Hlavní navigace

Testování Go aplikací s využitím knihovny GΩmega a frameworku Ginkgo

5. 12. 2019
Doba čtení: 39 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Důležitému tématu testování aplikací s využitím jazyka Go se budeme zabývat i dnes, protože si popíšeme velmi zajímavou knihovnu nazvanou GΩmega, kterou lze velmi snadno zkombinovat s frameworkem Ginkgo určeným pro tvorbu BDD testů.

Obsah

1. Testování Go aplikací s využitím knihovny GΩmega a frameworku Ginkgo

2. Knihovna Gomega

3. Testovaná funkce pro výpočet faktoriálu

4. Kostra jednotkových testů vytvořených s využitím knihovny Gomega

5. Alternativní způsob zápisu jednotkových testů

6. Porovnání numerických hodnot a použití klauzule SatisfyAll

7. Funkce pro výpočet faktoriálu vracející chybu

8. Rozšíření jednotkových testů o podmínku, zda došlo či naopak nedošlo k chybě

9. Zprávy vypsané ve chvíli, kdy je výpočet nekorektní

10. Testování kolekcí

11. Framework Ginkgo

12. Příprava projektu pro otestování s využitím frameworku Ginkgo

13. Vygenerování kostry sady BDD testů

14. Vytvoření kostry BDD testu

15. Implementace BDD testu

16. Rozdělení složitějšího BDD testu do bloků

17. Podrobnější výpis průběhu testů

18. Chování frameworku Ginkgo při chybě

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Testování Go aplikací s využitím knihovny GΩmega a frameworku Ginkgo

Již několik částí tohoto seriálu bylo věnováno problematice testování, ať již přímo psaní testů pro aplikace vyvinuté v jazyku Go (jednotkové testy, BDD), nebo použití Go pro testování REST API, testování aplikací s textovým uživatelským rozhraním atd. Tomuto důležitému tématu se budeme věnovat i dnes, protože si popíšeme velmi zajímavou knihovnu nazvanou GΩmega, kterou lze velmi snadno zkombinovat s frameworkem Ginkgo určeným pro tvorbu BDD testů.

Obrázek 1: Logo projektu GΩmega

2. Knihovna Gomega

Knihovna nazvaná Gomega nabízí programátorům velké množství takzvaných „matcherů“, což jsou – poněkud zjednodušeně řečeno – funkce kontrolující, jestli byla splněna nějaká podmínka. V případě, že podmínka splněna není, nahlásí se chyba, ovšem současně se vypíšou i přesné okolnosti, za jakých došlo k nesplnění podmínky. Jedná se o velmi užitečný mechanismus s vlastnostmi, kterých je v samotném jazyku Go (bez použití dalších knihoven) poměrně těžké dosáhnout, protože nejsou podporovány aserce a všechny podmínky je tak nutné zapisovat explicitně s využitím konstrukce if (což je ovšem informace, která se neobjeví ve výsledcích testů).

Poznámka: ve skutečnosti není knihovna Gomega jedinou podobně koncipovanou knihovnou určenou pro Go. V předchozích článcích jsme se již mohli seznámit s knihovnami GoConvey a Oglematchers s přibližně podobnou funkcionalitou.

Podívejme se nyní, jaké „matchery“ v knihovně Omega nalezneme. U každého matcheru je napsána oblast, které se týká i stručný popis jeho činnosti:

Jméno Oblast Stručný popis
Equal obecné hodnoty základní kontrola – ekvivalence
BeEquivalentTo obecné hodnoty test na ekvivalenci k zadané hodnotě
BeIdenticalTo obecné hodnoty test na identitu
BeAssignableToTypeOf obecné hodnoty test, zda je možné provést přiřazení
     
BeNil nulové hodnoty test na hodnotu nil
BeZero nulové hodnoty test na nulu
     
BeTrue pravdivostní hodnoty test na hodnotu true
BeFalse pravdivostní hodnoty test na hodnotu false
     
HaveOccurred chyby test zda došlo k chybě
Succeed chyby test zda nedošlo k chybě
MatchError chyby test zda došlo k určité chybě
Panic chyby test, zda se zavolala funkce panic
     
BeClosed kanály kanál je uzavřen
Receive kanály kanál přijal zadaný prvek
BeSent kanály do kanálu byl odeslán zadaný prvek
     
BeAnExistingFile soubory kontrola existence souboru
BeARegularFile soubory kontrola existence běžného souboru (ne adresáře)
BeADirectory soubory kontrola existence adresáře
     
ContainSubstring řetězce test na existenci podřetězce
HavePrefix řetězce test na existenci prefixu řetězce
HaveSuffix řetězce test na existenci postfixu řetězce
MatchRegexp řetězce test, jestli řetězec odpovídá regulárnímu výrazu
MatchJSON řetězce dtto, ale pro řetězec obsahující reprezentaci JSONu
MatchXML řetězce dtto, ale pro řetězec obsahující reprezentaci XML
MatchYAML řetězce dtto, ale pro řetězec obsahující reprezentaci YAMLu
     
HaveLen kolekce kolekce má zadanou velikost
HaveCap kolekce kolekce má zadanou kapacitu
ContainElement kolekce kolekce obsahuje element
BeElementOf kolekce element je prvkem kolekce
ConsistOf kolekce kolekce obsahuje
HaveKey kolekce mapa má dvojici se zadaným klíčem
HaveKeyWithValue kolekce mapa má dvojici se zadaným klíčem a hodnotou
     
BeNumerically číselné hodnoty test na hodnotu bez ohledu na typ
BeTemporally číselné hodnoty dtto, ale pro časové razítko
     
And spojky splněny musí být všechny podmínky
SatisfyAll spojky splněny musí být všechny podmínky
Or spojky splněna musí být alespoň jedna podmínka
SatisfyAny spojky splněna musí být alespoň jedna podmínka
     
Not spojky logická negace podmínky

3. Testovaná funkce pro výpočet faktoriálu

Několik demonstračních příkladů, které si dnes ukážeme, bude z důvodu stručnosti postaveno na testování klasické „školní“ funkce určené pro výpočet faktoriálu. Jeden z možných rekurzivních zápisů výpočtu faktoriálu může vypadat následovně:

package main
 
func Factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return 1
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * Factorial(n-1)
    }
}
Poznámka: první podmínka a vůbec použití datového typu int64 namísto uint64 sice může vypadat samoúčelně, ale má svůj význam, protože funkci později rozšíříme takovým způsobem, aby pro neplatný vstup vracela chybu (i když existuje poměrně logické rozšíření výpočtu faktoriálu i na záporná čísla s využitím gama funkce).

V případě, že se jednotkové testy kontrolující činnost funkce Factorial vytváří pouze s využitím standardní knihovny testing, bude kód testů poměrně dlouhý, protože je nutné explicitně zapsat a otestovat všechny podmínky jen pomocí základních konstrukcí programovacího jazyka Go. Pokud nebudou testy založeny na tabulce, může jejich zápis vypadat následovně:

package main
 
import (
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    result := Factorial(0)
    if result != 1 {
        t.Errorf("Expected that 0! == 1, but got %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    result := Factorial(1)
    if result != 1 {
        t.Errorf("Expected that 1! == 1, but got %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    result := Factorial(5)
    if result <= 10 || result >= 10000 {
        t.Errorf("Expected that 5! == is between 10..10000")
    }
}
 
func TestFactorialForSmallNumberNegative(t *testing.T) {
    result := Factorial(20)
    if result <= 10 || result >= 10000 {
        t.Errorf("Expected that 20! == is between 10..10000")
    }
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    result := Factorial(10)
    expected := int64(3628800)
    if result != expected {
        t.Errorf("Expected that 10! == %d, but got %d instead", expected, result)
    }
}
 
func TestFactorialForBigNumber(t *testing.T) {
    result := Factorial(20)
    if result <= 0 {
        t.Errorf("Expected that 20! > 0, but got negative number %d instead", result)
    }
}
 
func TestFactorialForEvenBiggerNumber(t *testing.T) {
    result := Factorial(30)
    if result <= 0 {
        t.Errorf("Expected that 30! > 0, but got negative number %d instead", result)
    }
}

Výsledky takto naprogramovaných jednotkových testů získáme po spuštění příkazu:

$ go test -v

Zobrazit by se měly následující zprávy informující uživatele o průběhu celého testu:

=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
--- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumberNegative
--- FAIL: TestFactorialForSmallNumberNegative (0.00s)
  factorial_test.go:31: Expected that 20! == is between 10..10000
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForBigNumber
--- PASS: TestFactorialForBigNumber (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForEvenBiggerNumber
--- FAIL: TestFactorialForEvenBiggerNumber (0.00s)
  factorial_test.go:53: Expected that 30! > 0, but got negative number -8764578968847253504 instead
FAIL
exit status 1
FAIL  _/home/tester/go-root/article_45/factorial1    0.005s
Poznámka: samozřejmě nám nic nebrání použít „table-driven“ přístup, který je v komunitě Go vývojářů velmi oblíbený, zejména při tvorbě jednotkových testů pro funkce bez vedlejších efektů. V našem konkrétním případě by bylo možné použít například takto upravený „table-driven“ test:
package main
 
import (
    "testing"
)
 
type factorialEntry struct {
    n    int64
    expected int64
}
 
func TestFactorial(t *testing.T) {
    var entries = []factorialEntry{
        {0, 1},
        {1, 1},
        {2, 2},
        {3, 6},
        {9, 362880},
        {10, 3628800},
        {20, 2432902008176640000},
        {-1, 1},
    }
    for _, entry := range entries {
        computed := Factorial(entry.n)
        if computed != entry.expected {
            t.Errorf("%d! != %d, but %d", entry.n, computed, entry.expected)
        } else {
            t.Logf("factorial computer correctly for input %d", entry.n)
        }
    }
}

S výsledky:

=== RUN  TestFactorial
--- PASS: TestFactorial (0.00s)
  factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 0
  factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 1
  factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 2
  factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 3
  factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 9
  factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 10
  factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input 20
  factorial_2_test.go:28: factorial computer correctly for input -1
PASS
ok   _/home/tester/temp/go-root/article_45/factorial1    0.004s

4. Kostra jednotkových testů vytvořených s využitím knihovny Gomega

Nyní si ukažme, jak by mohla vypadat kostra jednotkových testů v případě, že kromě standardní knihovny Testing použijeme i knihovnu Gomega. Nejdříve je nutné vytvořit strukturu představující instanci Gomega a předat jí ukazatel na strukturu typu testing.T:

g := NewGomegaWithT(t)

Následně již můžeme volat metody implementované touto strukturou a – což je v praxi mnohem důležitější a užitečnější – tyto metody zřetězit do podoby představující testovanou podmínku. Pokud tedy potřebujeme otestovat, zda se faktoriál vstupní hodnoty 0 rovná jedničce, musíme napsat:

g.Expect(Factorial(0)).To(Equal(int64(1)))
Poznámka: přetypování je zde nutné, protože v opačném případě by se porovnávaly jak hodnoty, tak i jejich typy. A v programovacím jazyce Go platí (velmi rozumně!), že se neprovádí automatické přetypování, a to ani za předpokladu, že int bude aliasem typu int64 (v závislosti na platformě).

První tři testy na vstupní hodnoty 0, 1 a 10 lze zapsat takto:

package main
 
import (
    . "github.com/onsi/gomega"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    g.Expect(Factorial(0)).To(Equal(int64(1)))
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    g.Expect(Factorial(1)).To(Equal(int64(1)))
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    g.Expect(Factorial(10)).To(Equal(int64(3628800)))
}

Výsledek běhu takto zapsaných testů získáme opět příkazem:

$ go test -v

Zde konkrétně:

=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
PASS
ok   factorial.go  0.005s

5. Alternativní způsob zápisu jednotkových testů

Alternativně je možné použít zápis, v němž se vyskytuje Unicode znak Ω (jméno funkce) a nepoužívá se objekt získaný voláním NewGomegaWithT:

package main
 
import (
    . "github.com/onsi/gomega"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    RegisterTestingT(t)
    Ω(Factorial(0)).To(Equal(int64(1)))
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    RegisterTestingT(t)
    Ω(Factorial(1)).To(Equal(int64(1)))
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    RegisterTestingT(t)
    Ω(Factorial(10)).To(Equal(int64(3628800)))
}
Poznámka: připomeňme si, že ve zdrojových kódech programovacího jazyka Go je možné použít celý rozsah znaků Unicode a pro ukládání zdrojových souborů je vždy použito UTF-8, nezávisle na tom, jak je nakonfigurovaný operační systém (to je velký krok kupředu oproti mnoha dalším mainstreamovým jazykům).

Výsledek běhu takto zapsaných testů by měl být shodný s předchozím příkladem:

=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
PASS
ok   factorial.go  0.006s

6. Porovnání numerických hodnot a použití klauzule SatisfyAll

Testy uvedené v předchozích dvou kapitolách sice byly zapsány korektně, ale měly několik nevýhod. Především se muselo provádět explicitní přetypování int na int64 a taktéž nebylo možné zapsat podmínky typu „je menší“, „je větší“ atd. Oba nedostatky lze vyřešit s využitím metody BeNumerically, které se předá jak testovaná relace (relační operátor zapsaný ve formě řetězce), tak i číselná hodnota. Případné konverze jsou provedeny zcela automaticky takovým způsobem, aby se skutečně porovnávaly hodnoty a nikoli i jejich typy:

g.Expect(Factorial(0)).To(BeNumerically("==", 1))
g.Expect(Factorial(5)).To(BeNumerically("<=", 10000))

Navíc je možné specifikovat, že některé podmínky musí být splněny současně. K tomuto účelu se používá klauzule SatisfyAll, kterou lze zkrátit na And, ovšem první jméno je v oblasti testů příhodnější. Můžeme tedy relativně snadno napsat test kontrolující, jestli se výsledek výpočtu faktoriálu nachází v nastavených mezích:

g.Expect(Factorial(5)).To(SatisfyAll(BeNumerically(">=", 10), BeNumerically("<=", 10000)))
Poznámka: pochopitelně se nemusíme omezovat pouze na dvě podmínky, které mají být splněny současně.

Podívejme se nyní na upravené a rozšířené jednotkové testy kontrolující činnost funkce pro výpočet faktoriálu:

package main
 
import (
    . "github.com/onsi/gomega"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    g.Expect(Factorial(0)).To(BeNumerically("==", 1))
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    g.Expect(Factorial(1)).To(BeNumerically("==", 1))
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    g.Expect(Factorial(10)).To(BeNumerically("==", 3628800))
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    g.Expect(Factorial(5)).To(SatisfyAll(BeNumerically(">=", 10), BeNumerically("<=", 10000)))
}

Výsledky, které získáme po spuštění těchto testů:

=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
--- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
PASS
ok   factorial.go  0.006s

7. Funkce pro výpočet faktoriálu vracející chybu

Funkce pro výpočet faktoriálu, kterou jsme si ukázali ve třetí kapitole byla vytvořena ve stylu, který je očekáván u aplikací naprogramovaných například v jazyku C. Chybový stav je v případě potřeby signalizován speciální hodnotou. Pokud bychom například potřebovali signalizovat, že výpočet faktoriálu záporného čísla nelze vypočítat, mohla by se provést tato úprava:

func Factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return -1 // speciální chybová hodnota
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * Factorial(n-1)
    }
}

V tomto případě se ovšem nejedná o idiomatický kód programovacího jazyka Go. V Go je totiž dobrým zvykem, aby byla chyba signalizována skutečným objektem reprezentujícím chybu. Pokud funkce vrací hodnotu signalizující chybu, bývá tato hodnota vždy vrácena jako poslední. Výpočet faktoriálu tedy můžeme přepsat následovně (stále se jedná o školní příklad neaspirující na nejvyšší rychlost a nejnižší spotřebu operační paměti):

package main
 
import "errors"
 
func Factorial(n int64) (int64, error) {
    switch {
    case n < 0:
        return 0, errors.New("math: factorial of negative number?!?")
    case n == 0:
        return 1, nil
    default:
        ret, err := Factorial(n - 1)
        if err != nil {
            return 0, err
        }
        return n * ret, nil
    }
}

8. Rozšíření jednotkových testů o podmínku, zda došlo či naopak nedošlo k chybě

Pro zjištění, zda testovaná funkce vrátila či nevrátila chybu, slouží klauzule HaveOccurred a Succed. Tyto klauzule se používají pouze společně s případnou chybovou hodnotou popř. hodnotou nil. Pokud pouze potřebujeme zjistit, že došlo k očekávané chybě (vrácení struktury reprezentující chybu), můžeme napsat:

_, err := Factorial(-1)
g.Expect(err).Should(HaveOccurred())

Zápis opačné podmínky používá negovanou podmínku ShouldNot:

_, err := Factorial(0)
g.Expect(err).ShouldNot(HaveOccurred())

V tomto případě ovšem bývá lepší zapsat podmínku bez negace:

_, err := Factorial(0)
g.Expect(err).Should(Succeed())

Zajímavé je, že například výše popsaná podmínka BeNumerically je použitelná i ve chvíli, kdy porovnáváme dvě návratové hodnoty funkce – vlastní hodnotu faktoriálu a případnou informaci o chybě:

g.Expect(Factorial(10)).To(BeNumerically("==", 3628800))
g.Expect(Factorial(5)).To(SatisfyAll(BeNumerically(">=", 10), BeNumerically("<=", 10000)))

V tomto případě pochopitelně platí, že pokud funkce signalizuje chybu, bude to testem detekováno, a to i tehdy, pokud by první vrácená hodnota byla (čistě náhodou) korektní.

Podívejme se nyní na to, jakým způsobem lze rozšířit předchozí variantu jednotkových testů o další podmínky:

package main
 
import (
    . "github.com/onsi/gomega"
    "testing"
)
 
func TestFactorialForNegativeValue(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    _, err := Factorial(-1)
    g.Expect(err).Should(HaveOccurred())
}
 
func TestFactorialForZero(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    result, err := Factorial(0)
    g.Expect(err).ShouldNot(HaveOccurred())
    g.Expect(result).To(BeNumerically("==", 1))
}
 
func TestFactorialForOne(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    result, err := Factorial(0)
    g.Expect(err).Should(Succeed())
    g.Expect(result).To(BeNumerically("==", 1))
}
 
func TestFactorialForTen(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    g.Expect(Factorial(10)).To(BeNumerically("==", 3628800))
}
 
func TestFactorialForSmallNumber(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    g.Expect(Factorial(5)).To(SatisfyAll(BeNumerically(">=", 10), BeNumerically("<=", 10000)))
}

Očekávané výsledky testů:

=== RUN  TestFactorialForNegativeValue
--- PASS: TestFactorialForNegativeValue (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
--- PASS: TestFactorialForTen (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
--- PASS: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
PASS
ok   factorial.go  0.006s

9. Zprávy vypsané ve chvíli, kdy je výpočet nekorektní

Nyní si ukažme, jak se knihovna Gomega chová ve chvíli, kdy je výpočet faktoriálu naprogramován nekorektně, tedy tak, aby vracel chybné hodnoty. „Rozbití“ výpočtu lze samozřejmě provést mnoha různými způsoby, například špatně vypočtenou hodnotou pro rekurzivní výpočet:

package main
 
import "errors"
 
func Factorial(n int64) (int64, error) {
    switch {
    case n < 0:
        return 0, errors.New("math: factorial of negative number?!?")
    case n == 0:
        return 1, nil
    default:
        ret, err := Factorial(n - 2)
        if err != nil {
            return 0, err
        }
        return n * ret, nil
    }
}

Spuštění testů podle očekávání povede k detekci chyby, ovšem zajímavější je sledovat, jaké informace se vypíšou. To je totiž velmi důležité – setkal jsem se již s mnoha projekty (vytvořenými v jiném programovacím jazyce), které při testování jen lakonicky vypíšou „assertion failed“ s již nedopsaným dodatkem „hledej Šmudlo“. Knihovna Gomega je ve chvíli, kdy dojde k chybě, velmi upovídaná, což je jen dobře (pokud naopak test projde bez chyby, nevypisuje se žádná dodatečná informace a to je taky správné chování):

=== RUN  TestFactorialForNegativeValue
--- PASS: TestFactorialForNegativeValue (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForZero
--- PASS: TestFactorialForZero (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForOne
--- PASS: TestFactorialForOne (0.00s)
=== RUN  TestFactorialForTen
--- FAIL: TestFactorialForTen (0.00s)
  factorial_test.go:30:
    Expected
      <int64>: 3840
    to be ==
      <int>: 3628800
=== RUN  TestFactorialForSmallNumber
--- FAIL: TestFactorialForSmallNumber (0.00s)
  factorial_test.go:35:
    Unexpected non-nil/non-zero extra argument at index 1:
        <*errors.errorString>: &errors.errorString{s:"math: factorial of negative number?!?"}
FAIL
exit status 1
FAIL  factorial.go  0.006s

10. Testování kolekcí – řezů a map

Podívejme se nyní ve stručnosti, jak lze testovat kolekce. Začneme řezem, u nějž lze otestovat jeho velikost (počet prvků), kapacitu a zda obsahuje zadaný prvek:

package main
 
import (
    . "github.com/onsi/gomega"
    "testing"
)
 
func TestCollecions(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
    c := []int{1, 2, 3, 4, 5}
    g.Expect(c).To(HaveLen(5))
    g.Expect(c).To(HaveCap(5))
    g.Expect(c).To(ContainElement(1))
    g.Expect(c).To(Not(ContainElement(42)))
}

Podobně můžeme testovat mapy (například výsledky nějaké funkce). Kromě výše uvedených testů je možné zjistit, zda mapa obsahuje nějaký specifikovaný klíč či nikoli:

package main
 
import (
    . "github.com/onsi/gomega"
    "testing"
)
 
func TestCollecions(t *testing.T) {
    g := NewGomegaWithT(t)
 
    m := make(map[string]int)
    m["one"] = 1
    m["two"] = 2
    m["three"] = 3
 
    g.Expect(m).To(HaveLen(3))
    g.Expect(m).To(ContainElement(1))
    g.Expect(m).To(Not(ContainElement(42)))
    g.Expect(m).To(HaveKey("two"))
    g.Expect(m).To(Not(HaveKey("fourty two")))
}

11. Framework Ginkgo

Ve druhé části dnešního článku se ve stručnosti seznámíme s frameworkem nazvaným Ginkgo, což je nástroj sloužící pro vytváření testů ve stylu BDD (Behavior Driven Development), tedy testů popisujících očekávané chování systému. Tento framework se velmi často kombinuje právě s knihovnou Gomega popsanou v předchozích kapitolách.

Obrázek 2: Logo frameworku Ginkgo

12. Příprava projektu pro otestování s využitím frameworku Ginkgo

Pro porovnání s předchozími demonstračními příklady budeme opět testovat funkci pro výpočet faktoriálu. Tentokrát ovšem bude tato funkce umístěna v balíčku nazvaném factorial:

package factorial
 
func Factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return 1
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * Factorial(n-1)
    }
}

Z balíčku, který se nyní skládá z jediného souboru, vytvoříme modul, a to konkrétně příkazem:

$ go mod init factorial

Po spuštění předchozího příkazu by měl vzniknout soubor nazvaný „go.mod“ s následujícím obsahem:

module factorial
 
go 1.13
Poznámka: konkrétní verze Go se pochopitelně může lišit.

13. Vygenerování kostry sady BDD testů

Následně je nutné vytvořit kostru BDD testů. Ve skutečnosti je to velmi snadné, protože tuto práci za nás odvede přímo framework Ginkgo. Postačuje pouze použít příkaz:

$ ginkgo bootstrap

Po spuštění předchozího příkazu by měl vzniknout nový soubor nazvaný „factorial_suite_test.go“, jehož obsah je následující:

package factorial_test
 
import (
    "testing"

    . "github.com/onsi/ginkgo"
    . "github.com/onsi/gomega"
)
 
func TestFactorial(t *testing.T) {
    RegisterFailHandler(Fail)
    RunSpecs(t, "Factorial Suite")
}

Po prvním spuštění testů příkazem:

$ ginkgo

By mělo dojít k úpravě obsahu souboru go.mod:

module factorial
 
go 1.13
 
require (
    github.com/onsi/ginkgo v1.10.3
    github.com/onsi/gomega v1.7.1
)

I souboru go.sum (povšimněte si mnoha závislostí):

github.com/fsnotify/fsnotify v1.4.7/go.mod h1:jwhsz4b93w/PPRr/qN1Yymfu8t87LnFCMoQvtojpjFo=
github.com/golang/protobuf v1.2.0/go.mod h1:6lQm79b+lXiMfvg/cZm0SGofjICqVBUtrP5yJMmIC1U=
github.com/hpcloud/tail v1.0.0 h1:nfCOvKYfkgYP8hkirhJocXT2+zOD8yUNjXaWfTlyFKI=
github.com/hpcloud/tail v1.0.0/go.mod h1:ab1qPbhIpdTxEkNHXyeSf5vhxWSCs/tWer42PpOxQnU=
github.com/onsi/ginkgo v1.6.0/go.mod h1:lLunBs/Ym6LB5Z9jYTR76FiuTmxDTDusOGeTQH+WWjE=
github.com/onsi/ginkgo v1.10.3 h1:OoxbjfXVZyod1fmWYhI7SEyaD8B00ynP3T+D5GiyHOY=
github.com/onsi/ginkgo v1.10.3/go.mod h1:lLunBs/Ym6LB5Z9jYTR76FiuTmxDTDusOGeTQH+WWjE=
github.com/onsi/gomega v1.7.1 h1:K0jcRCwNQM3vFGh1ppMtDh/+7ApJrjldlX8fA0jDTLQ=
github.com/onsi/gomega v1.7.1/go.mod h1:XdKZgCCFLUoM/7CFJVPcG8C1xQ1AJ0vpAezJrB7JYyY=
golang.org/x/net v0.0.0-20180906233101-161cd47e91fd h1:nTDtHvHSdCn1m6ITfMRqtOd/9+7a3s8RBNOZ3eYZzJA=
golang.org/x/net v0.0.0-20180906233101-161cd47e91fd/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
golang.org/x/sync v0.0.0-20180314180146-1d60e4601c6f/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
golang.org/x/sys v0.0.0-20180909124046-d0be0721c37e h1:o3PsSEY8E4eXWkXrIP9YJALUkVZqzHJT5DOasTyn8Vs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20180909124046-d0be0721c37e/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
golang.org/x/text v0.3.0 h1:g61tztE5qeGQ89tm6NTjjM9VPIm088od1l6aSorWRWg=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/fsnotify.v1 v1.4.7 h1:xOHLXZwVvI9hhs+cLKq5+I5onOuwQLhQwiu63xxlHs4=
gopkg.in/fsnotify.v1 v1.4.7/go.mod h1:Tz8NjZHkW78fSQdbUxIjBTcgA1z1m8ZHf0WmKUhAMys=
gopkg.in/tomb.v1 v1.0.0-20141024135613-dd632973f1e7 h1:uRGJdciOHaEIrze2W8Q3AKkepLTh2hOroT7a+7czfdQ=
gopkg.in/tomb.v1 v1.0.0-20141024135613-dd632973f1e7/go.mod h1:dt/ZhP58zS4L8KSrWDmTeBkI65Dw0HsyUHuEVlX15mw=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4 h1:/eiJrUcujPVeJ3xlSWaiNi3uSVmDGBK1pDHUHAnao1I=
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.4/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=

14. Vytvoření kostry BDD testu

Následně je nutné vytvořit kostru BDD testu. K tomuto účelu slouží opět nástroj ginkgo, tentokrát ovšem s přepínačem generate, za nímž následuje jméno testu:

$ ginkgo generate factorial

Tento příkaz by měl vygenerovat soubor pojmenovaný „factorial_test.go“ s tímto obsahem:

package factorial_test
 
import (
    . "github.com/onsi/ginkgo"
    . "github.com/onsi/gomega"

    . "factorial"
)
 
var _ = Describe("Factorial", func() {
 
})

Tento test, i když ve skutečnosti neobsahuje žádné podmínky, můžeme po zakomentování nepoužitých importů spustit:

$ ginkgo
 
Running Suite: Factorial Suite
==============================
Random Seed: 1575486131
Will run 0 of 0 specs
 
 
Ran 0 of 0 Specs in 0.000 seconds
SUCCESS! -- 0 Passed | 0 Failed | 0 Pending | 0 Skipped
PASS
 
Ginkgo ran 1 suite in 670.848991ms

Obrázek 3: Barevná podoba výstupu.

15. Implementace BDD testu

Samotné kroky BDD testu se zapisují do volání funkce Describe, a to konkrétně ve tvaru vnořených anonymních funkcí. První anonymní funkce vytvoří kontext, v němž budou vybrané testy probíhat a jednotlivé konkrétní kroky jsou pak reprezentovány anonymní funkcí uvnitř It. Celek tak do značné míry připomíná Mocha framework ze světa JavaScriptu a TypeScriptu:

package factorial_test
 
import (
    . "github.com/onsi/ginkgo"
    . "github.com/onsi/gomega"
 
    . "factorial"
)
 
var _ = Describe("Factorial", func() {
    Context("For zero input", func() {
        It("should be one", func() {
            Expect(Factorial(0)).To(Equal(int64(1)))
        })
    })
})

Tento prozatím jednoduchý test můžeme opět spustit. Tentokrát by se měla vypsat informace o jednom úspěšně dokončeném testu:

$ ginkgo
 
Running Suite: Factorial Suite
==============================
Random Seed: 1575486467
Will run 1 of 1 specs
 
•
Ran 1 of 1 Specs in 0.000 seconds
SUCCESS! -- 1 Passed | 0 Failed | 0 Pending | 0 Skipped
PASS
 
Ginkgo ran 1 suite in 710.057394ms
Test Suite Passed

Obrázek 4: Barevná podoba výstupu.

16. Rozdělení složitějšího BDD testu do bloků

Rozsáhlejší testovací scénáře je vhodné rozdělit do několika bloků s odděleným kontextem. V našem konkrétním případě lze testovat výpočet faktoriálů negativních čísel, dále pak výpočet faktoriálu nuly a nakonec výpočet faktoriálu pro kladné vstupy:

package factorial_test
 
import (
    . "github.com/onsi/ginkgo"
    . "github.com/onsi/gomega"

    . "factorial"
)
 
var _ = Describe("Factorial", func() {
    Context("For negative input", func() {
        It("should be one", func() {
            Expect(Factorial(-1)).To(Equal(int64(1)))
            Expect(Factorial(-10)).To(Equal(int64(1)))
        })
    })
    Context("For zero input", func() {
        It("should be one", func() {
            Expect(Factorial(0)).To(Equal(int64(1)))
        })
    })
    Context("For positive input", func() {
        It("should be n!", func() {
            Expect(Factorial(1)).To(Equal(int64(1)))
            Expect(Factorial(2)).To(Equal(int64(2)))
            Expect(Factorial(9)).To(Equal(int64(362880)))
            Expect(Factorial(10)).To(Equal(int64(3628800)))
        })
    })
})

Výsledek takto strukturovaných testů:

$ ginkgo
 
Running Suite: Factorial Suite
==============================
Random Seed: 1575486790
Will run 3 of 3 specs
 
•••
Ran 3 of 3 Specs in 0.000 seconds
SUCCESS! -- 3 Passed | 0 Failed | 0 Pending | 0 Skipped
PASS
 
Ginkgo ran 1 suite in 697.181456ms
Test Suite Passed

Obrázek 5: Barevná podoba výstupu.

17. Podrobnější výpis průběhu testů

V případě, že je zapotřebí vypsat podrobnější informace o probíhajících testech, lze použít přepínač -v (verbose) s následujícím účinkem:

Obrázek 6: Podrobnější výpis průběhu testů.

18. Chování frameworku Ginkgo při chybě

Pokud schválně poškodíme testovanou funkci tak, aby vracela nekorektní výsledky, dojde pochopitelně k detekci této anomálie přímo v testech:

package factorial
 
func Factorial(n int64) int64 {
    switch {
    case n < 0:
        return 1
    case n == 0:
        return 1
    default:
        return n * Factorial(n-2)
    }
}

V tomto případě Ginkgo společně s knihovnou Gomega ohlásí přesně, k jakému problému došlo a na jakém řádku testu:

CS24_early

$ ginkgo
 
Running Suite: Factorial Suite
==============================
Random Seed: 1575487214
Will run 3 of 3 specs
 
••
------------------------------
• Failure [0.000 seconds]
Factorial
/home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:10
 For positive input
 /home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:22
  should be n! [It]
  /home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:23
 
  Expected
    <int64>: 945
  to equal
    <int64>: 362880
 
  /home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:26
------------------------------
 
 
Summarizing 1 Failure:
 
[Fail] Factorial For positive input [It] should be n!
/home/ptisnovs/src/go-root/article_45/iteration7/factorial_test.go:26
 
Ran 3 of 3 Specs in 0.001 seconds
FAIL! -- 2 Passed | 1 Failed | 0 Pending | 0 Skipped
--- FAIL: TestFactorial (0.00s)
FAIL
 
Ginkgo ran 1 suite in 697.239929ms
Test Suite Failed

Obrázek 7: Podrobnější výpis průběhu testů.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět až šest megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 iteration1/ kostra projektu, který má být testován https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/i­teration1/
2 iteration2 projekt s inicializovaným systémem modulů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/i­teration2/
3 iteration3 vygenerovaná kostra sady testů projektem Ginkgo https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/i­teration3/
4 iteration4 vytvořená kostra BDD testu projektem Ginkgo https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/i­teration4/
5 iteration5 první skutečný BDD test https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/i­teration5/
6 iteration6 sada tří BDD testů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/i­teration6/
7 iteration7 testy, které zhavarují kvůli špatně napsané funkci https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/i­teration7/
       
8 factorial1 funkce pro výpočet faktoriálu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/fac­torial1
9 factorial2 základní testy postavené nad Gomega https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/fac­torial2
10 factorial2_omega alternativní způsob zápisu testů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/fac­torial2_omega
11 factorial3 porovnání numerických hodnot a použití klauzule SatisfyAll https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/fac­torial3
12 factorial4 rozšíření jednotkových testů o podmínku, zda došlo či naopak nedošlo k chybě https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/fac­torial4
13 factorial5 zprávy vypsané ve chvíli, kdy je výpočet nekorektní https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/fac­torial5
       
14 collections testování vlastností řezu (slice) https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/co­llections
15 maps testování vlastností mapy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article45/maps

20. Odkazy na Internetu

 1. Ginkgo
  http://onsi.github.io/ginkgo/
 2. Gomega
  https://onsi.github.io/gomega/
 3. Ginkgo's Preferred Matcher Library na GitHubu
  https://github.com/onsi/gomega/
 4. Provided Matchers
  http://onsi.github.io/gomega/#provided-matchers
 5. Dokumentace k balíčku goexpect
  https://godoc.org/github.com/go­ogle/goexpect
 6. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 7. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 8. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 9. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 10. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 11. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 12. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 13. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 14. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 15. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 16. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 17. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 18. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 19. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 20. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 21. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 22. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 23. xml.org
  http://www.xml.org/
 24. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 25. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 26. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 27. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 28. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 29. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 30. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 31. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 32. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 33. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 34. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 35. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 36. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 37. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 38. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 39. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 40. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 41. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 42. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 43. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 44. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 45. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 46. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 47. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 48. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 49. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 50. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 51. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 52. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 53. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 54. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 55. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 56. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 57. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 58. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 59. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 60. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 61. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 62. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 63. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 64. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 65. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 66. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 67. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 68. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 69. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 70. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 71. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 72. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 73. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 74. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 75. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 76. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 77. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 78. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 79. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 80. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 81. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 82. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 83. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 84. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 85. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 86. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 87. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 88. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 89. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 90. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 91. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 92. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 93. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 94. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 95. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 96. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 97. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 98. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 99. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 100. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 101. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 102. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 103. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 104. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 105. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 106. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 107. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 108. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 109. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 110. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 111. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 112. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 113. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 114. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 115. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 116. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 117. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 118. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 119. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 120. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 121. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 122. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 123. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 124. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 125. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 126. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 127. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 128. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 129. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 130. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 131. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 132. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 133. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 134. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 135. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 136. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 137. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 138. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 139. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 140. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 141. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 142. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 143. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 144. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 145. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 146. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 147. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 148. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 149. GoConvey
  http://goconvey.co/
 150. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 151. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 152. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 153. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 154. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 155. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 156. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 157. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 158. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 159. YAML
  https://yaml.org/
 160. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 161. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 162. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 163. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 164. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 165. Introducing JSON
  http://json.org/
 166. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 167. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 168. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 169. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 170. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 171. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 172. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 173. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 174. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 175. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 176. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 177. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 178. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 179. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 180. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 181. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 182. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 183. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 184. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 185. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 186. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 187. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 188. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 189. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 190. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 191. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 192. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 193. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 194. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 195. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 196. GoDoc
  https://godoc.org/
 197. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 198. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 199. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 200. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 201. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 202. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 203. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 204. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 205. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 206. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 207. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 208. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 209. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 210. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 211. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 212. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 213. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 214. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 215. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 216. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 217. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 218. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 219. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 220. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 221. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 222. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 223. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 224. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 225. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 226. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 227. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 228. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 229. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 230. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 231. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 232. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 233. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 234. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 235. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 236. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 237. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 238. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 239. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 240. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 241. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 242. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 243. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 244. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 245. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 246. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 247. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 248. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 249. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 250. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 251. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 252. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 253. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 254. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 255. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 256. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 257. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 258. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 259. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 260. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 261. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 262. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 263. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 264. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 265. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 266. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 267. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 268. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 269. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 270. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 271. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 272. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 273. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 274. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 275. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 276. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 277. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 278. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 279. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 280. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 281. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 282. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 283. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 284. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 285. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 286. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 287. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 288. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 289. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 290. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 291. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 292. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 293. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 294. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 295. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 296. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 297. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 298. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.