Hlavní navigace

Pomůcky při tvorbě jednotkových testů v jazyce Go

16. 1. 2020
Doba čtení: 40 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Dnes se budeme zabývat dvěma souvisejícími tématy, které se obě týkají testování aplikací. Ukážeme si, jakým způsobem lze zachytávat zápisy do standardního výstupu a následně si popíšeme možnosti standardní knihovny httptest.

Obsah

1. Testování aplikací zapisujících informace na standardní výstup

2. Princip zachycení standardního výstupu

3. Postup při zachycení standardního výstupu

4. Implementace jednotlivých bodů z popsaného postupu

5. Úplný zdrojový kód funkce pro zachycení standardního výstupu

6. Otestování funkce pro zachycení standardního výstupu

7. Zachycení tisku na standardní výstup v jednotkových testech

8. Zachycení tisku do chybového výstupu

9. Zachycení tisku do logů

10. Implementace zachycení tisku do logů

11. Testování handlerů implementovaných v HTTP serveru

12. Jednoduchý HTTP server

13. Implementace testu handleru HTTP serveru

14. Pokrytí kódu HTTP serveru testy

15. Repositář s demonstračními příklady

16. Odkazy na Internetu

1. Testování aplikací zapisujících informace na standardní výstup

Při tvorbě testů pro ty aplikace, které zapisují informace na standardní (popř. na chybový) výstup se můžeme setkat s požadavkem, aby se zkontrolovalo, zda testovaná aplikace skutečně na standardní nebo chybový výstup zapsala očekávané zprávy. K této problematice je možné přistoupit několika způsoby. Jedno z možných (i když mnohdy ne ideálních) řešení spočívá v použití některé ze specializovaných knihoven, s nimiž jsme se již v tomto seriálu setkali. Jedná se především o knihovny s podobnými názvy go-expect, goexpect a gexpect, které byly popsány v následujících dvou článcích:

 1. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem/
 2. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem-dokonceni/

Jen pro úplnost si ukažme jeden příklad použití těchto knihoven (který jsme si již v tomto seriálu taktéž uvedli). Jedná se o krátký program, který spustí interpret programovacího jazyka Python, počká na inicializaci interpretru a nakonec nechá tímto interpretrem vyhodnotit několik výrazů, pochopitelně s testem, zda jsme získali očekávané výsledky. Nakonec je Python ukončen standardním způsobem:

func expectOutput(child *gexpect.ExpectSubprocess, output string) {
    err := child.Expect(output)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
 
func expectPrompt(child *gexpect.ExpectSubprocess) {
    expectOutput(child, ">>> ")
}
 
func sendCommand(child *gexpect.ExpectSubprocess, command string) {
    err := child.SendLine(command)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
 
func main() {
    child, err := gexpect.Spawn("python")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    expectPrompt(child)
    sendCommand(child, "1+2")
    expectOutput(child, "3")
 
    expectPrompt(child)
    sendCommand(child, "6*7")
    expectOutput(child, "42")
 
    expectPrompt(child)
    sendCommand(child, "quit()")
 
    child.Wait()
}

Výše zmíněné knihovny jsou však primárně určeny pro psaní testů, popř. automatizačních skriptů, které většinou s aplikací pracují jako s black boxem. Ovšem mnohdy potřebujeme zjistit, jaké informace se na výstup zapsaly přímo v jednotkových testech (unit tests). A právě v takových případech lze využít postupu, jenž je popsán a ukázán v navazujících kapitolách.

2. Princip zachycení standardního výstupu

Vzhledem k tomu, že všechny funkce ze standardní knihovny, které jsou určeny pro výpis informací na standardní výstup (jedná se o funkce z balíčku fmt), jsou skutečně implementovány jako běžné funkce a nikoli jako metody, je v tomto případě relativně obtížné při psaní jednotkových testů použít mockování (které se v programovacím jazyce Go provádí poněkud obtížněji, než například v Pythonu). Můžeme však namísto toho změnit obsah proměnné os.Stdout a nahradit ho jiným vhodným objektem, přesněji řečeno takovým objektem, který je odvozen od struktury os.File.

Ve zdrojových kódech balíčku os lze najít, jakého typu (a hodnoty) je proměnná os.Stdout a taktéž příbuzná proměnná os.Stderr:

var (
    Stdin = NewFile(uintptr(syscall.Stdin), "/dev/stdin")
    Stdout = NewFile(uintptr(syscall.Stdout), "/dev/stdout")
    Stderr = NewFile(uintptr(syscall.Stderr), "/dev/stderr")
)
Poznámka: obsah této proměnné je možné změnit z toho důvodu, že se jedná o globálně viditelnou proměnnou – její název začíná velkým písmenem.

Jakmile se obsah této proměnné změní, například když do ní přiřadíme jiný otevřený soubor, budou všechny standardní funkce pro tisk (tedy funkce z balíčku fmt) používat nový cíl – odlišný soubor či strukturu, která chování souboru napodobuje. Je tomu tak z toho důvodu, že tyto funkce vypadají následovně:

func Print(a ...interface{}) (n int, err error) {
    return Fprint(os.Stdout, a...)
}
 
func Println(a ...interface{}) (n int, err error) {
    return Fprintln(os.Stdout, a...)
}
 
func Printf(format string, a ...interface{}) (n int, err error) {
    return Fprintf(os.Stdout, format, a...)
}

Ovšem řešení založené na tom, že se namísto standardního výstupu použije výstup do souboru, pochopitelně není ideální. Výhodnější by bylo, aby se tisk zprávy či zpráv provedl do k tomu alokované paměťové oblasti, tedy do nějakého bufferu, jehož obsah by bylo možné následně zkontrolovat a zjistit tak, jaké zprávy aplikace v dané (testované) funkci vytiskla. Právě pro tento účel lze použít strukturu, s níž jsme se již v tomto seriálu dobře seznámili – pipe:

$ go doc os.Pipe
 
package os // import "os"
 
func Pipe() (r *File, w *File, err error)
  Pipe returns a connected pair of Files; reads from r return bytes written to
  w. It returns the files and an error, if any.

Díky tomu, že do pipe může aplikace zapisovat (jakoby se jednalo o standardní výstup) a současně je možné data z druhé strany přečíst a zpracovat, může pipe posloužit právě ve funkci bufferu pro zapamatování zpráv, které aplikace zapsala na standardní výstup.

3. Postup při zachycení standardního výstupu

Celý postup při zachycování standardního výstupu může ve zkrácené podobě vypadat následovně:

 1. Zapamatujeme si původní obsah proměnné os.Stdout, protože ho budeme chtít po testování obnovit.
 2. Vytvoříme nový objekt typu Pipe, což mj. znamená, že získáme i implementace readeru a writeru (první dvě návratové hodnoty jsou typu *File).
 3. Do proměnné os.Stdout přiřadíme writer, tj. vstupní část objektu typu Pipe (část, do které se provádí zápis – tisk zpráv).
 4. V gorutině použijeme nějakou funkci, která přečte celý obsah pipe (použije výstupní část, tedy reader, s čekáním na dokončení zápisu) a převede ji na řetězec.
 5. Dále se zavolá testovaná funkce, která může provádět zápisy zpráv (tedy tisk) na standardní výstup.
 6. Na konci již pouze stačí pipe uzavřít (tím dojde k dokončení gorutiny, která svůj výsledek zapíše do kanálu), obnovit obsah proměnné os.Stdout a vrátit řetězec, který byl zachycen.

Vlastní implementace je ve skutečnosti nepatrně složitější, a to zejména kvůli tomu, že gorutina určená pro zpracování zpráv zapisovaných na standardní výstup musí komunikovat s původní gorutinou, ve které (mj.) běží i testovaná funkce. A nakonec je vhodné počkat na to, až se nově vytvořená gorutina spustí. K tomuto účelu lze použít například nějakou formu synchronizačního objektu.

4. Implementace jednotlivých bodů z popsaného postupu

Pomocná funkce, která vrátí řetězec vytisknutý na standardní výstup libovolnou předanou funkcí, může mít tuto hlavičku:

func CaptureStandardOutput(function func()) (string, error) {
}

Funkce tedy akceptuje libovolnou (typicky anonymní) testovanou funkci a na konci vrátí zachycený řetězec a popř. i objekt nesoucí informace o chybě, která v průběhu zachycování nastala.

Poznámka: omezení, že testovaná funkce je bez parametrů, je pouze zdánlivé, protože můžeme snadno vytvořit anonymní funkci bez parametrů, která zavolá testovanou funkci a předá ji všechny potřebné parametry.

V předchozí kapitole popsaný postup pro zachycení tisku na standardním výstupu, přesněji řečeno jeho jednotlivé body, lze realizovat například následujícím způsobem.

1. Zapamatování původního obsahu proměnné os.Stdout

Toto je velmi jednoduše implementovatelný bod. Postačuje nám do lokální proměnné uložit aktuální obsah proměnné os.Stdout, nezávisle na tom, zda se skutečně jedná o klasický standardní výstup, nebo o již dříve provedené přesměrování do souboru:

stdout := os.Stdout

2. Vytvoření objektu typu Pipe

Vytvoření objektu typu Pipe již známe, neboť jsme se tímto tématem již zabývali v předchozích částech tohoto seriálu. Pochopitelně nesmíme zapomenout na otestování chybového stavu, který (teoreticky) může nastat:

reader, writer, err := os.Pipe()
if err != nil {
    return "", err
}

Po provedení výše uvedeného bloku kódu máme k dispozici proměnné obsahující ukazatele na dvojici pseudosouborů – jeden je určený pro čtení, druhý pro zápis.

3. Nový obsah proměnné os.Stdout

Opět se jedná o snadno realizovatelný bod, neboť pouze nastavíme novou hodnotu proměnné os.Stdout a navíc zajistíme, aby se při ukončení celé funkce pro zachycení standardního výstupu obnovil původní obsah této proměnné. To je důležité, protože v opačném případě by přestaly pracovat všechny další tisky na standardní výstup (ovšem k chybě by nedošlo, a to i přesto, že se pipe uzavřela):

defer func() {
    os.Stdout = stdout
}()
os.Stdout = writer

4. Gorutina, která obsah Pipe přečte a převede na řetězec

V nejjednodušším případě tato asynchronně běžící gorutina přečte obsah Pipe, převede ho na řetězec a následně tento řetězec zapíše do kanálu, který je použit pro komunikaci s touto gorutinou:

captured := make(chan string)
go func() {
    var buf bytes.Buffer
    io.Copy(&buf, reader)
    captured <- buf.String()
}()

Korektnější je však počkat na to, až se gorutina skutečně spustí:

captured := make(chan string)
wg := new(sync.WaitGroup)
wg.Add(1)
go func() {
    var buf bytes.Buffer
    wg.Done()
    io.Copy(&buf, reader)
    captured <- buf.String()
}()
wg.Wait()

V tomto případě je použit synchronizační mechanismus představovaný objektem typu WaitGroup. V hlavní gorutině metodou Add nastavíme, že se má čekat na jedinou další gorutinu (předáme tedy hodnotu 1, kterou se inicializuje interní synchronizované počitadlo). V této gorutině (představované anonymní funkcí) zavoláme metodu Done, ovšem nikoli na konci gorutiny, ale na jejím začátku (ihned po její inicializaci). V hlavní gorutině poté metodou Wait čekáme na inicializaci asynchronně běžící gorutiny.

Poznámka: v dokumentaci go doc sync.WaitGroup je uveden odlišný příklad – čekání na dokončení gorutin, kdy je funkce wg.Done() na samotném konci těla gorutiny. Tento způsob použití nás ovšem nezajímá, protože pro tento účel používáme kanál captured. Pouze potřebujeme počkat na start gorutiny.

5. Zavolání testované funkce provádějící tisk na standardní výstup

Toto je jednoduchý bod – zavoláme jakoukoli funkci, která může (ale nutně nemusí) provádět tisk na standardní výstup:

function()

6. Obnovení obsahu proměnné os.Stdout, vrácení zachyceného řetězce

Po zavolání testované funkce uzavřeme Pipe a vrátíme obsah kanálu, do kterého zapsala řetězec (i prázdný) asynchronně běžící gorutina. Současně se čtení kanálu používá pro čekání na dokončení této gorutiny:

writer.Close()
return <-captured, nil

5. Úplný zdrojový kód funkce pro zachycení standardního výstupu

Úplný zdrojový kód balíčku s funkcí sloužící pro zachycení standardního výstupu může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "bytes"
    "io"
    "os"
    "sync"
)
 
func CaptureStandardOutput(function func()) (string, error) {
    // backup of the real stdout
    stdout := os.Stdout
 
    // temporary replacement for stdout
    reader, writer, err := os.Pipe()
    if err != nil {
        return "", err
    }
 
    // temporarily replace real Stdout by the mocked one
    defer func() {
        os.Stdout = stdout
    }()
    os.Stdout = writer
 
    // channel with captured standard output
    captured := make(chan string)
    // synchronization object
    wg := new(sync.WaitGroup)
    // we are going to wait for one goroutine only
    wg.Add(1)
 
    go func() {
        var buf bytes.Buffer
        // goroutine is started -> inform main one via WaitGroup object
        wg.Done()
        io.Copy(&buf, reader)
        captured <- buf.String()
    }()
    // wait for goroutine to start
    wg.Wait()
    // provided function that (probably) prints something to standard output
    function()
    writer.Close()
    return <-captured, nil
}
Poznámka: popsaný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/cap­ture01.go.
.

6. Otestování funkce pro zachycení standardního výstupu

To, zda výše popsaná funkce CaptureStandardOutput skutečně dokáže zachytit tisk na standardní výstup, lze relativně snadno ověřit.

Nejprve vyzkoušíme zachycení tisku provedeného funkcí fmt.Print:

func main() {
    str, err := CaptureStandardOutput(func() { fmt.Print("Hello world!") })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("Captured output:")
    fmt.Println("-------------------------------")
    fmt.Println(str)
    fmt.Println("-------------------------------")
}

S výsledkem:

Captured output:
-------------------------------
Hello world!
-------------------------------

Vidíme, že se řetězec „Hello world!“ skutečně zachytil a je na standardní výstup vypsán až mnohem později (v reálných testech by se výpis neprováděl, pouze by se zjistilo, zda řetězec obsahuje potřebné informace).

Podobný příklad, ovšem zachycující tisk funkcí fmt.Println (s odřádkováním), je prakticky totožný s příkladem předchozím:

func main() {
    str, err := CaptureStandardOutput(func() { fmt.Println("Hello world!") })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("Captured output:")
    fmt.Println("-------------------------------")
    fmt.Println(str)
    fmt.Println("-------------------------------")
}

S výsledkem:

Captured output:
-------------------------------
Hello world!
 
-------------------------------
Poznámka: povšimněte si přítomnosti dalšího znaku pro konec řádku.

Tabulka s vybranými hodnotami funkce sinus:

func printSinus() {
  epsilon := 1e-6
  for x := 0.0; x <= 2.0*math.Pi + epsilon; x+= math.Pi/6.0 {
    fmt.Printf("sin(%5.2f) = %+5.3f\n", x, math.Sin(x))
  }
}
 
func main() {
    str, err := CaptureStandardOutput(printSinus)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("Captured output:")
    fmt.Println("-------------------------------")
    fmt.Println(str)
    fmt.Println("-------------------------------")
}

S výsledkem:

Captured output:
-------------------------------
sin( 0.00) = +0.000
sin( 0.52) = +0.500
sin( 1.05) = +0.866
sin( 1.57) = +1.000
sin( 2.09) = +0.866
sin( 2.62) = +0.500
sin( 3.14) = -0.000
sin( 3.67) = -0.500
sin( 4.19) = -0.866
sin( 4.71) = -1.000
sin( 5.24) = -0.866
sin( 5.76) = -0.500
sin( 6.28) = +0.000
 
-------------------------------
Poznámka: zachytit a otestovat je možné i velmi dlouhé tisky na standardní výstup.

Tisk do chybového výstupu funkcí println se ovšem nezachytí (což je ostatně korektní, tato základní funkce tiskne na chybový výstup a navíc obchází většinu funkcí z balíčku os):

func main() {
    str, err := CaptureStandardOutput(func() { println("Error output") })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
     
    fmt.Println("Last line of captured output:")
    fmt.Println("-------------------------------")
    fmt.Println(str)
    fmt.Println("-------------------------------")
}

S výsledkem:

Error output
Captured output:
-------------------------------
 
-------------------------------

Alternativně lze tisk na chybový výstup provést explicitně:

func main() {
    str, err := CaptureStandardOutput(func() { fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error output again") })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    fmt.Println("Last line of captured output:")
    fmt.Println("-------------------------------")
    fmt.Println(str)
    fmt.Println("-------------------------------")
}

S výsledkem:

Error output again
Captured output:
-------------------------------
 
-------------------------------

7. Zachycení tisku na standardní výstup v jednotkových testech

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, je většinou zapotřebí zachytit tisk na standardní výstup v jednotkových testech. Se znalostmi, které jsme získali v předchozích kapitolách, je to ve skutečnosti velmi snadné. Ostatně se podívejme na následující příklad, v němž je nejdříve zopakována funkce pro zachycení výstupu (ovšem nikoli v balíčku main) a následně je pro tento balíček vytvořen jednoduchý jednotkový test:

package capture
 
import (
    "bytes"
    "io"
    "os"
    "sync"
)
 
func StandardOutput(function func()) (string, error) {
    // backup of the real stdout
    stdout := os.Stdout
 
    // temporary replacement for stdout
    reader, writer, err := os.Pipe()
    if err != nil {
        return "", err
    }
 
    // temporarily replace real Stdout by the mocked one
    defer func() {
        os.Stdout = stdout
    }()
    os.Stdout = writer
 
    // channel with captured standard output
    captured := make(chan string)
 
    // synchronization object
    wg := new(sync.WaitGroup)
    // we are going to wait for one goroutine only
    wg.Add(1)
 
    go func() {
        var buf bytes.Buffer
        // goroutine is started -> inform main one via WaitGroup object
        wg.Done()
        io.Copy(&buf, reader)
        captured <- buf.String()
    }()
    // wait for goroutine to start
    wg.Wait()
    // provided function that (probably) prints something to standard output
    function()
    writer.Close()
    return <-captured, nil
}

Jednotkový test pro výše vypsaný balíček by mohl vypadat následovně:

package capture_test
 
import (
    "fmt"
    "github.com/tisnik/go-capture"
    "os"
    "testing"
)
 
// TestNoOutput checks if empty standard output is captured properly
func TestNoOutput(t *testing.T) {
    captured, err := capture.StandardOutput(func() {
    })
    if err != nil {
        t.Fatal("Unable to capture standard output", err)
    }
    if captured != "" {
        t.Fatal("Standard should be empty")
    }
}
 
// TestEmptyOutput checks if empty standard output is captured properly
func TestEmptyOutput(t *testing.T) {
    captured, err := capture.StandardOutput(func() {
        fmt.Print("")
    })
    if err != nil {
        t.Fatal("Unable to capture standard output", err)
    }
    if captured != "" {
        t.Fatal("Standard should be empty")
    }
}
 
// TestOutputWithoutNewlines checks if standard output created by fmt.Print is captured properly
func TestOutputWithoutNewlines(t *testing.T) {
    captured, err := capture.StandardOutput(func() {
        fmt.Print("Hello!")
    })
    if err != nil {
        t.Fatal("Unable to capture standard output", err)
    }
    if captured != "Hello!" {
        t.Fatal("Incorrect output has been captured:", captured)
    }
}
 
// TestOutputWithNewlines checks if standard output created by fmt.Println is captured properly
func TestOutputWithNewlines(t *testing.T) {
    captured, err := capture.StandardOutput(func() {
        fmt.Println("Hello!")
    })
    if err != nil {
        t.Fatal("Unable to capture standard output", err)
    }
    if captured != "Hello!\n" {
        t.Fatal("Incorrect output has been captured:", captured)
    }
}
 
// TestOutputToStdErr checks whether output to stderr is captured or not
func TestOutputToStdErr(t *testing.T) {
    captured, err := capture.StandardOutput(func() {
        fmt.Fprint(os.Stderr, "Hello!")
    })
    if err != nil {
        t.Fatal("Unable to capture standard output", err)
    }
    if captured != "" {
        t.Fatal("Incorrect output has been captured:", captured)
    }
}
Poznámka: ve skutečnosti není pokrytí kódu stoprocentní, protože jsme neotestovali větev, ve které funkce os.Pipe vrátí chybu.

8. Zachycení tisku do chybového výstupu

Po přečtení předchozích kapitol vás pravděpodobně nepřekvapí, že chybový výstup, resp. přesněji řečeno tisk do chybového výstupu, se provede prakticky totožným programovým kódem, takže jen v krátkosti:

func CaptureErrorOutput(function func()) (string, error) {
    // backup of the real stderr
    stderr := os.Stderr
 
    // temporary replacement for stdout
    reader, writer, err := os.Pipe()
    if err != nil {
        return "", err
    }
 
    // temporarily replace real Stderr by the mocked one
    defer func() {
        os.Stderr = stderr
    }()
    os.Stderr = writer
 
    // channel with captured standard output
    captured := make(chan string)
    wg := new(sync.WaitGroup)
    wg.Add(1)
    go func() {
        var buf bytes.Buffer
        wg.Done()
        io.Copy(&buf, reader)
        captured <- buf.String()
    }()
    wg.Wait()
    // provided function that (probably) prints something to standard output
    function()
    writer.Close()
    return <-captured, nil
}

Otestování činnosti výše uvedené funkce:

func main() {
    str, err := CaptureErrorOutput(func() { fmt.Fprintln(os.Stderr, "Error output again") })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    fmt.Println("Captured error output:")
    fmt.Println("-------------------------------")
    fmt.Println(str)
    fmt.Println("-------------------------------")
}

S výsledky:

Captured error output:
-------------------------------
Error output again
 
-------------------------------
Poznámka: tisk na standardní výstup pochopitelně zachycen není, ovšem nyní již máte k dispozici všechny informace pro to, aby bylo možné vytvořit funkci zachycující zápisy do obou typů výstupů.

9. Zachycení tisku do logů

Nyní si vyzkoušejme, co se stane ve chvíli, kdy se pokusíme zachytit zápis do logu. Ve zdrojových kódech modulu log lze najít informaci o tom, do jakého výstupu se vlastně logy zapisují:

var std = New(os.Stderr, "", LstdFlags)

Ve skutečnosti ovšem nyní pouhá změna hodnoty os.Stderr není dostačující, protože si modul log drží vlastní referenci na chybový výstup. O tom se ostatně můžeme velmi snadno přesvědčit:

func main() {
    str, err := CaptureErrorOutput(func() { log.Print("log.Print") })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    fmt.Println("Captured standard output:")
    fmt.Println("-------------------------------")
    fmt.Println(str)
    fmt.Println("-------------------------------")
}

S tímto výsledkem:

2004/08/29 05:48:04 log.Print
Captured error output:
-------------------------------
 
-------------------------------

Vidíme, že se funkce log.Print zavolala zcela standardním způsobem, bez ohledu na to, že zachytáváme chybový výstup.

10. Implementace zachycení tisku do logů

Přímý přístup k proměnné log.std nemáme, musíme tedy použít nějaké jiné řešení. K dispozici je funkce log.SetOutput, které lze předat jiný objekt pro realizaci zápisu logu. Problém je zde vlastně jediný – neexistuje rozumná možnost, jak obnovit předchozí hodnotu, protože není k dispozici žádná funkce typu log.GetOutput. Částečné řešení (které obnoví zápis logů do chybového výstupu) může vypadat takto:

func CaptureLog(function func()) (string, error) {
    // temporary replacement for log output
    reader, writer, err := os.Pipe()
    if err != nil {
        return "", err
    }
 
    // temporarily replace real log output by the mocked one
    defer func() {
        log.SetOutput(os.Stderr)
    }()
    log.SetOutput(writer)
 
    // channel with captured standard output
    captured := make(chan string)
 
    // synchronization object
    wg := new(sync.WaitGroup)
    // we are going to wait for one goroutine only
    wg.Add(1)
 
    go func() {
        var buf bytes.Buffer
        // goroutine is started -> inform main one via WaitGroup object
        wg.Done()
        io.Copy(&buf, reader)
        captured <- buf.String()
    }()
    // wait for goroutine to start
    wg.Wait()
    // provided function that (probably) prints something to standard output
    function()
    writer.Close()
    return <-captured, nil
}

Otestování by nyní mělo být triviální:

func main() {
    str, err := CaptureLog(func() { log.Println("Hello world") })
    if err != nil {
        panic(err)
    }
 
    fmt.Println("Captured logs:")
    fmt.Println("-------------------------------")
    fmt.Println(str)
    fmt.Println("-------------------------------")
}

S výsledkem:

Captured logs:
-------------------------------
2020/01/15 20:13:31 Hello world
 
-------------------------------

11. Testování handlerů implementovaných v HTTP serveru

Ve druhé části článku se ve stručnosti zmíníme o dalším úkolu, který mnohdy čeká na autory jednotkových testů. Jedná se o nutnost otestování handlerů implementovaných v HTTP/HTTPS serveru (a není žádnou novinkou, že programovací jazyk Go se pro podobné aplikace velmi často používá). Jednotkové testy handlerů by měly do značné míry napodobit chování celého HTTP serveru, tj. mělo by být možné posílat požadavky (request) na mock HTTP serveru, zjišťovat, jaké informace se vrátily v odpovědi (response) atd. Pro tento účel se používá standardní knihovna net/http/httptest. Tato knihovna se skládá ze dvou částí – funkce NewRequest používané pro testování handlerů a datového typu Server, který (společně s příslušnými metodami) můžeme použít pro psaní (nejenom) jednotkových testů. Dnes se budeme zabývat především výše zmíněnou funkcí NewRequest.

Poznámka: pokud namísto jednotkových testů píšete testy funkcionální, je výhodnější použít například knihovny Goblin a Frisby.

12. Jednoduchý HTTP server

Nejprve si ukažme kód HTTP serveru, který budeme chtít testovat. Tento server po svém spuštění poskytuje statické soubory umístěné v aktuálním adresáři a na endpointech /data a /other odpovídá posláním odpovědi s nastaveným typem „application/json“. V obou případech je kód odpovědi 200 OK (a ve skutečnosti druhý handler nevrací validní JSON). Zdrojový kód tohoto HTTP serveru naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/httpSer­ver1.go

package main
 
import (
    "fmt"
    "log"
    "net/http"
)
 
func dataHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    fmt.Fprintf(writer, `"x": [1, 2, 3, 4, 5]`)
}
 
func otherHandler(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
    writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
    writer.WriteHeader(http.StatusOK)
    fmt.Fprintf(writer, `foobar`)
}
 
func startHttpServer(address string) {
    log.Printf("Starting server on address %s", address)
    http.Handle("/", http.FileServer(http.Dir(".")))
    http.HandleFunc("/data", dataHandler)
    http.HandleFunc("/other", otherHandler)
    http.ListenAndServe(address, nil)
}
 
func main() {
    startHttpServer(":8080")
}

13. Implementace testu handleru HTTP serveru

Typickou úlohou je otestování funkcionality jednotlivých handlerů. Realizaci si ukážeme na testu pro handler obsluhující endpoint /data. Nejdříve vytvoříme objekt realizující dotaz provedený HTTP metodou GET:

request, err := http.NewRequest("GET", "/data", nil)
if err != nil {
    t.Fatal(err)
}

Dále vytvoříme objekt, který bude zaznamenávat provedené operace:

recorder := httptest.NewRecorder()

Třetím a posledním objektem je adaptér umožňující použít libovolnou funkci s příslušnou signaturou jako handler HTTP serveru:

handler := http.HandlerFunc(dataHandler)

Nyní spustíme „záznam“ činnosti HTTP serveru pro již dříve vytvořený dotaz (HTTP GET na endpointu /data):

handler.ServeHTTP(recorder, request)

Celý průběh se zaznamená, což znamená, že později můžeme činnost handleru prozkoumat čtením atributů struktury recorder.

Otestování HTTP kódu odpovědi (očekáváme 200 OK):

if status := recorder.Code; status != http.StatusOK {
    t.Errorf("improper status code: got %v instead of %v",
        status, http.StatusOK)
}

Otestování, zda odpověď obsahuje hlavičku „Content-Type“ s očekávaným obsahem „application/json“:

if ctype := recorder.Header().Get("Content-Type"); ctype != "application/json" {
    t.Errorf("content type header does not match: got %s want %s",
        ctype, "application/json")
}

A pochopitelně můžeme přistupovat i k datům poslaným v těle odpovědi:

body := recorder.Body.String()
if body != `"x": [1, 2, 3, 4, 5]` {
    t.Errorf("wrong response body: %s", body)
}

Úplný zdrojový kód jednotkového testu je umístěn na adrese: https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/httpSer­ver1_test.go

package main
 
import (
    "net/http"
    "net/http/httptest"
    "testing"
)
 
func TestDataHandler(t *testing.T) {
    request, err := http.NewRequest("GET", "/data", nil)
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
 
    recorder := httptest.NewRecorder()
    handler := http.HandlerFunc(dataHandler)
 
    handler.ServeHTTP(recorder, request)
 
    if status := recorder.Code; status != http.StatusOK {
        t.Errorf("improper status code: got %v instead of %v",
            status, http.StatusOK)
    }
 
    body := recorder.Body.String()
    if body != `"x": [1, 2, 3, 4, 5]` {
        t.Errorf("wrong response body: %s", body)
    }
 
    if ctype := recorder.Header().Get("Content-Type"); ctype != "application/json" {
        t.Errorf("content type header does not match: got %s want %s",
            ctype, "application/json")
    }
}
Poznámka: knihovna net/http/httptest nabízí i další možnosti, těm se ovšem budeme věnovat až příště.

14. Pokrytí kódu HTTP serveru testy

Jednotkové testy spustíme příkazem go test, ovšem navíc budeme specifikovat, že je nutné zjistit pokrytí kódu testy a uložit naměřená data do souboru nazvaného „coverage.out“:

$ go test -coverprofile coverage.out

Dále z vytvořeného souboru „coverage.out“ vytvoříme čitelný výpis s informacemi o tom, jaké funkce HTTP serveru byly skutečně otestovány:

$ go tool cover -func=coverage.out

Výsledek by mohl vypadat následovně (cesty se samozřejmě budou odlišovat):

skoleni

/home/tester/src/go/httpServer1.go:9:  dataHandler   100.0%
/home/tester/src/go/httpServer1.go:15: otherHandler  0.0%
/home/tester/src/go/httpServer1.go:21: startHttpServer 0.0%
/home/tester/src/go/httpServer1.go:29: main      0.0%
total:                 (statements)  25.0%

Vidíme, že handler realizovaný funkcí dataHandler je skutečně plně pokryt testy, na rozdíl od ostatního programového kódu.

15. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 capture01.go zachycení tisku na standardní výstup https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/cap­ture01.go
2 capture02.go alternativní příklad zachycení tisku na standardní výstup https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/cap­ture02.go
3 capture03.go delší standardní výstup https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/cap­ture03.go
4 capture04.go test, že chybový výstup není zachycen https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/cap­ture04.go
5 capture05.go test, že chybový výstup není zachycen https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/cap­ture05.go
6 capture06.go zachycení tisku do chybového výstupu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/cap­ture06.go
7 capture07.go zachycení logování https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/cap­ture07.go
       
8 go-capture/capture.go implementace balíčku capture https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/go-capture/capture.go
9 go-capture/capture_test.go jednotkový test balíčku capture https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/go-capture/capture_test.go
       
10 httpServer1.go jednoduchý HTTP server https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/httpSer­ver1.go
11 httpServer1_test.go jednotkové testy pro HTTP server https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article52/httpSer­ver1_test.go

16. Odkazy na Internetu

 1. Golang Capturing log.Println And fmt.Println Output
  https://medium.com/@hau12a1/golang-capturing-log-println-and-fmt-println-output-770209c791b4
 2. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 3. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 4. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 5. Michael Fogleman's projects
  https://www.michaelfogleman­.com/projects/tagged/grap­hics/
 6. Color Graphs of Complex Functions
  https://web.archive.org/web/20120511021419/htt­p://w.american.edu/cas/mat­hstat/lcrone/ComplexPlot.html
 7. A Gallery of Complex Functions
  http://wismuth.com/complex/ga­llery.html
 8. package glot
  https://godoc.org/github.com/A­rafatk/glot
 9. Gnuplotting: Output terminals
  http://www.gnuplotting.org/output-terminals/
 10. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://medium.com/@Arafat­./introducing-glot-the-plotting-library-for-golang-3133399948a1
 11. Introducing Glot the plotting library for Golang
  https://blog.gopheracademy.com/advent-2018/introducing-glot/
 12. Glot is a plotting library for Golang built on top of gnuplot
  https://github.com/Arafatk/glot
 13. Example plots (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot/wi­ki/Example-plots
 14. A repository for plotting and visualizing data (gonum/plot)
  https://github.com/gonum/plot
 15. golang library to make https://chartjs.org/ plots
  https://github.com/brentp/go-chartjs
 16. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 17. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 18. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 19. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 20. gonum
  https://github.com/gonum
 21. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 22. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 23. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 24. Stránky projektu MinIO
  https://min.io/
 25. MinIO Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-quickstart-guide.html
 26. MinIO Go Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/golang-client-api-reference
 27. MinIO Python Client API Reference
  https://docs.min.io/docs/python-client-api-reference.html
 28. Performance at Scale: MinIO Pushes Past 1.4 terabits per second with 256 NVMe Drives
  https://blog.min.io/performance-at-scale-minio-pushes-past-1–3-terabits-per-second-with-256-nvme-drives/
 29. Benchmarking MinIO vs. AWS S3 for Apache Spark
  https://blog.min.io/benchmarking-apache-spark-vs-aws-s3/
 30. MinIO Client Quickstart Guide
  https://docs.min.io/docs/minio-client-quickstart-guide.html
 31. Analýza kvality zdrojových kódů Minia
  https://goreportcard.com/re­port/github.com/minio/minio
 32. This is MinIO
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=vF0lQh0XOCs
 33. Running MinIO Standalone
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=dIQsPCHvHoM
 34. „Amazon S3 Compatible Storage in Kubernetes“ – Rob Girard, Principal Tech Marketing Engineer, Minio
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=wlpn8K0jJ4U
 35. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 36. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 37. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 38. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 39. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 40. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 41. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 42. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 43. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 44. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 45. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 46. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 47. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 48. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 49. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 50. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 51. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 52. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 53. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 54. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 55. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 56. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 57. xml.org
  http://www.xml.org/
 58. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 59. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 60. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 61. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 62. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 63. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 64. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 65. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 66. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 67. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 68. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 69. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 70. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 71. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 72. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 73. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 74. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 75. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 76. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 77. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 78. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 79. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 80. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 81. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 82. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 83. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 84. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 85. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 86. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 87. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 88. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 89. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 90. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 91. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 92. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 93. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 94. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 95. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 96. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 97. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 98. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 99. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 100. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 101. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 102. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 103. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 104. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 105. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 106. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 107. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 108. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 109. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 110. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 111. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 112. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 113. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 114. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 115. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 116. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 117. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 118. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 119. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 120. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 121. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 122. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 123. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 124. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 125. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 126. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 127. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 128. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 129. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 130. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 131. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 132. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 133. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 134. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 135. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 136. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 137. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 138. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 139. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 140. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 141. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 142. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 143. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 144. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 145. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 146. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 147. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 148. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 149. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 150. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 151. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 152. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 153. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 154. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 155. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 156. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 157. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 158. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 159. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 160. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 161. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 162. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 163. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 164. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 165. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 166. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 167. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 168. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 169. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 170. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 171. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 172. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 173. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 174. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 175. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 176. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 177. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 178. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 179. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 180. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 181. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 182. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 183. GoConvey
  http://goconvey.co/
 184. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 185. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 186. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 187. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 188. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 189. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 190. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 191. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 192. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 193. YAML
  https://yaml.org/
 194. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 195. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 196. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 197. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 198. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 199. Introducing JSON
  http://json.org/
 200. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 201. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 202. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 203. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 204. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 205. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 206. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 207. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 208. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 209. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 210. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 211. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 212. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 213. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 214. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 215. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 216. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 217. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 218. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 219. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 220. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 221. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 222. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 223. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 224. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 225. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 226. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 227. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 228. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 229. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 230. GoDoc
  https://godoc.org/
 231. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 232. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 233. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 234. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 235. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 236. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 237. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 238. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 239. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 240. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 241. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 242. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 243. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 244. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 245. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 246. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 247. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 248. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 249. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 250. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 251. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 252. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 253. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 254. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 255. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 256. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 257. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 258. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 259. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 260. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 261. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 262. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 263. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 264. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 265. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 266. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 267. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 268. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 269. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 270. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 271. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 272. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 273. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 274. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 275. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 276. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 277. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 278. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 279. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 280. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 281. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 282. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 283. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 284. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 285. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 286. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 287. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 288. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 289. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 290. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 291. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 292. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 293. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 294. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 295. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 296. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 297. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 298. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 299. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 300. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 301. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 302. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 303. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 304. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 305. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 306. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 307. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 308. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 309. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 310. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 311. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 312. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 313. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 314. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 315. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 316. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 317. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 318. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 319. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 320. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 321. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 322. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 323. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 324. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 325. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 326. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 327. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 328. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 329. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 330. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 331. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 332. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.