Hlavní navigace

Práce s rastrovými obrázky v knihovně OpenVG (pokračování)

28. 7. 2016
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

V sedmé části seriálu o knihovně OpenVG budeme pokračovat v popisu práce s rastrovými obrázky. Zbývá nám popsat šestici důležitých funkcí určených pro přímou i nepřímou manipulaci s pixely (BitBLT).

Obsah

1. Práce s rastrovými obrázky v knihovně OpenVG (pokračování)

2. Typy objektů, které lze použít pro čtení či zápis barev pixelů

3. Souhrn všech funkcí určených pro přenos barev pixelů mezi různými objekty

4. Kopie pixelů mezi dvojicí obrázků

5. Funkce vgCopyImage()

6. Přenosy pixelů mezi obrázkem a kreslicí plochou

7. Funkce vgSetPixels()

8. Funkce vgGetPixels()

9. Přenosy pixelů v rámci aktuálně vybrané kreslicí plochy

10. Funkce vgCopyPixels()

11. Nízkoúrovňové operace pro přímý zápis či čtení pixelů do kreslicí plochy

12. Funkce vgWritePixels()

13. Funkce vgReadPixels()

14. Odkazy na Internetu

1. Práce s rastrovými obrázky v knihovně OpenVG (pokračování)

V dnešním článku o grafické knihovně OpenVG se budeme téměř výhradně zabývat grafickou operací nazývanou BitBLT (Bit Block Transfer). Tato operace umožňuje provádět, jak ostatně její název naznačuje, blokové přenosy bitmap nebo jejich výřezů, popř. v rámci přenosu nad bitmapami provádět i různé další operace, například negaci barev zdrojové či cílové bitmapy, provedení bitové operace AND, XOR atd. (posléze se přidalo i zpracování alfa kanálu). První implementace operace BitBLT byla použita již v roce 1975 ve Smalltalku-72 a od té doby ji najdeme prakticky v každé implementaci tohoto programovacího jazyka, která obsahuje i knihovny pro práci s grafikou (mj. se jedná i o Squeak).

Pro Smalltalk-74 vytvořil Daniel Ingalls optimalizovanou variantu operace BitBLT implementovanou v mikrokódu. Operace BitBLT se tak stala součástí operačního systému a bylo ji možné volat jak z assembleru, tak i z programů napsaných v jazyce BCPL a samozřejmě i ze Smalltalku (právě tuto implementaci můžeme považovat za vůbec první grafickou akceleraci). Posléze se díky své univerzalitě tato funkce rozšířila i do mnoha dalších operačních systémů a grafických knihoven.

2. Typy objektů, které lze použít pro čtení či zápis barev pixelů

Vzhledem k tomu, že vykreslování rastrových obrázků do vytvářené dvoudimenzionální scény je velmi často používaná operace, není příliš překvapující, že se s touto operací můžeme setkat v API mnoha grafických knihoven či dokonce v API operačních systémů (asi nejznámějším příkladem je WinAPI). Tyto operace se většinou nazývají BitBlt, BitBLT, Blit či méně často PIXT (Pixel Transfer) a PIXBLT. V grafické knihovně OpenVG se s funkcemi určenými pro přenos pixelů samozřejmě setkáme taktéž. Navíc – což je minimálně zpočátku poměrně matoucí – se v této knihovně nachází hned osm (!) různých funkcí, které se od sebe odlišují především tím, jakého typu je zdrojový objekt a jakého typu je objekt cílový:

# Objekt Stručný popis
1 void* blok operační paměti považovaný za bitmapu
2 VGImage objekt reprezentující rastrový obrázek a jeho metadata (formát atd.)
3 EGLSurface vykreslovací plocha nastavená funkcí eglMakeCurrent()

3. Souhrn všech funkcí určených pro přenos barev pixelů mezi různými objekty

Vzhledem k tomu, že existují tři typy objektů, z nichž lze pixely číst či do kterých je možné pixely naopak zapisovat, je možných devět různých kombinací zdroj+cíl. Z těchto devíti kombinací je osm kombinací pokryto funkcemi OpenVG a zbývající operaci lze realizovat například s využitím standardní funkce memcpy(), jak ostatně ukazuje následující tabulka:

Poznámka: odkazy v tabulce vedou na příslušný článek a kapitolu, v níž je daná funkce popsána.

Poznámka2: funkce vgImageSubData() a vgGetImageSubData() byly popsány v předchozí části seriálu:

void vgImageSubData(
   VGImage    image,
   const void  *data,
   VGint     dataStride,
   VGImageFormat dataFormat,
   VGint     x,
   VGint     y,
   VGint     width,
   VGint     height);
void vgGetImageSubData(
   VGImage    image,
   void     *data,
   VGint     dataStride,
   VGImageFormat dataFormat,
   VGint     x,
   VGint     y,
   VGint     width,
   VGint     height);

4. Kopie pixelů mezi dvojicí obrázků

Poměrně často se setkáme se situací, kdy je zapotřebí zkopírovat oblast z jednoho obrázku (typu VGImage) do jiného obrázku. Může se například jednat o operaci typu copy&paste atd. Přenášená oblast je vždy tvořena osově orientovaným obdélníkem, u něhož se nastavují jeho rozměry a taktéž pozice jak ve zdrojovém, tak i v cílovém obrázku. Samozřejmě, že se při kopírování oblasti provedou případné převody barev pixelů v závislosti na tom, jaký formát je nastaven u zdrojového a cílového obrázku. V případě, že bitová hloubka cílového obrázku je menší, než hloubka obrázku zdrojového, může se při přenosu pixelů aplikovat operace ditheringu v závislosti na tom, jaké nastavení programátor použije.

Při kopírování pixelů se taktéž správně detekuje situace, kdy je zdrojový a cílový obrázek totožný. V tomto případě se testuje, zda se oblasti zdroje a cíle překrývají. Pokud k takové situaci dojde, použije se při přenosu buffer či se operace provede takovým způsobem, jako by byl buffer použit.

5. Funkce vgCopyImage()

Funkce, která se používá pro kopii obdélníkové oblasti pixelů mezi dvěma objekty typu VGImage (či mezi jedním a tím samým objektem) se jmenuje vgCopyImage a má následující hlavičku:

void vgCopyImage(
   VGImage dst, VGint dx, VGint dy,
   VGImage src, VGint sx, VGint sy,
   VGint width, VGint height,
   VGboolean  dither);

Této funkci se předává devět parametrů:

# Parametr Význam
1 dst objekt představující cílový obrázek
2 dx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci cílového obrázku
3 dy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci cílového obrázku
4 src objekt představující zdrojový obrázek
5 sx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci zdrojového obrázku
6 sy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci zdrojového obrázku
7 width šířka kopírované obdélníkové oblasti
8 height výška kopírované obdélníkové oblasti
9 dither povoluje či zakazuje dithering, pokud má cílový obrázek menší bitovou hloubku

6. Přenosy pixelů mezi obrázkem a kreslicí plochou

Celý subsystém pro práci s rastrovými obrázky v knihovně OpenVG má prakticky pouze dva cíle – dosáhnout zobrazení dané bitmapy ve vytvářené 2D scéně či naopak přečíst již vykreslenou scénu a vytvořit z ní screenshot. Tím se dostáváme k dalším dvěma funkcím sloužícím pro přenosy pixelů mezi obrázky typu VGImage a kreslicí plochou, tj. objektem typu EGLSurface. Jednu z těchto operací již známe – jedná se o vysokoúrovňovou funkci nazvanou vgDrawImage(). Pokud se tato funkce zavolá, aplikují se automaticky i další operace, například ořezávání, lineární transformace, volba výstupního bufferu (color buffer, stencil buffer atd.). To má současně i svoje nevýhody, protože operace vgDrawImage() může být poměrně pomalá. Při požadavcích na co nejvyšší rychlost přenosu pixelů (BitBLT) mezi objektem typu VGImage a EGLSurface lze použít nízkoúrovňové funkce nazvané vgSetPixels() a vgGetPixels().

7. Funkce vgSetPixels()

Pro přenos pixelů z vybraného obrázku typu VGImage na kreslicí plochu (tedy většinou přímo na obrazovku) slouží funkce nazvaná vgSetPixels() s následující hlavičkou:

void vgSetPixels(
   VGint dx,  VGint dy,
   VGImage src, VGint sx, VGint sy,
   VGint width, VGint height);
# Parametr Význam
1 dx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
2 dy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
3 src objekt představující zdrojový obrázek
4 sx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci zdrojového obrázku
5 sy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci zdrojového obrázku
6 width šířka kopírované obdélníkové oblasti
7 height výška kopírované obdélníkové oblasti

Vidíme, že se parametry funkce vgSetPixels() do značné míry podobají parametrům výše popsané funkce vgCopyImage(), chybí však určení cíle (ten je implicitní) a taktéž zde nenajdeme volbu ditheringu (opět implicitně nastaveno mimo tuto funkci).

8. Funkce vgGetPixels()

Opakem funkce vgSetPixels() je podle očekávání funkce nazvaná vgGetPixels(). Tu je možné použít například při vytváření screenshotů popř. při podobných operacích. Hlavička této funkce vypadá následovně:

void vgGetPixels(
   VGImage dst, VGint dx, VGint dy,
   VGint sx,  VGint sy,
   VGint width, VGint height);

Parametry, které se této funkci předávají, opět slouží především pro specifikaci přesného umístění a rozměru obdélníkové oblasti, jež se má touto funkcí zkopírovat:

# Parametr Význam
1 dst objekt představující cílový obrázek
2 dx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci cílového obrázku
3 dy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci cílového obrázku
4 sx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
5 sy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
6 width šířka kopírované obdélníkové oblasti
7 height výška kopírované obdélníkové oblasti

Povšimněte si chybějící explicitní specifikace zdrojového objektu (kreslicí plochy). Ta je vždy určena při inicializaci aplikace funkcí eglMakeCurrent.

9. Přenosy pixelů v rámci aktuálně vybrané kreslicí plochy

Pokud je zapotřebí zkopírovat nějakou oblast z jednoho místa kreslicí plochy do jiného místa (představme si například scrolling v určitém regionu), nemá smysl pro tuto operaci používat pomocný obrázek typu VGImage a volat dvojici funkcí vgGetPixels() a vgSetPixels(). To by bylo zbytečně zdlouhavé a taktéž zde existuje určité riziko: pokud nemá GPU dostatek paměti pro uložení rastrového obrázku, je VGImage uložen do operační paměti, takže funkce vgGetPixels() a vgSetPixels() přenáší data po sběrnici počítače, což je relativně pomalé. Ovšem knihovna OpenVG nabízí řešení i tohoto problému – je jím funkce nazvaná vgCopyPixels() umožňující kopii dat v rámci vybrané kreslicí plochy. Tato funkce, podobně jako již výše popsaná funkce vgCopyImage(), pracuje korektně i ve chvíli, kdy se zdrojový a cílový region překrývají.

10. Funkce vgCopyPixels()

Hlavička funkce vgCopyPixels() je poměrně jednoduchá, neboť se v ní pouze specifikuje velikost obdélníkové oblasti i její umístění v rámci jedné kreslicí plochy:

void vgCopyPixels(
   VGint dx,  VGint dy,
   VGint sx,  VGint sy,
   VGint width, VGint height);

Význam parametrů této funkce:

# Parametr Význam
1 dx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
2 dy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
3 sx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
4 sy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
5 width šířka kopírované obdélníkové oblasti
6 height výška kopírované obdélníkové oblasti

11. Nízkoúrovňové operace pro přímý zápis či čtení pixelů do kreslicí plochy

Většina aplikací používá při tvorbě 2D scén již předem připravené (či vypočtené) rastrové obrázky, které se nějakým způsobem do aplikace načtou (například ze souborů typu PNG) a následně je je možné zobrazit. V takovém případě má význam ze všech rastrových dat nejprve (jedenkrát) vytvořit objekty typu VGImage a následně tyto objekty vykreslit funkcí typu vgDrawImage(). Ovšem existují i situace a aplikace, v nichž se bitmapy teprve vytváří a postupně mění. Pravděpodobně nejtypičtějším příkladem jsou rastrové grafické editory (Photoshop, GIMP, můj oblíbený mtPaint apod.). U takových aplikací, u nichž se často přistupuje k jednotlivým pixelům, může být výhodnější přeskočit krok vytváření objektů typu VGImage a namísto toho přímo přenášet pixely z operační paměti na kreslicí plochu – ve skutečnosti je právě tato operace asi nejbližší v úvodu zmíněné původní operaci typu BitBLT.

12. Funkce vgWritePixels()

V případě, že má programátor v operační paměti již přichystanou oblast s hodnotami (barvami) pixelů a tyto hodnoty odpovídají některému podporovanému formátu, je možné tuto oblast ihned vykreslit funkcí nazvanou vgWritePixels(). Této funkci se musí předat ukazatel na datovou oblast v paměti a formát uložení pixelů. Dalším důležitým parametrem je parametr dataStride, kterým lze specifikovat mezery mezi jednotlivými obrazovými řádky (stride). Pozor na to, že některé jiné knihovny používají namísto hodnoty stride hodnotu pitch, což je ve skutečnosti offset mezi obrazovými řádky: pitch=width+stride. Kromě toho se specifikuje i velikost a umístění obdélníkové oblasti kreslicí plochy, do níž se bude obrázek přenášet:

void vgWritePixels(
   const void  *data,
   VGint     dataStride,
   VGImageFormat dataFormat,
   VGint     dx,
   VGint     dy,
   VGint     width,
   VGint     height);

Parametry této funkce:

# Parametr Význam
1 *data, region v operační paměti, o jehož alokaci a naplnění se musí postarat programátor
2 dataStride mezery mezi obrazovými řádky (na vstupu), hodnota je v bajtech
3 dataFormat vstupní formát pixelů, jedna ze symbolických konstant popsaných minule
4 dx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
5 dy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
6 width šířka kopírované obdélníkové oblasti
7 height výška kopírované obdélníkové oblasti

Volání:

vgWritePixels(data, dataStride, dataFormat, dx, dy, width, height);

by mělo být – alespoň co se týká funkcionality – ekvivalentní:

VGImage image = vgCreateImage(dataFormat, width, height, 0);
vgImageSubData(image, data, dataStride, dataFormat, 0, 0, width, height);
vgSetPixels(dx, dy, image, width, height);
vgDestroyImage(image);

13. Funkce vgReadPixels()

Při vytváření screenshotů apod. se může hodit funkce vgReadPixels(), která dokáže získat obsah části kreslicí plochy (či samozřejmě celou plochu, pokud je tak specifikováno) a uložit ji do již alokovaného regionu operační paměti. Tato funkce je opakem funkce vgWritePixels(), takže nás její parametry s velkou pravděpodobností nepřekvapí:

void vgReadPixels(
   void     *data,
   VGint     dataStride,
   VGImageFormat dataFormat,
   VGint     sx,
   VGint     sy,
   VGint     width,
   VGint     height);

Parametry této funkce:

ICTZ t

# Parametr Význam
1 *data, region v operační paměti, o jehož alokaci se musí postarat programátor
2 dataStride mezery mezi obrazovými řádky (na výstupu), hodnota je v bajtech
3 dataFormat vstupní formát pixelů, jedna ze symbolických konstant popsaných minule
4 sx x-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
5 sy y-ová souřadnice levého horního rohu obdélníkové oblasti v rámci kreslicí plochy
6 width šířka kopírované obdélníkové oblasti
7 height výška kopírované obdélníkové oblasti

Opět platí, že volání:

vgReadPixels(data, dataStride, dataFormat, sx, sy, width, height);

je funkčně ekvivalentní kódu:

VGImage image = vgCreateImage(dataFormat, width, height, 0);
vgGetPixels(image, 0, 0, sx, sy, width, height);
vgGetImageSubData(image, data, dataStride, dataFormat, width, height);
vgDestroyImage(image);

14. Odkazy na Internetu

 1. So What's the Big Deal with Horizontal and Vertical Bezier Handles Anyway? (pro grafiky)
  http://theagsc.com/blog/tutorials/so-whats-the-big-deal-with-horizontal-vertical-bezier-handles-anyway/
 2. EGL quick reference card
  https://www.khronos.org/files/egl-1–4-quick-reference-card.pdf
 3. EGL Reference Pages Index
  https://www.khronos.org/re­gistry/egl/sdk/docs/man/html/in­dexflat.php
 4. Funkce eglInitialize
  https://www.khronos.org/re­gistry/egl/sdk/docs/man/html/e­glInitialize.xhtml
 5. Funkce eglGetDisplay
  https://www.khronos.org/re­gistry/egl/sdk/docs/man/html/e­glGetDisplay.xhtml
 6. Funkce eglGetConfigs
  https://www.khronos.org/re­gistry/egl/sdk/docs/man/html/e­glGetConfigs.xhtml
 7. Funkce eglGetConfigAttrib
  https://www.khronos.org/re­gistry/egl/sdk/docs/man/html/e­glGetConfigAttrib.xhtml
 8. Funkce eglDestroySurface
  https://www.khronos.org/re­gistry/egl/sdk/docs/man/html/e­glDestroySurface.xhtml
 9. Funkce eglDestroyContext
  https://www.khronos.org/re­gistry/egl/sdk/docs/man/html/e­glDestroyContext.xhtml
 10. Funkce eglTerminate
  https://www.khronos.org/re­gistry/egl/sdk/docs/man/html/e­glTerminate.xhtml
 11. Khronos Native Platform Graphics Interface
  https://www.khronos.org/re­gistry/egl/specs/eglspec.1­.4.pdf
 12. Khronos Group
  https://www.khronos.org/
 13. Khronos Group (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Khronos_Group
 14. Raspberry Pi VideoCore APIs
  http://elinux.org/Raspberry_Pi_Vi­deoCore_APIs
 15. Programming AudioVideo on the Raspberry Pi GPU
  https://jan.newmarch.name/RPi/in­dex.html
 16. The Standard for Vector Graphics Acceleration
  https://www.khronos.org/openvg/
 17. OpenVG (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/OpenVG
 18. OpenVG Quick Reference Card
  https://www.khronos.org/files/openvg-quick-reference-card.pdf
 19. OpenVG on the Raspberry Pi
  http://mindchunk.blogspot­.cz/2012/09/openvg-on-raspberry-pi.html
 20. ShivaVG: open-source ANSI C OpenVG
  http://ivanleben.blogspot­.cz/2007/07/shivavg-open-source-ansi-c-openvg.html
 21. Testbed for exploring OpenVG on the Raspberry Pi
  https://github.com/ajstarks/openvg
 22. Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: knihovna Pygame
  http://mojefedora.cz/programovaci-jazyky-a-knihovny-urcene-pro-vyuku-zakladu-pocitacove-grafiky-knihovna-pygame/
 23. Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: knihovna Pygame prakticky
  http://mojefedora.cz/programovaci-jazyky-a-knihovny-urcene-pro-vyuku-zakladu-pocitacove-grafiky-knihovna-pygame-prakticky/
 24. Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: práce s bitmapami a TrueType fonty
  http://mojefedora.cz/programovaci-jazyky-a-knihovny-urcene-pro-vyuku-zakladu-pocitacove-grafiky-prace-s-bitmapami-a-truetype-fonty/
 25. Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: sprity v knihovně Pygame
  http://mojefedora.cz/programovaci-jazyky-a-knihovny-urcene-pro-vyuku-zakladu-pocitacove-grafiky-sprity-v-knihovne-pygame/
 26. Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: detekce kolize spritů
  http://mojefedora.cz/programovaci-jazyky-a-knihovny-urcene-pro-vyuku-zakladu-pocitacove-grafiky-detekce-kolize-spritu/
 27. Programovací jazyky a knihovny určené pro výuku základů počítačové grafiky: transformace rastrových obrázků
  http://mojefedora.cz/programovaci-jazyky-a-knihovny-urcene-pro-vyuku-zakladu-pocitacove-grafiky-transformace-rastrovych-obrazku/
 28. Seriál Grafické karty a grafické akcelerátory
  http://www.root.cz/serialy/graficke-karty-a-graficke-akceleratory/
 29. Grafika na osmibitových počítačích firmy Sinclair II
  http://www.root.cz/clanky/grafika-na-osmibitovych-pocitacich-firmy-sinclair-ii/
 30. Xiaolin_Wu's Line Algorithm
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Xiaolin_Wu's_line_algo­rithm
 31. Grafické čipy v osmibitových počítačích Atari
  http://www.root.cz/clanky/graficke-cipy-v-osmibitovych-pocitacich-atari/
 32. Osmibitové počítače Commodore a čip VIC-II
  http://www.root.cz/clanky/osmibitove-pocitace-commodore-a-cip-vic-ii/
 33. Grafika na osmibitových počítačích firmy Apple
  http://www.root.cz/clanky/grafika-na-osmibitovych-pocitacich-firmy-apple/
 34. Počátky grafiky na PC: grafické karty CGA a Hercules
  http://www.root.cz/clanky/pocatky-grafiky-na-pc-graficke-karty-cga-a-hercules/
 35. Karta EGA: první použitelná barevná grafika na PC
  http://www.root.cz/clanky/karta-ega-prvni-pouzitelna-barevna-grafika-na-pc/
 36. Grafické karty MCGA a VGA
  http://www.root.cz/clanky/graficke-karty-mcga-a-vga/
 37. Grafický subsystém počítačů Amiga
  http://www.root.cz/clanky/graficky-subsystem-pocitacu-amiga/
 38. Grafický subsystém počítačů Amiga II
  http://www.root.cz/clanky/graficky-subsystem-pocitacu-amiga-ii/
 39. Raspberry Pi pages
  https://www.raspberrypi.org/
 40. BCM2835 registers
  http://elinux.org/BCM2835_registers
 41. VideoCore (archiv stránek společnosti Alphamosaic)
  http://web.archive.org/web/20030209213838/www­.alphamosaic.com/videocore/
 42. VideoCore (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Videocore
 43. RPi lessons: Lesson 6 Screen01
  http://www.cl.cam.ac.uk/pro­jects/raspberrypi/tutorial­s/os/screen01.html
 44. Raspberry Pi forum: Bare metal
  https://www.raspberrypi.or­g/forums/viewforum.php?f=72
 45. C library for Broadcom BCM 2835 as used in Raspberry Pi
  http://www.airspayce.com/mi­kem/bcm2835/
 46. Raspberry Pi Hardware Components
  http://elinux.org/RPi_Har­dware#Components
 47. (Linux) Framebuffer
  http://wiki.linuxquestion­s.org/wiki/Framebuffer
 48. (Linux) Framebuffer HOWTO
  http://tldp.org/HOWTO/Framebuffer-HOWTO/
 49. Linux framebuffer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Linux_framebuffer
 50. RPi Framebuffer
  http://elinux.org/RPi_Framebuffer
 51. HOWTO: Boot your Raspberry Pi into a fullscreen browser kiosk
  http://blogs.wcode.org/2013/09/howto-boot-your-raspberry-pi-into-a-fullscreen-browser-kiosk/
 52. Zdrojový kód fb.c pro RPI
  https://github.com/jncronin/rpi-boot/blob/master/fb.c
 53. RPiconfig
  http://elinux.org/RPi_config.txt
 54. Mailbox framebuffer interface
  https://github.com/raspbe­rrypi/firmware/wiki/Mailbox-framebuffer-interface
 55. Seriál Grafické formáty
  http://www.root.cz/serialy/graficke-formaty/
 56. Vykreslovací pipeline OpenVG (schéma)
  https://www.khronos.org/as­sets/uploads/apis/openvg_pi­peline1.jpg
 57. sRGB
  https://cs.wikipedia.org/wiki/SRGB

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.