Hlavní navigace

Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem

26. 11. 2019
Doba čtení: 42 minut

Sdílet

 Autor: Go Lang
Jedním z nejužitečnějších nástrojů pro automatizaci i testování aplikací ovládaných z příkazové řádky je nástroj expect. Původní verze je vyvinuta v Tcl, ovšem existuje i mnoho knihoven určených pro jiné jazyky.

Obsah

1. Nástroje typu expect

2. Ukázky použití původního expect a varianty vytvořené v Pythonu

3. Balíčky go-expect, gexpect a GoExpect

4. Nejjednodušší použití balíčku go-expect – test obsahu standardního výstupu vybrané aplikace

5. Nastavení doby čekání při testu standardního výstupu aplikace

6. Podobný příklad s testem výstupu příkazu curl

7. Automatické ovládání aplikace díky koordinaci jejího standardního výstupu a vstupu

8. Programové ovládání interpretru jazyka Python

9. Reakce na několik alternativních řetězců na výstupu aplikace

10. Testování aplikací s textovým rozhraním kombinací balíčků testing a go-expect

11. Složitější příklad – test korektnosti výpočtů prováděných intepretrem Pythonu

12. Balíček gexpect

13. Přepis příkladu volajícího příkaz curl

14. Ovládání interaktivní hry spuštěné přes telnet

15. Ovládání interpretru Pythonu

16. Detekce, který interpret Pythonu byl spuštěn

17. Kombinace knihoven testing a gexpect

18. Test korektnosti výpočtů prováděných intepretrem Pythonu podruhé

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Nástroje typu expect

Při automatizaci úloh, v nichž je nutné kooperovat s interaktivními nástroji ovládanými ze standardního vstupu (telnet, ssh, ftp, všechny interpretry, gdb, různé instalační skripty atd. atd.), se mnohdy používá nástroj expect. S využitím tohoto nástroje je možné specifikovat a následně spouštět operace typu „pokud se na terminálu objeví text ‚login‘, pošli aplikaci na její standardní vstup obsah proměnné login“, popř. je dokonce možné provést rozeskoky podle toho, jaká zpráva se na terminálu objeví. I z tohoto důvodu se expect používá pro testování aplikací, například v telcom oblasti. Nástroj expect je skutečně všestranně použitelný, ovšem má také několik nevýhod. Jednou z nich je, že je naprogramován v dnes již poněkud obstarožním programovacím jazyce TCL a i skripty pro expect je tedy nutné v TCL vytvářet.

To může být pro současné programátory poněkud těžký oříšek a navíc je relativně složité zařadit expect například do integračních testů vyvinutých v odlišném programovacím jazyce. Dnes ovšem již existuje větší množství alternativních implementací prakticky stejné funkcionality, jakou nabízí samotný expect. Pro prakticky jakýkoli rozšířený programovací jazyk najdeme alespoň jednu alternativní implementaci. Týká se to pochopitelně i programovacího jazyka Go, pro který existuje knihoven hned několik. A právě těmito knihovnami – přesněji řečeno dvěma knihovnami z rozsáhlejší nabídky – se budeme v dnešní části seriálu o programovacím jazyce Go podrobněji zabývat.

2. Ukázky použití původního expect a varianty vytvořené v Pythonu

Podívejme se však nejprve na typický příklad použití nástroje expect. Tento příklad najdete například na Wikipedii, ale i v mnoha dalších článcích, které se tímto užitečným nástrojem zabývají. Ve skriptu je provedeno připojení (přes telnet) na vzdálený stroj. Ve chvíli, kdy vzdálený stroj čeká na zadání uživatelského jména, je mu posláno jméno (resp. přesněji řečeno jakýkoli text) uložené v proměnné my_user_id. Dále se na výzvu pro zadání hesla naprosto stejným způsobem předá heslo z proměnné nazvané my_password. Nakonec se očekává zobrazení výzvy (zde ve tvaru %); v této chvíli se na vzdálený stroj pošle specifikovaný příkaz a spojení se ukončí příkazem „exit“:

spawn telnet $remote_server
expect "username:"
# Send the username, and then wait for a password prompt.
send "$my_user_id\r"
expect "password:"
# Send the password, and then wait for a shell prompt.
send "$my_password\r"
expect "%"
# Send the prebuilt command, and then wait for another shell prompt.
send "$my_command\r"
expect "%"
# Capture the results of the command into a variable. This can be displayed, or written to disk.
set results $expect_out(buffer)
# Exit the telnet session, and wait for a special end-of-file character.
send "exit\r"
expect eof

Nepatrně složitější příklad (taktéž ovšem velmi typický – najdete ho v prakticky každém tutoriálu o expectu) se pokusí připojit na vzdálený stroj přes ssh. Tentokrát je ovšem proveden rozeskok na základě toho, jaká informace se vypíše. Při prvním připojení se totiž ssh zeptá, zda se skutečně připojuje k ověřenému stroji (odpovídáme zde automaticky „yes“, což ovšem není příliš bezpečné), při dalším připojení je již adresa zapamatována, takže se ssh přímo zeptá na heslo. Pokud nedojde ani k jedné variantě, je připojení ihned ukončeno příkazem exit:

set timeout 60
spawn ssh $user@machine
while {1} {
 expect {
  eof             {break}
  "The authenticity of host"  {send "yes\r"}
  "password:"         {send "$password\r"}
  "*\]"            {send "exit\r"}
 }
}
wait
close $spawn_id
Poznámka: samotný příkaz expect v předchozím skriptu umožňuje rozeskok. V programovacím jazyce TCL je totiž velmi snadné přidávat další jazykové konstrukce, protože celé TCL je (poněkud zjednodušeně řečeno) postaveno pouze na několika textových substitucích a nikoli na pevně zadané syntaxi.

Pro zajímavost se ještě podívejme na způsob implementace funkcionality nástroje expect v Pythonu, konkrétně s využitím balíčku nazvaného pexpect. Tentokrát se spustí interpret Pythonu, na jeho výzvu (prompt) se zadá příkaz pro otočení řetězce a z výstupu se zjistí výsledek této operace:

import pexpect
 
c = pexpect.spawnu('/usr/bin/env python')
 
c.expect('>>>')
print('And now for something completely different...')
print(''.join(reversed((c.before))))
print('Yes, it\'s python, but it\'s backwards.')
print()
print('Escape character is \'^]\'.')
print(c.after, end=' ')
c.interact()
c.kill(1)
print('is alive:', c.isalive())

3. Balíčky go-expect, gexpect a GoExpect

Jak jsme si již řekli v úvodní kapitole, existuje pro programovací jazyk Go hned několik knihoven, které ve větší či menší míře implementují základní operace, které známe z původního nástroje expect. Jedná se o následující knihovny:

 1. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 2. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 3. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect

V navazujících kapitolách se budeme zabývat především druhým zmíněným balíčkem pojmenovaným go-expect a balíčkem třetím gexpect. První balíček bude popsán v samostatném článku, protože se nabízí poměrně rozsáhlou funkcionalitu.

4. Nejjednodušší použití balíčku go-expect – test obsahu standardního výstupu vybrané aplikace

Prvním balíčkem s implementací vybraných operací nástroje expect v programovacím jazyce Go je balíček nazvaný go-expect. Ukažme si nyní jedno z nejjednodušších použití tohoto balíčku. Vytvoříme test, v němž spustíme příkaz uname (bez dalších parametrů) a následně otestujeme, zda se na standardním výstupu z tohoto nástroje objevil text „Linux“. Nejprve je nutné získat instanci virtuální konzole, pochopitelně s kontrolou, zda při její konstrukci nedošlo k chybě:

console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout))
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
defer console.Close()

Dále se přes standardní knihovnu os/exec spustí příkaz „uname“ a upraví se jeho vstupně/výstupní proudy, aby příkaz bylo možné ovládat z virtuální konzole:

command := exec.Command("uname")
command.Stdin = console.Tty()
command.Stdout = console.Tty()
command.Stderr = console.Tty()
err = command.Start()

Na standardním výstupu aplikace by se měl objevit řetězec „Linux“, což ihned zjistíme:

console.ExpectString("Linux")

Úplný zdrojový kód tohoto demonstračního příkladu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/01_check_uname.go:

package main
 
import (
    "log"
    "os"
    "os/exec"
    "time"
 
    expect "github.com/Netflix/go-expect"
)
 
func main() {
    console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout))
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer console.Close()
 
    command := exec.Command("uname")
    command.Stdin = console.Tty()
    command.Stdout = console.Tty()
    command.Stderr = console.Tty()
 
    err = command.Start()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    time.Sleep(time.Second)
    console.ExpectString("Linux")
 
    err = command.Wait()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

Při spuštění aplikace (psané v Go) se na standardním výstupu postupně objevují i texty vypsané spuštěným nástrojem uname:

Linux

5. Nastavení doby čekání při testu standardního výstupu aplikace

V případě, že se na standardním výstupu spuštěné aplikace neobjeví očekávaný řetězec (v předchozím příkladu to byl text „Linux“), bude program ve výchozím nastavení pozastaven na neomezenou dobu, protože nemůže vědět, kdy (a zda vůbec) se tento řetězec může objevit. Toto chování většinou není ideální, protože se může stát, že se očekávaný řetězec neukáže nikdy. Z tohoto důvodu lze již při inicializaci konzole určit čas, po který se má po zavolání metody Expect na řetězec čekat:

console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout), expect.WithDefaultTimeout(100*time.Millisecond))

Příklad nepatrně upravíme takovým způsobem, aby se očekával řetězec „BSD“ namísto „Linux“:

str, err := console.ExpectString("BSD")
if err != nil {
    log.Fatalf("BSD expected, but got %s", str)
}

Takový řetězec se na testovaném stroji nemůže objevit, proto dojde po spuštění aplikace k očekávané chybě:

Linux
2019/11/23 13:01:37 BSD expected, but got Linux
exit status 1

Úplný kód druhého demonstračního příkladu najdeme na adrese https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/02_check_uname_timeout.go:

package main
 
import (
    "log"
    "os"
    "os/exec"
    "time"
 
    expect "github.com/Netflix/go-expect"
)
 
func main() {
    console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout), expect.WithDefaultTimeout(100*time.Millisecond))
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer console.Close()
 
    command := exec.Command("uname")
    command.Stdin = console.Tty()
    command.Stdout = console.Tty()
    command.Stderr = console.Tty()
 
    err = command.Start()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    time.Sleep(time.Second)
    str, err := console.ExpectString("BSD")
    if err != nil {
        log.Fatalf("BSD expected, but got %s", str)
    }
 
    err = command.Wait()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

6. Podobný příklad s testem výstupu příkazu curl

Přesné chování metody console.ExpectString si ověříme na dalším demonstračním příkladu, v němž bude spuštěn příkaz curl a testovat budeme, zda odpověď obsahuje informaci o přesunu stránky na odlišnou adresu (301 Moved Permanently):

package main
 
import (
    "log"
    "os"
    "os/exec"
    "time"
 
    expect "github.com/Netflix/go-expect"
)
 
func main() {
    console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout))
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer console.Close()
 
    command := exec.Command("curl", "-X", "HEAD", "-v", "github.com")
    command.Stdin = console.Tty()
    command.Stdout = console.Tty()
    command.Stderr = console.Tty()
 
    err = command.Start()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    time.Sleep(time.Second)
    console.ExpectString("Location: https://github.com/")
 
    err = command.Wait()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

Po spuštění příkladu si povšimněte, že se vypíše pouze výstup až do očekávaného řetězce, ale další zprávy již nejsou ani vypsány ani zpracovány. Metoda console.ExpectString totiž prochází přečteným výstupem aplikace od aktuálního bodu až do toho okamžiku, kdy řetězec nalezne (pokud ho nenalezne, bude čekat na další výstup, popř. po určeném timeoutu skončí s chybou):

* Rebuilt URL to: github.com/
* Hostname was NOT found in DNS cache
*  Trying 140.82.118.4...
* Connected to github.com (140.82.118.4) port 80 (#0)
> HEAD / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.35.0
> Host: github.com
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently
< Content-length: 0
< Location: https://github.com/

7. Automatické ovládání aplikace díky koordinaci jejího standardního výstupu a vstupu

Největší přednost nástrojů typu expect spočívá v jejich schopnosti ovládat jinou aplikaci díky koordinaci jejího standardního výstupu (tisknutých zpráv, například otázek) a vstupu. Ukážeme si to na jednoduchém příkladu – přes telnet se přihlásíme do hry Zombie MUD (MUD=Multi-User Dungeon), počkáme na zobrazení hlavního menu a pokud se menu skutečně zobrazí, použijeme příkaz D (Disconnect). Naprosto stejným způsobem by ovšem bylo možné naskriptovat vytvoření nové postavy či dokonce projití několika patry podzemí:

package main
 
import (
    "log"
    "os"
    "os/exec"
    "time"
 
    expect "github.com/Netflix/go-expect"
)
 
func main() {
    console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout))
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer console.Close()
 
    command := exec.Command("telnet", "zombiemud.org")
    command.Stdin = console.Tty()
    command.Stdout = console.Tty()
    command.Stderr = console.Tty()
 
    err = command.Start()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    time.Sleep(time.Second)
    console.ExpectString("... online since 1994")
    console.ExpectString("Your choice or name:")
    console.Send("d\n")
    console.ExpectString("Ok, see you later!")
 
    err = command.Wait()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

Ukázka komunikace námi vytvořeného pomocného prográmku se hrou:

Trying 85.23.110.31...
Connected to zombiemud.org.
Escape character is '^]'.
   Welcome to ...
     ___            __   __) __   __) ______
     (,  )     /) ,   (, /| /| (, /  /  (, /  )
       / ______  (/_   _  / | / |  /  /   /  /
      _/_(_) // (_/_) _(__(/_) / |/ |_ /  /   _/___ /_
    )  /           (_/  '   (___(_  (_/___ /
   (__ /
         ... online since 1994.
 
   There are currently 45 mortals and 5 wizards online.
 
      Give me your name or choose one of the following:
 
      [C]reate a new character   [W]ho is playing
      [V]isit the game       [S]tatus of the game
      [D]isconnect
 
      Your choice or name: d
Ok, see you later!

8. Programové ovládání interpretru jazyka Python

Podobným způsobem můžeme ovládat i interpretry různých programovacích jazyků. Další demonstrační příklad ukazuje ovládání interpretru Pythonu spouštěného příkazem python (na základě nastavení systému se tedy může jednat buď o Python 2 nebo o Python 3). Po spuštění interpretru očekáváme jeho výzvu (prompt), po jejímž objevení zadáme aritmetický výraz s očekáváním správného výsledku. Nakonec je interpret ukončen příkazem (přesněji řečeno funkcí) quit():

package main
 
import (
    "log"
    "os"
    "os/exec"
    "time"
 
    expect "github.com/Netflix/go-expect"
)
 
func main() {
    console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout))
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer console.Close()
 
    command := exec.Command("python")
    command.Stdin = console.Tty()
    command.Stdout = console.Tty()
    command.Stderr = console.Tty()
 
    err = command.Start()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    time.Sleep(time.Second)
    console.ExpectString(">>> ")
 
    console.SendLine("1+2")
    console.ExpectString("3")
    console.ExpectString(">>> ")
 
    console.SendLine("6*7")
    console.ExpectString("42")
    console.ExpectString(">>> ")
 
    console.SendLine("quit()")
 
    err = command.Wait()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

Ukázka dialogu mezi naším prográmkem a interpretrem Pythonu (schválně nastaveným na starší verzi):

Python 2.7.6 (default, Nov 23 2017, 15:49:48)
[GCC 4.8.4] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 1+2
3
>>> 6*7
42
>>>

9. Reakce na několik alternativních řetězců na výstupu aplikace

Poněkud komplikovanější situace nastane ve chvíli, kdy je nutné rozhodnout, který z řetězců se objevil na konzoli ovládané či testované aplikace. Máme dvě možnosti – buď použít regulární výrazy následované rozeskokem, nebo metodu console.ExpectString nahradit její obecnější variantou s více alternativními řetězci:

str, err := console.Expect(expect.String("Python 2", "Python 3"), expect.WithTimeout(100*time.Millisecond))

Následně je již možné zjistit, jaká situace nastala – zda se objevil alespoň jeden z řetězců či naopak řetězec žádný (což je chyba):

if err != nil {
    fmt.Println("Python not detected")
    log.Fatal(err)
}
if str == "Python 2" {
    console.SendLine("print 1,2,3")
    _, err = console.ExpectString("1 2 3")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    console.ExpectString(">>> ")
} else {
    console.SendLine("print(1,2,3)")
    _, err = console.ExpectString("1 2 3")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    console.ExpectString(">>> ")
}

Ukázka možného výstupu:

Python 2.7.6 (default, Nov 23 2017, 15:49:48)
[GCC 4.8.4] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print 1,2,3
1 2 3
>>>
Poznámka: můžete si vyzkoušet nahradit příkaz python za python3.

Úplný zdrojový kód takto upraveného demonstračního příkladu vypadá následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
    "log"
    "os"
    "os/exec"
    "time"
 
    expect "github.com/Netflix/go-expect"
)
 
func main() {
    console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout))
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer console.Close()
 
    command := exec.Command("python")
    command.Stdin = console.Tty()
    command.Stdout = console.Tty()
    command.Stderr = console.Tty()
 
    err = command.Start()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    time.Sleep(time.Second)
 
    str, err := console.Expect(expect.String("Python 2", "Python 3"), expect.WithTimeout(100*time.Millisecond))
    if err != nil {
        fmt.Println("Python not detected")
        log.Fatal(err)
    }
    if str == "Python 2" {
        console.SendLine("print 1,2,3")
        _, err = console.ExpectString("1 2 3")
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
        console.ExpectString(">>> ")
    } else {
        console.SendLine("print(1,2,3)")
        _, err = console.ExpectString("1 2 3")
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
        console.ExpectString(">>> ")
    }
 
    console.SendLine("quit()")
 
    err = command.Wait()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

10. Testování aplikací s textovým rozhraním kombinací balíčků testing a go-expect

Nic nám nebrání použít knihovnu go-expect společně s knihovnou testing pro vytvoření testů funkcionality či integračních testů. Jedna z možností (pravda – poněkud umělá) je ukázána v dalším příkladu, v němž testujeme schopnost interpretru Pythonu vyhodnotit parametry příkazu print (Python 2) či funkce print (Python 3). Celý test je psán s využitím možností nabízených standardní knihovnou testing:

package main
 
import (
    "os"
    "os/exec"
    "testing"
    "time"
 
    expect "github.com/Netflix/go-expect"
)
 
func TestPythonInterpreter(t *testing.T) {
    console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout))
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    defer console.Close()
    t.Log("Console created")
 
    command := exec.Command("python")
    command.Stdin = console.Tty()
    command.Stdout = console.Tty()
    command.Stderr = console.Tty()
 
    err = command.Start()
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
 
    t.Log("Python interpreter started")
    time.Sleep(time.Second)
 
    str, err := console.Expect(expect.String("Python 2", "Python 3"), expect.WithTimeout(100*time.Millisecond))
    if err != nil {
        t.Fatal("Python not detected")
    }
    t.Log("Python interpreter detected: " + str)
 
    if str == "Python 2" {
        console.SendLine("print 1,2,3")
        _, err = console.ExpectString("1 2 3")
        if err != nil {
            t.Fatal("print statement failure")
        }
        t.Log("print statement works as expected")
        _, err = console.ExpectString(">>> ")
        if err != nil {
            t.Fatal("prompt is not displayed")
        }
    } else {
        console.SendLine("print(1,2,3)")
        _, err = console.ExpectString("1 2 3")
        if err != nil {
            t.Fatal("print function failure")
        }
        t.Log("print function works as expected")
        _, err = console.ExpectString(">>> ")
        if err != nil {
            t.Fatal("prompt is not displayed")
        }
    }
 
    console.SendLine("quit()")
 
    err = command.Wait()
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    t.Log("Done")
}

Test musíme spustit příkazem go test -v jméno_souboru.go. Výstup může vypadat následovně:

=== RUN  TestPythonInterpreter
Python 2.7.6 (default, Nov 23 2017, 15:49:48)
[GCC 4.8.4] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print 1,2,3
1 2 3
>>>
--- PASS: TestPythonInterpreter (1.01s)
  07_python_test.go:18: Console created
  07_python_test.go:30: Python interpreter started
  07_python_test.go:37: Python interpreter detected: Python 2
  07_python_test.go:45: print statement works as expected
  07_python_test.go:69: Done
PASS
ok   command-line-arguments 1.011s
Poznámka: pochopitelně je možné (spíše více než pravděpodobné), že konkrétní verze Pythonu se bude na vašem počítači odlišovat. Ovšem testy by měly proběhnout bez chyby proti jakémukoli interpretru.

11. Složitější příklad – test korektnosti výpočtů prováděných intepretrem Pythonu

Posledním příkladem, v němž využijeme knihovnu go-expect bude test korektnosti výpočtů s využitím operátoru ** v Pythonu. Tento operátor slouží pro výpočet funkce xy; pro jednoduchost otestujeme jeho funkcionalitu při výpočtu mocninné řady o základu 2 (1, 2, 4, 8, 16, …). Naivní, ovšem funkční implementace založená na použití knihoven testing a go-expect může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "fmt"
    "os"
    "os/exec"
    "testing"
    "time"
 
    expect "github.com/Netflix/go-expect"
)
 
func TestPythonInterpreter(t *testing.T) {
    console, err := expect.NewConsole(expect.WithStdout(os.Stdout))
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    defer console.Close()
    t.Log("Console created")
 
    command := exec.Command("python")
    command.Stdin = console.Tty()
    command.Stdout = console.Tty()
    command.Stderr = console.Tty()
 
    err = command.Start()
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
 
    t.Log("Python interpreter started")
    time.Sleep(time.Second)
 
    str, err := console.Expect(expect.String("Python 2", "Python 3"), expect.WithTimeout(100*time.Millisecond))
    if err != nil {
        t.Fatal("Python not detected")
    }
    t.Log("Python interpreter detected: " + str)
 
    for i := uint(1); i < 10; i++ {
        console.SendLine(fmt.Sprintf("2**%d", i))
        _, err = console.Expectf("%d", 1<<i)
        if err != nil {
            t.Fatal("Math is wrong!")
        }
        t.Logf("Math is ok for input %d", i)
    }
 
    console.SendLine("quit()")
 
    err = command.Wait()
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    t.Log("Done")
}

Tento test spustíme příkazem:

$ go test -v 08_python_math_test.go

S následujícími výsledky (platí pro výchozí interpret Pythonu na testovacím počítači):

=== RUN  TestPythonInterpreter
Python 2.7.6 (default, Nov 23 2017, 15:49:48)
[GCC 4.8.4] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 2**1
2**2
2
>>> 2**2
4
>>> 2**3
8
>>> 2**4
16
>>> 2**5
32
>>> 2**6
64
>>> 2**7
128
>>> 2**8
256
>>> 2**9
512
--- PASS: TestPythonInterpreter (1.01s)
  08_python_math_test.go:19: Console created
  08_python_math_test.go:31: Python interpreter started
  08_python_math_test.go:38: Python interpreter detected: Python 2
  08_python_math_test.go:46: Math is ok for input 1
  08_python_math_test.go:46: Math is ok for input 2
  08_python_math_test.go:46: Math is ok for input 3
  08_python_math_test.go:46: Math is ok for input 4
  08_python_math_test.go:46: Math is ok for input 5
  08_python_math_test.go:46: Math is ok for input 6
  08_python_math_test.go:46: Math is ok for input 7
  08_python_math_test.go:46: Math is ok for input 8
  08_python_math_test.go:46: Math is ok for input 9
  08_python_math_test.go:55: Done
PASS
ok   command-line-arguments 1.013s

12. Balíček gexpect

Druhým balíčkem, s nímž se dnes ve stručnosti seznámíme, je balíček nazvaný gexpect. Jeho použití je ve skutečnosti pro jednodušší případy mnohem snadnější, než tomu bylo u balíčku go-expect. Ostatně se podívejme na to, jak lze přepsat příklad spouštějící nástroj uname a testující jeho výsledek:

package main
 
import (
    "log"

    "github.com/ThomasRooney/gexpect"
)
 
func main() {
    child, err := gexpect.Spawn("uname")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    err = child.Expect("Linux")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    child.Wait()
}

Druhý příklad (se jménem „BSD“ namísto „Linux“) ukazuje, jak se knihovna gexpect chová ve chvíli, kdy nenalezne očekávaný řetězec:

package main
 
import (
    "log"

    "github.com/ThomasRooney/gexpect"
)
 
func main() {
    child, err := gexpect.Spawn("uname")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    err = child.Expect("BSD")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    child.Wait()
}

Výsledek ukazuje (mj.), že se testovaný příkaz ukončil dřív, než byl očekávaný řetězec nalezen:

2019/11/23 19:05:46 read /dev/ptmx: input/output error
exit status 1

13. Přepis příkladu volajícího příkaz curl

Jen pro úplnost si ukažme i přepis demonstračního příkladu ze šesté kapitoly:

package main
 
import (
    "log"

    "github.com/ThomasRooney/gexpect"
)
 
func main() {
    child, err := gexpect.Spawn("curl -X HEAD -v github.com")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    err = child.Expect("Location: https://github.com/")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    child.Wait()
}

14. Ovládání interaktivní hry spuštěné přes telnet

Hru Zombie MUD, s jejíž existencí jsme se již seznámili v sedmé kapitole, můžeme spustit (resp. přesněji řečeno připojit se k ní) a ovládat s využitím knihovny goexpect relativně snadno. Prozatím si uvedeme variantu, v níž se neustále opakují testy úspěšnosti jednotlivých příkazů:

package main
 
import (
    "log"

    "github.com/ThomasRooney/gexpect"
)
 
func main() {
    child, err := gexpect.Spawn("telnet zombiemud.org")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    err = child.Expect("... online since 1994")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    err = child.Expect("Your choice or name:")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    child.Send("d\n")
    err = child.Expect("Ok, see you later!")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    child.Wait()
}

Namísto příkazu:

child.Send("d\n")

je výhodnější použít příkaz:

child.SendLine("d")

Takže výše uvedený příklad můžeme nepatrně upravit a vylepšit:

package main
 
import (
    "log"

    "github.com/ThomasRooney/gexpect"
)
 
func main() {
    child, err := gexpect.Spawn("telnet zombiemud.org")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    err = child.Expect("... online since 1994")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    err = child.Expect("Your choice or name:")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    child.SendLine("d")
    err = child.Expect("Ok, see you later!")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    child.Wait()
}

15. Ovládání interpretru Pythonu

Pro ovládání interpretru Pythonu si připravíme několik pomocných funkcí, které nám zjednoduší vlastní zápis „skriptu“. Bude se jednat o funkci pro poslání příkazu (ukončeného Enterem) s kontrolou, zda se poslání podařilo:

func sendCommand(child *gexpect.ExpectSubprocess, command string) {
    err := child.SendLine(command)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}

A dále o dvojici funkcí, které očekávají obecný výstup produkovaný interpretrem, popř. konkrétně výzvu (prompt):

func expectOutput(child *gexpect.ExpectSubprocess, output string) {
    err := child.Expect(output)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
 
func expectPrompt(child *gexpect.ExpectSubprocess) {
    expectOutput(child, ">>> ")
}

Samotný „skript“, který do interpretru vloží dvojici aritmetických výrazů a bude očekávat a testovat jejich výsledek, se tak zkrátí (včetně příkazu pro ukončení interpretru):

expectPrompt(child)
sendCommand(child, "1+2")
expectOutput(child, "3")
 
expectPrompt(child)
sendCommand(child, "6*7")
expectOutput(child, "42")
 
expectPrompt(child)
sendCommand(child, "quit()")

Podívejme se nyní na úplný zdrojový kód takto upraveného příkladu. Je přehlednější, než tomu bylo v případě použití knihovny go-expect:

package main
 
import (
    "log"

    "github.com/ThomasRooney/gexpect"
)
 
func expectOutput(child *gexpect.ExpectSubprocess, output string) {
    err := child.Expect(output)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
 
func expectPrompt(child *gexpect.ExpectSubprocess) {
    expectOutput(child, ">>> ")
}
 
func sendCommand(child *gexpect.ExpectSubprocess, command string) {
    err := child.SendLine(command)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
 
func main() {
    child, err := gexpect.Spawn("python")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    expectPrompt(child)
    sendCommand(child, "1+2")
    expectOutput(child, "3")
 
    expectPrompt(child)
    sendCommand(child, "6*7")
    expectOutput(child, "42")
 
    expectPrompt(child)
    sendCommand(child, "quit()")
 
    child.Wait()
}

16. Detekce, který interpret Pythonu byl spuštěn

V předchozím textu jsme se seznámili s tím, jakým způsobem je možné s využitím knihovny go-expect zjistit, který interpret Pythonu je spuštěn. V knihovně gexpect k tomuto účelu použijeme regulární výraz:

strs, err := child.ExpectRegexFind("Python [23]")
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}

Pokud se nevrátí chyba, bude proměnná strs obsahovat všechny řetězce odpovídající uvedenému regulárnímu výrazu, které byly na standardním výstupu aplikace detekovány. Nás bude zajímat první (a jediný!) výskyt, tedy například:

if strs[0] == "Python 2" {
    log.Println("Python 2")
    ...
    ...
    ...
} else {
    log.Println("Python 3")
    ...
    ...
    ...
}

Příklad použití této konstrukce při testování příkazu print (Python 2) nebo funkce print() (Python 3):

package main
 
import (
    "log"
    "time"

    "github.com/ThomasRooney/gexpect"
)
 
func expectOutput(child *gexpect.ExpectSubprocess, output string) {
    err := child.ExpectTimeout(output, time.Second)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
 
func expectPrompt(child *gexpect.ExpectSubprocess) {
    expectOutput(child, ">>> ")
}
 
func sendCommand(child *gexpect.ExpectSubprocess, command string) {
    err := child.SendLine(command)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
 
func main() {
    child, err := gexpect.Spawn("python")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    strs, err := child.ExpectRegexFind("Python [23]")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
 
    if strs[0] == "Python 2" {
        log.Println("Python 2")
        expectPrompt(child)
        sendCommand(child, "print 1,2,3")
        expectOutput(child, "1 2 3")
    } else {
        log.Println("Python 3")
        expectPrompt(child)
        sendCommand(child, "print(1,2,3)")
        expectOutput(child, "1 2 3")
    }
 
    expectPrompt(child)
    sendCommand(child, "quit()")
 
    child.Wait()
}

17. Kombinace knihoven testing a gexpect

Pochopitelně nám nic nebrání využít knihovnu testing společně s knihovnou gexpect. Předchozí příklad lze přepsat do formy jednotkových testů následovně:

package main
 
import (
    "testing"
    "time"

    "github.com/ThomasRooney/gexpect"
)
 
func expectOutput(t *testing.T, child *gexpect.ExpectSubprocess, output string) {
    err := child.ExpectTimeout(output, time.Second)
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
}
 
func expectPrompt(t *testing.T, child *gexpect.ExpectSubprocess) {
    expectOutput(t, child, ">>> ")
}
 
func sendCommand(t *testing.T, child *gexpect.ExpectSubprocess, command string) {
    err := child.SendLine(command)
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
}
 
func TestPythonInterpreter(t *testing.T) {
    child, err := gexpect.Spawn("python")
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
 
    strs, err := child.ExpectRegexFind("Python [23]")
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
 
    if strs[0] == "Python 2" {
        t.Log("Python 2")
        expectPrompt(t, child)
        sendCommand(t, child, "print 1,2,3")
        expectOutput(t, child, "1 2 3")
    } else {
        t.Log("Python 3")
        expectPrompt(t, child)
        sendCommand(t, child, "print(1,2,3)")
        expectOutput(t, child, "1 2 3")
    }
 
    expectPrompt(t, child)
    sendCommand(t, child, "quit()")
 
    child.Wait()
}

Pro spuštění takto naprogramovaných testů je nutné použít příkaz go test -v a nikoli go run:

=== RUN  TestPythonInterpreter
--- PASS: TestPythonInterpreter (0.03s)
  08_python_test.go:40: Python 2
PASS
ok   command-line-arguments 0.032s

18. Test korektnosti výpočtů prováděných intepretrem Pythonu podruhé

V jedenácté kapitole jsme se seznámili s utilitou (jednalo se o test) sloužící pro zjištění, zda v interpretru Pythonu pracuje správně aritmetický operátor **. Tento test můžeme přepsat takovým způsobem, aby se v něm použila jak standardní knihovna testing, tak i knihovna gexpect:

DT24

package main
 
import (
    "fmt"
    "testing"
    "time"

    "github.com/ThomasRooney/gexpect"
)
 
func expectOutput(t *testing.T, child *gexpect.ExpectSubprocess, output string) {
    err := child.ExpectTimeout(output, time.Second)
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
}
 
func expectPrompt(t *testing.T, child *gexpect.ExpectSubprocess) {
    expectOutput(t, child, ">>> ")
}
 
func sendCommand(t *testing.T, child *gexpect.ExpectSubprocess, command string) {
    err := child.SendLine(command)
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
}
 
func TestPythonInterpreter(t *testing.T) {
    child, err := gexpect.Spawn("python")
    if err != nil {
        t.Fatal(err)
    }
    t.Log("Python interpreter started")
 
    strs, err := child.ExpectRegexFind("Python [23]")
    if err != nil {
        t.Fatal("Python not detected")
    }
    t.Log("Python interpreter detected: " + strs[0])
 
    for i := uint(1); i < 10; i++ {
        sendCommand(t, child, fmt.Sprintf("2**%d", i))
        expectOutput(t, child, fmt.Sprintf("%d", 1<<i))
        t.Logf("Math is ok for input %d", i)
    }
 
    expectPrompt(t, child)
    sendCommand(t, child, "quit()")
 
    child.Wait()
}

Po spuštění výše uvedeného demonstračního příkladu příkazem go test -v by se měly objevit zprávy oznamující, že test funkcionality operátoru ** proběhl v pořádku:

=== RUN  TestPythonInterpreter
--- PASS: TestPythonInterpreter (0.03s)
  09_python_math_test.go:34: Python interpreter started
  09_python_math_test.go:40: Python interpreter detected: Python 2
  09_python_math_test.go:45: Math is ok for input 1
  09_python_math_test.go:45: Math is ok for input 2
  09_python_math_test.go:45: Math is ok for input 3
  09_python_math_test.go:45: Math is ok for input 4
  09_python_math_test.go:45: Math is ok for input 5
  09_python_math_test.go:45: Math is ok for input 6
  09_python_math_test.go:45: Math is ok for input 7
  09_python_math_test.go:45: Math is ok for input 8
  09_python_math_test.go:45: Math is ok for input 9
PASS
ok   command-line-arguments 0.035s

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/go-root (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně pět megabajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 01_check_uname.go základní použití knihovny go-expect https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/01_check_uname.go
2 02_check_uname_timeout.go nastavení timeoutu při čekání na řetězec, který se má na konzoli objevit https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/02_check_uname_timeout.go
3 03_check_curl_output.go test výstupu příkazu curl https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/03_check_curl_output.go
4 04_telnet_game.go ovládání hry dostupné přes telnet https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/04_telnet_game.go
5 05_python.go ovládání interpretu programovacího jazyka Python https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/05_python.go
6 06_python_timeout.go ovládání interpretu programovacího jazyka Python, rozhodnutí o verzi Pythonu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/06_python_timeout.go
7 07_python_test.go ovládání Pythonu ve formě unit testu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/07_python_test.go
8 08_python_math_test.go test aritmetických schopností interpretru Pythonu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/go-expect/08_python_math_test.go
       
9 01_check_uname_linux.go základní použití knihovny go-expect https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/gex­pect/01_check_uname_linux­.go
10 02_check_uname_bsd.go základní použití knihovny go-expect https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/gex­pect/02_check_uname_bsd.go
11 03_curl_output.go test výstupu příkazu curl https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/gex­pect/03_curl_output.go
12 04_telnet_game.go ovládání hry dostupné přes telnet https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/gex­pect/04_telnet_game.go
13 05_telnet_game.go vylepšené ovládání hry dostupné přes telnet https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/gex­pect/05_telnet_game.go
14 06_python.go ovládání interpretru Pythonu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/gex­pect/06_python.go
15 07_python.go ovládání Pythonu ve formě unit testu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/gex­pect/07_python.go
16 08_python_test.go test aritmetických schopností interpretru Pythonu https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/gex­pect/08_python_test.go
17 09_python_math_test.go https://github.com/tisnik/go-root/blob/master/article43/gex­pect/09_python_math_test.go

20. Odkazy na Internetu

 1. Balíček goexpect
  https://github.com/google/goexpect
 2. Balíček go-expect
  https://github.com/Netflix/go-expect
 3. Balíček gexpect
  https://github.com/Thomas­Rooney/gexpect
 4. Expect (originál naprogramovaný v TCL)
  https://core.tcl-lang.org/expect/index
 5. Expect (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Expect
 6. Pexpect
  https://pexpect.readthedoc­s.io/en/stable/
 7. Golang SSH Client: Multiple Commands, Crypto & Goexpect Examples
  http://networkbit.ch/golang-ssh-client/
 8. goblin na GitHubu
  https://github.com/franela/goblin
 9. Mocha framework
  https://mochajs.org/
 10. frisby na GitHubu
  https://github.com/verdverm/frisby
 11. package frisby
  https://godoc.org/github.com/ver­dverm/frisby
 12. Frisby alternatives and similar packages (generováno)
  https://go.libhunt.com/frisby-alternatives
 13. Cucumber for golang
  https://github.com/DATA-DOG/godog
 14. How to Use Godog for Behavior-driven Development in Go
  https://semaphoreci.com/com­munity/tutorials/how-to-use-godog-for-behavior-driven-development-in-go
 15. Comparative Analysis Of GoLang Testing Frameworks
  https://www.slideshare.net/Dushy­antBhalgami/comparative-analysis-of-golang-testing-frameworks
 16. A Quick Guide to Testing in Golang
  https://caitiem.com/2016/08/18/a-quick-guide-to-testing-in-golang/
 17. Tom's Obvious, Minimal Language.
  https://github.com/toml-lang/toml
 18. xml.org
  http://www.xml.org/
 19. Soubory .properties
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/.properties
 20. Soubory INI
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/INI_file
 21. JSON to YAML
  https://www.json2yaml.com/
 22. Data Format Converter
  https://toolkit.site/format.html
 23. Viper na GitHubu
  https://github.com/spf13/viper
 24. GoDotEnv na GitHubu
  https://github.com/joho/godotenv
 25. The fantastic ORM library for Golang
  http://gorm.io/
 26. Dokumentace k balíčku gorilla/mux
  https://godoc.org/github.com/go­rilla/mux
 27. Gorilla web toolkitk
  http://www.gorillatoolkit.org/
 28. Metric types
  https://prometheus.io/doc­s/concepts/metric_types/
 29. Histograms with Prometheus: A Tale of Woe
  http://linuxczar.net/blog/2017/06/15/pro­metheus-histogram-2/
 30. Why are Prometheus histograms cumulative?
  https://www.robustperception.io/why-are-prometheus-histograms-cumulative
 31. Histograms and summaries
  https://prometheus.io/doc­s/practices/histograms/
 32. Instrumenting Golang server in 5 min
  https://medium.com/@gsisi­mogang/instrumenting-golang-server-in-5-min-c1c32489add3
 33. Semantic Import Versioning in Go
  https://www.aaronzhuo.com/semantic-import-versioning-in-go/
 34. Sémantické verzování
  https://semver.org/
 35. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 36. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 37. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 38. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 39. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 40. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 41. Go Lang: Memory Management and Garbage Collection
  https://vikash1976.wordpres­s.com/2017/03/26/go-lang-memory-management-and-garbage-collection/
 42. Golang Internals, Part 4: Object Files and Function Metadata
  https://blog.altoros.com/golang-part-4-object-files-and-function-metadata.html
 43. What is REPL?
  https://pythonprogramminglan­guage.com/repl/
 44. What is a REPL?
  https://codewith.mu/en/tu­torials/1.0/repl
 45. Programming at the REPL: Introduction
  https://clojure.org/guides/re­pl/introduction
 46. What is REPL? (Quora)
  https://www.quora.com/What-is-REPL
 47. Gorilla REPL: interaktivní prostředí pro programovací jazyk Clojure
  https://www.root.cz/clanky/gorilla-repl-interaktivni-prostredi-pro-programovaci-jazyk-clojure/
 48. Read-eval-print loop (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 49. Vim as a Go (Golang) IDE using LSP and vim-go
  https://octetz.com/posts/vim-as-go-ide
 50. gopls
  https://github.com/golang/go/wi­ki/gopls
 51. IDE Integration Guide
  https://github.com/stamble­rre/gocode/blob/master/doc­s/IDE_integration.md
 52. How to instrument Go code with custom expvar metrics
  https://sysdig.com/blog/golang-expvar-custom-metrics/
 53. Golang expvar metricset (Metricbeat Reference)
  https://www.elastic.co/gu­ide/en/beats/metricbeat/7­.x/metricbeat-metricset-golang-expvar.html
 54. Package expvar
  https://golang.org/pkg/expvar/#NewInt
 55. Java Platform Debugger Architecture: Overview
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jpda/jpda­.html
 56. The JVM Tool Interface (JVM TI): How VM Agents Work
  https://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/index-140680.html
 57. JVM Tool Interface Version 11.0
  https://docs.oracle.com/en/ja­va/javase/11/docs/specs/jvmti­.html
 58. Creating a Debugging and Profiling Agent with JVMTI
  http://www.oracle.com/technet­work/articles/javase/jvmti-136367.html
 59. JVM TI (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/JVM_TI
 60. IBM JVMTI extensions
  http://publib.boulder.ibm­.com/infocenter/realtime/v2r0/in­dex.jsp?topic=%2Fcom.ibm.sof­trt.doc%2Fdiag%2Ftools%2Fjvmti_ex­tensions.html
 61. Go & cgo: integrating existing C code with Go
  http://akrennmair.github.io/golang-cgo-slides/#1
 62. Using cgo to call C code from within Go code
  https://wenzr.wordpress.com/2018/06/07/u­sing-cgo-to-call-c-code-from-within-go-code/
 63. Package trace
  https://golang.org/pkg/runtime/trace/
 64. Introducing HTTP Tracing
  https://blog.golang.org/http-tracing
 65. Command trace
  https://golang.org/cmd/trace/
 66. A StreamLike, Immutable, Lazy Loading and smart Golang Library to deal with slices
  https://github.com/wesovilabs/koazee
 67. Funkce vyššího řádu v knihovně Underscore
  https://www.root.cz/clanky/funkce-vyssiho-radu-v-knihovne-underscore/
 68. Delve: a debugger for the Go programming language.
  https://github.com/go-delve/delve
 69. Příkazy debuggeru Delve
  https://github.com/go-delve/delve/tree/master/Do­cumentation/cli
 70. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu/
 71. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (2. část)
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-2-cast/
 72. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (3): Nemiver
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-3-nemiver/
 73. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (4): KDbg
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-4-kdbg/
 74. Debuggery a jejich nadstavby v Linuxu (5): ladění aplikací v editorech Emacs a Vim
  http://mojefedora.cz/debuggery-a-jejich-nadstavby-v-linuxu-5-ladeni-aplikaci-v-editorech-emacs-a-vim/
 75. Debugging Go Code with GDB
  https://golang.org/doc/gdb
 76. Debugging Go (golang) programs with gdb
  https://thornydev.blogspot­.com/2014/01/debugging-go-golang-programs-with-gdb.html
 77. GDB – Dokumentace
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/
 78. GDB – Supported Languages
  http://sourceware.org/gdb/cu­rrent/onlinedocs/gdb/Suppor­ted-Languages.html#Supported-Languages
 79. GNU Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Debugger
 80. The LLDB Debugger
  http://lldb.llvm.org/
 81. Debugger (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Debugger
 82. 13 Linux Debuggers for C++ Reviewed
  http://www.drdobbs.com/testing/13-linux-debuggers-for-c-reviewed/240156817
 83. Go is on a Trajectory to Become the Next Enterprise Programming Language
  https://hackernoon.com/go-is-on-a-trajectory-to-become-the-next-enterprise-programming-language-3b75d70544e
 84. Go Proverbs: Simple, Poetic, Pithy
  https://go-proverbs.github.io/
 85. Handling Sparse Files on Linux
  https://www.systutorials.com/136652/han­dling-sparse-files-on-linux/
 86. Gzip (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gzip
 87. Deflate
  https://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
 88. 10 tools written in Go that every developer needs to know
  https://gustavohenrique.net/en/2019/01/10-tools-written-in-go-that-every-dev-needs-to-know/
 89. Hexadecimální prohlížeče a editory s textovým uživatelským rozhraním
  https://www.root.cz/clanky/he­xadecimalni-prohlizece-a-editory-s-textovym-uzivatelskym-rozhranim/
 90. Hex dump
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hex_dump
 91. Rozhraní io.ByteReader
  https://golang.org/pkg/io/#ByteReader
 92. Rozhraní io.RuneReader
  https://golang.org/pkg/io/#RuneReader
 93. Rozhraní io.ByteScanner
  https://golang.org/pkg/io/#By­teScanner
 94. Rozhraní io.RuneScanner
  https://golang.org/pkg/io/#Ru­neScanner
 95. Rozhraní io.Closer
  https://golang.org/pkg/io/#Closer
 96. Rozhraní io.Reader
  https://golang.org/pkg/io/#Reader
 97. Rozhraní io.Writer
  https://golang.org/pkg/io/#Writer
 98. Typ Strings.Reader
  https://golang.org/pkg/strin­gs/#Reader
 99. VACUUM (SQL)
  https://www.sqlite.org/lan­g_vacuum.html
 100. VACUUM (Postgres)
  https://www.postgresql.or­g/docs/8.4/sql-vacuum.html
 101. go-cron
  https://github.com/rk/go-cron
 102. gocron
  https://github.com/jasonlvhit/gocron
 103. clockwork
  https://github.com/whiteShtef/cloc­kwork
 104. clockwerk
  https://github.com/onatm/clockwerk
 105. JobRunner
  https://github.com/bamzi/jobrunner
 106. Rethinking Cron
  https://adam.herokuapp.com/pas­t/2010/4/13/rethinking_cron/
 107. In the Beginning was the Command Line
  https://web.archive.org/web/20180218045352/htt­p://www.cryptonomicon.com/be­ginning.html
 108. repl.it (REPL pro různé jazyky)
  https://repl.it/languages
 109. GOCUI – Go Console User Interface (celé uživatelské prostředí, nejenom input box)
  https://github.com/jroimartin/gocui
 110. Read–eval–print loop
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Read%E2%80%93eval%E2%80%93prin­t_loop
 111. go-prompt
  https://github.com/c-bata/go-prompt
 112. readline
  https://github.com/chzyer/readline
 113. A pure golang implementation for GNU-Readline kind library
  https://golangexample.com/a-pure-golang-implementation-for-gnu-readline-kind-library/
 114. go-readline
  https://github.com/fiorix/go-readline
 115. 4 Python libraries for building great command-line user interfaces
  https://opensource.com/article/17/5/4-practical-python-libraries
 116. prompt_toolkit 2.0.3 na PyPi
  https://pypi.org/project/prom­pt_toolkit/
 117. python-prompt-toolkit na GitHubu
  https://github.com/jonathan­slenders/python-prompt-toolkit
 118. The GNU Readline Library
  https://tiswww.case.edu/php/chet/re­adline/rltop.html
 119. GNU Readline (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GNU_Readline
 120. readline — GNU readline interface (Python 3.x)
  https://docs.python.org/3/li­brary/readline.html
 121. readline — GNU readline interface (Python 2.x)
  https://docs.python.org/2/li­brary/readline.html
 122. GNU Readline Library – command line editing
  https://tiswww.cwru.edu/php/chet/re­adline/readline.html
 123. gnureadline 6.3.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/gnureadline/
 124. Editline Library (libedit)
  http://thrysoee.dk/editline/
 125. Comparing Python Command-Line Parsing Libraries – Argparse, Docopt, and Click
  https://realpython.com/comparing-python-command-line-parsing-libraries-argparse-docopt-click/
 126. libedit or editline
  http://www.cs.utah.edu/~bi­gler/code/libedit.html
 127. WinEditLine
  http://mingweditline.sourceforge.net/
 128. rlcompleter — Completion function for GNU readline
  https://docs.python.org/3/li­brary/rlcompleter.html
 129. rlwrap na GitHubu
  https://github.com/hanslub42/rlwrap
 130. rlwrap(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/rlwrap
 131. readline(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/readline
 132. history(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/history
 133. Dokumentace k balíčku oglematchers
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/oglematchers
 134. Balíček oglematchers
  https://github.com/jacobsa/o­glematchers
 135. Dokumentace k balíčku ogletest
  https://godoc.org/github.com/ja­cobsa/ogletest
 136. Balíček ogletest
  https://github.com/jacobsa/ogletest
 137. Dokumentace k balíčku assert
  https://godoc.org/github.com/stret­chr/testify/assert
 138. Testify – Thou Shalt Write Tests
  https://github.com/stretchr/testify/
 139. package testing
  https://golang.org/pkg/testing/
 140. Golang basics – writing unit tests
  https://blog.alexellis.io/golang-writing-unit-tests/
 141. An Introduction to Programming in Go / Testing
  https://www.golang-book.com/books/intro/12
 142. An Introduction to Testing in Go
  https://tutorialedge.net/golang/intro-testing-in-go/
 143. Advanced Go Testing Tutorial
  https://tutorialedge.net/go­lang/advanced-go-testing-tutorial/
 144. GoConvey
  http://goconvey.co/
 145. Testing Techniques
  https://talks.golang.org/2014/tes­ting.slide
 146. 5 simple tips and tricks for writing unit tests in #golang
  https://medium.com/@matryer/5-simple-tips-and-tricks-for-writing-unit-tests-in-golang-619653f90742
 147. Afinní transformace
  https://cs.wikibooks.org/wi­ki/Geometrie/Afinn%C3%AD_tran­sformace_sou%C5%99adnic
 148. package gg
  https://godoc.org/github.com/fo­gleman/gg
 149. Generate an animated GIF with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2016/01/07/­go-animated-gif-gen/
 150. Generate an image programmatically with Golang
  http://tech.nitoyon.com/en/blog/2015/12/31/­go-image-gen/
 151. The Go image package
  https://blog.golang.org/go-image-package
 152. Balíček draw2D: 2D rendering for different output (raster, pdf, svg)
  https://github.com/llgcode/draw2d
 153. Draw a rectangle in Golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/28992396/draw-a-rectangle-in-golang
 154. YAML
  https://yaml.org/
 155. edn
  https://github.com/edn-format/edn
 156. Smile
  https://github.com/FasterXML/smile-format-specification
 157. Protocol-Buffers
  https://developers.google.com/protocol-buffers/
 158. Marshalling (computer science)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Marshalling_(computer_sci­ence)
 159. Unmarshalling
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unmarshalling
 160. Introducing JSON
  http://json.org/
 161. Package json
  https://golang.org/pkg/encoding/json/
 162. The Go Blog: JSON and Go
  https://blog.golang.org/json-and-go
 163. Go by Example: JSON
  https://gobyexample.com/json
 164. Writing Web Applications
  https://golang.org/doc/articles/wiki/
 165. Golang Web Apps
  https://www.reinbach.com/blog/golang-webapps-1/
 166. Build web application with Golang
  https://legacy.gitbook.com/bo­ok/astaxie/build-web-application-with-golang/details
 167. Golang Templates – Golang Web Pages
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=TkNIETmF-RU
 168. Simple Golang HTTPS/TLS Examples
  https://github.com/denji/golang-tls
 169. Playing with images in HTTP response in golang
  https://www.sanarias.com/blog/1214Pla­yingwithimagesinHTTPrespon­seingolang
 170. MIME Types List
  https://www.freeformatter.com/mime-types-list.html
 171. Go Mutex Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-mutex-tutorial/
 172. Creating A Simple Web Server With Golang
  https://tutorialedge.net/go­lang/creating-simple-web-server-with-golang/
 173. Building a Web Server in Go
  https://thenewstack.io/building-a-web-server-in-go/
 174. How big is the pipe buffer?
  https://unix.stackexchange­.com/questions/11946/how-big-is-the-pipe-buffer
 175. How to turn off buffering of stdout in C
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7876660/how-to-turn-off-buffering-of-stdout-in-c
 176. setbuf(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/setbuf
 177. setvbuf(3) – Linux man page (stejný obsah jako předchozí stránka)
  https://linux.die.net/man/3/setvbuf
 178. Select waits on a group of channels
  https://yourbasic.org/golang/select-explained/
 179. Rob Pike: Simplicity is Complicated (video)
  http://www.golang.to/posts/dotgo-2015-rob-pike-simplicity-is-complicated-youtube-16893
 180. Algorithms to Go
  https://yourbasic.org/
 181. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu/
 182. Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů: vlastní filtry a lexery
  https://www.root.cz/clanky/vyuziti-knihovny-pygments-nejenom-pro-obarveni-zdrojovych-kodu-vlastni-filtry-a-lexery/
 183. Go Defer Simplified with Practical Visuals
  https://blog.learngoprogram­ming.com/golang-defer-simplified-77d3b2b817ff
 184. 5 More Gotchas of Defer in Go — Part II
  https://blog.learngoprogramming.com/5-gotchas-of-defer-in-go-golang-part-ii-cc550f6ad9aa
 185. The Go Blog: Defer, Panic, and Recover
  https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover
 186. The defer keyword in Swift 2: try/finally done right
  https://www.hackingwithswift.com/new-syntax-swift-2-defer
 187. Swift Defer Statement
  https://andybargh.com/swift-defer-statement/
 188. Modulo operation (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modulo_operation
 189. Node.js vs Golang: Battle of the Next-Gen Languages
  https://www.hostingadvice­.com/blog/nodejs-vs-golang/
 190. The Go Programming Language (home page)
  https://golang.org/
 191. GoDoc
  https://godoc.org/
 192. Go (programming language), Wikipedia
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programming_langua­ge)
 193. Go Books (kniha o jazyku Go)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 194. The Go Programming Language Specification
  https://golang.org/ref/spec
 195. Go: the Good, the Bad and the Ugly
  https://bluxte.net/musings/2018/04/10/go-good-bad-ugly/
 196. Package builtin
  https://golang.org/pkg/builtin/
 197. Package fmt
  https://golang.org/pkg/fmt/
 198. The Little Go Book (další kniha)
  https://github.com/dariubs/GoBooks
 199. The Go Programming Language by Brian W. Kernighan, Alan A. A. Donovan
  https://www.safaribookson­line.com/library/view/the-go-programming/9780134190570/e­book_split010.html
 200. Learning Go
  https://www.miek.nl/go/
 201. Go Bootcamp
  http://www.golangbootcamp.com/
 202. Programming in Go: Creating Applications for the 21st Century (další kniha o jazyku Go)
  http://www.informit.com/sto­re/programming-in-go-creating-applications-for-the-21st-9780321774637
 203. Introducing Go (Build Reliable, Scalable Programs)
  http://shop.oreilly.com/pro­duct/0636920046516.do
 204. Learning Go Programming
  https://www.packtpub.com/application-development/learning-go-programming
 205. The Go Blog
  https://blog.golang.org/
 206. Getting to Go: The Journey of Go's Garbage Collector
  https://blog.golang.org/ismmkeynote
 207. Go (programovací jazyk, Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Go_(programovac%C3%AD_ja­zyk)
 208. Rychle, rychleji až úplně nejrychleji s jazykem Go
  https://www.root.cz/clanky/rychle-rychleji-az-uplne-nejrychleji-s-jazykem-go/
 209. Installing Go on the Raspberry Pi
  https://dave.cheney.net/2012/09/25/in­stalling-go-on-the-raspberry-pi
 210. How the Go runtime implements maps efficiently (without generics)
  https://dave.cheney.net/2018/05/29/how-the-go-runtime-implements-maps-efficiently-without-generics
 211. Niečo málo o Go – Golang (slovensky)
  http://golangsk.logdown.com/
 212. How Many Go Developers Are There?
  https://research.swtch.com/gop­hercount
 213. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2018)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2018/#most-popular-technologies
 214. Most Popular Technologies (Stack Overflow Survery 2017)
  https://insights.stackover­flow.com/survey/2017#techno­logy
 215. JavaScript vs. Golang for IoT: Is Gopher Winning?
  https://www.iotforall.com/javascript-vs-golang-iot/
 216. The Go Programming Language: Release History
  https://golang.org/doc/de­vel/release.html
 217. Go 1.11 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.11
 218. Go 1.10 Release Notes
  https://golang.org/doc/go1.10
 219. Go 1.9 Release Notes (tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.9
 220. Go 1.8 Release Notes (i tato verze je stále používána)
  https://golang.org/doc/go1.8
 221. Go on Fedora
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-installation.html
 222. Writing Go programs
  https://developer.fedorapro­ject.org/tech/languages/go/go-programs.html
 223. The GOPATH environment variable
  https://tip.golang.org/doc/co­de.html#GOPATH
 224. Command gofmt
  https://tip.golang.org/cmd/gofmt/
 225. The Go Blog: go fmt your code
  https://blog.golang.org/go-fmt-your-code
 226. C? Go? Cgo!
  https://blog.golang.org/c-go-cgo
 227. Spaces vs. Tabs: A 20-Year Debate Reignited by Google’s Golang
  https://thenewstack.io/spaces-vs-tabs-a-20-year-debate-and-now-this-what-the-hell-is-wrong-with-go/
 228. 400,000 GitHub repositories, 1 billion files, 14 terabytes of code: Spaces or Tabs?
  https://medium.com/@hoffa/400–000-github-repositories-1-billion-files-14-terabytes-of-code-spaces-or-tabs-7cfe0b5dd7fd
 229. Gofmt No Longer Allows Spaces. Tabs Only
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=7914523
 230. Why does Go „go fmt“ uses tabs instead of whitespaces?
  https://www.quora.com/Why-does-Go-go-fmt-uses-tabs-instead-of-whitespaces
 231. Interactive: The Top Programming Languages 2018
  https://spectrum.ieee.org/sta­tic/interactive-the-top-programming-languages-2018
 232. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 233. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 234. A Tour of Go: Type inference
  https://tour.golang.org/basics/14
 235. Go Slices: usage and internals
  https://blog.golang.org/go-slices-usage-and-internals
 236. Go by Example: Slices
  https://gobyexample.com/slices
 237. What is the point of slice type in Go?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2098874/what-is-the-point-of-slice-type-in-go
 238. The curious case of Golang array and slices
  https://medium.com/@hackintoshrao/the-curious-case-of-golang-array-and-slices-2565491d4335
 239. Introduction to Slices in Golang
  https://www.callicoder.com/golang-slices/
 240. Golang: Understanding ‚null‘ and nil
  https://newfivefour.com/golang-null-nil.html
 241. What does nil mean in golang?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/35983118/what-does-nil-mean-in-golang
 242. nils In Go
  https://go101.org/article/nil.html
 243. Go slices are not dynamic arrays
  https://appliedgo.net/slices/
 244. Go-is-no-good (nelze brát doslova)
  https://github.com/ksimka/go-is-not-good
 245. Rust vs. Go
  https://news.ycombinator.com/i­tem?id=13430108
 246. Seriál Programovací jazyk Rust
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-rust/
 247. Modern garbage collection: A look at the Go GC strategy
  https://blog.plan99.net/modern-garbage-collection-911ef4f8bd8e
 248. Go GC: Prioritizing low latency and simplicity
  https://blog.golang.org/go15gc
 249. Is Golang a good language for embedded systems?
  https://www.quora.com/Is-Golang-a-good-language-for-embedded-systems
 250. Running GoLang on an STM32 MCU. A quick tutorial.
  https://www.mickmake.com/post/running-golang-on-an-mcu-a-quick-tutorial
 251. Go, Robot, Go! Golang Powered Robotics
  https://gobot.io/
 252. Emgo: Bare metal Go (language for programming embedded systems)
  https://github.com/ziutek/emgo
 253. UTF-8 history
  https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/uc­s/utf-8-history.txt
 254. Less is exponentially more
  https://commandcenter.blog­spot.com/2012/06/less-is-exponentially-more.html
 255. Should I Rust, or Should I Go
  https://codeburst.io/should-i-rust-or-should-i-go-59a298e00ea9
 256. Setting up and using gccgo
  https://golang.org/doc/install/gccgo
 257. Elastic Tabstops
  http://nickgravgaard.com/elastic-tabstops/
 258. Strings, bytes, runes and characters in Go
  https://blog.golang.org/strings
 259. Datový typ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Datov%C3%BD_typ
 260. Seriál o programovacím jazyku Rust: Základní (primitivní) datové typy
  https://www.root.cz/clanky/pro­gramovaci-jazyk-rust-nahrada-c-nebo-slepa-cesta/#k09
 261. Seriál o programovacím jazyku Rust: Vytvoření „řezu“ z pole
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-poli-v-programovacim-jazyku-rust/#k06
 262. Seriál o programovacím jazyku Rust: Řezy (slice) vektoru
  https://www.root.cz/clanky/prace-s-vektory-v-programovacim-jazyku-rust/#k05
 263. Printf Format Strings
  https://www.cprogramming.com/tu­torial/printf-format-strings.html
 264. Java: String.format
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/lang/Strin­g.html#format-java.lang.String-java.lang.Object…-
 265. Java: format string syntax
  https://docs.oracle.com/ja­vase/8/docs/api/java/util/For­matter.html#syntax
 266. Selectors
  https://golang.org/ref/spec#Selectors
 267. Calling Go code from Python code
  http://savorywatt.com/2015/09/18/ca­lling-go-code-from-python-code/
 268. Go Data Structures: Interfaces
  https://research.swtch.com/interfaces
 269. How to use interfaces in Go
  http://jordanorelli.com/pos­t/32665860244/how-to-use-interfaces-in-go
 270. Interfaces in Go (part I)
  https://medium.com/golangspec/in­terfaces-in-go-part-i-4ae53a97479c
 271. Part 21: Goroutines
  https://golangbot.com/goroutines/
 272. Part 22: Channels
  https://golangbot.com/channels/
 273. [Go] Lightweight eventbus with async compatibility for Go
  https://github.com/asaske­vich/EventBus
 274. What about Trait support in Golang?
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/8mfykl/what_a­bout_trait_support_in_golan­g/
 275. Don't Get Bitten by Pointer vs Non-Pointer Method Receivers in Golang
  https://nathanleclaire.com/blog/2014/08/09/dont-get-bitten-by-pointer-vs-non-pointer-method-receivers-in-golang/
 276. Control Flow
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Control_flow
 277. Structured programming
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Structured_programming
 278. Control Structures
  https://www.golang-book.com/books/intro/5
 279. Control structures – Go if else statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-if-else-statement.html
 280. Control structures – Go switch case statement
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-switch-case.html
 281. Control structures – Go for loop, break, continue, range
  http://golangtutorials.blog­spot.com/2011/06/control-structures-go-for-loop-break.html
 282. Goroutine IDs
  https://blog.sgmansfield.com/2015/12/go­routine-ids/
 283. Different ways to pass channels as arguments in function in go (golang)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/24868859/different-ways-to-pass-channels-as-arguments-in-function-in-go-golang
 284. justforfunc #22: using the Go execution tracer
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=ySy3sR1LFCQ
 285. Single Function Exit Point
  http://wiki.c2.com/?Single­FunctionExitPoint
 286. Entry point
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Entry_point
 287. Why does Go have a GOTO statement?!
  https://www.reddit.com/r/go­lang/comments/kag5q/why_do­es_go_have_a_goto_statemen­t/
 288. Effective Go
  https://golang.org/doc/ef­fective_go.html
 289. GoClipse: an Eclipse IDE for the Go programming language
  http://goclipse.github.io/
 290. GoClipse Installation
  https://github.com/GoClip­se/goclipse/blob/latest/do­cumentation/Installation.md#in­stallation
 291. The zero value of a slice is not nil
  https://stackoverflow.com/qu­estions/30806931/the-zero-value-of-a-slice-is-not-nil
 292. Go-tcha: When nil != nil
  https://dev.to/pauljlucas/go-tcha-when-nil–nil-hic
 293. Nils in Go
  https://www.doxsey.net/blog/nils-in-go

Byl pro vás článek přínosný?