtení globální reference na funkci factorialGenerator
       3 CALL_FUNCTION      0       // volání funkce factorialGenerator() bez parametrů
       6 STORE_FAST        0 (fact)   // uložit vrácenou referenci do lokální proměnné
 
 27      9 SETUP_LOOP       31 (to 43)   // příprava na provedení programové smyčky
       12 LOAD_GLOBAL       1 (range)   // načtení globální reference na funkci range()
       15 LOAD_CONST        1 (10)    // konstanta předávaná do funkce range()
       18 CALL_FUNCTION      1       // zavolání funkce range(10)
       21 GET_ITER                // získání iterátoru vráceného funkcí range()
 
       22 FOR_ITER        17 (to 42)   // začátek programové smyčky (vstup do další iterace)
       25 STORE_FAST        1 (i)     // tato lokální proměnná je počitadlem smyčky
 
 28     28 LOAD_FAST        0 (fact)   // příprava na volání metody fact.next()
       31 LOAD_ATTR        2 (next)   // příprava na volání metody fact.next()
       34 CALL_FUNCTION      0       // zavolání metody fact.next(), tj. provedení výpočtu
       37 PRINT_ITEM               // výpis hodnoty vrácené generátorem
       38 PRINT_NEWLINE             // odřádkování na standardním výstupu
 
       39 JUMP_ABSOLUTE      22       // skok na začátek programové smyčky for
       42 POP_BLOCK               // (úklid po smyčce)
                            // standardní výskok z funkce
       43 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       46 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

4. Demonstrační příklad Test33.py: generátor konečné sekvence hodnot

Ve druhém demonstračním příkladu je původní generátor factorialGenerator upraven takovým způsobem, že generuje hodnoty faktoriálu pouze do chvíle, kdy je překročen nastavený limit předaný při vytváření generátoru v parametru maxn. Jakmile je limit překročen, běh generátoru je ukončen a současně se vyhodí výjimka typu StopIteration. To nás však nemusí příliš trápit v případě, že je generátor použit v programové smyčce typu for, neboť v ní se výskyt této výjimky předpokládá – ukončuje její běh. Naproti tomu při explicitním volání funkce next() by se výjimka měla zachytit (což však v našem demonstračním příkladu nemusíme dělat a také to neděláme):

#
# Demonstracni priklad cislo 33.
#
# Generatory v Pythonu.
#
 
 
 
#
# Jednoduchy generator s limitem.
#
def factorialGenerator(maxn):
  n = 1
  i = 1
  while n < maxn:
    yield n
    i = i + 1
    n = n * i
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  for fact in factorialGenerator(1e10):
    print(fact)
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\nfactorialGenerator():")
  dis(factorialGenerator)
 
 
 
main()
 
#disassemble()
 
#
# Finito.
#

Výstup tohoto demonstračního příkladu vypadá následovně:

1
2
6
24
120
720
5040
40320
362880
3628800
39916800
479001600
6227020800

5. Překlad demonstračního příkladu Test33.py do bajtkódu Python VM

Funkce factorialGenerator() se opět přeloží s využitím instrukce YIELD_VALUE. Od předchozí verze stejnojmenné funkce se nová varianta liší především ve způsobu testu ukončení vnitřní programové smyčky, která již není nekonečná. Povšimněte si, že nikde není vidět generování výjimky StopIteration, o níž jsme se zmínili výše. To je (díky OO návrhu) zajištěno interně překladačem:

factorialGenerator():
 13      0 LOAD_CONST        1 (1)     // umístit na TOS celočíselnou konstantu 1
       3 STORE_FAST        1 (n)     // a uložit ji do lokální proměnné n
 
 14      6 LOAD_CONST        1 (1)     // opět umístit na TOS celočíselnou konstantu 1
       9 STORE_FAST        2 (i)     // a uložit ji do lokální proměnné i
 
 15     12 SETUP_LOOP       43 (to 58)   // příprava na provedení programové smyčky
       15 LOAD_FAST        1 (n)     // hodnota lokální proměnné n
       18 LOAD_FAST        0 (maxn)   // se bude porovnávat s hodnotou parametru maxn
       21 COMPARE_OP        0 (<)
       24 JUMP_IF_FALSE      29 (to 56)   // podmíněný skok ZA konec smyčky
       27 POP_TOP                // odstranit prvek (výsledek porovnání) z TOS
 
 16     28 LOAD_FAST        1 (n)     // načtení hodnoty lokální proměnné n
       31 YIELD_VALUE              // přerušení běhu generátoru a vrácení hodnoty n
       32 POP_TOP                // odstranit prvek (hodnotu n) z TOS
 
 17     33 LOAD_FAST        2 (i)     // |
       36 LOAD_CONST        1 (1)     // | implementace operace i = i + 1
       39 BINARY_ADD               // |
       40 STORE_FAST        2 (i)     // |
 
 18     43 LOAD_FAST        1 (n)     // |
       46 LOAD_FAST        2 (i)     // | implementace operace n = n * i
       49 BINARY_MULTIPLY            // |
       50 STORE_FAST        1 (n)     // |
 
       53 JUMP_ABSOLUTE      15       // skok na začátek programové smyčky while
 
       56 POP_TOP                // odstranit prvek z TOS
       57 POP_BLOCK               // (úklid po programové smyčce)
                            // standardní výskok z funkce
       58 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       61 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

Použití nové verze generátoru v programové smyčce typu for je nyní velice snadné, protože tuto funkci využijeme pro získání iterátoru, pro nějž smyčka for automaticky bude volat metodu next() až do té chvíle, než dojde k výjimce:

main():
 26      0 SETUP_LOOP       25 (to 28)
       3 LOAD_GLOBAL       0       // načtení globální reference na funkci factorialGenerator
       6 LOAD_CONST        1       // jediný parametr funkce factorialGenerator – hodnota (10000000000.0
       9 CALL_FUNCTION      1       // volání funkce factorialGenerator() s jedním parametrem
       12 GET_ITER                // získání iterátoru vráceného funkcí factorialGenerator()
 
       13 FOR_ITER        11 (to 27)   // začátek programové smyčky (vstup do další iterace)
       16 STORE_FAST        0 (fact)   // tato proměnná je postupně naplňována hodnotami vytvářenými generátorem
 
 27     19 LOAD_FAST        0 (fact)   // načíst hodnotu vrácenou generátorem
       22 PRINT_ITEM               // výpis hodnoty vrácené generátorem
       23 PRINT_NEWLINE             // odřádkování na standardním výstupu
 
       24 JUMP_ABSOLUTE      13       // skok na začátek programové smyčky for
       27 POP_BLOCK               // (úklid po smyčce)
                            // standardní výskok z funkce
       28 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       31 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

6. Uzávěry v Pythonu a v Python VM

V programovacím jazyku Python je kromě „obyčejných“ funkcí a generátorů možné vytváře i uzávěry (closures). Samotné použití uzávěrů je sice v Pythonu 2.x poněkud problematické (což ostatně uvidíme v navazujících kapitolách), ovšem v Pythonu 3.x je již tento nedostatek související se sémantikou rozpoznání lokálních a nelokálních proměnných odstraněn a tak mají uzávěry v Pythonu prakticky stejnou vyjadřovací sílu, jako například v programovacích jazycích Lua či JavaScript; nehledě již na většinu funkcionálních jazyků, které samozřejmě práci s uzávěry ve většině případů taktéž podporují. Uzávěry jsou navíc tak důležitou součástí Pythonu, že pro jejich implementaci jsou v bajtkódu Python VM rezervovány dvě instrukce nazvané LOAD_CLOSUREMAKE_CLOSURE, s nimiž se setkáme v navazujících kapitolách, konkrétně ve výpisech bajtkódů demonstračních příkladů.

7. Demonstrační příklad Test34.py: jednoduchý uzávěr vytvořený v Pythonu

První demonstrační příklad s uzávěrem je velmi prostý, protože je zde funkce (která tvoří základ uzávěru) navázána na hodnotu parametru předaného do funkce, v níž se uzávěr vytváří. Pro lepší čitelnost je funkce tvořící základ uzávěru pojmenována, ve skutečnosti by však bylo možné v jednodušších případech použít i anonymní funkce vytvořené s využitím klíčového slova lambda (zde však programovací jazyk Python omezuje těla takových funkcí na jediný výraz, což může být někdy příliš striktní, ostatně právě proto si ukazujeme použití vnitřní neanonymní funkce):

#
# Demonstracni priklad cislo 34.
#
# Jednoduchy uzaver v Pythonu.
#
 
 
 
#
# Jednoduchy uzaver v Pythonu.
#
def dummyAdder(delta):
  def add(n):
    return delta + n
  return add
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  adder1 = dummyAdder(0)
  adder2 = dummyAdder(42)
  for i in range(1,11):
    result1 = adder1(i)
    result2 = adder2(i)
    print("Iteration #%d" % i)
    print("  Adder1: %d" % result1)
    print("  Adder2: %d" % result2)
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\ndummyAdder():")
  dis(dummyAdder)
 
  print("\nmain():")
  dis(main)
 
 
 
main()
 
disassemble()
 
#
# Finito.
#

Po spuštění tohoto demonstračního příkladu je patrné, že se skutečně každý uzávěr navázal na jinou hodnotu parametru předaného do funkce vytvářející uzávěr:

Iteration #1
  Adder1: 1
  Adder2: 43
Iteration #2
  Adder1: 2
  Adder2: 44
Iteration #3
  Adder1: 3
  Adder2: 45
Iteration #4
  Adder1: 4
  Adder2: 46
Iteration #5
  Adder1: 5
  Adder2: 47
Iteration #6
  Adder1: 6
  Adder2: 48
Iteration #7
  Adder1: 7
  Adder2: 49
Iteration #8
  Adder1: 8
  Adder2: 50
Iteration #9
  Adder1: 9
  Adder2: 51
Iteration #10
  Adder1: 10
  Adder2: 52

8. Překlad demonstračního příkladu Test34.py do bajtkódu Python VM

Opět nás bude zajímat, jakým způsobem se demonstrační příklad Test34.py přeložil do bajtkódu virtuálního stroje Pythonu. Nejdříve se podívejme na překlad funkce dummyAdder(), v jejímž bajtkódu můžeme vidět nové instrukce nazvané LOAD_CLOSUREMAKE_CLOSURE, které se postarají – již na takto nízké úrovni – o vytvoření uzávěru, podobně jako tomu bylo s instrukcí CLOSURE v bajtkódu Lua VM:

dummyAdder():
 13      0 LOAD_CLOSURE       0 (delta)   // příprava na navázání proměnné k uzávěru
       3 BUILD_TUPLE       1
                            // nyní se načte bajktód již přeložené vnitřní funkce
       6 LOAD_CONST        1 (code object add at 0xb77125c0, file "Test34.py", line 13)
       9 MAKE_CLOSURE       0       // vytvořit uzávěr a uložit referenci na něj na TOS
       12 STORE_FAST        1 (add)    // referenci taktéž do proměnné add
 
 15     15 LOAD_FAST        1 (add)    // na TOS uložit referenci na uzávěr z proměnné add
       18 RETURN_VALUE              // vrátit tuto referenci

Samotné volání vytvořeného uzávěru již není vůbec složité, uzávěry se totiž v tomto ohledu chovají jako běžné funkce:

main():
 23      0 LOAD_GLOBAL       0 (dummyAdder)// příprava na volání funkce dummyAdder
       3 LOAD_CONST        1 (0)     // na TOS uložit konstantu 0
       6 CALL_FUNCTION      1       // zavolat funkci dummyAdder() s jedním parametrem
       9 STORE_FAST        0 (adder1)  // uložit vrácený uzávěr do lokální proměnné
 
 24     12 LOAD_GLOBAL       0 (dummyAdder)// příprava na volání funkce dummyAdder
       15 LOAD_CONST        2 (42)    // na TOS uložit konstantu 42
       18 CALL_FUNCTION      1       // zavolat funkci dummyAdder() s jedním parametrem
       21 STORE_FAST        1 (adder2)  // uložit vrácený uzávěr do lokální proměnné
 
 25     24 SETUP_LOOP       74 (to 101)  // příprava na provedení programové smyčky
       27 LOAD_GLOBAL       1 (range)   // načtení globální reference na funkci range()
       30 LOAD_CONST        3 (1)     // první konstanta předávaná do funkce range()
       33 LOAD_CONST        4 (11)    // druhá konstanta předávaná do funkce range()
       36 CALL_FUNCTION      2       // zavolání funkce range(1, 11)
       39 GET_ITER                // získání iterátoru vráceného funkcí range()
 
       40 FOR_ITER        57 (to 100)  // začátek programové smyčky (vstup do další iterace)
       43 STORE_FAST        2 (i)     // tato lokální proměnná je počitadlem smyčky
 
 26     46 LOAD_FAST        0 (adder1)  // příprava na volání prvního uzávěru
       49 LOAD_FAST        2 (i)     // lokální proměnná i (počitadlo) bude parametrem uzávěru
       52 CALL_FUNCTION      1       // zavolat uzávěr s jedním parametrem
       55 STORE_FAST        3 (result1)  // uložit výsledek volání do lokální proměnné
 
 27     58 LOAD_FAST        1 (adder2)  // příprava na volání druhého uzávěru
       61 LOAD_FAST        2 (i)     // lokální proměnná i (počitadlo) bude parametrem uzávěru
       64 CALL_FUNCTION      1       // zavolat uzávěr s jedním parametrem
       67 STORE_FAST        4 (result2)  // uložit výsledek volání do lokální proměnné
 
 28     70 LOAD_CONST        5 ('Iteration #%d')
       73 LOAD_FAST        2 (i)
       76 BINARY_MODULO             // operátor modulo je zde použit pro formátování výstupu
       77 PRINT_ITEM               // výpis čísla iterace
       78 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 29     79 LOAD_CONST        6 ('  Adder1: %d')
       82 LOAD_FAST        3 (result1)
       85 BINARY_MODULO             // operátor modulo je zde použit pro formátování výstupu
       86 PRINT_ITEM               // výpis hodnoty vrácené prvním uzávěrem
       87 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 30     88 LOAD_CONST        7 ('  Adder2: %d')
       91 LOAD_FAST        4 (result2)
       94 BINARY_MODULO             // operátor modulo je zde použit pro formátování výstupu
       95 PRINT_ITEM               // výpis hodnoty vrácené druhým uzávěrem
       96 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
       97 JUMP_ABSOLUTE      40       // skok na začátek programové smyčky (další iterace)
 
      100 POP_BLOCK               // úklid zásobníku po provedení smyčky
      101 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
      104 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

9. Demonstrační příklad Test35.py: nefunkční implementace čítače realizovaného uzávěrem

Připomeňme si, že při popisu implementace uzávěrů v programovacím jazyce Lua jsme se mj. zabývali i následujícím demonstračním příkladem, v němž se ve funkci createCounter() vytvořil uzávěr navázaný na lokální proměnnou této funkce nazvanou counter. Uzávěr mohl jak číst hodnotu této proměnné, tak ji dokonce mohl bez problémů modifikovat:

--
-- Demonstracni priklad cislo 30.
--
-- Vytvareni a nasledne pouziti uzaveru (closure).
--
 
 
 
-- Vytvoreni a vraceni uzaveru, tj. funkce na niz je navazana
-- externi lokalni promenna - upvalue.
function createCounter()
  -- lokalni promenna, jejiz "zivotnost" presahuje
  -- pouhe zavolani a provedeni bloku funkce createCounter()
  local counter = 0
  -- navratovou hodnotou funkce createCounter() je anonymni
  -- funkce pracujici s promennou cnt, ktera je na tuto
  -- anonymni funkci navazana
  return function()
    -- counter se oznacuje jako "externi lokalni promenna"
    -- popr. v terminologii jazyka Lua "upvalue"
    counter = counter + 1
    return counter
  end
end
 
 
 
--
-- Spusteni testu.
--
function main()
  -- ziskame "instanci" anonymni funkce i na ni navazanou
  -- externi lokalni promennou "counter"
  -- -> closure
  local mycounter = createCounter()
  print(mycounter())
  print(mycounter())
  print(mycounter())
end
 
 
 
main()
 
 
 
--
-- Finito.
--

Přímý přepis výše uvedeného demonstračního příkladu do Pythonu by mohl vypadat následovně:

#
# Demonstracni priklad cislo 35.
#
# Nefunkcni implementace citace realizovaneho uzaverem.
#
 
 
 
#
# Jednoduchy uzaver v Pythonu.
#
def createCounter():
  counter = 0
  def next():
    counter += 1
    return counter
  return next
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  counter1 = createCounter()
  counter2 = createCounter()
  for i in range(1,11):
    result1 = counter1()
    result2 = counter2()
    print("Iteration #%d" % i)
    print("  Counter1: %d" % result1)
    print("  Counter2: %d" % result2)
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\ncreateCounter():")
  dis(createCounter)
 
  print("\nmain():")
  dis(main)
 
 
 
main()
 
disassemble()
 
#
# Finito.
#

Ve skutečnosti však takto naprogramovaný uzávěr nebude funkční, protože k vázané proměnné counter sice může uzávěr přistupovat při čtení, ale nikoli už při zápisu (modifikaci). Proč dojde k chybě lze zjednodušeně řečeno vysvětlit tak, že interpret Pythonu musí mít informaci o tom, že proměnná counter není interní proměnnou uzávěru, ale vázanou (tedy nelokální) proměnnou. Z tohoto důvodu při spuštění tohoto příkladu dojde k běhové výjimce. Proto je zapotřebí dávat pozor na to, že ne všechny uzávěry implementované v programovacích jazycích jakými jsou Lua či JavaScript lze bez problémů přímo přepsat do Pythonu:

Traceback (most recent call last):
 File "Test35.py", line 51, in <module<
  main()
 File "Test35.py", line 28, in main
  result1 = counter1()
 File "Test35.py", line 15, in next
  counter += 1
UnboundLocalError: local variable 'counter' referenced before assignment

10. Demonstrační příklad Test36.py: funkční implementace čítače realizovaného uzávěrem

Aby bylo možné vytvářet plnohodnotné uzávěry i v Pythonu, bylo do verze 3.x přidáno nové klíčové slovo nonlocal. Tímto klíčovým slovem je možné ve vnitřní funkci – tedy ve vlastním uzávěru – označit proměnnou, která nemá být chápána jako proměnná lokální. Ovšem ve skutečnosti můžeme uzávěr implementující čítač vytvořit i v Pythonu 2, a to pomocí malého triku: namísto skalární (celočíselné) proměnné se použije jednorozměrný seznam. Zde již interpret nebude mít problém s rozeznáním lokální proměnné od proměnné vázané, neboť význam řádků counter += 1 a counter[0] += 1 je sémanticky odlišný (interpret si je ve druhém případě jistý, že se nejedná o deklaraci nové lokální proměnné):

#
# Demonstracni priklad cislo 36.
#
# Funkcni implementace citace realizovaneho uzaverem.
#
 
 
 
#
# Jednoduchy uzaver v Pythonu.
#
def createCounter():
  counter = [0]
  def next():
    counter[0] += 1
    return counter[0]
  return next
 
 
 
#
# Spusteni testu.
#
def main():
  counter1 = createCounter()
  counter2 = createCounter()
  for i in range(1,11):
    result1 = counter1()
    result2 = counter2()
    print("Iteration #%d" % i)
    print("  Counter1: %d" % result1)
    print("  Counter2: %d" % result2)
 
 
 
#
# Ukazka disasembleru.
# (prekladu funkci do bajtkodu Python VM).
#
def disassemble():
  from dis import dis
 
  print("\ncreateCounter():")
  dis(createCounter)
 
  print("\nmain():")
  dis(main)
 
 
 
main()
 
disassemble()
 
#
# Finito.
#

Z následujícího výpisu je patrné, že tento demonstrační příklad skutečně funguje, a to i v Pythonu 2:

Iteration #1
  Counter1: 1
  Counter2: 1
Iteration #2
  Counter1: 2
  Counter2: 2
Iteration #3
  Counter1: 3
  Counter2: 3
Iteration #4
  Counter1: 4
  Counter2: 4
Iteration #5
  Counter1: 5
  Counter2: 5
Iteration #6
  Counter1: 6
  Counter2: 6
Iteration #7
  Counter1: 7
  Counter2: 7
Iteration #8
  Counter1: 8
  Counter2: 8
Iteration #9
  Counter1: 9
  Counter2: 9
Iteration #10
  Counter1: 10
  Counter2: 10

11. Překlad demonstračního příkladu Test36.py do bajtkódu Python VM

Funkce createCounter(), která vytvoří nyní již funkční čítač tvořený uzávěrem s jednou vázanou proměnnou, se přeloží do bajtkódu virtuálního stroje programovacího jazyka Python následujícím způsobem:

createCounter():
 13      0 LOAD_CONST        1 (0)     // první (a jediný) prvek seznamu má hodnotu 0
       3 BUILD_LIST        1       // vytvořit seznam o velikosti jednoho prvku
       6 STORE_DEREF       0 (counter)  // uložit seznam
 
 14      9 LOAD_CLOSURE       0 (counter)  // příprava na navázání proměnné k uzávěru
       12 BUILD_TUPLE       1
                            // nyní se načte bajktód již přeložené vnitřní funkce
       15 LOAD_CONST        2 (code object next at 0xb77175c0, file "Test36.py", line 14)
       18 MAKE_CLOSURE       0       // vytvořit uzávěr a uložit referenci na něj na TOS
       21 STORE_FAST        0 (next)   // na TOS uložit referenci na uzávěr z proměnné add
 
 17     24 LOAD_FAST        0 (next)   // na TOS uložit referenci na uzávěr z proměnné next
       27 RETURN_VALUE              // vrátit tuto referenci

Samotné volání vytvořeného uzávěru se podobá volání, s nímž jsme se setkali již v předchozích kapitolách:

main():
 25      0 LOAD_GLOBAL       0 (createCounter)// příprava na volání funkce createCounter
       3 CALL_FUNCTION      0       // zavolat funkci createCounter() bez parametrů
       6 STORE_FAST        0 (counter1) // uložit vrácený uzávěr do lokální proměnné
 
 26      9 LOAD_GLOBAL       0 (createCounter)// příprava na volání funkce createCounter
       12 CALL_FUNCTION      0       // zavolat funkci createCounter() bez parametrů
       15 STORE_FAST        1 (counter2) // uložit vrácený uzávěr do lokální proměnné
 
 27     18 SETUP_LOOP       68 (to 89)   // příprava na provedení programové smyčky
       21 LOAD_GLOBAL       1 (range)   // načtení globální reference na funkci range()
       24 LOAD_CONST        1 (1)     // první konstanta předávaná do funkce range()
       27 LOAD_CONST        2 (11)    // druhá konstanta předávaná do funkce range()
       30 CALL_FUNCTION      2       // zavolání funkce range(1, 11)
       33 GET_ITER                // získání iterátoru vráceného funkcí range()
 
       34 FOR_ITER        51 (to 88)   // začátek programové smyčky (vstup do další iterace)
       37 STORE_FAST        2 (i)     // tato lokální proměnná je počitadlem smyčky
 
 28     40 LOAD_FAST        0 (counter1) // příprava na volání prvního uzávěru
       43 CALL_FUNCTION      0       // zavolat uzávěr bez předání parametrů
       46 STORE_FAST        3 (result1)  // uložit výsledek volání do lokální proměnné
 
 29     49 LOAD_FAST        1 (counter2) // příprava na volání prvního uzávěru
       52 CALL_FUNCTION      0       // zavolat uzávěr bez předání parametrů
       55 STORE_FAST        4 (result2)  // uložit výsledek volání do lokální proměnné
 
 30     58 LOAD_CONST        3 ('Iteration #%d')
       61 LOAD_FAST        2 (i)
       64 BINARY_MODULO             // operátor modulo je zde použit pro formátování výstupu
       65 PRINT_ITEM               // výpis čísla iterace
       66 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 31     67 LOAD_CONST        4 ('  Counter1: %d')
       70 LOAD_FAST        3 (result1)
       73 BINARY_MODULO             // operátor modulo je zde použit pro formátování výstupu
       74 PRINT_ITEM               // výpis hodnoty vrácené prvním uzávěrem
       75 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
 32     76 LOAD_CONST        5 ('  Counter2: %d')
       79 LOAD_FAST        4 (result2)
       82 BINARY_MODULO             // operátor modulo je zde použit pro formátování výstupu
       83 PRINT_ITEM               // výpis hodnoty vrácené druhým uzávěrem
       84 PRINT_NEWLINE             // odřádkování
 
       85 JUMP_ABSOLUTE      34       // skok na začátek programové smyčky (další iterace)
 
       88 POP_BLOCK               // úklid zásobníku po provedení smyčky
       89 LOAD_CONST        0 (None)   // uložit konstantu None na zásobník operandů
       92 RETURN_VALUE              // vrátit tuto konstantu (uloženou na TOS)

12. Repositář se zdrojovými kódy všech pěti dnešních demonstračních příkladů

Všech pět dnes popsaných a „disasemblovaných“ demonstračních příkladů bylo uloženo do Mercurial repositáře umístěného na adrese http://icedtea.classpath.or­g/people/ptisnovs/jvm-tools/. Odkazy na prozatím poslední verze těchto pěti příkladů naleznete v tabulce umístěné pod tímto odstavcem:

13. Generátory a uzávěry – rozdíly mezi jazyky Lua a Python

V programovacím jazyce Lua není podpora pro práci s koprogramy implementována formou speciální syntaktické konstrukce jazyka tak, jako je tomu v některých dalších programovacích jazycích implementujících koprogramy (neexistuje zde například klíčové slovo pro přerušení práce koprogramu, zatímco třeba Python pro podobnou činnost rezervuje slovo yield, viz předchozí kapitoly), ale – jak se již v Lua stalo dobrým zvykem – je vše řešeno pomocí funkcí a asociativních polí. Samotný koprogram je ve své podstatě pojmenovaná či anonymní funkce s vlastním zásobníkem, který je oddělený od zásobníku volajícího programu. Pro vytváření, řízení a zjišťování stavů koprogramů lze využít šest funkcí ležících v prostoru jmen nazvaném coroutine (prostor jmen není nic jiného než takto pojmenované globální asociativní pole se šesti „veřejnými“ funkcemi a několika pomocnými atributy), jejichž význam je uveden v následující tabulce.:

Cloud 24 - tip 1

Název funkce Význam
coroutine.create() vytvoření koprogramu
coroutine.resume() spuštění či znovuspuštění koprogramu
coroutine.running() funkce vrátí právě běžící koprogram (pro hlavní vlákno se vrací nil)
coroutine.status() funkce vrátí aktuální stav koprogramu – zda běží, je pozastaven či zda je běh koprogramu již ukončen
coroutine.wrap() vytvoření koprogramu, vrací se funkce, která koprogram spustí
coroutine.yield() pozastavení koprogramu a případný přenos parametrů volajícímu programu

Na závěr se ještě pokusme popsat společné vlastnosti a rozdíly mezi programovacími jazyky Lua a Python v oblasti generátorů a uzávěrů:

# Vlastnost Lua Python
1 podpora uzávěrů v jazyku ano ano
2 podpora anonymních funkcí ano s omezeními
3 funkce je plnohodnotný datový typ ano ano
4 podpora uzávěrů v bajtkódu ano ano
5 vázané „lokální externí proměnné“ ano Python 2: omezení, Python 3: ano
       
6 podpora koprogramů/generátorů v jazyku ano (přes funkce) ano
7 pozastavení koprogramu s návratovou hodnotou coroutine.yield(value) yield value
8 podpora koprogramů/generátorů v bajtkódu ne ano

(ještě „politicky složitější“ situace nastane při porovnání s programovacím jazykem Java a především s bajtkódem JVM).

14. Odkazy na Internetu

 1. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/re­lease/2.5.2/lib/bytecodes­.html
 2. Python 2.x: funkce range()
  https://docs.python.org/2/li­brary/functions.html#range
 3. Python 2.x: typ iterátor
  https://docs.python.org/2/li­brary/stdtypes.html#itera­tor-types
 4. Python break, continue and pass Statements
  http://www.tutorialspoint­.com/python/python_loop_con­trol.htm
 5. Python Bytecode: Fun With Dis
  http://akaptur.github.io/blog/2013/08/14/pyt­hon-bytecode-fun-with-dis/
 6. Python's Innards: Hello, ceval.c!
  http://tech.blog.aknin.na­me/category/my-projects/pythons-innards/
 7. Byterun
  https://github.com/nedbat/byterun
 8. Python Byte Code Instructions
  http://document.ihg.uni-duisburg.de/Documentation/Pyt­hon/lib/node56.html
 9. Python Byte Code Instructions
  https://docs.python.org/3­.2/library/dis.html#python-bytecode-instructions
 10. dis – Python module
  https://docs.python.org/2/li­brary/dis.html
 11. Comparison of Python virtual machines
  http://polishlinux.org/ap­ps/cli/comparison-of-python-virtual-machines/
 12. Lambda the Ultimate: Coroutines in Lua,
  http://lambda-the-ultimate.org/node/438
 13. Coroutines Tutorial,
  http://lua-users.org/wiki/CoroutinesTutorial
 14. Lua Coroutines Versus Python Generators,
  http://lua-users.org/wiki/LuaCorouti­nesVersusPythonGenerators
 15. Programming in Lua 9.1 – Coroutine Basics,
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 16. Wikipedia CZ: Koprogram,
  http://cs.wikipedia.org/wi­ki/Koprogram
 17. Wikipedia EN: Coroutine,
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Coroutine
 18. Programming in Lua (first edition)
  http://www.lua.org/pil/contents.html
 19. Programming in Lua: 6 – More about Functions
  http://www.lua.org/pil/6.html
 20. Lua Lanes,
  http://kotisivu.dnainternet­.net/askok/bin/lanes/
 21. Programming in Lua: 6.1 – Closures
  http://www.lua.org/pil/6.1.html
 22. Programming in Lua: 9.1 – Coroutine Basics
  http://www.lua.org/pil/9.1.html
 23. Programming in Lua: Numeric for
  http://www.lua.org/pil/4.3.4.html
 24. Programming in Lua: break and return
  http://www.lua.org/pil/4.4.html
 25. Programming in Lua: Tables
  http://www.lua.org/pil/2.5.html
 26. Programming in Lua: Table Constructors
  http://www.lua.org/pil/3.6.html
 27. Programovací jazyk Lua
  http://palmknihy.cz/web/kni­ha/programovaci-jazyk-lua-12651.htm
 28. Lua: Tables Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/TablesTutorial
 29. Lua: Control Structure Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/ControlStruc­tureTutorial
 30. Lua Types Tutorial
  http://lua-users.org/wiki/LuaTypesTutorial
 31. Goto Statement in Lua
  http://lua-users.org/wiki/GotoStatement
 32. Lua 5.2 sources
  http://www.lua.org/source/5.2/
 33. Lua 5.2 sources – lopcodes.h
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.h.html
 34. Lua 5.2 sources – lopcodes.c
  http://www.lua.org/source/5­.2/lopcodes.c.html
 35. For-each Loop in Java
  http://www.leepoint.net/notes-java/flow/loops/foreach.html
 36. For Loop (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/For_loop
 37. Heinz Rutishauser
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Heinz_Rutishauser
 38. Parrot
  http://www.parrot.org/
 39. Parrot languages
  http://www.parrot.org/languages
 40. Parrot Primer
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/docs/intro­.pod.html
 41. Parrot Opcodes
  http://docs.parrot.org/pa­rrot/latest/html/ops.html
 42. Parrot VM
  http://en.wikibooks.org/wi­ki/Parrot_Virtual_Machine
 43. Parrot Assembly Language
  http://www.perl6.org/archi­ve/pdd/pdd06_pasm.html
 44. Parrot Reference: Chapter 11 – Perl 6 and Parrot Essentials
  http://oreilly.com/perl/excerpts/perl-6-and-parrot-essentials/parrot-reference.html
 45. O-code
  http://en.wikipedia.org/wiki/O-code_machine
 46. Java quick guide: JVM Instruction Set (tabulka všech instrukcí JVM)
  http://www.mobilefish.com/tu­torials/java/java_quickgu­ide_jvm_instruction_set.html
 47. The JVM Instruction Set
  http://mpdeboer.home.xs4a­ll.nl/scriptie/node14.html
 48. GC safe-point (or safepoint) and safe-region
  http://xiao-feng.blogspot.cz/2008/01/gc-safe-point-and-safe-region.html
 49. Safepoints in HotSpot JVM
  http://blog.ragozin.info/2012/10/sa­fepoints-in-hotspot-jvm.html
 50. Java theory and practice: Synchronization optimizations in Mustang
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-jtp10185/
 51. How to build hsdis
  http://hg.openjdk.java.net/jdk7/hot­spot/hotspot/file/tip/src/sha­re/tools/hsdis/README
 52. Java SE 6 Performance White Paper
  http://www.oracle.com/technet­work/java/6-performance-137236.html
 53. Lukas Stadler's Blog
  http://classparser.blogspot­.cz/2010/03/hsdis-i386dll.html
 54. How to build hsdis-amd64.dll and hsdis-i386.dll on Windows
  http://dropzone.nfshost.com/hsdis.htm
 55. PrintAssembly
  https://wikis.oracle.com/dis­play/HotSpotInternals/Prin­tAssembly
 56. The Java Virtual Machine Specification: 3.14. Synchronization
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jvms/se7/html/jvms-3.html#jvms-3.14
 57. The Java Virtual Machine Specification: 8.3.1.4. volatile Fields
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-8.html#jls-8.3.1.4
 58. The Java Virtual Machine Specification: 17.4. Memory Model
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.4
 59. The Java Virtual Machine Specification: 17.7. Non-atomic Treatment of double and long
  http://docs.oracle.com/ja­vase/specs/jls/se7/html/jls-17.html#jls-17.7
 60. Open Source ByteCode Libraries in Java
  http://java-source.net/open-source/bytecode-libraries
 61. ASM Home page
  http://asm.ow2.org/
 62. Seznam nástrojů využívajících projekt ASM
  http://asm.ow2.org/users.html
 63. ObjectWeb ASM (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/ObjectWeb_ASM
 64. Java Bytecode BCEL vs ASM
  http://james.onegoodcooki­e.com/2005/10/26/java-bytecode-bcel-vs-asm/
 65. BCEL Home page
  http://commons.apache.org/bcel/
 66. Byte Code Engineering Library (před verzí 5.0)
  http://bcel.sourceforge.net/
 67. Byte Code Engineering Library (verze >= 5.0)
  http://commons.apache.org/pro­per/commons-bcel/
 68. BCEL Manual
  http://commons.apache.org/bcel/ma­nual.html
 69. Byte Code Engineering Library (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/BCEL
 70. BCEL Tutorial
  http://www.smfsupport.com/sup­port/java/bcel-tutorial!/
 71. Bytecode Engineering
  http://book.chinaunix.net/spe­cial/ebook/Core_Java2_Volu­me2AF/0131118269/ch13lev1sec6­.html
 72. Bytecode Outline plugin for Eclipse (screenshoty + info)
  http://asm.ow2.org/eclipse/index.html
 73. Javassist
  http://www.jboss.org/javassist/
 74. Byteman
  http://www.jboss.org/byteman
 75. Java programming dynamics, Part 7: Bytecode engineering with BCEL
  http://www.ibm.com/develo­perworks/java/library/j-dyn0414/
 76. The JavaTM Virtual Machine Specification, Second Edition
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/VMSpec­TOC.doc.html
 77. The class File Format
  http://java.sun.com/docs/bo­oks/jvms/second_edition/html/Clas­sFile.doc.html
 78. javap – The Java Class File Disassembler
  http://docs.oracle.com/ja­vase/1.4.2/docs/tooldocs/win­dows/javap.html
 79. javap-java-1.6.0-openjdk(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/javap-java-1.6.0-openjdk
 80. Using javap
  http://www.idevelopment.in­fo/data/Programming/java/mis­cellaneous_java/Using_javap­.html
 81. Examine class files with the javap command
  http://www.techrepublic.com/ar­ticle/examine-class-files-with-the-javap-command/5815354
 82. aspectj (Eclipse)
  http://www.eclipse.org/aspectj/
 83. Aspect-oriented programming (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Aspect_oriented_program­ming
 84. AspectJ (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/AspectJ
 85. EMMA: a free Java code coverage tool
  http://emma.sourceforge.net/
 86. Cobertura
  http://cobertura.sourceforge.net/
 87. jclasslib bytecode viewer
  http://www.ej-technologies.com/products/jclas­slib/overview.html

Byl pro vás článek přínosný?