Hlavní navigace

Tvorba BDD testů s využitím jazyka Go a nástroje godog

7. 11. 2019
Doba čtení: 41 minut

Sdílet

Po delší odmlce se budeme v seriálu o programovacím jazyce Go opět věnovat problematice testování. Popíšeme si framework Godog který umožňuje tvorbu a spouštění BDD testů napsaných v doménově specifickém jazyce Gherkin.

Obsah

1. Tvorba BDD testů s využitím nástroje godog

2. BDD testy a programovací jazyk Go

3. Jazyk Gherkin

4. Testovaný modul s implementací jednoduchého akumulátoru

5. Vytvoření testovacího scénáře

6. První spuštění nástroje godog

7. Implementace jednotlivých kroků testu a spuštění testovacího scénáře

8. Proměnná s kontextem celého scénáře

9. Alternativní způsob inicializace akumulátoru

10. Úprava testů pro možnost použití záporných hodnot

11. Tabulky v BDD testech, aneb zápis osnovy testovacího scénáře

12. Inicializace akumulátoru jedenkrát pro celý test

13. Úprava aplikace takovým způsobem, aby bylo možné spustit BDD i jednotkové testy jediným příkazem

14. Spuštění BDD testů společně s jednotkovými testy

15. Podporované formáty s výsledky BDD testů

16. Formát JUnit

17. Formáty JSON: Cucumber a JSON event stream

18. Obsah následující části seriálu

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba BDD testů s využitím nástroje godog

Již několikrát jsme se v seriálu o programovacím jazyce Go zabývali důležitou oblastí – testování vytvářených aplikací. Popsali jsme si především možnosti standardní knihovny testing, která tvoří základ pro tvorbu jednotkových testů a v případě nouze ji lze využít i pro psaní testů funkcionálních (i když zde poměrně rychle narazíme na limity této velmi minimalisticky pojaté knihovny). Příklad jednotkového testu:

type AddTest struct {
    x    int32
    y    int32
    expected int32
}
 
func TestAdd(t *testing.T) {
    var addTestInput = []AddTest{
        {0, 0, 0},
        {1, 0, 1},
        {2, 0, 2},
        {2, 1, 3},
        {2, -2, 0},
        {math.MaxInt32, 0, math.MaxInt32},
        {math.MaxInt32, 1, math.MinInt32},
        {math.MaxInt32, math.MinInt32, -1},
    }
 
    for _, i := range addTestInput {
        result := add(i.x, i.y)
        if result != i.expected {
            msg := fmt.Sprintf("%d + %d should be %d, got %d instead",
                i.x, i.y, i.expected, result)
            t.Error(msg)
        }
    }
}

Taktéž již víme, že pro jazyk Go vzniklo i poměrně velké množství dalších knihoven, s jejichž využitím lze tvorbu testů zjednodušit a zpřehlednit. Mezi tyto knihovny patří zejména oglematchers, což je sada pomocných funkcí umožňujících explicitnější zápis podmínek pro jednotkové testy. Dobré vlastnosti knihovny oglematchers plně oceníme až ve chvíli, kdy je zkombinujeme s knihovnou ogletest.

Obrázek 1: Webové rozhraní aplikace GoConvey.

Třetí doplňkovou knihovnou určenou pro usnadnění psaní testů, s níž jsme se již setkali, je knihovna nazvaná assertions, jejíž repositář naleznete na adrese https://github.com/smartys­treets/assertions. V této knihovně je deklarováno několik funkcí, které se používají podobným způsobem jako klasické aserce (které ve standardním jazyku Go vůbec nenalezneme). Zajímavé je, že ve chvíli, kdy je testovaná podmínka splněna, vrací tyto funkce prázdný řetězec (nikoli nil!), v opačném případě řetězec s popisem podmínky i důvodem, proč nebyla splněna – tyto informace tedy nebudeme muset zapisovat ručně.

Obrázek 2: Změna stylu webového rozhraní aplikace GoConvey.

Zapomenout nesmíme ani na užitečnou knihovnu GoConvey, která může posloužit pro vytváření BDD testů, ovšem jiným způsobem, než bude popsáno v tomto článku. A konečně jsme se již seznámili s projektem go-carpet, který primárně slouží k získání informace o tom, kterými větvemi programu se prošlo při testování a kterými naopak nikoli (což sice dokážeme zjistit i standardní knihovnou testing, ovšem výsledek není příliš přehledný).

Obrázek 3: Historie již spuštěných testů.

2. BDD testy a programovací jazyk Go

Dnes se budeme primárně věnovat frameworku s poněkud zvláštním názvem godog. Tento framework je určen pro psaní BDD (Behavior Driven Development) testů. Tyto testy, které se používají pro zjištění, zda se projekt/aplikace chová podle svého popisu, je možné vytvářet různými způsoby. Již víme, že je možné je zapisovat přímo ve formě zdrojového kódu jazyka Go. Jen pro připomenutí si ukažme, jak mohou tyto testy vypadat. Konkrétně použijeme možnosti nabízené výše zmíněnou knihovnou GoConvey:

package factorial
 
import(
    "testing"
    . "github.com/smartystreets/goconvey/convey"
)
 
func TestFactorial(t *testing.T) {
    Convey("0! should be equal 1", t, func() {
        So(Factorial(0), ShouldEqual, 1)
    })
}
 
func TestFactorial2(t *testing.T) {
    Convey("10! should be greater than 1", t, func() {
        So(Factorial(10), ShouldBeGreaterThan, 1)
    })
    Convey("10! should be between 1 and 10000000", t, func() {
        So(Factorial(10), ShouldBeBetween, 1, 10000000)
    })
}

Obrázek 4: Výsledky v případě, že některé testy neproběhly korektně.

Vidíme, že se sice jedná o zdrojový kód velmi snadno čitelný pro programátora, který se pouze musí naučit význam jednotlivých volaných funkcí a metod (což je snadné), ovšem pro ostatní členy týmu se již může jednat o složitější a relativně nesnadno uchopitelný problém. Musíme si totiž uvědomit, že BDD testy většinou nepíšou pouze programátoři, ale měly by do nich zasahovat například i architekti ve spolupráci se zákazníky atd. Je tedy vhodné, aby byly testy co nejčitelnější a snadno upravitelné. A přesně pro tento účel byl vytvořen specializovaný jazyk nazvaný Gherkin. V případě Gherkinu se jedná o doménově specifický jazyk (DSL – domain specific language) navržený skutečně takovým způsobem, aby bylo možné předpokládané (očekávané) chování aplikace popsat tak jednoduše, že se přípravy popisu bude moci zúčastnit i zákazník-neprogramátor, popř. po krátkém zaučení prakticky jakýkoli člen vývojového týmu.

3. Jazyk Gherkin

Testovací scénář vytvořený v Gherkinu může vypadat následovně:

Obrázek 5: Ukázka scénářů napsaných v jazyce Gherkin.

Zvýrazněna jsou klíčová slova uvozující jednotlivé kroky testu. Ostatní slova a číslice ve větách jsou buď pevně daná (svázaná s konkrétním krokem), nebo se jedná o proměnné. Ve scénáři je i tabulka, jejíž obsah se řádek po řádku postupně stává obsahem jednotlivých kroků testu (obsahem tabulky se nahrazují slova umístěná do ostrých závorek).

Poznámka: jazyk Gherkin existuje v různých jazykových mutacích, my se však budeme držet jeho originální anglické varianty.

Jednotlivé kroky testu napsané v jazyce Gherkin je samozřejmě nutné nějakým způsobem implementovat. A přesně pro tento účel použijeme výše zmíněný framework godog, který dokáže přečíst skript (přesněji řečeno testovací scénář) napsaný v Gherkinu a navrhnout na jeho základě strukturu implementace testů pro jazyk Go. Následně godog dokáže testy spustit a vyhodnotit jejich výsledky. Alternativně je možné BDD testy zahrnout do testů jednotkových a spouštět je jediným příkazem.

S jazykem Gherkin a se způsobem jeho použití jsme se již na stránkách Rootu několikrát setkali, protože jsme si ukázali implementaci Gherkinu jak pro programovací jazyk Clojure, tak i pro Python. Podrobnější informace o těchto implementacích naleznete v následujících článcích:

 1. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/
 2. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/
 3. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave/
 4. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (druhá část)
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-druha-cast/
 5. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (závěrečná část)
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-zaverecna-cast/
Poznámka: to, že se dají BDD testy psát nezávisle na vlastním programovacím jazyku (jazycích), v nichž je aplikace implementována, je velmi dobrá vlastnost. Musíme si totiž uvědomit, že jednotlivé části aplikace mohou být vytvořeny v různých programovacích jazycích a dokonce i různými vývojovými týmy. Testy zjišťující chování aplikace jako celku je ovšem možné tvořit nezávisle na použitých jazycích.

4. Testovaný modul s implementací jednoduchého akumulátoru

Víme již, že jazyk Gherkin je navržen takovým způsobem, aby ho uživatelé (nemusí se totiž nutně jednat pouze o programátory) mohli začít používat prakticky okamžitě, tj. bez nutnosti studia sáhodlouhých manuálů. I z toho důvodu si možnosti tohoto doménově specifického jazyka postupně ukážeme na několika demonstračních příkladech. První příklad bude velmi jednoduchý, protože bude obsahovat jediný balíček, který budeme chtít otestovat. I přesto se však bude jednat o plnohodnotný projekt, jehož struktura odpovídá struktuře projektů složitějších a sofistikovanějších. Adresář s projektem i s testovacím scénářem by měl vypadat následovně:

.
├── accumulator.go
├── accumulator_test.go
└── features
    └── accumulator.feature

Balíček accumulator, který vlastně tvoří celou testovanou aplikaci, je velmi stručný, protože obsahuje jedinou metodu nazvanou acc, jež – jak ostatně její název naznačuje – slouží k připočtení nějaké hodnoty k akumulátoru. Samotný akumulátor je představován uživatelsky definovanou datovou strukturou, jejíž existence umožňuje, aby bylo možné vytvořit výše zmíněnou metodu accumulate:

package accumulator
 
type acc struct {
    value int
}
 
func (a *acc) accumulate(x int) {
    a.value += x
}
Poznámka: povšimněte si, že testovat budeme metodu, jejíž název začíná malým písmenem, tj. jedná se o metodu viditelnou pouze v rámci aktuálního balíčku. Tomu budeme muset přizpůsobit i testy – budou muset být umístěny ve stejném balíčku.

5. Vytvoření testovacího scénáře

Nyní se pokusíme napsat testovací scénář, který otestuje chování výše uvedené datové struktury acc i její metody accumulate. Povšimněte si, že skutečně můžeme nejdříve napsat testovací scénář a teprve poté se pokusit o implementaci jednotlivých kroků testovacího scénáře. Tento postup je jednodušší a z hlediska vývoje projektu i korektnější – ostatně BDD testy je možné začít psát již na samotném začátku vývoje, aniž by byla vyvinuta jediná řádka skutečného programového kódu. Tolik teorie, vraťme se nyní k testovacímu scénáři. Jeho první varianta může vypadat následovně:

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario: Accumulate positive integer
  Given I have an accumulator with 0
  When I add 2 to accumulator
  Then the accumulated result should be 2

Aby bylo možné testovací scénář spustit, musíme mít nainstalován nástroj godog, což je spustitelná nativní aplikace nainstalovaná základními prostředky programovacího jazyka Go. Pro instalaci tohoto nástroje použijte příkaz:

$ go get github.com/DATA-DOG/godog/cmd/godog

Po instalaci je godog popř. godog.exe umístěn v adresáři $GOPATH/bin, což je většinou adresář ~/go/bin:

$ $GOPATH/bin/godog --version
 
Godog version is: v0.7.14

Cestu k tomuto adresáři je vhodné přidat do proměnné prostředí PATH aby bylo možné nástroj godog snadno a odkudkoli spouštět bez nutnosti specifikace cesty k němu:

$ export PATH=$PATH:$GOPATH/bin

Základní otestování instalace:

$ godog --version
 
Godog version is: v0.7.14

6. První spuštění nástroje godog

Nástroj godog zjistí, že sice existuje testovací scénář, ovšem jednotlivé kroky popsané ve scénáři nejsou definovány. Z tohoto důvodu vypíše informace o tom, že sice má k dispozici scénář se třemi kroky, ovšem ani jeden z těchto kroků není implementován:

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario: Add two positive integers    # features/accumulator.feature:4
  Given I have an accumulator with 0
  When I add 2 to accumulator
  Then the accumulated result should be 5
 
1 scenarios (1 undefined)
3 steps (3 undefined)
49.638µs

Navíc se ovšem dozvíme mnohem užitečnější informaci – kostru jednotlivých kroků testu. Každý krok je představován funkcí akceptující určitý počet parametrů (podle proměnných částí testovacího scénáře) a navíc je nakonec nutné explicitně uvést vazbu mezi kroky napsanými v testu a právě deklarovanými funkcemi. Zajímavé je, že godog velmi správně odhadl, které části popisu jednotlivých kroků testu jsou proměnné:

You can implement step definitions for undefined steps with these snippets:
 
func iHaveAnAccumulatorWith(arg1 int) error {
    return godog.ErrPending
}
 
func iAddToAccumulator(arg1 int) error {
    return godog.ErrPending
}
 
func theAccumulatedResultShouldBe(arg1 int) error {
    return godog.ErrPending
}
 
func FeatureContext(s *godog.Suite) {
    s.Step(`^I have an accumulator with (\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith)
    s.Step(`^I add (\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
    s.Step(`^the accumulated result should be (\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)
}

Obrázek 6: Výstup z nástroje Godog s návrhem jednotlivých kroků testu.

Poznámka: v programovacím jazyce Python by se při použití knihovny Behave postupovalo nepatrně odlišným způsobem – v této knihovně (a jazyku) se totiž pro navázání jednotlivých kroků testů na funkce používají dekorátory:

from behave import given, then, when
from src.adder import add
 
 
@given('The function {function_name} is callable')
def initial_state(context, function_name):
  pass
 
 
@when('I call function {function} with arguments {x:d} and {y:d}')
def call_add(context, function, x, y):
  context.result = add(x, y)
 
 
@then('I should get {expected:d} as a result')
def check_integer_result(context, expected):
  assert context.result == expected, \
    "Wrong result: {r} != {e}".format(r=context.result, e=expected)

7. Implementace jednotlivých kroků testu a spuštění testovacího scénáře

Nyní je nutné jednotlivé kroky testu implementovat a uložit do souboru se jménem accumulator_test.go. Funkce s implementací jednotlivých kroků testu prozatím vrací hodnotu ErrPending, protože se jedná o pouhou kostru testu:

package accumulator
 
import (
    "github.com/DATA-DOG/godog"
)
 
func iHaveAnAccumulatorWith(arg1 int) error {
    return godog.ErrPending
}
 
func iAddToAccumulator(arg1 int) error {
    return godog.ErrPending
}
 
func theAccumulatedResultShouldBe(arg1 int) error {
    return godog.ErrPending
}

Nesmíme zapomenout na propojení jednotlivých kroků testů z jejich implementací, což zajistí funkce FeatureContext:

func FeatureContext(s *godog.Suite) {
    s.Step(`^I have an accumulator with (\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith)
    s.Step(`^I add (\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
    s.Step(`^the accumulated result should be (\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)
}

Po spuštění by se měly zobrazit tyto zprávy:

Obrázek 7: Výstup z nástroje Godog po spuštění testů, ovšem ve chvíli, kdy ještě nejsou jednotlivé kroky plně implementovány.

8. Proměnná s kontextem celého scénáře

Pokud se podíváme na celý testovací scénář, uvidíme, že mezi jednotlivými kroky scénáře musí existovat objekt reprezentující akumulátor, který testujeme:

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario: Accumulate positive integer
  Given I have an accumulator with 0
  When I add 2 to accumulator
  Then the accumulated result should be 2

Ten vytvoříme zcela snadno – jako globální proměnnou, kterou ovšem prozatím nebudeme inicializovat:

var testAccumulator *acc

Samotnou inicializaci lze provést například hned v prvním kroku testu, kde dokonce již víme, jakou hodnotu má akumulátor mít:

func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error {
    testAccumulator = &acc{value: initialValue}
    return nil
}

Povšimněte si též třetího kroku, kde se porovnává skutečná hodnota akumulátoru s hodnotou očekávanou. V případě chyby se vrátí instance struktury error, v opačném případě hodnota nil:

func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error {
    if testAccumulator.value == expected {
        return nil
    }
    return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value")
}

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

package accumulator
 
import (
    "fmt"
    "github.com/DATA-DOG/godog"
)
 
var testAccumulator *acc
 
func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error {
    testAccumulator = &acc{value: initialValue}
    return nil
}
 
func iAddToAccumulator(value int) error {
    testAccumulator.accumulate(value)
    return nil
}
 
func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error {
    if testAccumulator.value == expected {
        return nil
    }
    return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value")
}
 
func FeatureContext(s *godog.Suite) {
    s.Step(`^I have an accumulator with (\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith)
    s.Step(`^I add (\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
    s.Step(`^the accumulated result should be (\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)
}
Poznámka: pokud se podíváte na výše uvedený příklad naprogramovaný v Pythonu, je zřejmé, že Python (resp. přesněji řečeno jeho knihovna Behave) automaticky do každé funkce s definicí testů dodává kontext ve formě reference na objekt.

Výsledek spuštění BDD testů:

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario: Accumulate positive integer   # features/accumulator.feature:4
  Given I have an accumulator with 0   # accumulator_test.go:10 -> iHaveAnAccumulatorWith
  When I add 2 to accumulator       # accumulator_test.go:16 -> iAddToAccumulator
  Then the accumulated result should be 2 # accumulator_test.go:20 -> theAccumulatedResultShouldBe
 
1 scenarios (1 passed)
3 steps (3 passed)
743.228µs

9. Alternativní způsob inicializace akumulátoru

Ukažme si ještě jeden způsob inicializace akumulátoru. Tentokrát použijeme inicializaci v bloku BeforeScenario, který se zavolá před každým testovacím scénářem (prozatím máme jen jediný scénář):

s.BeforeScenario(func(interface{}) {
    testAccumulator = &acc{}
})

První krok testu se změní – bude již pracovat s existující strukturou testAccumulator:

func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error {
    testAccumulator.value = initialValue
    return nil
}
Poznámka: připomeňme si, že v Go můžeme (většinou) pracovat s hodnotou referencovanou přes ukazatel stejným způsobem, jakoby se jednalo o přímou proměnnou – není tedy zapotřebí používat zápisu s *.

Upravený testovací scénář vypadá následovně:

package accumulator
 
import (
    "fmt"
    "github.com/DATA-DOG/godog"
)
 
var testAccumulator *acc = nil
 
func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error {
    testAccumulator.value = initialValue
    return nil
}
 
func iAddToAccumulator(value int) error {
    testAccumulator.accumulate(value)
    return nil
}
 
func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error {
    if testAccumulator.value == expected {
        return nil
    }
    return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value")
}
 
func FeatureContext(s *godog.Suite) {

    s.Step(`^I have an accumulator with (\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith)
    s.Step(`^I add (\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
    s.Step(`^the accumulated result should be (\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)
 
    s.BeforeScenario(func(interface{}) {
        testAccumulator = &acc{}
    })
}

10. Úprava testů pro možnost použití záporných hodnot

Pokud se dobře podíváte na řádky s.Step() z předchozího příkladu, zjistíte, že se v nich používají regulární výrazy na „odchycení“ celočíselné hodnoty. Problém je, že jsme použili (na základě vytvořené šablony) výraz pouze pro kladná čísla \d+ (tedy pro sekvenci číslic) a nikoli pro čísla záporná. Ostatně si to můžeme snadno vyzkoušet po nepatrné úpravě testovacího scénáře:

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario: Accumulate positive integer
  Given I have an accumulator with 0
  When I add 2 to accumulator
  Then the accumulated result should be 2
 
 Scenario: Accumulate negative integer
  Given I have an accumulator with 0
  When I add -2 to accumulator
  Then the accumulated result should be -2

V případě, že testy spustíme, vypíše se informace o tom, že některé kroky nejsou implementovány. Ovšem framework prozatím není tak propracovaný, aby nám nabídl úpravu stávajících kroků – pouze nabídne vytvoření kroků nových, v nichž je – (minus) konstantním znakem před číslicemi:

You can implement step definitions for undefined steps with these snippets:
 
func iAddToAccumulator(arg1 int) error {
    return godog.ErrPending
}
 
func theAccumulatedResultShouldBe(arg1 int) error {
    return godog.ErrPending
}
 
func FeatureContext(s *godog.Suite) {
    s.Step(`^I add -(\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
    s.Step(`^the accumulated result should be -(\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)
}

To je pochopitelně nesprávné řešení, ale můžeme se jím inspirovat – znak – (minus) bude nepovinnou částí textu zachycovaného regulárním výrazem:

s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith)
s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)

Úplný zdrojový kód s testy se změní jen nepatrně, ovšem nyní již bude plně funkční:

package accumulator
 
import (
    "fmt"
    "github.com/DATA-DOG/godog"
)
 
var testAccumulator *acc
 
func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error {
    testAccumulator.value = initialValue
    return nil
}
 
func iAddToAccumulator(value int) error {
    testAccumulator.accumulate(value)
    return nil
}
 
func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error {
    if testAccumulator.value == expected {
        return nil
    }
    return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value")
}
 
func FeatureContext(s *godog.Suite) {
    s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith)
    s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
    s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)
 
    s.BeforeScenario(func(interface{}) {
        testAccumulator = &acc{}
    })
}

11. Tabulky v BDD testech, aneb zápis osnovy testovacího scénáře

Do testovacího scénáře můžeme přidat i takzvanou osnovu (Scenario Outline):

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario Outline: Accumulate multiple values
  Given I have an accumulator with 0
  When I add <amount> to accumulator
  Then the accumulated result should be <accumulated>
 
 Examples:
  |amount|accumulated|
  | 0  | 0     |
  | 1  | 1     |
  | 1  | 2     |
  | 10  | 12    |

Tento scénář se bude pro každý řádek tabulky opakovat, přičemž v každé iteraci se namísto textů <amount> a <result> dosadí hodnoty z příslušného sloupce tabulky. Jedná se přitom o pouhou textovou substituci, takže ve skutečnosti je možné s tabulkami provádět i dosti složité operace.

Samotná implementace testů se zdánlivě nemusí žádným způsobem měnit:

package accumulator
 
import (
    "fmt"
    "github.com/DATA-DOG/godog"
)
 
var testAccumulator *acc
 
func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error {
    testAccumulator.value = initialValue
    return nil
}
 
func iAddToAccumulator(value int) error {
    testAccumulator.accumulate(value)
    return nil
}
 
func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error {
    if testAccumulator.value == expected {
        return nil
    }
    return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value %d", testAccumulator.value)
}
 
func FeatureContext(s *godog.Suite) {
    s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith)
    s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
    s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)
 
    s.BeforeScenario(func(interface{}) {
        testAccumulator = &acc{}
    })
}

Ve skutečnosti ovšem testy skončí s chybou:

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario Outline: Accumulate multiple values     # features/accumulator.feature:4
  Given I have an accumulator with 0         # accumulator_test.go:11 -> iHaveAnAccumulatorWith
  When I add <amount> to accumulator         # accumulator_test.go:16 -> iAddToAccumulator
  Then the accumulated result should be <accumulated> # accumulator_test.go:20 -> theAccumulatedResultShouldBe
 
  Examples:
   | amount | accumulated |
   | 0   | 0      |
   | 1   | 1      |
   | 1   | 2      |
    Incorrect accumulator value 1
   | 10   | 12     |
    Incorrect accumulator value 10
 
--- Failed steps:
 
 Scenario Outline: Accumulate multiple values # features/accumulator.feature:4
  Then the accumulated result should be 2 # features/accumulator.feature:7
   Error: Incorrect accumulator value 1
 
 Scenario Outline: Accumulate multiple values # features/accumulator.feature:4
  Then the accumulated result should be 12 # features/accumulator.feature:7
   Error: Incorrect accumulator value 10
 
 
4 scenarios (2 passed, 2 failed)
12 steps (10 passed, 2 failed)
356.714µs

12. Inicializace akumulátoru jedenkrát pro celý test

Důvod pádu předchozí implementace BDD je prostý – osnova testu se ve skutečnosti provede jako čtyři na sobě nezávislé testy, přičemž každý z nich znovu inicializuje akumulátor na nulovou hodnotu. Ovšem testovací scénář můžeme upravit, stejně jako jeho implementaci:

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario Outline: Accumulate multiple values
  When I add <amount> to accumulator
  Then the accumulated result should be <accumulated>
 
 Examples:
  |amount|accumulated|
  | 0  | 0     |
  | 1  | 1     |
  | 1  | 2     |
  | 10  | 12    |

V implementaci změníme inicializaci akumulátoru jen jedinkrát pro celý běh testů (BeforeSuite namísto BeforeScenario):

func FeatureContext(s *godog.Suite) {
    s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith)
    s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
    s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)
 
    s.BeforeSuite(func() {
        testAccumulator = &acc{}
    })
}

Výsledek po spuštění:

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario Outline: Accumulate multiple values     # features/accumulator.feature:4
  When I add <amount> to accumulator         # accumulator_test.go:16 -> iAddToAccumulator
  Then the accumulated result should be <accumulated> # accumulator_test.go:20 -> theAccumulatedResultShouldBe
 
  Examples:
   | amount | accumulated |
   | 0   | 0      |
   | 1   | 1      |
   | 1   | 2      |
   | 10   | 12     |
 
4 scenarios (4 passed)
8 steps (8 passed)
965.258µs

13. Úprava aplikace takovým způsobem, aby bylo možné spustit BDD i jednotkové testy jediným příkazem

V případě, že budete chtít spouštět všechny testy jediným příkazem go test, je nutné celou aplikaci nepatrně upravit. Zejména je nutné zpracovat všechny přepínače začínající na godog., které budeme ukládat do struktury typu godog.Options:

var opt = godog.Options{
    Format: "progress",
}
 
func init() {
    godog.BindFlags("godog.", flag.CommandLine, &opt)
}

Implementace testovaného balíčku (tedy nikoli testů) se změní takto:

package accumulator
 
import (
    "flag"
    "github.com/DATA-DOG/godog"
)
 
type acc struct {
    value int
}
 
func (a *acc) accumulate(x int) {
    a.value += x
}
 
var opt = godog.Options{
    Format: "progress",
}
 
func init() {
    godog.BindFlags("godog.", flag.CommandLine, &opt)
}

Do implementace testovacího scénáře přidáme novou funkci nazvanou TestMain (nebo TestCokoli), což vlastně není nic jiného, než běžná funkce volaná jako součást jednotkových testů. V této funkci se provede inicializace knihovny godog, předání případných parametrů zadaných na příkazové řádce a nakonec i samotné spuštění testů:

func TestMain(m *testing.M) {
    flag.Parse()
    opt.Paths = flag.Args()
 
    status := godog.RunWithOptions("godogs", func(s *godog.Suite) {
        FeatureContext(s)
    }, opt)
 
    if st := m.Run(); st > status {
        status = st
    }
    os.Exit(status)
}

Implementace testovacího scénáře bude po úpravě vypadat následovně:

package accumulator
 
import (
    "flag"
    "fmt"
    "github.com/DATA-DOG/godog"
    "os"
    "testing"
)
 
var testAccumulator *acc
 
func iHaveAnAccumulatorWith(initialValue int) error {
    testAccumulator.value = initialValue
    return nil
}
 
func iAddToAccumulator(value int) error {
    testAccumulator.accumulate(value)
    return nil
}
 
func theAccumulatedResultShouldBe(expected int) error {
    if testAccumulator.value == expected {
        return nil
    }
    return fmt.Errorf("Incorrect accumulator value %d", testAccumulator.value)
}
 
func FeatureContext(s *godog.Suite) {
    s.Step(`^I have an accumulator with (-?\d+)$`, iHaveAnAccumulatorWith)
    s.Step(`^I add (-?\d+) to accumulator$`, iAddToAccumulator)
    s.Step(`^the accumulated result should be (-?\d+)$`, theAccumulatedResultShouldBe)
 
    s.BeforeScenario(func(interface{}) {
        testAccumulator = &acc{}
    })
}
 
func TestMain(m *testing.M) {
    flag.Parse()
    opt.Paths = flag.Args()
 
    status := godog.RunWithOptions("godogs", func(s *godog.Suite) {
        FeatureContext(s)
    }, opt)
 
    if st := m.Run(); st > status {
        status = st
    }
    os.Exit(status)
}

14. Spuštění BDD testů společně s jednotkovými testy

Nyní se již můžeme pokusit spustit následující (již poměrně komplikovaný) testovací scénář, který je opakován čtyřikrát, pokaždé pro odlišnou sérii vstupních hodnot i očekávaných výsledků:

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario Outline: Accumulate multiple values
  Given I have an accumulator with 0
  When I add <amount> to accumulator
  Then the accumulated result should be <accumulated>
  When I add <amount2> to accumulator
  Then the accumulated result should be <accumulated2>
 
 Examples:
  |amount|accumulated|amount2|accumulated2|
  | 0  | 0     | 0   | 0     |
  | 1  | 1     | 1   | 2     |
  | 2  | 2     | 2   | 4     |
  | 10  | 10    | 10  | 20     |

Spuštění provedeme tímto příkazem:

$ go test -godog.format=pretty

V zobrazených výsledcích si povšimněte, že se spustí jak BDD testy, tak i případné jednotkové testy (ty neexistují, takže se jen lakonicky vypíše zpráva „testing: warning: no tests to run“):

Feature: simple accumulator checks
 An accumulator must be able to add a number to its content
 
 Scenario Outline: Accumulate multiple values      # features/accumulator.feature:4
  Given I have an accumulator with 0          # accumulator_test.go:14 -> iHaveAnAccumulatorWith
  When I add <amount> to accumulator          # accumulator_test.go:19 -> iAddToAccumulator
  Then the accumulated result should be <accumulated> # accumulator_test.go:23 -> theAccumulatedResultShouldBe
  When I add <amount2> to accumulator         # accumulator_test.go:19 -> iAddToAccumulator
  Then the accumulated result should be <accumulated2> # accumulator_test.go:23 -> theAccumulatedResultShouldBe
 
  Examples:
   | amount | accumulated | amount2 | accumulated2 |
   | 0   | 0      | 0    | 0      |
   | 1   | 1      | 1    | 2      |
   | 2   | 2      | 2    | 4      |
   | 10   | 10     | 10   | 20      |
 
4 scenarios (4 passed)
20 steps (20 passed)
468.319µs
testing: warning: no tests to run
PASS
ok   _/home/tester/src/go/bank   0.006s

15. Podporované formáty s výsledky BDD testů

Nástroj godog podporuje několik formátů, do nichž může ukládat výsledky BDD testů. Tyto formáty lze specifikovat s využitím volby -godog.f nebo -godog.format, za kterou se zapíše jeden z podporovaných formátů: „events“, „junit“, „pretty“ (ten jsme doposud používali), „progress“ a „cucumber“:

 -godog.f string
    How to format tests output. Built-in formats:
      - events: Produces JSON event stream, based on spec: 0.1.0.
      - junit: Prints junit compatible xml to stdout
      - pretty: Prints every feature with runtime statuses.
      - progress: Prints a character per step.
      - cucumber: Produces cucumber JSON format output. (default "progress")

Obrázek 8: Ve výchozím nastavení se pouze pro každý krok scénáře zobrazí zelená nebo červená tečka („progress“).

Obrázek 9: Volba „pretty“ vypíše výsledky testů podobným způsobem, jaký známe například z knihovny Behave pro Python.

16. Formát JUnit

Jedním z formátů, který se používá poměrně často (zejména na CI), je formát knihovny JUnit. Jedná se o formát založený na XML, jenž může být zpracováván různými pluginy pro CI (například pro Jenkins), výsledky testů mohou být převedeny do grafů apod. Tento formát se vytvoří po zadání následujícího přepínače:

-godog.f junit

Konkrétně:

$ go test -godog.f junit

Výsledkem by měl být v našem konkrétním případě tento soubor (časy běhu testů se pochopitelně budou odlišovat, ovšem jak formát, tak i výsledky budou shodné):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<testsuites name="godogs" tests="4" skipped="0" failures="0" errors="0" time="165.39µs">
 <testsuite name="simple accumulator checks" tests="4" skipped="0" failures="0" errors="0" time="73.038µs">
  <testcase name="Accumulate multiple values #1" status="passed" time="23.303µs"></testcase>
  <testcase name="Accumulate multiple values #2" status="passed" time="9.687µs"></testcase>
  <testcase name="Accumulate multiple values #3" status="passed" time="11.763µs"></testcase>
  <testcase name="Accumulate multiple values #4" status="passed" time="9.692µs"></testcase>
 </testsuite>
</testsuites>

17. Formáty JSON: Cucumber a JSON event stream

Další dva podporované formáty jsou založeny na JSONu. První z formátů se používá ve světě jazyka Cucumber (uvádím jen zkrácenou podobu, protože se jedná o dosti ukecaný formát):

[
  {
    "uri": "features/accumulator.feature",
    "id": "simple-accumulator-checks",
    "keyword": "Feature",
    "name": "simple accumulator checks",
    "description": " An accumulator must be able to add a number to its content",
    "line": 1,
    "elements": [
      {
        "id": "simple-accumulator-checks;accumulate-multiple-values;;2",
        "keyword": "Scenario Outline",
        "name": "Accumulate multiple values",
        "description": "",
        "line": 13,
        "type": "scenario",
        "steps": [
          {
            "keyword": "Given ",
            "name": "I have an accumulator with 0",
            "line": 13,
            "match": {
              "location": "accumulator_test.go:14"
            },
            "result": {
              "status": "passed",
              "duration": 22618
            }
          },
          {
            "keyword": "When ",
            "name": "I add 0 to accumulator",
            "line": 13,
            "match": {
              "location": "accumulator_test.go:19"
            },
            "result": {
              "status": "passed",
              "duration": 5715
            }
          },
          {
            "keyword": "Then ",
            "name": "the accumulated result should be 0",
            "line": 13,
            "match": {
              "location": "accumulator_test.go:23"
            },
            "result": {
              "status": "passed",
              "duration": 3841
            }
          },
          {
            "keyword": "When ",
            "name": "I add 0 to accumulator",
            "line": 13,
            "match": {
              "location": "accumulator_test.go:19"
            },
            "result": {
              "status": "passed",
              "duration": 3180
            }
          },
          {
            "keyword": "Then ",
            "name": "the accumulated result should be 0",
            "line": 13,
            "match": {
              "location": "accumulator_test.go:23"
            },
            "result": {
              "status": "passed",
              "duration": 3639
            }
          }
        ]
      },
      ...
      ...
      ...
    ]
  }
]
Poznámka: výsledek byl naformátován přes:
$ python -m json.tool

Druhý formát je vlastně sekvence jednotlivých JSONů, které obsahují informace o událostech, které při běhu testů vznikly. Jednou z událostí je i načtení testovacího scénáře s tabulkou, další událostí spuštění testů, nalezení definice testů atd.:

{"event":"TestRunStarted","version":"0.1.0","timestamp":1572963740811,"suite":"godogs"}
{"event":"TestSource","location":"features/accumulator.feature:1","source":"Feature: simple accumulator checks\n An accumulator must be able to add a number to its content\n\n Scenario Outline: Accumulate multiple values\n  Given I have an accumulator with 0\n  When I add \u003camount\u003e to accumulator\n  Then the accumulated result should be \u003caccumulated\u003e\n  When I add \u003camount2\u003e to accumulator\n  Then the accumulated result should be \u003caccumulated2\u003e\n\n Examples:\n  |amount|accumulated|amount2|accumulated2|\n  | 0  | 0     | 0   | 0     |\n  | 1  | 1     | 1   | 2     |\n  | 2  | 2     | 2   | 4     |\n  | 10  | 10    | 10  | 20     |\n\n"}
{"event":"TestCaseStarted","location":"features/accumulator.feature:13","timestamp":1572963740811}
{"event":"StepDefinitionFound","location":"features/accumulator.feature:5","definition_id":"accumulator_test.go:14 -\u003e iHaveAnAccumulatorWith","arguments":[[27,28]]}
{"event":"TestStepStarted","location":"features/accumulator.feature:5","timestamp":1572963740811}
{"event":"TestStepFinished","location":"features/accumulator.feature:5","timestamp":1572963740811,"status":"passed"}
{"event":"StepDefinitionFound","location":"features/accumulator.feature:6","definition_id":"accumulator_test.go:19 -\u003e iAddToAccumulator","arguments":[[6,7]]}
{"event":"TestStepStarted","location":"features/accumulator.feature:6","timestamp":1572963740811}
{"event":"TestStepFinished","location":"features/accumulator.feature:6","timestamp":1572963740811,"status":"passed"}
...
...
...
{"event":"TestStepStarted","location":"features/accumulator.feature:9","timestamp":1572963740811}
{"event":"TestStepFinished","location":"features/accumulator.feature:9","timestamp":1572963740811,"status":"passed"}
{"event":"TestCaseFinished","location":"features/accumulator.feature:16","timestamp":1572963740811,"status":"passed"}
{"event":"TestRunFinished","status":"passed","timestamp":1572963740811,"snippets":"","memory":""}

18. Obsah následující části seriálu

V navazující části seriálu o programovacím jazyce Go si popíšeme knihovny a frameworky určené pro testování REST API, což je přesně oblast, ve které se Go velmi často používá.

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 bdd_iteration0 projekt, který neobsahuje žádné testy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article41/bdd_i­teration0
2 bdd_iteration1 kostra BDD testů, ovšem jednotlivé kroky nejsou plně implementovány https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article41/bdd_i­teration1
3 bdd_iteration2 implementace jednotlivých kroků BDD testů https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article41/bdd_i­teration2
4 bdd_iteration3 alternativní způsob inicializace akumulátoru https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article41/bdd_i­teration3
5 bdd_iteration4 úprava testů tak, aby akceptovaly záporná čísla https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article41/bdd_i­teration4
6 bdd_iteration5 tabulky v testovacích scénářích https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article41/bdd_i­teration5
7 bdd_iteration_5B vylepšení předchozího příkladu – inicializace akumulátoru jen jedenkrát https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article41/bdd_i­teration_5B
8 bdd_iteration6 tabulky v testovacích scénářích https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article41/bdd_i­teration6
9 bdd_iteration7 spojení BDD s jednotkovými testy https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article41/bdd_i­teration7

20. Odkazy na Internetu

 1. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 2. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 3. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 4. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 5. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 6. xml.org
  http://www.xml.org/
 7. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 8. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 9. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 10. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 11. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 12. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 13. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 14. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 15. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 16. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 17. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 18. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 19. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 20. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 21. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 22. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 23. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 24. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 25. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 26. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 27. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 28. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 29. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 30. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 31. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 32. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 33. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 34. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 35. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 36. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 37. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 38. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 39. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 40. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 41. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 42. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 43. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 44. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 45. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 46. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 47. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 48. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 49. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 50. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 51. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 52. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 53. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 54. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 55. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 56. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 57. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 58. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 59. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 60. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 61. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 62. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 63. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 64. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 65. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 66. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 67. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 68. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 69. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 70. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 71. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 72. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 73. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 74. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 75. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 76. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 77. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 78. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 79. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 80. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 81. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 82. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 83. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 84. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 85. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 86. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 87. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 88. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 89. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 90. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 91. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 92. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 93. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 94. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 95. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 96. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 97. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 98. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 99. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 100. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 101. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 102. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 103. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 104. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 105. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 106. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 107. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 108. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 109. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 110. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 111. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 112. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 113. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 114. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 115. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 116. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 117. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 118. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 119. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 120. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 121. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 122. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 123. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 124. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 125. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 126. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 127. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 128. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 129. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 130. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 131. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 132. GoConvey
  http://goconvey.co/
 133. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 134. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 135. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 136. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 137. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 138. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 139. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 140. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 141. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 142. YAML
  https://yaml.org/
 143. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 144. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 145. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 146. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 147. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 148. Introducing JSON
  http://json.org/
 149. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 150. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 151. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 152. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 153. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 154. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 155. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 156. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 157. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 158. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 159. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 160. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 161. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 162. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 163. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 164. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 165. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 166. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 167. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 168. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 169. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 170. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 171. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 172. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 173. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 174. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 175. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 176. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 177. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 178. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 179. GoDoc
  https://godoc.org/
 180. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 181. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 182. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 183. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 184. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 185. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 186. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 187. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 188. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 189. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 190. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 191. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 192. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 193. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 194. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 195. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 196. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 197. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 198. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 199. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 200. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 201. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 202. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 203. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 204. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 205. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 206. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 207. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 208. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 209. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 210. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 211. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 212. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 213. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 214. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 215. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 216. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 217. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 218. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 219. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 220. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 221. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 222. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 223. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 224. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 225. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 226. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 227. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 228. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 229. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 230. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 231. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 232. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 233. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 234. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 235. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 236. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 237. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 238. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 239. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 240. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 241. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 242. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 243. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 244. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 245. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 246. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 247. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 248. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 249. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 250. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 251. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 252. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 253. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 254. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 255. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 256. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 257. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 258. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 259. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 260. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 261. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 262. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 263. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 264. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 265. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 266. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 267. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 268. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 269. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 270. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 271. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 272. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 273. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 274. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 275. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 276. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 277. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 278. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 279. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 280. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 281. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.