Hlavní navigace

Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)

28. 11. 2019
Doba čtení: 38 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Dnes dokončíme téma, kterému jsme se začali věnovat minule. Jedná se o popis možností knihoven nahrazujících nástroj expect původně naprogramovaný Tcl. Dnes si popíšeme knihovnu goexpect pocházejících přímo od Googlu.

Obsah

1. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)

2. Nejdůležitější vlastnosti knihovny goexpect

3. Základní způsob použití knihovny goexpect

4. Informace vracené metodou Expect

5. Chování skriptu ve chvíli, kdy se na výstupu aplikace neobjeví očekávaný text

6. Ovládání interaktivní hry skriptem

7. Dávkové příkazy

8. Zpracování výsledků činnosti metody ExpectBatch

9. Ovládání interpretru Pythonu pomocí dávkových příkazů

10. Zjištění, která verze Pythonu je spuštěna

11. Objekt Caser – rozvětvení na základě vstupu

12. Složitější příklad založený na objektu Caser

13. Kanál obsahující stav aplikace po jejím ukončení

14. Interpret ukončený s návratovou hodnotou odlišnou od nuly

15. Využití knihovny goexpect v jednotkových testech

16. Složitější test založený na dávkové úloze a testu návratové hodnoty testované aplikace

17. Chování jednotkového testu ve chvíli, kdy je interpret ukončen s návratovou hodnotou odlišnou od nuly

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)

V předchozí části seriálu o programovacím jazyku Go jsme se seznámili s dvojicí knihoven určených právě pro Go. Jednalo se o knihovny nazvané go-expect a gexpect. Jak již název těchto knihoven naznačuje, slouží pro automatizaci práce s aplikacemi ovládanými interaktivně z příkazového řádku (konzole); pro tento účel byl původně vyvinut nástroj expect naprogramovaný v jazyku Tcl (ten je již mnoho let za vrcholem své popularity). Nástrojů využívajících interaktivní dialog na příkazové řádce pochopitelně existuje celá řada; mezi typické zástupce patří ssh, ftp, telnet, gdb, ale i prakticky všechny interpretry programovacích jazyků. Kromě automatizace různých procesů je možné knihovny go-expect a gexpect použít i pro testování aplikací, protože je možné ověřit, jak aplikace odpovídají na předem známý vstup či naopak na vstup náhodně či spíše pseudonáhodně generovaný (fuzzy testy).

Dnes se seznámíme se třetí a současně i poslední knihovnou spadající do stejné kategorie, jako obě knihovny předchozí. Popíšeme si totiž základní způsoby použití knihovny nazvané goexpect, kterou naleznete na adrese https://github.com/google/goexpect a za jejímž vývojem částečně stojí přímo společnost Google (podobně jako za vznikem a podporou samotného programovacího jazyka Go).

2. Nejdůležitější vlastnosti knihovny goexpect

Ze všech tří popisovaných knihoven se právě goexpect nejvíce přibližuje možnostem původního nástroje expect (který je podle mého názoru dosti nedoceněný, za což pravděpodobně může zvolený programovací jazyk). V knihovně goexpect totiž nalezneme jak základní funkce typu „očekávám výstup z aplikace“ a „pošli text na vstup aplikace“, tak i například podporu pro rozvětvení na základě toho, jaké texty aplikace vytiskla a dokonce i podporu pro dávkové příkazy (většinou sekvenci operací pro kontrolu vypsaných textů a zápis nových příkazů). I s těmito možnostmi se postupně seznámíme v navazujících kapitolách.

Knihovnu goexpect nainstalujeme naprosto stejným způsobem, jako jiné balíčky určené pro ekosystém programovacího jazyka Go – použitím příkazu go get:

$ go get github.com/google/goexpect

3. Základní způsob použití knihovny goexpect

Podívejme se nyní ve stručnosti na základní způsob použití knihovny goexpect. Aby bylo možné porovnat přístupy použité ve všech třech popisovaných knihovnách, bude dnešní první demonstrační příklad odvozen od příkladů, které jsme si ukázali minule. Spustíme v něm standardní nástroj uname a zjistíme, zda se na jeho výstupu objevil řetězec „Linux“. Celý postup je relativně přímočarý.

Nejprve je nutné nástroj uname spustit, což se provede jediným příkazem Spawn (následovaným pochopitelně běžnou kontrolou chyb, které při spouštění mohou nastat):

child, _, err := expect.Spawn("uname", -1)
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
Poznámka: druhá hodnota –1 značí, že se nebude explicitně nastaveno čekání na text, který má aplikace vypsat (timeout). V dalších příkladech však čekání použijeme.

Dále je důležité zajistit, aby se proces uzavřel na konci celého testu. V tomto případě nám velmi dobře poslouží blok defer:

defer child.Close()

Samotný test, jaký výstup aplikace vyprodukovala, se provádí metodou nazvanou přímočaře Expect, ovšem s tím rozdílem (oproti oběma předchozím knihovnám), že se nespecifikuje holý text, ale regulární výraz. Ten se sestaví a přeloží funkcí regexp.MustCompile (pochopitelně nesmíme zapomenout na import příslušného balíčku):

linuxRe := regexp.MustCompile("Linux")
child.Expect(linuxRe, time.Second)

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/01_chec­k_uname_linux.go:

package main
 
import (
    "log"
    "regexp"
    "time"
 
    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("uname", -1)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    linuxRe := regexp.MustCompile("Linux")
    child.Expect(linuxRe, time.Second)
}
Poznámka: příklady ukázané minule byly, alespoň co se týká počtu zapsaných řádků, poněkud delší a komplikovanější. Ostatně si můžeme porovnat přímočaré zavolání goexpect.Spawn s inicializací vyžadovanou knihovnou go-expect:
console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout))
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
defer console.Close()
 
command := exec.Command("python")
command.Stdin = console.Tty()
command.Stdout = console.Tty()
command.Stderr = console.Tty()

4. Informace vracené metodou Expect

V předchozím demonstračním příkladu jsme volali metodu Expect bez toho, aby došlo k ověření jejích návratových hodnot:

child.Expect(linuxRe, time.Second)

Ve skutečnosti je však prakticky vždy nutné návratové hodnoty nějakým způsobem zpracovat. Tato funkce vrací tři hodnoty – nalezený řetězec, řez (slice) se všemi odpovídajícími částmi textu (využijeme ho u složitějších regulárních výrazů se skupinami – groups) a objekt představující chybu. Pokud k chybě nedošlo, bude poslední vrácená hodnota rovna nil. Tu můžeme snadno zpracovat a pokud k chybě nedošlo vypsat první dvě návratové hodnoty:

s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second)
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
 
log.Printf("Found: %s", s)
log.Printf("Matches: %v", match)

Výsledkem by po spuštění mělo být:

2019/11/26 21:30:08 Found: Linux
2019/11/26 21:30:08 Matches: [Linux]

Podobného výsledku dosáhneme i při použití složitějšího regulárního výrazu:

linuxRe := regexp.MustCompile("[Ll][Ii][Nn][Uu][Xx]")
s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second)
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}

Popř.:

linuxRe := regexp.MustCompile("[A-Za-z]+")
s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second)
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}

Výsledek by měl být ve všech případech podobný:

2019/11/26 21:48:52 Found: Linux
2019/11/26 21:48:52 Matches: [Linux]

Opět si ukažme úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu, který naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/02_chec­k_uname_linux2.go:

package main
 
import (
    "log"
    "regexp"
    "time"
 
    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("uname", -1)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    linuxRe := regexp.MustCompile("Linux")
    s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    log.Printf("Found: %s", s)
    log.Printf("Matches: %v", match)
}

5. Chování skriptu ve chvíli, kdy se na výstupu aplikace neobjeví očekávaný text

Můžeme si pochopitelně vyzkoušet, co se stane ve chvíli, kdy na výstupu spuštěné aplikace očekáváme nějaký text, který se ovšem vůbec neobjeví. Podobně jako minule upravíme předchozí příklad takovým způsobem, aby se očekával text „BSD“ a nikoli „Linux“:

linuxRe := regexp.MustCompile("BSD")
s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second)

Po přibližně sekundovém čekání by se měla vypsat zpráva:

expect: Process not running

Tato zpráva nám říká, že testovaný proces (nástroj uname) byl ukončen, ale knihovna goexpect stále nemá k dispozici požadovaný text, což znamená, že ho aplikace ve skutečnosti vůbec nevypsala.

Takto upravený demonstrační příklad naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/03_chec­k_uname_bsd.go:

package main
 
import (
    "log"
    "regexp"
    "time"

    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("uname", -1)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    linuxRe := regexp.MustCompile("BSD")
    s, match, err := child.Expect(linuxRe, time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    log.Printf("Found: %s", s)
    log.Printf("Matches: %v", match)
}

6. Ovládání interaktivní hry skriptem

Zjištění, zda se na výstupu aplikace objevil zadaný text, již umíme naprogramovat. Zbývá maličkost – poslat aplikaci (na její standardní vstup) nějaký text. V knihovně goexpect pro tento účel slouží metoda nazvaná Send. Nesmíme přitom zapomenout, že v mnoha aplikacích je nutné příkazy ukončit Enterem, což je v unixových systémech znak „\n“:

child.Send("d\n")

Jednoduchý skript pro ovládání minule zmíněné hry Zombie MUD lze vytvořit takto (viz též https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/04_tel­net_game_A.go):

package main
 
import (
    "log"
    "regexp"
    "time"
 
    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("telnet zombiemud.org", -1)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    s, _, err := child.Expect(regexp.MustCompile("Your choice or name:"), 2*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    log.Println(s)
 
    // ukonceni hry
    child.Send("d\n")
 
    s, _, err = child.Expect(regexp.MustCompile("Ok, see you later!"), 2*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    log.Println(s)
}

7. Dávkové příkazy

Další užitečnou součástí knihovny goexpect jsou takzvané „dávkové příkazy“ (batch), které nám umožňují zjednodušit sérii volání metod Expect a Send. Namísto toho lze zapsat:

...
...
...
&expect.BExp{R: "Your choice or name:"},
&expect.BSnd{S: "d\n"},
&expect.BExp{R: "Ok, see you later!"},
...
...
...

První řádek odpovídá volání metody Expect, druhý volání metody Send atd. Celá série takto vytvořených příkazů je typu řez (slice) hodnot expect.Batcher, kterou spustíme metodou ExpectBatch:

_, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
    &expect.BExp{R: "Your choice or name:"},
    &expect.BSnd{S: "d\n"},
    &expect.BExp{R: "Ok, see you later!"}}, 1*time.Second)

Testovat je nutné především druhou návratovou hodnotu, která buď obsahuje nil nebo objekt představující chybu:

if err != nil {
    log.Fatal(err)
}

Příklad z předchozí kapitoly lze tedy zkrátit takto:

package main
 
import (
    "log"
    "time"

    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("telnet zombiemud.org", 1*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
        &expect.BExp{R: "Your choice or name:"},
        &expect.BSnd{S: "d\n"},
        &expect.BExp{R: "Ok, see you later!"}}, 1*time.Second)
 
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    log.Println("OK")
}

8. Zpracování výsledků činnosti metody ExpectBatch

Z předchozího textu již víme, že druhou návratovou hodnotou metody ExpectBatch je nil nebo struktura představující chybový stav. První návratová hodnota je však zajímavější, protože obsahuje (zjednodušeně řečeno) historii všech příkazů volaných v rámci jednoho dávkového procesu. Můžeme si to snadno odzkoušet:

br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
    &expect.BExp{R: "Your choice or name:"},
    &expect.BSnd{S: "d\n"},
    &expect.BExp{R: "Ok, see you later!"}}, 2*time.Second)

Hodnota uložená do proměnné br je řez struktur s výsledky volání jednotlivých příkazů. Zobrazit si můžeme některý z prvků těchto struktur, především samotný výstup zachycený z testované/řízené aplikace:

for _, b := range br {
    log.Println(b.Idx, b.Output)
}

Výstup z příkladu může vypadat například takto:

2019/11/26 21:43:10 OK
2019/11/26 21:43:10 0 Trying 85.23.110.31...
Connected to zombiemud.org.
Escape character is '^]'.
   Welcome to ...
     ___            __   __) __   __) ______
     (,  )     /) ,   (, /| /| (, /  /  (, /  )
       / ______  (/_   _  / | / |  /  /   /  /
      _/_(_) // (_/_) _(__(/_) / |/ |_ /  /   _/___ /_
    )  /           (_/  '   (___(_  (_/___ /
   (__ /
         ... online since 1994.
 
   There are currently 57 mortals and 6 wizards online.
 
      Give me your name or choose one of the following:
 
      [C]reate a new character   [W]ho is playing
      [V]isit the game       [S]tatus of the game
      [D]isconnect
 
      Your choice or name:
2019/11/26 21:43:10 2 d
Ok, see you later!

Vždy je zobrazen index (0, 2, …) a příslušný text.

Opět si pro úplnost ukažme úplný kód příkladu, který jsme použili pro získání předchozího výsledku:

package main
 
import (
    "log"
    "time"

    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("telnet zombiemud.org", 2*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
        &expect.BExp{R: "Your choice or name:"},
        &expect.BSnd{S: "d\n"},
        &expect.BExp{R: "Ok, see you later!"}}, 2*time.Second)

    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    log.Println("OK")
    for _, b := range br {
        log.Println(b.Idx, b.Output)
    }
}

9. Ovládání interpretru Pythonu pomocí dávkových příkazů

V předchozím článku jsme si mj. ukázali ovládání interpretru Pythonu s využitím následujících příkazů (resp. jejich sekvencí):

console.SendLine("1+2")
console.ExpectString("3")
console.ExpectString(">>> ")
 
console.SendLine("6*7")
console.ExpectString("42")
console.ExpectString(">>> ")
 
console.SendLine("quit()")

Tuto sekvenci lze s využitím knihovny goexpect zkrátit na:

&expect.BSnd{S: "1+2\n"},
&expect.BExp{R: "3"},
&expect.BExp{R: ">>> "},
&expect.BSnd{S: "6*7\n"},
&expect.BExp{R: "42"},
&expect.BExp{R: ">>> "},
&expect.BSnd{S: "quit()\n"}},
Poznámka: zda se jedná o řešení jednodušší či naopak méně čitelné, již ponechám na zvážení samotnému čtenáři. Výhodou druhého řešení je, že očekávané řetězce jsou zapsány formou regulárních výrazů.

Zařazení výše uvedené sekvence příkazů do skriptu může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "log"
    "time"
 
    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "1+2\n"},
        &expect.BExp{R: "3"},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "6*7\n"},
        &expect.BExp{R: "42"},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "quit()\n"}},
        2*time.Second)
 
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    log.Println("OK")
    for _, b := range br {
        log.Println(b.Output)
    }
}

10. Zjištění, která verze Pythonu je spuštěna

V dalším demonstračním příkladu je ukázán jeden ze způsobů zjištění, jaká verze Pythonu (Python 2, Python 3) je aktuálně spuštěna, což je opět varianta na příklady prezentované minule. Nyní ovšem můžeme využít regulární výrazy a navíc lze přímo zpracovat jejich výsledek (capture). Povšimněte si, že v regulárním výrazu je definovaná skupina (group) okolo předpokládaného čísla verze:

_, m, err := child.Expect(regexp.MustCompile("Python ([23])"), 2*time.Second)

V případě, že je verze Pythonu nalezena (err == nil), pak bude v proměnné m uložena dvojice řetězců: celý text odpovídající regulárnímu výrazu a text s číslem verze. Pak tedy můžeme přímo přistoupit ke druhému řetězci:

version := m[1]
log.Println("Python version:", version)

Úplný kód skriptu, který verzi detekuje, lze napsat následovně:

package main
 
import (
    "log"
    "regexp"
    "time"
 
    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    _, m, err := child.Expect(regexp.MustCompile("Python ([23])"), 2*time.Second)
 
    err = child.Send("quit()\n")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    version := m[1]
    log.Println("Python version:", version)
}

11. Objekt Caser – rozvětvení na základě vstupu

V původní knihovně expect bylo relativně snadné provést rozvětvení na základě vstupu přečteného z terminálu běžící aplikace. Podobnou funkcionalitu nám nabízí i knihovna goexpect, ovšem ne v tak čitelné podobě, což je mimo jiné způsobeno i silným typovým systémem programovacího jazyka Go (oproti netypovému TCL). Rozvětvení na základě toho, zda se na terminálu objevil text „Python 2“ nebo „Python 3“, může být zapsáno takto:

&expect.BCas{[]expect.Caser{
    &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()},
    &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}}}, time.Second)
Poznámka: povšimněte si, že se neuvádí pouze podmínka (regulární výraz), ale i operace, která se má provést při splnění této podmínky.

Tento test je možné relativně snadno zakomponovat do skriptu:

package main
 
import (
    "log"
    "regexp"
    "time"
 
    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
        &expect.BCas{[]expect.Caser{
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()},
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}}}, time.Second)
 
    err = child.Send("quit()\n")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    log.Println("OK")
    for _, b := range br {
        log.Println(b.Output)
    }
}

12. Složitější příklad založený na objektu Caser

Skript ovšem může být složitější a kromě podmínek (i vnořených!) může obsahovat nám již známé příkazy pro očekávání textu na terminálu aplikace a pro poslání jiného textu na její vstup. Ostatně si to můžeme ukázat na dalším příkladu:

package main
 
import (
    "log"
    "regexp"
    "time"

    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    br, err := child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
        &expect.BCas{[]expect.Caser{
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()},
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "6*7\n"},
        &expect.BExp{R: "42"},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "quit()\n"}},
        2*time.Second)
 
    log.Println("OK")
    for _, b := range br {
        log.Println(b.Output)
    }
}

Díky tomu, že tento příklad vypisuje výsledek volání ExpectBatch, budeme moci sledovat činnost celého skriptu:

2019/11/27 20:08:37 OK
2019/11/27 20:08:37 Python 2.7.6 (default, Nov 23 2017, 15:49:48)
[GCC 4.8.4] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 
2019/11/27 20:08:37 >>>
2019/11/27 20:08:37 42
 
2019/11/27 20:08:37 >>>

13. Kanál obsahující stav aplikace po jejím ukončení

Prozatím jsme používali metodu Spawn takovým způsobem, že jsme ignorovali její druhou návratovou hodnotu:

child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)

Ve druhé hodnotě je ve skutečnosti vrácen kanál, z něhož je možné přečíst stav aplikace po jejím ukončení. Připomeňme si, že čtení z kanálu (bez kapacity) je blokující operací, takže se dá využít i pro čekání na ukončení aplikace. Ovšem nás dnes bude zajímat především informace, která je do kanálu poslána ve chvíli, kdy se aplikace ukončila. Kanál tedy uložíme do proměnné:

child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)

A na konci (po ukončení interpretru) data z kanálu přečteme a zpracujeme:

err = <-errChannel
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
log.Println("Exit: success")

Výsledek by měl vypadat následovně:

2019/11/26 21:41:36 OK
2019/11/26 21:41:36 Exit: success

Pro úplnost si ukažme celý zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu:

package main
 
import (
    "log"
    "regexp"
    "time"

    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
        &expect.BCas{[]expect.Caser{
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()},
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "import sys\n"},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "sys.exit(0)\n"}},
        2*time.Second)
 
    log.Println("OK")
 
    err = <-errChannel
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    log.Println("Exit: success")
}

14. Interpret ukončený s návratovou hodnotou odlišnou od nuly

Nyní interpret Pythonu ukončíme zavoláním funkce sys.exit(1):

    ...
    ...
    ...
    &expect.BSnd{S: "sys.exit(1)\n"}},
    ...
    ...
    ...

V tomto případě by se měl náš skript chovat odlišně:

2019/11/26 21:41:48 OK
2019/11/26 21:41:48 exit status 1
exit status 1
Poznámka: povšimněte si, že se v kanálu objevil nejenom numerický kód (1), ale i celá zpráva „exit status 1“.

Opět si pro úplnost ukažme zdrojový kód celého příkladu, který vypadá takto:

package main
 
import (
    "log"
    "regexp"
    "time"

    "github.com/google/goexpect"
)
 
func main() {
    child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    defer child.Close()
 
    _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
        &expect.BCas{[]expect.Caser{
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()},
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "import sys\n"},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "sys.exit(1)\n"}},
        2*time.Second)
 
    log.Println("OK")
 
    err = <-errChannel
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    log.Println("Exit: success")
}

15. Využití knihovny goexpect v jednotkových testech

Velmi užitečné může být využití knihovny goexpect v jednotkových testech, které jsou většinou postaveny přímo na standardním balíčku testing (ovšem pochopitelně je možné v případě potřeby použít i další balíčky). Podívejme se, jak snadno je možné přepsat příklad, v němž se komunikuje s interpretrem programovacího jazyka Python, do podoby jednotkového testu. Namísto funkce main použijeme libovolnou funkci, jejíž název odpovídá požadavkům jednotkových testů (jméno začíná Text a parametrem je hodnota typu *testing.T):

func TestPythonInterpreter(t *testing.T) {
    ...
    ...
    ...
}

Poté již můžeme volat metody implementované typem testing.T, tj. t.Fatal(), t.Error() či t.Log().

Úplný zdrojový text takto přepsaného příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "regexp"
    "testing"
    "time"
 
    "github.com/google/goexpect"
)
 
func TestPythonInterpreter(t *testing.T) {
    child, _, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    t.Log("Python interpreter has been started")
 
    defer child.Close()
 
    _, m, err := child.Expect(regexp.MustCompile("Python ([23])"), 2*time.Second)
 
    err = child.Send("quit()\n")
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
 
    if len(m) < 1 {
        t.Fatal("No match (should not happen")
    }
    version := m[1]
    t.Log("Detected Python version:", version)
}

Po spuštění příkladu by se na výstupu měly objevit informace o tom, jaká verze Pythonu byla detekována; následně se jen zobrazí PASS značící, že byl test úspěšně dokončen:

=== RUN  TestPythonInterpreter
--- PASS: TestPythonInterpreter (0.02s)
  13_python_test.go:16: Python interpreter has been started
  13_python_test.go:31: Detected Python version: 2
PASS
ok   command-line-arguments 0.029s
Poznámka: pro spuštění je nutné použít příkaz go test, ideálně s přepínačem -v, aby se vypisovaly i podrobnější informace o průběhu testu.

16. Složitější test založený na dávkové úloze a testu návratové hodnoty testované aplikace

Naprosto stejným způsobem, jaký byl uveden v předchozí kapitole, lze přepsat i výše uvedený příklad, který po spuštění interpretru Pythonu provede několik aritmetických výpočtů a následně interpret ukončí zavoláním funkce sys.exit(0). Opět při implementaci využijeme standardní balíček testing:

package main
 
import (
    "regexp"
    "testing"
    "time"
 
    "github.com/google/goexpect"
)
 
func TestPythonInterpreter(t *testing.T) {
    child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    t.Log("Python interpreter has been started")
 
    defer child.Close()
 
    _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
        &expect.BCas{[]expect.Caser{
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()},
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "import sys\n"},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "sys.exit(0)\n"}},
        2*time.Second)
 
    t.Log("OK")
 
    err = <-errChannel
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    t.Log("Exit: success")
}

Test je nutné spustit příkazem go test -v. Po spuštění by se měly na terminálu objevit následující zprávy ukazující jak průběh celého testu, tak i jeho konečný výsledek:

=== RUN  TestPythonInterpreter
--- PASS: TestPythonInterpreter (0.03s)
  14_error_channel_test.go:16: Python interpreter has been started
  14_error_channel_test.go:30: OK
  14_error_channel_test.go:36: Exit: success
PASS
ok   command-line-arguments (cached)

17. Chování jednotkového testu ve chvíli, kdy je interpret ukončen s návratovou hodnotou odlišnou od nuly

Ukažme si ještě pro úplnost, jak se chování jednotkového testu změní v případě, že testovaná aplikace (konkrétně interpret Pythonu) skončí s návratovým kódem odlišným od nuly. V kódu příkladu provedeme následující minimální změnu:

    ...
    ...
    ...
    &expect.BSnd{S: "sys.exit(1)\n"}},
    ...
    ...
    ...

Výsledek získaný po spuštění jednotkového testu:

=== RUN  TestPythonInterpreter
--- FAIL: TestPythonInterpreter (0.03s)
  15_error_channel_test.go:16: Python interpreter has been started
  15_error_channel_test.go:30: OK
  15_error_channel_test.go:34: exit status 1
FAIL
FAIL  command-line-arguments 0.036s

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/15_e­rror_channel_test.go:

package main
 
import (
    "regexp"
    "testing"
    "time"
 
    "github.com/google/goexpect"
)
 
func TestPythonInterpreter(t *testing.T) {
    child, errChannel, err := expect.Spawn("python", 2*time.Second)
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    t.Log("Python interpreter has been started")
 
    defer child.Close()
 
    _, err = child.ExpectBatch([]expect.Batcher{
        &expect.BCas{[]expect.Caser{
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 2"), T: expect.OK()},
            &expect.Case{R: regexp.MustCompile("Python 3"), T: expect.OK()}}},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "import sys\n"},
        &expect.BExp{R: ">>> "},
        &expect.BSnd{S: "sys.exit(1)\n"}},
        2*time.Second)
 
    t.Log("OK")
 
    err = <-errChannel
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    t.Log("Exit: success")
}

18. Obsah následující části seriálu

Již několik částí tohoto seriálu bylo věnováno problematice testování, ať již přímo psaní testů pro aplikace vyvinuté v jazyku Go (jednotkové testy, BDD), nebo použití Go pro testování REST API, testování aplikací s textovým uživatelským rozhraním atd. Tomuto důležitému tématu se budeme věnovat i příště, protože si popíšeme velmi zajímavý nástroj nazvaný GΩmega.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_check_uname_linux.go spuštění příkazu uname a otestování jeho textového výstupu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/01_chec­k_uname_linux.go
2 02_check_uname_linux2.go podobné předchozímu příkladu, ovšem současně se vytisknou i návratové hodnoty metody Expect https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/02_chec­k_uname_linux2.go
3 03_check_uname_bsd.go příklad shodný s příkladem předchozím, ovšem tentokrát se vytiskne neočekávaný text https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/03_chec­k_uname_bsd.go
4 04_telnet_game_A.go hra (MUD) ovládaná přes telnet https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/04_tel­net_game_A.go
5 05_telnet_game_B.go vylepšení předchozího příkladu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/05_tel­net_game_B.go
6 06_telnet_game_C.go další vylepšení předchozího příkladu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/06_tel­net_game_C.go
7 07_python_interpreter.go ovládání interpretru Pythonu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/07_pyt­hon_interpreter.go
8 08_python_version.go detekce verze Pythonu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/08_pyt­hon_version.go
9 09_caser.go rozvětvení realizované objektem Caser https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/09_ca­ser.go
10 10_caser_etc.go rozvětvení realizované objektem Caser https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/10_ca­ser_etc.go
11 11_error_channel.go kontrola návratového kódu aplikace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/11_e­rror_channel.go
12 12_error_channel.go kontrola návratového kódu aplikace https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/12_e­rror_channel.go
13 13_python_test.go přepis příkladu číslo 7 do formy jednotkového testu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/13_pyt­hon_test.go
14 14_error_channel_test.go přepis příkladu číslo 11 do formy jednotkového testu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/14_e­rror_channel_test.go
15 15_error_channel_test.go přepis příkladu číslo 12 do formy jednotkového testu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article44/15_e­rror_channel_test.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 2. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 3. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 4. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 5. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 6. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 7. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 8. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 9. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 10. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 11. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 12. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 13. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 14. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 15. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 16. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 17. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 18. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 19. xml.org
  http://www.xml.org/
 20. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 21. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 22. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 23. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 24. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 25. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 26. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 27. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 28. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 29. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 30. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 31. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 32. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 33. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 34. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 35. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 36. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 37. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 38. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 39. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 40. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 41. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 42. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 43. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 44. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 45. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 46. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 47. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 48. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 49. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 50. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 51. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 52. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 53. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 54. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 55. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 56. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 57. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 58. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 59. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 60. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 61. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 62. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 63. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 64. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 65. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 66. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 67. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 68. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 69. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 70. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 71. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 72. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 73. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 74. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 75. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 76. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 77. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 78. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 79. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 80. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 81. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 82. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 83. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 84. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 85. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 86. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 87. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 88. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 89. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 90. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 91. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 92. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 93. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 94. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 95. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 96. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 97. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 98. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 99. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 100. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 101. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 102. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 103. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 104. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 105. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 106. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 107. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 108. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 109. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 110. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 111. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 112. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 113. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 114. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 115. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 116. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 117. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 118. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 119. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 120. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 121. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 122. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 123. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 124. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 125. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 126. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 127. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 128. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 129. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 130. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 131. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 132. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 133. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 134. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 135. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 136. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 137. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 138. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 139. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 140. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 141. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 142. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 143. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 144. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 145. GoConvey
  http://goconvey.co/
 146. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 147. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 148. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 149. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 150. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 151. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 152. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 153. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 154. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 155. YAML
  https://yaml.org/
 156. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 157. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 158. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 159. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 160. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 161. Introducing JSON
  http://json.org/
 162. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 163. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 164. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 165. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 166. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 167. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 168. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 169. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 170. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 171. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 172. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 173. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 174. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 175. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 176. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 177. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 178. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 179. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 180. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 181. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 182. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 183. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 184. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 185. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 186. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 187. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 188. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 189. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 190. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 191. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 192. GoDoc
  https://godoc.org/
 193. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 194. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 195. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 196. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 197. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 198. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 199. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 200. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 201. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 202. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 203. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 204. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 205. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 206. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 207. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 208. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 209. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 210. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 211. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 212. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 213. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 214. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 215. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 216. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 217. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 218. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 219. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 220. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 221. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 222. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 223. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 224. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 225. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 226. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 227. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 228. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 229. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 230. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 231. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 232. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 233. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 234. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 235. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 236. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 237. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 238. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 239. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 240. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 241. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 242. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 243. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 244. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 245. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 246. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 247. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 248. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 249. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 250. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 251. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 252. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 253. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 254. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 255. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 256. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 257. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 258. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 259. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 260. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 261. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 262. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 263. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 264. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 265. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 266. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 267. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 268. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 269. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 270. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 271. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 272. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 273. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 274. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 275. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 276. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 277. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 278. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 279. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 280. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 281. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 282. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 283. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 284. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 285. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 286. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 287. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 288. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 289. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 290. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 291. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 292. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 293. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 294. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.