Hlavní navigace

Práce s vektorovým formátem SVG ve frameworku PySide

27. 3. 2018
Doba čtení: 34 minut

Sdílet

V dnešním článku o frameworku PySide se seznámíme s použitím formátu SVG (Scalable Vector Graphics), a to jak při zobrazování jednotlivých widgetů, tak i při rasterizaci SVG do bitmapového obrázku (QBitmap, QPixmap).

Obsah

1. Práce s vektorovým formátem SVG ve frameworku PySide

2. Pomocný skript určený pro vytvoření vektorového obrázku uloženého ve formátu SVG

3. Třída QSvgWidget představující prvek GUI pro zobrazení SVG

4. První demonstrační příklad – použití třídy QSvgWidget pro zobrazení vektorové kresby

5. SVG výkres uložený v poli bajtů

6. Druhý demonstrační příklad: použití SVG uloženého v poli bajtů

7. Formát SVG použitý pro uložení vektorových ikon

8. Třetí demonstrační příklad – tlačítka s vektorovými ikonami

9. Změna rozměrů vektorových ikon

10. Čtvrtý demonstrační příklad – vektorové ikony s pevně nastavenými rozměry

11. Vektorové ikony ve standardních dialozích

12. Pátý demonstrační příklad – standardní dialog s vektorovou ikonou

13. Použití SVG při vykreslování rastrové i vektorové grafiky s použitím třídy QPainter

14. Rasterizace SVG – třída QSvgRenderer

15. Šestý demonstrační příklad – vykreslení SVG do obrázku typu QImage

16. Repositář s demonstračními příklady

17. Články o možnostech a vlastnostech formátu SVG

18. Odkazy na Internetu

1. Práce s vektorovým formátem SVG ve frameworku PySide

S možnostmi nabízenými populárním vektorovým formátem SVG (Scalable Vector Graphics) jsme se již na stránkách Rootu seznámili, viz též odkazy na příslušné články, které najdete v sedmnácté kapitole. Formát SVG, resp. obecněji řečeno vektorová grafika, je ve frameworku PySide podporována, a to dokonce na několika úrovních. V první řadě je podporováno vykreslení (rasterizace) vektorové kresby do bitmapového obrázku typu QBitmap či mnohem častěji do QPixmap. To je sice pro některé typy aplikací skutečně užitečná vlastnost, ovšem zajímavější a praktičtější je možnost použít vektorové kresby uložené ve formátu SVG i při vykreslování jednotlivých ovládacích prvků (widgetů). Je tomu tak z toho důvodu, že aplikace může být provozována na zařízeních s různou velikostí a rozlišením displeje, od starších smartphonů až po desktopy.

Na tomto místě je ovšem nutno říci, že ze striktního pohledu PySide sice není celé postaveno na vektorové grafice a tudíž GUI nemusí být plně škálovatelné, ale pokud se všechny bitmapové ikony nahradí za SVG (což již možné je, a to dokonce velmi jednoduše), lze zbytek grafického uživatelského rozhraní nastylovat způsobem, který jsme si popsali již v předchozích dvou článcích [1] [2].

2. Pomocný skript určený pro vytvoření vektorového obrázku uloženého ve formátu SVG

Ještě předtím, než si popíšeme, jakým způsobem je možné vektorové kresby uložené ve formátu SVG použít v grafickém uživatelském rozhraní, si ukažme jednoduchý skript (napsaný samozřejmě v Pythonu), který ukázkovou vektorovou kresbu vytvoří. Tento skript nepoužívá žádnou specializovanou knihovnu, ale generuje SVG řádek po řádku jen s využitím základních nástrojů pro formátování řetězců. Následuje výpis zdrojového kódu tohoto krátkého skriptu:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
from math import sin, cos
 
 
def main():
  size = 480
  with open("logo.svg", "w") as fout:
    fout.write("<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' version='1.1' width='{w}' height='{h}'>\n".format(w=size, h=size))
    green = 255
    for i, r, red, blue in zip(range(0, 128), range(128, 0, -1), range(255, 0, -2), range(0, 256, 2)):
      a = i / 12.0
      b = i + 80.0
      x = size / 2 + b * cos(a)
      y = size / 2 + b * sin(a)
      p = "<circle cx='{x}' cy='{y}' r='{r}' ".format(x=x, y=y, r=r)
      q = "fill='rgb({r}, {g}, {b})' style='fill-opacity:.06'/>\n".format(r=red, g=green, b=blue)
      r = "fill='none' stroke='black'/>\n"
      fout.write(p+q)
      fout.write(p+r)
 
    fout.write("</svg>\n")
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

Obrázek 1: Výsledná kresba uložená do formátu SVG.

Soubor typu SVG vygenerovaný tímto skriptem by měl vypadat přibližně takto (je zobrazen jen jeho začátek a konec):

<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' version='1.1' width='480' height='480'>
<circle cx='320.0' cy='240.0' r='128' fill='rgb(255, 255, 0)' style='fill-opacity:.06'/>
<circle cx='320.0' cy='240.0' r='128' fill='none' stroke='black'/>
...
...
...
</svg>

3. Třída QSvgWidget představující prvek GUI pro zobrazení SVG

Nyní se podívejme na způsob zobrazení vektorové kresby v grafickém uživatelském rozhraní. Pro tento účel existuje ve frameworku PySide ovládací prvek nazvaný přímočaře QSvgWidget. Vzhledem k tomu, že se jedná o potomka třídy QWidget, znamená to, že je možné tento widget vložit do libovolného okna či dialogu. Vlastní vykreslování SVG je prováděno v závislosti na možnostech konkrétního zařízení: buď čistě softwarově nebo rasterizací na grafickém akcelerátoru. Aby byla třída QSvgWidget užitečná, obsahuje i metodu load() určenou pro načtení kresby ve formátu SVG, a to buď ze souboru nebo z pole bajtů, které je ve frameworku PySide reprezentováno objekty typu QByteArray.

Nejprve si ukážeme, jakým způsobem se načte SVG z externího souboru. Díky existenci výše zmíněné metody load() je to triviální. Funkce, která vytvoří objekt typu QSvgWidget a načte do něj externí SVG soubor, může vypadat takto:

def prepareSVGWidget(self, filename):
  svgWidget = QtSvg.QSvgWidget()
  svgWidget.load(filename)
  return svgWidget

Umístění tohoto widgetu do okna s dalšími prvky grafického uživatelského rozhraní se provádí naprosto stejným způsobem jako u všech dalších ovládacích prvků:

def prepareGUI(self):
  # tlačítka, na které je navázán handler
  quitButton = self.prepareQuitButton()
 
  # widget s vektorovým obrázkem
  svgWidget = self.prepareSVGWidget("logo.svg")
 
  # vytvoření správců geometrie
  topLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
  # vložení widgetů do okna
  topLayout.addWidget(svgWidget)
  topLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
  topLayout.addWidget(quitButton)
 
  # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
  self.setLayout(topLayout)

Obrázek 2: Ovládací prvek typu QSvgWidget vložený do hlavního okna aplikace.

4. První demonstrační příklad – použití třídy QSvgWidget pro zobrazení vektorové kresby

Výše uvedené úryvky kódu určeného pro načtení a následné zobrazení kresby uložené ve formátu SVG jsou použity v dnešním prvním demonstračním příkladu, jehož úplný zdrojový kód můžete vidět pod tímto odstavcem. Po zobrazení hlavního okna aplikace se pokuste změnit jeho velikost a zjistit, zda a jakým způsobem tento widget reaguje na změnu své velikosti:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
from PySide import QtSvg
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
 
    # widget s vektorovým obrázkem
    svgWidget = self.prepareSVGWidget("logo.svg")
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
    # vložení widgetů do okna
    topLayout.addWidget(svgWidget)
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
    topLayout.addWidget(quitButton)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareSVGWidget(self, filename):
    svgWidget = QtSvg.QSvgWidget()
    svgWidget.load(filename)
    return svgWidget
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(400, 300)
    self.setWindowTitle("Custom Stylesheets")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

5. SVG výkres uložený v poli bajtů

Z předchozího textu již víme, jak lze provést načtení kresby přímo z externího souboru metodou QSvgWidget.load(). Existuje však ještě jedna varianta – získání kresby z pole bajtů, které je ve frameworku PySide reprezentováno objekty typu QByteArray. Tato třída je v některých případech a některými programátory (často například C++kaři) používána například při psaní kódu, v němž se sdílí větší bloky dat. Je tomu tak z toho důvodu, že QByteArray podporuje takzvané implicitní sdílení neboli copy-on-write, takže v případě, že se data používaná na více místech nemění, nedochází k jejich zbytečnému klonování. Ovšem pole bajtů se může hodit i v dalších oblastech, například tehdy, kdy je nutné modifikovat znaky v delší řetězci (klasické řetězce v Pythonu jsou totiž neměnitelné, takže některé operace s nimi nemusí být příliš efektivní).

Nicméně se podívejme na (poněkud umělý) příklad, v němž se vektorový obrázek nejdříve načte do pole bajtů a teprve poté se toto pole bajtů předá do metody QSvgWidget.load():

def prepareSVGWidget(self):
  svgWidget = QtSvg.QSvgWidget()
  content = QtCore.QByteArray("""
    <svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' version='1.1' width='480' height='480'>
    <circle cx='320.0' cy='240.0' r='128' fill='rgb(0, 255, 255)' style='fill-opacity:.25'/>
    <circle cx='320.0' cy='240.0' r='128' fill='none' stroke='black'/>
    <circle cx='254.891453105' cy='335.850115412' r='111' fill='rgb(221, 34, 255)' style='fill-opacity:.25'/>
    <circle cx='254.891453105' cy='335.850115412' r='111' fill='none' stroke='black'/>
    <circle cx='140.39542436' cy='291.214534183' r='96' fill='rgb(255, 191, 64)' style='fill-opacity:.25'/>
    <circle cx='140.39542436' cy='291.214534183' r='96' fill='none' stroke='black'/>
    </svg>
  """)
  svgWidget.load(content)
  return svgWidget

Obrázek 3: Druhý demonstrační příklad s jednoduchou vektorovou kresbou.

Poznámka: ve skutečnosti většinou není explicitní použití objektu typu QByteArray nezbytné, protože je možné přímo použít typy bytes popř. bytearray. Bližší informace o tom, jak jsou mapovány nativní typy Pythonu na objekty v PySide, lze v případě potřeby nalézt v dokumentu psep-0101.txt (jedná se o užitečný dokument, zejména ve chvíli, kdy je nutné přepsat nějakou část programu psanou v C++ a Qt do PySide).

6. Druhý demonstrační příklad: použití SVG uloženého v poli bajtů

Opět si, nyní pouze pro úplnost, ukažme, jakým způsobem je možné tento kód použít v ucelenější aplikaci. Aby nebyl kód příliš dlouhý, obsahuje SVG výkres použitý ve druhém demonstračním příkladu jen několik geometrických entit:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
from PySide import QtSvg
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
 
    # widget s vektorovým obrázkem
    svgWidget = self.prepareSVGWidget()
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
    # vložení widgetů do okna
    topLayout.addWidget(svgWidget)
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
    topLayout.addWidget(quitButton)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareSVGWidget(self):
    svgWidget = QtSvg.QSvgWidget()
    content = QtCore.QByteArray("""
      <svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' version='1.1' width='480' height='480'>
      <circle cx='320.0' cy='240.0' r='128' fill='rgb(0, 255, 255)' style='fill-opacity:.25'/>
      <circle cx='320.0' cy='240.0' r='128' fill='none' stroke='black'/>
      <circle cx='254.891453105' cy='335.850115412' r='111' fill='rgb(221, 34, 255)' style='fill-opacity:.25'/>
      <circle cx='254.891453105' cy='335.850115412' r='111' fill='none' stroke='black'/>
      <circle cx='140.39542436' cy='291.214534183' r='96' fill='rgb(255, 191, 64)' style='fill-opacity:.25'/>
      <circle cx='140.39542436' cy='291.214534183' r='96' fill='none' stroke='black'/>
      </svg>
    """)
    svgWidget.load(content)
    return svgWidget
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(400, 300)
    self.setWindowTitle("Custom Stylesheets")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

7. Formát SVG použitý pro uložení vektorových ikon

Další forma podpory formátu SVG ve frameworku PySide se již přímo dotýká grafického uživatelského rozhraní. PySide totiž podporuje načítání vektorových obrázků do ikon, přesněji řečeno do instancí třídy QIcon. Je to opět velmi jednoduché – pokud se konstruktoru QIcon předá jméno souboru se SVG výkresem, je výkres či kresba načtena, rasterizována a použita jako ikona. Ukažme si to na příkladu pomocné metody sloužící pro vytvoření tlačítka typu QPushButton s ikonou. Tlačítko se nejdříve běžným způsobem vytvoří a následně se mu přiřadí ikona:

def prepareButtonWithIcon(self, label, filename):
  icon = QtGui.QIcon(filename)
  button = QtGui.QPushButton(label)
  button.setIcon(icon)
  return button

Voláním této metody můžeme vytvořit tlačítka s ikonami a názvy tří populárních textových editorů:

# widgety s vektorovým obrázkem
vimButton = self.prepareButtonWithIcon("Vim", "editors/vim.svg")
emacsButton = self.prepareButtonWithIcon("Emacs", "editors/emacs.svg")
atomButton = self.prepareButtonWithIcon("Atom", "editors/atom.svg")

Následně můžeme tato tlačítka vložit do hlavního okna aplikace:

# vytvoření správců geometrie
topLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
# vložení widgetů do okna
topLayout.addWidget(QtGui.QLabel("Select editor:"))
topLayout.addWidget(vimButton)
topLayout.addWidget(emacsButton)
topLayout.addWidget(atomButton)
topLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
topLayout.addWidget(quitButton)
 
# nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
self.setLayout(topLayout)

Výsledek může vypadat například takto (v závislosti na použitém stylu):

Obrázek 4: Třetí demonstrační příklad s vektorovými ikonami.

8. Třetí demonstrační příklad – tlačítka s vektorovými ikonami

V dnešním třetím demonstračním příkladu je ukázáno, jak je možné použít formát SVG pro uložení vektorových ikon, které jsou následně zobrazeny u tlačítek typu QPushButton. Povšimněte si, že použití vektorových ikon je prakticky stejně snadné jako použití ikon reprezentovaných rastrovými obrázky:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
from PySide import QtSvg
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
 
    # widgety s vektorovým obrázkem
    vimButton = self.prepareButtonWithIcon("Vim", "editors/vim.svg")
    emacsButton = self.prepareButtonWithIcon("Emacs", "editors/emacs.svg")
    atomButton = self.prepareButtonWithIcon("Atom", "editors/atom.svg")
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
    # vložení widgetů do okna
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel("Select editor:"))
    topLayout.addWidget(vimButton)
    topLayout.addWidget(emacsButton)
    topLayout.addWidget(atomButton)
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
    topLayout.addWidget(quitButton)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareButtonWithIcon(self, label, filename):
    icon = QtGui.QIcon(filename)
    button = QtGui.QPushButton(label)
    button.setIcon(icon)
    return button
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(400, 300)
    self.setWindowTitle("Custom Stylesheets")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

9. Změna rozměrů vektorových ikon

Nevýhodou předchozího příkladu bylo to, že ikony umístěné na tlačítkách, byly dosti malé, a to přesto, že vektorové výkresy/kresby je možné v případě potřeby prakticky libovolně škálovat (zvětšovat, zmenšovat, rotovat atd.). Pokud budeme chtít změnit rozměr ikon na tlačítkách, je nutné použít metodu setIconSize, která ovšem nepřísluší třídě QIcon, ale třídě QPushButton (zcela přesně řečeno třídě QAbstractButton). Podívejme se tedy, jak lze ikony zvětšit na rozměry 80×80 pixelů, kde již budou loga textových editorů jasně rozpoznatelná:

def prepareButtonWithIcon(self, label, filename):
  icon = QtGui.QIcon(filename)
  button = QtGui.QPushButton(label)
  button.setIcon(icon)
  button.setIconSize(QtCore.QSize(80, 80))
  return button

Obrázek 5: Čtvrtý demonstrační příklad s vektorovými ikonami, u nichž byly explicitně nastaveny rozměry.

10. Čtvrtý demonstrační příklad – vektorové ikony s pevně nastavenými rozměry

Opět si ukažme úplný zdrojový kód (dnes již čtvrtého) demonstračního příkladu, tentokrát pro situaci, kdy budeme vyžadovat zobrazení tlačítek s ikonami o rozměrech 80×80 pixelů:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
from PySide import QtSvg
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
 
    # widgety s vektorovým obrázkem
    vimButton = self.prepareButtonWithIcon("Vim", "editors/vim.svg")
    emacsButton = self.prepareButtonWithIcon("Emacs", "editors/emacs.svg")
    atomButton = self.prepareButtonWithIcon("Atom", "editors/atom.svg")
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
    # vložení widgetů do okna
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel("Select editor:"))
    topLayout.addWidget(vimButton)
    topLayout.addWidget(emacsButton)
    topLayout.addWidget(atomButton)
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
    topLayout.addWidget(quitButton)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareButtonWithIcon(self, label, filename):
    icon = QtGui.QIcon(filename)
    button = QtGui.QPushButton(label)
    button.setIcon(icon)
    button.setIconSize(QtCore.QSize(80, 80))
    return button
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(400, 300)
    self.setWindowTitle("Custom Stylesheets")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

11. Vektorové ikony ve standardních dialozích

Vektorové ikony načtené ze souborů SVG se samozřejmě mohou použít i ve standardních dialozích namísto výchozích ikon. V tomto případě ale musíme postupovat ve více krocích a vlastně provést rasterizaci explicitně. Nejdříve načteme příslušný SVG soubor a vytvoříme z něho ikonu:

# načtení ikony
icon = QtGui.QIcon(filename)

Dále provedeme rasterizaci do bitmapy či pixmapy o zadané velikosti:

# vytvoření pixmapy a její nastavení jako ikony pro dialog
pixmap = icon.pixmap(200, 200)

Následně ikonu přiřadíme příslušnému dialogu:

# vytvoření dialogu
msgBox = QtGui.QMessageBox()
 
msgBox.setIconPixmap(pixmap)

Celá funkce, která vytvoří standardní dialog, nakonfiguruje u něj tlačítka (zde jedno tlačítko Ok), načte do něj vektorovou ikonu a dialog následně zobrazí, může vypadat takto:

def showMessageBox(self, filename):
  # tlačítko, která mají být součástí dialogu
  buttons = QtGui.QMessageBox.Ok
 
  # vytvoření dialogu
  msgBox = QtGui.QMessageBox()
 
  # nastavení zprávy a ikony, která se má zobrazit vedle zprávy
  msgBox.setStandardButtons(buttons)
  msgBox.setText(u'')
 
  # načtení ikony
  icon = QtGui.QIcon(filename)
 
  # vytvoření pixmapy a její nastavení jako ikony pro dialog
  pixmap = icon.pixmap(200, 200)
  msgBox.setIconPixmap(pixmap)
 
  # zobrazení dialogu
  msgBox.exec_()

Obrázek 6: Standardní dialog vytvořený v pátém demonstračním příkladu.

Obrázek 7: Standardní dialog vytvořený v pátém demonstračním příkladu.

Obrázek 8: Standardní dialog vytvořený v pátém demonstračním příkladu.

12. Pátý demonstrační příklad – standardní dialog s vektorovou ikonou

Způsob vytvoření dialogu, v němž je použita vektorová ikona, je ukázán v dnešním pátém demonstračním příkladu, jehož zdrojový kód je zobrazen pod tímto odstavcem:

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
from PySide import QtSvg
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného widgetu
class MainWindowContent(QtGui.QWidget):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindowContent, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # tlačítka, na které je navázán handler
    quitButton = self.prepareQuitButton()
 
    # widgety s vektorovým obrázkem
    vimButton = self.prepareButtonWithIcon("Vim", "editors/vim.svg")
    emacsButton = self.prepareButtonWithIcon("Emacs", "editors/emacs.svg")
    atomButton = self.prepareButtonWithIcon("Atom", "editors/atom.svg")
 
    # vytvoření správců geometrie
    topLayout = QtGui.QVBoxLayout()
 
    # vložení widgetů do okna
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel("Select editor:"))
    topLayout.addWidget(vimButton)
    topLayout.addWidget(emacsButton)
    topLayout.addWidget(atomButton)
    topLayout.addWidget(QtGui.QLabel(""))
    topLayout.addWidget(quitButton)
 
    # nastavení správce geometrie a vložení všech komponent do okna
    self.setLayout(topLayout)
 
  def prepareButtonWithIcon(self, label, filename):
    icon = QtGui.QIcon(filename)
    button = QtGui.QPushButton(label)
    button.setIcon(icon)
    button.setIconSize(QtCore.QSize(40, 40))
 
    # navázání akce na signál
    button.clicked.connect(lambda :self.showMessageBox(filename))
    return button
 
  def prepareQuitButton(self):
    # tlačítko s popisem
    quitButton = QtGui.QPushButton('Quit', self)
    quitButton.resize(quitButton.sizeHint())
 
    # navázání akce na signál
    quitButton.clicked.connect(QtCore.QCoreApplication.instance().quit)
    return quitButton
 
  def showMessageBox(self, filename):
    # tlačítko, která mají být součástí dialogu
    buttons = QtGui.QMessageBox.Ok
 
    # vytvoření dialogu
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
 
    # nastavení zprávy a ikony, která se má zobrazit vedle zprávy
    msgBox.setStandardButtons(buttons)
    msgBox.setText(u'')
 
    # načtení ikony
    icon = QtGui.QIcon(filename)
 
    # vytvoření pixmapy a její nastavení jako ikony pro dialog
    pixmap = icon.pixmap(200, 200)
    msgBox.setIconPixmap(pixmap)
 
    # zobrazení dialogu
    msgBox.exec_()
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost není potřeba specifikovat
    # self.resize(400, 300)
    self.setWindowTitle("Custom Stylesheets")
 
    # hlavní menu
    menubar = self.menuBar()
 
    # příkaz File/Quit
    fileQuitItem = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                   '&Quit', self)
    fileQuitItem.triggered.connect(self.close)
    fileQuitItem.setStatusTip('Quit the application')
    fileQuitItem.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # položka File v hlavním menu
    fileMenu = menubar.addMenu('&File')
    fileMenu.addAction(fileQuitItem)
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
 
    # tlačítko About
    aboutAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/dialog-information.png'),
                  '&About', self)
    aboutAction.triggered.connect(self.aboutDialog)
    aboutAction.setStatusTip('About this application')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
 
    # přidání tlačítek na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
    self.toolbar.addAction(aboutAction)
 
    # vložení komponenty do okna
    self.setCentralWidget(MainWindowContent())
 
  def aboutDialog(self):
    msgBox = QtGui.QMessageBox()
    msgBox.setText('About:\n...\n...\n...')
    msgBox.setIcon(QtGui.QMessageBox.Information)
    msgBox.exec_()
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  QtGui.QApplication.setStyle("plastique")
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

13. Použití SVG při vykreslování rastrové i vektorové grafiky s použitím třídy QPainter

Výkresy či kresby uložené ve formátu SVG je možné použít i při vykreslování rastrové a vektorové grafiky. Již z předchozích článků víme, že vykreslování se provádí s využitím instance třídy QPainter. Připomeňme si jen, jak celý postup vypadá.

Nejdříve se vytvoří instance třídy QImage, do níž se bude vykreslování provádět:

# vytvoření instance třídy QImage
self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
             MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
             QtGui.QImage.Format_RGB32)

Následně se získá instance třídy QPainter:

# vytvoření objektu typu QPainter s předáním
# reference na "pokreslovaný" objekt
qp = QtGui.QPainter(self.image)

Nyní je již možné vykreslit celou scénu, například:

# nastavení barvy kreslení
qp.setPen(QtGui.QColor(64, 255, 64))
# vykreslení úsečky
qp.drawLine(10, 10, MainWindow.IMAGE_WIDTH-10, MainWindow.IMAGE_HEIGHT-10)

A nakonec získat výsledný rastrový obrázek:

# vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
return QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)

14. Rasterizace SVG – třída QSvgRenderer

Ve chvíli, kdy existuje instance třídy QPainter, je možné načíst a vykreslit i SVG výkres. V tomto případě ale nepoužijeme ani třídu QIcon ani QSvgWidget, ale je nutné použít třídu nazvanou QSvgRenderer. I tato třída dokáže načíst externí výkres/kresbu, ovšem navíc obsahuje i metodu render, které lze předat referenci na objekt typu QPainter. Ve skutečnosti je celé vykreslení jednoduché:

qp = QtGui.QPainter(self.image)
...
...
...
renderer = QtSvg.QSvgRenderer("logo.svg")
renderer.render(qp)
...
...
...
return QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)

Obrázek 9: Šestý demonstrační příklad, v níž se do obrázku vykreslila i kresba uložená v SVG.

15. Šestý demonstrační příklad – vykreslení SVG do obrázku typu QImage

V dnešním šestém a současně i posledním demonstračním příkladu je ukázáno, jak je možné vytvořit objekt typu QPainter, vykreslit nějaké geometrické tvary (či text, popř. změnit jednotlivé pixely) a následně ještě rasterizovat obsah SVG výkresu. Zdrojový kód tohoto příkladu je zobrazen pod odstavcem:

CS24_early

#!/usr/bin/env python
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import sys
 
# import "jádra" frameworku Qt i modulu pro GUI
from PySide import QtCore
from PySide import QtGui
from PySide import QtSvg
 
 
# nový widget bude odvozen od obecného hlavního okna
class MainWindow(QtGui.QMainWindow):
 
  # rozměry rastrového obrázku
  IMAGE_WIDTH = 256
  IMAGE_HEIGHT = 256
 
  def __init__(self):
    # zavoláme konstruktor předka
    super(MainWindow, self).__init__()
 
    self.prepareImage()
    # konfigurace GUI + přidání widgetu do okna
    self.prepareGUI()
 
  def prepareImage(self):
    # vytvoření instance třídy QImage
    self.image = QtGui.QImage(MainWindow.IMAGE_WIDTH,
                 MainWindow.IMAGE_HEIGHT,
                 QtGui.QImage.Format_RGB32)
 
    # vytvoření objektu typu QPainter s předáním
    # reference na "pokreslovaný" objekt
    qp = QtGui.QPainter(self.image)
    # nastavení barvy kreslení
    qp.setPen(QtGui.QColor(64, 255, 64))
    # vykreslení úsečky
    qp.drawLine(10, 10,
          MainWindow.IMAGE_WIDTH-10, MainWindow.IMAGE_HEIGHT-10)
 
    renderer = QtSvg.QSvgRenderer("logo.svg")
    renderer.render(qp)
 
    # vytvoření instance třídy QPixmap z objektu QImage
    self.pixmap = QtGui.QPixmap.fromImage(self.image)
 
  def prepareGUI(self):
    # velikost okna nezadávejte ručně - špatně se počítá kvůli toolbaru
    # self.resize(256, 300)
    self.setWindowTitle('QPainter')
 
    # tlačítko Quit
    quitAction = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('icons/application-exit.png'),
                  '&Quit', self)
    quitAction.triggered.connect(self.close)
    quitAction.setStatusTip('Quit the application')
    quitAction.setShortcut('Ctrl+Q')
 
    # nástrojový pruh
    self.toolbar = self.addToolBar('title')
    self.toolbar.setMovable(False)
 
    # přidání tlačítka na nástrojový pruh
    self.toolbar.addAction(quitAction)
 
    # doprostřed okna přidáme návěští s rastrovým obrázkem
    self.addLabelWithPixmap()
 
    # zobrazení hlavního okna
    self.show()
 
  def addLabelWithPixmap(self):
    # vytvoření návěští
    label = QtGui.QLabel("test")
    # přiřazení rastrového obrázku k návěští
    label.setPixmap(self.pixmap)
    # vložení návěští do hlavního okna
    self.setCentralWidget(label)
 
  def run(self, app):
    # zobrazení okna na obrazovce
    self.show()
    # vstup do smyčky událostí (event loop)
    app.exec_()
 
 
def main():
  app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  MainWindow().run(app)
 
 
if __name__ == '__main__':
  main()

16. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech šesti dnes popsaných demonstračních příkladů společně s jedním pomocným skriptem byly opět, podobně jako tomu bylo i v předchozích článcích, uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations. Pokud nechcete klonovat celý repositář, můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce:

Následuje tabulka s odkazy na soubory obsahující ikony uložené ve formátu SVG. Tyto soubory jsou používány výše zmíněnými demonstračními příklady:

17. Články o možnostech a vlastnostech formátu SVG

 1. Vektorový grafický formát SVG
  http://www.root.cz/clanky/vektorovy-graficky-format-svg/
 2. Cesty v souborech typu Scalable Vector Graphics
  http://www.root.cz/clanky/cesty-v-souborech-typu-scalable-vector-graphics/
 3. Scalable Vector Graphics a základní geometrické tvary
  http://www.root.cz/clanky/scalable-vector-graphics-a-zakladni-geometricke-tvary/
 4. Vlastnosti cest a základních geometrických tvarů v SVG
  http://www.root.cz/clanky/vlastnosti-cest-a-zakladnich-geometrickych-tvaru-v-svg/
 5. SVG – styly výplní a značky připojované ke křivkám
  http://www.root.cz/clanky/svg-styly-vyplni-a-znacky-pripojovane-ke-krivkam/
 6. Gradientní výplně a textové objekty v SVG
  http://www.root.cz/clanky/gradientni-vyplne-a-textove-objekty-v-svg/
 7. Grafický formát SVG a animace
  http://www.root.cz/clanky/graficky-format-svg-a-animace/
 8. Pokročilejší animace ve formátu SVG
  http://www.root.cz/clanky/pokrocilejsi-animace-ve-formatu-svg/
 9. Podpora skriptování v grafickém formátu SVG
  http://www.root.cz/clanky/podpora-skriptovani-v-grafickem-formatu-svg/
 10. Zpracování událostí při skriptování výkresů SVG
  http://www.root.cz/clanky/zpracovani-udalosti-pri-skriptovani-vykresu-svg/

18. Odkazy na Internetu

 1. QSvgWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtSvg/QSvgWid­get.html
 2. QByteArray
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/QBy­teArray.html
 3. Python Bytes, Bytearray
  https://www.w3resource.com/pyt­hon/python-bytes.php
 4. psep-0101.txt (mj. popis mapování typů Pythonu na třídy v PySide)
  https://github.com/techto­nik/pseps/blob/master/psep-0101.txt
 5. QSvgRenderer
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtSvg/QSvgRen­derer.html
 6. QSvgGenerator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtSvg/QSvgGe­nerator.html
 7. QIcon
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIcon­.html
 8. PySide 1.2.1 documentation
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/index.html
 9. QStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QSty­le.html
 10. QCommonStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCom­monStyle.html
 11. QPlastiqueStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPlas­tiqueStyle.html
 12. QMacStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMac­Style.html
 13. QCleanlooksStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCle­anlooksStyle.html
 14. QGtkStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGtkSty­le.html
 15. QCDEStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCDES­tyle.html
 16. QMotifStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMo­tifStyle.html
 17. QWindowsStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QWin­dowsStyle.html
 18. QStyleFactory
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QSty­leFactory.html
 19. QStyleOptionHeader
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QSty­leOptionHeader.html
 20. QAbstractSlider
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Abstrac­tSlider.html
 21. QScrollBar
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Scro­llBar.html
 22. QSlider
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Sli­der.html
 23. QDial
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/Dial­.html
 24. QImage
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIma­ge.html
 25. QPixmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPix­map.html
 26. QBitmap
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBit­map.html
 27. QPaintDevice
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­intDevice.html
 28. QPicture
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPic­ture.html
 29. QPainter
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­inter.html
 30. QPainterPath
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QPa­interPath.html
 31. QGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGra­dient.html
 32. QLinearGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLi­nearGradient.html
 33. QRadialGradient
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dialGradient.html
 34. QTableWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTa­bleWidget.html
 35. QTableWidgetItem
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTa­bleWidgetItem.html
 36. QTreeWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTre­eWidget.html
 37. QTreeWidgetItem
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTre­eWidgetItem.html
 38. Afinní zobrazení
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Afinn%C3%AD_zobrazen%C3%AD
 39. Differences Between PySide and PyQt
  https://wiki.qt.io/Differen­ces_Between_PySide_and_PyQt
 40. PySide 1.2.1 tutorials
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/tutorials/index.html
 41. PySide tutorial
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/
 42. Drawing in PySide
  http://zetcode.com/gui/py­sidetutorial/drawing/
 43. Qt Core
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtCore/Qt­.html
 44. QLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­yout.html
 45. QValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVa­lidator.html
 46. QStackedLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QStac­kedLayout.html
 47. QFormLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFor­mLayout.html
 48. QBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBox­Layout.html
 49. QHBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QHBox­Layout.html
 50. QVBoxLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVBox­Layout.html
 51. QGridLayout
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QGrid­Layout.html
 52. QAction
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAc­tion.html
 53. QDialog
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QDi­alog.html
 54. QMessageBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMes­sageBox.html
 55. QErrorMessage
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QError­Message.html
 56. QInputDialog
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIn­putDialog.html
 57. QColorDialog
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QCo­lorDialog.html
 58. QListWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLis­tWidget.html
 59. Signals & Slots
  http://doc.qt.io/qt-4.8/signalsandslots.html
 60. Signals and Slots in PySide
  http://wiki.qt.io/Signals_an­d_Slots_in_PySide
 61. Intro to PySide/PyQt: Basic Widgets and Hello, World!
  http://www.pythoncentral.io/intro-to-pysidepyqt-basic-widgets-and-hello-world/
 62. QLineEdit
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLi­neEdit.html
 63. QTextEdit
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QTex­tEdit.html
 64. QValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QVa­lidator.html
 65. QIntValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QIn­tValidator.html
 66. QRegExpValidator
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRe­gExpValidator.html
 67. QWidget
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QWid­get.html
 68. QMainWindow
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QMa­inWindow.html
 69. QLabel
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QLa­bel.html
 70. QAbstractButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QAb­stractButton.html
 71. QCheckBox
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QChec­kBox.html
 72. QRadioButton
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QRa­dioButton.html
 73. QButtonGroup
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QBut­tonGroup.html
 74. QFrame
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame
 75. QFrame.frameStyle
  https://pyside.github.io/doc­s/pyside/PySide/QtGui/QFra­me.html#PySide.QtGui.PySi­de.QtGui.QFrame.frameStyle
 76. Leo editor
  http://leoeditor.com/
 77. IPython Qt Console aneb vylepšený pseudoterminál
  https://mojefedora.cz/integrovana-vyvojova-prostredi-ve-fedore-ipython-a-ipython-notebook/#k06
 78. Vývojová prostředí ve Fedoře (4. díl)
  https://mojefedora.cz/vyvojova-prostredi-ve-fedore-4-dil/
 79. Seriál Letní škola programovacího jazyka Logo
  http://www.root.cz/serialy/letni-skola-programovaciho-jazyka-logo/
 80. Educational programming language
  http://en.wikipedia.org/wi­ki/Educational_programmin­g_language
 81. Logo Tree Project:
  http://www.elica.net/downlo­ad/papers/LogoTreeProject­.pdf
 82. Hra Breakout napísaná v Tkinteri
  https://www.root.cz/clanky/hra-breakout-napisana-v-tkinteri/
 83. Hra Snake naprogramovaná v Pythone s pomocou Tkinter
  https://www.root.cz/clanky/hra-snake-naprogramovana-v-pythone-s-pomocou-tkinter/
 84. 24.1. turtle — Turtle graphics
  https://docs.python.org/3­.5/library/turtle.html#mo­dule-turtle
 85. TkDND
  http://freecode.com/projects/tkdnd
 86. Python Tkinter Fonts
  https://www.tutorialspoin­t.com/python/tk_fonts.htm
 87. The Tkinter Canvas Widget
  http://effbot.org/tkinter­book/canvas.htm
 88. Ovládací prvek (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Ovl%C3%A1dac%C3%AD_prvek_­%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%29
 89. Rezervovaná klíčová slova v Pythonu
  https://docs.python.org/3/re­ference/lexical_analysis.html#ke­ywords
 90. TkDocs: Styles and Themes
  http://www.tkdocs.com/tuto­rial/styles.html
 91. Drawing in Tkinter
  http://zetcode.com/gui/tkin­ter/drawing/
 92. Changing ttk widget text color (StackOverflow)
  https://stackoverflow.com/qu­estions/16240477/changing-ttk-widget-text-color
 93. The Hitchhiker's Guide to Pyhton: GUI Applications
  http://docs.python-guide.org/en/latest/scenarios/gui/
 94. 7 Top Python GUI Frameworks for 2017
  http://insights.dice.com/2014/11/26/5-top-python-guis-for-2015/
 95. GUI Programming in Python
  https://wiki.python.org/mo­in/GuiProgramming
 96. Cameron Laird's personal notes on Python GUIs
  http://phaseit.net/claird/com­p.lang.python/python_GUI.html
 97. Python GUI development
  http://pythoncentral.io/introduction-python-gui-development/
 98. Graphic User Interface FAQ
  https://docs.python.org/2/faq/gu­i.html#graphic-user-interface-faq
 99. TkInter
  https://wiki.python.org/moin/TkInter
 100. Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/tkinter/web/index.html
 101. TkInter (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tkinter
 102. appJar
  http://appjar.info/
 103. appJar (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/AppJar
 104. appJar na Pythonhosted
  http://pythonhosted.org/appJar/
 105. appJar widgets
  http://appjar.info/pythonWidgets/
 106. Stránky projektu PyGTK
  http://www.pygtk.org/
 107. PyGTK (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 108. Stránky projektu PyGObject
  https://wiki.gnome.org/Pro­jects/PyGObject
 109. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 110. Stránky projektu PyQt
  https://riverbankcomputin­g.com/software/pyqt/intro
 111. PyQt (Wikipedia)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/PyGTK
 112. Stránky projektu PySide
  https://wiki.qt.io/PySide
 113. PySide (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/PySide
 114. Stránky projektu Kivy
  https://kivy.org/#home
 115. Kivy (framework, Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Kivy_(framework)
 116. QML Applications
  http://doc.qt.io/qt-5/qmlapplications.html
 117. KDE
  https://www.kde.org/
 118. Qt
  https://www.qt.io/
 119. GNOME
  https://en.wikipedia.org/wiki/GNOME
 120. Category:Software that uses PyGTK
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGTK
 121. Category:Software that uses PyGObject
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_PyGObject
 122. Category:Software that uses wxWidgets
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Software_that_u­ses_wxWidgets
 123. GIO
  https://developer.gnome.or­g/gio/stable/
 124. GStreamer
  https://gstreamer.freedesktop.org/
 125. GStreamer (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/GStreamer
 126. Wax Gui Toolkit
  https://wiki.python.org/moin/Wax
 127. Python Imaging Library (PIL)
  http://infohost.nmt.edu/tcc/hel­p/pubs/pil/
 128. Why Pyjamas Isn’t a Good Framework for Web Apps (blogpost z roku 2012)
  http://blog.pyjeon.com/2012/07/29/why-pyjamas-isnt-a-good-framework-for-web-apps/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.